НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність Ж.-Ж. Руссо

 1. Андрущенко, В. П. Вступ до філософії. Великі філософи: навч. посіб. / В. П. Андрущенко. – Київ ; Харків, 2005. – 512 c.
 2. Андрущенко, В. П. Історія соціальної філософії: (Західноєвропейський контекст): підруч. для студентів вищ. навч. закл. / В. П. Андрущенко ; Нац. ун–т ім. Т. Шевченка. – Київ : Тандем, 2000. – 406 c. – Бібліогр.: 99 назв.
 3. Антонова, О. Є. Обдарованість: досвід історичного та порівняльного аналізу : монографія / О. Є. Антонова ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2005. – 458 c. – Бібліогр.: с. 431–456.
 4. Белявский, А. Новое время : Руссо. Черты из его воспитания. Начало литературной деятельности. «Эмпль или о воспитании». Природосообразность воспитания по Руссо. Начать преоброзование воспитании надо с родителей и общества. Матери сами должны кормить и воспитывать детей. Насилие и свобода в воспитании. Естественный ход обучения / А. Белявский // Исторический очерк развития элементарной школы в биографиях замечательнейших педагогов и по уставам правительств. – СПб.  : Изд. В. Б., 1905 (Типо-Литогр. К. Биркенфельда). – VI. – С. 22-30.
 5. Білецька, С. Еволюція образу дитини: Ж.Ж. Руссо як основоположник теорії педоцентризму / С. Білецька // Шлях освіти. –  – № 3. – С. 31–34. – Бібліогр.: 8 назв.
 6. Білецька, С. В. Гуманістичні погляди прихильників «вільного виховання» на природу дитини / С. В. Білецька, А. Г. Відченко // Педагогіка і психологія. – 1998. – №  – С. 179–184. – Бібліогр.: 8 назв.
 7. Білецька,С. В. Дитиноцентрована педагогіка: теорія і практика західних країн: навч. посіб. для студентів вищих навч. закл. / С. В. Білецька. – Харків : Факт, 2008. – 255 c.
 8. Бланшар, П. Плутарх для юношества, или жития славных мужей всех народов, от древнейших времен доныне, с гравированными их портретами / Бланшар Пьер ; пер. с франц, – 2-е изд., испр. и умноженное. – М. : в Тип. С. Селивановскаго, 1814. – [с присовокуплением жизнеописаний знаменитейших Россиян, бывших как в древния, так и новейшия времена]. Ч. 9. – 230, [1] с. Ч. 10. – 166, [5] с.
 9. Бойченко, І. В. Філософія : навч. посіб. для дистанц. навчання / І. В. Бойченко, М. І. Бойченко ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – 2-ге вид., випр. – Київ : Ун-т «Україна», 2006. – 227, [5] с. – (Мережа дистанційного навчання). – Бібліогр.: с. 220–226.
 10. Бойчук,М. Теоретичні засади дослідження демократії як форми народовладдя / М. Бойчук // Вища освіта України. – 2011. – №  – С. 86–91. – Бібліогр.: 22 назви.
 11. Бюри, Ришар де. Краткая история о философах и славных женах. Ч. 1 / соч. Господином Бюри ; пер. с фр. языка Коллежский Ассессор Михайло Падерин. – СПб. : В тип. Христоф. Клаудия, 1804. – 396 с.
 12. Ваховський, Л. Ідеї гуманізму у французькій філософії освіти: історикопедагогічний аспект / Л. Ваховський, Т. Харченко, Л. Баско // Шлях освіти. –2010. – №  – С. 39–44. – Бібліогр.: 9 назв.
 13. Величко, М. О. Лекційні матеріали з історії зарубіжної літератури XVII-XVIII століття / М. О. Величко // Глухів. держ. пед. ун-т. – Глухів : РВВ ГДПУ , 2006. – 189 с. – Бібліогр.: с. 188–189.
 14. Вентцель, К. Н. Борьба за свободную школу / сост. К. Н. Вентцель. –М. : Тип. торг. дома А. П. Печковский, А. П. Буланже и К°, 1906. – С. 161–170. – (Свободное воспитание и образование / под ред. И. ГорбуноваПосадова ; вып. 6).
 15. Верцман, И. Е. Жан-Жак Руссо / И. Е. Верцман. – М. : Рослитиздат, 1958.
 16. Від бароко до постмодернізму: зб. наук. пр. Вип. 6 / ред.: Т. М. Потніцева // Дніпр. нац. ун-т. –  Дніпропетрповськ, 2003. – 275 с.
 17. Волкова, Н. П. Педагогіка : навч. посіб. / Н. П. Волкова. – Київ : Академвидав, 2007. – 615 с.
 18. Гаміна, Т.С. Історія педагогіки : навч.-метод. посіб. Ч. 1. Історія зарубіжної педагогіки / Т. С. Гаміна, А. Б. Рацул, А. Л. Турчак. – Кіровоград : Полігр.вид. центр ТОВ «Імекс ЛТД», 2003. – 132 c.
 19. Ге, Франсуа История образования и воспитания / Франсуа Ге ; пер. П. Д. Первова. – М. : Книгоиздательство К. И. Тихомирова, 1912 (Тип. Русского Товарищества). – VIII. – С.181–209.
 20. Герье В. И. Руссо, Жан-Жак // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). – СПб., 1890–1907.
 21. Голос, М. Политологические ссе: монография / М. Голос ; ред.: В. Н. Вандышев. – Сумы : Сум. гос. ун-т, 2011. – 109 c. – Библиогр.: 67 назв.
 22. Голубнича, Л. О. Становлення і розвиток дидактики в зарубіжній педагогічної науці / Л.  О. Голубнича // Педагогіка та психологія: зб. наук. пр. // Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 44. – С. 126–136. – Бібліогр.: с. 136.
 23. Грибинюк, М. Б. Можливості використання педагогічних ідей Ж.-Ж. Руссо у початковій школі на прикладі роману «Еміль, або Про виховання» / М. Б. Грибинюк // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Пед. науки. – 2012. – № 15, ч. 1. –С. 228–237. – Бібліогр.: 10 назв.
 24. Давиденко, Г. Й. Історія зарубіжної літератури ХVII–XVIII ст. : навч. посіб. / Г. Й. Давиденко, М. О. Величко; Глухів. держ. пед. ун-т ім. С. М. Сєргєєва-Ценського. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Київ : Центр учеб. лри, 2009. – 289 – Бібліогр.: с. 284–289.
 25. Дворцов, А. ТЖан Жак Руссо / А. Т. Дворцов ; Акад. наук СССР. – М. : Наука, 1980. – 112 с.
 26. Демиденко, Г. Г. История учений о праве и государстве : курс лекций, прочит. в Нац. ун-те «Юрид. акад. Украины им. Ярослава Мудрого» / Г. Г. Демиденко. – 3е изд., перераб. и доп. – Харків : Право, 2011. – 486 c. –Библиогр.: с. 484–486.
 27. Демков, М. И. Педагогика Западно-Европейская и Русская : Педагогическая хрестоматия : для учительских институтов и семинарий, педагогических классов женских гимназий и институтов, педагогических курсов при городских училищах и для народных учителей / М. И. Демков. – М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1911. – С. 110–124.
 28. Длугач, Т. Б. Три портрета эпохи Просвещения. Монтескьё. Вольтер. Руссо (от концепции просвещенного абсолютизма к теориям гражданского общества). – М.: Изд-во Института философии РАН (ИФРАН), 2006. – 249 с.
 29. Длугач, Т. БПодвиг здравого смысла, или Рождение идеи суверенной личности (Гольбах, Гельвеций, Руссо) / Т. Б. Длугач. – М. : Канон+, 2008. – 336 с.–Альтернативное название : Подвиг здравого смысла, или Рождение идеи суверенной личности.
 30. Додурич, С. М. Патріотичні цінності особистості: історикопедагогічний аспект / С. М. Додурич // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. Івана Франка. – –Вип. 37. – С. 153–156. – Бібліогр.: 14 назв.
 31. Ельницкий, К. Очерки по истории педагогики : пособие для занимающихся воспитанием детей и для учебных заведений, в которых преподается педагогика / сост. К. Ельницкий. – 5-е изд. – СПб. : Изд. Д. Д. Полубояринова, 1903 (Паровая скоропеч. М. М. Гутзац). – 157, [2] с.
 32. Єрмоленко, Володимир. Руссо, або Страх близькості // Володимир Єрмоленко. Далекі близькі. Есеї з філософії та літератури. – Львів: Вид-во Старого Лева, 2017. – С. 13–32.
 33. Завьялов, Н. Н. Педагогическая хрестоматия / Н. Н. Завьялов. – 4-е изд., с портр. писателей. – М. : Школа, 1916 (Тип. Вильде). – С. 107–187.
 34. Занадворова, Т. Л. Сентиментализм Ж.-Ж. Руссо / Т. Л. Занадворова. – Челябинск, 1983.
 35. Занин, С. В. Общественный идеал Жан-Жака Руссо и французское Просвещение XVIII века / С. В. Занин. – СПб. : Міръ, 2007. – 535 с.
 36. Зіневич,І. Є. Руссо Жан Жак. / І. Є. Зіневич, І. М. Лозинський //Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. – 2-ге вид. – Київ : Головна редакція УРЕ, 1974–1985. Том 9. – Київ, 1983, – С. 523.
 37. Історія зарубіжнихполітичних вчень  : навч.-метод. посіб. / Ф. М. Кирилюк, О. В. Батрименко. – Київ : ТОВ «ХХІ ст.: Діалог культур», 2005. –254 c.
 38. Квик, Роберт Герберт. Реформаторы воспитания / [сочинения] Квика (Quick’a) ; пер. и местами переделка с англ. З. Перцовой. – М. : Тип. М. Г. Волчанинова, Б. Черныш, 1893. – ІІ. – С. 128–145.
 39. Коваленко А. А. Ж.-Ж. Руссо / А. А. Коваленко // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ, 2003. – Вип. 19. – С. 624–629. – Бібліогр.: 8 назв.
 40. Коваленко, А. А. Поняття форми правління та врядування в суспільнополітичній теорії Ж.-Ж. Руссо / А. А. Коваленко // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. / Інт держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. –Київ, 2001. – Вип. 13. – С. 103–110.
 41. Кормич, А. І. Історія вчень про державу і право : навч. посіб. / А. І. Кормич.– Київ : Правова єдність, 2009. – 312 c. – Бібліогр.: с. 303–307.
 42. Левенець, Ю. Історичний екскурс у проблему народного суверенітету / Ю. Левенець // Людина і політика. – 2001. – № 4. – С. 79–86. – Бібліогр.: 10 назв.
 43. Лисенко, С. Аналіз історико-педагогічних умов становлення гуманістичної спрямованості виховання студентів у вітчизняній вищій школі другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / С. Лисенко, Р. Копитін // Молодь і ринок. – 2014. – №  – С. 50–56. – Бібліогр.: 15 назв.
 44. Литвиненко, І. О. Педагогічні основи формування естетичного ставлення у дітей старшого дошкільного віку до живої природи / І. О. Литвиненко // Пед. науки: зб. наук. пр. – – Вип. 60. – С. 167–172. – Бібліогр.: 8 назв.
 45. Література європейського Просвітництва: Структур. конспект лекцій / уклад.: Л. П. Сердюк // Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2005. – 36 c. – Бібліогр.: с.
 46. Лосєва, Н. М. Питання самореалізації дитини в зарубіжній педагогіці XVIII – XIX ст. / Н. М. Лосєва // Педагогіка і психологія. – 2006. – №  – С. 108–118. – Бібліогр.: 5 назв.
 47. Лотман, Ю. М. Руссо и русская литература XVIII в. / Ю. М. Лотман // Эпоха Просвещения. Из истории международных связей русской литературы / отв. ред. академик М. П. Алексеев. – Л., 1967.
 48. Лук’янюк, Г. П. Посібник з англійської мови для бакалаврів та магістрів соціальногуманітарного факультету : навч.метод. посіб. / Г. П. Лук’янюк, Л. П. Бойко, В. І. Ярешко ; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2003. – 162 c. – Бібліогр.: с.
 49. Ман, Поль деАллегории чтения: Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста / П. д. Ман ; пер. с англ. С. Никитин. – Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 1999. – 368 с.
 50. Марків, В. М. Активні технології підготовки дитини до школи / В. М. Марків // Педагогіка вищ. та серед. шк.: зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 27. – С. 316–321. – Бібліогр.: 6 назв.
 51. Матвіїшин, В. Г. Український літературний європеїзм : монографія / В. Г. Матвіїшин. – Київ : Академія, 2009. – 264 c.
 52. Матвіїшин, В. Філософсько-естетичні концепції ЖанЖака Руссо у творчому сприйнятті українських духовних діячів / В. Матвіїшин // Вісн. Прикарпат. унту. Серія: Філологія. – – Вип. 9–10. – С. 263–271. – Бібліогр.: 15 назв.
 53. Мироненко О. Руссо Жан-Жак / О. Мироненко // Політична енциклопедія / редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — Киів :Парламентське видавництво, 2011. – 646 с.
 54. Морлей, Д. Руссо / пер. с англ., 2-е изд. /Д. Марлей. – М.: Либроком, 2012. – 480 с. – (Из наследия философской мысли: великие философы).
 55. Новичкова, Г. А. Историко-философские очерки западной педагогической антропологии / Г. А. Новичкова. – М. : ИФ РАН, 2001. – 142 с.
 56. Панченко, А. С. Аналіз поняття загальної волі у Ж.Ж. Руссо / А. С. Панченко // Наук. зап. НаУКМА. Серія: Соціол. науки. – 2005. – Т. 46. – С. 66–70. – Бібліогр.: 3 назви.
 57. Паротц, Ю. Всеобщая история педагогики для руководства учащимся в нормальных школах : (Из журнала «Семья и Школа») / соч. Ю. Паротца ; пер. с фр. А. А. Гергардта. – СПб. : Тип. А. М. Котомина, 1875. – 386, ІІ с.
 58. Паршакова, Е. Д. Развитие политических идей от античности до начала ХХ века : учеб. пособие / Е. Д. Паршакова ; Донбас. гос. машиностроит. акад. –Краматорск, 2009. – 56 c. –Библиогр.: с. 54–55.
 59. Педагогическая Хрестоматия. Коменский. Локк. Руссо. Песталоцци. Ушинский. Пирогов : пособие при изучении педагогики в VIII классе женских гимназий и в институтах / составил П. Д. Первов. – М.: Изд. К. И. Тихомирова, 1907 (Типо-литогр. Н. И. Гросман и Г. А. Вендельштейн). – VII, 441, ІІ с.
 60. Первов, П. Д. Педагогіка : навч. посіб. / Упоряд.: Богданова І. М. [та ін.] ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського (Одеса). – Харків : Одіссей, 2003. – 350, [2] с. – Бібліогр. у кінці розд.
 61. Первов, П. Д. Педагогическая Хрестоматия. Коменский. Локк. Руссо. Песталоцци. Ушинский. Пирогов : пособие при изучении педагогики в VIII классе женских гимназий и в институтах / составил П. Д. Первов. – М. : Изд. К. И. Тихомирова, 1907 (Типо-литогр. Н. И. Гросман и Г. А. Вендельштейн). – VII, 441, ІІ с.
 62. Поліщук, В. М. Вікова та педагогічна психологія : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Поліщук. – Суми : Університетська книга, 2006. – 219 с. – Бібліогр.: с. 197–211.
 63. Рассел, Б. История западной философии. Книга 3. / Б. Расел. – Новосибирск, 1994.
 64. Рацул, А. Б. Історія зарубіжної педагогіки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Б. Рацул, О. С. Радул, О. А. Рацул. – Кіровоград : [б. в.], 2008. – 350 с.
 65. Розова, Т. В. Філософія просвітництва: навч. посіб. / Т. В. Розова, О. В. Шинкарук; Одес. нац. юрид. акад. – Одеса : Юрид. л-ра, 2000. – 24 c.
 66. Роланд-Гольст, Г. Жан Жак Руссо: его жизнь и сочинения / Г. Роланд-Гольст. – М. :Новая Москва, 1923.
 67. Роменець, В. А. Історія психології. ХVII ст. Епоха Просвітництва : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. А. Роменець. – Київ : Либідь, 2006. – 997 c.– Бібліогр.: с. 977–988.
 68. Ж-Ж. Руссо // Сто великих гениев / Р. К. Баландин. – М. : Вече, 2005. – С. 138–140.
 69. Ж.-Ж. Руссо: Pro et Contra [Идеи Жан-Жака Руссо в восприятии и оценке русских мыслителей и исследователей (1752–1917). Антология] /Составители: А. А. Златопольская и др. – СПб.: Издательство РХГА, 2005. – 798 с.
 70. Жан-Жак Руссо (1712–1778) // История в лицах и событиях. Знаменитые мудрецы / Е. К. Васильева, Ю. С. Пернатьев. – Харьков : Фолио, 2010. – С. 258–265.
 71. Руссо Жан Жак // Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник : у 2 т. / за ред. Н. Михальської та Б. Щавурського. – Тернопіль : Навч. книга Богдан, 2006. – Т. 2 : Л – Я. – С. 452.
 72. Руссо Жан-Жак// Шевченківська енциклопедія: — Т.5 :Пе–С : у 6 т. / гол. ред. М. Г. Жулинський. – Київ : Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка, 2015. – С. 604–
 73. Руссо Жан-Жак //Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук (гол. редкол.) та ін. — Київ : Ін–т філософії ім. Г. Сковороди НАН України : Абрис, 2002. – С.  – 742 с.
 74. Руссо, Ж. Человек, будь человечен : слова Жан Жака Руссо / выбрал из произведений великого воспитателя Ф. Гансберг ; пер. М. А. Энгельгардт. – СПб.: Школа и Жизнь, 1912. – 58 с.
 75. Санд, Ж. З роздумів над Жан-Жаком Руссо : статті про літературу і мистецтво / Ж. Санд // Дзвін. – 2016. – № 1. – С. 223–228.
 76. Сентименталізм у Франції. Руссо // Зарубіжна література : від античності до початку ХІХ ст.: історико-естетичний нарис : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / Б. Б. Шалагінов. – Київ : Академія, 2004. – С. 308–314.
 77. Сервантес; Шекспир; Ж.-Ж. Руссо; И. В. Гете; Карлейль / сост., общ. ред. и послесловие Н. Ф. Болдырев. – Челябинск : Урал, 1996. – 512 с. – (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова ; т. 13).
 78. Сердюк, О. О. Історія вчень про державу і право : підруч. для ВНЗ / О. О. Сердюк, В. В. Соловйова, В. К. Антошкіна. – Донецьк : Юго-Восток, 2012. –290 c.
 79. Сиволап, И. И. Ж-Ж. Руссо в советской литературе. 1917–1976 гг. (к 200-летию со дня смерти) // Французский ежегодник. 1976. – М., 1978. – С. 247–257.
 80. Скільський,Д. Історія зарубіжної педагогіки : посіб. / Д. Скільський. – Київ : Смолоскип, 2011. – 376 c.
 81. Хвойницька,Х.Особливості трактування природно-правових ідей у творчості просвітників (Вольтер, Ж.Ж. Руссо, Ш.Л. Монтеск’є) / Х. Хвойницька // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». –  – № 780. – С. 58–62. – Бібліогр.: 18 назв.
 82. Хронологічна Таблиця Життя Ж.-Ж. Руссо// [Жан-Жак Руссо. Про суспільну угоду, або принципи політичного права]. – Київ, 2001. – С. 289–
 83. Черныш, А. М. Политические теории Нового времени в Западной Европе : лекция 3 / А. М. Черныш ; Одес. нац. мор. ун-т. – Одесса : Астропринт, 2005. – 28 c. – Библиогр.: с. 26–27.
 84. Шюкэ, Артюр Максим. Ж.-Ж.Руссо / А. М. Шюкэ ; пер. с фр. П. Н. Шарапова. – 2-е изд. – М. : URSS. ЛКИ, 2008. – 195 с. – (Из наследия мировой философской мысли : великие философы).

Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали