НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць Ф. К. Сарани

1949
Твори українських письменників в азербайджанських перекладах / Ф. Сарана // Літ. газ. – 1949. – 24 берез.
1950
Твори класиків марксизму-ленінізму : кат. вид. Держполітвидаву УРСР за 1946-1950 рр. / Ф. Сарана. – К., 1950. – 20 с.
1951
Каталог видань : 1946-1949 / Держ. вид-во політ. літ. УРСР ; Ф. Сарана. – К., 1951. – 92 с.
1952
Серія книг “З’їзди і конференції ВКП(б)” / Ф. Сарана. – К. : Держполітвидав, 1952. – 16 с.
1953
Твори класиків марксизму-ленінізму : кат. вид. Держполітвидаву УРСР за 1949-1953 рр. / Ф. Сарана. – К., 1953. – 24 с.
1954
Видання Держполітвидаву УРСР за 1946-1953 рр. / Ф. Сарана. – К., 1954. – 172 с.
1956
Бібліографія / Ф. Сарана // Тесленко А. Твори / А. Тесленко. – К., 1956. – С. 525-539.
1957
Журнал “Літопис революції” : покажч. змісту, 1922 – 1933 рр., № 1-57. – 68 с.
Рец. : Комаренко Н. В. Журнал “Літопис революції” в оцінці радянської історіографії / Н. В. Комаренко // Укр. іст. журн. – 1967. – № 11. – С. 127-131; Сороковська С. Бібліографія на сторінках журналу “Літопис революції” / С. Сороковська // Арх. України. – 1967. – № 6. – С. 84-86.
1958
Більше вимогливості до прикнижкової бібліографії : лист до ред. / Ф. Сарана // Рад. культура. – 1958. – 2 берез.
До виходу книги О. Килимника “Юрій Яновський: Життя і творча діяльність” / Ф. Сарана. – К., 1957.
Видання Товариства для поширення політичних і наукових знань Української РСР за 1948-1957 рр. / Ф. Сарана. – К., 1958. – 68 с.
Матеріали до бібліографії Шевченкіани за роки Великої Вітчизняної війни / Ф. Сарана // Питання шевченкознавства. – К., 1958. – Вип. 1 – С. 146-171.
1959
Бібліографія / Ф. Сарана // Первомайський Л. Твори. В 3 т. Т. 3 / Л. Первомайський. – К., 1959. – С. 489-502.
Бібліографія / Ф. Сарана // Яновський Ю. Твори. В 5 т. Т. 5 / Ю. Яновський. – К., 1959. – С. 357-417.
Матеріали до бібліографії Шевченкіани за 1957 р. / Ф. Сарана // Збірник праць сьомої Наукової шевченківської конференції. – К, 1959. – С. 263-279.
1960
Матеріали до бібліографії за 1958 р. / Ф. К. Сарана, Л. О. Хоменко // Збірник праць восьмої Наукової шевченківської конференції. – К., 1960. – С. 299-318.
Довідковий том до 4-го видання творів В. І. Леніна / упоряд. Ф. Сарана. – К. : Держполітвидав УРСР, 1960. – 688 с.

1961
Матеріали до бібліографії Шевченкіани за 1959 р. / Ф. Сарана // Збірник праць дев’ятої Наукової шевченківської конференції. – К., 1961. – С. 219 – 247.
Стан і завдання бібліографії Шевченкіани / Ф. Сарана // Збірник праць дев’ятої Наукової шевченківської конференції. – К., 1961. – С. 212-218.

1962
Матеріали до бібліографії Шевченкіани за 1960 р. / Ф. Сарана // Збірник праць Ювілейної десятої Наукової конференції. – К., 1962. – С. 335-370.
1963
Слов’янська філологія на Україні: 1958-1962 : бібліогр. покажч. / АН УРСР, Укр. ком. славістів, ЦНБ АН УРСР ; [уклад. : Н. Ф. Королевич, Ф. К. Сарана]. – К. : Вид-во АН УРСР, 1963. – 616 с. – (До V Міжнар. з’їзду славістів).
Рец. : Єдлинська І. Щороку – понад тисячу праць / І. Єдлинська, Я. Дашкевич // Літ. Україна. – 1963. – 13 верес.;
Іваненко Д. Бібліографічний покажчик з славістики / Д. Іваненко // Наук. інформ. бюл. Арх. упр. УРСР. – 1963. – № 6. – С. 70-72;
Марченко М. Г. Корисний бібліографічний покажчик / М. Марченко // Нар. творчість та етнографія. – 1964. – № 7. – С. 98-99;
Сороковская С. В. Библиография в помощь науке / С. Сороковская // Сов. библиогр. – 1964. – № 2. – С. 88-94.
Матеріали до бібліографії Шевченкіани за 1961 р. / Ф. Сарана // Збірник праць одинадцятої Наукової шевченківської конференції. – К., 1963. – С. 237-311.
Невтомний дослідник : до 80-річчя з дня народж. М. Ф. Яшека / Ф. Сарана // Літ. Україна. – 1963. – 22 листоп.

1964
Тарас Шевченко в бібліографії : [передмова] / Ф. Сарана // Багрич М. І. Т. Г. Шевченко : бібліогр. покажч. 1917-1963 / М. І. Багрич. – X., 1964. – С. 5-10.
Матеріали до бібліографії Шевченкіани за 1962 р. / Ф. Сарана // Збірник праць дванадцятої Наукової шевченківської конференції. – К., 1964. – С. 307-343.
Піввіку служіння книзі : [М. Ясинський] / Ф. Сарана // Літ. Україна. – 1964. – 27 листоп.
У Публічній бібліотеці: 400 років вітчизняного книгодрукування / Ф. Сарана // Літ. Україна. – 1964. – 6 берез.
Ювілейна наукова сесія, присвячена 400-річчю російського книгодрукування / Ф. Сарана // Рад. літературознавство. – 1964. – № 3. – С. 158.
Бібліографія грузинської Шевченкіани / Ф. Сарана // Літ. Україна. – 1964. – 27 трав. – Рец. на кн. : Огарова А. Тарас Григорьевич Шевченко : библиография произведений и литературы о нем, опубликованных в Грузии / А. Огарова, У. Гендзехадзе. – Тбилиси : Изд-во АН Груз. ССР, 1963.
Бібліографія Шевченкіани / Ф. Сарана // Рад. літературознавство. – 1964. – № 2. – С. 146-149. – Рец. на кн. : Т. Г. Шевченко : бібліографія літератури про життя і творчість, 1839-1959. Т. 1/2. -К., 1963.
Найповніше про Грабовського / Ф. Сарана // Літ. Україна. – 1964. – 2 верес. – Рец. на кн. : Мороз М. О. Павло Грабовський : бібліогр. покажч. / М. Мороз. – К : Наук. думка, 1964. – 80 с.
Федоров і Україна / Ф. Сарана // Літ. Україна. – 1964. – 28 лют. – Рец. на кн. : Ісаєвич Я. Д. Першодрукар Іван Федоров на Україні / Я. Ісаєвич. – К. : Т-во “Знання” УРСР, 1964. – 35 с.
Багрич М. Т. Г. Шевченко : бібліогр. покажч. 1917 – 1963 / М. Багрич ; ред. Ф. Сарана. – X., 1964. – 154 с.
1965
Новини бібліографії / Ф. Сарана // Літ. України. – 1965. – 21 груд.
Библиография изданий произведений Шевченко / Ф. Сарана // Вопр. лит – 1965. – № 1. – С. 252-253. – Рец. на кн. : Т. Г. Шевченко : бібліогр. покажч. 1917-1963 / уклад. М. І. Багрич. – X. : Ред.-вид. від. Кн. палати УРСР, 1964. – 154 с.
Збагачення краєзнавчої бібліографії / Ф. Сарана // Літ. Україна. – 1965. – 16 квіт. – Рец. на кн. : Максименко Ф. П. Збірники історичних відомостей про населені пункти Української РСР / Ф. П. Максименко // Наук.-інформ. бюл. Арх. упр. УРСР. – 1963. – № 4/6 ; 1964. – № 1/5.
1966
Видання творів В. І. Леніна на Україні 1894-1965 : бібліогр. покажч. / уклад. : П. М. Щморгун, Ф. Сарана та ін. – X. : Ред.-вид. від. Кн. палати УРСР, 1966. – 178 с.
Рец. : Возненко П. 26,5 миллиона книг Ильича / П. Возненко // Крас. знамя. – 1966. – 2 авг.;
Кущ О. Українська Ленініана / О. Кущ // Віл. Україна. – 1966. – 3 верес;
Сміюн О. Видання творів В. І. Леніна на Україні / О. Сміюн // Жовтень. – 1967. – № 4. – С. 155-156.
До бібліографії А. Ю. Тесленка / Ф. Сарана // Рад. літературознавство. – 1966. – № 6. – С. 73-77.
Від давнини до сучасності / Ф. Сарана // Літ. Україна. – 1966. – 15 листоп. – Рец. на кн. : Українські письменники : біобібліогр. покажч. У 5 т. – К. : Дніпро, 1960-1965.
Вовченко І. Скарбниця людського розуму / І. Вовченко, Ф. Сарана та ін. ; ред. Ф. Сарана. – X., 1966. – 182 с.

1967
Бібліографування творів В. І. Леніна на Україні 1924-1967 рр. / Ф. Сарана // Державна бібліографія на Україні : зб. ст. – X., 1967. – Вип. 3. – С. 22-35.
Черненко І. C. Бібліотекознавство, бібліографія і книгознавство / І. С. Черненко, Ф. К. Сарана // Історія АН УРСР. – К., 1967. – Кн. 1. – С. 385-390.
Лоцман книжкового моря : [Ф. П. Максименко] / Ф. Сарана // Культура і життя. – 1967. – 16 лют.
75-річчя з дня народження Ю. О. Меженка / Ф. Сарана // Укр. іст. журн. – 1967. – № 6. – С. 135-136.
1968
Слов’янська філологія на Україні: 1963-1967 : бібліогр. покажч. / АН УРСР, Укр. ком. славістів, ЦНБ АН УРСР ; [уклад. : Н. Ф. Королевич, Ф. К. Сарана та ін.]. – К. : Наук. думка, 1968. – 612 с. – (До VІ Міжнар. з’їзду славістів).
Ч. 1. – 233 с.
Ч. 2, вип.1/2 – 578 с.
Рец. : Лукінова Т. Б. [Без назви] / Т. Лукінова // Інформаційні матеріали Наукової Ради з проблеми “Закономірності розвитку національних мов…” – К., 1969. – Вип.7. – С. 78-80;
Регушевський Є. С. [Без назви] / Є. С. Регушевський // Укр. мова і літ. в шк. – 1969. – № 3. – С. 90-91;
Федора Л. Бібліографія української славістики / Л. Федора // Літ. Україна. – 1968. – 9 серп.
Т. Г. Шевченко 1960-1964 : бібліогр. ювіл. літ. / ЦНБ АН ; Ф. Сарана. – К. : Наук. думка, 1968. – 624 с.
Рец. : Базилівський М. [Без назви] / М. Базилівський // Робітн. газ. – 1968. – 25 черв.;
Гнатюк М. Бібліографія ювілейної Шевченкіани / М. Гнатюк // Друг читача. – 1968. – 5 берез.;
Гольденберг Л. Новий внесок у шевченківську бібліографію / Л. Гольденберг // Арх. України. – 1968. – № 5. – С. 80-82;
Жур П. [Без названия] / П. Жур // Звезда. – 1968. – № 10. – С. 219; Меженко Ю. Продовження Шевченкіани / Ю. Меженко // Літ. Україна. – 1968. – 22 берез.;
Бородін В. [Без назви] / В. Бородін // Рад. літературознавство. – 1970. – № 2. – С. 88-89.
Матеріали до бібліографії Шевченкіани за 1965 р. / Ф. Сарана // Збірник праць п’ятнадцятої Наукової шевченківської конференції. – К., 1968. – С. 380-405.
Пропагандист художнього слова : [Про І. Бойка] / Ф. Сарана // Літ. Україна. – 1968. – 18 жовт.
1970
Гнатюк М. Корисне дослідження / М. Гнатюк, Ф. Сарана // Культура і життя. – 1970. – 15 берез. – Рец. на кн. : Гуменюк М. П. Українські бібліографи ХІХ-поч. XX ст. / М. П. Гуменюк. – X. : Ред.-вид. від. Кн. палати УРСР, 1969. – 182 с.
1971
Коротка бібліографія / Ф. Сарана // Шабліовський Є. С. М. Н. Некрасов і українська література. – К., 1971. – С. 191-200.
Максименко Федір Пилипович // Радянська енциклопедія історії України: У 4 т. / Редкол.: А. Д. Скаба (відп. ред.) та ін. – Київ: Голов. ред. УРЕ, 1971. – Т. 3. – С. 72.
Список праць Михайла Ілліча Ясинського / Ф. Сарана // Бібліотекознавство та бібліогр. : міжвід. респ. зб. – X., 1971. – Вип. 2. – С. 155-157.
Библиографирование произведений В. И. Ленина на Украине 1920-1970 гг. / П. Х. Беляева, Ю. Б. Медведев, Ф. К. Сарана // Сов. библиогр. – 1971. – № 2. – С. 9-21.

1972
Невтомний дослідник, бібліограф, пропагандист книги : [Є. Кирилюк] / Ф. Сарана // Державна бібліографія на Україні : зб. ст. – X., 1972. – Вип. 4. – С. 122-125.
Медведев Ю. В. Сподвижник книги : до 80-річчя Ю. С. Меженка 1892-1969 / Ю. В. Медведев, Ф. К. Сарана // Нові книги УРСР. – 1972. – № 16. – С. 23.
Книга в особистій бібліотеці / Ф. Сарана // Друг читача. – 1972. – 30 берез. Книжковій палаті УРСР – 50 років / Ф. Сарана // Друг читача. – 1972. – 6 черв.
На ниві книгодрукування і бібліографії : [Є. Кирилюк] / Ф. Сарана // Друг читача. – 1972. – 16 берез.
Як користуватися книгою? / Ф. Сарана // Друг читача. – 1972. – 6 жовт.

1978
Джерело людської мудрості (Книга, бібліотека, читач) // Соціаліст. культура. – 1978. – № 6. – С. 34-35.
1980
Українська радянська бібліографія : навч. посібник для студентів ін-тів культури / Ф. К. Сарана, Д. Д. Тараманов ; ред. Ф. К. Сарана. – К. : Вища шк., 1980. – 264 с.
1981
Максименко Федор Филиппович // Украинская советская энциклопедия: [в 12 т.] / Глав. редкол.: М. П. Бажан (глав. ред.) и др. – Киев: Глав. ред. УСЭ, 1981. – Т. 6. – С. 248.
1983
Залишиться серед нас : [Ф. Максименко] / Ф. Сарана // Літ. Україна. – 1983. – 24 листоп.
Видавництво “Радянський письменник” : 1933-1983 / Ф. К. Сарана, Г. І. Таран ; ред. Ф. К. Сарана. – К., 1983. – 278 с.
1987
Кудрицький А. Україна енциклопедична / А. Кудрицький, Ф. Сарана // Літ. Україна. – 1988. – 28 січ.
1994
Ю. О. Меженко : життя й діяльність / Ф. Сарана, І. Шовкопляс // Юрій Олексійович Меженко (1892-1969) : матеріали до біографії / уклад.: Т. А. Ігнатова, Н. В. Казакова, Н. В. Стрішенець. – К, 1994. – С. 11-35.

Примітка: статті Ф. Сарани із енциклопедичних видань див.:
Федір Кузьмович Сарана : біобібліогр. покажч. / М-во культури України, Держ. б-ка України, Київ. держ. ін-т культури ; [уклад. : Н. Ф. Королевич, Ю. С. Зубець]. – К., 1993. – С. 18-20.


Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали