НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність І. М. Ющишина

Окремі видання
 1. Завгородня Т. Теорія і практика навчання в Галичині (1919 – 1939 роки) / Тетяна Завгородня. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2007. – 392 с.
 2. Завгородня Т. Проблеми педагогіки вищої школи : історія, сучасність, перспективи / Тетяна Завгородня, Інна Стражнікова. – Івано-Франківськ : НАІР, 2018. – 282 с.
  У виданні міститься інформація про педагогічну та громадсько-політичну діяльність І. Ющишина.
 1. Микитюк В. Педагогічні концепти Івана Франка (теорія та методика навчання літератури) : монографія / Володимир Микитюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 408 с.
  У монографії згадуються праці І. М. Ющишина, присвячені постаті та педагогічній діяльності І. Франка, коротко розкрито зміст листів І. Ющишина до письменника.
 1. Світ педагогіки Східної Галичини й українського зарубіжжя ХХ століття : ідеї, афоризми, висловлювання : навч. посібник / уклад. Т. К. Завгородня, Л. М. Прокопів, І. В. Стражнікова – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2010. – 214 с.
  У посібнику, на підставі архівних матеріалів, подано ідеї, афоризми, висловлювання, українських галицьких педагогів кінця ХІХ – перших чотирьох десятиліть ХХ ст., деякі з них емігрували до інших країн (до 50-ти персоналій, серед яких і І. М. Ющишин).
 1. Стражнікова І. Іванна Петрів : педагог, громадський діяч, письменник : монографія / Інна Стражнікова. – Івано-Франківськ : НАІР, 2016. – 132 с.
  У монографії містяться відомості про діяльність І. М. Ющишина.
 1. Ступарик Б. М. Ідея національної школи та національного виховання в педагогічній думці Галичини (1772 – 1939 рр.) / Б. М. Ступарик, В. Д. Моцюк. – Коломия : Вид.-поліграф. т-во «Вік», 1995. – 176 с.
  У монографії містяться відомості про педагогічні погляди та діяльність І. М. Ющишина.
 1. Ступарик Б. М. Педагогічна концепція Івана Ющишина / Б. М. Ступарик, Р. Р. Михайлин // Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Лілея – НВ, 1998. – 88 с.
 2. Ступарик Б. М. Ющишин Іван Михайлович (1883 – 1960) / Б. М. Ступарик // Українська педагогіка в персоналіях : у 2-х книгах / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 2. ХХ ст. – С. 308–315.
 3. Ступарик Б. М. Школі – національне виховання молоді (вибрані статті) / Б. М. Ступарик. – Івано-Франківськ : Плай, 2005. – 283 с.
  У збірнику вміщено статті відомого українського вченого, доктора педагогічних наук професора, члена-кореспондента АПН України Богдана Михайловича Ступарика, в яких розглянуто становлення й розвиток української школи, діяльність відомих педагогів, зокрема І. М. Ющишина, проаналізовано окремі питання сучасного шкільництва.
 1. Ющишин Іван Михайлович // Українська книга 1917 – 1921 рр. у фондах Педагогічного музею України : каталог-путівник / Педагогічний музей України ; [уклад. : В. О. Гайдей, О. П. Міхно ; наук. консультант О. В. Сухомлинська]. – Київ : ПМУ, 2017. – C. 141.
 2. Ющишин Іван Михайлович // Історія педагогіки : навч.-метод. посіб. / Т. К. Завгородня, І. В. Стражнікова, Л. М. Прокопів. – Івано-Франківськ : Прикарп. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2014. – С. 104–105.
Статті
 1. Галів М. Європейські цивілізаційні візії українських істориків педагогіки (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.) / Микола Галів // Молодь і ринок. – 2022. – № 9–10 (207–208). – С. 19–26.
  У статті згадуються погляди І. Ющишина щодо місця України в світовому цивілізаційному просторі у період між двома світовими війнами.
 1. Горак Р. В інтересі правди (Листи Івана Ющишина до Івана Франка) / Роман Горак, Іван Горак // Українське літературознавство : зб. накових праць. – 2006. – Вип. 68. – С. 344–358. – Текст доступний також в інтернеті: http://institutes.lnu.edu.ua/franko/wp-content/uploads/sites/7/ukr-literaturoznavstvo/68/68_2006_r.horak,%20i.horak.pdf
 2. Завгородня Т. К. «…Виховник народу в широкому розумінню» (Іван Ющишин про українського вчителя Галичини) / Т. К. Завгородня // Галичина : наук. і культурно-просвіт. краєзнавчий часопис. – 1999. – № 3. – С. 145–150.
 3. Зайченко І. Іван Ющишин – борець за національну школу / І. Зайченко // Рідна шк.. – 1995. – № 5–6. – С. 18–21.
 4. Матковський М. Особливості досліджень педагогічних ідей Івана Франка в історичній ретроспективі / Михайло Матковський // Освітні обрії. – 2023. – № 1(56). – С. 16–19.
  У статті І. М. Ющишин згадується як один з перших дослідників педагогічної діяльності Івана Франка.
 1. Мельник І. М. І. Ющишин: основні засади нової, національної школи / Ірина Миколаївна Мельник // Scientific development and achievements : Proceedings of the International Scientific Conference December 1, 2017 in the city St. Andrews, Scotland, UK / ed. for the production Holdenblat M. – Odessa, 2017. – Part – С. 66–70. – Текст доступний також в інтернеті: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/14200/3/yuschushyn.pdf.
 2. Михайлишин Р. Концепція української національної освіти і виховання у педагогічній спадщині Івана Ющишина / Романа Михайлишин // Педагогічний дискурс. – 2015. – Вип. 18. – С. 147–152. – Текст доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2015_18_31.
 3. Михайлишин Р. Іван Ющишин про роль учителя у вихованні молоді / Романа Михайлишин // Наукові зап. Серія: Педагогічна. – Тернопіль, 2001. – № 8. – С. 37–39.
 4. Михайлишин Р. Просвітницька діяльність Івана Ющишина / Романа Михайлишин // Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Педагогічна. – Львів, 2002. – Вип.16. – Ч.2. – С.195–201.
 5. Михайлишин Р. Іван Михайлович Ющишин – відомий галицький педагог / Романа Михайлишин // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. – Чернівці, 2004. – Вип. 202. Педагогіка та психологія. – С. 79–87.
 6. Михайлишин Р. Внесок І. Ющишина у підготовку і проведення Першого Українського Педагогічного Конгресу / Романа Михайлишин // Товариство «Рідна школа» : історія і сучасність : наук. альманах. – Львів, 2005. – Ч. 3. – С. 60–63.
 7. Михайлишин Р. Іван Ющишин як організатор українського вчительства Галичини (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) / Романа Михайлишин // Товариство «Рідна школа» : історія і сучасність : науковий альманах. – Львів, 2007. – Ч. 4. – С. 213–218.
 8. Михайлишин Р. Проблема родинного виховання в педагогічній спадщині Івана Ющишина / Романа Михайлишин // Вісн. Прикарпат. ун-ту / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – Вип. 22–23. Педагогіка. – С. 78–81.
 9. Михайлишин Р. Ідея учнівського самоврядування в педагогічній спадщині Івана Ющишина / Романа Михайлишин // Третій український педагогічний конгрес : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, АПН України. – Львів : Сполом, 2010. – С. 451–454.
 10. Михайлишин Р. Проблема учителя у педагогічній спадщині Івана Ющишина / Романа Михайлишин // Наук. вісн. Чернів. ун-ту / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2011. – Вип. 582. Педагогіка і психологія. – С. 123–131.
 11. Михайлишин Р. Іван Ющишин як діяч товариства «Рідна школа» / Романа Михайлишин // Товариство «Рідна школа» : історія і сучасність : наук. альманах. – Львів, 2011. – Ч. 6. – С. 92–100.
 12. Михайлишин Р. Р. Іван Ющишин – автор проекту шкільного закону / Р. Р. Махайлишин // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2002. – № 1. – С. 233–244.
 13. Михайлишин Р. Р. Іван Ющишин про роль сиротинських фондів у підтримці шкільної молоді / Р. Р. Михайлишин // Розвиток української і польської освіти і педагогічної думки. Т. 4. Теорія і практика опікунської педагогіки в Україні та Польщі (ХІХ – ХХІ ст.) : зб. наук. пр. / за ред. Д. Герцюка та І. Міщишин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 229–237.
 14. Михайлишин Р. Р. Українські національні традиції сімейного виховання дітей і молоді / Р. Р. Михайлишин // Wychowanie w rodzinie family upbringing. – Wroclaw – Jelenia Gora. 2014. – Tom IX (1/2014). – С. 219–242.
 15. Михайлишин Р. Р. Педагогічні ідеї Івана Ющишина щодо розвитку шкільництва у Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Р. Р. Михайлишин // Матеріали Всеукр. пед. читань «Педагогічна освіта в Україні : традиції та сучасні виклики» з нагоди 80-річчя відкриття першого на Прикарпатті закладу вищої освіти пед. профілю та пошанування пам’яті доктора пед. наук, професора, члена-кореспондента АПН України Богдана Ступарика. – Івано-Франківськ, 2020. – С. 32–36.
 16. Михайлишин Р. Р. Національно-патріотичне виховання української молоді у спадщині галицького педагога Івана Ющишина / Р. Р. Михайлишин // Проблеми освіти : зб. наук. праць / ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України. – Вінниця, 2018. – Вип. 88. – Ч. 2. – С. 55–64. – Текст доступний також в інтернеті: https://imzo-journal.org.ua/index.php/journal/issue/view/9/88-2-2018-pdf
 17. Стражнікова І. В. Головні пріоритети громадсько-просвітницької діяльності галицької вчительки Іванни Петрів / І. В. Стражнікова // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. / за заг. ред. В. І. Сипченка. – Слов’янськ : Видавничий центр СДПУ, 2007. – Вип. ХХХVII «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю : виховання громадянина» – С. 30–33.
  У статті йдеться про співпрацю І. Петрів та І. Ющишина, зокрема під час підготовки видання «Вчіть неписьменних : методичний порадник для тих, що пояснюватимуть неписьменним буквар “До сонця”».
 1. Федурко М. Сучасні підходи до початкової мовної освіти в ретроспективному прочитанні : за матеріалами педагогічної думки Східної Галичини / Марія Федурко, Оксана Федурко // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський зб. наук. пр. молодих учених Дрогоб. держ пед ун-ту ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2020. – С. 237–243. – Текст доступний також в інтернеті: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/32_2020/part_2/43.pdf.
  У статті містяться відомості про погляди І. Ющишина щодо творення національної школи та важливість навчання дітей рідною мовою.
 1. Чепіль М. Зміст виховної діяльності українських педагогів Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Марія Чепіль // Людинознавчі студії : зб. наук. пр. Серія: Педагогіка. – 2016. – Вип. 3/35. – С. 244–254. – Текст доступний також в інтернеті: https://dspu.edu.ua/pedagogics/wp-content/uploads/2016/06/2016_3_30.pdf
  У статті містяться погляди І. Ющишина щодо особистості справжнього українського вчителя та справи підготовки кваліфікованих педагогічних кадрів.
Електронні ресурси
 1. Ющишин Іван (1883 – ?). Енциклопедія українознавства. Словникова частина (ЕУ ІІ). Том. 10. С. 3935 – 3952 // Ізборник : вебсайт. – Текстові дані. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/ (дата звернення 03.11.2023).

Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали