НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Публікації про життя та діяльність Ж.-О. Декролі

 1. Автомонов,ПП. «Ермітаж» – школа Овіда Декролі / П. П. Автомонов // Педагогіка діалогу. Інновації зарубіжної школи : навч. посіб. / П. П. Автомонов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Гл. 4. – С. 72–86.
 2. ⁴Аніщук, А. М. Погляди Жана-Овіда Декролі на виховання дітей дошкільного віку / А. М. Аніщук // Актуальні проблеми дошкільної освіти : навч. посіб. для студентів вищ. пед. навч. закл. / А. М. Аніщук ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2015. – Розд. 1, тема 1.1, [пункт 4]. – С. 11–12.
 3. ²Аргіропоулос,Д. Інклюзивна педагогіка : (навч. посіб. для наук.‑пед. працівників та для підгот. фахівців за спец. 012 Дошкільна освіта) / Дімітріс Аргіропоулос, Наталія Тарнавська ; Пармський ун-т, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир : О. О. Євенок, 2020. – 245 с. – Про О. Декролі: с. 21–24.
 4. ²Блохин, Д. Педагогічні концепції західноєвропейських педагогів і психологів кінця ХІХ – початку ХХ ст. [Електронний ресурс] : (авторський пед. есей) / Дарина Блохин // Філософія освіти і педагогіка : електрон. наук.-метод. часопис Чернігівського ОІППО ім. К. Д. Ушинського. – Текст. дані. – Чернігів, 2021. – № 48. – С. 68–86. – Бібліогр.: 22 назви. – Режим доступу: https://choippo.edu.ua/rar/FO48.pdf#page=67 (дата звернення: 02.09.2021). – Назва з екрана. – Про Ж.-О. Декролі: с. 83–85.
 5. Богуш, А. Навчання дітей читати за методикою Жана-Овіда Декролі / Алла Богуш, Наталія Маліновська // Перші кроки грамоти: передшкільний вік : навч. посіб. / Алла Богуш, Наталія Маліновська. – 3-тє вид. – Київ, 2016. – С. 204–207.
 6. Галецька, Ю. В. Ігрові технології як форма роботи з дітьми з помірною та важкою розумовою відсталістю / Ю. В. Галецька // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Кам’янець-Подільський, 2017. – Вип. 10. – С. 55–65. – Бібліогр.: 8 назв.

У статті висвітлено особливості розвитку ігрової діяльності дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю. Визначено певні ігрові технології, які можна використовувати в роботі з цією категорією дітей. Зокрема представлено розроблену О. Декролі систему навчання та виховання «Школа для життя, через життя», основою якої є дитина та її потреби.

 1. ГмурманВ. Критика «экспериментов» Декроли и Сары Форер / В. Гмурман // Совет. педагогика. – – №4. – С. 152–154.
 2. Гончаренко, С. Декролі (Decroly) Жан Овід / Семен Гончаренко // Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. – Київ, 1997. – С. 85.

Те саме // Український педагогічний енциклопедичний словник / Семен Гончаренко. – Вид. 2-ге, допов. й випр. – Рівне, 2011. – С. 116.

 1. ²Горкавенко, А. Оцінка Софії Русової педагогічних ідей Овідо Декролі [Електронний ресурс] / Горкавенко Анна ; наук. керівник Коваленко Є. І. // Педагогічний альманах : зб. пр. молодих науковців / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Текст. дані. – Ніжин, 2016. – Вип. 1. – С. 83–88.– Бібліогр.: 5 назв. – Режим доступу: http://lib.ndu.edu.ua:8080/dspace/bitstream/123456789/585/1/Pedagogichniy_almanah_V_1_2016.pdf.pdf#page=83 (дата звернення: 31.08.2021). – Назва з екрана.
 2. ²Дворнік, О. Оцінка Софією Русовою методики навчання О. Декролі [Електронний ресурс] / Дворнік Оксана ; наук. керівник Коваленко Є. І. // Педагогічний альманах : зб. пр. молодих науковців / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Текст. дані. – Ніжин, 2012. – Вип. 1. – С. 100–103. – Бібліогр.: 3 назви. – Режим доступу: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/582/1/pedagog_almanah_1.pdf#page=100 (дата звернення: 01.09.2021). – Назва з екрана.
 3. Декроли (Decroly) Жан Овид // Педагогический энциклопедический словарь / [гл. ред. Б. М. Бим-Бад]. – М., 2003. – С. 353.
 4. Декроли (Decroly) Овид // Большая советская энциклопедия : [в65 т.] / гл. ред. О. Ю. Шмидт. – М., 1931. – Т. 21. – С. 125.
 5. Декроли (Decroly) Овид // Большой энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. – М. ; СПб., 1993. – С. 370.
 6. Декроли (Decroly) Овид // Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. – Изд. 4-е, испр. и доп. – М., 1989. – С. 373.
 7. Джуринский, А. Н. Возникновение экспериментальных учебно-воспитательных учреждений во Франции, Бельгии, Швейцарии / А. Н. Джуринский // Развитие экспериментальных учебно-воспитательных учреждений в СССР и за рубежом : сб. науч. тр. / под ред. А. И. Пискунова ; АПН СССР, НИИ общ. педагогики. – М., 1977. – С. 38–55.
 8. Джуринский,АН. История педагогики : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по пед. специальностям / А. Н. Джуринский. – М. : Владос, 1999. – 430, [1] с. – Об О. Декроли: с. 315,
 9. Джуринский,А. Н. «Эрмитаж» – жемчужина школы Бельгии / А. Н. Джуринский // Педагогика. – 1993. – № 5. – С. 110–113.
 10. Джус, О. Творча спадщина Софії Русової періоду еміграції: [монографія] / Оксана Джус ; [наук. ред. Б. М. Ступарик] ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Плай, 2002. – 256, [2] с. – Про Декролі: с. 85, 86, 90, 125–126, 129, 166–167.
 11. Дичківська, І. М. Система розвивального навчання О. Декролі як інноваційна педагогічна технологія / І. М. Дичківська // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту. – Рівне, 2002. – Вип. 23. – С. 29–32. – Бібліогр.: 5 назв.
 12. Дичківська, І. М. «Школа для життя, через життя» Ж.-О. Декролі / І. М. Дичківська // Інноваційні педагогічні технології : підручник / І. М. Дичківська. – 2-ге вид., допов. – Київ, 2012. – Гл. 2.5. – С. 147–160.
 13. Егоров, С. Ф. Введение в историю дошкольной педагогики : учеб. пособие для студентов пед. вузов / С. Ф. Егоров, С. В. Лыков, Л. М. Волобуева ; под ред. С. Ф. Егорова. – М. : Академия, 2001. – 317, [2] с. – (Высшее образование). – О Ж. О. Декроли: с. 210–215.
 14. Зайченко, І. В. Історія педагогіки : у 2 кн. Кн. 1. Історія зарубіжної педагогіки : навч. посіб. [для студентів вищ. навч. закл.] / І. В. Зайченко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2010. – 620, [1]с. – Про О. Декролі: с. 508, 512–513, 518, 519.
 15. Зеленко, А. Современные реформаторы образования и воспитания. Бельгия. Институт д-ра Декроли / А. Зеленко // Свобод. воспитание. – 1912/1913. – № 4. – Стб. 59–88 ; № 5. – Стб. 7–22.
 16. История дошкольной педагогики : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / под ред. Л. Н. Литвина. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 1989. – 350, [2] с. – Из содерж.: Педагогические взгляды Овида Декроли. – С. 96–98.
 17. История педагогики и образования : от зарождения воспитания в первобыт. о-ве до конца ХХ в. : учеб. пособие для пед. учеб. заведений / под ред. А. И. Пискунова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Сфера, 2001. – 509, [1] с. – Об О. Декроли: с. 392.
 18. ¹Караманов, О. В. Творчі ідеї педагогів-реформаторів Ж.‑О. Декролі і С. Френе у контексті організації музейної комунікації / Караманов О. В. // Вісн. Львів. торг.-екон. ун-ту. Гуманітарні науки : [зб. наук. пр.]. – Львів, 2018. – Вип. 15. – С. 188–192. – Бібліогр.: 10 назв.
 19. Квас, О. В. Педагогіка «нового виховання» як реформаторський рух на зламі ХІХ і ХХ століть / Квас О. В. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 18. – С. 19–26. – Бібліогр.: 3 назви.

У статті проаналізовано сутність руху «нове виховання» в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. як педагогічної альтернативи; окреслено методологічні концепції дошкільного виховання представників цього руху, зокрема бельгійського лікаря та педагога О. Декролі.

 1. Кемінь, Г. «Нове виховання» через призму науково-педагогічної діяльності Овідія Декролі / Галина Кемінь // Молодь і ринок. – 2018. – № 11. – С. 69–74. – Бібліогр.: 5 назв.
 2. Кемінь, Г. Педагогічна спадщина Овідія Декролі у становленні педагогіки «нового виховання» / Галина Кемінь // Теорія і практика «нового виховання» у західноєвропейській педагогіці (кінець XIX – середина XX століття) : [монографія] / Галина Кемінь. – Дрогобич, 2004. – С. 57–64.
 3. Кемінь, Г. М. Розвиток ідей «нового виховання» у західноєвропейській педагогіці (кінець ХІХ – середина ХХ ст.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 00.07 «Теорія і методика виховання» / Кемінь Галина Миколаївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. – Луганськ, 2004. – 21 с. – Про О. Декролі: с. 3, 7, 12, 13, 16, 17, 18.
 4. ³Козлова,С. А. Программа обучения ребёнка в концепции О. Декроли / С. А. Козлова, Н. П. Флегонтова // Теоретические основы дошкольного образования. Образовательные программы для детей дошкольного возраста : учеб. и практикум для СПО / С. А. Козлова, Н. П. Флегонтова. – М., 2018. – Гл. 2.3. – С. 63–69.
 5. Кравчинська, Т. С. Реалізація принципів педагогіки партнерства в умовах упровадження Концепції «Нова українська школа» / [Т. С. Кравчинська] // Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент : [колект. монографія] / НАПН України, Держ. ВНЗ «Університет менеджменту освіти» ; [за наук. ред. М.О. Кириченка, Л. М. Сергеєвої]. – Київ, 2018. – Розд. 4, [гл.]3. – С. 266–277. – Про Ж. Декролі: с. 270–272, 274.
 6. Лаврусевич, Н. О. Вплив зарубіжної реформаторської педагогіки на розвиток вітчизняної педагогічної думки в 20-х роках ХХ століття / Лаврусевич Надія Олексіївна, Поліщук Світлана Вікторівна ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Рута, 2014. – 167 с. – Про О. Декролі: с. 4, 42, 84, 108.
 7. Лысова, Е. Б. Декроли (Decroly) Жан Овид / Е. Б. Лысова // Российская педагогическая энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. В. В. Давыдов. – М., 1993. – Т. 1. – С. 249–250.
 8. Машкіна,Л. Педагогічна система Жана-Овіда Декролі / Людмила Машкіна // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. – Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 119–124. – Бібліогр.: 5 назв.
 9. Мортель, М. В. Метода Декролі : [пер. з фр.] / М. Ван-де-Мортель // Шлях освіти. – 1926. – № 6/7. – С. 138–160.
 10. Наумов, Б. М. Поліцентризм як новітня система в сучасній педагогіці / Б. М. Наумов // Управління шк. – 2016. – № 1/3. – С. 73–86. – Про О. Декролі як одного з видатних попередників педагогіки поліцентризму: с. 82.
 11. ПлехановА. Овид Декроли и его метод / А.Плеханов // Дошк. воспитание. – 1991. – №  – С. 47–51.
 12. Поляк, Г. Новая школа на Западе. Педагогическая система Декроли / Г. Поляк ; с предисл. А. П. Пинкевича ; Исслед. ин-т науч. педагогики при 2-м МГУ. – М. : Работник просвещения, 1928. – 98 с.
 13. Поніманська, Т. І. Дошкільна педагогіка : підручник / Т. І. Поніманська. – 2-ге вид., допов. – Київ : Академвидав, 2013. – 462 с. – (Альма-матер). – Про Ж.-О. Декролі: с. 103–104.
 14. Раннє читання [за методикою Овіда Декролі] : старша група : [посіб. для вихователів дошк. закл. та батьків / упоряд. ТерноваЛ. М. ; за заг. ред. Якименко С. І.]. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2010. – 31 с. – (Віконечко в світ : 5–6 років).
 15. ¹Растригіна, А. М. Розвиток теорії вільного виховання у вітчизняній і зарубіжній педагогіці кінця XIX – першої половини XX століття: автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Растригіна Алла Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – 42 с. – Про О. Декролі: с. 7, 10, 15.
 16. Русова, С. О. Декролі : (посмертна згадка) / [Софія Русова] // Софія Русова: з маловідомого і невідомого : [трилогія] / Прикарпат. нац. ун-т ім.Василя Стефаника ; [упоряд.: О. Джус, З. Нагачевська]. – Івано-Франківськ, 2006. – Ч. 1 : «Несторка української педагогічної літератури…». – С. 290–295. – Друк. за вид.: Українська шк. Львів, 1933. Ч. 1/2. С. 7–13.
 17. Русова, С. Новий плян навчання в народних школах Бельгії / [Софія Русова] // Софія Русова: з маловідомого і невідомого : [трилогія] /Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; [упоряд.: О. Джус, З. Нагачевська]. – Івано-Франківськ, 2006. – Ч. 1 : «Несторка української педагогічної літератури…». – С. 286–290. – Друк. за вид.: Рідна шк. Львів, 1938. Ч. 20. С. 208–210.
 18. Русова, С. Сучасні течії в новій педагогіці / [Софія Русова] // Софія Русова: з маловідомого і невідомого : [трилогія] / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; [упоряд.: О. Джус, З. Нагачевська]. – Івано-Франківськ, 2006. – Ч. 1 : «Несторка української педагогічної літератури…». – С. 358–422. – Про Декролі: с. 365, 372, 376, 377, 385. – Друк. за вид.: Шлях виховання й навчання. Львів, 1932. Ч. 1. С. 1–12 ; Ч. 2. С. 65–76 ; Ч. 3. С. 129–136 ; Ч. 4. С. 185–202.
 19. Скільський, Д. Історія зарубіжної педагогіки : посібник / Дмитро Скільський. – Київ : Смолоскип, 2011. – 373, [1]с. – (Серія «Пролегомени»). – Про О. Декролі: с. 300–301.
 20. СтрехаЕ.А. Содержание природоведческих знаний и методика освоения их детьми в теории О. Декроли / Е. А. Стреха // Начальная шк. –  – № 12. – С. 85–87.
 21. ТерноваЛ.М. Раннє читання (за методикою Овіда Декролі) : серед. група (4–5 років) : [посіб. для вихователів дошк. закл. та батьків / Л. М. Тернова]. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2009. – 23 с. – (Віконечко в світ : 4–5 років).
 22. ²Тодорова-Колева, М. П. Ovid Decroly School – Through life – about life or Opportunities for integration and inclusion of children with special educational needs / Тодорова-Колева Мариела Петкова // Современные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации : сб. ст. XVIМеждунар. науч.-практ. конф., 5 янв. 2021 г., Пенза / Междунар. центр сотрудничества «Наука и Просвещение». – Пенза, 2021. – С. 218–221. – Библиогр.: 8 назв.
 23. ²Турченко, А. Зарубіжні педагогічні інновації дошкільної освіти ХХ століття [Електронний ресурс] / Альбіна Турченко // Дидаскал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Текст. дані. – Полтава, – № 13. – C. 294–299. – Бібліогр.: 10 назв. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/6357/1/101.pdf (дата звернення: 02.09.2021). – Назва з екрана. – Про Ж.-О. Декролі: с. 296.
 24. Уланов, В. Логика организации школы / В. Уланов // Директор шк. – 1996. – № 4. – С. 3–12. – Из содерж.: Обучение жизни через саму жизнь : [об орг. пед. процесса по системе Декроли в гос. шк.-комплексе (детский сад – начальная школа – колледж) во Франции]. – С. 9–12.
 25. Чепіль, М. Педагогічні технології : [навч. посіб.] / Марія Чепіль, Надія Дудник ; МОНмолодьспорту України. – Дрогобич : Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 327 с. – Із змісту: [гл.] 10.1 : Реформаторська педагогіка Ж.-О. Декролі. – С. 243–244 ; [гл.] 10.2 : Особливості змісту педагогічної технології «школа життя, через життя». – С. 244–246.
 26. Чопик, Ю. Зарубіжна реформаторська педагогіка в оцінках українських науковців другої половини ХХ – початку ХХІ століття: [монографія] / Юрій Чопик, Інна Стражнікова ; МОН України, Прикарп. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : НАІР, 2017. – 263 с. – Про О. Декролі: с. 46, 52, 57, 67, 74, 81, 94, 163, 187, 234, 235, 236, 246.
 27. ¹Чорна, О. О. Антропологічні основи інноваційних педагогічних технологій / О. О. Чорна // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки : [зб. наук. пр.]. – Луганськ, 2012. – № 22, ч. 1. – С. 80–88. – Бібліогр.: 10 назв.

У статті розглянуто особливості змісту системних інноваційних педагогічних технологій, в основі яких лежить антропологічний підхід, зокрема технології «Школа для життя, через життя» Ж.-О. Декролі.

 1. ШакуловаС. Метод Декроли / С.Шакулова // Нар. учитель. – – № 9. – С. 98–106.
 2. Шлегер, Л. Обучение грамоте по методу Декроли / Л. Шлегер //Нар. учитель. – – № 9. – С. 106–111.
 3. ¹ШульцЛ. Новая школа доктора Декроли в Брюсселе и заведение его для ненормальных детей / Л. Шульц // Свобод. воспитание. – 1908/19 – № 4. – С.1–12.
 4. ²Эпштейн, М. М. На исторических перекрёстках. Метод проектов / Эпштейн М. М. – СПб. : Образоват. центр «Участие», 2011. – 54 с. – (Наношкола). – Об О. Декроли: с. 26–28, 33–36, 45–47.
 5. Ярмаченко, М. Декролі Жан Овід / М. Ярмаченко // Педагогічний словник / АПН України, Ін-т педагогіки ; за ред. Ярмаченка М. Д. – Київ, 2001. – С. 135.
 6. Ярмаченко, М. Д. Декролі Жан Овід / М. Д. Ярмаченко // Енциклопедія освіти / АПН України ; голов. ред. В. Г. Кремень. – Київ, 2008. – С. 166.
 7. Depaepe, M. The Canonization of Ovide Decroly as a “Saint” of the New Education / Marc Depaepe, Frank Simon, Angelo Van Gorp // History of Education Quarterly. – 2003. – Vol. 43, no. 2. – P. 224–249.
 8. Dubreucq, F. Profils d’éducateurs: Jean-Ovide Decroly (1871–1932) /Francine Dubreucq // Perspectives : revue trimestrielle de l’éducation. – 1992. – Vol. 22, no 3. – P. 425–446.
 9. Flayol, E. Le O.Decroly éducateur / E. Flayol. – Paris : F. Nathan, 1934. – 224 p. – (Bibliothèque des éducateurs).
 10. Hamaïde, A. La méthode Decroly : illustré de 57 planches hors texte en noir et en couleurs et de nombreux graphiques / Amélie Hamaïde ; préf. du Ed. Claparede. – Neuchatel ; Paris : Delachaux et Niestlé, [1908?]. – XV, 208  – (Collection d’actualités pédagogiques / l’Institut J. J. Rousseau et de la Société belge de pédotechnie).
 11. ³Koerrenz, Alternative Schooling and New Education : European Concepts and Theories / Ralf Koerrenz, Annika Blichmann, Sebastian Engelmann. – Cham : Palgrave Macmillan, 2018. – 125 p. – From the content: [Chap.] 4 : Ovide Decroly and the “Ecole pour la vie”. – P. 49–68.
 12. Van Gorp, A. From special to new education: the biological, psychological, and sociological foundations of Ovide Decrolys educational work (1871–1932) / AngeloVan Gorp // History of Education. – 2005. – Vol. 34, no. 2. – P. 135–150.

Повний текст статті в ресурсній базі EBSCO. Доступ у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського: http://dnpb.gov.ua/ua/?s=EBSCO

 1. Wagnon, S. Ovide Decroly, un pédagogue de l’éducation nouvelle, 1871–1932 / Sylvain Wagnon. – Bruxelles : Peter Lang, 2013. – 271 p.
 2. Wagnon, S. Le “dispositif Decroly”, un levier éducatif pour réformer la société (Belgique 1900–1930) / Sylvain Wagnon // Les Études Sociales. – 2016. – Vol. 163, no 1. – P. 117–132.

З цими виданнями можете ознайомитись
у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського

¹Праці з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

²Праці з бази даних Google Академія

³Праці з онлайн-бібліотеки Google Книги

Праці з інших інтернет-джерел

З працями, доступними в Інтернетмережі, можете ознайомитись онлайн за гіперпосиланнями


Анонси та оголошення

28.03.2023

flowers9

Щиро вітаємо

ПРОЦЕНКО ГАННУ ВОЛОДИМИРІВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родини, серед друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України

Л. Д. Березівська

18.03.2023

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у роботі круглого столу «Сучасні технології візуалізації колекцій цифрових освітніх ресурсів (до Всеукраїнського фестивалю науки). Захід відбудеться 17 травня 2023 р. у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського НАПН України у змішаному форматі.

Інформаційний лист

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали