НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Публікації про життя та діяльність О. М. Огоновського

Бібліографічний список*

 1. Багрій, М. Громадська та просвітницька діяльність західноукраїнських письменників-педагогів кінця ХІХ – 30-тих рр. ХХст. / Марія Багрій // Освіт. простір України. – 2019. – Вип. 15. – С. 7–16. – Бібліогр.: 8 назв. – DOI: https://doi.org/10.15330/esu.15.7-16.
 2. Багрій, М. Наукова, освітня, публіцистична діяльність українських письменників – членів НТШ у Львові (кінець ХІХ – початок ХХст.) / Багрій Марія, Білавич Галина // Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне, 2020. – Вип. 11, т.  – С. 25–35. – Бібліогр. в кінці ст. – DOI: https://doi.org/10.35619/iiu.v1i11.268.
 3. Багрій, М. Роль українських письменників Західної України в розвитку навчально-методичного забезпечення освітнього процесу (XIX – початок XXст.) / Марія Багрій, Світлана Довбенко // Молодь і ринок. – 2021. – № 5/6. – С. 45–49. – Бібліогр.: 10 назв. – DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2021.239269.
 4. Бережняк, В. М. Омелян Огоновський / Бережняк В. М. // Визначні українські діалектологи : [навч.-метод. посіб. для студентів філол. ф-тів] / Бережняк В. М. ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – С. 26–29. – Бібліогр.: 6 назв.
 5. БілецькийЛ. Омелян Огоновський / Леонід Білецький ; Укр. Вільна Акад. Наук. – Вінніпеґ : УВАН, 1950. – 68с. – (Українські вчені ; ч. 2). – Текст доступний в інтернеті: https://diasporiana.org.ua/ukrainica/bileczkyj-l-omelyan-ogonovskyj/ (дата звернення: 07.07.2023).
 6. БурдуланюкВ. Омелян Огоновський – вчений, письменник і громадський діяч : (до 175-річчя з дня народж. 3.VIII.1833 – 28.X.1894) / Василь Бурдуланюк // Краєзнавець Прикарпаття. – 2008. – № – С. 53. – Текст доступний в інтернеті: https://drive.google.com/file/d/1a8hlsUuhdXRrKkIlPRPTJ9bch2jlRaAL/view (дата звернення: 20.07.2023).
 7. В. Б. Омелян Огоновський – перший історик української літератури : в 155 річницю його уродин / В. Б. // Шашкевичіяна = Shashkevychiana : зб., присвяч. життю, творчості й культові Маркіяна Шашкевича ; Інститут-заповідник Маркіяна Шашкевича у Вінніпезі ; начальний ред. М. Г. Марунчак. – Вінніпеґ, 1988. – Ч. 12. – С. 10–17. – Текст доступний в інтернеті: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/20210/file.pdf (дата звернення: 07.07.2023).
 8. 8 серпня [2013 р.] – 180 років Омелянові Огоновському // Краєзнавець Прикарпаття. – № 22. – С. 70–71. – Текст в інтернеті: https://drive.google.com/file/d/1xoe70kWvpXF_pQNVvZKYHp6myO89o_Vx/view (дата звернення: 23.06.2023).
 9. Гнатюк, М. Історія літератури як наукова дисципліна: друга половина ХІХ – початок ХХ ст. / Михайло Гнатюк // Слово і Час. – – № 6. – С. 84–93. – Бібліогр.: 16 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/881/648 (дата звернення: 23.06.2023).
 10. Гнатюк, М. Теоретичні ідеї у літературознавстві кінця ХІХ – початку ХХ століть у Львівському університеті і поза ним / Михайло Гнатюк // Українське літературознавство : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – Вип. 85. – Бібліогр.: 8 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/ukrliterary/article/view/3125 (дата звернення: 07.07.2023).
 11. ГоловійО. Творчість Т.Шевченка в рецепції М. Петрова та О. Огоновського: до проблеми становлення шевченкознавства / Оксана Головій // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – – № 19. – С. 26–34. – Бібліогр.: 7 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufll_2014_19_8 (дата звернення: 07.07.2023).
 12. Драбчук, І. Огоновські [Електронний ресурс] / Іван Драбчук // Національний заповідник «Давній Галич» : [сайт]. – Текст. дані. – Галич, 2017. – Режим доступу: http://davniyhalych.com.ua/novini/item/1177-ogonovski (дата звернення: 11.07.2023). – Назва з екрана.
 13. Кокорудз, І. Професор др. Омелян Огоновский : огляд єго житя і наукової та лїтературної дїяльности / написав Ілля Кокорудз // Записки Наукового Товариства імени Шевченка. – 1895. – Кн. 1, т. 5. – С. 1–34 (розд. паг.). – Текст статті доступний в інтернеті: https://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_005/ (дата звернення: 03.07.2023).
 14. Кримський, А. Омелян Огоновський / Аг. Кримський // Розвідки, статті та замітки. I-XXVII / Аг. Кримський ; Укр. акад. наук. – У Київі, 1928. – [Гл.] 20 : Епігони галицької науки, [пункт] б. – С. 286–291. – (Збірник Історично-Філологічного Відділу / УАН ; № 57). – Текст доступний в інтернеті: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0002930 (дата звернення: 15.07.2023).
 15. Макарушка, О. Омелянъ Огоновскій: єго житє и дѣяльнôсть / написавъ Остапъ Макарушка. – Львôвъ : Коштомъ и заходомъ Т-ва «Просвѣта», 1895. – 64 с. – (Товариство «Просвѣта» ; Ч. 181, кн. 6). – В кн. також вірші: «Въ дубровѣ въ зеленôй…» / Сильвестра Яричевского. – С. 61–62; Отцю Омеляну Огоновскому на вѣчну память / Иванъ Семчѣй. – С. 63–64. – Текст доступний в інтернеті: https://books.google.com.ua/books?id=4W1MvD5M1U8C (дата звернення: 07.07.2023).
 16. Манько, М. Він першим в українському театрі дав сценічне життя постатям князів Острозьких / Микола Манько // Замкова гора. – Острог, – 1серп. (№ 31). – С. 6. – Текст статті доступний в інтернеті: http://surl.li/jgndx (дата звернення: 20.07.2023).
 17. Микитюк,В. «Заохочувати, а не знеохочувати» [Електронний ресурс] : 185 років від дня народж. Омеляна Огоновського / Володимир Микитюк // Zbruč = Збруч : [інтернет-газета]. – Текст. дані. – Львів, – Режим доступу: https://zbruc.eu/node/82107 (дата звернення: 07.07.2023). – Назва з екрана.
 18. Микитюк,В. Огоновський Омелян Михайлович / Володимир Микитюк // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. / НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка ; редкол.: М. Г. Жулинський (голова) та ін. – Київ, 2013. – Т. 4. – С. 667–669. – Текст доступний в інтернеті: https://chtyvo.org.ua/authors/Shevchenkivska_entsyklopediia/Tom_4_M__Pa/ (дата звернення: 07.07.2023).
 19. Микитюк,В. Педагогічні концепти Івана Франка : (теорія та методика навчання літератури) : монографія / Володимир Микитюк ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Каф. укр. літератури ім. акад. Михайла Возняка, Ін-т Івана Франка НАН України. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 407 с. – Текст монографії доступний в інтернеті: https://chtyvo.org.ua/authors/Mykytiuk_Volodymyr/Pedahohichni_kontsepty_Ivana_Franka_teoriia_ta_metodyka_navchannia_literatury/ (дата звернення: 07.07.2023).
  Про О. Огоновського: с. 9, 22, 50, 58, 65–66, 70, 83–84, 101, 111, 117, 133–134, 137–138, 141, 143, 145, 164, 222–236, 264, 266–268, 270–271, 278, 282–283, 285–294, 304–307, 309–311, 315, 320–321, 325, 327, 369–370.
 1. Микитюк,В. Рефлексії Івана Франка на освітянську проблематику: шевченкознавчий наратив / Володимир Микитюк // Наук. вісн. Миколаїв. нац. ун‑ту ім. В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Миколаїв, 2018. – № 1. – С. 193–199. – Бібліогр.: 14 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2018_1_38 (дата звернення: 07.07.2023).
 2. Микитюк, В. Маркіян Шашкевич у науковому та публіцистичному осмисленні Омеляна Огоновського / Володимир Микитюк // Вісн. Львів. ун-ту. Серія «Журналістика» : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 36. – С. 428–436. – Бібліогр.: 14 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/view/ 4773 (дата звернення: 07.07.2023).
 3. МикитюкВ. І. Літературна і наукова спадщина Омеляна Огоновського : автореф. дис. … канд. філол. наук. : спец. 01.03 «Українська література» / Микитюк Володимир Ількович ; Львів. держ. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1995. – 26 с. – Текст доступний в інтернеті: https://cheloveknauka.com/literaturnoe-i-nauchnoe-nasledie-omelyana-ogonovskogo (дата звернення: 03.07.2023).
 4. ¹МикитюкВ. І. Літературна і наукова спадщина Омеляна Огоновського : дис. … канд. філол. наук. : спец.01.03 «Українська література» / Микитюк Володимир Ількович ; Львів. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1995. – 196 с.
 5. ¹МикитюкВ. І. Іван Франко та Омелян Огоновський: мовчання і діалог / В. І. Микитюк ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ін-т франкознавства. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2000. – 188 с. – (Франкознавчі студії ; вип. 1). – Бібліогр.: с. 93–96.
 6. МихайлинІ. Л. Навколо Омеляна Огоновського : (дискусія в критиці з приводу «Історії літератури руської») / І. Л. Михайлин // Журналістика як всесвіт : вибр. медіадослідж. / І. Л. Михайлин. – Харків, 2008. – [Гл.]4. – С. 338–358. – Бібліогр. в підрядк. прим.
 7. Омелян Огоновский : [біогр. нарис] // Виїмки з народної лїтератури україньско-рускої ХІХ віку : для висших кляс середних шкіл / уложив Олександер Барвіньский. – 3-тє поправл. виданє. – У Львові, 1902. – Ч. 2. – С. 192–195.
 8. Пашук, В.С. Огоновський Омелян Михайлович / В. С. Пашук // Енциклопедія історії України : [в 10 т.] / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2010. – Т. 7. – С. 523–524. – Текст доступний в інтернеті: http://history.org.ua/LiberUA/978-966-00-1061-1/978-966-00-1061-1.pdf (дата звернення: 07.07.2023).
 9. ПилипишинС. І. Дискурс української самодостатності та національної ідентичності у контексті творчості Олександра Пипіна, Омеляна Огоновського та Івана Франка / Пилипишин С. І. // Наук. зап. Бердян. держ. пед. ун-ту. Філологічні науки : [зб. наук. ст.]. – Бердянськ, – Вип. 4. – С. 235–243. – Бібліогр.: 11 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2014_4_32 (дата звернення: 07.07.2023).
 10. РеваЛ. Г. Українська писемність та літературна мова ХІХ – початку ХХ століття: історичний зріз / Рева Л. Г. // Мова і культура. – – Вип. 15, т. 7. – С. 186–195. – Бібліогр.: 18 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2012_15_7_33 (дата звернення: 07.07.2023).
 11. СінкевичЄ. Г. Нотатки на полях : [факти твор. біографії О. Огоновського] / Є. Г. Сінкевич // Південний архів. Історичні науки : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, – Вип. 28/29. – С. 400–402. – Текст статті доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pain_2008_28-29_50 (дата звернення: 07.07.2023).
 12. ФранкоІ. Професор Омелян Огоновський / Іван Франко //Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; АН УРСР, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 1986. – Т. 43. – С. 358–381. – Текст доступний в інтернеті: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000024907 (дата звернення: 07.07.2023).

____________________________________________________________________

*Бібліографічні описи документів, виданих у кінці ХІХ ст., подано із збереженням їх орфографії, що відображає особливості тогочасної мови й письма.

¹Праці з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.


Анонси та оголошення

14.07.2024

Щиро вітаємо

АСТАХОВА МИХАЙЛА ВАСИЛЬОВИЧА

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родинисеред друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України Л. Д. Березівська

21.06.2024

Шановні колеги!

Запрошуємо до публікації в електронному науковому фаховому журналі «Науково-педагогічні студії» (вип. 8/2024) Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.  Детальніше…
Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали