НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність П. Р. Чамати

 1. Психолого-педагогічна думка в Україні: П. Р. Чамата (1898–1969) : (з доробку укр. дослідників діяльності вченого, 2007–2022) : бібліогр. список : (до 125-річчя від дня народж. П. Р. Чамати) / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; уклад. Є. Ф. Демида. – Київ, 2023. – 4 с. : іл.
 2. ¹Боришевський, М. Етюди психолога: спогади : (per aspera ad astra) / Мирослав Боришевський. – Київ ; [Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – 223 с. – Про П. Р. Чамату: с. 89–90, 95–100.
 3. Г.С. Костюк – особистість, вчений, громадянин : до 110‑ї річниці від дня народж. / НАПН України, Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка ; [за ред. С. Д. Максименка ; упоряд. В. В. Андрієвська]. – Київ : [Ніка‑Центр], 2010. – 216 с. – Про П. Р. Чамату: с. 12, 38, 52, 56–59, 65, 69, 104, 116–117, 137.
 4. Нариси з історії розвитку диференційованого підходу до організації навчання в українській школі (кінець 30‑х – 80‑ті рр. ХХ ст.): посібник / за заг. ред. Н. П. Дічек ; НАПН України, Ін‑т педагогіки. – Київ : Пед. думка, 2017. – 538 с. – Про П. Р. Чамату: с. 98, 99, 104, 152.
 5. Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова: іст. нарис, 1920−2000 / [уклад.: П. В. Дмитренко, О. Л. Макаренко]. – Київ : Четверта хвиля, 2000. – 219 с. – Про П. Р. Чамату: с. 8, 36, 38, 53, 172.
 6. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Історія. Сьогодення. Перспективи, 1934–2004 / [авт.: В. П. Андрущенко, Г. І. Волинка, Н. Г. Мозгова та ін.]. – Київ : Навч. кн., 2005. – 255 с. – Про П. Р. Чамату: с. 57, 227.
 7. Роменець, В. А. Історія психології ХХ століття : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. А. Роменець, І. П. Маноха. – Київ : Либідь, 2017. – 1054 с. – Про П. Р. Чамату: с. 369, 964.
 8. Становлення базових парадигм української психології [Електронний ресурс] : монографія / за ред. В. В. Турбан ; НАПН України, Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – Текст. дані. – Київ, 2017. – 256 с. – Режим доступу: https://cutt.ly/lTK24 (дата звернення: 30.01.19). – Назва з екрана. – Про П. Р. Чамату: с. 224–225, 232.
 9. Янченко, Т. В. Педологія в Україні та зарубіжжі: теорія і практика : монографія / Т. В. Янченко, [наук. ред. О. В. Сухомлинська]. – Чернігів : Десна Поліграф, 2016. – 447 с. – Про П. Р. Чамату: с. 219, 293, 296–297, 302, 335.
 10. Андрущенко,В. Павло Чамата, ректор 1946–1951 рр. / Віктор Андрущенко // Наш університет : дорога до Храму… / Віктор Андрущенко. – [Київ, 2009]. – С. 56–
 11. Березівська, Л. Д. Чамата Павло Романович / Л. Д. Березівська // Енциклопедія освіти / голов. ред. В. Г. Кремень ; АПН України. – Київ, 2008. – С. 994–995.
 12. Те саме // Інститут педагогіки 80 /АПН України, Ін‑т педагогіки ; [голов. ред. В. М. Мадзігон]. – Київ, 2006. – С. 208–211.
 13. Те саме // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. : у 2 кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ, 2005. – Кн. 2 : ХХ століття. – С. 374–379.
 14. Боришевський, М. Чамата Павло Романович / М. Боришевський // Педагогічний словник / за ред. ЯрмаченкаМ. Д. ; АПН України, Ін‑т педагогіки. – Київ, 2001. – С.
 15. Боришевський, М. Й. Засновник української школи психології самосвідомості особистості П. Р. Чамата / М. Й. Боришевський // Наукові записки / Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Київ, 2006.– Вип. 25 : Інституту психології імені Г. С. Костюка – 60 років. – С. 525–
 16. Гончаренко, С. Чамата Павло Романович / Семен Гончаренко // Український педагогічний енциклопедичний словник / Семен Гончаренко. – Вид. 2‑ге, допов. й випр. – [Рівне], 2011. – С. 494.

Те саме // Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. – Київ, 1997. – С. 358.

 1. Губко,О. Т. Чамата Павло Романович / О. Т. Губко, М. Й. Боришевський // Українська радянська енциклопедія : [у 12 т.] – Вид. 2‑ге. – Київ, 1985. – Т.  – С. 244.
 2. Мацейків,М. Павло Чамата – основоположник досліджень самосвідомості особистості / М. Мацейків // Пед. газ. – 1998. – Листоп. (№ 11). – С.
 3. Міхно, О. Педагогічний календар. Липень 2018 / Олександр Міхно // Справи сімейні. – 2018. – № 7. – С. 31–33. – Із змісту: 120 років від дня народження Павла Чамати (1898–1969), українського психолога і педагога, організатора освіти. – С. 32–33.
 4. Міхно, О. Педагогічний музей України інформує : постаті. Події / Олександр Міхно //Рідна шк. – 2018. – № 5/8. – С. 78–80. – Із змісту: 120 років від дня народження Павла Чамати (1898–1969), українського психолога і педагога, організатора освіти. – С. 78.
 5. Музичук, О. О. Проблеми становлення київського напрямку в українській психології в середині ХХ століття / О. О. Музичук // Зб. наук. пр. Ін‑ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. Проблеми загальної та педагогічної психології. – Київ, 2012. – Т. 14, ч. 5. – С. 124–131. – Бібліогр.: 20 назв.
 6. ¹Мусіяка, Н. І. До проблеми оцінкових ставлень у вітчизняній психологічній думці / Н. І.Мусіяка // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін‑ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – Т. 12 : Психологія творчості, вип. 17. – С. 233–241. – Бібліогр.: 16 назв.
 7. ¹Мусіяка, Н. І. До проблеми оцінкових ставлень у психологічній теорії самосвідомості П. Р. Чамати / Мусіяка Наталія Іванівна // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін‑ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ, 2014. – Т. 12 : Психологія творчості, вип. 20. – С. 237–245. – Бібліогр.: 10 назв.
 8. Мусіяка, Н. І. Теорія самосвідомості у контексті наукової спадщини П. Р. Чамати / Мусіяка Наталія Іванівна // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін‑ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Київ, 2009. – Т. 7 : Екологічна психологія, вип. 21. – С. 267–271. – Бібліогр.: 7 назв.
 9. Ониськів, О. Психологічні концепції П. Р. Чамати та проблематика розвитку особистості [Електронний ресурс] / Ониськів О. // Матеріали IVВсеукраїнської студентської науково‑технічної конференції «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання», 19–20 квітня 2011 року. – Текст. дані. – Тернопіль, 2011. – Т. 2. – С. 289. – Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/10426 (дата звернення: 21.01.19). – Назва з екрана.
 10. Підсумки республіканської наукової сесії, [10–12 жовт. 1959 р., Київ : про обговорення питань розвитку пед. науки в УРСР та перспектив НДР на 1959–1965 рр. за участю В. Помогайби, В. Сухомлинського, П. Чамати та ін.] // Рад. шк. – 1959. – № 12. – С. 86–88.

Те саме // УНДІП на сторінках педагогічних журналів, 1926–1976 рр. / НАПН України, Пед. музей України. – Київ, 2016. – С. 143–147. – (Педагогічні републікації ; № 3).

 1. ²ПриходькоЮ.О. Чамата Павло Романович / Приходько Ю. О., Юрченко В. І. // Психологічний словник‑довідник : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Приходько Ю. О., Юрченко В. І. ; Нац. пед. ун‑т ім. М. П. Драгоманова, Київ. ун‑т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2012. – С. 298–300.

²Те саме // Там само. – [Вид. 2‑ге]. – Київ, 2016. – С. 298–300.

 1. ¹Психологія самосвідомості: історія, сучасний стан та перспективи дослідження: [зб. наук. ст. : до 100‑річчя від дня народж. П. Р. Чамати] / за ред. С. Д. Максименка, М. Й. Боришевського ; АПН України, Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ : [Любіть Україну, 1999]. – 96 с.
 2. Чамата Павло Романович // І воїни, і педагоги : слово про ветеранів / Нац. пед. ун‑т ім. М. П. Драгоманова ; [за ред. В. П. Андрущенка]. – Вид. 2‑ге, допов. та уточн. – Київ, 2006. – С. 34–35.
 3. Те саме // Професори Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 1944–2009 : біобібліогр. довід. / Нац. пед. ун‑т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г. І. Волинка, О. С. Падалка, Л. Л. Макаренко ; за заг. ред. В. П. Андрущенка]. – 2‑ге вид., [допов. і перероб.]. – Київ, 2009. – C. 367–
 4. Те саме // Український радянський енциклопедичний словник : в 3 т. – Вид. 2‑ге. – Київ, 1987. – Т. 3. – С. 610.

З цими виданнями можете ознайомитись
у Державній науково‑педагогічній бібліотеці України імені В. 
О. Сухомлинського

¹Праці з фонду Бібліотеки імені А. Ф. Залевської Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України

²Праці з фонду Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

З працями, доступними в Інтернет‑мережі, можете ознайомитись онлайн за гіперпосиланнями


Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали