НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність І. Ф. Тесленка

 1. Бевз, Г. П. Моя методика математики / Г.П. Бевз ; упоряд. і відп. ред. В. О. Тадеєв. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2021. – 583 с. – (Подвижники освіти). – Із змісту: Тесленко Іван Федорович (1908–1994). – С. 304–305.
 2. Березівська,Л. Д. Тесленко Іван Федорович / Л. Д. Березівська // Інститут педагогіки 80 / АПН України, Ін‑т педагогіки ; [голов. ред. В. М. Мадзігон]. – Київ, 2006. – С. 277–279.
 3. Березівська, Л. Д. Тесленко Іван Федорович / Л.Д. Березівська // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. : у 2 кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ, 2005. – Кн. 2 : ХХ століття. – С. 492–495. – Бібліогр. в кінці ст. – Текст статті доступний в інтернеті: https://lib.iitta.gov.ua/712347/ (дата звернення: 07.11.2023).
 4. Бурда,М. І. Іван Федорович Тесленко : до 75-ліття з дня народж. / М. І. Бурда, Б. В. Гнеденко, Р. С. Черкасов // Математика в шк. – 1983. – № 2. – С. 78–79. – Текст рос.
 5. Дічек, Н. П. Внесок українських психологів у розвиток індивідуалізації і диференціації навчання школярів (60-ті рр. ХХ ст.) / Дічек Н. П. // Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ін-т педагогіки НАПН України. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 18. – С. 407–419. – Бібліогр.: 41 назва. – Текст доступний в інтернеті: http://ped.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/18_2015.pdf#page=407 (дата звернення: 11.2023).
  Про думку І. Ф. Тесленка щодо роботи в середній школі з обдарованими учнями: с. 409.
 1. До 110-річчя від дня народження Івана Тесленка (1908–1994), українського педагога, фахівця з методики математики [Електронний ресурс] : [вірт. виставка] / підгот. Полюхович Тетяна // Педагогічний музей України Національної академії педагогічних наук України : офіц. сайт. – Мультимед. дані. – Київ, 2018. – Режим доступу: http://pmu.in.ua/virtual-exhibitions/до-110-річчя-від-дня-народження-івана-тес/ (дата звернення: 06.11.2023). – Назва з екрана.
 2. Кованцов, М. Для школи і науки : [до 60-річчя з дня народж. І. Ф. Тесленка – методиста математики, зав. від. методики природн.-мат. предметів НДІ педагогіки УРСР] / М. Кованцов, О. Мазуркевич // Рад. школа. – 1968. – № 2. – С. 82. – Текст статті доступний в інтернеті: http://pmu.in.ua/wp-content/uploads/2018/01/Радянська-школа-1968-№2.pdf (дата звернення: 06.11.2023).
 3. Малюга, В. Поезія математики Івана Тесленка : до 105-річчя від дня народж. видат. укр. педагога, фахівця з мат. освіти, відомого науковця, громад. діяча / Володимир Малюга // Пед. газета. – 2013. – Січ. (№1). – С.
 4. Матяш, О.І. Формування методичної компетентності з навчання геомерії майбутніх учителів математики : дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)» / Матяш Ольга Іванівна ; наук. консультант Скафа Олена Іванівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2014. – 568 с. – Текст доступний в інтернеті: https://library.vspu.net/jspui/bitstream/123456789/2540/3/Дис_Матяш.pdf (дата звернення: 06.11.2023).
  Про І. Ф. Тесленка згадується на с. 10, 18, 58, 59, 61, 62, 106, 406, 419, 446, 463.
 1. Міхно, О. Іван Тесленко: «Математичні знання мають властивості абсолютності і вічності» / Олександр Міхно // Рідна шк. – 2021. – № 4/5. – С. 69–71. – Текст статті доступний в інтернеті: https://lib.iitta.gov.ua/730987/ (дата звернення: 07.11.2023).
 2. Орел, О. В. Внесок видатного педагога-математика Івана Тесленка у розвиток просторової уяви учнів на уроках геометрії / Ольга Володимирівна Орел // Освіта та розвиток обдар. особистості. – 2015. – № – С. 25–29. – Бібліогр.: 12 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: https://otr.iod.gov.ua/images/pdf/2015/6/08.pdf (дата звернення: 06.11.2023).
 3. Орел, О. В. Внесок І.Тесленка (1908–1994) у розвиток просторової уяви школярів на уроках геометрії / Ольга О. В. // Педагогічні науки : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун‑т. – Херсон, 2015. – Вип. 67. – С. 40–47. – Бібліогр.: 13 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: https://ps.journal.kspu.edu/index.php/ps/article/view/3087 (дата звернення: 06.11.2023).
 4. Орел, О. В. Внесок І.Ф. Тесленка (1908–1994) у розроблення програмованих підручників з геометрії / О. В. Орел // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – Вип. 15, ч. 2. – С. 119–128. – Бібліогр.: 12 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2015_15(2)__13 (дата звернення: 06.11.2023).
 5. Орел, О. В. Внесок І.Ф. Тесленка у розроблення методики шкільної математики для вчителів та студентів вишів / Орел О. В. // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки : [зб. наук. пр.] / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, – № 4. – С. 196–201. – Бібліогр.: 19 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2013_4_39 (дата звернення: 07.11.2023).
 6. Орел, О. В. Діяльність І.Тесленка в галузі вдосконалення шкільних програм і підручників з математики (кінець 50-х – початок 60-х рр. ХХ ст.) / О. В. Орел // Актуальні проблеми сучасних історико-педагогічних досліджень шкільної освіти : зб. тез і анот. матеріалів ХІV Всеукраїнської іст.-пед. наук.-практ. конф., [14 листоп. 2014 р., Київ] / НАПН України, Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – С. 93–94. – Текст статті доступний в інтернеті: https://core.ac.uk/download/pdf/32307082.pdf (дата звернення: 07.11.2023).
 7. Орел, О. В. Ідеї І.Ф. Тесленка про місце геометричних перетворень у шкільній математичній освіті 70-х років ХХ ст. / О. В. Орел // Дидактика математики: проблеми і дослідження : міжнар. зб. наук. робіт / Донец. нац. ун-т, Ін-т педагогіки НАПН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Донецьк, 2013. – Вип. 39. – С. 142–149. – Бібліогр.: 10 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: http://dm.inf.ua/_39/142.pdf (дата звернення: 07.11.2023).
 8. Орел, О. В. Історичний аспект принципу свідомого засвоєння знань при вивченні математики в спадщині І. Ф. Тесленка / [Орел О. В.] // Наука та інновації в сучасному світі: освіта, виховання, фізичне виховання та спорт: монографія : [у 2 кн.]. – Одеса, 2017. – Кн. – Гл. 10, параграф 10.1. – С. 107–114. – Бібліогр.: с. 176–177. – Назва монографії рос. – Текст доступний в інтернеті: https://www.sworld.com.ua/files/content_simp/s8/book4.2.pdf (дата звернення: 08.11.2023).
 9. Орел, О. В. Погляди І.Ф. Тесленка на нову програму зі шкільного курсу геометрії 70-х рр. ХХ ст. / Орел О. В. // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки : [зб. наук. пр.] / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин,  – № 7. – С. 186–191. – Бібліогр.: 8 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/523 (дата звернення: 07.11.2023).
 10. Орел, О. В. Погляди Івана Федоровича Тесленка на модернізацію шкільної геометричної освіти 70–80‑х pоків XX століття / О.В. Орел // Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики : міжнародна наук.-практ. конф. : до 80-річчя з дня народж. д-ра пед. наук, проф. З. І. Слєпкань, 11–13 трав. 2011 р., Київ : тези доп. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – С. 330–331.
 11. Орел, О. В. Проблеми шкільної математичної освіти у спадщині І. Ф. Тесленка (1908–1994 рр.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Орел Ольга Володимирівна ; [наук. керівник ДічекН. П.] ; НАПН України, Ін-т педагогіки, [Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. – Київ, 2016. – 20 с. – Текст доступний в інтернеті: https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/06/Avtoreferat_Orel_O.V..pdf (дата звернення: 07.11.2023).
 12. Орел, О. В. Проблеми шкільної математичної освіти у спадщині І. Ф. Тесленка (1908–1994 рр.) : дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Орел Ольга Володимирівна ; наук. керівник Дічек Наталія Петрівна ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя.– Ніжин, 2016. – 300 с. – Текст доступний в інтернеті: https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/06/Dysertatsiia-Orel-O.V..pdf (дата звернення: 07.11.2023).
 13. Орел, О. В. Формування математичного світогляду учнів у спадщині І. Ф. Тесленка / Орел О. В. // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки: [зб. наук. пр.] / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, – № 3. – С.133–137. – Бібліогр.: 9 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/519 (дата звернення: 07.11.2023).
 14. Тесленко Іван Федорович [Електронний ресурс] : [біогр. інформація] // Портал сучасних педагогічних ресурсів. – Текст. дані. – Слов’янськ, [2015]. – Режим доступу: http://www.intellect-invest.org.ua/pedagog_personalias_teslenko_if/ (дата звернення: 07.11.2023). – Назва з екрана.

Анонси та оголошення

21.06.2024

Шановні колеги!

Запрошуємо до публікації в електронному науковому фаховому журналі «Науково-педагогічні студії» (вип. 8/2024) Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.  Детальніше…

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали