НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Публікації про життя та діяльність Х. Манна

 1. ³Астапенко, Е. В. Генезис и развитие проблемы идеального школьного учителя в американской педагогике во второй половине XIX века / Е. В. Астапенко // Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия: Педагогика и психология. – 2014. – № 2. – С. 119–131. – Библиогр.: 2 назв. – О Хорасе Манне: с. 119–122.
 2. ³Астапенко, Е. В. Предпосылки развития школьного образования в США в XVIII – XIX веках / Е. В. Астапенко // Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия: Педагогика и психология. – 2013. – № 1. – С. 133–142. – Библиогр.: 12 назв. – О Хорасе Манне: с. 133, 138–139.
 3. Ваховский, М. Л. Проблема морального воспитания в педагогическом наследии Горация Манна / М.Л. Ваховский // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки : [зб. наук. пр.]. – Луганськ, 2006. – № 6. – С. 163–168. – Библиогр.: 10 назв.
 4. Ваховський,М. Л. Ідея народності виховання К. Ушинського та ідея громадської школи Г. Манна: загальне та відмінне / Ваховський М. Л. // Освіта Донбасу. – 2008. – № 5/6. – С. 102–108. – Бібліогр.: 14 назв.
 5. Ваховський,М. Л. Горацій Манн – організатор шкільної освіти в штаті Массачусетс / М. Л. Ваховський // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки : [зб. наук. пр.]. – Луганськ, 2006. – № 19, ч. 2. – С. 111–114. – Бібліогр.: 5 назв.
 6. Ваховський, М. Л. Горацій Манн про соціальну сутність освіти /М. Л. Ваховський // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки : [зб. наук. пр.]. – Луганськ, 2007. – № 17. – С. 82–87. – Бібліогр.: 16 назв.
 7. ¹Ваховський,М. Л. Методологічні аспекти порівняльного аналізу педагогічних ідей Г. Манна та К. Ушинського / Ваховський М. Л. // Педагогіка, психологія та мед.-біол. проблеми фіз. виховання та спорту. – 2008. – № 10. – С. 26–31. – Бібліогр.: 14 назв.
 8. Ваховський, М. Л. Педагогічні ідеї Г.Манна та К. Ушинського: порівняльний аналіз : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Ваховський Максим Леонідович ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2009. – 20 с.
 9. ¹Ваховський, М. Л. Проблеми дидактики в педагогічній спадщині Г. Манна / М. Л. Ваховський // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки : [зб. наук. пр.]. – Луганськ, 2011. – №13, ч. 1. – С. 158–166. – Бібліогр.: 18 назв.
 10. ³Ваховський, М. Л. Проблеми управління школою в педагогічній спадщині Горація Манна [Електронний ресурс] / М. Л. Ваховський // Наук. вісн. Донбасу : електрон. наук. фах. вид. – Текст. дані. – 2012. – № 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2012_1_22 (дата звернення: 14.05.2021). – Назва з екрана.
 11. ¹Ваховський, М. Л. Філософія освіти американського просвітництва й педагогічні погляди та освітня діяльність Горація Манна / М. Л. Ваховський // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки : [зб. наук. пр.].– Луганськ, 2011. – № 5. – С. 118–124. – Бібліогр.: 9 назв.
 12. Ваховський, М. Л. Формування корпусу текстів для порівняльного аналізу педагогічних поглядів Г.Манна та К. Ушинського / М. Л. Ваховський // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельн. гуманітар.-пед. акад. – Хмельницький, 2013. – Вип. 15. – С. 106–110. – Бібліогр.: 16 назв.
 13. ¹Гаркуша, О. О. Передумови становлення сучасної системи художньої освіти США / О. О. Гаркуша // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : зб. наук. пр. / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – Вип. 5. – С. 18–24. – Бібліогр.: 5 назв. – Про Хораса Манна: с. 19, 21.
 14. Гончаренко, С. Манн (Mann) Хорас / Семен Гончаренко // Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. – Київ, 1997. – С. 200.

Те саме // Український педагогічний енциклопедичний словник / Семен Гончаренко. – Вид. 2-ге, допов. й випр. – Рівне, 2011. – С. 270–271.

 1. Ґатто, Д. Т. Прихована історія американської освіти : глибоке дослідж. в’язниці сучасного шк. навчання / Джон Тейлор Ґатто ; [керівник проєкту укр. вид-ня М. Кондзелка ; голов. ред. О. Єлагіна ; пер. М. Плесак]. – Львів : ДІОР-К, 2016. – 412 с. – Про Хораса Манна: с. 69–71, 84, 97, 101, 120, 121, 136, 141, 142, 145–147, 168, 363.
 2. ⁵Джейнс, В. Історія американської освіти : шк., сусп-во і заг. добробут [Електронний ресурс] / Вільям Джейнс. – Текст. дані. – [2006]. – 579 с. – Режим доступу: https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/publication/HistoryAmerEdu.pdf (дата звернення: 16.05.2021). – Назва з екрана. – Про Горація Манна: с. 78, 191–203, 206–208, 227.
 3. Дьюи, Д. Проблемы человека / Джон Дьюи // От ребенка – к миру, от мира – к ребенку / Джон Дьюи. – М., 2009. – С. 67–103. – О Хорасе Манне: с. 79–80, 84.
 4. Жуковський, В. Морально-етичне виховання в історії американської школи : монографія / Василь Жуковський ; Ін-т педагогіки АПН України. – Острог : Нац. ун-т «Острозька академія», 2002. – 427 с. – Про Гораса Манна: с. 37, 38, 57, 61–63, 66, 68, 69, 71, 88, 89–97, 113.
 5. Жуковський, В. М. Хорас Манн про моральне виховання в американській державній школі ХІХ ст. / В. М. Жуковський // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали звіт. наук. конф., 28–30 берез. 2000 р. / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2000. – С. 67–68.
 6. ¹Жуковський, В. М. Роль релігії у моральному вихованні американської шкільної молоді у 1830–1870 рр. / Жуковський В. М. // Гуманізація навчально-виховного процесу : наук.-метод. зб. / Слов’ян. держ. пед. ун-т. – Слов’янськ, 2002. – Вип. 18. – С. 59–68. – Бібліогр.: 8 назв.
 7. Зайченко, І. В. Історія педагогіки : у 2 кн. Кн. 1. Історія зарубіжної педагогіки : навч. посіб. [для студентів вищ. навч. закл.] / І. В. Зайченко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2010. – 620, [1]с. – Про Хораса Манна: с. 469–470.
 8. ³Игнатенко,М. Н. Педагогическая деятельность Хораса Манна / М. Н. Игнатенко // Известия Волгогр. гос. пед. ун-та. – 2006. – № 4, т. 17. – С. 132–135. – Библиогр.: 5 назв.
 9. ³Игнатенко, М. Н. Становление демократических идеалов в педагогической теории Хораса Манна : автореф. дис. … канд. пед. наук: специальность 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Игнатенко Максим Николаевич ; [Волгогр. гос. пед. ун-т]. – Волгоград : ВГПУ : Перемена, 2006. – 16 c.
 10. История педагогики и образования : от зарождения воспитания в первобыт. о-ве до конца ХХ в. : учеб. пособие для пед. учеб. заведений / под ред. А. И. Пискунова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Сфера, 2001. – 509, [1]. – О Хорасе Манне: с. 324–325.
 11. КуширецьА. Вітчизняний та зарубіжний досвід управління загальноосвітніми навчальними закладами / А.Куширець // Післядиплом. освіта в Україні. – – № 1. – С. 62–64. – Бібліогр.: 10 назв.
 12. ³Лэш, К. Начальные школы. Хорас Манн и преступление против воображения / Кристофер Лэш // Восстание элит и предательство демократии / Кристофер Лэш ; пер. на рус. яз.: Дж. Смити, К. Голубович. – М., 2002. – Гл. 8. – С. 96–108.
 13. Малькова, З. А. Манн (Mann), Хорас / З. А. Малькова // Педагогическая энциклопедия / гл. ред.: И. А. Каиров, Ф. Н. Петров. – М., 1965. – Т. 2. – С. 719–722.
 14. Манн (Горас Mann, 1796–1859) // Энциклопедический словарь / [под ред. К. К. Арсеньева и Ф. Ф. Петрушевского]. – СПб. : Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, 1896. – Т. 18А, [полут. 36]. – С. 548–549.
 15. Манн, Хорас // Большая советская энциклопедия : [в50 т.] / гл. ред. Б. А. Введенский. – М., 1954. – 2-е изд. – Т. 26. – С. 224.
 16. Манн (Mann), Гораций // Большая энциклопедия : слов. общедоступ. сведений по всем отраслям знания / под ред. С. Н. Южакова. –СПб, 1903. – Т. 12. – С. 598–599.
 17. Манн (Mann) Хорас // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М., 1974. – Т. 15. – С. 332.
 18. Манн (Mann) Хорас // Педагогический энциклопедический словарь / [гл. ред. Б. М. Бим-Бад]. – М., 2003. – С. 380.
 19. Манн (Mann) Хорас // Українська радянська енциклопедія: [у 12 т.] – Вид. 2-ге. – Київ, 1981. – Т. 6. – С. 350.
 20. Народное образование в Соединенных Штатах Северной Америки (высшее, среднее и низшее) / Евграфа Ковалевского с участием О. К. Адеркаса, И. Я. Герда, Ф. Ф. Зигеля [и др.]. – СПб. : Тип. В.С. Балашева и К°, 1895. – 592 с. – О Г. Манне: с. 29, 87, 88, 269, 271.
 21. Очерки истории школы и педагогики за рубежом: [эксперим. учеб. пособие : в 2 ч.]. Ч. 2 (XVIII–XX вв.) / К. И. Салимова, В. Г. Безрогов, Б. М. Бим-Бад [и др.] ; АПН СССР, НИИ общ. педагогики. – М. : АПН СССР, 1989. – 264 с. – О Г. Манне: с. 188–189.
 22. ²Пилинський, Я. Розвиток громадських шкіл та діяльність Горація Манна / ПилинськийЯ. // Від нації мігрантів до нації громадян. Як американська освіта створила американську націю / Пилинський Я. ; наук. ред. Н. Г. Ничкало. – Київ, 2016. – [Підрозд.]11. – С. 71–76.
 23. Пискунов,А. И. Деятельность и педагогические взгляды Гораса Манна / А. И. Пискунов // Совет. педагогика. – 1955. – № 8. – С. 85–100. – Библиогр. в подстроч. примеч.
 24. Пискунов, А. И. Манн (Mann) Хорас / А. И. Пискунов // Российская педагогическая энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. В. В. Давыдов. – М., 1993. – Т. 1. – С. 542–543.
 25. Пономаренко,О. В. Проблема лідерства в педагогічній теорії Хораса Манна / Пономаренко О. В. // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – – № 4. – С. 191–193. – Бібліогр.: 4 назви.
 26. Тіндалл, Д. Б. Історія Америки / Джордж Бравн Тіндалл, Дейвід Е. Шай ; пер. з англ.: Людмила Притула, Галина Сташків, Олександра Щур. – 6-те вид. – Львів : Літопис, 2010. – 903 с. – Про Горація Манна: с. 295.
 27. Чернявская, Н. Э. История становления национальной системы образования в североамериканских штатах в эпоху американского Просвещения / Чернявская Н. Э., Матушкина Д. В. // Сolloquium-journal.– 2018. – № 9, cz. 4. – С. 69–71. – Библиогр.: 2 назв.
 28. Янжул, Е. Что может сделать один человек в деле народного образования : (страница из истории амер. шк.) / Екатерина Янжул // Образование. – 1895. – № 5/6. – С. 447–458.
 29. Carleton,D. Horace Mann [Electronic resource] / David Carleton // The first amendment encyclopedia / John Seigenthaler ; Middle Tennessee State University. – Text data. – Murfreesboro, 2021. – Mode of access: https://www.mtsu.edu/first-amendment/article/1283/horace-mann (date of appeal: 15.05.2021). – Title from the screen.
 30. Champion, B. Should values be taught in schools? / Bryan L. Champion // Journal of Religious Thought. – 1990. – Vol. 47, No. 2. – P. 64–71. – From the content: Horace Mann – Early View of Moral Education. – P. 65–67.

Повний текст статті в ресурсній базі EBSCO. Доступ у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського: http://dnpb.gov.ua/ua/?s=EBSCO

 1. ⁵Cremin, L. A. Horace Mann. American educator [Electronic resource] / Lawrence A. Cremin // Britannica : [electronic encyclopedia]. – Text data. – Chicago, 2021. – Mode of access: https://www.britannica.com/biography/Horace-Mann (date of appeal: 15.05.2021). – Title from the screen.
 2. ³EllisA. The Education Systems of Germany and other European Countries of the 19th century in the view of American and Russian Classics: Horace Mann and Konstantin Ushinsky / Arthur Ellis, Reinhard Golz, Wolfgang Mayrhofer // International Dialogues on Education: Past and Present. – 2014.– Vol. 1, No 1. –  7–28. – Bibliogr.: p. 25–28.
 3. Hinsdale, B. A. Horace Mann and the common school revival in the United States / A. Hinsdale. – New York : C. Scribner’s sones, 1900. – 326 p. – (The Great educators / ed. by N. M. Butler).
 4. HubbellGA. Horace Mann: Educator, Patriot and Reformer /George Allen Hubbell. – Philadelphia : F. Fell Co., 1910. – 285 p.
 5. ⁵Mann Horace, 1796–1859 [Electronic resource] // Biographical Directory of the United States Congress : – Text data. – Washington, [2021]. – Mode of access: https://bioguide.congress.gov/search/bio/M000102 (date of appeal: 18.06.2021). – Title from the screen.

Content: Biography ; Congresses ; Extended Bibliography ; Research Collections.

 1. ³Mann, M. Life of Horace Mann / by his wife [Mary Mann].– New ed. – Boston : Lee and Shepard ; New York : C. T. Dillingham, 1888. – 609 p.
 2. McCluskey, N.G. Public schools and moral education : the influence of Horace Mann, William Torrey Harris and John Dewey / Neil Gerard McCluskey. – New York : Columbia Univ. Press, 1958. – 315 p.
 3. Messerli, J. Horace Mann: A Biography / Jonathan Messerli.– New York : A. A. Knopf, 1972. – 604 p.
 4. Morgan,A Horace Mann and the American Ideal of Education / Arthur E. Morgan // Vital Speeches of the Day. – 1937. – Vol. 3, iss. 19. – P. 598–601.

Повний текст статті в ресурсній базі EBSCO. Доступ у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського: http://dnpb.gov.ua/ua/?s=EBSCO

 1. Rothstein,R. We Are Not Ready to Assess History Performance / Richard Rothstein // Journal of American History. – 2004. –  90, iss. 4. – P. 1381–1391.

У статті викладено проблеми історичної освіти в США; погляди реформатора освіти Горація Манна на викладання політичної історії.

Повний текст статті в ресурсній базі EBSCO. Доступ у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського: http://dnpb.gov.ua/ua/?s=EBSCO

 1. Treichler, J. Horace Mann. Educating for Democracy / Jessie Treichler. – Chicago : Encyclopaedia Britannica Press, 1962. – 192 p.
 2. Winship, A. E. Horace Mann, The Educator / Albert E. – 3rd ed. – Boston : New England Publishing Co., 1896. – 101 p.

 

З цими виданнями можете ознайомитись
у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського

¹Праці з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

²Праці з Електронної бібліотеки НАПН України

³Праці з бази даних Google Академія

Праці з онлайн-ресурсу Internet archive

Праці з інших інтернет-джерел

З працями, доступними в Інтернетмережі, можете ознайомитись онлайн за гіперпосиланнями


Анонси та оголошення

25.02.2024

Щиро вітаємо

ЛОБАНОВСЬКУ ІННУ ГЕОРГІЇВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родинисеред друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України Л. Д. Березівська

03.03.2022

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали