НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність В. П. Науменка

Праці про Володимира Павловича Науменка

 1. Березівська Л. Д. Освітньо-виховна діяльність київських просвітницьких товариств (друга половина XIX-поч. XX ст.) / Л. Д. Березівська. – Київ : Молодь, 1999. – 191 c. – Текст також доступний в інтернеті: https://lib.iitta.gov.ua/731254/
 2. Біленко В. Володимир Науменко / В. Біленко // Сільські вісті. – 2003. – № 1. – 3 січ. – С. 3.
 3. Білокінь С. І, Федченко П. М. Науменко Володимир Павлович //Українська літературна енциклопедія : в 5 т. / редкол.: І. О. Дзеверін (відп. ред.) та ін. – Київ : Голов. ред. УРЕ ім. М. П. Бажана, 1995. – Т. 3. К – Н. – С. 467–468.
 4. Бондарчук О. Б. В. П. Науменко – вчитель, педагог, просвітній діяч /О. Б. Бондарчук, Р. І. Палійчук // Педагогіка і психологія. – 2009. – №  – С. 134–141.
 5. Василенко М. Володимир Павлович Науменко як редактор «Киевской Старины» / Микола Василенко // Вісн. НАН України. – 1994. – № 5. – С. 84–93.
 6. Володимир Науменко (1852 – 1919) // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2-х т. / ред. О. Онопрієнко. – Київ, 2002. – Т. 2. – С. 220.
 7. Диба  А. Повернення з небуття / А. Диба, І. Щербанюк // Київ. вісн. – 1993. – 6 березня. – С. 3.
 8. Джеджула Ю. Його називали «Завідуючий могилою Шевченка» / Юрій Джеджула, Євгенія Пайкова // Київ. вісн. – 1993. – 6 березня. – С. 3–4.
 9. Джеджула Ю. Жодної вільної хвилини… Портрет Володимира Науменка / Юрій Джеджула, Євгенія Пайкова // Київ. Старовина. – 1994. – № 1 (304). – С. 60–70.
 10. Дорошенко Д. В. П. Науменко / Дмитро Дорошенко // Хліборобська Україна : зб. – 1920-1921. – Кн. ІІ, ІІІ, IV. – С. 256–258.
 11. Єфремов С. Пам’яті В. П. Науменка (8. VII 1919) / Сергій Єфремов // Рада. – 1919 – № 1 (28). – 3 (16) вересня. – С. 3.
 12. Зайцев П. В. П. Науменко 8 липня 1919 р. : некролог / П. Зайцев // Книгарь : літопис українського письменства. – 1919. – Число 25–26. – С. 1778–1780.
 13. Житецький Г. В. П. Науменко : некролог (1919) / Г. Житецький // Ін–т рукопису НБУВ. Ф. 86. № 14. 2 арк.
 14. Ільєнко І. Володимир Науменко (1852 – 1919) / І. Ільєнко // Літературна Україна. – 1992. – 6 серпня. – С. 4.
 15. Ільєнко І. «Приговор привести в исполнение в 24 часа» / І. Ільєнко // Літературна Україна. – 1992. – 13 серпня. – С. 4.
 16. Макаренко О. Педагог, просвітитель, гуманіст / О. Макаренко // Рідна шк. – 2002. – № 8–9. – С. 67–70.
 17. Міяковський В. В. П. Науменко (1852 – 1919) / В. Міяковський // Вільна українська школа. – 1919/1920. – № 1–3. – С. 66–69.
 18. Наумова Н. Науменко Володимир Павлович / Надія Наумова // Шевченківська енциклопедія : у 6 т. / НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка ; редкол.: М. Г. Жулинський (голова) [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 2013. – Т. 4. – С. 454–455.
 19. Науменко Володимир // Енциклопедія українознавства : у 11 т. : перевидання в Україні / ред. В. Кубійович. – Львів : Наук. т-во ім. Т. Шевченка, 1996. – Т. 5. – С. 1716.
 20. Науменко Володимир // Українська література у портретах і довідках. Давня література – література ХІХ ст. : довідник / редкол.: С. П. Денисюк, В. Г. Дончик, П. П. Кононенко. – Київ : Либідь, 2000. – С. 217 – 218.
 21. Науменко Володимир Павлович // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.) : хрестоматія / [упоряд. Л. Д. Березівська та ін]. – Київ, 2003. – С. 104–105.
 22. Науменко Володимир Павлович // Українська видавнича справа у персоналіях (XVI ст. – середина ХХ ст.) : бібліограф. словник-довідник / [редкол.: Губа Л. О., Терханова О. В., Жилавська К. Є. ; за заг. ред. Губи Л. О. ; кер. проекту: Губа Л. О., Терханова О. В.]. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 123–128.
 23. Науменко Володимир Павлович // Міністри освіти України : у 2 т. / Ігор Лікарчук. – Київ, 2002. – Т. 1. – С. 84–90.
 24. Науменко Володимир Павлович // Діячі Української Центральної Ради : біографічний довідник / [автор тексту : В. Верстюк, Т. Осташко]. – Київ : НАНУ, Укр. міжнародний комітет з питань науки і культури, Ініціативний комітет «Універсал», 1998. – С. 133–134.
 25. Осташко Т. С. Науменко Володимир Павлович / Т. С. Осташко // Енциклопедія історії України / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.].  – Київ : Наук. думка, 2010. – Т. 7. – С. 228.
 26. Павлюк І. Володимир Науменко (1852 – 1919) / І. Павлюк // Українська журналістика в іменах : зб. наук. праць. – Львів, 1996. – Вип. 3. – С. 225–227.
 27. Пайкова Є. В. Володимир Науменко (1852 – 1919) / Є. В. Пайкова // Укр. істор. ж-л. – 1998. – № 6. – С. 90–102.
 28. Палієнко М. Г. Повернення із забуття : портрет вченого, журналіста, видавця Володимира Науменка / М. Г. Палієнко. – Київ : Досл. центр іст. укр. преси, 1998. – 40 с.
 29. Побірченко Н. С. Науменко Володимир Павлович / Н. С.  Побірченко // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. : у 2-х книгах / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 2. – С. 516 – 524.
 30. Побірченко Н. «Більше працював ніж жив» : В. П. Науменко / Н. Побірченко // Пед. газета. – 2004. – № 6. – С. 6.
 31. Скоропад І. Забуті імена : В. П. Науменко (1852 – 1919) / Ірина Скоропад // Вісн. Львів. ун–ту. Серія. Педагогічна. – 2003. – Вип. 17. – С. 224–231.
 32. Скоропад І. Вплив М. Максимовича на формування особистості В. Науменка / Ірина Скоропад // Історико-педагогічний альманах. – 2007. – Вип. І. – С. 56–58.
 33. Усенко І. Співробітник з окремим дорученням / І. Усенко // Вісн. НАН України. – 1994. – № 5. – С. 79–83.

Електронні ресурси

 1. Білокінь С. І. Науменко Володимир Павлович. Енциклопедія сучасної України [Електронний ресурс] / С. І. Білокінь // Енциклопедія сучасної України / Ін–т енциклопедичних досліджень НАН України. – Київ. – 2020. – Режим доступу: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70725 (дата звернення: 22.06.2022). – Назва з екрана.
 2. Науменко Володимир Павлович. Вікіпедія [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://tinyurl.com/43z28n3d (дата звернення: 22.06.2022). – Назва з екрана.
 3. Хоменко В. Поборник української національної освіти (до 160-річчя від дня народження Науменка Володимира Павловича, педагога, публіциста, державного, громадського діяча) [Електронний ресурс] / В. Хоменко // Педагогічний музей України : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2012. – Режим доступу : http://pmu.in.ua/articles/naumenko/ (дата звернення: 26.03.2021). – Назва з екрана.
 4. Черкаська Г. Моральний авторитет України : Володимир Науменко / Г. Черкаська // UA History : веб сайт. – Режим доступу: https://uahistory.com/topics/famous_people/1544.

Праці, в яких розглядаються аспекти наукової спадщини та діяльності Володимира Павловича Науменка

Окремі видання
 1. Абдул І. Науково-просвітницька діяльність В. П. Науменка (1852 – 1919) : монографія / Ірина Абдул. – Умань : Жовтий, 2010. – 195 с.
 2. Абдул І. В. Історія педагогіки в персоналіях : Володимир Науменко (1852 – 1919) : навч. посіб. / І. В. Абдул. – Умань «Софія», 2007. – 196 с.
 3. Горе переможеним : репресовані міністри Української революції : науково-документальне видання / автори-упорядники: А. Когут (відп. упоряд.), Р. Подкур, В. Скальський, В. Василенко, Н. Григорчук, Н. Савченко. – Київ : К. І. С., 2018. – 240 с. – Текст доступний також в інтернеті: https://cdvr.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/unr-block_compressed.pdf.
Статті
 1. Абдул І. Роль Володимир Науменка у діяльності «Київського товариства грамотності» / Ірина Абдул // Зб. наук. праць Уман. держ. ун–ту. – 2014. – № 2. – Ч. 2. – С. 15–20. – Текст доступний також в інтернеті: http://znp.udpu.edu.ua/article/view/196820.
 2. Абдул І. Дитинство В. П. Науменка в координатах соціалізаційних впливів кінця ХІХ – початку ХХ / Ірина Абдул // Історико-педагогічний альманах. – 2012. – № 1. – С. 37–40.
 3. Антонець Н. Б. «…Возможно большее внимание к индивидуальности каждого…» : реалізація ідей про диференційований підхід у Київській приватній чоловічій гімназії В. Науменка (1905 – 1913) / Н. Б. Антонець // Наук. записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : зб. наук. ст. / М-во освіти і науки, молоді і спорту України, Нац. пед ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 103. – С. 22–30.
 4. Вегера Л. Р. Культурно-освітня діяльність В. П. Науменка у дореволюційний період (друга половина ХІХ ст. – 197 р.) /Л. Р. Вегера // Сумська старовина. – 2015. – № XLVI. – С. 112–118.
 5. Калініна Т. Тарас Шевченко у творчій долі Володимира Науменка / Тетяна Калініна // Слово і час. – 2005. – № 3. – С. 76–79.
 6. [Квасницький Г.]. Вшанування 10-літнього юбілею В. П. Науменка / [Г.Квасницький] // Рада. – 1907. – № 283. – 18 грудня. – С. 3.
 7. Клименко І. В. В. П. Науменко і його роль у розвитку українського просвітництва кінця ХІХ – початку ХХ ст. / І. В. Клименко // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліографічних фондів / ред. Л. А. Дубровіна ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 36–40.
 8. Козар Л. Внесок українських громадських діячів у національну фольклористику в кінці ХІХ на початку ХХ століття (Іван Липа, Володимир Науменко, Василь Доманицький, Василь, Ольга та Ганна Андрієвські) /Лідія Козар // Матеріали до української етнології. – 2009. – Вип. 8 (11). – С. 211 – 216.
 9. Кучинський М. Літературно-видавнича діяльність Володимира Науменка – редактора журналу «Киевская Старина» / М. Кучинський // Пам’ять століть. – 2000. – № 3. – С. 103–114.
 10. Леонтович В. Спогади про мої зустрічі з українськими діячами старшого покоління / Володимир Леонтович // Зібрання творів : в 4-х т. / Володимир Леонтович. – Київ : Сфера, 2004. – Т. 3 : Повість. Спогади. – С. 302–335.
 11. Мищенко Л. З минулого століття. Спомини / Людмила Мищенко // За сто літ : зб. з громадського і літературного життя України ХІХ і поч. ХХ ст. за ред. акад. Михайла Грушевського. – Київ : Держ. вид–во України, 1929. – Кн. 4. – С. 106–161.
 12. Міністр В. П. Науменко // Вільна укр. школа. – 1918/1919. – № 4. – С. 248–249.
 13. Міяковський В. В. П. Науменко Observator. Справа українсько-руського університету у Львові / В. Міяковський // Хроніка 2000. Україна освітня : історія, персоналії, поступ. – 2007. – Вип. 71. – С. 629–635.
 14. Непорозуміння з Київською шкільною округою // Нова Рада. – 1917. – № 199. – 1 грудня. – С. 2.
 15. Новікова О. Євген Ківлицький про роботу Володимира Науменка у товаристві грамотності / О. Новікова // Пам’ять століть. Україна. – 2006. – № 2. – С. 79–85.
 16. О. С. Нарада в справі організації вищих початкових шкіл / О. С.  // Нова Рада. – 1917. – № 38. – 14 травня. – С. 1.
 17. Огієнко  І. Війна з вітряками : одповідь д. Науменкові : (початок) / Іван Огієнко // Нова Рада. – 1918. – № 64. – 21 квітня. – С. 2.
 18. Огієнко  І. Війна з вітряками : одповідь д. Науменкові : (кінець) / Іван Огієнко // Нова Рада. – 1918. – № 65. – 23 квітня. – С. 2.
 19. Орел  Ю. В. Тема «Киевской Старины» в листах В. П. Науменка до М. Ф. Сумцова у фондах ЦДІАК України (до 130-річчя від видання першого номеру журналу «Киевская Старина») / Ю. В. Орел // Архіви України. – 2012. – № 3 (279). – С. 95–102.
 20. Перші збори Українського Наукового Товариства у Киіві // Рада. – 1907. – № 100. – 1 травня. – С. 2–3.
 21. Під суд! // Нова Рада. – 1918. – № 236. – 18 грудня. – С. 2.
 22. Побірченко Н. Творчість і трагедія Володимира Науменка / Н. Побірченко // Шлях освіти. – 2003. – № 3. – С. 41–47.
 23. Побірченко Н. С. Внесок В. П. Науменка в розвиток історико-педагогічної думки України / Н. С. Побірченко // Наука і сучасність. Серія. Педагогіка. Філологія : зб. наук. праць / НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2002. – Т. 30 – С. 107–115.
 24. Рященко Д. С. Володимир Науменко – міністр освіти і мистецтва Гетьманату / Д. С. Рященко // Вісник : зб. наук. пр. НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 156–158.
 25. Скоропад І. В. Педагогічна спадщина В. П. Науменка : окремі аспекти / І. В. Скоропад // Зб. наук. праць УДПУ ім. П. Тичини / В. Г. Кузь (гол ред.). – Умань, 2001. – С. 177–183.
 26. Скоропад І. В. Про значення рідної мови в навчанні (зі спадщини В. П. Науменка) / І. В. Скоропад // Педагогіка і психологія. – 2001. – № 3–4. – С. 220–227.
 27. Скоропад І. В. Приватна чоловіча гімназія В. П. Науменка у Києві : заснування, діяльність, спогади / І. В. Скоропад // Зб. наук. праць УДПУ ім. П. Тичини / В. Г. Кузь (гол ред.) та ін. – Київ : Науковий світ, 2002. – С. 231–239.
 28. Скоропад І. В. Виховний ідеал В. П. Науменка (1852 – 1919) як гуманістична цінність у функціонуванні освітніх закладів / І. В. Скоропад // Зб. наук. праць УДПУ ім. П. Тичини : спец. вип. / В. Г. Кузь (гол ред.) та ін. – Київ : Науковий світ, 2002. – С. 44–51.
 29. Скоропад І. В. Використання підручників В. П. Науменка як педагогічний чинник у процесі соціалізації особистості (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / І. В. Скоропад // Соціалізація особистості : зб. наук. праць / за заг. ред. А. Й. Капської. – Київ : Логос, 2002. – Т. XVIII. – С. 62–69.
 30. Скоропад І. В. Т. Г. Шевченко у спадщині В. П. Науменка / І. В. Скоропад // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : зб. наук. праць / за заг. ред. Євтуха М. Б. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, НМАУ, 2002. – Вип. 22. – С. 58–62.
 31. Скоропад І. В. Представники української літератури 18 – 19 ст. у спадщині В. П. Науменка / І. В. Скоропад // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць Уман. держ. пед. ун–ту ім. Павла Тичини / ред. кол.: Н. С. Побірченко (гол. ред.) та ін. – Київ : Науковий світ, 2002. – Вип. 4. – С. 260–267.
 32. Скоропад І. В. Преса кінця ХІХ – початку ХХ століття і Володимир Науменко / І. В. Скоропад // Наук. записки. Серія.Історичні науки : зб. наук. ст. Нац. пед. ун–ту ім. М. П. Драгоманова / уклад.:  В. Й. Борисенко, К. О. Баханов, П. В. Дмитренко. – Київ – Бердянськ, 2002. – Вип. 46. – С. 58–63.
 33. Скоропад І. В. В. П. Науменко в історії становлення початкової школи / І. В. Скоропад // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць Уман. держ. пед. ун–ту ім. Павла Тичини / ред. кол.: Н. С. Побірченко (гол. ред.) та ін. – Київ : Науковий світ, 2002. – Вип. 5. – С. 286–291.
 34. Скоропад І. В. Просвітницька діяльність В. П. Науменка в «Київському товаристві грамотності» як приклад активної громадянської позиції / І. В. Скоропад // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Київ, 2002. – Кн. 2. – С. 185–192.
 35. Скоропад І. В. В. П. Науменко (1852 – 1919) і українська педагогічна наука / І. В. Скоропад // До витоків становлення української педагогічної науки : зб. наук. праць Уман. держ. пед. ун–ту ім. Павла Тичини. / В. Г. Кузь (гол. ред.) та ін. – Київ : Науковий світ, 2002. – С. 217–221.
 36. Скоропад І. В. До питання етнографічної спадщини В. П. Науменка (1852 – 1919) / І. В. Скоропад // Рідна шк. – 2003. – № 4. – С. 31–33.
 37. Скоропад І. В. Гуманістичні засади формування особистості : із досвіду В. П. Науменка / І. В. Скоропад // Гуманітарний вісн. Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун–ту ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – С. 167–172.
 38. Скоропад І. В. Роль В. П. Науменка (1852 – 1919) у розробці змісту освіти / І. В. Скоропад // Наук. вісн. Чернівец. ун–ту : зб. наук. праць. – Чернівці : Рута, 2003. – Вип. 177. – С. 175–180.
 39. Скоропад І. В. В. Науменко і товариство «Просвіта» в контексті історичного розвитку освіти України / І. В. Скоропад // Україна – Росія: історія та сучасність : матеріали міжнародної науково-практичної конференції / В. Г. Кузь (гол. ред.) та ін. – Умань, 2003. – С. 52–54.
 40. Скоропад І. В. Освітньо-виховний потенціал українського письменства : зі спадщини В. П. Науменка / І. В. Скоропад // Громадянське виховання молоді засобами мови та літератури : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (4 – 5 лютого 2003 р.). – Полтава, 2003. – С. 164–167.
 41. Скоропад І. В. Методика навчання грамоти : зі спадщини В. П. Науменка / І. В. Скоропад // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 27 – 28 березня 2003 р. / ред. кол.: М. І. Шкіль (відп. ред.) та ін. – Київ : Видавництво Європейського ун-ту, 2003. – Т. 4. – С. 305–307.
 42. Скоропад І. В. Теоретико-методичні підходи Володимир Науменка до організації навчально-виховного процесу / І. В. Скоропад // Зб. наук. праць : Педагогічні науки. – 2005. – № 40 – С. 255–259. – Режим доступу : https://ps.journal.kspu.edu/index.php/ps/article/view/717.
 43. Скоропад І. Соціокультурне середовище як фактор розвитку особистості В. П. Науменка (1852 – 1919) на зламі ХІХ – ХХ століть / Ірина Скоропад // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : РВЦ «Софія», 2007. – Вип. 20. – С. 188–195.
 44. Соціалісти-федералісти в справі конфлікту шкільної округи з Секретарством Освіти // Нова Рада. – 1917. – № 202. – 6 грудня. – С. 3.
 45. Справа з пам’ятником Т. Г. Шевченкові // Рада. – 1909. – № 206. – 12 (25) вересня. – С. 3.
 46. Терлецький В. «Охоронець й упорядник нашої національної святині» (до 160-ї річниці від дня народження В. П. Науменка) / Віктор Терлецький // Соборний майдан. – 2012. – № 3 (51). – С. 6–7. – Текст доступний також в інтернеті: http://nz-hlukhiv.com.ua/wp-content/uploads/files/sobormaidan03_2012.pdf
 47. У Київі. Доля товариства грамотності // Рада. – 1908. – № 21. – 25 січ. (7 лют.). – С. 3.

Автореферати дисертацій

 1. Скоропад, І. В. Науково-просвітницька діяльність В. П. Науменка (1852–1919) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Скоропад Ірина Володимирівна ; Ін-т педагогіки АПН України. − Київ, 2005. – 20 с.

Рецензії

 1. Курило О. В. П. Науменко. Руководство для изучения украинского языка в русских школах. Выпуск 1-й 1) Учение о звуках ; 2) Словообразование. Киев 1918. Вид. Т-ва «Стара Громада» ст. 65, ціна 2 карб. / Олена Курило // Вільна укр. школа. – 1918/1919. – № 5. – С. 323 – 325. – Рец. на кн.: Руководство для изучения украинского языка в русских школах / Владимир Науменко. – Киев : Стара Громада, 1918. – 65 с.
 2. Степович А. Науменко В. Обзор фонетических особенностей малорусской речи Киев 1889 VI+90 стр. ц. 60 коп. / А. Степович // Киевская Старина. – 1889. – Т. XXVІI – № 10. – С. 210–214. – Рец. на кн.: Обзор фонетических особенностей малорусской речи / Владимир Науменко. – Киев : Типография Г. Т. Корчак-Новицкаго, 1889. – VI, 90, III c.

Електронні ресурси

 1. Агеєва  В. Володимир Науменко : за що розстріляли учителя Рильського? BBC NEWS Україна : веб сайт. – Режим доступу: https://www.bbc.com/ukrainian/blogs-40656106.
 2. Володимир Науменко – учитель Рильського, інтелектуал, українець. Рідна країна світоглядний портал : веб сайт. – Режим доступу: https://ridna.ua/2021/07/volodymyr-naumenko-uchytel-rylskoho-intelektual-ukrainets/
 3. Міністр народної освіти. Чому чекісти розстріляли Володимира Науменка? Національна академія наук України : вебсайт. – Режим доступу: https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=5277
 4. Юркова О. Міністр народної освіти. Чому чекісти розстріляли Володимира Науменка? / Оксана Юркова // Ділова столиця [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.dsnews.ua/ukr/nasha_revolyutsiya_1917/ministr-narodnoyi-osviti-chomu-chekisti-rozstrilyali-volodimira-08072019200000

Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали