НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність С. Х. Чавдарова

 1. Академія педагогічних наук України : п’ятиріччя становлення і розв. / М. Д. Ярмаченко ; [редкол.: І. Д. Бех, Віт. І. Бондар, М. С. Вашуленко та ін.]. – Київ : [б. в.], [1997]. – С. 7, 53.
 2. Адаменко О. В. С. Х. Чавдаров – педагог, учений і організатор науки /О. В. Адаменко // Освіта Донбасу. – 2004. – № 2. – С. 100– – Бібліогр.: 15 назв.
 3. Алексюк А. М. Невтомний розвідник педагогічних глибин / А. М. Алексюк // Рад. шк. – 1967. – № 8. – С. 95–
 4. Алексюк А. М. С. Х. Чавдаров, заслужений діяч науки Української РСР /А. М. Алексюк // Педагогіка: республік. науково-метод. зб. – Київ : Рад. шк.,1967. – Вип. 5. – С. 141–
 5. Андрущенко, В. Світанок Європи : проблема формування нового учителя для об’єднаної Європи ХХІ століття / Віктор Андрущенко. – Київ  : Знання України, 2012. – 1099 с.
 6. Артемова, Л. В. Історія педагогіки України : підруч. для студ. вищ. пед. навч. закл. / Л. В. Артемова. – Київ : Либідь, 2006. – 421, [1] с.
 7. Бакум, З. П. Лінгводидактична спадщина С. Х. Чавдарова : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02 : захищена 26.02.1996 / Бакум Зінаїда Павлівна ; наук. керівник Біляєв О. М. ; Криворіз. держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг : [б. в.], 1996. – 157 арк.
 8. Бакум, З. П. С. Х. Чавдаров і лінгводидактика / З. П.Бакум // Початкова шк. – 1997. – № 2. – С. 53–
 9. Березівська, Л. Д. Реформи шкільної освіти в Україні у XX столітті: документи, матеріали і коментарі : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : хрестоматія / Л. Д. Березівська ; Ін-т педагогіки НАПН України.– Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. – С. 262, 276, 277, 278.
 10. Березівська, Л. Д. Життєвий шлях і науково-педагогічна діяльність Сави Христофоровича Чавдарова (1892–1962) / Л. Д. Березівська, Л. С. Бондар // Сава Христофорович Чавдаров: до 120-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2012. – С. 9–13. – Текст доступний також в інтернеті: http://lib.iitta.gov.ua/8341/1/Чавдаров.pdf (дата звернення: 06.11.2022). – Назва з екрана.
 11. Бондар, Л. Внесок С. Х. Чавдарова в розвиток української педагогічної науки : [до 110-річчя від дня народження] / Людмила Бондар // Рідна шк. – 2002. – № 8/9. – С. 62–
 12. Бондар, Л. С. Вклад С. X. Чавдарова у розвиток теоретичних основ радянської дидактики / Л. С. Бондар // Історія педагогіки у структурі професійної підготовки вчителя: зб. наук. пр. Кам’янець-Подільськ. держ. пед. ун-ту. – Серія : соц.-педагогічна.– Кам ‘янець-Подільськ. : Абетка-НОВА, 2002. – Вип. 3. – Т. 1. – С. – 190–
 13. Бондар, Л. С. Внесок С. Х. Чавдарова у розвиток українського підручникотворення / Л. С. Бондар // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки АПН України : Пед. думка, 2003. – Вип. 4.– С. 24–28.
 14. Бондар Л. С. Чавдаров Сава Христофорович / Л. С. Бондар // Інститут педагогіки, 80 / АПН України, Ін-т педагогіки ; [голов. ред. В. М. Мадзігон]. – Київ, 2006. – С. 211–212 : фотогр.
 15. Бондар, Л. С. Чавдаров Сава Христофорович / Л. С. Бондар // Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. О.В.Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 2 : ХХ століття. – С. 336– – Бібліогр.: С. 340–341.
 16. Бондар Людмила. Педагогічна спадщина С.Х. Чавдарова (до 120-річчя відднянародження) [Електронний ресурс] / Людмила Бондар. – Режим доступу: http://library.udpu.edu.ua/library_files/istoruk_ped_almanax/2012/2012_2_14.pdf  (дата звернення: 06.11.2022). – Назва з екрана.
 17. Гончаренко, С. Чавдаров Сава Христофорович : [біографія] // Український педагогічний енциклопедичний словник / Семен Гончаренко. – Вид. 2-ге, доповн. й виправл. – Рівне : Волинські обереги, 2011. – С. 494.
 18. Євтух, В. Триєдине покликання: факультет соціології та психології / Володимир Євтух, Наталія Дем’яненко // Нариси історії Київ. Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка (1834–2004) : монографія / В В. Різун, М. С. Тимошик, А.Є.Конверський та ін. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – С. 195–
 19. Зайченко, І. В. Історія педагогіки : у 2-х кн. – Кн. ІІ. Школа, освіта і педагогічна думка в Україні : навч. посіб. – Київ : Видавничий Дім «Слово», 2010. – С. 772–774.
 20. Інститут педагогіки АПН України, 70 : нарис історії / АПН України, Ін-т педагогіки ; [редкол.: М. Д. Ярмаченко, В. М. Мадзігон … М. С. Вашуленко та ін.]. – Київ : Пед. думка, 1996. – С. 34–35. : фотогр.
 21. Інститут педагогіки: погляд через роки… : до 75-річчя від дня заснув. Укр. наук.-дослід. Ін-ту педагогіки / АПН України, Ін-т педагогіки ; [редкол.: БібікН.М., Бугайов О. І., Бурда М. І. та ін.]. – Київ : Пед. думка, 2002. – С. 68, 70–77, 80–84. : фотогр.
 22. Інститут педагогіки 80 / АПН України, Ін-т педагогіки АПН України ; [редкол. М. Д. Ярмаченко та ін. ; голов. ред. В. М. Мадзігон]. – Київ : Пед. думка, 2006.– С. 23. : фотогр.
 23. Кузьменко, А. Ю. Внесок педагогічної спадщини С. Чавдарова у розвиток української освіти (20–60 роки ХХ століття) : дис. … д–ра пед. наук. : спец. / Кузьменко Анна Юріївна ; наук. керівник Гораш К. В. ; Центр. держ. пед. ун–т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2021.– 266 арк.
 24. Кузьменко А. Ю. Особливості методів навчання у підручниках С.Х.Чавдарова / А. Ю. Кузьменко // Матеріали ІІІ міжнародної наук.-практ конф. «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації». – Київ, 2019. – С.251–252.
 25. .Кузьменко А. Ю. Дидактичні ідеї підручникотворення у педагогічній спадщині С.Х.Чавдарова / А. Ю. Кузьменко // Зб. наук. пр. «Проблеми сучасного підручника» / Ін–т педагогіки НАПН України. – Вип. – Київ, 2018. – С. 204–211.
 26. Подставкіна, А. Історичні уроки в контексті сучасного реформування освіти : [матеріали круглого столу «С. Х. Чавдаров і розвиток укр пед. науки та шкільництва»] /Анжеліна Подставкіна // Рідна шк. – 2003. – № 1. – С. 62–66.
  Із змісту: 110 років від дня народження Сави Христофоровича Чавдарова / Людмила Бондар. – С. 62;
  Роль С. Х. Чавдарова в розвитку інституту педагогіки АПН України / Микола Ярмаченко. – 62–63;
  Внесок С. Х. Чавдарова в початкову ланку лінгводидактики / Микола Вашуленко. – С. 63–64;
  В. О. Сухомлинський та С. Х. Чавдаров: наукові та особистісні стосунки / Ольга Сухомлинська. – С. 64;
  Актуальні ідеї методики навчання української мови в педагогічній спадщині  С. Х. Чавдарова /Леонід Скуратівський. – С. 64–65;
  С. Х. Чавдаров про наукову експертизу підручників / Лідія Пироженко. – С. 65;
  Внесок С. Х. Чавдарова в розвиток історико-педагогічної науки / Лариса Березівська. – С. 65;
  Спогади про Саву Христофоровича Чавдарова / Нінель Калениченко. – С. 65–66.
 27. Лабораторія навчання і виховання молодших школярів : [до 70-річчя Ін-ту педагогіки АПН України] / Н. Ф. Скрипченко // Початкова шк. – 1996. – № 3. – С. 7–13. (Про Чавдарова, Чепігу)
 28. Мамчур, Л. Витоки компетентнісного підходу до навчання мови в дослідженнях вітчизняних учених / Лідія Мамчур // Українська мова і література в школі. – 2011. – № 2. – С. 8–12. – Бібліогр.: 12 назв.
 29. Палатна, В. В. Проблеми шкільної мовної освіти в педагогічній спадщині С. Х. Чавдарова : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 : захищена 25.02.2009 / Палатна Вікторія Вікторівна ; наук. керівник Розсоха А. П. ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Київ, 2009. – 203 арк.
 30. Палатна, В. В. Загальнотеоретичні засади шкільної мовної освіти у педагогічній спадщині С. Х. Чавдарова / В. В. Палатна // Молодь і ринок. – 2008. – № 3. – С. 146-149.
 31. Палатна, В. В. С. Х. Чавдаров про викладання української літературної мови в середній школі / В. В. Палатна // Гуманітарний вісн. Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-ту ім. Г. Сковороди. Вип. 14. Серія : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – Переяслав-Хмельницький : [Б. в.], 2008. – С. 190–193. – Бібліогр.: с. 193 (18 назв).
 32. Палатна, В. Формування педагогічного світогляду С.Х. Чавдарова у контексті шкільної освіти в Україні / Вікторія Палатна // Рідна шк. – 2008. – № 10. – С. 78–80.
 33. Піхорович, В. Д. Філософські та соціально-педагогічні погляди С. Х. Чавдарова / В. Д. Піхорович // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. – Київ, 2019. – Вип. 40. – С. 155–163.
 34. Присяжнюк, К. Ф. Все життя – школі. (Про педагога-методиста С.Чавдарова) // Рад. школа. – 1959. – № 10. – С. 31–34.
 35. Проніков, О. К. Проблеми теорії педагогіки у творчій спадщині С.Х.Чавдарова : (до 90-річчя з дня народження) / О. К. Проніков // Рад. школа. – 1982. – № 8. – С. 89–
 36. Проніков, О. К. С. Х. Чавдаров про передовий педагогічний досвід /О.К. Проніков // Рад. школа. – 1984. – № 12. – С. 75–
 37. Проніков, О. К. Старійшина українських педагогів / О. К. Проніков //Початкова шк. – 1981. – № 9. – С. 56–
 38. Проніков, О. К. Діти дивляться на дорослих / О. К. Проніков // Рад. жінка. – 1982. – № 10. – С. 25.
 39. Радул, О. С. Історія педагогіки України : [навч. посіб.] / О. С. Радул. – [Вид. 3-тє, допов. і переробл.]. – Кіровоград : [Імекс ЛТД], 2008. – С. 72–73.
 40. Регейло, І. Ю. Тенденції розвитку системи підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні у 50–60 рр. ХХ ст. /І.Ю. Регейло // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. Серія 5 : Педігогічні науки: реалії та перспективи / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – Вип. 27. – С. 254–
 41. Сухомлинська О. В. В. О. Сухомлинський та С. Х. Чавдаров: наукові та особисті стосунки / О. В. Сухомлинська // Рідна шк. – 2003. – № 1. – С. 64.
 42. Тарнавська С. В. Сава Христофорович Чавдаров про патріотичне виховання дітей в сім’ї [Електронний ресурс] / С. В. Тарнавська // Українські педагоги про національно-патріотичне виховання : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. семінару /ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [та ін.] ; [редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Зозуля С. М., Філімонова Т. В. ; літ. ред. Редько-Шпак Л. В. ; рецензенти Сухомлинська О. В., Коляда Н. М.]– Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2016. – С. 26–27. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/ua/page/2/?post_type=ourpublications (дата звернення: 24.01.2021). – Назва з екрана.
 43. Ходорковський, І. Д. Професор С.Х. Чавдаров. Педагогічні ідеї Тараса Григоровича Шевченка / І. Д. Ходорковський // Рад. школа. – 1954. – № 1. – С. 57–
 44. Чавдаров Сава Христофорович // Видатні особистості з українського мовознавства : хрестоматія / за заг. ред. Марини Навальної; укл.: Тетяна Левченко, Тетяна Чубань. — Переяслав-Хмельницький: «Видавництво КСВ», 2016. – С. 161–162.
 45. Чавдаров Сава Христофорович // Шевченківська енциклопедія: – Т. 6: Т–Я : у 6 т. / Гол. ред. М. Г. Жулинський. – Київ : Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка, 2015. – С. 702.
 46. Сава Христофорович Чавдаров : до 120-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О.Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Пєєва С. П., Айвазова Л. М. ; авт. вступ. ст.: Березівська Л. Д., Бондар Л. С. ; наук. консультант Березівська Л. Д. ; наук. ред. Рогова П. І.]. – Київ : Нілан-ЛТД, 2012. – 213 с. – (Серія «Видатні педагоги світу» ; вип. 8). – Текст також доступний в інтернеті: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/index_11_10.pdf (дата звернення: 24.01.2021).
 47. Савва Христофорович Чавдаров: некролог // Сов. педагогика. – 1962. – № 12. – С. 153.
 48. Чепелєв, В. І. Видатний учений-педагог / В. І. Чепелєв // Рад. освіта. – 1967. –16 серп.
 49. Черняк, С. Г. Розвиток тенденцій організаційно-педагогічних засад діяльності Київського університету: минуле та сучасне / С. Г. Черняк // Наука і освіта. – 2011. – № 2 ; Педагогіка. – С. 61–64. – Бібліогр.: с. 64 (9 назв). (Про заслуженого діяча УРСР професора С. Х. Чавдарова, який був завідувачем кафедри педагогіки в університеті).
 50. 60-річчя професора С.Х. Чавдарова // Рад. школа. – 1952. – № 12.–С.
 51. Шульман, Б. Підручник для педагогічних вищих шкіл під редакцією професора С. Х. Чавдарова : рецензія / Б. Шульман // Комуністична освіта. – 1940. – № 8. – С. 119–121.
 52. Ярмаченко, М. Реформування освіти та педагогічної науки в Україні. Історія та сучасність / Микола Ярмаченко // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2001. – № 3. – С. 18–42 : портр.

Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали