НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність П. Наторпа

 1. Безпалько, О. «Соціальна педагогіка» Пауля Наторпа: нове прочитання в контексті євроінтеграції [Електронний ресурс] / Ольга Безпалько // Освітол. дискурс. – Текст. дані. – 2017. – №1/2. – С. 13–20. – Бібліогр.: 6 назв. – Режим доступу: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/19280/1/436-1139-1-PB.pdf (дата звернення: 11.12.2023). – Назва з екрана.
 2. Бичко, І. В. Наторп (Natorp) Пауль / І. В. Бичко // Українська радянська енциклопедія : [у 12 т.]. – Вид. 2-ге. – Київ, 1982. – Т. 7. – С. 255.
 3. Возняк, В. Способи входження філософського знання в тканину педагогічної теорії та педагогічних практик / Володимир Возняк, Ірина Буцяк // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Філософські науки. – 2013. – Вип. 11. – С. 108–113. – Бібліогр.: 6 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/6505/1/19.pdf.pdf (дата звернення: 14.12.2023).
 4. Гончаренко, С. Наторп (Natorp) Пауль / Семен Гончаренко // Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. – Київ, 1997. – С. 227.– Текст статті доступний в інтернеті: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0009714 (дата звернення: 12.12.2023).
  Те саме // Український педагогічний енциклопедичний словник / Семен Гончаренко. – Вид. 2-ге, допов. й випр. – Рівне, 2011. – С. 309.
 1. Гоян, І. Маніфестація антипсихологізму: співвідношення філософії та психології у Пауля Наторпа / Ігор Гоян // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. / [Чернів. нац. ун-т ім.Юрія Федьковича]. – Чернівці, 2009. – Вип. 464/465 : Філософія. – С. 118–122. – Бібліогр.: 10 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: http://lib.pu.if.ua:8080/handle/123456789/6933 (дата звернення: 14.12.2023).
 2. Гоян, І. М. Філософсько-педагогічний проєкт Пауля Наторпа / І. М. Гоян // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. – 2011. – Вип. 2. – С. 129–139. – Бібліогр.: 9 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2011_2_19 (дата звернення: 12.12.2023).
 3. Дічек, Н. П. Наторп Пауль / Н. П. Дічек // Енциклопедія освіти / АПН України ; голов. ред. В. Г. Кремень. – Київ, 2008. – С. 548.
 4. Едгар, С. Пауль Наторп і поява антипсихологізму в ХІХ столітті / Скотт Едгар // Дослідження з історії та філософії науки. – – Т.39, вип. 1. – С. 54–65. – Бібліогр. в кінці ст. – Текст англ. – DOI: https://doi.org/10.1016/j.shpsa.2007.11.004.
 5. Зайченко, І. В. Історія педагогіки : у 2 кн. Кн. 1. Історія зарубіжної педагогіки : навч. посіб. [для студентів вищ. навч. закл.] / І. В. Зайченко ; МОН України. – Київ : Слово, 2010. – 620, [1]с. – Про П. Наторпа: с. 502–503.
 6. Кім, А. Пауль Наторп [Електронний ресурс] / Алан Кім // Стенфордська енциклопедія філософії / Стенфорд. ун-т, Фак. філософії, Лаб. метафізики ; ред.: Едвард Н. Залта, Урі Нодельман. – Текст. дані. – США, 2023. – Режим доступу: https://plato.stanford.edu/Entries/natorp/ (дата звернення: 22.12.2023). – Назва з екрана. – Текст англ.
 7. Коваленко, Є. І. Пауль Наторп : [про погляди педагога на проблеми виховання в соц.-філос. контексті] / Є. І. Коваленко, Н. І. Бєлкіна // Історія зарубіжної педагогіки : хрестоматія : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / [уклад. і авт. вступ. ст. ]: Є. І. Коваленко, Н. І. Бєлкіна ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Київ, 2006. – С. 553–554.
 8. Лаврусевич, Н. О. Вплив зарубіжної реформаторської педагогіки на розвиток вітчизняної педагогічної думки в 20-х роках ХХ століття / Лаврусевич Надія Олексіївна, Поліщук Світлана Вікторівна ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім.Івана Огієнка. – Кам’янець‑Подільський : Рута, 2014. – 167 с. – Про П. Наторпа: с. 68–69, 127–128.
 9. МалькоА. Пауль Наторп – засновник соціальної педагогіки / Алла Малько // Рідна шк. – 2003. – № – С. 73–75. – Бібліогр.: 16 назв.
 10. Музиченко,О. Ф. Сучасні педагогічні течії в Західній Європі і Америці / О. Ф. Музиченко. – Київ : Всеукр. коопер. вид. союз, 1919. – 106 с. – (Всеукраїнський Кооперативний Видавничий Союз ; № 32) (Педагогічно-психологічна бібліотека). – Про П. Наторпа: с. 69–71.
 11. Наторп Пауль (1854–1924) : [біогр. довідка] // Історія педагогіки : у 2 ч. : навч. посіб. [для студентів закл. вищ. пед. освіти] / уклад.: Ткачук М. М., Ткачук Л. В. ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Вид. 2-ге, допов. та перероб. – Умань, 2020. – Ч. 1 : Історія зарубіжної педагогіки і шкільництва. – С. 226–227.
 12. Новгородський, Р. Ідеї соціалізації особистості в контексті педагогічної спадщини П.Наторпа / Руслан Новгородський // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. / [Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. – Чернівці, 2008. – Вип. 363 : Педагогіка та психологія. – С. 139–146. – Бібліогр.: 9 назв.
 13. Сбруєва, А. А. Пауль Наторп (1854–1924) : [про філос.-пед. погляди вченого] / Сбруєва А. А., Рисіна М. Ю. // Хрестоматія з історії педагогіки / Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; [упоряд. та авт. вступ. ст.: Сбруєва А. А., Рисіна М. Ю. ; наук. ред. Мозговий І. П.]. – Суми, 2006. – Ч. 2 : Зарубіжна школа і педагогіка. – С. 421.
 14. ¹Титаренко,О. Пауль Наторп про теоретичну підготовку педагога / О. Титаренко // Наук. вісн. Ужгор. нац. ун-ту. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород, 2005. – Вип.  – С. 189–190. – Бібліогр.: 9 назв.
 15. Титаренко, О. Соціальне виховання та освіта у соціально-педагогічному проєкті П. Наторпа / Олександр Титаренко // Молодь і ринок. – 2008. – № 1. – С. 126–128. – Бібліогр.: 5 назв.
 16. Титаренко, О. І. Кант і Песталоцці у теорії освіти та виховання Пауля Наторпа / О. І. Титаренко // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Педагогічні науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – 2008. – Вип. 119. – С. 130–133. – Бібліогр.: 9 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: https://eprints.cdu.edu.ua/1057/1/119-130-133.pdf (дата звернення: 14.12.2023).
 17. Титаренко, О. І. Мета, зміст та форми соціальної педагогіки Пауля Наторпа / О. І. Титаренко // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Педагогічні науки /Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – 2007. – Вип. 111. – С. 130–134. – Бібліогр.: 12 назв.
 18. ¹Титаренко, О. І. Пауль Наторп: релігія як засіб гуманізації освіти / О. І. Титаренко // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Педагогічні науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – 2007. – Вип. 113. – С. 155–158.
 19. ¹Титаренко, О. І. Предмет та зміст освіти у соціальній педагогіці та філософії Пауля Наторпа / О. І. Титаренко // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Педагогічні науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – 2007. – Вип. 101. – С. 140–143.
 20. Титаренко, О. І. Розвиток ідей освіти і виховання у науково-педагогічній спадщині Пауля Наторпа : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Титаренко Олександр Іванович ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, [Черкас. нац. ун-т ім.Богдана Хмельницького]. – Полтава, 2008. – 23 с. – Текст доступний в інтернеті: http://surl.li/oekzp (дата звернення: 11.12.2023).
 21. Титаренко, О. І. Соціально-педагогічні ідеї П. Наторпа та їх критичний аналіз педагогами початку ХХ століття / О. І. Титаренко // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Педагогічні науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – 2008. – Вип. 122. – С. 122–125. – Бібліогр.: 8 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: https://eprints.cdu.edu.ua/1265/1/122-122-125.pdf (дата звернення: 14.12.2023).
 22. ¹Титаренко, О. І. Соціально-педагогічні ідеї Пауля Наторпа / О. І. Титаренко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2004. – № 2. – С. 105–107.
 23. Шинкарук, В. Д. Теорія та історія соціального виховання в зарубіжних країнах : [навч. посіб. для студентів напряму підгот. «Соціальна педагогіка»] / В. Д. Шинкарук, Р. В. Сопівник, І. В. Сопівник. – Київ : Компринт, 2015. – 236 с. – Із змісту: Тема 9, [гл.] 9.2 : Пауль Наторп – засновник соціальної педагогіки. – С. 181–183. – Текст доступний в інтернеті: http://surl.li/tizd (дата звернення: 14.12.2023).
 24. Юрченко, Д. О. Розвиток соціальної педагогіки у Німеччині / Юрченко Д. О. // Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 28–29 квіт. 2016 р., Харків / Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім.О. М. Бекетова [та ін.]. – Харків, 2016. – С. 182–185. – Бібліогр.: 5 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: https://eprints.kname.edu.ua/45040/ (дата звернення: 14.12.2023).
 25. Якса, Н. В. Історія соціальної педагогіки : метод. посіб. / Н. В. Якса ; Житом. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2006. – 154 с. – Про П. Наторпа: с. 91–93.
 26. Ярмаченко, М. Наторп Пауль / М. Ярмаченко // Педагогічний словник / АПН України, Ін-т педагогіки ; за ред. Ярмаченка М. Д. – Київ, 2001. – С. 337.

_____________________________________________________________

¹Праці, що відсутні у фонді ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського


Анонси та оголошення

21.06.2024

Шановні колеги!

Запрошуємо до публікації в електронному науковому фаховому журналі «Науково-педагогічні студії» (вип. 8/2024) Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.  Детальніше…

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали