НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Публікації про життя та діяльність І. Галятовського

 1. ¹Алексеєнко, Н. М. Біблійна герменевтика в українській бароковій прозі : автореф. дис… канд. філол. наук : [спец.] 01.01 «Українська література» / Алексеєнко Наталія Микитівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н.Каразіна. – Харків, 2001. – 20 с.
 2. Антология педагогической мысли Украинской ССР / АПН СССР ; редкол.: М. В. Фоменко (отв. ред.) [и др.]. – М. : Педагогика, 1988. – 635, [5] с. – Из содерж.: Иоаникий Галятовский (ок. 1620–1688). – С. 109–110. – Об И. Галятовском также: с. 6, 14, 15, 579.
 3. Біда, К. Іоаникій Ґалятовський / К. Біда // Хроніка 2000: укр. культурол. альм. / редкол.: Юрій Буряк (голов. ред.) [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня: історія, персоналії, поступ. – С. 390–423.
 4. ²Бомко, Л. Проповідь Йоаникія Галятовського «На Покрову Пресвятої Богородиці» як зразок барокової маріології / Л. Бомко // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – 2018. – № 1. – С. 13–16. – Бібліогр.: 4 назви.
 5. ¹Борисенко, К. Рецепція богословсько-полемічних трактатів XVI–XVII століть у творах Іоаникія Галятовського та Теофіла Рутки / Катерина Борисенко // Наук. зап. Бердян. держ. пед. ун-ту. Серія: Філологічні науки : [зб. наук. пр.]. – Бердянськ, 2019. – Вип. 18. – С. 81–89. – Бібліогр.: 11 назв.
 6. Бугаєнко, Н. Я. Галятовський Іоанникій (бл. 1620 – 1688) / [Н. Я. Бугаєнко, В. В. Тригубенко] // Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ, 2005. – Кн. 1 : Х–ХІХ століття. – С. 133–136.
 7. Волкова, Н. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студентів вищ. навч. закл.] / Н. П. Волкова. – 4-те вид., стер. – Київ : Академвидав, 2012. – 615 с. – (Альма-матер). – Про І. Галятовського: с. 525, 530.
 8. Галятовський Іоаникій // Український радянський енциклопедичний словник : в 3 т. / голов. редкол.: М. П. Бажан (голов. ред.) [та ін.]. – Київ, 1966. – Т. 1. – С. 415.
 9. Галятовський, Іоаникій // Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. – Київ, 2002. – С. 104–105.
 10. Іоаникій Галятовський, ?–1688. Письменник, церковний і культурно-освітній діяч // Золота книга української еліти : інформ.-імідж. альм. : у 6 т. – Київ, 2001. – Т. 1. – С. 412–413. – Текст парал.: укр., англ.
 11. Голубев, С. Киевская Академия в конце XVII и начале XVIII столетий : речь, произнес. на торжеств. акте Киев. Духов. Акад. 26 сент. 1901 г. / С. Голубев. – Киев : Тип. И. И. Горбунова, 1901. – 101 с. – Отт. из журн. «Труды Киевской Духовной Академии», 1901 г. – Об И. Галятовском: с. 2, 4, 31–33, 46, 66, 67.
 12. Голятовский, Иоанникий, южно-русский писатель и проповедник XVIIв. // Большая энциклопедия : слов. общедоступ. сведений по всем отраслям знания / под ред. С. Н. Южакова [и др.]. – СПб, 1902. – Т. 7. – С. 194.
 13. Гончаренко, С. Галятовський Іоаникій / Семен Гончаренко // Український педагогічний енциклопедичний словник / Семен Гончаренко. – Вид. 2-ге, допов. й випр. – Рівне, 2011. – С. 89.
 14. ¹Денисенко, В. Спілкувався з Богом і людьми: автор першого в Україні підручника з гомілетики / В. Денисенко // Пам’ять століть. Планета. – 2009. – № 3/4. – С. 306–313. – Бібліогр. в кінці ст.
 15. ¹Дубина, О. Ю. Мотив сходження героя в «Небі новому» Іоаникія Галятовського / Дубина О. Ю. // Магістеріум : [зб. наук. пр.] / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ, 2015. – Вип. 61 : Літературознавчі студії. – С. 75–79. – Бібліогр.: 11 назв.
 16. ¹Дубина, О. Ю. Образи гріхів і спокус у богородичних оповіданнях Афанасія Кальнофойського, Іоаникія Галятовського і Димитрія Туптала / Дубина О. Ю. // Наук. зап. НаУКМА. Літературознавство. – 2018. – Т. 1. – С. 3–8. – Бібліогр.: 20 назв.
 17. Дубина, О. Ю. Символіка «Скарбниці потребної» Іоаникія Галятовського: взаємодія церковної традиції та фольклору / Дубина О. Ю. // Наук. пр. / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». – 2016. – Вип. 264, т. 276 : Серія «Філологія. Літературознавство». – С. 141–145. – Бібліогр.: 17 назв.
 18. ¹Дубина, О. Ю. Чудесні видіння у богородичних оповіданнях Іоаникія Галятовського, Афанасія Кальнофойського і Димитрія Туптала / Дубина О. Ю. // Наук. зап. Бердян. держ. пед. ун-ту. Серія: Філологічні науки : [зб. наук. пр.]. – Бердянськ, 2016. – Вип. 11. – С. 112–119. – Бібліогр.: 17 назв.
 19. ¹Дуброва, Г. І. Елементи польської мови у творах М. Смотрицького (у зіставленні з творчістю І. Галятовського і А. Радивиловського) / Дуброва Г. І. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 12. – С. 62–71. – Бібліогр. в кінці ст.
 20. Зайченко, І. В. Історія педагогіки: у 2 кн. Кн. 2. Школа, освіта і педагогічна думка в Україні : навч. посіб. / І. В. Зайченко. – Київ : Слово, 2010. – 1030, [1] с. – Про І. Галятовського: с. 102, 114–116.
 21. Історія української педагогіки: Іоаникій Галятовський : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / [упоряд., переднє слово, вступ. частина Т. Д. Кочубей]. – Умань : Софія, 2007. – 154 с.
 22. Кочубей, Т. Бібліографічний огляд життєвого і творчого шляху І. Галятовського / Тетяна Кочубей // Іст.-пед. альманах. – 2006. – Вип. 2. – С. 157–168. – Бібліогр. в тексті: 175 назв.
 23. Кочубей, Т. Педагогічна концепція Іоаникія Галятовського / Тетяна Кочубей // Рідна шк. – 2006. – № 9. – С. 63–65. – Бібліогр. в кінці ст.
 24. Кочубей, Т. Д. Педагогічна концепція Іоаникія Галятовського: духовно-моральний вимір / Т. Д. Кочубей // Педагогіка і психологія. Вісн. АПН України. – 2006. – № 3. – С. 105–116. – Бібліогр. в кінці ст.
 25. ¹Кочубей, Т. Д. Педагогічна спрямованість творів Іоаникія Галятовського / Т. Д. Кочубей // Зб. наук. пр. Педагогічні науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2005. – Вип. 40. – С. 217–225.
 26. ¹Кочубей, Т. Д. Розвиток української педагогічної думки другої половини XVII – XVIII століття крізь призму вітчизняних досліджень: автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Кочубей Тетяна Дмитрівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2013. – 44 с.
 27. ¹Куньч, З. Йоанникій Галятовський в історії української риторики / З. Куньч // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Львівська політехніка», НАН України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип’якевича. – Львів, 2009. – Вип. 21. – С. 25–29. – Бібліогр.: 5 назв.
 28. ¹Левченко, Т. Л. «Ключ розуміння» Іоаникія Ґалятовського як явище риторичної культури бароко : автореф. дис… канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 «Українська література» / Левченко Тетяна Леонідівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н.Каразіна. – Харків, 2003. – 18 с.
 29. ¹Левченко-Комисаренко,Т. Л. «Скарбница потребная» Иоанникия Галятовского / Т. Л. Левченко-Комисаренко // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». – 2014. – Вип.  – С. 157–163. – Библиогр.: 15 назв.
 30. ¹Лямпрехт, О. В. Польськомовна українська проза гуртка Лазаря Барановича: автореф. дис. … канд. філол. наук : [спец.] 01.01 «Українська література» / Лямпрехт Олена Валеріївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2017. – 20 с.
 31. ¹Матушек, О. Ю. Символіка Богородиці у метатексті барокової літератури : автореф. дис… канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 «Українська література» / Матушек Олена Юріївна ; Харків. держ. ун-т. – Харків, 1999. – 19 с.
 32. Матях, В. М. Ґалятовський, чернече ім’я Іоаникій (Йоаникій) / В. М. Матях // Енциклопедія історії України : [у10 т.] / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2004. – Т. 2. – С. 267.
 33. Мащенко, С. Любомудри з «Чернігівських Афін» [Електронний ресурс] / Станіслав Мащенко // Gorod.cn.ua: портал Чернігова. – Текст. дані. – Чернігів, 2020. – Режим доступу: https://www.gorod.cn.ua/city/knigi-o-chernigove/652-chernigivshina-incognita.html (дата звернення: 02.12.2020). – Назва з екрана.
 34. ¹Наєнко,Г. М. Інтертекстуальність наукових творів Йоаникія Ґалятовського: до проблеми авторської індивідуальності / Наєнко Г. М. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 127–136. – Бібліогр. в кінці ст.
 35. ¹Олешко, Ю. Л. Текстотвірна роль евіденційності у проповідницькому й полемічному дискурсі (на матеріалі творів І. Галятовського) / Олешко Ю. Л. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 151–157. – Бібліогр. в кінці ст.
 36. ¹Олешко, Ю. Л. Функціональна перспектива евіденційних маркерів у проповідницькому дискурсі І. Галятовського / Олешко Ю. Л. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 208–214. – Бібліогр. в кінці ст.
 37. Опанасенко,І. Йоаникій Галятовський про ораторське мистецтво / І. Опанасенко // Вісник студентського наукового товариства / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – С. 37–38.
 38. Панчук А. Виховний потенціал творів Іоанникія Галятовського / Анна Панчук // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 211 : Педагогіка та психологія. – С. 102–108. – Бібліогр.: 12 назв.
 39. Панчук, Г. Впровадження ідей Іоанникія Галятовського в систему підготовки майбутніх вчителів / Ганна Панчук // Проблеми української народної педагогіки в науковій спадщині Мирослава Стельмаховича : матеріали Перших всеукр. пед. читань, 13–14 трав. 2004 р. / Ін-т проблем виховання АПН України, Прикарп. ун-т ім. Василя Стефаника, Івано-Франків. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Івано-Франківськ, 2004. – С.124–129. – Бібліогр.: 6 назв.
 40. ПанчукГ. Сучасний погляд на спадщину Іоанникія Галятовського / Ганна Панчук // Вісн. Прикарп. ун-ту. Педагогіка / Прикарп. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2004.– Вип. 10. – С. 192– – Бібліогр.: 9 назв.
 41. Панчук,ГА. Науково-педагогічна спадщина Іоанникія Галятовського (бл. 1620–1689 рр.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Панчук Ганна Анатоліївна ; Прикарп. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Хмельн. нац. ун-т]. – Івано-Франківськ, 2004. – 19 с.
 42. ¹Паньовіна, Є. Л. Опозиція земне & небесне в дискурсі барокового світогляду : (на матеріалі проповідей І. Галятовського та А. Радивиловського) / Є. Л. Паньовіна // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 12. – С. 119–125. – Бібліогр. в кінці ст.
 43. Радул, О. Історія педагогіки України X-XVII століть: персоналії: навч. посіб. / Ольга Радул. – Київ : Основи, 2005. – 238 с. – Із змісту: Іоаникій Галятовський : (бл. 1620 – 1688). – С. 197–201.
 44. ¹Росовецький, С.К. До методики «повного» лінгвостатистичного опису пам’ятки української літературної мови другої половини XVII ст.: проект дослідження «Скарбниці потребної» Іоаникія Галятовського / С. К. Росовецький // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 3–8. – Бібліогр. в кінці ст.
 45. ¹Сислюк, Я. Г. Філософсько-релігійні погляди професорів Києво-Могилянської академії / Сислюк Я. Г., Тімченко О. П., Пігош М. А. // Гілея : наук. вісн. : [зб. наук. пр.] / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, – Вип. 142, ч. 2 : Філософські науки. – С. 160–165. – Бібліогр.: 14 назв.
 46. Сірополко, С. Історія освіти в Україні / Степан Сірополко ; Укр. Вільн. Ун-т, Друзі т-ва ім. Григорія Ващенка.– Київ : Наук. думка, 2001. – 912 с. – Про І. Галятовського: с. 93, 95, 152, 173, 215.
 47. ¹Соломаха, І. Стратегії проповідницького дискурсу І. Галятовського: антропологічний аспект / Ірина Соломаха // Сіверян. літопис. – 2006. – № 5. – С. 101–106. – Бібліогр.: 9 назв.
 48. ¹Соломаха, І.Г. Методологія філософсько-релігієзнавчого аналізу спадщини Іоаникія Галятовського / І. Г. Соломаха // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 45. – С. 235–241. – Бібліогр.: 6 назв.
 49. Соломаха, І. Г. Погляди І. Галятовського як складова філософсько-антропологічного доробку в українській філософській думці / Соломаха І. Г. // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, – Вип. 40. – С. 269–275. – Бібліогр.: 20 назв.
 50. ¹Соломаха, І. Г. Християнська антропологія Іоаникія Галятовського : монографія / І. Г. Соломаха, І. В. Богачевська. – Чернігів : Черніг. обереги, 2008. – 180 с.
 51. ¹Соломаха, І. Г. Християнська антропологія Іоаникія Галятовського: філософсько-релігієзнавчий аналіз : автореф. дис. … канд. філос. наук : спец. 09.00.11 «Релігієзнавство» / Соломаха Ірина Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 19 с.
 52. ²Сумцов, Н. Ф. Иоанникий Галятовский : (к истории юж.-рус. лит. XVIIв.) / [соч.] Н. Ф. Сумцова. – Киев : В тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1884. – [1], 83 с. – Отт. из 1–4 кн. «Киевской старины», 1884.
 53. ¹Сухарєва, С. Польськомовна полеміка Йоаникія Галятовського: між політикою та богослов’ям / Світлана Сухарєва // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки) / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2015. – № 5. – С. 41–43. – Бібліогр.: 8 назв.
 54. Трофименко, Т. Моральні виміри пасійних проповідей о. Йоаникія Ґалятовського / Тетяна Трофименко // Київська Академія / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – 2008. – Вип. 6. – С. 123–129.
 55. Федорчук, Е. І. Історія педагогіки: лекції та хрестоматія: [навч. посіб. / авт.-упоряд.: Е. І. Федорчук, В. В. Федорчук] ; Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. – Кам’янець-Подільський : Зволейко, 2007. – 320 с. – Із змісту: Енциклопедія П. Беринди та риторика І. Галятовського. – С. 70–71.
 56. Хижняк, З. І. Історія Києво-Могилянської академії / З. І. Хижняк, В. К. Маньківський. – Київ : КМ Академія, 2003. – 181, [2] с. – Про І. Галятовського: с. 75, 78, 89, 91, 103, 148.
 57. Хижняк, З. І. Ректори Києво-Могилянської академії, 1615–1817 рр. / З. І. Хижняк. – Київ : КМ Академія, 2002. – 189, [1] с. – Із змісту: Ґалятовський, чернече ім’я Йоаникій (бл. 1620 – 12.01.1688). Ректор Києво-Могилянської академії (1658–1663). – С. 81–84.
 58. ²Чепига, И. Творчество Иоанникия Галятовского, украинского писателя второй половины ХVІІв. : автореф. дис. … канд. филол. наук / Инна Чепига ; Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1965. – 12 с.
 59. Чепіга, І. П. Ґалятовський, чернече ім’я Йоаникій / І. П. Чепіга, В. М. Горобець // Києво-Могилянська академія в іменах, ХVII–XVIIIст. : енциклопед. вид. / [відп. ред. В. С. Брюховецький ; наук. ред., упоряд. З. І. Хижняк]. – Київ, 2001. – С. 165–167.
 60. ¹Шалашна, Н. М. Уявлення про державу в «Скарбниці потребной» Іоаникія Галятовського / Шалашна Н. М. // Гілея : наук. вісн. : [зб. наук. пр.] / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2019. – Вип. 147, ч. 1 : Історичні науки. – С. 149–154. – Бібліогр.: 12 назв.
 61. ¹Шевчук, В. Муза Роксоланська : укр. літ. XVI–XVIII ст. : у 2 кн. Кн. 2. Розвинене бароко. Пізнє бароко / Валерій Шевчук. – Київ : Либідь, 2005.– 726 с. – Із змісту: Іоаникій Галятовський. Життя і творчість. «Скарбниця». – С. 164–170. – Про І. Галятовського також: с. 11, 13, 16, 17, 40, 46, 51, 53, 54, 65, 70, 79, 83–85, 87, 90, 128, 129, 136, 160, 193–195, 198, 222, 228, 303, 311, 331, 354, 373, 380, 443, 610, 656, 657, 664, 668.
 62. ¹Яковенко, Н. Дзеркала ідентичності : дослідж. з історії уявлень та ідей в Україні ХVI – початку XVIII століття : [вибр. ст.] / Наталя Яковенко. – Київ : Laurus, 2012. – 470, [1] с. – (Серія «Золоті ворота» ; вип. 2). – Про І. Галятовського: с. 30, 206, 210, 212–220, 222, 317, 345, 357, 361–363, 367, 403, 407.
 63. Яковенко, Н. Освоєння «чужого» сакрального простору : (католицькі святі та чуда у прикладах Іоаникія Ґалятовського) / Наталя Яковенко // Київська Академія / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». –2013. – Вип. 11. – С. 24–78.
 64. ¹ЯковенкоН. У пошуках Нового неба : життя і тексти Йоаникія Ґалятовського / Наталя Яковенко. – Київ : Лаурус : Критика, 2017. – 697, [3]с.

Рец.: [Рецензия] / Маргарита Анатольевна Корзо // Slověne = Словѣне. – 2018. – Vol. 7, № 1. – С. 468–474.

 1. Ярмаченко,М. Галятовський Іоаникій (1620–1688) / М. Ярмаченко // Педагогічний словник / АПН України, Ін-т педагогіки ; за ред. Ярмаченка М. Д. – Київ, 2001. – С. 106.

З цими виданнями можете ознайомитись
у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського

¹Праці з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

²Праці з фонду Наукової бібліотеки імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка

З працями, доступними в Інтернетмережі, можете ознайомитись онлайн за гіперпосиланнями


Анонси та оголошення

25.02.2024

Щиро вітаємо

ЛОБАНОВСЬКУ ІННУ ГЕОРГІЇВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родинисеред друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України Л. Д. Березівська

03.03.2022

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали