НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Публікації про життя та діяльність О. М. Огоновського

Бібліографічний список*

 1. Багрій, М. Громадська та просвітницька діяльність західноукраїнських письменників-педагогів кінця ХІХ – 30-тих рр. ХХст. / Марія Багрій // Освіт. простір України. – 2019. – Вип. 15. – С. 7–16. – Бібліогр.: 8 назв. – DOI: https://doi.org/10.15330/esu.15.7-16.
 2. Багрій, М. Наукова, освітня, публіцистична діяльність українських письменників – членів НТШ у Львові (кінець ХІХ – початок ХХст.) / Багрій Марія, Білавич Галина // Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне, 2020. – Вип. 11, т.  – С. 25–35. – Бібліогр. в кінці ст. – DOI: https://doi.org/10.35619/iiu.v1i11.268.
 3. Багрій, М. Роль українських письменників Західної України в розвитку навчально-методичного забезпечення освітнього процесу (XIX – початок XXст.) / Марія Багрій, Світлана Довбенко // Молодь і ринок. – 2021. – № 5/6. – С. 45–49. – Бібліогр.: 10 назв. – DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2021.239269.
 4. Бережняк, В. М. Омелян Огоновський / Бережняк В. М. // Визначні українські діалектологи : [навч.-метод. посіб. для студентів філол. ф-тів] / Бережняк В. М. ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – С. 26–29. – Бібліогр.: 6 назв.
 5. БілецькийЛ. Омелян Огоновський / Леонід Білецький ; Укр. Вільна Акад. Наук. – Вінніпеґ : УВАН, 1950. – 68с. – (Українські вчені ; ч. 2). – Текст доступний в інтернеті: https://diasporiana.org.ua/ukrainica/bileczkyj-l-omelyan-ogonovskyj/ (дата звернення: 07.07.2023).
 6. БурдуланюкВ. Омелян Огоновський – вчений, письменник і громадський діяч : (до 175-річчя з дня народж. 3.VIII.1833 – 28.X.1894) / Василь Бурдуланюк // Краєзнавець Прикарпаття. – 2008. – № – С. 53. – Текст доступний в інтернеті: https://drive.google.com/file/d/1a8hlsUuhdXRrKkIlPRPTJ9bch2jlRaAL/view (дата звернення: 20.07.2023).
 7. В. Б. Омелян Огоновський – перший історик української літератури : в 155 річницю його уродин / В. Б. // Шашкевичіяна = Shashkevychiana : зб., присвяч. життю, творчості й культові Маркіяна Шашкевича ; Інститут-заповідник Маркіяна Шашкевича у Вінніпезі ; начальний ред. М. Г. Марунчак. – Вінніпеґ, 1988. – Ч. 12. – С. 10–17. – Текст доступний в інтернеті: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/20210/file.pdf (дата звернення: 07.07.2023).
 8. 8 серпня [2013 р.] – 180 років Омелянові Огоновському // Краєзнавець Прикарпаття. – № 22. – С. 70–71. – Текст в інтернеті: https://drive.google.com/file/d/1xoe70kWvpXF_pQNVvZKYHp6myO89o_Vx/view (дата звернення: 23.06.2023).
 9. Гнатюк, М. Історія літератури як наукова дисципліна: друга половина ХІХ – початок ХХ ст. / Михайло Гнатюк // Слово і Час. – – № 6. – С. 84–93. – Бібліогр.: 16 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/881/648 (дата звернення: 23.06.2023).
 10. Гнатюк, М. Теоретичні ідеї у літературознавстві кінця ХІХ – початку ХХ століть у Львівському університеті і поза ним / Михайло Гнатюк // Українське літературознавство : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – Вип. 85. – Бібліогр.: 8 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/ukrliterary/article/view/3125 (дата звернення: 07.07.2023).
 11. ГоловійО. Творчість Т.Шевченка в рецепції М. Петрова та О. Огоновського: до проблеми становлення шевченкознавства / Оксана Головій // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – – № 19. – С. 26–34. – Бібліогр.: 7 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufll_2014_19_8 (дата звернення: 07.07.2023).
 12. Драбчук, І. Огоновські [Електронний ресурс] / Іван Драбчук // Національний заповідник «Давній Галич» : [сайт]. – Текст. дані. – Галич, 2017. – Режим доступу: http://davniyhalych.com.ua/novini/item/1177-ogonovski (дата звернення: 11.07.2023). – Назва з екрана.
 13. Кокорудз, І. Професор др. Омелян Огоновский : огляд єго житя і наукової та лїтературної дїяльности / написав Ілля Кокорудз // Записки Наукового Товариства імени Шевченка. – 1895. – Кн. 1, т. 5. – С. 1–34 (розд. паг.). – Текст статті доступний в інтернеті: https://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_005/ (дата звернення: 03.07.2023).
 14. Кримський, А. Омелян Огоновський / Аг. Кримський // Розвідки, статті та замітки. I-XXVII / Аг. Кримський ; Укр. акад. наук. – У Київі, 1928. – [Гл.] 20 : Епігони галицької науки, [пункт] б. – С. 286–291. – (Збірник Історично-Філологічного Відділу / УАН ; № 57). – Текст доступний в інтернеті: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0002930 (дата звернення: 15.07.2023).
 15. Макарушка, О. Омелянъ Огоновскій: єго житє и дѣяльнôсть / написавъ Остапъ Макарушка. – Львôвъ : Коштомъ и заходомъ Т-ва «Просвѣта», 1895. – 64 с. – (Товариство «Просвѣта» ; Ч. 181, кн. 6). – В кн. також вірші: «Въ дубровѣ въ зеленôй…» / Сильвестра Яричевского. – С. 61–62; Отцю Омеляну Огоновскому на вѣчну память / Иванъ Семчѣй. – С. 63–64. – Текст доступний в інтернеті: https://books.google.com.ua/books?id=4W1MvD5M1U8C (дата звернення: 07.07.2023).
 16. Манько, М. Він першим в українському театрі дав сценічне життя постатям князів Острозьких / Микола Манько // Замкова гора. – Острог, – 1серп. (№ 31). – С. 6. – Текст статті доступний в інтернеті: http://surl.li/jgndx (дата звернення: 20.07.2023).
 17. Микитюк,В. «Заохочувати, а не знеохочувати» [Електронний ресурс] : 185 років від дня народж. Омеляна Огоновського / Володимир Микитюк // Zbruč = Збруч : [інтернет-газета]. – Текст. дані. – Львів, – Режим доступу: https://zbruc.eu/node/82107 (дата звернення: 07.07.2023). – Назва з екрана.
 18. Микитюк,В. Огоновський Омелян Михайлович / Володимир Микитюк // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. / НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка ; редкол.: М. Г. Жулинський (голова) та ін. – Київ, 2013. – Т. 4. – С. 667–669. – Текст доступний в інтернеті: https://chtyvo.org.ua/authors/Shevchenkivska_entsyklopediia/Tom_4_M__Pa/ (дата звернення: 07.07.2023).
 19. Микитюк,В. Педагогічні концепти Івана Франка : (теорія та методика навчання літератури) : монографія / Володимир Микитюк ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Каф. укр. літератури ім. акад. Михайла Возняка, Ін-т Івана Франка НАН України. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 407 с. – Текст монографії доступний в інтернеті: https://chtyvo.org.ua/authors/Mykytiuk_Volodymyr/Pedahohichni_kontsepty_Ivana_Franka_teoriia_ta_metodyka_navchannia_literatury/ (дата звернення: 07.07.2023).
  Про О. Огоновського: с. 9, 22, 50, 58, 65–66, 70, 83–84, 101, 111, 117, 133–134, 137–138, 141, 143, 145, 164, 222–236, 264, 266–268, 270–271, 278, 282–283, 285–294, 304–307, 309–311, 315, 320–321, 325, 327, 369–370.
 1. Микитюк,В. Рефлексії Івана Франка на освітянську проблематику: шевченкознавчий наратив / Володимир Микитюк // Наук. вісн. Миколаїв. нац. ун‑ту ім. В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Миколаїв, 2018. – № 1. – С. 193–199. – Бібліогр.: 14 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2018_1_38 (дата звернення: 07.07.2023).
 2. Микитюк, В. Маркіян Шашкевич у науковому та публіцистичному осмисленні Омеляна Огоновського / Володимир Микитюк // Вісн. Львів. ун-ту. Серія «Журналістика» : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 36. – С. 428–436. – Бібліогр.: 14 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/view/ 4773 (дата звернення: 07.07.2023).
 3. МикитюкВ. І. Літературна і наукова спадщина Омеляна Огоновського : автореф. дис. … канд. філол. наук. : спец. 01.03 «Українська література» / Микитюк Володимир Ількович ; Львів. держ. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1995. – 26 с. – Текст доступний в інтернеті: https://cheloveknauka.com/literaturnoe-i-nauchnoe-nasledie-omelyana-ogonovskogo (дата звернення: 03.07.2023).
 4. ¹МикитюкВ. І. Літературна і наукова спадщина Омеляна Огоновського : дис. … канд. філол. наук. : спец.01.03 «Українська література» / Микитюк Володимир Ількович ; Львів. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1995. – 196 с.
 5. ¹МикитюкВ. І. Іван Франко та Омелян Огоновський: мовчання і діалог / В. І. Микитюк ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ін-т франкознавства. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2000. – 188 с. – (Франкознавчі студії ; вип. 1). – Бібліогр.: с. 93–96.
 6. МихайлинІ. Л. Навколо Омеляна Огоновського : (дискусія в критиці з приводу «Історії літератури руської») / І. Л. Михайлин // Журналістика як всесвіт : вибр. медіадослідж. / І. Л. Михайлин. – Харків, 2008. – [Гл.]4. – С. 338–358. – Бібліогр. в підрядк. прим.
 7. Омелян Огоновский : [біогр. нарис] // Виїмки з народної лїтератури україньско-рускої ХІХ віку : для висших кляс середних шкіл / уложив Олександер Барвіньский. – 3-тє поправл. виданє. – У Львові, 1902. – Ч. 2. – С. 192–195.
 8. Пашук, В.С. Огоновський Омелян Михайлович / В. С. Пашук // Енциклопедія історії України : [в 10 т.] / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2010. – Т. 7. – С. 523–524. – Текст доступний в інтернеті: http://history.org.ua/LiberUA/978-966-00-1061-1/978-966-00-1061-1.pdf (дата звернення: 07.07.2023).
 9. ПилипишинС. І. Дискурс української самодостатності та національної ідентичності у контексті творчості Олександра Пипіна, Омеляна Огоновського та Івана Франка / Пилипишин С. І. // Наук. зап. Бердян. держ. пед. ун-ту. Філологічні науки : [зб. наук. ст.]. – Бердянськ, – Вип. 4. – С. 235–243. – Бібліогр.: 11 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2014_4_32 (дата звернення: 07.07.2023).
 10. РеваЛ. Г. Українська писемність та літературна мова ХІХ – початку ХХ століття: історичний зріз / Рева Л. Г. // Мова і культура. – – Вип. 15, т. 7. – С. 186–195. – Бібліогр.: 18 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2012_15_7_33 (дата звернення: 07.07.2023).
 11. СінкевичЄ. Г. Нотатки на полях : [факти твор. біографії О. Огоновського] / Є. Г. Сінкевич // Південний архів. Історичні науки : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, – Вип. 28/29. – С. 400–402. – Текст статті доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pain_2008_28-29_50 (дата звернення: 07.07.2023).
 12. ФранкоІ. Професор Омелян Огоновський / Іван Франко //Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; АН УРСР, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 1986. – Т. 43. – С. 358–381. – Текст доступний в інтернеті: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000024907 (дата звернення: 07.07.2023).

____________________________________________________________________

*Бібліографічні описи документів, виданих у кінці ХІХ ст., подано із збереженням їх орфографії, що відображає особливості тогочасної мови й письма.

¹Праці з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.


Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали