НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць про життя та діяльність І. А. Зязюна

Збірники статей
 1. Андрущенк, В. Ідея вчителя у педагогічній спадщині академіка Івана Зязюна / В. Андрущенко // Естетика і етика педагогічної дії. – 2018. – Вип. 17. – С. 70–80. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2018_17_8.
 2. Васянович, Г. Морально-естетична культура особистості педагога у життєво-філософських вимірах академіка Івана Зязюна / Г. Васянович, Р. Великий // Естетика і етика педагогічної дії. – 2018. – Вип. 17. – С. 91–105. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2018_17_10 .
 3. Вдович, С. М. Естетичне виховання у науковому доробку Івана Андрійовича Зязюна / С. М. Вдович // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – 2017. – Вип. 49. – С. 75–78. – Текст доступний інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mitimpt_2017_49_24
 4. Вовк, М. Наукова школа академіка І. А. Зязюна: аксіологічні актуалітети розвитку / М. Вовк, Ю. Грищенко // Естетика і етика педагогічної дії. – 2018. – Вип. 18. – С. 44–55. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2018_18_6.
 5. Кремень, В. Філософсько-педагогічна спадщина академіка Івана Зязюна в контексті модернізації освіти / В. Кремень // Естетика і етика педагогічної дії. – 2018. – Вип. 17. – С. 9–19. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2018_17_3.
 6. Кучерявий О. Ціннісно-смислове ядро концептуальної моделі педагогічної освіти Івана Зязюна / О. Кучерявий // Естетика і етика педагогічної дії. – 2018. – Вип. 18. – С. 22–30. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2018_18_4.
 7. Лавріненко О. Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього(І Міжнародна науково-практична конференція, 30-31 березня2017 р., м. Київ) / О. Лавріненко, Л. Султанова // Естетика і етика педагогічної дії. – 2017. – Вип. 15. – С. 186–188. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2017_15_22.
 8. Лавріненко, О. Уявлення про «Ідеального вчителя» в життєтворчому поступі академіка І. А. Зязюна (1938–2014 рр.) / О. Лавріненко // Естетика і етика педагогічної дії. – 2018. – Вип. 17. – С. 80–90. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2018_17_9.
 9. Ликтей, Л.Формування методичної компетентності майбутнього вчителя нової української школи у контексті ідей І.А. Зязюна / Л. Ликтей // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2019. – Вип. 26(1). – С. 126–131. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2019_26(1)__21
 10. Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього : зб. матеріалів 1-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 30–31 берез. 2017 р. / Нац. акад. пед. наук України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка та ін. ; [редкол.: Андрущенко В. П., Кремень В. Г., Ничкало Н. Г. ; уклад. Н. В. Гузій]. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – 338 с. – Бібліогр. у кінці ст. – Текст доступний в інтернеті: https://tinyurl.com/mtwe4hbm.

Із змісту:

 • Академік Іван Зязюн – видатний український філософ-педагог / В. П. Андрущенко. – С. 3–5;
 • Наукова спадщина Івана Зязюна у вимірах інноваційного розвитку освіти / В. Г. Кремень. – С. 5–12;
 • Прогностичність наукової спадщини академіка Івана Зязюна / Н. Г. Ничкало. – С. 13–20;
 • Мистецька школа Івана Зязюна в дії / М. І. Степаненко. – С. 28–34;
 • Концепти педагогічної майстерності І. А. Зязюна у контексті сучасної підготовки освітянських кадрів / Н. В. Гузій. – С. 34–37;
 • Педагогіка добра академіка Зязюна І. А. / А. І. Кузьмінський. – С. 37–40;
 • Основи педагогіки I. A. Зязюна / М. В. Гриньова. – С. 41–44;
 • Мистецтво театру у вимірах педагогічної концепції академіка Івана Зязюна / Л. І. Лимаренко. – С. 53–58;
 • Культурологічний вимір педагогіки І. А. Зязюна / Л. А. Руденко, А. В. Литвин. – С. 58–60;
 • Наукова спадщина Івана Зязюна в інноваційному просторі мистецької освіти / О. М. Олексюк. – С. 60–62;
 • Науково-філософські обрії академіка І. А. Зязюна / Т. П. Усатенко. – С. 64–65;
 • Естетика академіка І. А. Зязюна / С. М. Вдович. – С. 71–74;
 • Педагогічна спадщина Івана Зязюна: музейний вимір (за матеріалами виставки «Педагогіка добра академіка Івана Зязюна «) / О. П. Міхно. – С. 85–88;
 • Особистість педагога в добротворчій дії академіка Івана Зязюна / Г. Васянович, М. Козяр. – С. 100–104;
 • Проблема професіонального образа учителя-мастера в контексте педагогического наследия И. А. Зязюна / Л. В. Кондрашова. – С. 105–109;
 • Психопедатогіка І. А. Зязюна як стратегічна детермінанта розвитку педагогічної освіти України / О. Г. Кучерявий. – С. 109–114;
 • Педагогіка добротворення як життєве кредо академіка Івана Андрійовича Зязюна / С. М. Мартиненко. – С. 114–117;
 • І. Зязюн і формування національних цінностей в умовах виховання сучасної особистості / С. Б. Пономаревський. – С. 118–121;
 • Реалізація ідей педагогіки добра І. Зязюна в освітньому середовищі Зязюна / Є. Ю. Литвиновський. – С. 162–165;
 • Особливості розвитку особистості творчого вчителя в контексті наукової спадщини І. А.Зязюна / К. В. Плівачук. – С. 168–171;
 • Актуальність наукових поглядів академіка І. А. Зязюна відносно творчого розвитку вчителя / С. В. Коновець.– С. 190–192;
 • Педагогічні інновації академіка І. Зязюна / Л. О. Мільто. – С. 220–223; Інноваційний педагогічний досвід колегіуму №11- міського центру «Академії педагогічної університетського коледжу / М. В. Братко. – С. 121–123;
 • Педагогіка добра І. А. Зязюна у практиці підвищення кваліфікації вчителів мистецьких дисциплін (на прикладі досвіду роботи обласної школи передового педагогічного досвіду) / С. В. Ковальова. – С. 135–139;
 • Особистість педагога в контексті педагогіки добра І. А. Зязюна / О. П. Кошіль. – С. 153–155;
 • Використання ідей І. А. Зязюна на уроках літератури в роботі з розумово відсталими підлітками / Н. П. Кравець. – С. 156–158;
 • Концепти педагогіки добра І. Амайстерності та навчання дорослих імені І. А. Зязюна» / Ю. Д. Третьякова. – С. 236–239;
 • Концептуальнісні засади розвитку педагогічної майстерності в працях академіка Івана Андрійовича Зязюна / Л. В. Чумак. – С. 239–242.
 1. Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності та майбутнього : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 11–12 квіт. 2019 р. / Нац, ун-т «Чернігів. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка [та ін.]. – Чернігів : Чабаненко Ю. А., 2019. – 173 с. – Бібліогр. у кінці ст.
 2. Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів: матеріали V наук.-практ. конф. 22–23 трав. 2019 р. / за заг. ред. Романовського О. Г. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – 229 с.
 3. Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів : матеріали VII Міжнародної наук.-практ. конференції [25–26 трав. 2021 р.] / Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; [голов. ред. Романовський О. Г. ; орг. ком.: Романовський О. Г. та ін.]. – Харків : Бровін О. В., 2021. – 323 [1] с.
 4. Помиткін, Е. Академік Іван Зязюн: духовний потенціал і життєва позиція особистості / Е. Помиткін, Л. Помиткіна // Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів : зб. наук. ст. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти Нац. акад. пед. наук України, Нац. транспорт. ун-т, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : НТУ, 2015. – С. 419–424 : іл. – Бібліогр.: с. 424 (12 назв).
 5. Примакова, В. В.Педагогічна майстерність учителя інклюзивного класу в контексті філософії добротворення І. Зязюна [Електронний ресурс] / В. В. Примакова // Вісн. Нац. ун-ту «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – 2019. – Вип. 1. – С. 157–161. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnuchkpn_2019_1_32 (дата звернення: 09.11.2023). – Назва з екрана.
 6. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарнотехнічної еліти : зб. наук. пр. за матеріалами ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25–26 трав. 2016 р. «Ідеї академіка Івана Зязюна у працях його учнів і соратників» : у 2-х ч. Вип. 45 (49). Ч. 1 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НАПН України, Нац. техн. ун-т «ХПІ» ; за ред. О. Г. Романовського ; [редкол.: В. Г. Кремень [та ін.]. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – 391 с. – Бібліогр. у кінці розд.

Із змісту:

 • Нове педагогічне мислення у вимірах академіка І. А. Зязюна і освітній практиці НТУ «ХПІ» / Є. І. Сокол. – С. 3–16;
 • Гуманітарно-екзистенційна педагогіка академіка І. А. Зязюна / А. І. Кузьмінський. – С. 45–53;
 • Естетичні цінності у людиноцентристській філософії І. А. Зязюна / О. А. Лавріненко. – С. 54–62 : іл.;
 • Скарби наукової спадщини академіка Івана Зязюна / Н. Г. Ничкало. – С. 63–79;
 • Ідеї академіка І. А. Зязюна у системі підготовки українських лідерів нового покоління / О. Г. Романовський. – С. 80–88;
 • Удосконалення ціннісного виміру досвіду суб’єктів педагогічної дії у контексті науково-педагогічних ідей І. А. Зязюна / А. В. Семенова. – С. 88–100;
 • Педагогічно-психологічні аспекти формування «Я»-концепції в учінні акадаміка І. А. Зязюна / Б. І. Фурманець. – С. 125–135;
 • Педагогіка добра І. А. Зязюна як національна педагогіка у XXI столітті / Н. В. Волосенко, А. Б. Солодовник. – С. 214–218;
 • Педагогічний спадок Івана Зязюна – дороговказ модернізації освіти України / Р. П., Мигущенко Р. П., Ю. І. Панфілов. – С. 334–342.
 1. Романовський, О. Г. Роль Академіка Івана Зязюна у науково-педагогічній діяльності кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами та Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» / О. Г. Романовський // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 трав. 2015 р. «Ідеї академіка Зязюна у працях його учнів і соратників». Вип. 43 (47). Ч. 2 / Нац. акад. пед. наук України, Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т» ; [голова редкол. Кремень В. Г. ; редкол.: Товажнянський Л. Л. (співголова) та ін. ; відп. секр. Н. В. Підбуцька] ; за ред.: Товажнянського Л. Л., Романовського О. Г. – Харків : НТУ ХПІ, 2015. – С. 3–10. Бібліогр.: с. 8.
 2. Семенова, А. Розвиток ціннісного досвіду педагогічної майстерності І. А. Зязюна у вимірах теорії поколінь/ А. Семенова // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2017. – № 2. – С. 72–84. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tipuss_2017_2_9
 3. Семеног, О. М. Художньо-педагогічний наратив як засіб формування культури педагогічного спілкування / О. М. Семеног // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. Івана Франка : наук. журн. Педагогічні науки. – 2017. – Вип. 2. – С. 243–248. – Бібліогр.: 22 назви.
 4. Семеног О. Націєтворча концепція Івана Андрійовича Зязюна в умовах реформування педагогічної освіти / О. Семеног // Естетика і етика педагогічної дії. – 2018. –Вип. 18. – С. 30–43. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2018_18_5 (дата звернення: 09.11.2023). – Назва з екрана.
 5. Степаненко, М. Гуманістична концепція Івана Андрійовича Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього / М. Степаненко // Естетика і етика педагогічної дії. – 2018. – Вип. 17. – С. 20–31. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2018_17_4
 6. Федій, О. Естетичний інтелект учителя у вимірах педагогіки добра Івана Зязюна / О. Федій // Естетика і етика педагогічної дії. – 2018. – Вип. 17. – С. 106–118. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2018_17_11.
 7. Хомич, Л. Концептуальні підходи Івана Зязюна до розвитку педагогічної освіти в Україні / Л. Хомич // Естетика і етика педагогічної дії. – 2018. – Вип. 18. – С. 11–22. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2018_18_3.
 8. Цюняк, О.Професійна підготовка майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності у контексті ідей І.А. Зязюна / О. Цюняк // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2019. – Вип. 26(1). – С. 206–211. – Текст доступний в іінтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2019_26(1)__35.
Статті
 1. Білик, Н. І. Керманич розвитку української педагогічної освіти і освіти дорослих – до 25-річчя Інституту педагогічної освіти і освіти доросли  імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України [Електронний ресурс] / Н. І. Білик // Імідж сучас. педагога. – Текст. дані. – 2018. – № 6(183). – С. 5-6.– Режим доступу: http://isp.poippo.pl.ua/issue/view/9084/4493 (дата звернення: 10.11.23). – Назва з екрана.
 2. Будянський, Д.Риторична культура академіка Івана Андрійовича Зязюна /Д. Будянський // Витоки педагогічної майстерності. Серія: Педагогічні науки. – – Вип. 20. –С. 37–41. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2017_20_10
 3. В Україні відкрито меморіальний музей-садибу імені академіка Івана Андрійовича Зязюна / уклад. Ольга Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. –2017. – № 1/2. – С.203–205 : фот. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dslg_2019_3_13.
 4. Васянович, Г. Лідер філософсько-педагогічної науки – академік Іван Зязюн / Григорій Васянович, Михайло Нагірняк // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2018. – № 1. – С. 125–135. – Бібліогр.: 14 назв. – Текст також доступний: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tipuss_2018_1_14.
 5. Виговська, О. В Україні відкрито Меморіальний музей-садибу імені академіка Івана Андрійовича Зязюна / О. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2017. – № 1-2. – С. 203–205. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dslg_2017_1-2_40
 6. Вовк, М. Вшанування пам’яті видатного українського педагога-філософа / Мирослава Вовк // Проф. освіта : наук.-метод. журн. – 2019. – № 1. – С. 59–60.
  Про встановлення Меморіальної дошки пам’яті академіка Івана Андрійовича Зязюна та відкриття кімнати-музею на будинку по вул. М. Берлінського, 9. (м. Київ).
 1. Вовк, М. Відкрито меморіальну дошку та кімнату-музей академіка Зязюна : [про втановлення Меморіальної дошки пам’яті академіка Івана Зязюна та відкриття кімнати-музею для вшанування досягнень видатного українського вченого, академіка, державного діяча, яке відбулося 1 березня 2019 року] / Мирослава Вовк // Пед. газета – 2019г. – Берез.-квіт. (№ 2). – С.7. : фото.
 2. Гриньова, М. В. Педагогічна майстерність учителя як основа педагогіки добра І. А. Зязюна [Електронний ресурс] / М. В. Гриньова // Імідж сучас. педагога. – Текст. дані. – 2018. – № 6(183). – С. 14–18 .– Режим доступу: http://isp.poippo.pl.ua/issue/view/9084/4493 (дата звернення: 10.11.23). – Назва з екрана.
 3. Грищенко, Ю. В.Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього: життєві імперативи вченого-філософа / Ю. В. Грищенко // Мистецтво та освіта. – 2017. – № 2. – С. 54–55. – Текст доступний в інтернеті:http://nbuv.gov.ua/UJRN/mtao_2017_2_13.
 4. Грищенко, Ю. Соратники і учні Івана Зязюна зібралися у Харкові : [про ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Наукова школа академіка І. А. Зязюна у його соратниках та учнях», 16–17 трав. 2017 р.] / Юлія Грищенко // Пед. газета. –2017.–Трав.-черв. (№3).– С.5 : фот.
 5. Довбенко, Н. В. Науково-філософські ідеї І. А. Зязюна у контексті реформування національної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / Н. В. Довбенко, Ю. М. Москаленко // Імідж сучас. педагога. – Текст. дані. – 2018. – № 2(179). – С. 5–7. – Режим доступу: http://isp.poippo.pl.ua/issue/view/7804/3155 (дата звернення: 10.11.23). – Назва з екрана.
 6. Загородня, А. А.Основні підходи І. Зязюна до осмислення соціально-антропологічних ідей в українській філософії освіти [Електронний ресурс] / А. А. Загородня // Інноваційна педагогіка. – Текст. дані. –2023. – Вип. 58(1). – С. 32–35. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2023_58(1)__7 (дата звернення: 10.11.23). – Назва з екрана.
 7. Іван Андрійович Зязюн : [некролог] // Постметодика. – 2014. – № 4. – С. 64.
 8. Каракоз, С. Іван Зязюн (1938–2014) / Сусанна Каракоз // Початкова шк. –2018. – № 5. – С. 8–11.
 9. Коваль, П. М. Акмеологія педагогічної майстерності у працях академіка І. А. Зязюна / П. М. Коваль // Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. – 2016. – Вип. 28. – С. 26–30. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_016_2016_28_8.
 10. Коваль, П.Засади педагогічної майстерності в працях академіка Івана Зязюна / П. Коваль // Гірська школа Українських Карпат. – 2018. – № 18. – С. 32–35. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2018_18_9
 11. Кузьмінський, А. Феномен лідерського таланту академіка Зязюна І. А. / Анатолій Кузьмінський // Лідер. Еліта. Суспільство : теорет. та наук.-метод. часопис/ Нац. техн. ун-т «Харківський політехнічний інститут», Ін-т інформ. технологій та засобів навчання НАПН України, Харків. нац. ун-т міс. гос-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – № 1 – С.74–82.
 12. Лавриненко, О. Душа Івана Зязюна, виплекана в любові та життєтворчості / Олександр Лавриненко // Директор школи, ліцею. –2017. – № 1/2. – С. 206–208. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dslg_2017_1-2_41.
 13. Лавріненко О.Міжнародна науково-педагогічна акція пам’яті Івана Зязюна /О. Лавріненко // Рідна шк. – 2017. – № 5–6. – С. 20. – Текст доступний в інтернеті: доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2017_5-6_6.
 14. Ликтей, Л. М. Педагогічна майстерність І. А. Зязюна як концептуальна ідея теорії і практики професійної підготовки вчителя-майстра [Електронний ресурс] / Л. М. Ликтей // Імідж сучас. педагога. – Текст. дані. – 2018. – № 2(179). – С. 20–22. – Режим доступу: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/127304 (дата звернення: 09.11.2023). – Назва з екрана.
 15. Міжнародна науково-педагогічна акція пам’яті Івана Зязюна // Рідна шк. – 2017. – № 5/6. – С. 20.
 16. Міжнародна науково-практична конференція «Формальна і неформальна освіта у вимірах педагогіки добра Івана Зязюна» // Рідна шк. – 2018. – № 5/8. –3-тя с. обкл.
 17. Нагрибельний, Я. А.Роль академіка Івана Зязюна в розвитку педагогічної освіти в Україні [Електронний ресурс] / Я. А. Нагрибельний // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. – 2019. – Вип. 1. – С. 89–98. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OD_2019_1_9
 18. Ничкало, Н. Педагогіка серця і добра Івана Зязюна / Нелля Ничкало // Рідна шк. – 2017. – № 9/10. – С. 49–55. – Бібліогр.: 12 назв. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2017_5-6_6
 19. Отич, О. Про автора педагогіки добра і краси педагогічної дії : [про акдеміка Зязюна І. А.] / Олена Отич // Освіта. – 2018. – 28 лют.–7 берез. (№ 7/8). – С.1 : фот.
 20. Панфілов, Ю. Пам’ятаємо і розвиваємо наукову спадщину академіка Івана Зязюна / Юрій Панфілов // Пед. газета України. –2021. – Трав.-черв. (№ 3). – С. 5.
 21. Пам’яті І. А. Зязюна // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2019. –№ 3. – С. 104–105. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dslg_2019_3_16.
 22. «Педагогіка – моє життя»: так думав, діяв і жив Іван Зязюн // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2018. – № 1. – С. 97–99. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dslg_2018_1_19
 23. Пономарьов, О. Вчений, педагог, особистість : до 80-річчя від дня народження І. А. Зязюна / Олександр Пономарьов, Олександр Романовський, Максим Черемський // Новий Колегіум : наук.-інформ. журн / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Колегіум. – 2018. – № 3. – С.8–13. – Бібліогр.: 9 назв
 24. [Постаті. Події. Анонси] / рубрику веде О. Міхно // Рідна шк. – 2018. – № 1/2. – С. 72–75
  Про Зязюна І. А. – академіка НАПН України, першого Міністра освіти незалежної України, директора Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих.
 1. Рибалка, В. Іван Андрійович Зязюн (1938-2014) – духовний лідер українських освітян [Електронний ресурс] / В. Рибалка // Психологія і особистість. – Текст. дані. –2015. – № 1. – С. 5–9. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/4523 (дата звернення: 09.11.2023). – Назва з екрана.
 2. Романовський, О. Особливості формування основ педагогічної майстерності здобувачів освітньо-наукового рівня «доктор філософії» на засадах міждисциплінарного підходу і концепції педагогіки добра академіка І. А. Зязюна [Електронний ресурс] / Олександр Романовський, Ольга Ігнатюк, Наталія Середа // Теорія і практика управління соціальними системами. – Текст. дані. – 2018. – № 4. – С. 3–15. – Бібліогр.: 10 назв. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tipuss_2018_4_2 (дата звернення: 09.11.2023). – Назва з екрана.
 3. Степаненко, М. Ректор-новатор Іван Зязюн / Микола Степаненко // Рідна шк. – 2017. – № 5/6. – С. 21–25. –Бібліогр.: 4 назви. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2017_5-6_7
 4. Степаненко,М. І.Сучасні виміри педагогіки добра Івана Зязюна [Електронний ресурс] / М. І. Степаненко // Вісн. нац. ун-ту «Чернігівський колегіум» ім.Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – Текст. дані. – 2019. – Вип. 1. – С. 195-198. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnuchkpn_2019_1_39 (дата звернення: 09.11.2023). – Назва з екрана.
 5. Степура Ю. Г.Педагогічні погляди І. А. Зязюна на творчий розвиток вчителя початкової школи [Електронний ресурс] / Ю. Г. Степура // Молодий вчений. –Текст. дані. – 2017. – № 8.1. – С. 73–76. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_8 дата звернення: 09.11.2023). – Назва з екрана.
 6. Сулаєва, Н. В.Погляди А. Макаренка та В. Сухомлинського в педагогічній рецепції Івана Андрійовича Зязюна [Електронний ресурс] / Н. В. Сулаєва, О. А.Гнізділова // Вісн. Нац. ун-ту «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – Текст. дані. – 2019. – Вип. 1. – С. 199–203. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnuchkpn_2019_1_40 дата звернення: 09.11.2023). – Назва з екрана.
 7. Усатенко, Т. П. Антропо-гуманістичні обрії педагогіки Івана Зязюна : (до 85-річчя з Дня народження І. А. Зязюна) [Електронний ресурс] / Т. П. Усатенко // Імідж сучас. педагога. – Текст. дані. – 2023. – № 1(208). – С. 5–10. –Режим доступу: http://isp.poippo.pl.ua/issue/view/16415 (дата звернення: 09.11.2023). – Назва з екрана.
 8. Хайруліна, В. Педагогіка добра академіка Зязюна у вимірах педагогічної майстерності / В. Хайруліна // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2018. – № 1. – С. 79–84. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dslg_2018_1_15.
 9. Ходацька, О. Педагогіка – це життя академіка Івана Зязюна / Ольга Ходацька // Справи сімейні. – 2018. – № 5. – С. 20–21 : фот.
 10. Цюняк, О П. Світоглядні ідеї Івана Андрійовича Зязюна у професійному становленні вчителя нової української школи [Електронний ресурс] / О. П. Цюняк, М. C. Копчук-Кашецька // Імідж сучас. педагога. – Текст. дані. – 2018. – № 2(179). – С. 8–10. – Бібліогр.: с. 10. – Режим доступу: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/127304 (дата звернення: 09.11.2023). – Назва з екрана.
 11. Чумак Л. В. Оптимізація естетичного виховання здобувачів освіти за філософсько-педагогічними ідеями та методологічними і методичними акцентуаціями Івана Андрійовича Зязюна [Електронний ресурс] / Л. В. Чумак // Вісн. Нац. ун-ту «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – Текст. дані. – 2019. – Вип. 1. – С. 239–244. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnuchkpn_2019_1_47 (дата звернення: 09.11.2023). – Назва з екрана.
 12. Якубовська, Марія. Культурологічна парадигма у науковій спадщині І. А. Зязюна / М. Якубовська. // Педагогіка і психологія проф. освіти : наук.-метод. журн. – 2015. – № 1/2. – С. 189–199. – Бібліогр.: 6 назв.
 13. Яніцка-Панек, Т. Ідеї педагогічної майстерності академіка Івана Зязюна у підготовці вчителів початкової школи / Тереса Яніцка-Панек // Рідна шк. – 2019. – № 3/4. – С. 31–34. – Бібліогр.: 5 назв. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2019_3-4_10.

Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали