НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність П. Р. Чамати

 1. Психолого-педагогічна думка в Україні: П. Р. Чамата (1898–1969) : (з доробку укр. дослідників діяльності вченого, 2007–2022) : бібліогр. список : (до 125-річчя від дня народж. П. Р. Чамати) / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; уклад. Є. Ф. Демида. – Київ, 2023. – 4 с. : іл.
 2. ¹Боришевський, М. Етюди психолога: спогади : (per aspera ad astra) / Мирослав Боришевський. – Київ ; [Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – 223 с. – Про П. Р. Чамату: с. 89–90, 95–100.
 3. Г.С. Костюк – особистість, вчений, громадянин : до 110‑ї річниці від дня народж. / НАПН України, Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка ; [за ред. С. Д. Максименка ; упоряд. В. В. Андрієвська]. – Київ : [Ніка‑Центр], 2010. – 216 с. – Про П. Р. Чамату: с. 12, 38, 52, 56–59, 65, 69, 104, 116–117, 137.
 4. Нариси з історії розвитку диференційованого підходу до організації навчання в українській школі (кінець 30‑х – 80‑ті рр. ХХ ст.): посібник / за заг. ред. Н. П. Дічек ; НАПН України, Ін‑т педагогіки. – Київ : Пед. думка, 2017. – 538 с. – Про П. Р. Чамату: с. 98, 99, 104, 152.
 5. Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова: іст. нарис, 1920−2000 / [уклад.: П. В. Дмитренко, О. Л. Макаренко]. – Київ : Четверта хвиля, 2000. – 219 с. – Про П. Р. Чамату: с. 8, 36, 38, 53, 172.
 6. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Історія. Сьогодення. Перспективи, 1934–2004 / [авт.: В. П. Андрущенко, Г. І. Волинка, Н. Г. Мозгова та ін.]. – Київ : Навч. кн., 2005. – 255 с. – Про П. Р. Чамату: с. 57, 227.
 7. Роменець, В. А. Історія психології ХХ століття : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. А. Роменець, І. П. Маноха. – Київ : Либідь, 2017. – 1054 с. – Про П. Р. Чамату: с. 369, 964.
 8. Становлення базових парадигм української психології [Електронний ресурс] : монографія / за ред. В. В. Турбан ; НАПН України, Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – Текст. дані. – Київ, 2017. – 256 с. – Режим доступу: https://cutt.ly/lTK24 (дата звернення: 30.01.19). – Назва з екрана. – Про П. Р. Чамату: с. 224–225, 232.
 9. Янченко, Т. В. Педологія в Україні та зарубіжжі: теорія і практика : монографія / Т. В. Янченко, [наук. ред. О. В. Сухомлинська]. – Чернігів : Десна Поліграф, 2016. – 447 с. – Про П. Р. Чамату: с. 219, 293, 296–297, 302, 335.
 10. Андрущенко,В. Павло Чамата, ректор 1946–1951 рр. / Віктор Андрущенко // Наш університет : дорога до Храму… / Віктор Андрущенко. – [Київ, 2009]. – С. 56–
 11. Березівська, Л. Д. Чамата Павло Романович / Л. Д. Березівська // Енциклопедія освіти / голов. ред. В. Г. Кремень ; АПН України. – Київ, 2008. – С. 994–995.
 12. Те саме // Інститут педагогіки 80 /АПН України, Ін‑т педагогіки ; [голов. ред. В. М. Мадзігон]. – Київ, 2006. – С. 208–211.
 13. Те саме // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. : у 2 кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ, 2005. – Кн. 2 : ХХ століття. – С. 374–379.
 14. Боришевський, М. Чамата Павло Романович / М. Боришевський // Педагогічний словник / за ред. ЯрмаченкаМ. Д. ; АПН України, Ін‑т педагогіки. – Київ, 2001. – С.
 15. Боришевський, М. Й. Засновник української школи психології самосвідомості особистості П. Р. Чамата / М. Й. Боришевський // Наукові записки / Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Київ, 2006.– Вип. 25 : Інституту психології імені Г. С. Костюка – 60 років. – С. 525–
 16. Гончаренко, С. Чамата Павло Романович / Семен Гончаренко // Український педагогічний енциклопедичний словник / Семен Гончаренко. – Вид. 2‑ге, допов. й випр. – [Рівне], 2011. – С. 494.

Те саме // Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. – Київ, 1997. – С. 358.

 1. Губко,О. Т. Чамата Павло Романович / О. Т. Губко, М. Й. Боришевський // Українська радянська енциклопедія : [у 12 т.] – Вид. 2‑ге. – Київ, 1985. – Т.  – С. 244.
 2. Мацейків,М. Павло Чамата – основоположник досліджень самосвідомості особистості / М. Мацейків // Пед. газ. – 1998. – Листоп. (№ 11). – С.
 3. Міхно, О. Педагогічний календар. Липень 2018 / Олександр Міхно // Справи сімейні. – 2018. – № 7. – С. 31–33. – Із змісту: 120 років від дня народження Павла Чамати (1898–1969), українського психолога і педагога, організатора освіти. – С. 32–33.
 4. Міхно, О. Педагогічний музей України інформує : постаті. Події / Олександр Міхно //Рідна шк. – 2018. – № 5/8. – С. 78–80. – Із змісту: 120 років від дня народження Павла Чамати (1898–1969), українського психолога і педагога, організатора освіти. – С. 78.
 5. Музичук, О. О. Проблеми становлення київського напрямку в українській психології в середині ХХ століття / О. О. Музичук // Зб. наук. пр. Ін‑ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. Проблеми загальної та педагогічної психології. – Київ, 2012. – Т. 14, ч. 5. – С. 124–131. – Бібліогр.: 20 назв.
 6. ¹Мусіяка, Н. І. До проблеми оцінкових ставлень у вітчизняній психологічній думці / Н. І.Мусіяка // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін‑ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – Т. 12 : Психологія творчості, вип. 17. – С. 233–241. – Бібліогр.: 16 назв.
 7. ¹Мусіяка, Н. І. До проблеми оцінкових ставлень у психологічній теорії самосвідомості П. Р. Чамати / Мусіяка Наталія Іванівна // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін‑ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ, 2014. – Т. 12 : Психологія творчості, вип. 20. – С. 237–245. – Бібліогр.: 10 назв.
 8. Мусіяка, Н. І. Теорія самосвідомості у контексті наукової спадщини П. Р. Чамати / Мусіяка Наталія Іванівна // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін‑ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Київ, 2009. – Т. 7 : Екологічна психологія, вип. 21. – С. 267–271. – Бібліогр.: 7 назв.
 9. Ониськів, О. Психологічні концепції П. Р. Чамати та проблематика розвитку особистості [Електронний ресурс] / Ониськів О. // Матеріали IVВсеукраїнської студентської науково‑технічної конференції «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання», 19–20 квітня 2011 року. – Текст. дані. – Тернопіль, 2011. – Т. 2. – С. 289. – Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/10426 (дата звернення: 21.01.19). – Назва з екрана.
 10. Підсумки республіканської наукової сесії, [10–12 жовт. 1959 р., Київ : про обговорення питань розвитку пед. науки в УРСР та перспектив НДР на 1959–1965 рр. за участю В. Помогайби, В. Сухомлинського, П. Чамати та ін.] // Рад. шк. – 1959. – № 12. – С. 86–88.

Те саме // УНДІП на сторінках педагогічних журналів, 1926–1976 рр. / НАПН України, Пед. музей України. – Київ, 2016. – С. 143–147. – (Педагогічні републікації ; № 3).

 1. ²ПриходькоЮ.О. Чамата Павло Романович / Приходько Ю. О., Юрченко В. І. // Психологічний словник‑довідник : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Приходько Ю. О., Юрченко В. І. ; Нац. пед. ун‑т ім. М. П. Драгоманова, Київ. ун‑т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2012. – С. 298–300.

²Те саме // Там само. – [Вид. 2‑ге]. – Київ, 2016. – С. 298–300.

 1. ¹Психологія самосвідомості: історія, сучасний стан та перспективи дослідження: [зб. наук. ст. : до 100‑річчя від дня народж. П. Р. Чамати] / за ред. С. Д. Максименка, М. Й. Боришевського ; АПН України, Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ : [Любіть Україну, 1999]. – 96 с.
 2. Чамата Павло Романович // І воїни, і педагоги : слово про ветеранів / Нац. пед. ун‑т ім. М. П. Драгоманова ; [за ред. В. П. Андрущенка]. – Вид. 2‑ге, допов. та уточн. – Київ, 2006. – С. 34–35.
 3. Те саме // Професори Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 1944–2009 : біобібліогр. довід. / Нац. пед. ун‑т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г. І. Волинка, О. С. Падалка, Л. Л. Макаренко ; за заг. ред. В. П. Андрущенка]. – 2‑ге вид., [допов. і перероб.]. – Київ, 2009. – C. 367–
 4. Те саме // Український радянський енциклопедичний словник : в 3 т. – Вид. 2‑ге. – Київ, 1987. – Т. 3. – С. 610.

З цими виданнями можете ознайомитись
у Державній науково‑педагогічній бібліотеці України імені В. 
О. Сухомлинського

¹Праці з фонду Бібліотеки імені А. Ф. Залевської Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України

²Праці з фонду Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

З працями, доступними в Інтернет‑мережі, можете ознайомитись онлайн за гіперпосиланнями


Анонси та оголошення

29.05.2024

Щиро вітаємо

МІХНА ОЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родинисеред друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України Л. Д. Березівська

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали