НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Публікації про життя та діяльність І. Галятовського

 1. ¹Алексеєнко, Н. М. Біблійна герменевтика в українській бароковій прозі : автореф. дис… канд. філол. наук : [спец.] 01.01 «Українська література» / Алексеєнко Наталія Микитівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н.Каразіна. – Харків, 2001. – 20 с.
 2. Антология педагогической мысли Украинской ССР / АПН СССР ; редкол.: М. В. Фоменко (отв. ред.) [и др.]. – М. : Педагогика, 1988. – 635, [5] с. – Из содерж.: Иоаникий Галятовский (ок. 1620–1688). – С. 109–110. – Об И. Галятовском также: с. 6, 14, 15, 579.
 3. Біда, К. Іоаникій Ґалятовський / К. Біда // Хроніка 2000: укр. культурол. альм. / редкол.: Юрій Буряк (голов. ред.) [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня: історія, персоналії, поступ. – С. 390–423.
 4. ²Бомко, Л. Проповідь Йоаникія Галятовського «На Покрову Пресвятої Богородиці» як зразок барокової маріології / Л. Бомко // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – 2018. – № 1. – С. 13–16. – Бібліогр.: 4 назви.
 5. ¹Борисенко, К. Рецепція богословсько-полемічних трактатів XVI–XVII століть у творах Іоаникія Галятовського та Теофіла Рутки / Катерина Борисенко // Наук. зап. Бердян. держ. пед. ун-ту. Серія: Філологічні науки : [зб. наук. пр.]. – Бердянськ, 2019. – Вип. 18. – С. 81–89. – Бібліогр.: 11 назв.
 6. Бугаєнко, Н. Я. Галятовський Іоанникій (бл. 1620 – 1688) / [Н. Я. Бугаєнко, В. В. Тригубенко] // Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ, 2005. – Кн. 1 : Х–ХІХ століття. – С. 133–136.
 7. Волкова, Н. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студентів вищ. навч. закл.] / Н. П. Волкова. – 4-те вид., стер. – Київ : Академвидав, 2012. – 615 с. – (Альма-матер). – Про І. Галятовського: с. 525, 530.
 8. Галятовський Іоаникій // Український радянський енциклопедичний словник : в 3 т. / голов. редкол.: М. П. Бажан (голов. ред.) [та ін.]. – Київ, 1966. – Т. 1. – С. 415.
 9. Галятовський, Іоаникій // Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. – Київ, 2002. – С. 104–105.
 10. Іоаникій Галятовський, ?–1688. Письменник, церковний і культурно-освітній діяч // Золота книга української еліти : інформ.-імідж. альм. : у 6 т. – Київ, 2001. – Т. 1. – С. 412–413. – Текст парал.: укр., англ.
 11. Голубев, С. Киевская Академия в конце XVII и начале XVIII столетий : речь, произнес. на торжеств. акте Киев. Духов. Акад. 26 сент. 1901 г. / С. Голубев. – Киев : Тип. И. И. Горбунова, 1901. – 101 с. – Отт. из журн. «Труды Киевской Духовной Академии», 1901 г. – Об И. Галятовском: с. 2, 4, 31–33, 46, 66, 67.
 12. Голятовский, Иоанникий, южно-русский писатель и проповедник XVIIв. // Большая энциклопедия : слов. общедоступ. сведений по всем отраслям знания / под ред. С. Н. Южакова [и др.]. – СПб, 1902. – Т. 7. – С. 194.
 13. Гончаренко, С. Галятовський Іоаникій / Семен Гончаренко // Український педагогічний енциклопедичний словник / Семен Гончаренко. – Вид. 2-ге, допов. й випр. – Рівне, 2011. – С. 89.
 14. ¹Денисенко, В. Спілкувався з Богом і людьми: автор першого в Україні підручника з гомілетики / В. Денисенко // Пам’ять століть. Планета. – 2009. – № 3/4. – С. 306–313. – Бібліогр. в кінці ст.
 15. ¹Дубина, О. Ю. Мотив сходження героя в «Небі новому» Іоаникія Галятовського / Дубина О. Ю. // Магістеріум : [зб. наук. пр.] / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ, 2015. – Вип. 61 : Літературознавчі студії. – С. 75–79. – Бібліогр.: 11 назв.
 16. ¹Дубина, О. Ю. Образи гріхів і спокус у богородичних оповіданнях Афанасія Кальнофойського, Іоаникія Галятовського і Димитрія Туптала / Дубина О. Ю. // Наук. зап. НаУКМА. Літературознавство. – 2018. – Т. 1. – С. 3–8. – Бібліогр.: 20 назв.
 17. Дубина, О. Ю. Символіка «Скарбниці потребної» Іоаникія Галятовського: взаємодія церковної традиції та фольклору / Дубина О. Ю. // Наук. пр. / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». – 2016. – Вип. 264, т. 276 : Серія «Філологія. Літературознавство». – С. 141–145. – Бібліогр.: 17 назв.
 18. ¹Дубина, О. Ю. Чудесні видіння у богородичних оповіданнях Іоаникія Галятовського, Афанасія Кальнофойського і Димитрія Туптала / Дубина О. Ю. // Наук. зап. Бердян. держ. пед. ун-ту. Серія: Філологічні науки : [зб. наук. пр.]. – Бердянськ, 2016. – Вип. 11. – С. 112–119. – Бібліогр.: 17 назв.
 19. ¹Дуброва, Г. І. Елементи польської мови у творах М. Смотрицького (у зіставленні з творчістю І. Галятовського і А. Радивиловського) / Дуброва Г. І. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 12. – С. 62–71. – Бібліогр. в кінці ст.
 20. Зайченко, І. В. Історія педагогіки: у 2 кн. Кн. 2. Школа, освіта і педагогічна думка в Україні : навч. посіб. / І. В. Зайченко. – Київ : Слово, 2010. – 1030, [1] с. – Про І. Галятовського: с. 102, 114–116.
 21. Історія української педагогіки: Іоаникій Галятовський : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / [упоряд., переднє слово, вступ. частина Т. Д. Кочубей]. – Умань : Софія, 2007. – 154 с.
 22. Кочубей, Т. Бібліографічний огляд життєвого і творчого шляху І. Галятовського / Тетяна Кочубей // Іст.-пед. альманах. – 2006. – Вип. 2. – С. 157–168. – Бібліогр. в тексті: 175 назв.
 23. Кочубей, Т. Педагогічна концепція Іоаникія Галятовського / Тетяна Кочубей // Рідна шк. – 2006. – № 9. – С. 63–65. – Бібліогр. в кінці ст.
 24. Кочубей, Т. Д. Педагогічна концепція Іоаникія Галятовського: духовно-моральний вимір / Т. Д. Кочубей // Педагогіка і психологія. Вісн. АПН України. – 2006. – № 3. – С. 105–116. – Бібліогр. в кінці ст.
 25. ¹Кочубей, Т. Д. Педагогічна спрямованість творів Іоаникія Галятовського / Т. Д. Кочубей // Зб. наук. пр. Педагогічні науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2005. – Вип. 40. – С. 217–225.
 26. ¹Кочубей, Т. Д. Розвиток української педагогічної думки другої половини XVII – XVIII століття крізь призму вітчизняних досліджень: автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Кочубей Тетяна Дмитрівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2013. – 44 с.
 27. ¹Куньч, З. Йоанникій Галятовський в історії української риторики / З. Куньч // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Львівська політехніка», НАН України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип’якевича. – Львів, 2009. – Вип. 21. – С. 25–29. – Бібліогр.: 5 назв.
 28. ¹Левченко, Т. Л. «Ключ розуміння» Іоаникія Ґалятовського як явище риторичної культури бароко : автореф. дис… канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 «Українська література» / Левченко Тетяна Леонідівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н.Каразіна. – Харків, 2003. – 18 с.
 29. ¹Левченко-Комисаренко,Т. Л. «Скарбница потребная» Иоанникия Галятовского / Т. Л. Левченко-Комисаренко // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». – 2014. – Вип.  – С. 157–163. – Библиогр.: 15 назв.
 30. ¹Лямпрехт, О. В. Польськомовна українська проза гуртка Лазаря Барановича: автореф. дис. … канд. філол. наук : [спец.] 01.01 «Українська література» / Лямпрехт Олена Валеріївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2017. – 20 с.
 31. ¹Матушек, О. Ю. Символіка Богородиці у метатексті барокової літератури : автореф. дис… канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 «Українська література» / Матушек Олена Юріївна ; Харків. держ. ун-т. – Харків, 1999. – 19 с.
 32. Матях, В. М. Ґалятовський, чернече ім’я Іоаникій (Йоаникій) / В. М. Матях // Енциклопедія історії України : [у10 т.] / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2004. – Т. 2. – С. 267.
 33. Мащенко, С. Любомудри з «Чернігівських Афін» [Електронний ресурс] / Станіслав Мащенко // Gorod.cn.ua: портал Чернігова. – Текст. дані. – Чернігів, 2020. – Режим доступу: https://www.gorod.cn.ua/city/knigi-o-chernigove/652-chernigivshina-incognita.html (дата звернення: 02.12.2020). – Назва з екрана.
 34. ¹Наєнко,Г. М. Інтертекстуальність наукових творів Йоаникія Ґалятовського: до проблеми авторської індивідуальності / Наєнко Г. М. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 127–136. – Бібліогр. в кінці ст.
 35. ¹Олешко, Ю. Л. Текстотвірна роль евіденційності у проповідницькому й полемічному дискурсі (на матеріалі творів І. Галятовського) / Олешко Ю. Л. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 151–157. – Бібліогр. в кінці ст.
 36. ¹Олешко, Ю. Л. Функціональна перспектива евіденційних маркерів у проповідницькому дискурсі І. Галятовського / Олешко Ю. Л. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 208–214. – Бібліогр. в кінці ст.
 37. Опанасенко,І. Йоаникій Галятовський про ораторське мистецтво / І. Опанасенко // Вісник студентського наукового товариства / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – С. 37–38.
 38. Панчук А. Виховний потенціал творів Іоанникія Галятовського / Анна Панчук // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 211 : Педагогіка та психологія. – С. 102–108. – Бібліогр.: 12 назв.
 39. Панчук, Г. Впровадження ідей Іоанникія Галятовського в систему підготовки майбутніх вчителів / Ганна Панчук // Проблеми української народної педагогіки в науковій спадщині Мирослава Стельмаховича : матеріали Перших всеукр. пед. читань, 13–14 трав. 2004 р. / Ін-т проблем виховання АПН України, Прикарп. ун-т ім. Василя Стефаника, Івано-Франків. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Івано-Франківськ, 2004. – С.124–129. – Бібліогр.: 6 назв.
 40. ПанчукГ. Сучасний погляд на спадщину Іоанникія Галятовського / Ганна Панчук // Вісн. Прикарп. ун-ту. Педагогіка / Прикарп. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2004.– Вип. 10. – С. 192– – Бібліогр.: 9 назв.
 41. Панчук,ГА. Науково-педагогічна спадщина Іоанникія Галятовського (бл. 1620–1689 рр.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Панчук Ганна Анатоліївна ; Прикарп. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Хмельн. нац. ун-т]. – Івано-Франківськ, 2004. – 19 с.
 42. ¹Паньовіна, Є. Л. Опозиція земне & небесне в дискурсі барокового світогляду : (на матеріалі проповідей І. Галятовського та А. Радивиловського) / Є. Л. Паньовіна // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 12. – С. 119–125. – Бібліогр. в кінці ст.
 43. Радул, О. Історія педагогіки України X-XVII століть: персоналії: навч. посіб. / Ольга Радул. – Київ : Основи, 2005. – 238 с. – Із змісту: Іоаникій Галятовський : (бл. 1620 – 1688). – С. 197–201.
 44. ¹Росовецький, С.К. До методики «повного» лінгвостатистичного опису пам’ятки української літературної мови другої половини XVII ст.: проект дослідження «Скарбниці потребної» Іоаникія Галятовського / С. К. Росовецький // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 3–8. – Бібліогр. в кінці ст.
 45. ¹Сислюк, Я. Г. Філософсько-релігійні погляди професорів Києво-Могилянської академії / Сислюк Я. Г., Тімченко О. П., Пігош М. А. // Гілея : наук. вісн. : [зб. наук. пр.] / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, – Вип. 142, ч. 2 : Філософські науки. – С. 160–165. – Бібліогр.: 14 назв.
 46. Сірополко, С. Історія освіти в Україні / Степан Сірополко ; Укр. Вільн. Ун-т, Друзі т-ва ім. Григорія Ващенка.– Київ : Наук. думка, 2001. – 912 с. – Про І. Галятовського: с. 93, 95, 152, 173, 215.
 47. ¹Соломаха, І. Стратегії проповідницького дискурсу І. Галятовського: антропологічний аспект / Ірина Соломаха // Сіверян. літопис. – 2006. – № 5. – С. 101–106. – Бібліогр.: 9 назв.
 48. ¹Соломаха, І.Г. Методологія філософсько-релігієзнавчого аналізу спадщини Іоаникія Галятовського / І. Г. Соломаха // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 45. – С. 235–241. – Бібліогр.: 6 назв.
 49. Соломаха, І. Г. Погляди І. Галятовського як складова філософсько-антропологічного доробку в українській філософській думці / Соломаха І. Г. // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, – Вип. 40. – С. 269–275. – Бібліогр.: 20 назв.
 50. ¹Соломаха, І. Г. Християнська антропологія Іоаникія Галятовського : монографія / І. Г. Соломаха, І. В. Богачевська. – Чернігів : Черніг. обереги, 2008. – 180 с.
 51. ¹Соломаха, І. Г. Християнська антропологія Іоаникія Галятовського: філософсько-релігієзнавчий аналіз : автореф. дис. … канд. філос. наук : спец. 09.00.11 «Релігієзнавство» / Соломаха Ірина Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 19 с.
 52. ²Сумцов, Н. Ф. Иоанникий Галятовский : (к истории юж.-рус. лит. XVIIв.) / [соч.] Н. Ф. Сумцова. – Киев : В тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1884. – [1], 83 с. – Отт. из 1–4 кн. «Киевской старины», 1884.
 53. ¹Сухарєва, С. Польськомовна полеміка Йоаникія Галятовського: між політикою та богослов’ям / Світлана Сухарєва // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки) / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2015. – № 5. – С. 41–43. – Бібліогр.: 8 назв.
 54. Трофименко, Т. Моральні виміри пасійних проповідей о. Йоаникія Ґалятовського / Тетяна Трофименко // Київська Академія / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – 2008. – Вип. 6. – С. 123–129.
 55. Федорчук, Е. І. Історія педагогіки: лекції та хрестоматія: [навч. посіб. / авт.-упоряд.: Е. І. Федорчук, В. В. Федорчук] ; Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. – Кам’янець-Подільський : Зволейко, 2007. – 320 с. – Із змісту: Енциклопедія П. Беринди та риторика І. Галятовського. – С. 70–71.
 56. Хижняк, З. І. Історія Києво-Могилянської академії / З. І. Хижняк, В. К. Маньківський. – Київ : КМ Академія, 2003. – 181, [2] с. – Про І. Галятовського: с. 75, 78, 89, 91, 103, 148.
 57. Хижняк, З. І. Ректори Києво-Могилянської академії, 1615–1817 рр. / З. І. Хижняк. – Київ : КМ Академія, 2002. – 189, [1] с. – Із змісту: Ґалятовський, чернече ім’я Йоаникій (бл. 1620 – 12.01.1688). Ректор Києво-Могилянської академії (1658–1663). – С. 81–84.
 58. ²Чепига, И. Творчество Иоанникия Галятовского, украинского писателя второй половины ХVІІв. : автореф. дис. … канд. филол. наук / Инна Чепига ; Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1965. – 12 с.
 59. Чепіга, І. П. Ґалятовський, чернече ім’я Йоаникій / І. П. Чепіга, В. М. Горобець // Києво-Могилянська академія в іменах, ХVII–XVIIIст. : енциклопед. вид. / [відп. ред. В. С. Брюховецький ; наук. ред., упоряд. З. І. Хижняк]. – Київ, 2001. – С. 165–167.
 60. ¹Шалашна, Н. М. Уявлення про державу в «Скарбниці потребной» Іоаникія Галятовського / Шалашна Н. М. // Гілея : наук. вісн. : [зб. наук. пр.] / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2019. – Вип. 147, ч. 1 : Історичні науки. – С. 149–154. – Бібліогр.: 12 назв.
 61. ¹Шевчук, В. Муза Роксоланська : укр. літ. XVI–XVIII ст. : у 2 кн. Кн. 2. Розвинене бароко. Пізнє бароко / Валерій Шевчук. – Київ : Либідь, 2005.– 726 с. – Із змісту: Іоаникій Галятовський. Життя і творчість. «Скарбниця». – С. 164–170. – Про І. Галятовського також: с. 11, 13, 16, 17, 40, 46, 51, 53, 54, 65, 70, 79, 83–85, 87, 90, 128, 129, 136, 160, 193–195, 198, 222, 228, 303, 311, 331, 354, 373, 380, 443, 610, 656, 657, 664, 668.
 62. ¹Яковенко, Н. Дзеркала ідентичності : дослідж. з історії уявлень та ідей в Україні ХVI – початку XVIII століття : [вибр. ст.] / Наталя Яковенко. – Київ : Laurus, 2012. – 470, [1] с. – (Серія «Золоті ворота» ; вип. 2). – Про І. Галятовського: с. 30, 206, 210, 212–220, 222, 317, 345, 357, 361–363, 367, 403, 407.
 63. Яковенко, Н. Освоєння «чужого» сакрального простору : (католицькі святі та чуда у прикладах Іоаникія Ґалятовського) / Наталя Яковенко // Київська Академія / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». –2013. – Вип. 11. – С. 24–78.
 64. ¹ЯковенкоН. У пошуках Нового неба : життя і тексти Йоаникія Ґалятовського / Наталя Яковенко. – Київ : Лаурус : Критика, 2017. – 697, [3]с.

Рец.: [Рецензия] / Маргарита Анатольевна Корзо // Slověne = Словѣне. – 2018. – Vol. 7, № 1. – С. 468–474.

 1. Ярмаченко,М. Галятовський Іоаникій (1620–1688) / М. Ярмаченко // Педагогічний словник / АПН України, Ін-т педагогіки ; за ред. Ярмаченка М. Д. – Київ, 2001. – С. 106.

З цими виданнями можете ознайомитись
у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського

¹Праці з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

²Праці з фонду Наукової бібліотеки імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка

З працями, доступними в Інтернетмережі, можете ознайомитись онлайн за гіперпосиланнями


Анонси та оголошення

31.03.2023

flowers9

Щиро вітаємо

ГАЙДУК ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРІВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родини, серед друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України

Л. Д. Березівська

18.03.2023

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у роботі круглого столу «Сучасні технології візуалізації колекцій цифрових освітніх ресурсів (до Всеукраїнського фестивалю науки). Захід відбудеться 17 травня 2023 р. у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського НАПН України у змішаному форматі.

Інформаційний лист

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали