НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність Ж.-Ж. Руссо

 1. Андрущенко, В. П. Вступ до філософії. Великі філософи: навч. посіб. / В. П. Андрущенко. – Київ ; Харків, 2005. – 512 c.
 2. Андрущенко, В. П. Історія соціальної філософії: (Західноєвропейський контекст): підруч. для студентів вищ. навч. закл. / В. П. Андрущенко ; Нац. ун–т ім. Т. Шевченка. – Київ : Тандем, 2000. – 406 c. – Бібліогр.: 99 назв.
 3. Антонова, О. Є. Обдарованість: досвід історичного та порівняльного аналізу : монографія / О. Є. Антонова ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2005. – 458 c. – Бібліогр.: с. 431–456.
 4. Белявский, А. Новое время : Руссо. Черты из его воспитания. Начало литературной деятельности. «Эмпль или о воспитании». Природосообразность воспитания по Руссо. Начать преоброзование воспитании надо с родителей и общества. Матери сами должны кормить и воспитывать детей. Насилие и свобода в воспитании. Естественный ход обучения / А. Белявский // Исторический очерк развития элементарной школы в биографиях замечательнейших педагогов и по уставам правительств. – СПб.  : Изд. В. Б., 1905 (Типо-Литогр. К. Биркенфельда). – VI. – С. 22-30.
 5. Білецька, С. Еволюція образу дитини: Ж.Ж. Руссо як основоположник теорії педоцентризму / С. Білецька // Шлях освіти. –  – № 3. – С. 31–34. – Бібліогр.: 8 назв.
 6. Білецька, С. В. Гуманістичні погляди прихильників «вільного виховання» на природу дитини / С. В. Білецька, А. Г. Відченко // Педагогіка і психологія. – 1998. – №  – С. 179–184. – Бібліогр.: 8 назв.
 7. Білецька,С. В. Дитиноцентрована педагогіка: теорія і практика західних країн: навч. посіб. для студентів вищих навч. закл. / С. В. Білецька. – Харків : Факт, 2008. – 255 c.
 8. Бланшар, П. Плутарх для юношества, или жития славных мужей всех народов, от древнейших времен доныне, с гравированными их портретами / Бланшар Пьер ; пер. с франц, – 2-е изд., испр. и умноженное. – М. : в Тип. С. Селивановскаго, 1814. – [с присовокуплением жизнеописаний знаменитейших Россиян, бывших как в древния, так и новейшия времена]. Ч. 9. – 230, [1] с. Ч. 10. – 166, [5] с.
 9. Бойченко, І. В. Філософія : навч. посіб. для дистанц. навчання / І. В. Бойченко, М. І. Бойченко ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – 2-ге вид., випр. – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 227, [5] с. – (Мережа дистанційного навчання). – Бібліогр.: с. 220–226.
 10. Бойчук,М. Теоретичні засади дослідження демократії як форми народовладдя / М. Бойчук // Вища освіта України. – 2011. – №  – С. 86–91. – Бібліогр.: 22 назви.
 11. Бюри, Ришар де. Краткая история о философах и славных женах. Ч. 1 / соч. Господином Бюри ; пер. с фр. языка Коллежский Ассессор Михайло Падерин. – СПб. : В тип. Христоф. Клаудия, 1804. – 396 с.
 12. Ваховський, Л. Ідеї гуманізму у французькій філософії освіти: історикопедагогічний аспект / Л. Ваховський, Т. Харченко, Л. Баско // Шлях освіти. –2010. – №  – С. 39–44. – Бібліогр.: 9 назв.
 13. Величко, М. О. Лекційні матеріали з історії зарубіжної літератури XVII-XVIII століття / М. О. Величко // Глухів. держ. пед. ун-т. – Глухів : РВВ ГДПУ , 2006. – 189 с. – Бібліогр.: с. 188–189.
 14. Вентцель, К. Н. Борьба за свободную школу / сост. К. Н. Вентцель. –М. : Тип. торг. дома А. П. Печковский, А. П. Буланже и К°, 1906. – С. 161–170. – (Свободное воспитание и образование / под ред. И. ГорбуноваПосадова ; вып. 6).
 15. Верцман, И. Е. Жан-Жак Руссо / И. Е. Верцман. – М. : Рослитиздат, 1958.
 16. Від бароко до постмодернізму: зб. наук. пр. Вип. 6 / ред.: Т. М. Потніцева // Дніпр. нац. ун-т. –  Дніпропетрповськ, 2003. – 275 с.
 17. Волкова, Н. П. Педагогіка : навч. посіб. / Н. П. Волкова. – Київ : Академвидав, 2007. – 615 с.
 18. Гаміна, Т.С. Історія педагогіки : навч.-метод. посіб. Ч. 1. Історія зарубіжної педагогіки / Т. С. Гаміна, А. Б. Рацул, А. Л. Турчак. – Кіровоград : Полігр.вид. центр ТОВ «Імекс ЛТД», 2003. – 132 c.
 19. Ге, Франсуа История образования и воспитания / Франсуа Ге ; пер. П. Д. Первова. – М. : Книгоиздательство К. И. Тихомирова, 1912 (Тип. Русского Товарищества). – VIII. – С.181–209.
 20. Герье В. И. Руссо, Жан-Жак // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). – СПб., 1890–1907.
 21. Голос, М. Политологические ссе: монография / М. Голос ; ред.: В. Н. Вандышев. – Сумы : Сум. гос. ун-т, 2011. – 109 c. – Библиогр.: 67 назв.
 22. Голубнича, Л. О. Становлення і розвиток дидактики в зарубіжній педагогічної науці / Л.  О. Голубнича // Педагогіка та психологія: зб. наук. пр. // Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 44. – С. 126–136. – Бібліогр.: с. 136.
 23. Грибинюк, М. Б. Можливості використання педагогічних ідей Ж.-Ж. Руссо у початковій школі на прикладі роману «Еміль, або Про виховання» / М. Б. Грибинюк // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Пед. науки. – 2012. – № 15, ч. 1. –С. 228–237. – Бібліогр.: 10 назв.
 24. Давиденко, Г. Й. Історія зарубіжної літератури ХVII–XVIII ст. : навч. посіб. / Г. Й. Давиденко, М. О. Величко; Глухів. держ. пед. ун-т ім. С. М. Сєргєєва-Ценського. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Київ : Центр учеб. лри, 2009. – 289 – Бібліогр.: с. 284–289.
 25. Дворцов, А. ТЖан Жак Руссо / А. Т. Дворцов ; Акад. наук СССР. – М. : Наука, 1980. – 112 с.
 26. Демиденко, Г. Г. История учений о праве и государстве : курс лекций, прочит. в Нац. ун-те «Юрид. акад. Украины им. Ярослава Мудрого» / Г. Г. Демиденко. – 3е изд., перераб. и доп. – Харків : Право, 2011. – 486 c. –Библиогр.: с. 484–486.
 27. Демков, М. И. Педагогика Западно-Европейская и Русская : Педагогическая хрестоматия : для учительских институтов и семинарий, педагогических классов женских гимназий и институтов, педагогических курсов при городских училищах и для народных учителей / М. И. Демков. – М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1911. – С. 110–124.
 28. Длугач, Т. Б. Три портрета эпохи Просвещения. Монтескьё. Вольтер. Руссо (от концепции просвещенного абсолютизма к теориям гражданского общества). – М.: Изд-во Института философии РАН (ИФРАН), 2006. – 249 с.
 29. Длугач, Т. БПодвиг здравого смысла, или Рождение идеи суверенной личности (Гольбах, Гельвеций, Руссо) / Т. Б. Длугач. – М. : Канон+, 2008. – 336 с.–Альтернативное название : Подвиг здравого смысла, или Рождение идеи суверенной личности.
 30. Додурич, С. М. Патріотичні цінності особистості: історикопедагогічний аспект / С. М. Додурич // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. Івана Франка. – –Вип. 37. – С. 153–156. – Бібліогр.: 14 назв.
 31. Ельницкий, К. Очерки по истории педагогики : пособие для занимающихся воспитанием детей и для учебных заведений, в которых преподается педагогика / сост. К. Ельницкий. – 5-е изд. – СПб. : Изд. Д. Д. Полубояринова, 1903 (Паровая скоропеч. М. М. Гутзац). – 157, [2] с.
 32. Єрмоленко, Володимир. Руссо, або Страх близькості // Володимир Єрмоленко. Далекі близькі. Есеї з філософії та літератури. – Львів: Вид-во Старого Лева, 2017. – С. 13–32.
 33. Завьялов, Н. Н. Педагогическая хрестоматия / Н. Н. Завьялов. – 4-е изд., с портр. писателей. – М. : Школа, 1916 (Тип. Вильде). – С. 107–187.
 34. Занадворова, Т. Л. Сентиментализм Ж.-Ж. Руссо / Т. Л. Занадворова. – Челябинск, 1983.
 35. Занин, С. В. Общественный идеал Жан-Жака Руссо и французское Просвещение XVIII века / С. В. Занин. – СПб. : Міръ, 2007. – 535 с.
 36. Зіневич,І. Є. Руссо Жан Жак. / І. Є. Зіневич, І. М. Лозинський //Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. – 2-ге вид. – Київ : Головна редакція УРЕ, 1974–1985. Том 9. – Київ, 1983, – С. 523.
 37. Історія зарубіжнихполітичних вчень  : навч.-метод. посіб. / Ф. М. Кирилюк, О. В. Батрименко. – Київ : ТОВ «ХХІ ст.: Діалог культур», 2005. –254 c.
 38. Квик, Роберт Герберт. Реформаторы воспитания / [сочинения] Квика (Quick’a) ; пер. и местами переделка с англ. З. Перцовой. – М. : Тип. М. Г. Волчанинова, Б. Черныш, 1893. – ІІ. – С. 128–145.
 39. Коваленко А. А. Ж.-Ж. Руссо / А. А. Коваленко // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ, 2003. – Вип. 19. – С. 624–629. – Бібліогр.: 8 назв.
 40. Коваленко, А. А. Поняття форми правління та врядування в суспільнополітичній теорії Ж.-Ж. Руссо / А. А. Коваленко // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. / Інт держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. –Київ, 2001. – Вип. 13. – С. 103–110.
 41. Кормич, А. І. Історія вчень про державу і право : навч. посіб. / А. І. Кормич.– Київ : Правова єдність, 2009. – 312 c. – Бібліогр.: с. 303–307.
 42. Левенець, Ю. Історичний екскурс у проблему народного суверенітету / Ю. Левенець // Людина і політика. – 2001. – № 4. – С. 79–86. – Бібліогр.: 10 назв.
 43. Лисенко, С. Аналіз історико-педагогічних умов становлення гуманістичної спрямованості виховання студентів у вітчизняній вищій школі другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / С. Лисенко, Р. Копитін // Молодь і ринок. – 2014. – №  – С. 50–56. – Бібліогр.: 15 назв.
 44. Литвиненко, І. О. Педагогічні основи формування естетичного ставлення у дітей старшого дошкільного віку до живої природи / І. О. Литвиненко // Пед. науки: зб. наук. пр. – – Вип. 60. – С. 167–172. – Бібліогр.: 8 назв.
 45. Література європейського Просвітництва: Структур. конспект лекцій / уклад.: Л. П. Сердюк // Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2005. – 36 c. – Бібліогр.: с.
 46. Лосєва, Н. М. Питання самореалізації дитини в зарубіжній педагогіці XVIII – XIX ст. / Н. М. Лосєва // Педагогіка і психологія. – 2006. – №  – С. 108–118. – Бібліогр.: 5 назв.
 47. Лотман, Ю. М. Руссо и русская литература XVIII в. / Ю. М. Лотман // Эпоха Просвещения. Из истории международных связей русской литературы / отв. ред. академик М. П. Алексеев. – Л., 1967.
 48. Лук’янюк, Г. П. Посібник з англійської мови для бакалаврів та магістрів соціальногуманітарного факультету : навч.метод. посіб. / Г. П. Лук’янюк, Л. П. Бойко, В. І. Ярешко ; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2003. – 162 c. – Бібліогр.: с.
 49. Ман, Поль деАллегории чтения: Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста / П. д. Ман ; пер. с англ. С. Никитин. – Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 1999. – 368 с.
 50. Марків, В. М. Активні технології підготовки дитини до школи / В. М. Марків // Педагогіка вищ. та серед. шк.: зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 27. – С. 316–321. – Бібліогр.: 6 назв.
 51. Матвіїшин, В. Г. Український літературний європеїзм : монографія / В. Г. Матвіїшин. – Київ : Академія, 2009. – 264 c.
 52. Матвіїшин, В. Філософсько-естетичні концепції ЖанЖака Руссо у творчому сприйнятті українських духовних діячів / В. Матвіїшин // Вісн. Прикарпат. унту. Серія: Філологія. – – Вип. 9–10. – С. 263–271. – Бібліогр.: 15 назв.
 53. Мироненко О. Руссо Жан-Жак / О. Мироненко // Політична енциклопедія / редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — Киів :Парламентське видавництво, 2011. – 646 с.
 54. Морлей, Д. Руссо / пер. с англ., 2-е изд. /Д. Марлей. – М.: Либроком, 2012. – 480 с. – (Из наследия философской мысли: великие философы).
 55. Новичкова, Г. А. Историко-философские очерки западной педагогической антропологии / Г. А. Новичкова. – М. : ИФ РАН, 2001. – 142 с.
 56. Панченко, А. С. Аналіз поняття загальної волі у Ж.Ж. Руссо / А. С. Панченко // Наук. зап. НаУКМА. Серія: Соціол. науки. – 2005. – Т. 46. – С. 66–70. – Бібліогр.: 3 назви.
 57. Паротц, Ю. Всеобщая история педагогики для руководства учащимся в нормальных школах : (Из журнала «Семья и Школа») / соч. Ю. Паротца ; пер. с фр. А. А. Гергардта. – СПб. : Тип. А. М. Котомина, 1875. – 386, ІІ с.
 58. Паршакова, Е. Д. Развитие политических идей от античности до начала ХХ века : учеб. пособие / Е. Д. Паршакова ; Донбас. гос. машиностроит. акад. –Краматорск, 2009. – 56 c. –Библиогр.: с. 54–55.
 59. Педагогическая Хрестоматия. Коменский. Локк. Руссо. Песталоцци. Ушинский. Пирогов : пособие при изучении педагогики в VIII классе женских гимназий и в институтах / составил П. Д. Первов. – М.: Изд. К. И. Тихомирова, 1907 (Типо-литогр. Н. И. Гросман и Г. А. Вендельштейн). – VII, 441, ІІ с.
 60. Первов, П. Д. Педагогіка : навч. посіб. / Упоряд.: Богданова І. М. [та ін.] ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського (Одеса). – Харків : Одіссей, 2003. – 350, [2] с. – Бібліогр. у кінці розд.
 61. Первов, П. Д. Педагогическая Хрестоматия. Коменский. Локк. Руссо. Песталоцци. Ушинский. Пирогов : пособие при изучении педагогики в VIII классе женских гимназий и в институтах / составил П. Д. Первов. – М. : Изд. К. И. Тихомирова, 1907 (Типо-литогр. Н. И. Гросман и Г. А. Вендельштейн). – VII, 441, ІІ с.
 62. Поліщук, В. М. Вікова та педагогічна психологія : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Поліщук. – Суми : Університетська книга, 2006. – 219 с. – Бібліогр.: с. 197–211.
 63. Рассел, Б. История западной философии. Книга 3. / Б. Расел. – Новосибирск, 1994.
 64. Рацул, А. Б. Історія зарубіжної педагогіки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Б. Рацул, О. С. Радул, О. А. Рацул. – Кіровоград : [б. в.], 2008. – 350 с.
 65. Розова, Т. В. Філософія просвітництва: навч. посіб. / Т. В. Розова, О. В. Шинкарук; Одес. нац. юрид. акад. – Одеса : Юрид. л-ра, 2000. – 24 c.
 66. Роланд-Гольст, Г. Жан Жак Руссо: его жизнь и сочинения / Г. Роланд-Гольст. – М. :Новая Москва, 1923.
 67. Роменець, В. А. Історія психології. ХVII ст. Епоха Просвітництва : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. А. Роменець. – Київ : Либідь, 2006. – 997 c.– Бібліогр.: с. 977–988.
 68. Ж-Ж. Руссо // Сто великих гениев / Р. К. Баландин. – М. : Вече, 2005. – С. 138–140.
 69. Ж.-Ж. Руссо: Pro et Contra [Идеи Жан-Жака Руссо в восприятии и оценке русских мыслителей и исследователей (1752–1917). Антология] /Составители: А. А. Златопольская и др. – СПб.: Издательство РХГА, 2005. – 798 с.
 70. Жан-Жак Руссо (1712–1778) // История в лицах и событиях. Знаменитые мудрецы / Е. К. Васильева, Ю. С. Пернатьев. – Харьков : Фолио, 2010. – С. 258–265.
 71. Руссо Жан Жак // Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник : у 2 т. / за ред. Н. Михальської та Б. Щавурського. – Тернопіль : Навч. книга Богдан, 2006. – Т. 2 : Л – Я. – С. 452.
 72. Руссо Жан-Жак// Шевченківська енциклопедія: — Т.5 :Пе–С : у 6 т. / гол. ред. М. Г. Жулинський. – Київ : Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка, 2015. – С. 604–
 73. Руссо Жан-Жак //Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук (гол. редкол.) та ін. — Київ : Ін–т філософії ім. Г. Сковороди НАН України : Абрис, 2002. – С.  – 742 с.
 74. Руссо, Ж. Человек, будь человечен : слова Жан Жака Руссо / выбрал из произведений великого воспитателя Ф. Гансберг ; пер. М. А. Энгельгардт. – СПб.: Школа и Жизнь, 1912. – 58 с.
 75. Санд, Ж. З роздумів над Жан-Жаком Руссо : статті про літературу і мистецтво / Ж. Санд // Дзвін. – 2016. – № 1. – С. 223–228.
 76. Сентименталізм у Франції. Руссо // Зарубіжна література : від античності до початку ХІХ ст.: історико-естетичний нарис : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / Б. Б. Шалагінов. – Київ : Академія, 2004. – С. 308–314.
 77. Сервантес; Шекспир; Ж.-Ж. Руссо; И. В. Гете; Карлейль / сост., общ. ред. и послесловие Н. Ф. Болдырев. – Челябинск : Урал, 1996. – 512 с. – (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова ; т. 13).
 78. Сердюк, О. О. Історія вчень про державу і право : підруч. для ВНЗ / О. О. Сердюк, В. В. Соловйова, В. К. Антошкіна. – Донецьк : Юго-Восток, 2012. –290 c.
 79. Сиволап, И. И. Ж-Ж. Руссо в советской литературе. 1917–1976 гг. (к 200-летию со дня смерти) // Французский ежегодник. 1976. – М., 1978. – С. 247–257.
 80. Скільський,Д. Історія зарубіжної педагогіки : посіб. / Д. Скільський. – Київ : Смолоскип, 2011. – 376 c.
 81. Хвойницька,Х.Особливості трактування природно-правових ідей у творчості просвітників (Вольтер, Ж.Ж. Руссо, Ш.Л. Монтеск’є) / Х. Хвойницька // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». –  – № 780. – С. 58–62. – Бібліогр.: 18 назв.
 82. Хронологічна Таблиця Життя Ж.-Ж. Руссо// [Жан-Жак Руссо. Про суспільну угоду, або принципи політичного права]. – Київ, 2001. – С. 289–
 83. Черныш, А. М. Политические теории Нового времени в Западной Европе : лекция 3 / А. М. Черныш ; Одес. нац. мор. ун-т. – Одесса : Астропринт, 2005. – 28 c. – Библиогр.: с. 26–27.
 84. Шюкэ, Артюр Максим. Ж.-Ж.Руссо / А. М. Шюкэ ; пер. с фр. П. Н. Шарапова. – 2-е изд. – М. : URSS. ЛКИ, 2008. – 195 с. – (Из наследия мировой философской мысли : великие философы).

Анонси та оголошення

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

08.02.2024

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського оголошує конкурс на заміщення вакантної посади заступника директора з наукової роботи (бібліотечної) Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали