НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Наукова періодика України онлайн

з питань освіти, педагогічної, психологічної та соціальних наук

 1. Агора. Журнал соціальних наук (Національний університет «Острозька академія»)
 2. Адаптивне управління: теорія та практика. Педагогіка (Громадська організація “Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами”, Українська інженерно-педагогічна академія)
 3. Академічні студії. Серія : Гуманітарні науки (Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради)
 4. Академічні студії. Серія : Педагогіка (Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради
 5. Актуальні питання гуманітарних наук (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка)
 6. Актуальні питання корекційної освіти (Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка)
 7. Актуальні питання мистецької освіти та виховання (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка)
 8. Актуальні питання мистецької педагогіки (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія)
 9. Актуальні питання природничо-математичної освіти (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка)
 10. Актуальні питання у сучасній науці (Громадська організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук із державного управління», Громадська організація «Асоціація науковців України», Науковий парк Національного авіаційного університету)
 11. Актуальні проблеми гуманітарної освіти (Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка)
 12. Актуальнi проблеми духовностi (Криворiзький державний педагогiчний університет)
 13. Актуальні питання масової комунікації (Навчально-науковий інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка)
 14. Актуальні проблеми психології (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України)
 15. Актуальні проблеми психології в закладах освіти (Криворiзький державний педагогiчний університет)
 16. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення (Харківська державна академія фізичної культури, кафедра теорії та методики фізичного виховання)
 17. Актуальні проблеми філології і професійної підготовки фахівців у полікультурному просторі (Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського», Харбінський інженерний університет)
 18. Актуальні проблеми філології та перекладознавства (Хмельницький національний університет)
 19. Актуальні проблеми філософії та соціології (Національний університет “Одеська юридична академія”)
 20. Аналітичний вісник у сфері освіти й науки (Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського)
 21. Антропологічні виміри філософських досліджень (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна)
 22. Арт-простір (Київський столичний університет імені Бориса Грінченка)
 23. Архіви України (Державна архівна служба України)
 24. Ввічливість = Humanitas (Волинський національний університет імені Лесі Українки)
 25. Вектор Поділля (Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж)
 26. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)
 27. Витоки педагогічної майстерності (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка)
 28. Вища освіта України (Український державний університет імені Михайла Драгоманова)
 29. Відкрита наука та інновації (Державна науково-технічна бібліотека України)
 30. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету = Open Educational E-environment of Modern Universitу (Київський столичний університет імені Бориса Грінченка)
 31. Військова освіта (Національний університет оборони України імені Івана Черняховського)
 32. Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму (Академія праці, соціальних відносин і туризму)
 33. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Педагогічні науки
 34. Вісник Дніпровської академії неперервної освіти. Серія : Публічне управління та адміністрування
 35. Вісник Дніпровської академії неперервної освіти. Серія : Філософія. Педагогіка
 36. Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Серія : Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства
 37. Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія «Психологічні науки»
 38. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки 
 39. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки 
 40. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки 
 41. Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки  2021 р. № 2назва: “Педагогічні науки: теорія та практика”)
 42. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Корекційна педагогіка і психологія
 43. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Психологічні науки
 44. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка)
 45. Вісник кафедри ЮНЕСКО “Неперервна професійна освіта ХХІ століття” (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна)
 46. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Педагогіка та психологія
 47. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки 
 48. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка
 49. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія 
 50. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціальна робота 
 51. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія 
 52. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Менеджмент соціокультурної діяльності  (Назва з 2020 р. SocioCultural Management Journal = Журнал соціокультурного менеджменту”)
 53. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 
 54. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки 
 55. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна (Львівський національний університет імені Івана Франка)
 56. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки (Львівський національний університет імені Івана Франка)
 57. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна (Львівський національний університет імені Івана Франка)
 58. Вісник Львівського університету. Серія : Філософські науки (Львівський національний університет імені Івана Франка)
 59. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії (Львівський національний університет імені Івана Франка)
 60. Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія
 61. Вісник науки та освіти (Видавнича група «Наукові перспективи», Громадська організація «Християнська академія педагогічних наук України»)
 62. Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Педагогіка. Психологія 
 63. Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія 
 64. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», факультет соціально-гуманітарних технологій)
 65. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки
 66. Вісник Національного університету оборони України (Національний університет оборони України імені Івана Черняховського)
 67. Вісник Національного юридичного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія 
 68. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні науки
 69. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологія
 70. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 
 71. Вісник Національної академії педагогічних наук України 
 72. Вісник післядипломної освіти. Серія : Педагогічні науки (Університет менеджменту освіти НАПН України)
 73. Вісник післядипломної освіти. Серія : Соціальні та поведінкові науки (Університет менеджменту освіти НАПН України)
 74. Вісник післядипломної освіти. Серія : Управління та адміністрування (Університет менеджменту освіти НАПН України)
 75. Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки
 76. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія 
 77. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Філологічні науки 
 78. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія 
 79. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія 
 80. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов
 81. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки 
 82. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Психологія 
 83. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціальні комунікації
 84. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи
 85. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Теорія культури і філософія науки 
 86. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філософія. Філософські перипетії 
 87. Вісник Харківської державної академії культури 
 88. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія : Педагогічні науки 
 89. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія : Філологічні науки 
 90. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія : Філософія 
 91. Virtus (Громадська організація “Соборність”)
 92. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Психологія 
 93. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Журналістика (до 2021 р. назва: «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації»)
 94. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філософія
 95. Вчені записки Університету “КРОК” (Вищий навчальний заклад “Університет економіки та права “КРОК”)
 96. Вчені записки Харківського гуманітарного університету “Народна українська академія” 
 97. Габітус (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій)
 98. Гілея (Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Всеукраїнська громадська організація Українська Академія наук, Видавництво «Гілея»)
 99. Гірська школа Українських Карпат (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)
  Новий сайт журналу, архів з 2018 р. https://scijournals.pnu.edu.ua/index.php/msuc/about;
  Старий сайт журналу, архів з 2013–2018 рр. http://mountainschool.pu.if.ua/nsp2.html;
 100. Грані (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Центр соціально-політичних досліджень)
 101. Гуманізація навчально-виховного процесу (Донбаський державний педагогічний університет)
 102. Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах (Національний авіаційний університет)
 103. Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. Педагогіка. Психологія. Філософія
 104. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії (З 2019 р. № 1(78) назва: “Humanities  Studies”)
 105. Гуманітарний форум = Humanitarian Forum (Наукова установа “Науково-дослідний центр сталого розвитку”)
 106. Гуманітарний часопис (Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”)
 107. Гуманітарні студії: історія та педагогіка (Західноукраїнський національний університет)
 108. Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія (Національний університет біоресурсів і природокористування України)
 109. Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації (Класичний приватний університет)
 110. Державна сімейна та молодіжна політика: законодавство, методи та практики (Український державний університет імені Михайла Драгоманова)
 111. Джерело педагогічних інновацій (КВНЗ “Харківська академія неперервної освіти”)
 112. Дидактика (Засновник ФОП «Грищенко Світлана Владиславівна», Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка)
 113. Діалог: Медіа-студії (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова)
 114. Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права (Громадська організація «Громадська наукова організація «Фундація публічно-правових ініціатив»)
 115. Добрий Пастир: науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого. Богослов’я. Філософія. Історія (До 2021 р. назва: “Науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого УГКЦ “Добрий Пастир”. Богослов’я. Філософія. Історія”)
 116. Духовність особистості: методологія, теорія і практика (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Кафедра ЮНЕСКО «Духовно-культурні цінності виховання та освіти»)
 117. Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
 118. Естетика і етика педагогічної дії (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка)
 119. Етнос і культура (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)
 120. Житомирщина педагогічна (Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти) (Назва с 2023 р. “Педагогічна Житомирщина”)
 121. Журнал крос-культурної освіти = Journal of Cross-Cultural Education (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського)
 122. Журнал сучасної психології (Запорізький національний університет, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України) (До 2022 р № 2 назва: «Проблеми сучасної психології»)
 123. Закарпатські філологічні студії (Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»)
 124. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди)
 125. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна 
 126. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна 
 127. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні науки (Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького)
 128. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологічні науки (Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького)
 129. Збірник наукових праць: психологія (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)
 130. Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
 131. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету 
 132. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія філологічна
 133. Імідж сучасного педагога (Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України)
 134. Інженерні та освітні технології (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського)
 135. Інклюзія і суспільство (Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут”)
 136. Інноватика у вихованні (Рівненський державний гуманітарний університет)
 137. Інноваційна педагогіка (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій)
 138. Іноземні мови (Київський національний лінгвістичний університет)
 139. Інсайт: психологічні виміри суспільства (Херсонський державний університет)
 140. Інтернаука (Видавничий дом «Інтернаука»)
 141. Інформаційні технології в освіті (Херсонський державний університет)
 142. Інформаційні технології і засоби навчання (Інститут інформаційних технологій і засобів навчання)
 143. Інформаційний бюлетень Національного еколого-натуралістичного центру (Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді)
 144. Історико-педагогічний альманах (Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)
 145. Київська Академія (Національний університет “Києво-Могилянська академія”)
 146. Київський журнал сучасної психології та психотерапії (Київський інститут сучасної психології і психотерапії)
 147. Київський науково-педагогічний вісник (Громадська організація “Київська наукова організація педагогіки та психологі”)
 148. Київські історичні студії (Київський столичний університет імені Бориса Грінченка)
 149. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво (Луцький національний технічний університет)
 150. Консенсус = Consensus (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка)
 151. Краєзнавство (Наіональна. спілка краєзнавців України, Інститут історії України НАН України)
 152. Креативна педагогіка (Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки “Полісся”, Житомирський державний університет імені Івана Франка)
 153. Креативний простір (Соціально-гуманітарна науково-творча майстерня «Новий курс»)
 154. Культура і мистецтво в сучасному світі (Київський національний університет культури і мистецтв)
 155. Культура і сучасність (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв)
 156. Культура України (Харківська державна академія культури)
 157. Культурологічна думка (Інститут культурології Національної академії мистецтв України)
 158. Культурологічний альманах (Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Видавничий дім «Гельветика»)
 159. Лідер. Еліта. Суспільство (Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Інститут інформаційних технологій та засобів навчання НАПН України)
 160. Літературний процес: методологія, імена, тенденції (Київський столичний університет імені Бориса Грінченка)
 161. Людинознавчі студії. Серія : Педагогіка (Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана Франка)
 162. Людинознавчі студії. Серія : Філософія (Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана Франка)
 163. Медична освіта (Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського)
 164. Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем (Український державний університет імені Михайла Драгоманова)
 165. Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв)
 166. Мистецтво в культурі сучасності: теорія та практика навчання = Art in Contemporary Culture: Theory and Practice of Teaching (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського)
 167. Мистецтвознавчі записки (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв)
 168. Мова (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова)
 169. Мовознавство (Інститут мовознавства імені О. О. Потебні)
 170. Модернізація освітнього процесу в сучасних закладах освіти (Державний заклад “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського”, Нерубайський навчально-виховний комплекс “школа-гімназія” Нерубайської сільської ради)
 171. Молодий вчений (ТОВ “Видавничий дім “Гельветика”)
 172. Молодь і ринок (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка)
 173. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі (Київський столичний університет імені Бориса Грінченка)
 174. Мультиверсум. Філософський альманах (Інститут філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України)
 175. Народна освіта (Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів)
 176. Наука і освіта (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського)
 177. Наука і техніка сьогодні (Громадська організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук із державного управління», Громадська організація «Асоціація науковців України», Видавнича група «Наукові перспективи»)
 178. Наука майбутнього (Мукачівський державний університет)
 179. Наука Онлайн (Видавничий дом «Інтернаука»)
 180. Наука та наукознавство (Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України)
 181. Наукове пізнання: методологія та технологія (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського)
 182. Науковий вісник Вінницької академії безперервної освіти. Серія “Педагогіка. Психологія”
 183. Науковий вісник Донбасу (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка)
 184. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету 
 185. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету. Серія : Філологія, педагогіка, психологія 
 186. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка. Серія : Педагогіка
 187. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна 
 188. Науковий вісник Льотної академії. Серія : Педагогічні науки (Національний авіаційний університет)
 189. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка 
 190. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки 
 191. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Психологічні науки
 192. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Педагогіка та психологія 
 193. Науковий вісник Національного еколого-натуралістичного центру. Серія : Педагогічні науки. Серія : Навколишнє середовище та його захист. Серія : Сільськогосподарські науки (Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді)
 194. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського 
 195. Науковий вісник Сіверщини. Серія : Освіта. Соціальні та поведінкові науки (Академія Державної пенітенціарної служби)
 196. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота 
 197. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія
 198. Науковий вісник УМО. Серія : Педагогіка (Університет менеджменту освіти)
 199. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки 
 200. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Історія 
 201. Науковий журнал Хортицької національної академії. Серія : Педагогіка. Соціальна робота
 202. Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання
 203. Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 3. Фізика і математика у вищій і середній школі
 204. Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи
 205. Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 6. Історичні науки
 206. Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія
 207. Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство)
 208. Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов
 209. Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови
 210. Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка
 211. Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки
 212. Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти
 213. Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)
 214. Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики
 215. Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання
 216. Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія
 217. Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 21. Історико-педагогічні студії
 218. Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін
 219. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, Комунальний заклад вищої освіти «Академія культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради)
 220. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (Український державний університет імені Михайла Драгоманова)
 221. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)
 222. Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя)
 223. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки
 224. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія
 225. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія 
 226. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук
 227. Наукові записки Інституту журналістики = Scientific Notes of the Institute of Journalism (Навчально-науковий інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка)
 228. Наукові записки кафедри педагогіки (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківська гуманітарно-педагогічна академія)
 229. Наукові записки Малої академії наук України (Національний центр «Мала академія наук України»)
 230. Наукові записки НаУКМА. Соціологія (Національний університет “Києво-Могилянська академія”)
 231. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Історичні науки
 232. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія: Психологія
 233. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологія
 234. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філософія
 235. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнаюка. Серія: Педагогіка 
 236. Наукові інновації та передові технології (Громадська організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук із державного управління»)
 237. Наукові перспективи (Громадська організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук із державного управління», Громадська організація «Асоціація науковців України»)
 238. Наукові пошуки (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка)
 239. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів
 240. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки
 241. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Педагогічні науки
 242. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Психологія
 243. Наукові праці. Педагогіка (Чорноморський державний університет імені Петра Могили)
  архів з 1999–2019 рр. https://lib.chmnu.edu.ua/index.php?m=10&s=6
 244. Наукові студії із соціальної та політичної психології (Інститут соціальної та політичної психології НАПН України)
 245. Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України 
 246. Науково-методичний вісник (Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського)
 247. Науково-педагогічні студії (Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського)
 248. Наша школа: науково-практичні студії (КЗВО “Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради”)
 249. Неперервна професійна освіта: теорія і практика (Київський столичний університет імені Бориса Грінченка)
 250. Нова парадигма (Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Творче об’єднання “Нова парадигма”)
 251. Нова педагогічна думка (Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти)
 252. Новий колегіум (Харкiвський національний унiверситет радiоелектронiкиХаркiвський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди)
 253. Нові технології навчання (Інститут модернізації змісту освіти)
 254. Нотатки сучасної науки (Соціально-гуманітарна науково-творча майстерня «Новий курс»)
 255. Образ (Сумський державний університет)
 256. Олімпійський та паралімпійський спорт (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка)
 257. Орієнтир (Хмельницький обласний інститут післядипломної освіти, Науково-методичний центр професійного розвитку керівних та педагогічних працівників установ і закладів дошкільної та загальної середньої освіти)
 258. Організаційна психологія. Економічна психологія (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Українська Асоціація організаційних психологів та психологів праці)
 259. Освіта. Інноватика. Практика (Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка)
 260. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України)
 261. Освіта і наука. Природничі та технічні науки. Гуманітарні та суспільні науки. Економічні науки (Мукачівський державний університет)
 262. Освіта Закарпаття (Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти)
 263. Освіта на Луганщині (Луган. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти)
 264. Освіта, наука і культура на Поділлі (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка)
 265. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови (Інститут спеціальної педагогіки та психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України)
 266. Освіта Сумщини (Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти)
 267. Освіта та розвиток обдарованої особистості (Інститут обдарованої дитини НАПН України)
 268. Освітні обрії (Івано-Франківський інститут післядипломної педагогічної освіти, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)
 269. Освітній вимір (Криворізький державний педагогічний університет)
 270. Освітній дискурс (Український державний університет імені Михайла Драгоманова)
 271. Освітній простір України (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)
 272. Освітній фактор (Громадська організація «Спілка освітян України»)
 273. Освітньо-науковий простір (Український державний університет імені Михайла Драгоманова)
 274. Освітня аналітика України (Інститут освітньої аналітики)
 275. Освітня інноватика = Innowacje edukacyjne (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
 276. Освітологічний дискурс (Київський столичний університет імені Бориса Грінченка)
 277. Освітологія (Київський столичний університет імені Бориса Грінченка)
 278. Особлива дитина: навчання і виховання (Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка)
 279. Паросток (Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді)
 280. Педагогіка безпеки (Вінницький національний технічний університет)
 281. Педагогіка і психологія професійної освіти (Львівський державний унівіерситет безпеки життєдіяльності)
 282. Педагогіка та психологія (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди) (Назва з 2020 р. “Educational Challenges = Освітні виклики”)
 283. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (Класичний приватний університет)
 284. Педагогічна Академія: наукові записки (ГО «Інститут стратегій інноваційного розвитку і трансферу знань»)
 285. Педагогічна Житомирщина (Комунальний заклад “Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти” Житомирської обласної ради ) (Назва до 2023 р. “Житомирщина педагогічна”)
 286. Педагогічна освіта: теорія і практика (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України)
 287. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (Київський столичний університет імені Бориса Грінченка)
 288. Педагогічна теорія і практика (Київський міжнародний університет)
 289. Педагогічні інновації у фаховій освіті (Ужгородський національний університет)
 290. Педагогічний альманах (Херсонська академія неперервної освіти)
 291. Педагогічний вісник (Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені В. Сухомлинського)
 292. Педагогічний вісник (Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників)
 293. Педагогічний вісник Поділля (Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти)
 294. Педагогічний дискурс (Інститут педагогіки НАПН України, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія)
 295. Педагогічний пошук (Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти)
 296. Педагогічний процес: теорія і практика (Київський столичний університет імені Бориса Грінченка)
 297. Педагогічний часопис Волині (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)
 298. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи (Інститут обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук Інститут обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук)
 299. Педагогічні науки (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка)
  Новий сайт журналу, архів з 2018 р. http://pednauki.pnpu.edu.ua/index;
  Старий сайт журналу, архів з 2014–2019 рр. https://sites.google.com/view/pnpupednauki//головна
 300. Педагогічні науки (Херсонcький державний університет)
 301. Педагогічні науки та освіта (Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти)
 302. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка)
 303. Педагогічні науки: теорія та практика (Запорізький національний університет) (До 2021 р. № 2 назва: «Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки»)
 304. Педагогічні обрії (Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського)
 305. Педевтологія = Pedeutopogy (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського)
 306. Перспективи розвитку сучасної психології (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди)
 307. Перспективи. Соціально-політичний журнал (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського)
 308. Перспективи та інновації науки (Видавнича група «Наукові перспективи», Громадська організація «Християнська академія педагогічних наук України», Громадська організація «Всеукраїнська асоціація педагогів і психологів з духовно-морального виховання»)
 309. Південноукраїнські мистецькі студії (Державний заклад “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського”)
 310. Питання культурології (Київський національний університет культури і мистецтв)
 311. Позашкілля Запоріжжя (Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти)
 312. Порівняльна професійна педагогіка (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Хмельницький національний університет)
 313. Порівняльно-педагогічні студії (Національна академія педагогічних наук України Інститут педагогіки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)
 314. Постметодика (Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського)
 315. Природничі науки (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка)
 316. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)
 317. Проблеми взаємодії мистецтв, педагогіки та теорії і практики освіти (Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського)
 318. Проблеми всесвітньої історії (Інститут всесвітньої історії НАН України)
 319. Проблеми гуманітарних наук. Серія : Історія (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка)
 320. Проблеми гуманітарних наук. Серія : Психологія (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка)
 321. Проблеми гуманітарних наук. Серія : Філософія (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка)
 322. Проблеми дидактики історії (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка)
 323. Проблеми екстремальної та кризової психології = Disaster and crisis psychology problems (Національний університет цивільного захисту України)
 324. Проблеми інженерно-педагогічної освіти (Українська інженерно-педагогічна академія)
 325. Проблеми освіти (Інститут модернізації змісту освіти)
 326. Проблеми підготовки сучасного вчителя (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)
 327. Проблеми політичної психології (Інститут соціальної та політичної психології НАПН України)
 328. Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія (Національний університет “Чернігівська політехніка”)
 329. Проблеми сучасного підручника (Інститут педагогіки НАПН України)
 330. Проблеми сучасної освіти (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)
 331. Проблеми сучасної психології (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України)
 332. Проблеми сучасної психології (Запорізький національний університет, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України) (З 2022 р № 3 назва: «Журнал сучасної психології»)
 333. Професійна освіта (Науково-методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області)
 334. Професійна освіта: методологія, теорія та технології = Professional education: methodology, theory and technologies (Університет Григорія Сковороди в Переяславі)
 335. Професійна педагогіка (Попередня назва “Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка”) (Інститут професійно-технічної освіти НАПН України)
 336. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти (Донбаський державний педагогічний університет)
 337. Психолінгвістика в сучасному світі : збірники матеріалів Міжнародних науково-практичних конференцій (Університет Григорія Сковороди в Переяславі)
 338. Психологічне здоров’я (Міжрегіональна Академія управління персоналом) (Назва з 2022 р. «Сучасна медицина, фармація та психологічне здоров’я»)
 339. Психологічне консультування і психотерапія (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)
 340. Психологічний журнал (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)
 341. Психологічний часопис (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України)
 342. Психологічні науки: проблеми і здобутки (Київський міжнародний університет, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України)
 343. Психологічні перспективи (Волинський національний університет імені Лесі Українки, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України)
 344. Психологічні студії (Волинський національний університет імені Лесі Українки)
 345. Психологія і особистість (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України)
 346. Психологія і суспільство (Західноукраїнський національний університет)
 347. Психологія особистості (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)
 348. Психологія: реальність і перспективи (Рівненський державний гуманітарний університет)
 349. Психологія та психосоціальні інтервенції (Національний університет “Києво-Могилянська академія”)
 350. Психологія та соціальна робота (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова)
 351. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)
 352. Релігія та соціум (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)
 353. Світогляд (Національна академія наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України)
 354. Слобожанський науковий вісник. Серія : Психологія (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка)
 355. Слово вчителю (Міжнародна громадська організація “Надія–людям”)
 356. Слово і час (Національна академія наук України, Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка Національної академії наук України)
 357. Соціальна педагогіка: теорія та практика (ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»)
 358. Соціальна робота та соціальна освіта (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)
 359. Соціальні виміри суспільства (Інститут соціології Національної академії наук України)
 360. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики (Класичний приватний університет)
 361. Соціально-гуманітарний вісник (Соціально-гуманітарна науково-творча майстерня “Новий курс”)
 362. Соціально-правові студії (Львівській державний університет внутрішніх справ)
 363. Соціологічні студії (Волинський національний університет імені Лесі Українки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 364. Соціологія: теорія, методи, маркетинг (Інститут соціології Нацональної академії наук України)
 365. Соціум. Документ. Комунікація (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди)
 366. Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики (Інституту історії України)
 367. Студентський науковий вісник (Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка)
 368. Сучасні гуманітарні дискусії (Наукова установа «Науково-дослідний центр сталого розвитку»)
 369. Сучасні дослідження з педагогіки і психології (Приватна установа “Вищий навчальний заклад “Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут “Бейт-Хана”, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького)
 370. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського)
 371. Таврійський вісник освіти (Херсонська академія неперервної освіти)
 372. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (Інститут проблем виховання НАПН України)
 373. Теоретична і дидактична філологія. Серія : Педагогіка (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди)
 374. Теоретичні і прикладні проблеми психології та соціальної роботи (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля) (До 2021 р. № 2 назва: “Теоретичні і прикладні проблеми психології”)
 375. Теорія і методика фізичного виховання і спорту (Національний університет фізичного виховання і спорту України)
 376. Теорія і практика сучасної психології (Класичний приватний університет)
 377. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія (Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди)
 378. Теорія і практика фізичної культури і спорту (Університет Григорія Сковороди в Переяславі)
 379. Теорія та методика навчання суспільних дисциплін (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка)
 380. Теорія та методика навчання та виховання (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди)
 381. Теорія та методика управління освітою (Університет менеджменту освіти)
 382. Теорія та методика фізичного виховання (Товариство з обмеженою відповідальністю “ОВС”)
 383. Технології електронного навчання (Донбаський державний педагогічний університет)
 384. Технології розвитку інтелекту (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України)
 385. Трибуна (Товариство “Знання” України, Національна спілка журналістів України)
 386. Труди Київської Духовної Академії (Українська Православна Церква, Київська духовна академія і семінарія)
 387. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність (Інститут українознавства імені І. Крип’якевича)
 388. Україна модерна (Львівський національний університет імені Івана Франка)
 389. Українознавство (Науково-дослідний інститут українознавства)
 390. Українознавчі студії (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)
 391. Українознавчий альманах (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 392. Українська мова (Інститут української мови НАН України)
 393. Українська мова і література в школі (Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського)
 394. Українська полоністика (Житомирський державний університет імені Івана Франка)
 395. Українська професійна освіта = Ukrainian professional education (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка)
 396. Українське мовознавство (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 397. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін (Інститут соціології Національної академії наук України)
 398. Український інформаційний простір (Київський національний університетт культури і мистецтв)
 399. Український історичний журнал (Національна академія наук України, Інститут історії України НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України)
 400. Українські культурологічні студії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 401. Український літопис (Університет Григорія Сковороди в Переяславі)
 402. Український педагогічний журнал (Інститут педагогіки НАПН України)
 403. Український психоаналітичний журнал (Громадська спілка «Національна психологічна асоціація», Дивізіон «Психоаналітична психологія і психотерапія»)
 404. Український психологічний журнал (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 405. Український реферативний журнал “Джерело”. Серія 3 «Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво» (Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, Національна бібіліотека України ім. В. І. Вернадського)
 406. Український соціологічний журнал (Соціологічна асоціація України, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)
 407. Український соціум (Громадська організація “Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка”, Державна установа “Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України”, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної академії наук України, Громадська організація “Центр “Соціальний монітиринг”)
 408. Уманська старовина (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)
 409. Університети і лідерство (Інститут вищої освіти НАПН України)
 410. Уроки Голокосту (Український центр вивчення історії Голокосту)
 411. Фахова передвища освіта (Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти)
 412. Фізико-математична освіта (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка)
 413. Фізична культура, спорт та здоров’я нації (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського)
 414. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві (Волинський національний університет імені Лесі Українки)
 415. Фізичне виховання та спорт (Запорізький національний університет) (До 2021 № 3 назва: “Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт”)
 416. Філософія науки: традиції та інновації (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка)
 417. Філософія освіти (Інститут вищої освіти НАПН України)
 418. Філософія освіти і педагогіка (Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського)
 419. Філософія та гуманізм (Національний університет «Одеська політехніка»)
 420. Філософія та політологія в контексті сучасної культури (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
 421. Філософські обрії (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка)
 422. Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка):
  Вип. 7
  Вип. 8

  Вип. 9

  Вип. 10
  Вип. 11
  Вип. 12
 423. Цифрова платформа: інформаційні технології в соціо-культурній сфері = Digital platform technologies in the sociocultural area (Київський національний університет культури і мистецтв)
 424. Шевченкознавчі студії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 425. Юридична психологія (Національна академія внутрішніх справ)
 426. Acta Paedagogika Volynienses = Волинський педагогічний часопис (Волинський національний університет імені Лесі Українки)
 427. Advanced Education = Новітня освіта (Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”)
 428. Advanced Linguistic = Новітня лінгвістика (Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”)
 429. Alfred Nobel University Journal of Philology = Філологічний журнал університету Альфреда Нобеля (Назва до № 2’2023 р. «Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Філологічні науки»)
 430. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska.  Sectio J. Paedagogia-Psychologia (Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 431. Ars Linguodidacticae = Мистецтво лінгводидактики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 432. Baltic Journal of Legal and Social Sciences (Baltic International Academy)
 433. CTE Workshop Proceedings = Матеріали семінару СТЕ (Громадська організація «Академія пізнавальних і природничих наук», Криворізький державний педагогічний університет)
 434. East European Journal of Psycholinguistics = Східноєвропейський журнал психолінгвістики (Волинський національний університет імені Лесі Українки)
 435. Education and Pedagogical Sciences = Освіта та педагогічна наука (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка)
 436. Education: Modern Discourses = Освіта: сучасні дискурси (Національна академія педагогічних наук України)
 437. Educational Challenges = Освітні виклики (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди) Попередня назва:  Педагогіка та психологія
 438. Educational Technology Quarterly = Щоквартальник освітніх  технологій (Громадська організація «Академія пізнавальних і природничих наук», Криворізький державний педагогічний університет)
 439. Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences = Епістемологічні дослідження у філософії, соціальних і політичних науках (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
 440. Humanitarium (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди)
 441. Humanities Studies (Запорізький національний університет) (До 2019 р. № 1(78) назва: «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії»)
 442. Inclusion and Diversity = Включення та різноманітність (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка)
 443. International Journal of Education and Science = Міжнародний журнал освіти і науки (Сімкорд Інформейшнс Сервісіз (Латвійська Республіка), Інформаційне агентство “ПРОК”, (Латвійська Республіка – Україна), Харківська обласна громадська організація “Культура Здоров’я”)
 444. International Journal of Science Annals = Міжнародний журнал аннали науки (Харківська обласна громадська організація “Культура Здоров’я”, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ)
 445. Journal of Psychology Research = Журнал психологічних досліджень (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
 446. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University = Журнал Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»)
 447. Future Human Image = Образ людини майбутнього (Міжнародне товариство філософії та космології)
 448. KELM (Knowledge, Education, Law, Management) (Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej w. Lublinie)
 449. The Modern Higher Education Review = Огляд сучасної вищої освіти (Київський столичний університет імені Бориса Грінченка)
 450. Modern scientific journal = Сучасний науковий журнал (Заклад вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»)
 451. Modern Tendencies in Pedagogical Education and Science of Ukraine and Israel = Сучасні тенденції педагогічної освіти та науки України та Ізраїлю (Аріельський Університет (м. Аріель, Ізраїль) за підтримки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського)
 452. Modern Vectors of Science and Education Development in China and Ukraine = Сучасні вектори розвитку науки та освіти в Китаї та Україні (Освітньо-культурний центр “Інститут Конфуція” Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського)
 453. The New Educational Review (University of Silesia in Katowice (Poland), Matej Bel University in Banská Bystrica (Slovak Republic), University of Ostrava (Czech Republic))
 454. New Inception (Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т.Г.Шевченка)
 455. Olympicus (ДВНЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»)
 456. Pedagogy of Physical Culture and Sports = Педагогіка фізичної культури і спорту (Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди) (Назва до 2020 р. “Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports”)
 457. Personality and Environmental Issues = Особистість і проблеми довкілля (Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University)
 458. Philosophy & cosmology = Філософія та космологія (Міжнародне товариство філософії та космології)
 459. Physical culture and sport: scientific perspective = Фізична культура та спорт: наукові перспективи (Хмельницький національний університет)
 460. Physical education of students = Фізичне виховання студентів (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди)
 461. Preschool Education: Global Trends = Дошкільна освіта: світові тенденції (Університет Григорія Сковороди в Переяслові)
 462. Professional Art Education = Професійна мистецька освіта (Харківський національний педагогічний універ­ситет імені Г. С. Сковороди)
 463. PNAP – Periodyk Naukowy Akademii Polonijnejь (Akademii Polonijnej w. Czestochowie)
 464. Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia (Wydawnictwo Adam Marszalek)
 465. Psycholinguistics = Психолінгвістика (Університет Григорія Сковороди в Переяславі)
 466. Psychology Travelogs = Психологічні травелоги (Хмельницький національний університет)
 467. Ruch pedagogiczny = Педагогічний рух (Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa)
 468. Science and Education a New Dimension = Новий вимір науки та освіти (Publisher: Diana Barkáts = Видавець: Діана Баркац; The journal is published by the support of Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe (Budapest) = Журнал видається за підтримки Товариства культурного і наукового прогресу Центрально-Східної Європи (Будапешт))
  Series: Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology = Новий вимір науки та освіти. Педагогіка і психологія
  Series: Scienceand Educationa New Dimension. Humanities and Social Sciences = Новий вимір науки та освіти. Гуманітарні та соціальні науки
 469. ScienceRise: Pedagogical Education = Наукове сходження: Педагогічна освіта (ПП “Технологічний Центр”)
 470. Scientia et societus (Університет Григорія Сковороди в Переяславі)
 471. Sententiae (Вінницький національний технічний університет, Громадська організація “Український філософський фонд”, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України)
 472. Social Welfare: Interdisciplinary Approach = Соціальне благополуччя: міждисциплінарний підхід (Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, Шяуляйський університет (Литва))
 473. Social Work & Education = Соціальна робота та освіта (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка)
 474. Socialization & Human Development = Соціалізація та розвиток людини (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Щецинський університет (Польща), Українська асоціація педагогічної та розвиваючої психології (Україна) – Щецин, Київ)
 475. Socio-Cultural Management Journal = Журнал соціокультурного менеджменту (Київський національний університет культури і мистецтв) (Попередня назва до 2020 р. «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Менеджмент соціокультурної діяльності»)
 476. Socioпростір (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)
 477. Studia philologica = Філологічні студії (Київський столичний університет імені Бориса Грінченка)
 478. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology = Український педагогічний журнал та інформаційні технології (Громадська організація «Академія пізнавальних і природничих наук», Криворізький державний педагогічний університет)
 479. Věda a perspektivy = Наука і перспективи (Журнал видається у рамках роботи Видавничої групи “Наукові перспективи”, Громадської організації «Всеукраїнська Асамблея докторів наук із державного управління», Громадської організації «Асоціація науковців України»; Видавець: Міжнародний економічний інститут (Чехія))
 480. Viae Educationios Studies of Education and Didactics (Wydawnictwo Adam Marszalek)
 481. WayScience (Міжнародний електронний науково-практичний журнал, м. Дніпро)

Анонси та оголошення

14.07.2024

Щиро вітаємо

АСТАХОВА МИХАЙЛА ВАСИЛЬОВИЧА

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родинисеред друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України Л. Д. Березівська

21.06.2024

Шановні колеги!

Запрошуємо до публікації в електронному науковому фаховому журналі «Науково-педагогічні студії» (вип. 8/2024) Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.  Детальніше…
Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали