НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць С. Х. Чавдарова

 1. Сава Христофорович Чавдаров : до 120-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Пєєва С. П., Айвазова Л. М. ; авт. вступ. ст.: Березівська Л. Д., Бондар Л. С. ; наук. консультант Березівська Л. Д. ; наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – Київ : Нілан-ЛТД, 2012. – 128, [2] с. – (Сер. „Видатні педагоги світу” ; вип. 8)
 2. Боротися за високу успішність // На допомогу шкільному інспектору : зб. матеріалів /М-во освіти УРСР. – К. : Рад. шк., 1950. – С. 77-103.
 3. Боротьба за навчальний рік на селі : (тези доп. на пленумі методсекції сіл. школи) // Бюл. Київ. округової інспектури народньої освіти. – 1927. – Ч. 4. – С. 3-11 : табл.
 4. *Буквар Т.Г. Шевченка // Збірник пам’яті Т. Г. Шевченка: до 125-річчя від дня народження (1814-1939). – Київ-Харків, 1939. – С. 76-111.
 5. *Бути зразком для дітей // Рад. жінка. -1946. – № 10/11. – С. 25.
 6. *Виховна робота в початковій школі : доп. на республік. нараді вчителів почат. школи // На допомогу вчителеві початкової школи : зб. ст. / Нар. комісаріат освіти УРСР, Укр. наук.-дослід. ін-т педагогіки ; [ред. Костюк Г. С.]. – Київ ; Львів, 1945. – С. 13-34.
 7. *Дидактические принципы Ушинского и советская педагогика // Учит. газета. – 1941. – 11 апр. (№ 44) – С. 2.
  У фонді ДНПБ ім. В. Сухомлинського зберігається машинописний рукопис статті.
 8. Деякі уваги про роботу з підручниками української мови в початковій школі // Рад. школа. – 1948. – № 3. – С. 44-48.
 9. За активізацію та удосконалення методів навчання / С.Х. Чавдаров // Рад. школа. – 1959. – № 8. – С. 20-29.
 10. За творче опрацювання проблем педагогічної науки / С. Х. Чавдаров, М. М. Грищенко // Рад. школа. – 1958. – № 1. – С. 3-17.
 11. Завдання педагогічної науки в світлі рішень ХІХ з’їзду КПРС / С. Х. Чавдаров // Рад. школа. – 1953. – № 1. – С. 9-28.
 12. Іван Франко про мораль і моральне виховання // Рад. школа. – 1946. – № 4. – С. 4-11.
 13. Кожен урок має бути повноцінним / С. Х. Чавдаров // Рад. школа. – 1958. – № 7. – С. 18-26.
 14. Липецька школа ім. П. В. Щепкіна / Нар. Комісаріат освіти УРСР ; НДІ педагогіки. – Київ : Рад. шк., 1939. – 136 c.
 15. Методи навчання в середній школі : метод. лист / М во освіти УРСР, Упр. шкіл ; [метод. лист склали С. Х. Чавдаров, А. М. Алексюк]. – Київ : Рад. шк., 1962. – 68 c.
 16. *Методика викладання української мови в початковій школі : підруч. для пед. технікумів і посіб. для учителів почат. шк. – Київ : Рад. шк., 1937. – 239 с.
 17. Методика викладання української мови в початковій школі : підруч. для пед. шк. і посіб. для учителів почат. шк. – Київ ; Харків : Рад. шк., 1938. – 240 с.
 18. Методика викладання української мови в початковій школі : підруч. для пед. шк. і посіб. для вчителів почат. школи. – Вид. 3-тє. – Київ : Рад. шк., 1940. – 232 с.
 19. Методика викладання української мови (граматики і правопису) в середній школі. – Київ ; Харків : Рад. шк., 1939. – 183, [1] с.
 20. Методика викладання української мови (граматики і правопису) в середній школі. – Вид. 2-ге. – Київ : Рад. шк., 1941. – 201, с.
 21. Методика викладання української мови (граматики і правопису) в середній школі. – Вид. 3-тє. – Київ : Рад. шк. ; Харків, 1946. – 210, с.
 22. Методика викладання української мови в середній школі / Укр. НДІ педагогіки ; за ред. С. Х. Чавдарова і В. І. Масальського. – Київ : Рад. шк., 1954. – 345, с.
 23. Методика викладання української мови в середній школі : учб. посіб. для філол. ф-тів ун-тів і пед. ін-тів УРСР / НДІ педагогіки УРСР ; за ред. С. Х. Чавдарова, В. І. Масальського. – Київ : Рад. шк., 1962. – 371, с.
 24. Найдемократичніша в світі школа // Рад. школа. – 1947. – № 5. – С. 29-49. : табл., фотогр.
 25. Народна освіта в Українській Радянській Соціалістичній Республіці: доповідь // За радянську школу: матеріали міжобл. наради активу вчителів захід. обл. Укр. РСР у Львові. – Київ ; Харків : Укр. держ. вид-во., 1945. – С. – 25-57.
 26. Невідкладні завдання педагогічної науки / С. Х. Чавдаров, М. М. Грищенко // Рад. школа. – 1956. – № 9. – С. 11-21.
 27. Організація і методи роботи вчителя з двома класами / під ред. проф. С. Х. Чавдарова. – Київ : Рад шк., 1951. – 381 с.
 28. Патріотичне виховання дітей в сім’ї / М-во освіти УРСР ; НДІ педагогіки. – Київ : Рад. шк., 1956. – 62 с.
 29. Патріотичне виховання дітей у сім’ї / Т-во для поширення політ. і наук. знань УРСР ; [за заг. ред. М. М. Грищенка]. – Київ : [б. в.], 1956. – 59, [1] с.
 30. Педагогіка : посіб. для пед. вищих шк. / за ред. С. Х. Чавдарова. – Київ : Рад. шк., 1940. – 592 с.
 31. Педагогіка : посіб. для пед. вищих шк. / за ред. С. Х. Чавдарова. – Київ : Рад. шк., 1941. – 592 с.
 32. Педагогические взгляды И.Я. Франко: (к столетию со дня рождения) // Сов. педагогика. – 1956. – № 9. – С. 80-92.
 33. Педагогічні ідеї Тараса Григоровича Шевченка. – К. : Рад. шк., 1953. – 206, с.
 34. Педагогічні погляди Т. Г. Шевченка : [до 135-річчя з дня народж. Т. Г. Шевченка ] // Рад. школа. – 1949. – № 2. – С. 29-36.
 35. Передмова // Сковорода, Г. Харківські байки / за ред. П. Тичини ; передмова проф. С. Чавдарова. – К. : Укрдержвидав, 1946. – 32 с.
 36. Переказ у школі : [метод. посіб.]. – Київ : Рад. шк., 1936. – 32 с.
 37. Принципи радянської дидактики : (з лекцій, прочит. на семінарі зав. облас. відділів нар. освіти УРСР 24-26 листоп. 1948 р.). – Київ : Рад. шк., 1949. – 89, [2] с.
 38. Про більшовицьку скромність і правдивість // Наук. записки / Київ. держ. ун-т. – Київ, 1946. – Т. 5, в. 1. – С. 65-79.
 39. Про методи наукової роботи над підручником // Ком. освіта. – 1933. – № 6
 40. Про мужність і шляхи виховання її // Рад. школа. – 1945. – № 1/2. – С. 11-22.
 41. Проблема дитинства в працях І. Я. Франка // Рад. школа. – 1956. – № 8. – С. 40-49.
 42. Пунктуаційна техніка учнів трудшкіл // Шлях освіти. – 1930. – № 4. – С. 141-155.
 43. Радіщев про виховання : [до 200-річчя з дня народж. О. М. Радіщева] // Рад. школа. – 1949. – № 4. – С. 13-19.
 44. Радянська школа і організація її роботи : зб. на допомогу вчителеві зах. областей України / Укр. наук.-дослід. ін-т педагогіки ; за ред. С. Чавдарова. – Київ : Рад. шк. ; Львів, 1946. – 168 с.
 45. Російсько-українські зв’язки у розвитку вітчизняної педагогіки / Т-во для поширення політ. та наук. знань УРСР. – Київ : [б. в.], 1954. – 58 с.
 46. Тарас Григорович Шевченко і народна освіта / С. Х. Чавдаров, М. М. Грищенко. – Київ : Держуніверситет, 1961. – 56 с.
 47. Творче використання педагогічної спадщини Н. К. Крупської і А. С. Макаренка в навчально-виховній роботі // Рад. школа. – 1954. – № 8. – С. 7-18.
 48. Тридцять років радянської школи в УРСР // Наук. записки / УНДІ педагогіки УРСР ; за ред. С. Х. Чавдарова. – Київ : Рад. шк., 1949. – Т. 3. – С. 47-67.
 49. Українська мова : підруч. для 1 кл. почат. шк. / [ред. Марковський Є. М.]. – Вид. 3-тє. – Київ : Рад. шк., 1940. – 64 с.
 50. Українська мова : підруч. для 1 кл. почат. шк. – Вид. 5-те. – Київ : Рад. шк., 1944. – 62, [2] с.
 51. Українська мова : підруч. для 1 кл. почат. шк. – Вид. 6-те. – Київ ; Харків : Рад. шк., 1945. – 82, [2] с.
 52. Українська мова : підруч. для 1 кл. почат. шк. – Вид. 7-ме. – Київ : Рад. шк., 1946. – 82, [2] с.
 53. Українська мова : підруч. для 1 кл. почат. шк. – Вид. 8-ме. – Київ : Рад. шк., 1947. – 83 с.
 54. Українська мова : підруч. для 1 кл. почат. шк. – Вид. 9-те, переробл. – Київ ; Львів : Рад. шк., 1948. – 84 с.
 55. Українська мова : підруч. для 1 кл. почат. шк. – Вид. 10-те. – Київ : Рад. шк., 1949. – 88 с.
 56. Українська мова : підруч. для 1 кл. почат. шк. – Вид. 11-те. – Київ : Рад. шк., 1950. – 87 с.
 57. Українська мова : підруч. для 1 кл. почат. шк. – Вид. 12-те, переробл. – Київ : Рад. шк., 1951. – 87 с.
 58. Українська мова : підруч. для 1 кл. почат. шк. – Вид. 13-те. – Київ : Рад. шк., 1952. – 87 с.
 59. Українська мова : підруч. для 1 кл. почат. шк. – Вид. 14-те. – Київ : Рад. шк., 1953. – 87 с.
 60. Українська мова : підруч. для 1 кл. почат. шк. – Вид. 15-те. – Київ : Рад. шк., 1954. – 85 с.
 61. Українська мова : підруч. для 1 кл. почат. шк. – Вид. 16-те, переробл. – Київ : Рад. школа, 1955. – 87 с.
 62. Українська мова : підруч. для 1 кл. почат. шк. – Вид. 17-те. – Київ : Рад. шк., 1956. – 83 с.
 63. Українська мова : підруч. для 1 кл. почат. шк. – Вид. 18-те. – Київ : Рад. шк., 1957. – 83 с.
 64. Українська мова : підруч. для 1 кл. почат. шк. – Вид. 19-те. – Київ : Рад. шк., 1958. – 84 с.
 65. Українська мова : підруч. для 1 кл. почат. шк. – Вид. 20-те. – Київ : Рад. шк., 1959. – 83 с.
 66. Українська мова. 1 клас : підруч. для восьмиріч. шк. – Київ : Рад. шк., 1960. – 78, [1] с.
 67. Українська мова : підруч. для восьмиріч. шк. 1 кл. – Вид. 2-ге. – Київ : Рад. шк., 1961. – 78 с.
 68. Українська мова. 1 клас : підруч. для восьмиріч. шк. – Вид. 3-тє. – Київ : Рад. школа, 1962. – 78 с.
 69. Українська мова. 1 клас : підруч. для восьмиріч. шк. – Вид. 4-те. – Київ : Рад. шк., 1963. – 76 с.
 70. Українська мова. 1 клас : підруч. для восьмиріч. шк. – Вид. 5-те. – Київ : Рад. шк., 1964. – 76 с.
 71. Українська мова. 1 клас : підруч. для восьмиріч. шк. – Вид. 6-те. – Київ : Рад. шк., 1965. – 76 с.
 72. Українська мова. 1 клас : підруч. для восьмиріч. шк. – Вид. 8-ме. – Київ : Рад. шк., 1967. – 76 с.
 73. Українська мова. 1 клас [підруч для роботи в експерим. класах / переробив і доповнив за проектом нової прогр. Б. С. Саженюк]. – Київ : Рад. шк., 1967. – 145 с.
 74. Українська мова. : підруч. для 1 кл. – Вид. 9-те. – Київ : Рад. шк., 1968. – 76 с.
 75. Українська мова. 1 клас : [підруч. для роботи в експерим. класах / НДІ педагогіки УРСР ; переробив і доповнив за проектом нової прогр. Б. С. Саженюк]. – Вид. 2-ге. – Київ : Рад. шк., 1968. – 163 с.
 76. Українська мова : підруч. для 1 кл. / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Київ : Рад. шк., 1969. – 222 с.
 77. Українська мова : підруч. для 1 кл. / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 2-ге. – Київ : Рад. шк., 1970. – 222 с.
 78. Українська мова : підруч. для 1 кл. / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 3-тє. – Київ : Рад. шк., 1971. – 222 с.
 79. Українська мова : підруч. для 1 кл. / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 4-те. – Київ : Рад. шк., 1972. – 222 с.
 80. Українська мова : підруч. для 1 кл. / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 5-те, переробл. й доповн. – Київ : Рад. шк., 1973. – 188 с.
 81. Українська мова : підруч. для 2 кл. почат. шк. – Вид. 3-тє. – Київ : Рад. шк., 1940. – 103 с.
 82. Українська мова : підруч. для 2 кл. почат. шк. – Вид. 5-те. – Київ : Рад. шк., 1943. – 103, [1] с.
 83. Українська мова : підруч. для 2 кл. почат. шк. – Вид. 7-ме. – Київ : Рад. шк.; Львів, 1946. – 111 с.
 84. Українська мова : підруч. для 2 кл. почат. шк. – Вид. 8-ме. – Київ  ; М. : Рад. шк., 1947. – 111 с.
 85. Українська мова : підруч. для 2 кл. почат. шк. – Вид. 9-те. – Київ : Рад. шк., 1948. – 127 с.
 86. Українська мова : підруч. для 2 кл. почат. шк. – Вид. 10-те. – Київ : Рад. шк., 1949. – 127 с.
 87. Українська мова : підруч. для 2 кл. почат. шк. – Вид. 11-те. – Київ : Рад. шк., 1950. – 115 с.
 88. Українська мова : підруч. для 2 кл. почат. шк. – Вид. 12-те, переробл. – Київ : Рад. шк., 1951. – 127 с.
 89. Українська мова : підруч. для 2 кл. почат. шк. – Вид. 13-те. – Київ : Рад. шк., 1952. – 127 с.
 90. Українська мова : підруч. для 2 кл. почат. шк. – Вид. 14-те. – Київ : Рад. шк., 1953. – 127 с.
 91. Українська мова : підруч. для 2 кл. почат. шк. – Вид. 15-те. – Київ : Рад. шк., 1954. – 127 с.
 92. Українська мова : підруч. для 2 кл. почат. шк. – Вид. 16-те, переробл. – Київ : Рад. шк., 1955. – 125 с.
 93. Українська мова : підруч. для 2 кл. почат. шк. – Вид. 17-те. – Київ : Рад. шк., 1956. – 125 с.
 94. Українська мова : підруч. для 2 кл. почат. шк. – Вид. 18-те. – Київ : Рад. шк., 1957. – 125 с.
 95. Українська мова : підруч. для 2 кл. почат. шк. – Вид. 19-те. – Київ : Рад. шк., 1958. – 127 с.
 96. Українська мова : підруч. для 2 кл. почат. шк. – Вид. 20-те. – Київ : Рад. шк., 1959. – 127 с.
 97. Українська мова. 2 кл. : підруч. для шкіл слабозорих дітей : з 20-го вид. масових шк. – Київ : Рад. шк., 1959. – 127, [3] с.
 98. Українська мова. 2 клас : підруч. для восьмиріч. шк. – Київ : Рад. шк., 1960. – 117 с.
 99. Українська мова. 2 клас : підруч. для восьмиріч. шк. – Вид. 2-ге – Київ : Рад. шк., 1961. – 117 с.
 100. Українська мова. 2 клас : підруч. для восьмиріч. шк. – Вид. 3-тє. – Київ : Рад. шк., 1962. – 117 с.
 101. Українська мова. 2 клас : підруч. для восьмиріч. школи. – Вид. 4-те. – Київ : Рад. шк., 1963. – 117 с.
 102. Українська мова. 2 клас : підруч. для восьмиріч. шк. – Вид. 5-те. – Київ : Рад. шк., 1964. – 117 с.
 103. Українська мова. 2 клас : підруч. для восьмиріч. шк. – Вид. 6-те. – Київ : Рад. шк., 1965. – 117 с.
 104. Українська мова. 2 клас : підруч. для восьмиріч. шк. – Вид. 7-ме. – Київ : Рад. шк., 1966. – 119 с.
 105. Українська мова. 2 клас : підруч. для восьмиріч. шк. – Вид. 8-ме. – Київ  : Рад. шк., 1967. – 119 с.
 106. Українська мова. 2 клаc : [підруч. призначається для роботи в експерим. кл.] / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк ; НДІ педагогіки УРСР. – Київ : Рад. шк., 1968. – 155 с.
 107. Українська мова : підруч. для 2-го кл. – Вид. 9-те. – Київ : Рад. шк., 1968. – 117 с.
 108. Українська мова : підруч. для 2 кл. [восьмиріч. шк.]. – Вид. 10-те. – Київ : Рад. шк., 1969. – 117 с.
 109. Українська мова. 2 клас : [підруч. призначений для роботи в експерим. кл.] / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 2-ге. – Київ : Рад. шк., 1969. – 155 с.
 110. Українська мова : підруч. для 2 кл. [восьмиріч. шк.] / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 11-те. – Київ : Рад. шк., 1970. – 175 с.
 111. Українська мова : підруч. для 2 кл. / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 12-те. – Київ : Рад. шк., 1971. – 171 с.
 112. Українська мова : підруч. для 2 кл. [восьмиріч. шк.] / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 13-те. – Київ : Рад. шк., 1972. – 175 с.
 113. Українська мова : підруч. для 2 кл. [восьмиріч. шк.] / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 14-те. -Київ : Рад. шк., 1973. – 175 с.
 114. Українська мова : підруч. для 3 кл. почат. шк. / С. Чавдаров, П. Лисенко. – Вид. 5-те. -Київ : Рад. шк., 1944. – 150 с.
 115. Українська мова : підруч. для 3-го кл. почат. шк. / С. Чавдаров і П. Лисенко. – Вид. 6-те. – Київ: Рад. шк., 1945. – 151, [1] с.
 116. Українська мова : підруч. для 3 кл. почат. шк. / С. Чавдаров і П. Лисенко. – Вид. 7-ме. – Київ ; Харків : Рад. шк., 1946. – 150, [2] с.
 117. Українська мова : підруч. для 3-го кл. почат. шк. – Вид. 8-ме. – Київ ; М. : Рад. шк., 1947. – 155 с.
 118. Українська мова : підруч. для 3-го кл. почат. шк. – Вид. 9-те, переробл. – Київ: Рад. шк., 1948. – 167 с.
 119. Українська мова : підруч. для 3-го кл. почат. шк. / [ред. В. Ярошенко ; худож. ред. Н. Горбачова]. – Вид. 10-те. – Київ : Рад. шк., 1949. – 167 с.
 120. Українська мова : підруч. для 3-го кл. почат. шк. – Вид. 11-те. – Київ : Рад. шк., 1950. – 163 с.
 121. Українська мова : підруч. для 3-го кл. почат. шк. – Вид. 12-те, переробл. – Київ : Рад. шк., 1951. – 163 с.
 122. Українська мова : підруч. для 3-го кл. почат. шк. – Вид. 13-те. – Київ : Рад. шк., 1952. – 163 с.
 123. Українська мова : підруч. для 3-го кл. почат. шк. – Вид. 14-те. – Київ : Рад. шк., 1953. – 163 с.
 124. Українська мова : підруч. для 3 кл. почат. шк. – Вид. 15-те. – Київ : Рад. шк., 1954. – 161 с.
 125. Українська мова : підруч. для 3 кл. – Вид. 16-те, переробл. – Київ : Рад. шк., 1955. – 149 с.
 126. Українська мова : підруч. для 3 кл. – Вид. 17-те. – Київ : Рад. шк., 1956. – 149 с.
 127. Українська мова : підруч. для 3 кл. почат. шк. – Вид. 18-те. – Київ : Рад. шк., 1957. – 149 с.
 128. Українська мова : підруч. для 3 кл. почат. шк. – Вид. 19-те. – Київ : Рад. шк., 1958. – 147 с.
 129. Українська мова : підруч. для 3-го кл. почат. шк. – Вид. 20-те. – Київ : Рад. шк., 1959. – 149 c.
 130. Українська мова. 3 клас : підруч. для восьмиріч. шк. / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Київ : Рад. шк., 1960. – 154 с.
 131. Українська мова. 3 клас : підруч. для восьмиріч. шк. / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 2-ге. – Київ : Рад. шк. 1961. – 154 c.
 132. Українська мова. 3 клас : підруч. для восьмиріч. шк. / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 3-тє. – Київ : Рад. шк., 1962. – 154 с.
 133. Українська мова. 3 клас : підруч. для восьмиріч. шк. / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 4-те, переробл. – Київ : Рад. шк., 1963. – 154 с.
 134. Українська мова. 3 клас : підруч. для восьмиріч. шк. / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 5-те. – Київ : Рад. шк., 1964. – 167 с.
 135. Українська мова. 3 клас : підруч. для восьмиріч. шк. / С. Х. Чавдаров, Б. С. – Вид. 6-те. – Київ : Рад. шк., 1965. – 167 с.
 136. Українська мова. 3 клас : підруч. для восьмиріч. шк. / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 7-ме. – Київ : Рад. шк., 1966. – 167 с.
 137. Українська мова. 3 клас : підруч. для восьмиріч. шк. / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 8-ме. – Київ : Рад. шк., 1967. – 167 с.
 138. Українська мова. 3 клас : [підручник] : / С. Х. Чавдаров, Б. С. – Вид. 9-те. – Київ : Рад. школа, 1968. – 167 с.
 139. Українська мова : [підручник] : 3-ій кл. / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 10-те. – Київ : Рад. шк., 1969. – 167 с.
 140. Українська мова : підруч. для 3 кл. слабозорих / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Київ : Рад. шк., 1968. – 271 с.
 141. Українська мова. 3 клас : [підручник] : / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 11-те. – Київ : Рад. шк., 1970. – 167 с.
 142. Українська мова. 3 клас : [підручник] / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 12-те, переробл. і допов. – Київ : Рад. шк., 1971. – 186 с.
 143. Українська мова. 3 клас / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 13-те. – Київ : Рад. шк., 1972. – 186 с.
 144. Українська мова. 3 клас : [підручник] / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 14-те. – Київ : Рад. шк., 1973. – 191 с.
 145. Українська мова. 4-ий клас – Київ : Рад. шк., 1938. – 119 с.
 146. Українська мова : підруч. для 4 кл. почат. шк. – Вид. 3-тє. – Київ : Рад. шк., 1940. – 120 с.
 147. Українська мова : підруч. для 4 кл. почат. шк. – Вид. 5-те. – М. : Рад. шк., 1943. – 126, с.
 148. Українська мова : підруч. для 4 кл. почат. шк. – Вид. 5-те. – Харків : Рад. шк., 1944. -126, с.
 149. Українська мова : підруч. для 4 кл. почат. шк. – Вид. 6-те. – Київ ; Харків : Рад. шк., 1945. -126 с.
 150. Українська мова : підруч. для 4 кл. почат. шк. – Вид. 7-ме. – Київ ; Харків : Рад. шк., 1946. – 126 с.
 151. Українська мова : підруч. для 4 кл. почат. шк. – Вид. 8-ме. – Київ ; Харків : Рад. шк., 1947. – 123 с.
 152. Українська мова : підруч. для 4 кл. почат. шк. – Вид. 9-те, переробл. – Київ : Рад. шк., 1948. – 157 с.
 153. Українська мова : підруч. для 4 кл. почат. шк. – Вид. 10-те. – Київ : Рад. школа, 1949. – 151 с.
 154. Українська мова : підруч. для 4 кл. почат. шк. – Вид. 11-те. – Київ : Рад. шк., 1950. – 151 с.
 155. Українська мова : підруч. для 4 кл. почат. шк. – Вид. 12-те., переробл. – Київ : Рад. шк., 1951. – 148 с.
 156. Українська мова : підруч. для 4 кл. почат. шк. – Вид. 13-те. – Київ : Рад. шк., 1952. -147 с.
 157. Українська мова : підруч. для 4 кл. почат. шк. – Вид. 14-те. – Київ : Рад. шк., 1953. -147 с.
 158. Українська мова : підруч. для 4 кл. почат. шк. – Вид. 15-те. – Київ : Рад. шк., 1954. – 147 с.
 159. Українська мова : підруч. для 4 кл. почат. шк. – Вид. 16-те, переробл. – Київ : Рад. школа, 1955. -145 с.
 160. Українська мова : підруч. для 4 кл. почат. шк. – Вид. 17-те. – Київ : Рад. шк., 1956. -145 с.
 161. Українська мова : підруч. для 4 кл. почат. шк. – Вид. 18-те. – Київ : Рад. шк., 1957. -145 с.
 162. Українська мова : підруч. для 4 кл. почат. шк. – Вид. 19-те. – Київ : Рад. шк., 1958. – 145 с.
 163. Українська мова : підруч. для 4-го кл. почат. шк. – Вид. 20-те. – Київ : Рад. шк., 1959. -145 с.
 164. Українська мова. 4 клас : підруч. для восьмиріч. шк. / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Київ : Рад. шк., 1960. – 157 с.
 165. Українська мова. 4 клас : підруч. для восьмиріч. шк. / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 2-ге. – Київ : Рад. шк., 1961. – 157 с.
 166. Українська мова. 4 клас : підруч. для восьмиріч. шк. / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 3-тє. – Київ : Рад. шк., 1962. – 157 с.
 167. Українська мова. 4 клас : підруч. для восьмиріч. шк. / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 4-те, виправл. -Київ : Рад. шк., 1963. – 158 c.
 168. Українська мова. 4 клас : підруч. для восьмиріч. шк. / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 5-те. – Київ : Рад. шк., 1964. – 158 c.
 169. Українська мова. 4 клас : підруч. для восьмиріч. шк. / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 6-те. – Київ : Рад. шк., 1965. – 158 с.
 170. Українська мова. 4 клас : підруч. для восьмиріч. шк / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 7-ме. – Київ : Рад. шк., 1966. – 158 с.
 171. Українська мова. 4 клас : підруч. для восьмиріч. шк. / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 8-ме. – Київ : Рад. шк., 1967. – 158 с.
 172. Українська мова : підруч. для 4 кл. слабозорих / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Київ : Рад. шк., 1967. – 214 с.
 173. Українська мова : підруч. для 4 кл. / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 9-те. – Київ : Рад. шк., 1968. – 158 с.
 174. Українська мова : підруч. для 4 кл. [восьмиріч. шк.] / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 10-те – Київ : Рад. шк., 1969. – 158 с.
 175. К. Д. Ушинський – великий педагог нашої Батьківщини : доп. на уроч. засід. Уряд. Ювіл. Комітету по відзначенню 75-х роковин від дня смерті К. Д. Ушинського // Рад. школа. – 1946. – № 1/2. – С. 16-24.
 176. Чергові завдання вчителів Закарпатської області : (з доп. на нараді „Радянська школа й організація її роботи”) // Школа Закарпаття : зб. матеріалів наради працівників нар. освіти Закарпат. області УРСР 9-12 січ. 1946 р. / М-во освіти УРСР ; під ред. В. О. Повха. – Київ, 1946. – С. 29-50.
 177. Як викладати граматику і правопис української мови в початковій школі з українською мовою викладання (по стабільному підручнику С. Чавдарова і П. Волинського) / С. Чавдаров і П. Волинський. – Харків : Рад. школа, 1934. – 59, [1] с. – (Методичні поради вчителеві початкової школи). – На обкл. назва: Як викладати українську мову в початковій школі з українською мовою викладання.

З цими виданнями ви можете ознайомитись у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського

(*) – астериксом позначені видання, відсутні у фонді Державної
науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського


Анонси та оголошення

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

03.03.2022

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали