НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць С. Х. Чавдарова

 1. Сава Христофорович Чавдаров : до 120-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Пєєва С. П., Айвазова Л. М. ; авт. вступ. ст.: Березівська Л. Д., Бондар Л. С. ; наук. консультант Березівська Л. Д. ; наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – Київ : Нілан-ЛТД, 2012. – 128, [2] с. – (Сер. „Видатні педагоги світу” ; вип. 8)
 2. Боротися за високу успішність // На допомогу шкільному інспектору : зб. матеріалів /М-во освіти УРСР. – К. : Рад. шк., 1950. – С. 77-103.
 3. Боротьба за навчальний рік на селі : (тези доп. на пленумі методсекції сіл. школи) // Бюл. Київ. округової інспектури народньої освіти. – 1927. – Ч. 4. – С. 3-11 : табл.
 4. *Буквар Т.Г. Шевченка // Збірник пам’яті Т. Г. Шевченка: до 125-річчя від дня народження (1814-1939). – Київ-Харків, 1939. – С. 76-111.
 5. *Бути зразком для дітей // Рад. жінка. -1946. – № 10/11. – С. 25.
 6. *Виховна робота в початковій школі : доп. на республік. нараді вчителів почат. школи // На допомогу вчителеві початкової школи : зб. ст. / Нар. комісаріат освіти УРСР, Укр. наук.-дослід. ін-т педагогіки ; [ред. Костюк Г. С.]. – Київ ; Львів, 1945. – С. 13-34.
 7. *Дидактические принципы Ушинского и советская педагогика // Учит. газета. – 1941. – 11 апр. (№ 44) – С. 2.
  У фонді ДНПБ ім. В. Сухомлинського зберігається машинописний рукопис статті.
 8. Деякі уваги про роботу з підручниками української мови в початковій школі // Рад. школа. – 1948. – № 3. – С. 44-48.
 9. За активізацію та удосконалення методів навчання / С.Х. Чавдаров // Рад. школа. – 1959. – № 8. – С. 20-29.
 10. За творче опрацювання проблем педагогічної науки / С. Х. Чавдаров, М. М. Грищенко // Рад. школа. – 1958. – № 1. – С. 3-17.
 11. Завдання педагогічної науки в світлі рішень ХІХ з’їзду КПРС / С. Х. Чавдаров // Рад. школа. – 1953. – № 1. – С. 9-28.
 12. Іван Франко про мораль і моральне виховання // Рад. школа. – 1946. – № 4. – С. 4-11.
 13. Кожен урок має бути повноцінним / С. Х. Чавдаров // Рад. школа. – 1958. – № 7. – С. 18-26.
 14. Липецька школа ім. П. В. Щепкіна / Нар. Комісаріат освіти УРСР ; НДІ педагогіки. – Київ : Рад. шк., 1939. – 136 c.
 15. Методи навчання в середній школі : метод. лист / М во освіти УРСР, Упр. шкіл ; [метод. лист склали С. Х. Чавдаров, А. М. Алексюк]. – Київ : Рад. шк., 1962. – 68 c.
 16. *Методика викладання української мови в початковій школі : підруч. для пед. технікумів і посіб. для учителів почат. шк. – Київ : Рад. шк., 1937. – 239 с.
 17. Методика викладання української мови в початковій школі : підруч. для пед. шк. і посіб. для учителів почат. шк. – Київ ; Харків : Рад. шк., 1938. – 240 с.
 18. Методика викладання української мови в початковій школі : підруч. для пед. шк. і посіб. для вчителів почат. школи. – Вид. 3-тє. – Київ : Рад. шк., 1940. – 232 с.
 19. Методика викладання української мови (граматики і правопису) в середній школі. – Київ ; Харків : Рад. шк., 1939. – 183, [1] с.
 20. Методика викладання української мови (граматики і правопису) в середній школі. – Вид. 2-ге. – Київ : Рад. шк., 1941. – 201, с.
 21. Методика викладання української мови (граматики і правопису) в середній школі. – Вид. 3-тє. – Київ : Рад. шк. ; Харків, 1946. – 210, с.
 22. Методика викладання української мови в середній школі / Укр. НДІ педагогіки ; за ред. С. Х. Чавдарова і В. І. Масальського. – Київ : Рад. шк., 1954. – 345, с.
 23. Методика викладання української мови в середній школі : учб. посіб. для філол. ф-тів ун-тів і пед. ін-тів УРСР / НДІ педагогіки УРСР ; за ред. С. Х. Чавдарова, В. І. Масальського. – Київ : Рад. шк., 1962. – 371, с.
 24. Найдемократичніша в світі школа // Рад. школа. – 1947. – № 5. – С. 29-49. : табл., фотогр.
 25. Народна освіта в Українській Радянській Соціалістичній Республіці: доповідь // За радянську школу: матеріали міжобл. наради активу вчителів захід. обл. Укр. РСР у Львові. – Київ ; Харків : Укр. держ. вид-во., 1945. – С. – 25-57.
 26. Невідкладні завдання педагогічної науки / С. Х. Чавдаров, М. М. Грищенко // Рад. школа. – 1956. – № 9. – С. 11-21.
 27. Організація і методи роботи вчителя з двома класами / під ред. проф. С. Х. Чавдарова. – Київ : Рад шк., 1951. – 381 с.
 28. Патріотичне виховання дітей в сім’ї / М-во освіти УРСР ; НДІ педагогіки. – Київ : Рад. шк., 1956. – 62 с.
 29. Патріотичне виховання дітей у сім’ї / Т-во для поширення політ. і наук. знань УРСР ; [за заг. ред. М. М. Грищенка]. – Київ : [б. в.], 1956. – 59, [1] с.
 30. Педагогіка : посіб. для пед. вищих шк. / за ред. С. Х. Чавдарова. – Київ : Рад. шк., 1940. – 592 с.
 31. Педагогіка : посіб. для пед. вищих шк. / за ред. С. Х. Чавдарова. – Київ : Рад. шк., 1941. – 592 с.
 32. Педагогические взгляды И.Я. Франко: (к столетию со дня рождения) // Сов. педагогика. – 1956. – № 9. – С. 80-92.
 33. Педагогічні ідеї Тараса Григоровича Шевченка. – К. : Рад. шк., 1953. – 206, с.
 34. Педагогічні погляди Т. Г. Шевченка : [до 135-річчя з дня народж. Т. Г. Шевченка ] // Рад. школа. – 1949. – № 2. – С. 29-36.
 35. Передмова // Сковорода, Г. Харківські байки / за ред. П. Тичини ; передмова проф. С. Чавдарова. – К. : Укрдержвидав, 1946. – 32 с.
 36. Переказ у школі : [метод. посіб.]. – Київ : Рад. шк., 1936. – 32 с.
 37. Принципи радянської дидактики : (з лекцій, прочит. на семінарі зав. облас. відділів нар. освіти УРСР 24-26 листоп. 1948 р.). – Київ : Рад. шк., 1949. – 89, [2] с.
 38. Про більшовицьку скромність і правдивість // Наук. записки / Київ. держ. ун-т. – Київ, 1946. – Т. 5, в. 1. – С. 65-79.
 39. Про методи наукової роботи над підручником // Ком. освіта. – 1933. – № 6
 40. Про мужність і шляхи виховання її // Рад. школа. – 1945. – № 1/2. – С. 11-22.
 41. Проблема дитинства в працях І. Я. Франка // Рад. школа. – 1956. – № 8. – С. 40-49.
 42. Пунктуаційна техніка учнів трудшкіл // Шлях освіти. – 1930. – № 4. – С. 141-155.
 43. Радіщев про виховання : [до 200-річчя з дня народж. О. М. Радіщева] // Рад. школа. – 1949. – № 4. – С. 13-19.
 44. Радянська школа і організація її роботи : зб. на допомогу вчителеві зах. областей України / Укр. наук.-дослід. ін-т педагогіки ; за ред. С. Чавдарова. – Київ : Рад. шк. ; Львів, 1946. – 168 с.
 45. Російсько-українські зв’язки у розвитку вітчизняної педагогіки / Т-во для поширення політ. та наук. знань УРСР. – Київ : [б. в.], 1954. – 58 с.
 46. Тарас Григорович Шевченко і народна освіта / С. Х. Чавдаров, М. М. Грищенко. – Київ : Держуніверситет, 1961. – 56 с.
 47. Творче використання педагогічної спадщини Н. К. Крупської і А. С. Макаренка в навчально-виховній роботі // Рад. школа. – 1954. – № 8. – С. 7-18.
 48. Тридцять років радянської школи в УРСР // Наук. записки / УНДІ педагогіки УРСР ; за ред. С. Х. Чавдарова. – Київ : Рад. шк., 1949. – Т. 3. – С. 47-67.
 49. Українська мова : підруч. для 1 кл. почат. шк. / [ред. Марковський Є. М.]. – Вид. 3-тє. – Київ : Рад. шк., 1940. – 64 с.
 50. Українська мова : підруч. для 1 кл. почат. шк. – Вид. 5-те. – Київ : Рад. шк., 1944. – 62, [2] с.
 51. Українська мова : підруч. для 1 кл. почат. шк. – Вид. 6-те. – Київ ; Харків : Рад. шк., 1945. – 82, [2] с.
 52. Українська мова : підруч. для 1 кл. почат. шк. – Вид. 7-ме. – Київ : Рад. шк., 1946. – 82, [2] с.
 53. Українська мова : підруч. для 1 кл. почат. шк. – Вид. 8-ме. – Київ : Рад. шк., 1947. – 83 с.
 54. Українська мова : підруч. для 1 кл. почат. шк. – Вид. 9-те, переробл. – Київ ; Львів : Рад. шк., 1948. – 84 с.
 55. Українська мова : підруч. для 1 кл. почат. шк. – Вид. 10-те. – Київ : Рад. шк., 1949. – 88 с.
 56. Українська мова : підруч. для 1 кл. почат. шк. – Вид. 11-те. – Київ : Рад. шк., 1950. – 87 с.
 57. Українська мова : підруч. для 1 кл. почат. шк. – Вид. 12-те, переробл. – Київ : Рад. шк., 1951. – 87 с.
 58. Українська мова : підруч. для 1 кл. почат. шк. – Вид. 13-те. – Київ : Рад. шк., 1952. – 87 с.
 59. Українська мова : підруч. для 1 кл. почат. шк. – Вид. 14-те. – Київ : Рад. шк., 1953. – 87 с.
 60. Українська мова : підруч. для 1 кл. почат. шк. – Вид. 15-те. – Київ : Рад. шк., 1954. – 85 с.
 61. Українська мова : підруч. для 1 кл. почат. шк. – Вид. 16-те, переробл. – Київ : Рад. школа, 1955. – 87 с.
 62. Українська мова : підруч. для 1 кл. почат. шк. – Вид. 17-те. – Київ : Рад. шк., 1956. – 83 с.
 63. Українська мова : підруч. для 1 кл. почат. шк. – Вид. 18-те. – Київ : Рад. шк., 1957. – 83 с.
 64. Українська мова : підруч. для 1 кл. почат. шк. – Вид. 19-те. – Київ : Рад. шк., 1958. – 84 с.
 65. Українська мова : підруч. для 1 кл. почат. шк. – Вид. 20-те. – Київ : Рад. шк., 1959. – 83 с.
 66. Українська мова. 1 клас : підруч. для восьмиріч. шк. – Київ : Рад. шк., 1960. – 78, [1] с.
 67. Українська мова : підруч. для восьмиріч. шк. 1 кл. – Вид. 2-ге. – Київ : Рад. шк., 1961. – 78 с.
 68. Українська мова. 1 клас : підруч. для восьмиріч. шк. – Вид. 3-тє. – Київ : Рад. школа, 1962. – 78 с.
 69. Українська мова. 1 клас : підруч. для восьмиріч. шк. – Вид. 4-те. – Київ : Рад. шк., 1963. – 76 с.
 70. Українська мова. 1 клас : підруч. для восьмиріч. шк. – Вид. 5-те. – Київ : Рад. шк., 1964. – 76 с.
 71. Українська мова. 1 клас : підруч. для восьмиріч. шк. – Вид. 6-те. – Київ : Рад. шк., 1965. – 76 с.
 72. Українська мова. 1 клас : підруч. для восьмиріч. шк. – Вид. 8-ме. – Київ : Рад. шк., 1967. – 76 с.
 73. Українська мова. 1 клас [підруч для роботи в експерим. класах / переробив і доповнив за проектом нової прогр. Б. С. Саженюк]. – Київ : Рад. шк., 1967. – 145 с.
 74. Українська мова. : підруч. для 1 кл. – Вид. 9-те. – Київ : Рад. шк., 1968. – 76 с.
 75. Українська мова. 1 клас : [підруч. для роботи в експерим. класах / НДІ педагогіки УРСР ; переробив і доповнив за проектом нової прогр. Б. С. Саженюк]. – Вид. 2-ге. – Київ : Рад. шк., 1968. – 163 с.
 76. Українська мова : підруч. для 1 кл. / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Київ : Рад. шк., 1969. – 222 с.
 77. Українська мова : підруч. для 1 кл. / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 2-ге. – Київ : Рад. шк., 1970. – 222 с.
 78. Українська мова : підруч. для 1 кл. / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 3-тє. – Київ : Рад. шк., 1971. – 222 с.
 79. Українська мова : підруч. для 1 кл. / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 4-те. – Київ : Рад. шк., 1972. – 222 с.
 80. Українська мова : підруч. для 1 кл. / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 5-те, переробл. й доповн. – Київ : Рад. шк., 1973. – 188 с.
 81. Українська мова : підруч. для 2 кл. почат. шк. – Вид. 3-тє. – Київ : Рад. шк., 1940. – 103 с.
 82. Українська мова : підруч. для 2 кл. почат. шк. – Вид. 5-те. – Київ : Рад. шк., 1943. – 103, [1] с.
 83. Українська мова : підруч. для 2 кл. почат. шк. – Вид. 7-ме. – Київ : Рад. шк.; Львів, 1946. – 111 с.
 84. Українська мова : підруч. для 2 кл. почат. шк. – Вид. 8-ме. – Київ  ; М. : Рад. шк., 1947. – 111 с.
 85. Українська мова : підруч. для 2 кл. почат. шк. – Вид. 9-те. – Київ : Рад. шк., 1948. – 127 с.
 86. Українська мова : підруч. для 2 кл. почат. шк. – Вид. 10-те. – Київ : Рад. шк., 1949. – 127 с.
 87. Українська мова : підруч. для 2 кл. почат. шк. – Вид. 11-те. – Київ : Рад. шк., 1950. – 115 с.
 88. Українська мова : підруч. для 2 кл. почат. шк. – Вид. 12-те, переробл. – Київ : Рад. шк., 1951. – 127 с.
 89. Українська мова : підруч. для 2 кл. почат. шк. – Вид. 13-те. – Київ : Рад. шк., 1952. – 127 с.
 90. Українська мова : підруч. для 2 кл. почат. шк. – Вид. 14-те. – Київ : Рад. шк., 1953. – 127 с.
 91. Українська мова : підруч. для 2 кл. почат. шк. – Вид. 15-те. – Київ : Рад. шк., 1954. – 127 с.
 92. Українська мова : підруч. для 2 кл. почат. шк. – Вид. 16-те, переробл. – Київ : Рад. шк., 1955. – 125 с.
 93. Українська мова : підруч. для 2 кл. почат. шк. – Вид. 17-те. – Київ : Рад. шк., 1956. – 125 с.
 94. Українська мова : підруч. для 2 кл. почат. шк. – Вид. 18-те. – Київ : Рад. шк., 1957. – 125 с.
 95. Українська мова : підруч. для 2 кл. почат. шк. – Вид. 19-те. – Київ : Рад. шк., 1958. – 127 с.
 96. Українська мова : підруч. для 2 кл. почат. шк. – Вид. 20-те. – Київ : Рад. шк., 1959. – 127 с.
 97. Українська мова. 2 кл. : підруч. для шкіл слабозорих дітей : з 20-го вид. масових шк. – Київ : Рад. шк., 1959. – 127, [3] с.
 98. Українська мова. 2 клас : підруч. для восьмиріч. шк. – Київ : Рад. шк., 1960. – 117 с.
 99. Українська мова. 2 клас : підруч. для восьмиріч. шк. – Вид. 2-ге – Київ : Рад. шк., 1961. – 117 с.
 100. Українська мова. 2 клас : підруч. для восьмиріч. шк. – Вид. 3-тє. – Київ : Рад. шк., 1962. – 117 с.
 101. Українська мова. 2 клас : підруч. для восьмиріч. школи. – Вид. 4-те. – Київ : Рад. шк., 1963. – 117 с.
 102. Українська мова. 2 клас : підруч. для восьмиріч. шк. – Вид. 5-те. – Київ : Рад. шк., 1964. – 117 с.
 103. Українська мова. 2 клас : підруч. для восьмиріч. шк. – Вид. 6-те. – Київ : Рад. шк., 1965. – 117 с.
 104. Українська мова. 2 клас : підруч. для восьмиріч. шк. – Вид. 7-ме. – Київ : Рад. шк., 1966. – 119 с.
 105. Українська мова. 2 клас : підруч. для восьмиріч. шк. – Вид. 8-ме. – Київ  : Рад. шк., 1967. – 119 с.
 106. Українська мова. 2 клаc : [підруч. призначається для роботи в експерим. кл.] / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк ; НДІ педагогіки УРСР. – Київ : Рад. шк., 1968. – 155 с.
 107. Українська мова : підруч. для 2-го кл. – Вид. 9-те. – Київ : Рад. шк., 1968. – 117 с.
 108. Українська мова : підруч. для 2 кл. [восьмиріч. шк.]. – Вид. 10-те. – Київ : Рад. шк., 1969. – 117 с.
 109. Українська мова. 2 клас : [підруч. призначений для роботи в експерим. кл.] / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 2-ге. – Київ : Рад. шк., 1969. – 155 с.
 110. Українська мова : підруч. для 2 кл. [восьмиріч. шк.] / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 11-те. – Київ : Рад. шк., 1970. – 175 с.
 111. Українська мова : підруч. для 2 кл. / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 12-те. – Київ : Рад. шк., 1971. – 171 с.
 112. Українська мова : підруч. для 2 кл. [восьмиріч. шк.] / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 13-те. – Київ : Рад. шк., 1972. – 175 с.
 113. Українська мова : підруч. для 2 кл. [восьмиріч. шк.] / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 14-те. -Київ : Рад. шк., 1973. – 175 с.
 114. Українська мова : підруч. для 3 кл. почат. шк. / С. Чавдаров, П. Лисенко. – Вид. 5-те. -Київ : Рад. шк., 1944. – 150 с.
 115. Українська мова : підруч. для 3-го кл. почат. шк. / С. Чавдаров і П. Лисенко. – Вид. 6-те. – Київ: Рад. шк., 1945. – 151, [1] с.
 116. Українська мова : підруч. для 3 кл. почат. шк. / С. Чавдаров і П. Лисенко. – Вид. 7-ме. – Київ ; Харків : Рад. шк., 1946. – 150, [2] с.
 117. Українська мова : підруч. для 3-го кл. почат. шк. – Вид. 8-ме. – Київ ; М. : Рад. шк., 1947. – 155 с.
 118. Українська мова : підруч. для 3-го кл. почат. шк. – Вид. 9-те, переробл. – Київ: Рад. шк., 1948. – 167 с.
 119. Українська мова : підруч. для 3-го кл. почат. шк. / [ред. В. Ярошенко ; худож. ред. Н. Горбачова]. – Вид. 10-те. – Київ : Рад. шк., 1949. – 167 с.
 120. Українська мова : підруч. для 3-го кл. почат. шк. – Вид. 11-те. – Київ : Рад. шк., 1950. – 163 с.
 121. Українська мова : підруч. для 3-го кл. почат. шк. – Вид. 12-те, переробл. – Київ : Рад. шк., 1951. – 163 с.
 122. Українська мова : підруч. для 3-го кл. почат. шк. – Вид. 13-те. – Київ : Рад. шк., 1952. – 163 с.
 123. Українська мова : підруч. для 3-го кл. почат. шк. – Вид. 14-те. – Київ : Рад. шк., 1953. – 163 с.
 124. Українська мова : підруч. для 3 кл. почат. шк. – Вид. 15-те. – Київ : Рад. шк., 1954. – 161 с.
 125. Українська мова : підруч. для 3 кл. – Вид. 16-те, переробл. – Київ : Рад. шк., 1955. – 149 с.
 126. Українська мова : підруч. для 3 кл. – Вид. 17-те. – Київ : Рад. шк., 1956. – 149 с.
 127. Українська мова : підруч. для 3 кл. почат. шк. – Вид. 18-те. – Київ : Рад. шк., 1957. – 149 с.
 128. Українська мова : підруч. для 3 кл. почат. шк. – Вид. 19-те. – Київ : Рад. шк., 1958. – 147 с.
 129. Українська мова : підруч. для 3-го кл. почат. шк. – Вид. 20-те. – Київ : Рад. шк., 1959. – 149 c.
 130. Українська мова. 3 клас : підруч. для восьмиріч. шк. / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Київ : Рад. шк., 1960. – 154 с.
 131. Українська мова. 3 клас : підруч. для восьмиріч. шк. / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 2-ге. – Київ : Рад. шк. 1961. – 154 c.
 132. Українська мова. 3 клас : підруч. для восьмиріч. шк. / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 3-тє. – Київ : Рад. шк., 1962. – 154 с.
 133. Українська мова. 3 клас : підруч. для восьмиріч. шк. / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 4-те, переробл. – Київ : Рад. шк., 1963. – 154 с.
 134. Українська мова. 3 клас : підруч. для восьмиріч. шк. / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 5-те. – Київ : Рад. шк., 1964. – 167 с.
 135. Українська мова. 3 клас : підруч. для восьмиріч. шк. / С. Х. Чавдаров, Б. С. – Вид. 6-те. – Київ : Рад. шк., 1965. – 167 с.
 136. Українська мова. 3 клас : підруч. для восьмиріч. шк. / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 7-ме. – Київ : Рад. шк., 1966. – 167 с.
 137. Українська мова. 3 клас : підруч. для восьмиріч. шк. / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 8-ме. – Київ : Рад. шк., 1967. – 167 с.
 138. Українська мова. 3 клас : [підручник] : / С. Х. Чавдаров, Б. С. – Вид. 9-те. – Київ : Рад. школа, 1968. – 167 с.
 139. Українська мова : [підручник] : 3-ій кл. / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 10-те. – Київ : Рад. шк., 1969. – 167 с.
 140. Українська мова : підруч. для 3 кл. слабозорих / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Київ : Рад. шк., 1968. – 271 с.
 141. Українська мова. 3 клас : [підручник] : / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 11-те. – Київ : Рад. шк., 1970. – 167 с.
 142. Українська мова. 3 клас : [підручник] / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 12-те, переробл. і допов. – Київ : Рад. шк., 1971. – 186 с.
 143. Українська мова. 3 клас / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 13-те. – Київ : Рад. шк., 1972. – 186 с.
 144. Українська мова. 3 клас : [підручник] / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 14-те. – Київ : Рад. шк., 1973. – 191 с.
 145. Українська мова. 4-ий клас – Київ : Рад. шк., 1938. – 119 с.
 146. Українська мова : підруч. для 4 кл. почат. шк. – Вид. 3-тє. – Київ : Рад. шк., 1940. – 120 с.
 147. Українська мова : підруч. для 4 кл. почат. шк. – Вид. 5-те. – М. : Рад. шк., 1943. – 126, с.
 148. Українська мова : підруч. для 4 кл. почат. шк. – Вид. 5-те. – Харків : Рад. шк., 1944. -126, с.
 149. Українська мова : підруч. для 4 кл. почат. шк. – Вид. 6-те. – Київ ; Харків : Рад. шк., 1945. -126 с.
 150. Українська мова : підруч. для 4 кл. почат. шк. – Вид. 7-ме. – Київ ; Харків : Рад. шк., 1946. – 126 с.
 151. Українська мова : підруч. для 4 кл. почат. шк. – Вид. 8-ме. – Київ ; Харків : Рад. шк., 1947. – 123 с.
 152. Українська мова : підруч. для 4 кл. почат. шк. – Вид. 9-те, переробл. – Київ : Рад. шк., 1948. – 157 с.
 153. Українська мова : підруч. для 4 кл. почат. шк. – Вид. 10-те. – Київ : Рад. школа, 1949. – 151 с.
 154. Українська мова : підруч. для 4 кл. почат. шк. – Вид. 11-те. – Київ : Рад. шк., 1950. – 151 с.
 155. Українська мова : підруч. для 4 кл. почат. шк. – Вид. 12-те., переробл. – Київ : Рад. шк., 1951. – 148 с.
 156. Українська мова : підруч. для 4 кл. почат. шк. – Вид. 13-те. – Київ : Рад. шк., 1952. -147 с.
 157. Українська мова : підруч. для 4 кл. почат. шк. – Вид. 14-те. – Київ : Рад. шк., 1953. -147 с.
 158. Українська мова : підруч. для 4 кл. почат. шк. – Вид. 15-те. – Київ : Рад. шк., 1954. – 147 с.
 159. Українська мова : підруч. для 4 кл. почат. шк. – Вид. 16-те, переробл. – Київ : Рад. школа, 1955. -145 с.
 160. Українська мова : підруч. для 4 кл. почат. шк. – Вид. 17-те. – Київ : Рад. шк., 1956. -145 с.
 161. Українська мова : підруч. для 4 кл. почат. шк. – Вид. 18-те. – Київ : Рад. шк., 1957. -145 с.
 162. Українська мова : підруч. для 4 кл. почат. шк. – Вид. 19-те. – Київ : Рад. шк., 1958. – 145 с.
 163. Українська мова : підруч. для 4-го кл. почат. шк. – Вид. 20-те. – Київ : Рад. шк., 1959. -145 с.
 164. Українська мова. 4 клас : підруч. для восьмиріч. шк. / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Київ : Рад. шк., 1960. – 157 с.
 165. Українська мова. 4 клас : підруч. для восьмиріч. шк. / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 2-ге. – Київ : Рад. шк., 1961. – 157 с.
 166. Українська мова. 4 клас : підруч. для восьмиріч. шк. / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 3-тє. – Київ : Рад. шк., 1962. – 157 с.
 167. Українська мова. 4 клас : підруч. для восьмиріч. шк. / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 4-те, виправл. -Київ : Рад. шк., 1963. – 158 c.
 168. Українська мова. 4 клас : підруч. для восьмиріч. шк. / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 5-те. – Київ : Рад. шк., 1964. – 158 c.
 169. Українська мова. 4 клас : підруч. для восьмиріч. шк. / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 6-те. – Київ : Рад. шк., 1965. – 158 с.
 170. Українська мова. 4 клас : підруч. для восьмиріч. шк / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 7-ме. – Київ : Рад. шк., 1966. – 158 с.
 171. Українська мова. 4 клас : підруч. для восьмиріч. шк. / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 8-ме. – Київ : Рад. шк., 1967. – 158 с.
 172. Українська мова : підруч. для 4 кл. слабозорих / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Київ : Рад. шк., 1967. – 214 с.
 173. Українська мова : підруч. для 4 кл. / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 9-те. – Київ : Рад. шк., 1968. – 158 с.
 174. Українська мова : підруч. для 4 кл. [восьмиріч. шк.] / С. Х. Чавдаров, Б. С. Саженюк. – Вид. 10-те – Київ : Рад. шк., 1969. – 158 с.
 175. К. Д. Ушинський – великий педагог нашої Батьківщини : доп. на уроч. засід. Уряд. Ювіл. Комітету по відзначенню 75-х роковин від дня смерті К. Д. Ушинського // Рад. школа. – 1946. – № 1/2. – С. 16-24.
 176. Чергові завдання вчителів Закарпатської області : (з доп. на нараді „Радянська школа й організація її роботи”) // Школа Закарпаття : зб. матеріалів наради працівників нар. освіти Закарпат. області УРСР 9-12 січ. 1946 р. / М-во освіти УРСР ; під ред. В. О. Повха. – Київ, 1946. – С. 29-50.
 177. Як викладати граматику і правопис української мови в початковій школі з українською мовою викладання (по стабільному підручнику С. Чавдарова і П. Волинського) / С. Чавдаров і П. Волинський. – Харків : Рад. школа, 1934. – 59, [1] с. – (Методичні поради вчителеві початкової школи). – На обкл. назва: Як викладати українську мову в початковій школі з українською мовою викладання.

З цими виданнями ви можете ознайомитись у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського

(*) – астериксом позначені видання, відсутні у фонді Державної
науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського


Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали