НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність Н. Д. Лубенець

 1. Антипін Є. Ідеї наступності в педагогічній спадщині Наталі та Тимофія Лубенців. – Режим доступу: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/1967/1/E_Antupin_PPSV_6_1_UDPU_2012.pdf(дата звернення: 10.12.2022). – назва з екрана.
 2. Березівська Л. Д. Освітньо-виховна діяльність київських просвітницьких товариств (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Л. Д. Березівська ; наук. ред. М. Я. Антонець. – Київ : Молодь, 1999. – С. 45–46. – Текст також доступний в інтернеті: https://lib.iitta.gov.ua/731254/ (дата звернення: 10.12.2022).
 3. Бондарчук О. Педагогічні ідеї Наталії та Тимофія Лубенців знову на часі! / О. Бондарчук, Л. Дунаєва // Палітра педагога. – 2014. – № 5. – С. 3–5.
 4. Борисова З. Вища освіта педагогів дошкілля: початок становлення в Україні : [до 100-річчя від заснування в Києві Фребелівського педагогічного інституту] / Зоя Борисова // Дошкільне виховання. – 2007. – № 3. – С. 9–10.
 5. Борисова З. Паростки дошкілля і журнал «ДВ» / З. Борисова // Дошк. виховання. – 2011. – № 3. – С. 2–4.
 6. Видатні педагоги та меценати Київщини. – Режим доступу : https://docs.google.com/presentation/d/1QPsPcZd6YmiVgemQ-yvbTuyiBs6RXheqZk1kMZeDx4w/htmlpresent (дата звернення: 10.12.2022). – назва з екрана.
 7. Єфімова В. До 140-річчя від дня народження Наталії Лубенець (1877–1943?) [Електронний ресурс] / Валентина Єфімова // Пед. музей України. : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2013. – Режим доступу : http://pmu.in.ua/virtual-exhibitions/lybenets/ (дата звернення: 10.12.2022). – Назва з екрана.
 8. Кислівська К. О. Діяльність Т. Г. Лубенця на посаді директора народних училищ Київської губернії у документах ЦДІАК України (1901–1912 рр.) : [лист Н.Д. Лубенець до чоловіка Т. Г. Лубенця де вона викладає думки з приводу організації навчання в школах та дитячих садках у м. Цюрих (Швейцарія)] / К. О. Кислівська. – Режим доступу: https://archives.gov.ua/wp-content/uploads/15-5.pdf (дата звернення: 10.12.2022).
 9. Кропочева Н. М. Презентація матеріалів бібліографічної розвідки про Наталю Дмитрівну Лубенець (1877–1943 рр.) / Н. М.Кропочева // Scientific progress: innovations, achievements and prospects : proceed. of the 2nd Intern. scient. and pract. confer.(Novemb. 06-08.2022, München). – MDPC Publishing. Munich, Germany, 2022. – Pp. 207–212. – Mode of access: https://sci-conf.com.ua/ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-scientific- progress-innovations-achievements-and-prospects-6-8-11-2022-myunhen-nimechchina-arhiv/ (дата перегляду: 08.11.2022).
 10. Куліш Т. Зміст і основні напрями громадсько-освітньої та педагогічної діяльності Наталії Лубенець / Т. Куліш // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали звіт. наук. конф. Ін-ту педагогіки АПН України, 26–28 берез. 2002 р. – Ч. І. – Київ : Пед. думка, 2002. – С. 16–17.
 11. Куліш Т. Н. Лубенець та зарубіжна педагогіка дошкілля / Т. Куліш // До витоків становлення української педагогічної науки: зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім.П.Тичини. Спецвипуск. – Київ : Наук. світ, 2002. – С. 144–148.
 12. Куліш Т. Наталія Лубенець організатор суспільного дошкільного виховання в Україні / Т. Куліш // Дитячій садок. – 2004. – Берез. (№ 11). – С. 6.
 13. Куліш Т. Наталія Лубенець про погляди Ф. Фребеля та М. Монтессорі на виховання дітей / Т. Куліш // Шлях освіти. – 2004. – №2. – С.43–47.
 14. Куліш Т. Наталя Лубенець про особистість та професіоналізм вихователя / Т. Куліш // Дошк. виховання. – 2005. – № 2. – С. 9–11.
 15. Куліш Т. І. Організаційно-педагогічна діяльність подружжя Лубенців у Київській дослідній трудовій школі № 4 / Т. І. Куліш // Педагогіка і психологія. – 2008. – № 3/4. – С. 180–188.
 16. Куліш Т. Пам’ятник педагогові / Т. Куліш // Освіта України. – 2005. – Листоп. (№ 86). – С. 8.
 17. Куліш Т. Погляди Наталії Лубенець на зміст занять у дитячих садках України (початок ХХ ст.) / Т. Куліш // Рідна шк. – 2005. – № 1. – С. 55–58.
 18. Куліш Т. Проблема наступності у роботі дошкільних закладів та початкової школи (за працями Наталії Лубенець) / Т. Куліш // Рідна шк. – 2004. – № 4. – С. 54–56.
 19. Куліш Т. Роль Наталії Лубенець в організації виставок з дошкільного виховання в Україні (1908–1910 рр.) / Т. Куліш // Педагогіка і психологія. – 2003. – № 1. – С. 127–133.
 20. Куліш Т. Теоретичні засади українського дошкілля в творчій спадщині Наталії Лубенець / Т. Куліш // Рідна шк. – 2012. – № 1/2. – С. 61–65.
 21. Куліш Т. Фонди Центрального державного історичного архіву як джерело відомостей про життєдіяльність Наталії Лубенець / Т. Куліш // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали звіт. наук. конф. Ін-ту педагогіки АПН України, 25–26 берез. 2003 р. – Ч. І. – Київ : Пед. думка, 2003. – С. 16.
 22. Куліш Т. І. Проблеми дошкільного виховання у творчій спадщині Наталії Лубенець (1877–1943) : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 : захищена 14.12.2006 / Куліш Тетяна Іванівна ; наук. керівник Самоплавська Т. О. ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 230 арк. – Бібліогр.: арк. 182–202 (248 назв).
 23. Наталія Дмитрівна Лубенець (1877–1943) // Пріоритетні напрями роботи дошкільної освіти на 2007–2008 навчальний рік: методичний аспект / КЗ «Запоріз. обл. Ін-т післядиплом. пед. освіти» ; [за наук. ред. К. Л. Крутій]. – Запоріжжя : ЛІПС, 2007. – Вип. 6. – С. 38.
 24. Наталія Дмитрівна Лубенець (1877–1943) // Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки : навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. спец. «Дошкільне виховання» / упоряд.: З. Н. Борисова, В. У. Кузьменко ; за заг. ред. З. Н. Борисової. – Київ : Вища шк., 2004. – С 283–290.
 25. Наталія Дмитрівна Лубенець // Історія суспільного дошкільного виховання в Україні : навч. посіб. / І. Г. Улюкаєва ; Мін-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т. – [Бердянськ] : [б. в.], 2007. – С. 26–36.
 26. Наталія Дмитрівна Лубенець // Нариси з історії суспільного дошкільного виховання в Україні : навч. посіб. / І. Г. Улюкаєва ; Мін-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т. – Бердянськ : [б. в.], 2006. – С. 21–30.
 27. Наталя Лубенець : (До 130-річчя від дня народження) : список л-ри / Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Миколаїв. наук.-пед. б-ка ; [упоряд. Вербова В. В., Щербак Н. В. ; ред. Калюх Л. А., Радутна Н. В. ; відп. за вип. Роскіна Т. І.]. – Миколаїв : [Б. в.], 2007. – [5] с.
 28. Машовець, М. Відкриття пам’ятника Наталії Лубенець [11 жовтня 2005 р. Київ] / М. Машковець // Дошкільне виховання. – 2005. – № 86. – С. 9.
 29. Куліш, Т. Пам’ятник педагогові /Т.Куліш // Освіта України. – 2005. – Листоп. (№ 86). – С. 8.
 30. Педагогиня, фахівчиня з методики дошкільного виховання, громадська діячка [Електронний ресурс] // Педагогині / Пед. музей України ; ідея О. Міхна, тексти В. Бондаренко, наук. консультант О. Сухомлинська : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2020. – С. 26–27. Режим доступу: https://genderindetail.org.ua/netcat_files/58/66/Pedagogin_2020_Pedagog_chniy_muzey_Ukra_ni.pdf (дата звернення: 10.12.2022). – назва з екрана.
 31. Попиченко С. С. Н. Д. Лубенець, її роль у становленні теорії дошкільного виховання в Україні // Розвиток теорії і практики дошкільного виховання в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) : навч. посіб. / С. С. Попиченко. – Умань : [б. в.], 2009. – С. 121–143.
 32. Самоплавська Т. Наталія Лубенець – педагог дошкільного виховання / Т. Самоплавська // Пед.газета. – 2003. – Жовт. (№ 10). – С. 6.
 33. Самоплавська Т. О. Лубенець Наталія Дмитрівна (1877–1943?) / Т. О. Самоплавська // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вузів : у 2 кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 2 : ХХ століття. – С. 218–223.
 34. Слободянюк Т. Б. Становлення та розвиток професійної підготовки фахівців з дошкільного виховання в Україні (кінець XIX – початок ХХ-го століття) : автореф. дис. … канд. пед. наук : І3.00.01 / Слободянюк Тетяна Борисівна ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2000. – 25 с. – Текст також доступний в інтернеті: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6069/Slobodyanyuk.pdf;jsessionid=FE23A97E967A72D490A1D80ADBB07A3E?sequence=1 (дата звернення: 10.12.2022).
 35. Слободянюк Т. Подвижниця національного відродження (перший головний редактор журналу Н. Лубенець) / Т. Слободянюк // Дошк. виховання. – 2003. – № 3. – С.3–5.
 36. Соколовська О. С. Роль педагогічної спадщини Н. Д. Лубенець у професійній підготовці вихователів дошкільних навчальних закладів / О. С. Соколовська // Розвиток освіти в умовах поліетнічного регіону : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 10–11 квіт. 2008 р. : [зб. ст.] / РВНЗ «Крим. гуманіт. ун-т». – Ялта : [б. в.], 2008. – Вип. 4, Ч. 2. – С. 99–102.
 37. Тугушева А. О. Педагогічні ідеї Наталії та Тимофія Лубенців [Електронний ресурс] /А. О. Тугушева // Всеосвіта: [офіц. портал]. – Текст. дані. – 2020 – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/pedagogicni-idei-natalai-ta-timofia-lubenciv-364877.html (дата звернення: 10.12.202). – назва з екрана.

Анонси та оголошення

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

08.02.2024

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського оголошує конкурс на заміщення вакантної посади заступника директора з наукової роботи (бібліотечної) Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали