НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність І. М. Ющишина

Окремі видання
 1. Завгородня Т. Теорія і практика навчання в Галичині (1919 – 1939 роки) / Тетяна Завгородня. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2007. – 392 с.
 2. Завгородня Т. Проблеми педагогіки вищої школи : історія, сучасність, перспективи / Тетяна Завгородня, Інна Стражнікова. – Івано-Франківськ : НАІР, 2018. – 282 с.
  У виданні міститься інформація про педагогічну та громадсько-політичну діяльність І. Ющишина.
 1. Микитюк В. Педагогічні концепти Івана Франка (теорія та методика навчання літератури) : монографія / Володимир Микитюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 408 с.
  У монографії згадуються праці І. М. Ющишина, присвячені постаті та педагогічній діяльності І. Франка, коротко розкрито зміст листів І. Ющишина до письменника.
 1. Світ педагогіки Східної Галичини й українського зарубіжжя ХХ століття : ідеї, афоризми, висловлювання : навч. посібник / уклад. Т. К. Завгородня, Л. М. Прокопів, І. В. Стражнікова – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2010. – 214 с.
  У посібнику, на підставі архівних матеріалів, подано ідеї, афоризми, висловлювання, українських галицьких педагогів кінця ХІХ – перших чотирьох десятиліть ХХ ст., деякі з них емігрували до інших країн (до 50-ти персоналій, серед яких і І. М. Ющишин).
 1. Стражнікова І. Іванна Петрів : педагог, громадський діяч, письменник : монографія / Інна Стражнікова. – Івано-Франківськ : НАІР, 2016. – 132 с.
  У монографії містяться відомості про діяльність І. М. Ющишина.
 1. Ступарик Б. М. Ідея національної школи та національного виховання в педагогічній думці Галичини (1772 – 1939 рр.) / Б. М. Ступарик, В. Д. Моцюк. – Коломия : Вид.-поліграф. т-во «Вік», 1995. – 176 с.
  У монографії містяться відомості про педагогічні погляди та діяльність І. М. Ющишина.
 1. Ступарик Б. М. Педагогічна концепція Івана Ющишина / Б. М. Ступарик, Р. Р. Михайлин // Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Лілея – НВ, 1998. – 88 с.
 2. Ступарик Б. М. Ющишин Іван Михайлович (1883 – 1960) / Б. М. Ступарик // Українська педагогіка в персоналіях : у 2-х книгах / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 2. ХХ ст. – С. 308–315.
 3. Ступарик Б. М. Школі – національне виховання молоді (вибрані статті) / Б. М. Ступарик. – Івано-Франківськ : Плай, 2005. – 283 с.
  У збірнику вміщено статті відомого українського вченого, доктора педагогічних наук професора, члена-кореспондента АПН України Богдана Михайловича Ступарика, в яких розглянуто становлення й розвиток української школи, діяльність відомих педагогів, зокрема І. М. Ющишина, проаналізовано окремі питання сучасного шкільництва.
 1. Ющишин Іван Михайлович // Українська книга 1917 – 1921 рр. у фондах Педагогічного музею України : каталог-путівник / Педагогічний музей України ; [уклад. : В. О. Гайдей, О. П. Міхно ; наук. консультант О. В. Сухомлинська]. – Київ : ПМУ, 2017. – C. 141.
 2. Ющишин Іван Михайлович // Історія педагогіки : навч.-метод. посіб. / Т. К. Завгородня, І. В. Стражнікова, Л. М. Прокопів. – Івано-Франківськ : Прикарп. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2014. – С. 104–105.
Статті
 1. Галів М. Європейські цивілізаційні візії українських істориків педагогіки (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.) / Микола Галів // Молодь і ринок. – 2022. – № 9–10 (207–208). – С. 19–26.
  У статті згадуються погляди І. Ющишина щодо місця України в світовому цивілізаційному просторі у період між двома світовими війнами.
 1. Горак Р. В інтересі правди (Листи Івана Ющишина до Івана Франка) / Роман Горак, Іван Горак // Українське літературознавство : зб. накових праць. – 2006. – Вип. 68. – С. 344–358. – Текст доступний також в інтернеті: http://institutes.lnu.edu.ua/franko/wp-content/uploads/sites/7/ukr-literaturoznavstvo/68/68_2006_r.horak,%20i.horak.pdf
 2. Завгородня Т. К. «…Виховник народу в широкому розумінню» (Іван Ющишин про українського вчителя Галичини) / Т. К. Завгородня // Галичина : наук. і культурно-просвіт. краєзнавчий часопис. – 1999. – № 3. – С. 145–150.
 3. Зайченко І. Іван Ющишин – борець за національну школу / І. Зайченко // Рідна шк.. – 1995. – № 5–6. – С. 18–21.
 4. Матковський М. Особливості досліджень педагогічних ідей Івана Франка в історичній ретроспективі / Михайло Матковський // Освітні обрії. – 2023. – № 1(56). – С. 16–19.
  У статті І. М. Ющишин згадується як один з перших дослідників педагогічної діяльності Івана Франка.
 1. Мельник І. М. І. Ющишин: основні засади нової, національної школи / Ірина Миколаївна Мельник // Scientific development and achievements : Proceedings of the International Scientific Conference December 1, 2017 in the city St. Andrews, Scotland, UK / ed. for the production Holdenblat M. – Odessa, 2017. – Part – С. 66–70. – Текст доступний також в інтернеті: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/14200/3/yuschushyn.pdf.
 2. Михайлишин Р. Концепція української національної освіти і виховання у педагогічній спадщині Івана Ющишина / Романа Михайлишин // Педагогічний дискурс. – 2015. – Вип. 18. – С. 147–152. – Текст доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2015_18_31.
 3. Михайлишин Р. Іван Ющишин про роль учителя у вихованні молоді / Романа Михайлишин // Наукові зап. Серія: Педагогічна. – Тернопіль, 2001. – № 8. – С. 37–39.
 4. Михайлишин Р. Просвітницька діяльність Івана Ющишина / Романа Михайлишин // Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Педагогічна. – Львів, 2002. – Вип.16. – Ч.2. – С.195–201.
 5. Михайлишин Р. Іван Михайлович Ющишин – відомий галицький педагог / Романа Михайлишин // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. – Чернівці, 2004. – Вип. 202. Педагогіка та психологія. – С. 79–87.
 6. Михайлишин Р. Внесок І. Ющишина у підготовку і проведення Першого Українського Педагогічного Конгресу / Романа Михайлишин // Товариство «Рідна школа» : історія і сучасність : наук. альманах. – Львів, 2005. – Ч. 3. – С. 60–63.
 7. Михайлишин Р. Іван Ющишин як організатор українського вчительства Галичини (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) / Романа Михайлишин // Товариство «Рідна школа» : історія і сучасність : науковий альманах. – Львів, 2007. – Ч. 4. – С. 213–218.
 8. Михайлишин Р. Проблема родинного виховання в педагогічній спадщині Івана Ющишина / Романа Михайлишин // Вісн. Прикарпат. ун-ту / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – Вип. 22–23. Педагогіка. – С. 78–81.
 9. Михайлишин Р. Ідея учнівського самоврядування в педагогічній спадщині Івана Ющишина / Романа Михайлишин // Третій український педагогічний конгрес : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, АПН України. – Львів : Сполом, 2010. – С. 451–454.
 10. Михайлишин Р. Проблема учителя у педагогічній спадщині Івана Ющишина / Романа Михайлишин // Наук. вісн. Чернів. ун-ту / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2011. – Вип. 582. Педагогіка і психологія. – С. 123–131.
 11. Михайлишин Р. Іван Ющишин як діяч товариства «Рідна школа» / Романа Михайлишин // Товариство «Рідна школа» : історія і сучасність : наук. альманах. – Львів, 2011. – Ч. 6. – С. 92–100.
 12. Михайлишин Р. Р. Іван Ющишин – автор проекту шкільного закону / Р. Р. Махайлишин // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2002. – № 1. – С. 233–244.
 13. Михайлишин Р. Р. Іван Ющишин про роль сиротинських фондів у підтримці шкільної молоді / Р. Р. Михайлишин // Розвиток української і польської освіти і педагогічної думки. Т. 4. Теорія і практика опікунської педагогіки в Україні та Польщі (ХІХ – ХХІ ст.) : зб. наук. пр. / за ред. Д. Герцюка та І. Міщишин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 229–237.
 14. Михайлишин Р. Р. Українські національні традиції сімейного виховання дітей і молоді / Р. Р. Михайлишин // Wychowanie w rodzinie family upbringing. – Wroclaw – Jelenia Gora. 2014. – Tom IX (1/2014). – С. 219–242.
 15. Михайлишин Р. Р. Педагогічні ідеї Івана Ющишина щодо розвитку шкільництва у Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Р. Р. Михайлишин // Матеріали Всеукр. пед. читань «Педагогічна освіта в Україні : традиції та сучасні виклики» з нагоди 80-річчя відкриття першого на Прикарпатті закладу вищої освіти пед. профілю та пошанування пам’яті доктора пед. наук, професора, члена-кореспондента АПН України Богдана Ступарика. – Івано-Франківськ, 2020. – С. 32–36.
 16. Михайлишин Р. Р. Національно-патріотичне виховання української молоді у спадщині галицького педагога Івана Ющишина / Р. Р. Михайлишин // Проблеми освіти : зб. наук. праць / ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України. – Вінниця, 2018. – Вип. 88. – Ч. 2. – С. 55–64. – Текст доступний також в інтернеті: https://imzo-journal.org.ua/index.php/journal/issue/view/9/88-2-2018-pdf
 17. Стражнікова І. В. Головні пріоритети громадсько-просвітницької діяльності галицької вчительки Іванни Петрів / І. В. Стражнікова // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. / за заг. ред. В. І. Сипченка. – Слов’янськ : Видавничий центр СДПУ, 2007. – Вип. ХХХVII «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю : виховання громадянина» – С. 30–33.
  У статті йдеться про співпрацю І. Петрів та І. Ющишина, зокрема під час підготовки видання «Вчіть неписьменних : методичний порадник для тих, що пояснюватимуть неписьменним буквар “До сонця”».
 1. Федурко М. Сучасні підходи до початкової мовної освіти в ретроспективному прочитанні : за матеріалами педагогічної думки Східної Галичини / Марія Федурко, Оксана Федурко // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський зб. наук. пр. молодих учених Дрогоб. держ пед ун-ту ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2020. – С. 237–243. – Текст доступний також в інтернеті: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/32_2020/part_2/43.pdf.
  У статті містяться відомості про погляди І. Ющишина щодо творення національної школи та важливість навчання дітей рідною мовою.
 1. Чепіль М. Зміст виховної діяльності українських педагогів Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Марія Чепіль // Людинознавчі студії : зб. наук. пр. Серія: Педагогіка. – 2016. – Вип. 3/35. – С. 244–254. – Текст доступний також в інтернеті: https://dspu.edu.ua/pedagogics/wp-content/uploads/2016/06/2016_3_30.pdf
  У статті містяться погляди І. Ющишина щодо особистості справжнього українського вчителя та справи підготовки кваліфікованих педагогічних кадрів.
Електронні ресурси
 1. Ющишин Іван (1883 – ?). Енциклопедія українознавства. Словникова частина (ЕУ ІІ). Том. 10. С. 3935 – 3952 // Ізборник : вебсайт. – Текстові дані. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/ (дата звернення 03.11.2023).

Анонси та оголошення

21.06.2024

Шановні колеги!

Запрошуємо до публікації в електронному науковому фаховому журналі «Науково-педагогічні студії» (вип. 8/2024) Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.  Детальніше…

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали