НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць про життя та діяльність І. А. Зязюна

Збірники статей
 1. Андрущенк, В. Ідея вчителя у педагогічній спадщині академіка Івана Зязюна / В. Андрущенко // Естетика і етика педагогічної дії. – 2018. – Вип. 17. – С. 70–80. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2018_17_8.
 2. Васянович, Г. Морально-естетична культура особистості педагога у життєво-філософських вимірах академіка Івана Зязюна / Г. Васянович, Р. Великий // Естетика і етика педагогічної дії. – 2018. – Вип. 17. – С. 91–105. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2018_17_10 .
 3. Вдович, С. М. Естетичне виховання у науковому доробку Івана Андрійовича Зязюна / С. М. Вдович // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – 2017. – Вип. 49. – С. 75–78. – Текст доступний інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mitimpt_2017_49_24
 4. Вовк, М. Наукова школа академіка І. А. Зязюна: аксіологічні актуалітети розвитку / М. Вовк, Ю. Грищенко // Естетика і етика педагогічної дії. – 2018. – Вип. 18. – С. 44–55. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2018_18_6.
 5. Кремень, В. Філософсько-педагогічна спадщина академіка Івана Зязюна в контексті модернізації освіти / В. Кремень // Естетика і етика педагогічної дії. – 2018. – Вип. 17. – С. 9–19. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2018_17_3.
 6. Кучерявий О. Ціннісно-смислове ядро концептуальної моделі педагогічної освіти Івана Зязюна / О. Кучерявий // Естетика і етика педагогічної дії. – 2018. – Вип. 18. – С. 22–30. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2018_18_4.
 7. Лавріненко О. Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього(І Міжнародна науково-практична конференція, 30-31 березня2017 р., м. Київ) / О. Лавріненко, Л. Султанова // Естетика і етика педагогічної дії. – 2017. – Вип. 15. – С. 186–188. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2017_15_22.
 8. Лавріненко, О. Уявлення про «Ідеального вчителя» в життєтворчому поступі академіка І. А. Зязюна (1938–2014 рр.) / О. Лавріненко // Естетика і етика педагогічної дії. – 2018. – Вип. 17. – С. 80–90. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2018_17_9.
 9. Ликтей, Л.Формування методичної компетентності майбутнього вчителя нової української школи у контексті ідей І.А. Зязюна / Л. Ликтей // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2019. – Вип. 26(1). – С. 126–131. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2019_26(1)__21
 10. Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього : зб. матеріалів 1-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 30–31 берез. 2017 р. / Нац. акад. пед. наук України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка та ін. ; [редкол.: Андрущенко В. П., Кремень В. Г., Ничкало Н. Г. ; уклад. Н. В. Гузій]. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – 338 с. – Бібліогр. у кінці ст. – Текст доступний в інтернеті: https://tinyurl.com/mtwe4hbm.

Із змісту:

 • Академік Іван Зязюн – видатний український філософ-педагог / В. П. Андрущенко. – С. 3–5;
 • Наукова спадщина Івана Зязюна у вимірах інноваційного розвитку освіти / В. Г. Кремень. – С. 5–12;
 • Прогностичність наукової спадщини академіка Івана Зязюна / Н. Г. Ничкало. – С. 13–20;
 • Мистецька школа Івана Зязюна в дії / М. І. Степаненко. – С. 28–34;
 • Концепти педагогічної майстерності І. А. Зязюна у контексті сучасної підготовки освітянських кадрів / Н. В. Гузій. – С. 34–37;
 • Педагогіка добра академіка Зязюна І. А. / А. І. Кузьмінський. – С. 37–40;
 • Основи педагогіки I. A. Зязюна / М. В. Гриньова. – С. 41–44;
 • Мистецтво театру у вимірах педагогічної концепції академіка Івана Зязюна / Л. І. Лимаренко. – С. 53–58;
 • Культурологічний вимір педагогіки І. А. Зязюна / Л. А. Руденко, А. В. Литвин. – С. 58–60;
 • Наукова спадщина Івана Зязюна в інноваційному просторі мистецької освіти / О. М. Олексюк. – С. 60–62;
 • Науково-філософські обрії академіка І. А. Зязюна / Т. П. Усатенко. – С. 64–65;
 • Естетика академіка І. А. Зязюна / С. М. Вдович. – С. 71–74;
 • Педагогічна спадщина Івана Зязюна: музейний вимір (за матеріалами виставки «Педагогіка добра академіка Івана Зязюна «) / О. П. Міхно. – С. 85–88;
 • Особистість педагога в добротворчій дії академіка Івана Зязюна / Г. Васянович, М. Козяр. – С. 100–104;
 • Проблема професіонального образа учителя-мастера в контексте педагогического наследия И. А. Зязюна / Л. В. Кондрашова. – С. 105–109;
 • Психопедатогіка І. А. Зязюна як стратегічна детермінанта розвитку педагогічної освіти України / О. Г. Кучерявий. – С. 109–114;
 • Педагогіка добротворення як життєве кредо академіка Івана Андрійовича Зязюна / С. М. Мартиненко. – С. 114–117;
 • І. Зязюн і формування національних цінностей в умовах виховання сучасної особистості / С. Б. Пономаревський. – С. 118–121;
 • Реалізація ідей педагогіки добра І. Зязюна в освітньому середовищі Зязюна / Є. Ю. Литвиновський. – С. 162–165;
 • Особливості розвитку особистості творчого вчителя в контексті наукової спадщини І. А.Зязюна / К. В. Плівачук. – С. 168–171;
 • Актуальність наукових поглядів академіка І. А. Зязюна відносно творчого розвитку вчителя / С. В. Коновець.– С. 190–192;
 • Педагогічні інновації академіка І. Зязюна / Л. О. Мільто. – С. 220–223; Інноваційний педагогічний досвід колегіуму №11- міського центру «Академії педагогічної університетського коледжу / М. В. Братко. – С. 121–123;
 • Педагогіка добра І. А. Зязюна у практиці підвищення кваліфікації вчителів мистецьких дисциплін (на прикладі досвіду роботи обласної школи передового педагогічного досвіду) / С. В. Ковальова. – С. 135–139;
 • Особистість педагога в контексті педагогіки добра І. А. Зязюна / О. П. Кошіль. – С. 153–155;
 • Використання ідей І. А. Зязюна на уроках літератури в роботі з розумово відсталими підлітками / Н. П. Кравець. – С. 156–158;
 • Концепти педагогіки добра І. Амайстерності та навчання дорослих імені І. А. Зязюна» / Ю. Д. Третьякова. – С. 236–239;
 • Концептуальнісні засади розвитку педагогічної майстерності в працях академіка Івана Андрійовича Зязюна / Л. В. Чумак. – С. 239–242.
 1. Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності та майбутнього : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 11–12 квіт. 2019 р. / Нац, ун-т «Чернігів. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка [та ін.]. – Чернігів : Чабаненко Ю. А., 2019. – 173 с. – Бібліогр. у кінці ст.
 2. Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів: матеріали V наук.-практ. конф. 22–23 трав. 2019 р. / за заг. ред. Романовського О. Г. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – 229 с.
 3. Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів : матеріали VII Міжнародної наук.-практ. конференції [25–26 трав. 2021 р.] / Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; [голов. ред. Романовський О. Г. ; орг. ком.: Романовський О. Г. та ін.]. – Харків : Бровін О. В., 2021. – 323 [1] с.
 4. Помиткін, Е. Академік Іван Зязюн: духовний потенціал і життєва позиція особистості / Е. Помиткін, Л. Помиткіна // Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів : зб. наук. ст. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти Нац. акад. пед. наук України, Нац. транспорт. ун-т, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : НТУ, 2015. – С. 419–424 : іл. – Бібліогр.: с. 424 (12 назв).
 5. Примакова, В. В.Педагогічна майстерність учителя інклюзивного класу в контексті філософії добротворення І. Зязюна [Електронний ресурс] / В. В. Примакова // Вісн. Нац. ун-ту «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – 2019. – Вип. 1. – С. 157–161. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnuchkpn_2019_1_32 (дата звернення: 09.11.2023). – Назва з екрана.
 6. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарнотехнічної еліти : зб. наук. пр. за матеріалами ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25–26 трав. 2016 р. «Ідеї академіка Івана Зязюна у працях його учнів і соратників» : у 2-х ч. Вип. 45 (49). Ч. 1 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НАПН України, Нац. техн. ун-т «ХПІ» ; за ред. О. Г. Романовського ; [редкол.: В. Г. Кремень [та ін.]. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – 391 с. – Бібліогр. у кінці розд.

Із змісту:

 • Нове педагогічне мислення у вимірах академіка І. А. Зязюна і освітній практиці НТУ «ХПІ» / Є. І. Сокол. – С. 3–16;
 • Гуманітарно-екзистенційна педагогіка академіка І. А. Зязюна / А. І. Кузьмінський. – С. 45–53;
 • Естетичні цінності у людиноцентристській філософії І. А. Зязюна / О. А. Лавріненко. – С. 54–62 : іл.;
 • Скарби наукової спадщини академіка Івана Зязюна / Н. Г. Ничкало. – С. 63–79;
 • Ідеї академіка І. А. Зязюна у системі підготовки українських лідерів нового покоління / О. Г. Романовський. – С. 80–88;
 • Удосконалення ціннісного виміру досвіду суб’єктів педагогічної дії у контексті науково-педагогічних ідей І. А. Зязюна / А. В. Семенова. – С. 88–100;
 • Педагогічно-психологічні аспекти формування «Я»-концепції в учінні акадаміка І. А. Зязюна / Б. І. Фурманець. – С. 125–135;
 • Педагогіка добра І. А. Зязюна як національна педагогіка у XXI столітті / Н. В. Волосенко, А. Б. Солодовник. – С. 214–218;
 • Педагогічний спадок Івана Зязюна – дороговказ модернізації освіти України / Р. П., Мигущенко Р. П., Ю. І. Панфілов. – С. 334–342.
 1. Романовський, О. Г. Роль Академіка Івана Зязюна у науково-педагогічній діяльності кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами та Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» / О. Г. Романовський // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 трав. 2015 р. «Ідеї академіка Зязюна у працях його учнів і соратників». Вип. 43 (47). Ч. 2 / Нац. акад. пед. наук України, Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т» ; [голова редкол. Кремень В. Г. ; редкол.: Товажнянський Л. Л. (співголова) та ін. ; відп. секр. Н. В. Підбуцька] ; за ред.: Товажнянського Л. Л., Романовського О. Г. – Харків : НТУ ХПІ, 2015. – С. 3–10. Бібліогр.: с. 8.
 2. Семенова, А. Розвиток ціннісного досвіду педагогічної майстерності І. А. Зязюна у вимірах теорії поколінь/ А. Семенова // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2017. – № 2. – С. 72–84. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tipuss_2017_2_9
 3. Семеног, О. М. Художньо-педагогічний наратив як засіб формування культури педагогічного спілкування / О. М. Семеног // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. Івана Франка : наук. журн. Педагогічні науки. – 2017. – Вип. 2. – С. 243–248. – Бібліогр.: 22 назви.
 4. Семеног О. Націєтворча концепція Івана Андрійовича Зязюна в умовах реформування педагогічної освіти / О. Семеног // Естетика і етика педагогічної дії. – 2018. –Вип. 18. – С. 30–43. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2018_18_5 (дата звернення: 09.11.2023). – Назва з екрана.
 5. Степаненко, М. Гуманістична концепція Івана Андрійовича Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього / М. Степаненко // Естетика і етика педагогічної дії. – 2018. – Вип. 17. – С. 20–31. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2018_17_4
 6. Федій, О. Естетичний інтелект учителя у вимірах педагогіки добра Івана Зязюна / О. Федій // Естетика і етика педагогічної дії. – 2018. – Вип. 17. – С. 106–118. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2018_17_11.
 7. Хомич, Л. Концептуальні підходи Івана Зязюна до розвитку педагогічної освіти в Україні / Л. Хомич // Естетика і етика педагогічної дії. – 2018. – Вип. 18. – С. 11–22. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2018_18_3.
 8. Цюняк, О.Професійна підготовка майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності у контексті ідей І.А. Зязюна / О. Цюняк // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2019. – Вип. 26(1). – С. 206–211. – Текст доступний в іінтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2019_26(1)__35.
Статті
 1. Білик, Н. І. Керманич розвитку української педагогічної освіти і освіти дорослих – до 25-річчя Інституту педагогічної освіти і освіти доросли  імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України [Електронний ресурс] / Н. І. Білик // Імідж сучас. педагога. – Текст. дані. – 2018. – № 6(183). – С. 5-6.– Режим доступу: http://isp.poippo.pl.ua/issue/view/9084/4493 (дата звернення: 10.11.23). – Назва з екрана.
 2. Будянський, Д.Риторична культура академіка Івана Андрійовича Зязюна /Д. Будянський // Витоки педагогічної майстерності. Серія: Педагогічні науки. – – Вип. 20. –С. 37–41. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2017_20_10
 3. В Україні відкрито меморіальний музей-садибу імені академіка Івана Андрійовича Зязюна / уклад. Ольга Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. –2017. – № 1/2. – С.203–205 : фот. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dslg_2019_3_13.
 4. Васянович, Г. Лідер філософсько-педагогічної науки – академік Іван Зязюн / Григорій Васянович, Михайло Нагірняк // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2018. – № 1. – С. 125–135. – Бібліогр.: 14 назв. – Текст також доступний: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tipuss_2018_1_14.
 5. Виговська, О. В Україні відкрито Меморіальний музей-садибу імені академіка Івана Андрійовича Зязюна / О. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2017. – № 1-2. – С. 203–205. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dslg_2017_1-2_40
 6. Вовк, М. Вшанування пам’яті видатного українського педагога-філософа / Мирослава Вовк // Проф. освіта : наук.-метод. журн. – 2019. – № 1. – С. 59–60.
  Про встановлення Меморіальної дошки пам’яті академіка Івана Андрійовича Зязюна та відкриття кімнати-музею на будинку по вул. М. Берлінського, 9. (м. Київ).
 1. Вовк, М. Відкрито меморіальну дошку та кімнату-музей академіка Зязюна : [про втановлення Меморіальної дошки пам’яті академіка Івана Зязюна та відкриття кімнати-музею для вшанування досягнень видатного українського вченого, академіка, державного діяча, яке відбулося 1 березня 2019 року] / Мирослава Вовк // Пед. газета – 2019г. – Берез.-квіт. (№ 2). – С.7. : фото.
 2. Гриньова, М. В. Педагогічна майстерність учителя як основа педагогіки добра І. А. Зязюна [Електронний ресурс] / М. В. Гриньова // Імідж сучас. педагога. – Текст. дані. – 2018. – № 6(183). – С. 14–18 .– Режим доступу: http://isp.poippo.pl.ua/issue/view/9084/4493 (дата звернення: 10.11.23). – Назва з екрана.
 3. Грищенко, Ю. В.Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього: життєві імперативи вченого-філософа / Ю. В. Грищенко // Мистецтво та освіта. – 2017. – № 2. – С. 54–55. – Текст доступний в інтернеті:http://nbuv.gov.ua/UJRN/mtao_2017_2_13.
 4. Грищенко, Ю. Соратники і учні Івана Зязюна зібралися у Харкові : [про ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Наукова школа академіка І. А. Зязюна у його соратниках та учнях», 16–17 трав. 2017 р.] / Юлія Грищенко // Пед. газета. –2017.–Трав.-черв. (№3).– С.5 : фот.
 5. Довбенко, Н. В. Науково-філософські ідеї І. А. Зязюна у контексті реформування національної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / Н. В. Довбенко, Ю. М. Москаленко // Імідж сучас. педагога. – Текст. дані. – 2018. – № 2(179). – С. 5–7. – Режим доступу: http://isp.poippo.pl.ua/issue/view/7804/3155 (дата звернення: 10.11.23). – Назва з екрана.
 6. Загородня, А. А.Основні підходи І. Зязюна до осмислення соціально-антропологічних ідей в українській філософії освіти [Електронний ресурс] / А. А. Загородня // Інноваційна педагогіка. – Текст. дані. –2023. – Вип. 58(1). – С. 32–35. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2023_58(1)__7 (дата звернення: 10.11.23). – Назва з екрана.
 7. Іван Андрійович Зязюн : [некролог] // Постметодика. – 2014. – № 4. – С. 64.
 8. Каракоз, С. Іван Зязюн (1938–2014) / Сусанна Каракоз // Початкова шк. –2018. – № 5. – С. 8–11.
 9. Коваль, П. М. Акмеологія педагогічної майстерності у працях академіка І. А. Зязюна / П. М. Коваль // Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. – 2016. – Вип. 28. – С. 26–30. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_016_2016_28_8.
 10. Коваль, П.Засади педагогічної майстерності в працях академіка Івана Зязюна / П. Коваль // Гірська школа Українських Карпат. – 2018. – № 18. – С. 32–35. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2018_18_9
 11. Кузьмінський, А. Феномен лідерського таланту академіка Зязюна І. А. / Анатолій Кузьмінський // Лідер. Еліта. Суспільство : теорет. та наук.-метод. часопис/ Нац. техн. ун-т «Харківський політехнічний інститут», Ін-т інформ. технологій та засобів навчання НАПН України, Харків. нац. ун-т міс. гос-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – № 1 – С.74–82.
 12. Лавриненко, О. Душа Івана Зязюна, виплекана в любові та життєтворчості / Олександр Лавриненко // Директор школи, ліцею. –2017. – № 1/2. – С. 206–208. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dslg_2017_1-2_41.
 13. Лавріненко О.Міжнародна науково-педагогічна акція пам’яті Івана Зязюна /О. Лавріненко // Рідна шк. – 2017. – № 5–6. – С. 20. – Текст доступний в інтернеті: доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2017_5-6_6.
 14. Ликтей, Л. М. Педагогічна майстерність І. А. Зязюна як концептуальна ідея теорії і практики професійної підготовки вчителя-майстра [Електронний ресурс] / Л. М. Ликтей // Імідж сучас. педагога. – Текст. дані. – 2018. – № 2(179). – С. 20–22. – Режим доступу: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/127304 (дата звернення: 09.11.2023). – Назва з екрана.
 15. Міжнародна науково-педагогічна акція пам’яті Івана Зязюна // Рідна шк. – 2017. – № 5/6. – С. 20.
 16. Міжнародна науково-практична конференція «Формальна і неформальна освіта у вимірах педагогіки добра Івана Зязюна» // Рідна шк. – 2018. – № 5/8. –3-тя с. обкл.
 17. Нагрибельний, Я. А.Роль академіка Івана Зязюна в розвитку педагогічної освіти в Україні [Електронний ресурс] / Я. А. Нагрибельний // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. – 2019. – Вип. 1. – С. 89–98. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OD_2019_1_9
 18. Ничкало, Н. Педагогіка серця і добра Івана Зязюна / Нелля Ничкало // Рідна шк. – 2017. – № 9/10. – С. 49–55. – Бібліогр.: 12 назв. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2017_5-6_6
 19. Отич, О. Про автора педагогіки добра і краси педагогічної дії : [про акдеміка Зязюна І. А.] / Олена Отич // Освіта. – 2018. – 28 лют.–7 берез. (№ 7/8). – С.1 : фот.
 20. Панфілов, Ю. Пам’ятаємо і розвиваємо наукову спадщину академіка Івана Зязюна / Юрій Панфілов // Пед. газета України. –2021. – Трав.-черв. (№ 3). – С. 5.
 21. Пам’яті І. А. Зязюна // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2019. –№ 3. – С. 104–105. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dslg_2019_3_16.
 22. «Педагогіка – моє життя»: так думав, діяв і жив Іван Зязюн // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2018. – № 1. – С. 97–99. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dslg_2018_1_19
 23. Пономарьов, О. Вчений, педагог, особистість : до 80-річчя від дня народження І. А. Зязюна / Олександр Пономарьов, Олександр Романовський, Максим Черемський // Новий Колегіум : наук.-інформ. журн / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Колегіум. – 2018. – № 3. – С.8–13. – Бібліогр.: 9 назв
 24. [Постаті. Події. Анонси] / рубрику веде О. Міхно // Рідна шк. – 2018. – № 1/2. – С. 72–75
  Про Зязюна І. А. – академіка НАПН України, першого Міністра освіти незалежної України, директора Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих.
 1. Рибалка, В. Іван Андрійович Зязюн (1938-2014) – духовний лідер українських освітян [Електронний ресурс] / В. Рибалка // Психологія і особистість. – Текст. дані. –2015. – № 1. – С. 5–9. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/4523 (дата звернення: 09.11.2023). – Назва з екрана.
 2. Романовський, О. Особливості формування основ педагогічної майстерності здобувачів освітньо-наукового рівня «доктор філософії» на засадах міждисциплінарного підходу і концепції педагогіки добра академіка І. А. Зязюна [Електронний ресурс] / Олександр Романовський, Ольга Ігнатюк, Наталія Середа // Теорія і практика управління соціальними системами. – Текст. дані. – 2018. – № 4. – С. 3–15. – Бібліогр.: 10 назв. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tipuss_2018_4_2 (дата звернення: 09.11.2023). – Назва з екрана.
 3. Степаненко, М. Ректор-новатор Іван Зязюн / Микола Степаненко // Рідна шк. – 2017. – № 5/6. – С. 21–25. –Бібліогр.: 4 назви. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2017_5-6_7
 4. Степаненко,М. І.Сучасні виміри педагогіки добра Івана Зязюна [Електронний ресурс] / М. І. Степаненко // Вісн. нац. ун-ту «Чернігівський колегіум» ім.Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – Текст. дані. – 2019. – Вип. 1. – С. 195-198. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnuchkpn_2019_1_39 (дата звернення: 09.11.2023). – Назва з екрана.
 5. Степура Ю. Г.Педагогічні погляди І. А. Зязюна на творчий розвиток вчителя початкової школи [Електронний ресурс] / Ю. Г. Степура // Молодий вчений. –Текст. дані. – 2017. – № 8.1. – С. 73–76. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_8 дата звернення: 09.11.2023). – Назва з екрана.
 6. Сулаєва, Н. В.Погляди А. Макаренка та В. Сухомлинського в педагогічній рецепції Івана Андрійовича Зязюна [Електронний ресурс] / Н. В. Сулаєва, О. А.Гнізділова // Вісн. Нац. ун-ту «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – Текст. дані. – 2019. – Вип. 1. – С. 199–203. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnuchkpn_2019_1_40 дата звернення: 09.11.2023). – Назва з екрана.
 7. Усатенко, Т. П. Антропо-гуманістичні обрії педагогіки Івана Зязюна : (до 85-річчя з Дня народження І. А. Зязюна) [Електронний ресурс] / Т. П. Усатенко // Імідж сучас. педагога. – Текст. дані. – 2023. – № 1(208). – С. 5–10. –Режим доступу: http://isp.poippo.pl.ua/issue/view/16415 (дата звернення: 09.11.2023). – Назва з екрана.
 8. Хайруліна, В. Педагогіка добра академіка Зязюна у вимірах педагогічної майстерності / В. Хайруліна // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2018. – № 1. – С. 79–84. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dslg_2018_1_15.
 9. Ходацька, О. Педагогіка – це життя академіка Івана Зязюна / Ольга Ходацька // Справи сімейні. – 2018. – № 5. – С. 20–21 : фот.
 10. Цюняк, О П. Світоглядні ідеї Івана Андрійовича Зязюна у професійному становленні вчителя нової української школи [Електронний ресурс] / О. П. Цюняк, М. C. Копчук-Кашецька // Імідж сучас. педагога. – Текст. дані. – 2018. – № 2(179). – С. 8–10. – Бібліогр.: с. 10. – Режим доступу: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/127304 (дата звернення: 09.11.2023). – Назва з екрана.
 11. Чумак Л. В. Оптимізація естетичного виховання здобувачів освіти за філософсько-педагогічними ідеями та методологічними і методичними акцентуаціями Івана Андрійовича Зязюна [Електронний ресурс] / Л. В. Чумак // Вісн. Нац. ун-ту «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – Текст. дані. – 2019. – Вип. 1. – С. 239–244. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnuchkpn_2019_1_47 (дата звернення: 09.11.2023). – Назва з екрана.
 12. Якубовська, Марія. Культурологічна парадигма у науковій спадщині І. А. Зязюна / М. Якубовська. // Педагогіка і психологія проф. освіти : наук.-метод. журн. – 2015. – № 1/2. – С. 189–199. – Бібліогр.: 6 назв.
 13. Яніцка-Панек, Т. Ідеї педагогічної майстерності академіка Івана Зязюна у підготовці вчителів початкової школи / Тереса Яніцка-Панек // Рідна шк. – 2019. – № 3/4. – С. 31–34. – Бібліогр.: 5 назв. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2019_3-4_10.

Анонси та оголошення

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

03.03.2022

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали