НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Публікації про життя та діяльність Ж.-О. Декролі

 1. Автомонов,ПП. «Ермітаж» – школа Овіда Декролі / П. П. Автомонов // Педагогіка діалогу. Інновації зарубіжної школи : навч. посіб. / П. П. Автомонов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Гл. 4. – С. 72–86.
 2. ⁴Аніщук, А. М. Погляди Жана-Овіда Декролі на виховання дітей дошкільного віку / А. М. Аніщук // Актуальні проблеми дошкільної освіти : навч. посіб. для студентів вищ. пед. навч. закл. / А. М. Аніщук ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2015. – Розд. 1, тема 1.1, [пункт 4]. – С. 11–12.
 3. ²Аргіропоулос,Д. Інклюзивна педагогіка : (навч. посіб. для наук.‑пед. працівників та для підгот. фахівців за спец. 012 Дошкільна освіта) / Дімітріс Аргіропоулос, Наталія Тарнавська ; Пармський ун-т, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир : О. О. Євенок, 2020. – 245 с. – Про О. Декролі: с. 21–24.
 4. ²Блохин, Д. Педагогічні концепції західноєвропейських педагогів і психологів кінця ХІХ – початку ХХ ст. [Електронний ресурс] : (авторський пед. есей) / Дарина Блохин // Філософія освіти і педагогіка : електрон. наук.-метод. часопис Чернігівського ОІППО ім. К. Д. Ушинського. – Текст. дані. – Чернігів, 2021. – № 48. – С. 68–86. – Бібліогр.: 22 назви. – Режим доступу: https://choippo.edu.ua/rar/FO48.pdf#page=67 (дата звернення: 02.09.2021). – Назва з екрана. – Про Ж.-О. Декролі: с. 83–85.
 5. Богуш, А. Навчання дітей читати за методикою Жана-Овіда Декролі / Алла Богуш, Наталія Маліновська // Перші кроки грамоти: передшкільний вік : навч. посіб. / Алла Богуш, Наталія Маліновська. – 3-тє вид. – Київ, 2016. – С. 204–207.
 6. Галецька, Ю. В. Ігрові технології як форма роботи з дітьми з помірною та важкою розумовою відсталістю / Ю. В. Галецька // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Кам’янець-Подільський, 2017. – Вип. 10. – С. 55–65. – Бібліогр.: 8 назв.

У статті висвітлено особливості розвитку ігрової діяльності дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю. Визначено певні ігрові технології, які можна використовувати в роботі з цією категорією дітей. Зокрема представлено розроблену О. Декролі систему навчання та виховання «Школа для життя, через життя», основою якої є дитина та її потреби.

 1. ГмурманВ. Критика «экспериментов» Декроли и Сары Форер / В. Гмурман // Совет. педагогика. – – №4. – С. 152–154.
 2. Гончаренко, С. Декролі (Decroly) Жан Овід / Семен Гончаренко // Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. – Київ, 1997. – С. 85.

Те саме // Український педагогічний енциклопедичний словник / Семен Гончаренко. – Вид. 2-ге, допов. й випр. – Рівне, 2011. – С. 116.

 1. ²Горкавенко, А. Оцінка Софії Русової педагогічних ідей Овідо Декролі [Електронний ресурс] / Горкавенко Анна ; наук. керівник Коваленко Є. І. // Педагогічний альманах : зб. пр. молодих науковців / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Текст. дані. – Ніжин, 2016. – Вип. 1. – С. 83–88.– Бібліогр.: 5 назв. – Режим доступу: http://lib.ndu.edu.ua:8080/dspace/bitstream/123456789/585/1/Pedagogichniy_almanah_V_1_2016.pdf.pdf#page=83 (дата звернення: 31.08.2021). – Назва з екрана.
 2. ²Дворнік, О. Оцінка Софією Русовою методики навчання О. Декролі [Електронний ресурс] / Дворнік Оксана ; наук. керівник Коваленко Є. І. // Педагогічний альманах : зб. пр. молодих науковців / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Текст. дані. – Ніжин, 2012. – Вип. 1. – С. 100–103. – Бібліогр.: 3 назви. – Режим доступу: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/582/1/pedagog_almanah_1.pdf#page=100 (дата звернення: 01.09.2021). – Назва з екрана.
 3. Декроли (Decroly) Жан Овид // Педагогический энциклопедический словарь / [гл. ред. Б. М. Бим-Бад]. – М., 2003. – С. 353.
 4. Декроли (Decroly) Овид // Большая советская энциклопедия : [в65 т.] / гл. ред. О. Ю. Шмидт. – М., 1931. – Т. 21. – С. 125.
 5. Декроли (Decroly) Овид // Большой энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. – М. ; СПб., 1993. – С. 370.
 6. Декроли (Decroly) Овид // Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. – Изд. 4-е, испр. и доп. – М., 1989. – С. 373.
 7. Джуринский, А. Н. Возникновение экспериментальных учебно-воспитательных учреждений во Франции, Бельгии, Швейцарии / А. Н. Джуринский // Развитие экспериментальных учебно-воспитательных учреждений в СССР и за рубежом : сб. науч. тр. / под ред. А. И. Пискунова ; АПН СССР, НИИ общ. педагогики. – М., 1977. – С. 38–55.
 8. Джуринский,АН. История педагогики : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по пед. специальностям / А. Н. Джуринский. – М. : Владос, 1999. – 430, [1] с. – Об О. Декроли: с. 315,
 9. Джуринский,А. Н. «Эрмитаж» – жемчужина школы Бельгии / А. Н. Джуринский // Педагогика. – 1993. – № 5. – С. 110–113.
 10. Джус, О. Творча спадщина Софії Русової періоду еміграції: [монографія] / Оксана Джус ; [наук. ред. Б. М. Ступарик] ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Плай, 2002. – 256, [2] с. – Про Декролі: с. 85, 86, 90, 125–126, 129, 166–167.
 11. Дичківська, І. М. Система розвивального навчання О. Декролі як інноваційна педагогічна технологія / І. М. Дичківська // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту. – Рівне, 2002. – Вип. 23. – С. 29–32. – Бібліогр.: 5 назв.
 12. Дичківська, І. М. «Школа для життя, через життя» Ж.-О. Декролі / І. М. Дичківська // Інноваційні педагогічні технології : підручник / І. М. Дичківська. – 2-ге вид., допов. – Київ, 2012. – Гл. 2.5. – С. 147–160.
 13. Егоров, С. Ф. Введение в историю дошкольной педагогики : учеб. пособие для студентов пед. вузов / С. Ф. Егоров, С. В. Лыков, Л. М. Волобуева ; под ред. С. Ф. Егорова. – М. : Академия, 2001. – 317, [2] с. – (Высшее образование). – О Ж. О. Декроли: с. 210–215.
 14. Зайченко, І. В. Історія педагогіки : у 2 кн. Кн. 1. Історія зарубіжної педагогіки : навч. посіб. [для студентів вищ. навч. закл.] / І. В. Зайченко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2010. – 620, [1]с. – Про О. Декролі: с. 508, 512–513, 518, 519.
 15. Зеленко, А. Современные реформаторы образования и воспитания. Бельгия. Институт д-ра Декроли / А. Зеленко // Свобод. воспитание. – 1912/1913. – № 4. – Стб. 59–88 ; № 5. – Стб. 7–22.
 16. История дошкольной педагогики : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / под ред. Л. Н. Литвина. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 1989. – 350, [2] с. – Из содерж.: Педагогические взгляды Овида Декроли. – С. 96–98.
 17. История педагогики и образования : от зарождения воспитания в первобыт. о-ве до конца ХХ в. : учеб. пособие для пед. учеб. заведений / под ред. А. И. Пискунова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Сфера, 2001. – 509, [1] с. – Об О. Декроли: с. 392.
 18. ¹Караманов, О. В. Творчі ідеї педагогів-реформаторів Ж.‑О. Декролі і С. Френе у контексті організації музейної комунікації / Караманов О. В. // Вісн. Львів. торг.-екон. ун-ту. Гуманітарні науки : [зб. наук. пр.]. – Львів, 2018. – Вип. 15. – С. 188–192. – Бібліогр.: 10 назв.
 19. Квас, О. В. Педагогіка «нового виховання» як реформаторський рух на зламі ХІХ і ХХ століть / Квас О. В. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 18. – С. 19–26. – Бібліогр.: 3 назви.

У статті проаналізовано сутність руху «нове виховання» в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. як педагогічної альтернативи; окреслено методологічні концепції дошкільного виховання представників цього руху, зокрема бельгійського лікаря та педагога О. Декролі.

 1. Кемінь, Г. «Нове виховання» через призму науково-педагогічної діяльності Овідія Декролі / Галина Кемінь // Молодь і ринок. – 2018. – № 11. – С. 69–74. – Бібліогр.: 5 назв.
 2. Кемінь, Г. Педагогічна спадщина Овідія Декролі у становленні педагогіки «нового виховання» / Галина Кемінь // Теорія і практика «нового виховання» у західноєвропейській педагогіці (кінець XIX – середина XX століття) : [монографія] / Галина Кемінь. – Дрогобич, 2004. – С. 57–64.
 3. Кемінь, Г. М. Розвиток ідей «нового виховання» у західноєвропейській педагогіці (кінець ХІХ – середина ХХ ст.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 00.07 «Теорія і методика виховання» / Кемінь Галина Миколаївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. – Луганськ, 2004. – 21 с. – Про О. Декролі: с. 3, 7, 12, 13, 16, 17, 18.
 4. ³Козлова,С. А. Программа обучения ребёнка в концепции О. Декроли / С. А. Козлова, Н. П. Флегонтова // Теоретические основы дошкольного образования. Образовательные программы для детей дошкольного возраста : учеб. и практикум для СПО / С. А. Козлова, Н. П. Флегонтова. – М., 2018. – Гл. 2.3. – С. 63–69.
 5. Кравчинська, Т. С. Реалізація принципів педагогіки партнерства в умовах упровадження Концепції «Нова українська школа» / [Т. С. Кравчинська] // Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент : [колект. монографія] / НАПН України, Держ. ВНЗ «Університет менеджменту освіти» ; [за наук. ред. М.О. Кириченка, Л. М. Сергеєвої]. – Київ, 2018. – Розд. 4, [гл.]3. – С. 266–277. – Про Ж. Декролі: с. 270–272, 274.
 6. Лаврусевич, Н. О. Вплив зарубіжної реформаторської педагогіки на розвиток вітчизняної педагогічної думки в 20-х роках ХХ століття / Лаврусевич Надія Олексіївна, Поліщук Світлана Вікторівна ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Рута, 2014. – 167 с. – Про О. Декролі: с. 4, 42, 84, 108.
 7. Лысова, Е. Б. Декроли (Decroly) Жан Овид / Е. Б. Лысова // Российская педагогическая энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. В. В. Давыдов. – М., 1993. – Т. 1. – С. 249–250.
 8. Машкіна,Л. Педагогічна система Жана-Овіда Декролі / Людмила Машкіна // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. – Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 119–124. – Бібліогр.: 5 назв.
 9. Мортель, М. В. Метода Декролі : [пер. з фр.] / М. Ван-де-Мортель // Шлях освіти. – 1926. – № 6/7. – С. 138–160.
 10. Наумов, Б. М. Поліцентризм як новітня система в сучасній педагогіці / Б. М. Наумов // Управління шк. – 2016. – № 1/3. – С. 73–86. – Про О. Декролі як одного з видатних попередників педагогіки поліцентризму: с. 82.
 11. ПлехановА. Овид Декроли и его метод / А.Плеханов // Дошк. воспитание. – 1991. – №  – С. 47–51.
 12. Поляк, Г. Новая школа на Западе. Педагогическая система Декроли / Г. Поляк ; с предисл. А. П. Пинкевича ; Исслед. ин-т науч. педагогики при 2-м МГУ. – М. : Работник просвещения, 1928. – 98 с.
 13. Поніманська, Т. І. Дошкільна педагогіка : підручник / Т. І. Поніманська. – 2-ге вид., допов. – Київ : Академвидав, 2013. – 462 с. – (Альма-матер). – Про Ж.-О. Декролі: с. 103–104.
 14. Раннє читання [за методикою Овіда Декролі] : старша група : [посіб. для вихователів дошк. закл. та батьків / упоряд. ТерноваЛ. М. ; за заг. ред. Якименко С. І.]. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2010. – 31 с. – (Віконечко в світ : 5–6 років).
 15. ¹Растригіна, А. М. Розвиток теорії вільного виховання у вітчизняній і зарубіжній педагогіці кінця XIX – першої половини XX століття: автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Растригіна Алла Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – 42 с. – Про О. Декролі: с. 7, 10, 15.
 16. Русова, С. О. Декролі : (посмертна згадка) / [Софія Русова] // Софія Русова: з маловідомого і невідомого : [трилогія] / Прикарпат. нац. ун-т ім.Василя Стефаника ; [упоряд.: О. Джус, З. Нагачевська]. – Івано-Франківськ, 2006. – Ч. 1 : «Несторка української педагогічної літератури…». – С. 290–295. – Друк. за вид.: Українська шк. Львів, 1933. Ч. 1/2. С. 7–13.
 17. Русова, С. Новий плян навчання в народних школах Бельгії / [Софія Русова] // Софія Русова: з маловідомого і невідомого : [трилогія] /Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; [упоряд.: О. Джус, З. Нагачевська]. – Івано-Франківськ, 2006. – Ч. 1 : «Несторка української педагогічної літератури…». – С. 286–290. – Друк. за вид.: Рідна шк. Львів, 1938. Ч. 20. С. 208–210.
 18. Русова, С. Сучасні течії в новій педагогіці / [Софія Русова] // Софія Русова: з маловідомого і невідомого : [трилогія] / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; [упоряд.: О. Джус, З. Нагачевська]. – Івано-Франківськ, 2006. – Ч. 1 : «Несторка української педагогічної літератури…». – С. 358–422. – Про Декролі: с. 365, 372, 376, 377, 385. – Друк. за вид.: Шлях виховання й навчання. Львів, 1932. Ч. 1. С. 1–12 ; Ч. 2. С. 65–76 ; Ч. 3. С. 129–136 ; Ч. 4. С. 185–202.
 19. Скільський, Д. Історія зарубіжної педагогіки : посібник / Дмитро Скільський. – Київ : Смолоскип, 2011. – 373, [1]с. – (Серія «Пролегомени»). – Про О. Декролі: с. 300–301.
 20. СтрехаЕ.А. Содержание природоведческих знаний и методика освоения их детьми в теории О. Декроли / Е. А. Стреха // Начальная шк. –  – № 12. – С. 85–87.
 21. ТерноваЛ.М. Раннє читання (за методикою Овіда Декролі) : серед. група (4–5 років) : [посіб. для вихователів дошк. закл. та батьків / Л. М. Тернова]. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2009. – 23 с. – (Віконечко в світ : 4–5 років).
 22. ²Тодорова-Колева, М. П. Ovid Decroly School – Through life – about life or Opportunities for integration and inclusion of children with special educational needs / Тодорова-Колева Мариела Петкова // Современные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации : сб. ст. XVIМеждунар. науч.-практ. конф., 5 янв. 2021 г., Пенза / Междунар. центр сотрудничества «Наука и Просвещение». – Пенза, 2021. – С. 218–221. – Библиогр.: 8 назв.
 23. ²Турченко, А. Зарубіжні педагогічні інновації дошкільної освіти ХХ століття [Електронний ресурс] / Альбіна Турченко // Дидаскал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Текст. дані. – Полтава, – № 13. – C. 294–299. – Бібліогр.: 10 назв. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/6357/1/101.pdf (дата звернення: 02.09.2021). – Назва з екрана. – Про Ж.-О. Декролі: с. 296.
 24. Уланов, В. Логика организации школы / В. Уланов // Директор шк. – 1996. – № 4. – С. 3–12. – Из содерж.: Обучение жизни через саму жизнь : [об орг. пед. процесса по системе Декроли в гос. шк.-комплексе (детский сад – начальная школа – колледж) во Франции]. – С. 9–12.
 25. Чепіль, М. Педагогічні технології : [навч. посіб.] / Марія Чепіль, Надія Дудник ; МОНмолодьспорту України. – Дрогобич : Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 327 с. – Із змісту: [гл.] 10.1 : Реформаторська педагогіка Ж.-О. Декролі. – С. 243–244 ; [гл.] 10.2 : Особливості змісту педагогічної технології «школа життя, через життя». – С. 244–246.
 26. Чопик, Ю. Зарубіжна реформаторська педагогіка в оцінках українських науковців другої половини ХХ – початку ХХІ століття: [монографія] / Юрій Чопик, Інна Стражнікова ; МОН України, Прикарп. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : НАІР, 2017. – 263 с. – Про О. Декролі: с. 46, 52, 57, 67, 74, 81, 94, 163, 187, 234, 235, 236, 246.
 27. ¹Чорна, О. О. Антропологічні основи інноваційних педагогічних технологій / О. О. Чорна // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки : [зб. наук. пр.]. – Луганськ, 2012. – № 22, ч. 1. – С. 80–88. – Бібліогр.: 10 назв.

У статті розглянуто особливості змісту системних інноваційних педагогічних технологій, в основі яких лежить антропологічний підхід, зокрема технології «Школа для життя, через життя» Ж.-О. Декролі.

 1. ШакуловаС. Метод Декроли / С.Шакулова // Нар. учитель. – – № 9. – С. 98–106.
 2. Шлегер, Л. Обучение грамоте по методу Декроли / Л. Шлегер //Нар. учитель. – – № 9. – С. 106–111.
 3. ¹ШульцЛ. Новая школа доктора Декроли в Брюсселе и заведение его для ненормальных детей / Л. Шульц // Свобод. воспитание. – 1908/19 – № 4. – С.1–12.
 4. ²Эпштейн, М. М. На исторических перекрёстках. Метод проектов / Эпштейн М. М. – СПб. : Образоват. центр «Участие», 2011. – 54 с. – (Наношкола). – Об О. Декроли: с. 26–28, 33–36, 45–47.
 5. Ярмаченко, М. Декролі Жан Овід / М. Ярмаченко // Педагогічний словник / АПН України, Ін-т педагогіки ; за ред. Ярмаченка М. Д. – Київ, 2001. – С. 135.
 6. Ярмаченко, М. Д. Декролі Жан Овід / М. Д. Ярмаченко // Енциклопедія освіти / АПН України ; голов. ред. В. Г. Кремень. – Київ, 2008. – С. 166.
 7. Depaepe, M. The Canonization of Ovide Decroly as a “Saint” of the New Education / Marc Depaepe, Frank Simon, Angelo Van Gorp // History of Education Quarterly. – 2003. – Vol. 43, no. 2. – P. 224–249.
 8. Dubreucq, F. Profils d’éducateurs: Jean-Ovide Decroly (1871–1932) /Francine Dubreucq // Perspectives : revue trimestrielle de l’éducation. – 1992. – Vol. 22, no 3. – P. 425–446.
 9. Flayol, E. Le O.Decroly éducateur / E. Flayol. – Paris : F. Nathan, 1934. – 224 p. – (Bibliothèque des éducateurs).
 10. Hamaïde, A. La méthode Decroly : illustré de 57 planches hors texte en noir et en couleurs et de nombreux graphiques / Amélie Hamaïde ; préf. du Ed. Claparede. – Neuchatel ; Paris : Delachaux et Niestlé, [1908?]. – XV, 208  – (Collection d’actualités pédagogiques / l’Institut J. J. Rousseau et de la Société belge de pédotechnie).
 11. ³Koerrenz, Alternative Schooling and New Education : European Concepts and Theories / Ralf Koerrenz, Annika Blichmann, Sebastian Engelmann. – Cham : Palgrave Macmillan, 2018. – 125 p. – From the content: [Chap.] 4 : Ovide Decroly and the “Ecole pour la vie”. – P. 49–68.
 12. Van Gorp, A. From special to new education: the biological, psychological, and sociological foundations of Ovide Decrolys educational work (1871–1932) / AngeloVan Gorp // History of Education. – 2005. – Vol. 34, no. 2. – P. 135–150.

Повний текст статті в ресурсній базі EBSCO. Доступ у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського: http://dnpb.gov.ua/ua/?s=EBSCO

 1. Wagnon, S. Ovide Decroly, un pédagogue de l’éducation nouvelle, 1871–1932 / Sylvain Wagnon. – Bruxelles : Peter Lang, 2013. – 271 p.
 2. Wagnon, S. Le “dispositif Decroly”, un levier éducatif pour réformer la société (Belgique 1900–1930) / Sylvain Wagnon // Les Études Sociales. – 2016. – Vol. 163, no 1. – P. 117–132.

З цими виданнями можете ознайомитись
у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського

¹Праці з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

²Праці з бази даних Google Академія

³Праці з онлайн-бібліотеки Google Книги

Праці з інших інтернет-джерел

З працями, доступними в Інтернетмережі, можете ознайомитись онлайн за гіперпосиланнями


Анонси та оголошення

21.06.2024

Шановні колеги!

Запрошуємо до публікації в електронному науковому фаховому журналі «Науково-педагогічні студії» (вип. 8/2024) Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.  Детальніше…

20.06.2024

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського оголошує конкурс на заміщення вакантних посад. Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали