НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Наукова періодика України онлайн

з питань освіти, педагогічної, психологічної та соціальних наук

 1. Адаптивне управління: теорія та практика. Педагогіка (Громадська організація “Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами”, Українська інженерно-педагогічна академія)
 2. Актуальні питання гуманітарних наук (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка)
 3. Актуальні питання корекційної освіти (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка)
 4. Актуальні питання мистецької освіти та виховання (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка)
 5. Актуальні питання мистецької педагогіки (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія)
 6. Актуальні питання природничо-математичної освіти (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка)
 7. Актуальні проблеми гуманітарної освіти (Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка)
 8. Актуальнi проблеми духовностi (Криворiзький державний педагогiчний університет)
 9. Актуальні проблеми психології (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України)
 10. Актуальні проблеми психології в закладах освіти (Криворiзький державний педагогiчний університет)
 11. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 12. Актуальні проблеми філософії та соціології (Національний університет “Одеська юридична академія”)
 13. Аналітичний вісник у сфері освіти й науки (Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського)
 14. Антропологічні виміри філософських досліджень (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна)
 15. Арт-простір (Київський університет імені Бориса Грінченка)
 16. Вектор Поділля (Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж)
 17. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)
 18. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету = Open Educational E-environment of Modern Universitу (Київський університет імені Бориса Грінченка)
 19. Військова освіта (Національний університет оборони України імені Івана Черняховського)
 20. Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму (Академія праці, соціальних відносин і туризму)
 21. Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Серія : Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства
 22. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки 
 23. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки 
 24. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки 
 25. Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки 
 26. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Педагогіка та психологія
 27. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки 
 28. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка 
 29. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія 
 30. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціальна робота 
 31. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія 
 32. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія 
 33. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Менеджмент соціокультурної діяльності 
 34. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 
 35. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки 
 36. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна (Львівський національний університет імені Івана Франка)
 37. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна (Львівський національний університет імені Івана Франка)
 38. Вісник Львівського університету. Серія : Філософські науки (Львівський національний університет імені Івана Франка)
 39. Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія
 40. Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Педагогіка. Психологія 
 41. Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія 
 42. Вісник Національного університету імені Т. Г. Шевченка “Чернігівська колегія” 
 43. Вісник Національного юридичного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія 
 44. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні науки
 45. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологія
 46. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 
 47. Вісник Національної академії педагогічних наук України 
 48. Вісник післядипломної освіти. Серія : Педагогічні науки (Університет менеджменту освіти НАПН України)
 49. Вісник післядипломної освіти. Серія : Соціальні та поведінкові науки (Університет менеджменту освіти НАПН України)
 50. Вісник післядипломної освіти. Серія : Управління та адміністрування (Університет менеджменту освіти НАПН України)
 51. Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки
 52. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія 
 53. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Філологічні науки 
 54. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія 
 55. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія 
 56. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов 
 57. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Психологія 
 58. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціальні комунікації
 59. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи
 60. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Теорія культури і філософія науки 
 61. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філософія. Філософські перипетії 
 62. Вісник Харківської державної академії культури 
 63. Вісник Харківської державної академії культури. Серія : Соціальні комунікації 
 64. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія : Педагогічні науки 
 65. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія : Філологічні науки 
 66. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія : Філософія 
 67. Virtus (Громадська організація “Соборність”)
 68. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Психологія 
 69. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації
 70. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філософія
 71. Вчені записки Харківського гуманітарного університету “Народна українська академія” 
 72. Габітус (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій)
 73. Гірська школа Українських Карпат (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)
 74. Грані (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Центр соціально-політичних досліджень)
 75. Гуманізація навчально-виховного процесу (Донбаський державний педагогічний університет)
 76. Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах (Національний авіаційний університет)
 77. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії 
 78. Гуманітарний часопис (Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”)
 79. Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія (Національний університет біоресурсів і природокористування України)
 80. Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації (Класичний приватний університет)
 81. Діалог: Медіа-студії (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова)
 82. Духовність особистості: методологія, теорія і практика (Науково-дослідний Інститут духовного розвитку людини Східноукраїнського національного університету імені В. Даля)
 83. Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
 84. Естетика і етика педагогічної дії (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка)
 85. Етнос і культура (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)
 86. Житомирщина педагогічна (Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти)
 87. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди)
 88. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна 
 89. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна 
 90. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні науки (Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького)
 91. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологічні науки (Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького)
 92. Збірник наукових праць: психологія (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)
 93. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету 
 94. Імідж сучасного педагога (Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України)
 95. Інженерні та освітні технології (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського)
 96. Інноватика у вихованні (Рівненський державний гуманітарний університет)
 97. Інноваційна педагогіка (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій)
 98. Іноземні мови (Київський національний лінгвістичний університет)
 99. Інсайт: психологічні виміри суспільства (Херсонський державний університет)
 100. Інформаційні технології в освіті (Херсонський державний університет)
 101. Інформаційні технології і засоби навчання (Інститут інформаційних технологій і засобів навчання)
 102. Історико-педагогічний альманах (Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)
 103. Київська Академія (Національний університет “Києво-Могилянська академія”)
 104. Київський науково-педагогічний вісник (Громадська організація “Київська наукова організація педагогіки та психологі”)
 105. Київські історичні студії (Київський університет імені Бориса Грінченка)
 106. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво (Луцький національний технічний університет)
 107. Краєзнавство (Наіональна. спілка краєзнавців України, Інститут історії України НАН України)
 108. Креативна педагогіка (Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки “Полісся”, Житомирський державний університет імені Івана Франка)
 109. Лідер. Еліта. Суспільство (Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Інститут інформаційних технологій та засобів навчання НАПН України)
 110. Людинознавчі студії. Серія : Педагогіка (Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана Франка)
 111. Людинознавчі студії. Серія : Філософія (Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана Франка)
 112. Медична освіта (Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського)
 113. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент. Серія : Педагогічні науки (Арт академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі)
 114. Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв)
 115. Мова (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова)
 116. Мовознавство (Інститут мовознавства імені О. О. Потебні)
 117. Молодий вчений (ТОВ “Видавничий дім “Гельветика”)
 118. Молодь і ринок (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка)
 119. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі (Київський університет імені Бориса Грінченка)
 120. Мультиверсум. Філософський альманах (Інститут філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України)
 121. Народна освіта (Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів)
 122. Наука і освіта (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського)
 123. Наука та наукознавство (Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України)
 124. Наукове пізнання: методологія та технологія (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського)
 125. Науковий вісник Донбасу (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка)
 126. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету 
 127. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету. Серія : Філологія, педагогіка, психологія 
 128. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка. Серія : Педагогіка
 129. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна 
 130. Науковий вісник Льотної академії. Серія : Педагогічні науки (Національний авіаційний університет)
 131. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка 
 132. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки 
 133. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Психологічні науки
 134. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Педагогіка та психологія 
 135. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського 
 136. Науковий вісник Сіверщини. Серія : Освіта. Соціальні та поведінкові науки (Академія Державної пенітенціарної служби)
 137. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота 
 138. Науковий вісник УМО. Серія : Педагогіка (Університет менеджменту освіти)
 139. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки 
 140. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Історія 
 141. Науковий журнал Хортицької національної академії. Серія : Педагогіка. Соціальна робота 
 142. Наукові записки. Серія : Педагогічні науки (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)
 143. Наукові записки. Серія : Психолого-педагогічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя)
 144. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки 
 145. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія 
 146. Наукові записки кафедри педагогіки (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківська гуманітарно-педагогічна академія)
 147. Наукові записки Малої академії наук України. Серія : Педагогічні науки
 148. Наукові записки НаУКМА. Соціологія (Національний університет “Києво-Могилянська академія”)
 149. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія : Психологія 
 150. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнаюка. Серія : Педагогіка 
 151. Наукові пошуки (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка)
 152. Наукові праці. Педагогіка (Чорноморський державний університет імені Петра Могили)
 153. Наукові студії із соціальної та політичної психології (Інститут соціальної та політичної психології НАЕС України)
 154. Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України 
 155. Науково-педагогічні студії (Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського)
 156. Неперервна професійна освіта: теорія і практика (Київський університет імені Бориса Грінченка)
 157. Нова парадигма (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Творче об’єднання “Нова парадигма”)
 158. Нова педагогічна думка (Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти)
 159. Нові технології навчання (Інститут модернізації змісту освіти)
 160. Організаційна психологія. Економічна психологія (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Українська Асоціація організаційних психологів та психологів праці)
 161. Освіта Дніпропетровщини (Дніпровська академія неперервної освіти)
 162. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України)
 163. Освіта і наука. Природничі та технічні науки. Гуманітарні та суспільні науки. Економічні науки (Мукачівський державний університет)
 164. Освіта Закарпаття (Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти)
 165. Освіта на Луганщині (Луган. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти)
 166. Освіта, наука і культура на Поділлі (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка)
 167. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови (Інститут спеціальної педагогіки та психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України)
 168. Освіта Сумщини (Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти)
 169. Освіта та розвиток обдарованої особистості (Інститут обдарованої дитини НАПН України)
 170. Освітні обрії (Івано-Франківський інститут післядипломної педагогічної освіти, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)
 171. Освітній вимір (Криворізький державний педагогічний університет)
 172. Освітній дискурс (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова)
 173. Освітній простір України (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)
 174. Освітня аналітика України (Інститут освітньої аналітики)
 175. Освітологічний дискурс (Київський університет імені Бориса Грінченка)
 176. Освітологія (Київський університет імені Бориса Грінченка)
 177. Особлива дитина: навчання і виховання (Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка)
 178. Педагогическая наука и образование (Национальный институт образования Министерства образования Республики Беларусь)
 179. Педагогіка безпеки (Вінницький національний технічний університет)
 180. Педагогіка і психологія професійної освіти (Львівський державний унівіерситет безпеки життєдіяльності)
 181. Педагогіка та психологія (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди)
 182. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (Класичний приватний університет)
 183. Педагогічна освіта: теорія і практика (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України)
 184. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (Київський університет імені Бориса Грінченка)
 185. Педагогічна теорія і практика (Київський міжнародний університет)
 186. Педагогічний альманах (Херсонська академія неперервної освіти)
 187. Педагогічний вісник (Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені В. Сухомлинського)
 188. Педагогічний вісник (Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників)
 189. Педагогічний вісник Поділля (Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти)
 190. Педагогічний дискурс (Інститут педагогіки НАПН України, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія)
 191. Педагогічний процес: теорія і практика (Київський університет імені Бориса Грінченка)
 192. Педагогічний часопис Волині (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)
 193. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи (Інститут обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук Інститут обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук)
 194. Педагогічні науки (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка)
 195. Педагогічні науки (Херсонcький державний університет)
 196. Педагогічні науки та освіта (Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти)
 197. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка)
 198. Педагогічні обрії (Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського)
 199. Перспективи. Соціально-політичний журнал (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського)
 200. Питання культурології (Київський національний університет культури і мистецтв)
 201. Позашкілля Запоріжжя (Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти)
 202. Порівняльна професійна педагогіка (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Хмельницький національний університет)
 203. Порівняльно-педагогічні студії (Національна академія педагогічних наук України Інститут педагогіки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)
 204. Постметодика (Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського)
 205. Природничі науки (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка)
 206. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)
 207. Проблеми взаємодії мистецтв, педагогіки та теорії і практики освіти (Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського)
 208. Проблеми всесвітньої історії (Інститут всесвітньої історії НАН України)
 209. Проблеми гуманітарних наук. Серія : Психологія (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка)
 210. Проблеми гуманітарних наук. Серія : Філософія (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка)
 211. Проблеми дидактики історії (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка)
 212. Проблеми інженерно-педагогічної освіти (Українська інженерно-педагогічна академія)
 213. Проблеми освіти (Інститут модернізації змісту освіти)
 214. Проблеми підготовки сучасного вчителя (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)
 215. Проблеми політичної психології (Інститут соціальної та політичної психології НАПН України)
 216. Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія (Національний університет “Чернігівська політехніка”)
 217. Проблеми сучасного підручника (Інститут педагогіки НАПН України)
 218. Проблеми сучасної психології (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України)
 219. Професійна освіта: методологія, теорія та технології (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди)
 220. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти (Донбаський державний педагогічний університет)
 221. Психологічне здоров’я (Міжрегіональна Академія управління персоналом)
 222. Психологічне консультування і психотерапія (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)
 223. Психологічний журнал (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)
 224. Психологічний часопис (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України)
 225. Психологічні науки: проблеми і здобутки (Київський міжнародний університет, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України)
 226. Психологічні перспективи (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України)
 227. Психологія і особистість (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України)
 228. Психологія і суспільство (Тернопільський національний економічний університет)
 229. Психологія особистості (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)
 230. Психологія: реальність і перспективи (Рівненський державний гуманітарний університет)
 231. Психологія та психосоціальні інтервенції (Національний університет “Києво-Могилянська академія”)
 232. Психологія та соціальна робота (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова)
 233. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)
 234. Релігія та соціум (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)
 235. Русская филология. Вестник Харьковского национального педагогического университета им. Г. С. Сковороды 
 236. Слово вчителю (Міжнародна громадська організація “Надія–людям”)
 237. Слово і час (Національна академія наук України, Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка Національної академії наук України)
 238. Соціальна робота та соціальна освіта (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)
 239. Соціальні виміри суспільства (Інститут соціології Національної академії наук України)
 240. Соціально-гуманітарний вісник (Інститут соціології Нацональної академії наук України)
 241. Соціологічні студії (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)
 242. Соціологія: теорія, методи, маркетинг (Інститут соціології Нацональної академії наук України)
 243. Соціум. Документ. Комунікація (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди)
 244. Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики (Інституту історії України)
 245. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського)
 246. Таврійський вісник освіти (Херсонська академія неперервної освіти)
 247. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (Інститут проблем виховання НАПН України)
 248. Теоретична і дидактична філологія. Серія : Педагогіка (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди)
 249. Теоретичні і прикладні проблеми психології (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля)
 250. Теоретичні питання культури, освіти та виховання (Київський національний лінгвістичний університет)
 251. Теорія і методика фізичного виховання і спорту (Національний університет фізичного виховання і спорту України)
 252. Теорія і практика сучасної психології (Класичний приватний університет)
 253. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія (Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди)
 254. Теорія методики фізичного виховання (Товариство з обмеженою відповідальністю “ОВС”)
 255. Теорія та методика навчання суспільних дисциплін (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка)
 256. Теорія та методика навчання та виховання (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди)
 257. Теорія та методика управління освітою (Університет менеджменту освіти)
 258. Технології розвитку інтелекту (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України)
 259. Труди Київської Духовної Академії (Українська Православна Церква, Київська духовна академія і семінарія)
 260. Україна модерна (Львівський національний університет імені Івана Франка)
 261. Українознавство (Науково-дослідний інститут українознавства)
 262. Українознавчі студії (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)
 263. Українська мова (Інститут української мови НАН України)
 264. Українська мова і література в школі (Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського)
 265. Українська полоністика (Житомирський державний університет імені Івана Франка)
 266. Українське мовознавство (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 267. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін (Інститут соціології Національної академії наук України)
 268. Український історичний журнал (Національна академія наук України, Інститут історії України НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України)
 269. Український педагогічний журнал (Інститут педагогіки НАПН України)
 270. Український психологічний журнал (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 271. Український психолого-педагогічний науковий збірник (Громадська організація “Львівська педагогічна спільнота”)
 272. Український соціологічний журнал (Соціологічна асоціація України, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)
 273. Університети і лідерство (Інститут вищої освіти НАПН України)
 274. Уроки Голокосту (Український центр вивчення історії Голокосту)
 275. Фахова передвища освіта (Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти)
 276. Фізико-математична освіта (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка)
 277. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)
 278. Філософія науки: традиції та інновації (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка)
 279. Філософія освіти (Інститут вищої освіти НАПН України)
 280. Філософія освіти і педагогіка (Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського)
 281. Філософія та політологія в контексті сучасної культури (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
 282. Філософські обрії (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка)
 283. Філософські проблеми гуманітарних наук (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 284. Юридична психологія (Національна академія внутрішніх справ)
 285. Advanced Education = Новітня освіта (Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”)
 286. Advanced Linguistic = Новітня лінгвістика (Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”)
 287. Ars Linguodidacticae = Мистецтво лінгводидактики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 288. Education and Pedagogical Sciences = Освіта та педагогічна наука (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка)
 289. Education: Modern Discourses = Освіта: сучасні дискурси (Національна академія педагогічних наук України)
 290. Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences = Епістемологічні дослідження у філософії, соціальних і політичних науках (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
 291. Humanitarium (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди)
 292. International Journal of Education and Science = Міжнародний журнал освіти і науки (Сімкорд Інформейшнс Сервісіз (Латвійська Республіка), Інформаційне агентство “ПРОК”, (Латвійська Республіка – Україна), Харківська обласна громадська організація “Культура Здоров’я”)
 293. International Journal of Science Annals = Міжнародний журнал аннали науки (Харківська обласна громадська організація “Культура Здоров’я”, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ)
 294. Journal of Psychology Research = Журнал психологічних досліджень (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
 295. Future Human Image = Образ людини майбутнього (Міжнародне товариство філософії та)
 296. Modern Vectors of Science and Education Development in China and Ukraine = Сучасні вектори розвитку науки та освіти в Китаї та Україні (Освітньо-культурний центр “Інститут Конфуція” Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського)
 297. Modern Tendencies in Pedagogical Education and Science of Ukraine and Israel = Сучасні тенденції педагогічної освіти та науки України та Ізраїлю (Аріельський Університет (м. Аріель, Ізраїль) за підтримки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського)
 298. Philosophy & cosmology = Філософія та космологія (Міжнародне товариство філософії та космології)
 299. Physical education of students = Фізичне виховання студентів (Харківський національний педагогічний університет іменіГ. С. Сковороди)
 300. Professional education: methodology, theory and technologies = Професійна освіта: методологія, теорія та технології (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди)
 301. Психолінгвістика. Психолингвистика. Серія : Психологія (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди)
 302. ScienceRise: Pedagogical Education = Наукове сходження: Педагогічна освіта (ПП “Технологічний Центр”)
 303. Social Welfare: Interdisciplinary Approach = Соціальне благополуччя: міждисциплінарний підхід (Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, Шяуляйський університет (Литва))
 304. Social Work & Education = Соціальна робота та освіта (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка)
 305. The Modern Higher Education Review = Огляд сучасної вищої освіти (Київський університет імені Бориса Грінченка)


Анонси та оголошення

24.11.2021

Використання ресурсів EBSCO

Протягом жовтня-грудня 2021 року 200 закладів вищої освіти та наукових установ України, які влітку цього року подали відповідні заявки, мають змогу скористатися доступом до 12 баз даних платформи EBSCOhost у форматі безкоштовного тестового доступу.

Компанією EBSCO Information Services підготовлено коротке інформаційне відео українською мовою, в якому представлена інформація про алгоритм пошуку наукової інформації та можливості використання платформи EBSCOhost, яке доступне за посиланням: bit.ly/3qS3xV9 .

Просимо заклади вищої освіти та наукові установи, які отримали тестовий доступ до ресурсів платформи EBSCOhost, поінформувати на власних інформаційних ресурсах співробітників про можливість використання до 31 грудня 2021 року таких електронних ресурсів.

Детальна інформація про налаштування тестового доступу до платформи EBSCOhost доступна на вебсайті ДНТБ України за посиланням: bit.ly/3ivt3uA .

У разі виникнення додаткових запитань щодо налаштування та використання тестового доступу установами, які його отримали, слід звертатися за роз’ясненнями до ДНТБ України на електронні адреси: dbservice@dntb.gov.ua або gordienko@dntb.gov.ua.

18.11.2021

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад

Допущені до конкурсу: Якобчук Надія Олександрівна – завідувача відділу педагогічного джерелознавства та біографістики; Лапаєнко Світлана Володимирівна завідувача відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти.
Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали