НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікації про життя та діяльність О. А. Терлецького

 1. Головин, Б. Терлецький Омелян Антонович / Б. Головин, П. Медведик // Терноп. енциклопедичний словник : у 4 т. / редкол.: Г. Яворський та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний комбінат «Збруч», 2008. – Т. 3 : П – Я. – С. 400–401.
 2. Грицевич, В. Омелян Терлецький і дослідження політико-географічного положення України / В. Грицевич, А. Дубчева // Історія української географії. – 2010. – Вип. 22. – С. 32–34. – Бібліогр. в кінці ст.
 3. Грицевич, В. Політико-географічні погляди Омеляна Терлецького в контексті подій та геополітичних ідей першої половини ХХ століття / В. Грицевич // Бінтел. – 2018. – № 3. – С. 69–76.
 4. Гудь, Б. Омелян Терлецький – автор першої «Історії Української Держави» / Богдан Гудь // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: зб. наук. пр. / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2001. – Вип. 9. – C. 580–592. – Ювіл. зб. на пошану Феодосія Стеблія.
 5. Децик, Р. Омелян Терлецький – історик школи М. Грушевського / Р. Децик // Сторінки історії : зб. наук. пр. – Київ, 2005. – С. 50–62.
 6. Ковалець, Л. Український історик Омелян Терлецький про Юря Федьковича та його епоху / Л. Ковалець // Історія України. Шк. світ. – 2010. – № 9. – С. 1–4.
 7. Курносов, Ю. Терлецький Омелян Антонович / Ю. Курносов // Вчені Інституту історії України : бібліогр. довід. – Київ, 1998. – Вип. 1. – С. 321. – (Українські історики).
 8. Полянський, О. А. Іван Крип’якевич та Омелян Терлецький: життя і діяльність під чотирма окупаціями (спроба порівняльної характеристики) / О. А. Полянський, Р. І. Труба // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 2016. – Вип. 28. – С. 582–595. – Текст доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2016_28_70.
 9. Полянський, О. А. Омелян Терлецький і товариство «Просвіта» / О. А. Полянський // «Просвіта» в національно-культурному житті українського народу (до 140-річчя з часу заснування) : матеріали міжнародної. наук. конф. – Тернопіль, 2009. – С. 215−220.
 10. Полянськи, О. Публікації Омеляна Терлецького у виданнях «Просвіти» / Олег Полянський, Руслана Полянська // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : зб. матеріалів. – 2010. – Вип. 19. – С. 453–460.– Текст доступний також в інтернеті: https://tinyurl.com/4nsyvpra.
 11. Полянський, О. Історична концепція та історіографічна спадщина Омеляна Терлецького / О. Полянський, Р. Труба // Гуманітарні дисципліни у навчально- виховному процесі вищих навчальних закладів. – Львів, 2016. – Вип. 5. – С. 3–54.
 12. Полянський, О. Омелян Терлецький – історик державницької школи, сучасник Окуневських / О. Полянський // Визначні постаті України: Андрій Чайковський та Теофіл Окуневський : зб. наук. пр., присвячених 150- річчю від дня народження Андрія Чайковського (2007) та Теофіла Окуневського (2008). – Львів, 2010. – С. 169–175.
 13. Полянський, О. Особливості теоретико- методологічних засад історичного дослідження ( на прикладі Омеляна Терлецького) / О. Полянський, Р. Труба // Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Історія. – 2016. – Вип. 1, Ч. 3. – С. 91–95.
 14. Сидоренко, Н. Терлецький Омелян / Н. Сидоренко // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника. – Львів, 2002. – Вип. 9. – С. 298–299.
 15. Стеблій, Ф. І. Терлецький Омелян Антонович / Ф. І. Стеблій // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. – Київ : Наук. думка, 2013. – Т. 10 : Т – Я. – С. 64. +
 16. Стеблій, Ф. Терлецький Омелян / Ф. Стеблій // Довідник з історії України. – Київ, 2001. – С. 849.
 17. Стеблій Ф. Терлецький Омелян Антонович / Ф. Стеблій // Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України: наукова діяльність, структура, працівники / відп. ред. Я. Ісаєвич. Львів : Ін-ут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. 2001. – С. 309–310.
 18. Труба, Р. Боротьба радянського режиму з Львівською історичною школою Михайла Грушевського : (на прикладі Омеляна Терлецького) / Р. Труба // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнародної наук.- практ. конф., 4–5 квіт. 2014 р., м. Львів. – Львів, 2015. – С. 262– 269.
 19. Труба, Р. І. Громадсько-педагогічна та наукова діяльність ОмелянаТерлецького (1873–1958) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Труба Руслана Іванівна ; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, Інститут народознавства. – Львів, 2015. – 19 с
 20. Труба, Р. Діяльність Омеляна Терлецького у таборах для військовополонених українців у Німеччині 1916–1919 рр. / Руслана Труба // Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Історія. –2013. – Вип. 1, Ч. 2. – С. 96–102. – Бібліогр. в кінці ст.
 21. Труба, Р. Історичні знання у науковій спадщині та громадській діяльності Омеляна Терлецькогго [Електронний ресурс] / Р. Труба // Мандрівець. – 2013. – № 2. – С. 29–33. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mandriv_2013_2_7 (дата звернення: 05.11.2023). – Назва з екрана.
 22. Труба, Р. Князь В.-К. Острозький і фундація його імені в Тернополі у дослідженнях Омеляна Терлецького [Електронний ресурс] / Р. Труба // Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Історія. –2017. – Вип. 1(3). – С. 78–82. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ist_2017_1(3)__14 (дата звернення: 05.11.2023). – Назва з екрана.
 23. Труба, Р. І. Педагогічна діяльність Омеляна Терлецького / Р. Труба // Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Літературознавство. – 2012. – № 36.– С. 135–139. – Текст доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUl_2012_36_34
 24. Труба, Р. І. Питання національного виховання у творчій спадщині Омеляна Терлецького / Р. І. Труба // Проблеми нац.-патріот. виховання: історичний та психолого-педагогічний аспекти : зб. тез наук. робіт учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (до 125-річчя від дня народження Йосипа Сліпого), м. Тернопіль, 23 лют. 2017 р. / уклад.: В. С. Мисик, І. Ф. Янюк, Т. Г. Дідух [та ін.]. – Тернопіль : ТОКІППО, 2017. – С. 85–87. – Бібліогр. наприкінці ст.
 25. Труба, Р. Проблеми національного виховання й соборності України в концепції Омеляна Терлецького [Електронний ресурс] / Р. Труба // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 2015. – Вип. 27. – С. 172–177. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2015_27_16 (дата звернення: 05.11.2023). – Назва з екрана.
 26. Труба, Р. І. Степ у дослідженнях Омеляна Терлецького [Електронний ресурс] / Р. І. Труба // Гілея: наук. вісн. – 2019. – Вип. 144(1). – С. 138–141. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_144(1)__30 (дата звернення: 05.11.2023). – Назва з екрана.
 27. Труба, Р. Публікації Омеляна Терлецького на сторінках часописів товариства «Просвіта»/ Р. Труба // Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Історія. – 2014. – Вип. 1(1). – С. 218–224. – Текст доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ist_2014_1(1)__44.
 28. Труба, Р. Омелян Терлецький (1873–1958) / Руслана Труба. – Львів, 2013. – 83 с. : фотоіл. – (Історики України ; № 12).
 29. Труба, Р. Омелян Терлецький і боротьба радянського режиму з львівською історичною школою Михайла Грушевського / Р. Труба // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 2013. – Вип. 23. – С. 543–556. – Текст доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2013_23_47
 30. Труба, Р. Омелян Терлецький – популяризатор історичних знань / Руслана Труба // Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів : зб. наук. статей. – Львів, 2012. – Вип. 2. – С. 28–38.
 31. Труба, Р. Омелян Терлецький у культурно-освітньому просторі Тернопільщини кінця ХІХ – першої третини ХХ століття / Р. Труба // Мандрівець. – 2013. – № 6. – С. 28–32. – Текст доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mandriv_2013_6_9
 32. Труба, Р. І. Українські визвольні змагання 1917–1921 років в оцінці Омеляна Терлецького [Електронний ресурс] / Р. І. Труба // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 2017. – Вип. 29. – С. 151–156. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2017_29_16 (дата звернення: 05.11.2023). – Назва з екрана.
 33. Труба, Р. Формування історичних поглядів Омеляна Терлецького / Р. Труба // Мандрівець. – 2014. – № 5. – С. 18–23. – Текст доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mandriv_2014_5_6.
 34. Труба, Р. Омелян Терлецький і боротьба радянського режиму з Львівською історичною школою Михайла Грушевського / Р. Труба // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2013. – Вип. 23. – C. 543–556.
 35. Труба, Р. Омелян Терлецький і Тернопільщина / Руслана Труба // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України і світу (від найдавніших часів до сьогодення)». – Тернопіль, 2012. – Ч. 2. – С. 42–45.
 36. Труба, Р. Омелян Терлецький у культурно-освітньому просторі Тернопільщини кінця ХІХ – першої третини ХХ століття / Р. Труба // Мандрівець. – 2013. – № 6. – С. 28–32.
 37. Труба, Р. Формування історичних поглядів Омеляна Терлецького / Р. Труба // Мандрівець. – 2014. – № 5. – С. 18–23. – Бібліогр. в кінці ст.
 38. Чорній, В. Терлецький Омелян Антонович / В. Чорній // Історичний факультет Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка (1940–2000) / упоряд. О. Вінниченко, О. Целуйко. – Львів, 2000. – 293 с. – Ювіл. Книга.
 39. Truba, R. The Historical Publications Periodicals «Ateneum» and «Biblioteka Warszawska» in the Assessment of Omelian Terletskyi / Ruslana Truba // Spheres of culture. – Lublin, 2013. – Vol. 4. – Р. 268–275.

Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали