НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність І. Ф. Тесленка

 1. Бевз, Г. П. Моя методика математики / Г.П. Бевз ; упоряд. і відп. ред. В. О. Тадеєв. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2021. – 583 с. – (Подвижники освіти). – Із змісту: Тесленко Іван Федорович (1908–1994). – С. 304–305.
 2. Березівська,Л. Д. Тесленко Іван Федорович / Л. Д. Березівська // Інститут педагогіки 80 / АПН України, Ін‑т педагогіки ; [голов. ред. В. М. Мадзігон]. – Київ, 2006. – С. 277–279.
 3. Березівська, Л. Д. Тесленко Іван Федорович / Л.Д. Березівська // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. : у 2 кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ, 2005. – Кн. 2 : ХХ століття. – С. 492–495. – Бібліогр. в кінці ст. – Текст статті доступний в інтернеті: https://lib.iitta.gov.ua/712347/ (дата звернення: 07.11.2023).
 4. Бурда,М. І. Іван Федорович Тесленко : до 75-ліття з дня народж. / М. І. Бурда, Б. В. Гнеденко, Р. С. Черкасов // Математика в шк. – 1983. – № 2. – С. 78–79. – Текст рос.
 5. Дічек, Н. П. Внесок українських психологів у розвиток індивідуалізації і диференціації навчання школярів (60-ті рр. ХХ ст.) / Дічек Н. П. // Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ін-т педагогіки НАПН України. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 18. – С. 407–419. – Бібліогр.: 41 назва. – Текст доступний в інтернеті: http://ped.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/18_2015.pdf#page=407 (дата звернення: 11.2023).
  Про думку І. Ф. Тесленка щодо роботи в середній школі з обдарованими учнями: с. 409.
 1. До 110-річчя від дня народження Івана Тесленка (1908–1994), українського педагога, фахівця з методики математики [Електронний ресурс] : [вірт. виставка] / підгот. Полюхович Тетяна // Педагогічний музей України Національної академії педагогічних наук України : офіц. сайт. – Мультимед. дані. – Київ, 2018. – Режим доступу: http://pmu.in.ua/virtual-exhibitions/до-110-річчя-від-дня-народження-івана-тес/ (дата звернення: 06.11.2023). – Назва з екрана.
 2. Кованцов, М. Для школи і науки : [до 60-річчя з дня народж. І. Ф. Тесленка – методиста математики, зав. від. методики природн.-мат. предметів НДІ педагогіки УРСР] / М. Кованцов, О. Мазуркевич // Рад. школа. – 1968. – № 2. – С. 82. – Текст статті доступний в інтернеті: http://pmu.in.ua/wp-content/uploads/2018/01/Радянська-школа-1968-№2.pdf (дата звернення: 06.11.2023).
 3. Малюга, В. Поезія математики Івана Тесленка : до 105-річчя від дня народж. видат. укр. педагога, фахівця з мат. освіти, відомого науковця, громад. діяча / Володимир Малюга // Пед. газета. – 2013. – Січ. (№1). – С.
 4. Матяш, О.І. Формування методичної компетентності з навчання геомерії майбутніх учителів математики : дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)» / Матяш Ольга Іванівна ; наук. консультант Скафа Олена Іванівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2014. – 568 с. – Текст доступний в інтернеті: https://library.vspu.net/jspui/bitstream/123456789/2540/3/Дис_Матяш.pdf (дата звернення: 06.11.2023).
  Про І. Ф. Тесленка згадується на с. 10, 18, 58, 59, 61, 62, 106, 406, 419, 446, 463.
 1. Міхно, О. Іван Тесленко: «Математичні знання мають властивості абсолютності і вічності» / Олександр Міхно // Рідна шк. – 2021. – № 4/5. – С. 69–71. – Текст статті доступний в інтернеті: https://lib.iitta.gov.ua/730987/ (дата звернення: 07.11.2023).
 2. Орел, О. В. Внесок видатного педагога-математика Івана Тесленка у розвиток просторової уяви учнів на уроках геометрії / Ольга Володимирівна Орел // Освіта та розвиток обдар. особистості. – 2015. – № – С. 25–29. – Бібліогр.: 12 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: https://otr.iod.gov.ua/images/pdf/2015/6/08.pdf (дата звернення: 06.11.2023).
 3. Орел, О. В. Внесок І.Тесленка (1908–1994) у розвиток просторової уяви школярів на уроках геометрії / Ольга О. В. // Педагогічні науки : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун‑т. – Херсон, 2015. – Вип. 67. – С. 40–47. – Бібліогр.: 13 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: https://ps.journal.kspu.edu/index.php/ps/article/view/3087 (дата звернення: 06.11.2023).
 4. Орел, О. В. Внесок І.Ф. Тесленка (1908–1994) у розроблення програмованих підручників з геометрії / О. В. Орел // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – Вип. 15, ч. 2. – С. 119–128. – Бібліогр.: 12 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2015_15(2)__13 (дата звернення: 06.11.2023).
 5. Орел, О. В. Внесок І.Ф. Тесленка у розроблення методики шкільної математики для вчителів та студентів вишів / Орел О. В. // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки : [зб. наук. пр.] / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, – № 4. – С. 196–201. – Бібліогр.: 19 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2013_4_39 (дата звернення: 07.11.2023).
 6. Орел, О. В. Діяльність І.Тесленка в галузі вдосконалення шкільних програм і підручників з математики (кінець 50-х – початок 60-х рр. ХХ ст.) / О. В. Орел // Актуальні проблеми сучасних історико-педагогічних досліджень шкільної освіти : зб. тез і анот. матеріалів ХІV Всеукраїнської іст.-пед. наук.-практ. конф., [14 листоп. 2014 р., Київ] / НАПН України, Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – С. 93–94. – Текст статті доступний в інтернеті: https://core.ac.uk/download/pdf/32307082.pdf (дата звернення: 07.11.2023).
 7. Орел, О. В. Ідеї І.Ф. Тесленка про місце геометричних перетворень у шкільній математичній освіті 70-х років ХХ ст. / О. В. Орел // Дидактика математики: проблеми і дослідження : міжнар. зб. наук. робіт / Донец. нац. ун-т, Ін-т педагогіки НАПН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Донецьк, 2013. – Вип. 39. – С. 142–149. – Бібліогр.: 10 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: http://dm.inf.ua/_39/142.pdf (дата звернення: 07.11.2023).
 8. Орел, О. В. Історичний аспект принципу свідомого засвоєння знань при вивченні математики в спадщині І. Ф. Тесленка / [Орел О. В.] // Наука та інновації в сучасному світі: освіта, виховання, фізичне виховання та спорт: монографія : [у 2 кн.]. – Одеса, 2017. – Кн. – Гл. 10, параграф 10.1. – С. 107–114. – Бібліогр.: с. 176–177. – Назва монографії рос. – Текст доступний в інтернеті: https://www.sworld.com.ua/files/content_simp/s8/book4.2.pdf (дата звернення: 08.11.2023).
 9. Орел, О. В. Погляди І.Ф. Тесленка на нову програму зі шкільного курсу геометрії 70-х рр. ХХ ст. / Орел О. В. // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки : [зб. наук. пр.] / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин,  – № 7. – С. 186–191. – Бібліогр.: 8 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/523 (дата звернення: 07.11.2023).
 10. Орел, О. В. Погляди Івана Федоровича Тесленка на модернізацію шкільної геометричної освіти 70–80‑х pоків XX століття / О.В. Орел // Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики : міжнародна наук.-практ. конф. : до 80-річчя з дня народж. д-ра пед. наук, проф. З. І. Слєпкань, 11–13 трав. 2011 р., Київ : тези доп. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – С. 330–331.
 11. Орел, О. В. Проблеми шкільної математичної освіти у спадщині І. Ф. Тесленка (1908–1994 рр.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Орел Ольга Володимирівна ; [наук. керівник ДічекН. П.] ; НАПН України, Ін-т педагогіки, [Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. – Київ, 2016. – 20 с. – Текст доступний в інтернеті: https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/06/Avtoreferat_Orel_O.V..pdf (дата звернення: 07.11.2023).
 12. Орел, О. В. Проблеми шкільної математичної освіти у спадщині І. Ф. Тесленка (1908–1994 рр.) : дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Орел Ольга Володимирівна ; наук. керівник Дічек Наталія Петрівна ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя.– Ніжин, 2016. – 300 с. – Текст доступний в інтернеті: https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/06/Dysertatsiia-Orel-O.V..pdf (дата звернення: 07.11.2023).
 13. Орел, О. В. Формування математичного світогляду учнів у спадщині І. Ф. Тесленка / Орел О. В. // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки: [зб. наук. пр.] / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, – № 3. – С.133–137. – Бібліогр.: 9 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/519 (дата звернення: 07.11.2023).
 14. Тесленко Іван Федорович [Електронний ресурс] : [біогр. інформація] // Портал сучасних педагогічних ресурсів. – Текст. дані. – Слов’янськ, [2015]. – Режим доступу: http://www.intellect-invest.org.ua/pedagog_personalias_teslenko_if/ (дата звернення: 07.11.2023). – Назва з екрана.

Анонси та оголошення

25.02.2024

Щиро вітаємо

ЛОБАНОВСЬКУ ІННУ ГЕОРГІЇВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родинисеред друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України Л. Д. Березівська

03.03.2022

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали