НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність Н. Д. Лубенець

 1. Антипін Є. Ідеї наступності в педагогічній спадщині Наталі та Тимофія Лубенців. – Режим доступу: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/1967/1/E_Antupin_PPSV_6_1_UDPU_2012.pdf(дата звернення: 10.12.2022). – назва з екрана.
 2. Березівська Л. Д. Освітньо-виховна діяльність київських просвітницьких товариств (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Л. Д. Березівська ; наук. ред. М. Я. Антонець. – Київ : Молодь, 1999. – С. 45–46. – Текст також доступний в інтернеті: https://lib.iitta.gov.ua/731254/ (дата звернення: 10.12.2022).
 3. Бондарчук О. Педагогічні ідеї Наталії та Тимофія Лубенців знову на часі! / О. Бондарчук, Л. Дунаєва // Палітра педагога. – 2014. – № 5. – С. 3–5.
 4. Борисова З. Вища освіта педагогів дошкілля: початок становлення в Україні : [до 100-річчя від заснування в Києві Фребелівського педагогічного інституту] / Зоя Борисова // Дошкільне виховання. – 2007. – № 3. – С. 9–10.
 5. Борисова З. Паростки дошкілля і журнал «ДВ» / З. Борисова // Дошк. виховання. – 2011. – № 3. – С. 2–4.
 6. Видатні педагоги та меценати Київщини. – Режим доступу : https://docs.google.com/presentation/d/1QPsPcZd6YmiVgemQ-yvbTuyiBs6RXheqZk1kMZeDx4w/htmlpresent (дата звернення: 10.12.2022). – назва з екрана.
 7. Єфімова В. До 140-річчя від дня народження Наталії Лубенець (1877–1943?) [Електронний ресурс] / Валентина Єфімова // Пед. музей України. : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2013. – Режим доступу : http://pmu.in.ua/virtual-exhibitions/lybenets/ (дата звернення: 10.12.2022). – Назва з екрана.
 8. Кислівська К. О. Діяльність Т. Г. Лубенця на посаді директора народних училищ Київської губернії у документах ЦДІАК України (1901–1912 рр.) : [лист Н.Д. Лубенець до чоловіка Т. Г. Лубенця де вона викладає думки з приводу організації навчання в школах та дитячих садках у м. Цюрих (Швейцарія)] / К. О. Кислівська. – Режим доступу: https://archives.gov.ua/wp-content/uploads/15-5.pdf (дата звернення: 10.12.2022).
 9. Кропочева Н. М. Презентація матеріалів бібліографічної розвідки про Наталю Дмитрівну Лубенець (1877–1943 рр.) / Н. М.Кропочева // Scientific progress: innovations, achievements and prospects : proceed. of the 2nd Intern. scient. and pract. confer.(Novemb. 06-08.2022, München). – MDPC Publishing. Munich, Germany, 2022. – Pp. 207–212. – Mode of access: https://sci-conf.com.ua/ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-scientific- progress-innovations-achievements-and-prospects-6-8-11-2022-myunhen-nimechchina-arhiv/ (дата перегляду: 08.11.2022).
 10. Куліш Т. Зміст і основні напрями громадсько-освітньої та педагогічної діяльності Наталії Лубенець / Т. Куліш // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали звіт. наук. конф. Ін-ту педагогіки АПН України, 26–28 берез. 2002 р. – Ч. І. – Київ : Пед. думка, 2002. – С. 16–17.
 11. Куліш Т. Н. Лубенець та зарубіжна педагогіка дошкілля / Т. Куліш // До витоків становлення української педагогічної науки: зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім.П.Тичини. Спецвипуск. – Київ : Наук. світ, 2002. – С. 144–148.
 12. Куліш Т. Наталія Лубенець організатор суспільного дошкільного виховання в Україні / Т. Куліш // Дитячій садок. – 2004. – Берез. (№ 11). – С. 6.
 13. Куліш Т. Наталія Лубенець про погляди Ф. Фребеля та М. Монтессорі на виховання дітей / Т. Куліш // Шлях освіти. – 2004. – №2. – С.43–47.
 14. Куліш Т. Наталя Лубенець про особистість та професіоналізм вихователя / Т. Куліш // Дошк. виховання. – 2005. – № 2. – С. 9–11.
 15. Куліш Т. І. Організаційно-педагогічна діяльність подружжя Лубенців у Київській дослідній трудовій школі № 4 / Т. І. Куліш // Педагогіка і психологія. – 2008. – № 3/4. – С. 180–188.
 16. Куліш Т. Пам’ятник педагогові / Т. Куліш // Освіта України. – 2005. – Листоп. (№ 86). – С. 8.
 17. Куліш Т. Погляди Наталії Лубенець на зміст занять у дитячих садках України (початок ХХ ст.) / Т. Куліш // Рідна шк. – 2005. – № 1. – С. 55–58.
 18. Куліш Т. Проблема наступності у роботі дошкільних закладів та початкової школи (за працями Наталії Лубенець) / Т. Куліш // Рідна шк. – 2004. – № 4. – С. 54–56.
 19. Куліш Т. Роль Наталії Лубенець в організації виставок з дошкільного виховання в Україні (1908–1910 рр.) / Т. Куліш // Педагогіка і психологія. – 2003. – № 1. – С. 127–133.
 20. Куліш Т. Теоретичні засади українського дошкілля в творчій спадщині Наталії Лубенець / Т. Куліш // Рідна шк. – 2012. – № 1/2. – С. 61–65.
 21. Куліш Т. Фонди Центрального державного історичного архіву як джерело відомостей про життєдіяльність Наталії Лубенець / Т. Куліш // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали звіт. наук. конф. Ін-ту педагогіки АПН України, 25–26 берез. 2003 р. – Ч. І. – Київ : Пед. думка, 2003. – С. 16.
 22. Куліш Т. І. Проблеми дошкільного виховання у творчій спадщині Наталії Лубенець (1877–1943) : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 : захищена 14.12.2006 / Куліш Тетяна Іванівна ; наук. керівник Самоплавська Т. О. ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 230 арк. – Бібліогр.: арк. 182–202 (248 назв).
 23. Наталія Дмитрівна Лубенець (1877–1943) // Пріоритетні напрями роботи дошкільної освіти на 2007–2008 навчальний рік: методичний аспект / КЗ «Запоріз. обл. Ін-т післядиплом. пед. освіти» ; [за наук. ред. К. Л. Крутій]. – Запоріжжя : ЛІПС, 2007. – Вип. 6. – С. 38.
 24. Наталія Дмитрівна Лубенець (1877–1943) // Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки : навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. спец. «Дошкільне виховання» / упоряд.: З. Н. Борисова, В. У. Кузьменко ; за заг. ред. З. Н. Борисової. – Київ : Вища шк., 2004. – С 283–290.
 25. Наталія Дмитрівна Лубенець // Історія суспільного дошкільного виховання в Україні : навч. посіб. / І. Г. Улюкаєва ; Мін-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т. – [Бердянськ] : [б. в.], 2007. – С. 26–36.
 26. Наталія Дмитрівна Лубенець // Нариси з історії суспільного дошкільного виховання в Україні : навч. посіб. / І. Г. Улюкаєва ; Мін-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т. – Бердянськ : [б. в.], 2006. – С. 21–30.
 27. Наталя Лубенець : (До 130-річчя від дня народження) : список л-ри / Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Миколаїв. наук.-пед. б-ка ; [упоряд. Вербова В. В., Щербак Н. В. ; ред. Калюх Л. А., Радутна Н. В. ; відп. за вип. Роскіна Т. І.]. – Миколаїв : [Б. в.], 2007. – [5] с.
 28. Машовець, М. Відкриття пам’ятника Наталії Лубенець [11 жовтня 2005 р. Київ] / М. Машковець // Дошкільне виховання. – 2005. – № 86. – С. 9.
 29. Куліш, Т. Пам’ятник педагогові /Т.Куліш // Освіта України. – 2005. – Листоп. (№ 86). – С. 8.
 30. Педагогиня, фахівчиня з методики дошкільного виховання, громадська діячка [Електронний ресурс] // Педагогині / Пед. музей України ; ідея О. Міхна, тексти В. Бондаренко, наук. консультант О. Сухомлинська : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2020. – С. 26–27. Режим доступу: https://genderindetail.org.ua/netcat_files/58/66/Pedagogin_2020_Pedagog_chniy_muzey_Ukra_ni.pdf (дата звернення: 10.12.2022). – назва з екрана.
 31. Попиченко С. С. Н. Д. Лубенець, її роль у становленні теорії дошкільного виховання в Україні // Розвиток теорії і практики дошкільного виховання в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) : навч. посіб. / С. С. Попиченко. – Умань : [б. в.], 2009. – С. 121–143.
 32. Самоплавська Т. Наталія Лубенець – педагог дошкільного виховання / Т. Самоплавська // Пед.газета. – 2003. – Жовт. (№ 10). – С. 6.
 33. Самоплавська Т. О. Лубенець Наталія Дмитрівна (1877–1943?) / Т. О. Самоплавська // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вузів : у 2 кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 2 : ХХ століття. – С. 218–223.
 34. Слободянюк Т. Б. Становлення та розвиток професійної підготовки фахівців з дошкільного виховання в Україні (кінець XIX – початок ХХ-го століття) : автореф. дис. … канд. пед. наук : І3.00.01 / Слободянюк Тетяна Борисівна ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2000. – 25 с. – Текст також доступний в інтернеті: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6069/Slobodyanyuk.pdf;jsessionid=FE23A97E967A72D490A1D80ADBB07A3E?sequence=1 (дата звернення: 10.12.2022).
 35. Слободянюк Т. Подвижниця національного відродження (перший головний редактор журналу Н. Лубенець) / Т. Слободянюк // Дошк. виховання. – 2003. – № 3. – С.3–5.
 36. Соколовська О. С. Роль педагогічної спадщини Н. Д. Лубенець у професійній підготовці вихователів дошкільних навчальних закладів / О. С. Соколовська // Розвиток освіти в умовах поліетнічного регіону : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 10–11 квіт. 2008 р. : [зб. ст.] / РВНЗ «Крим. гуманіт. ун-т». – Ялта : [б. в.], 2008. – Вип. 4, Ч. 2. – С. 99–102.
 37. Тугушева А. О. Педагогічні ідеї Наталії та Тимофія Лубенців [Електронний ресурс] /А. О. Тугушева // Всеосвіта: [офіц. портал]. – Текст. дані. – 2020 – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/pedagogicni-idei-natalai-ta-timofia-lubenciv-364877.html (дата звернення: 10.12.202). – назва з екрана.

Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали