НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність В. П. Науменка

Праці про Володимира Павловича Науменка

 1. Березівська Л. Д. Освітньо-виховна діяльність київських просвітницьких товариств (друга половина XIX-поч. XX ст.) / Л. Д. Березівська. – Київ : Молодь, 1999. – 191 c. – Текст також доступний в інтернеті: https://lib.iitta.gov.ua/731254/
 2. Біленко В. Володимир Науменко / В. Біленко // Сільські вісті. – 2003. – № 1. – 3 січ. – С. 3.
 3. Білокінь С. І, Федченко П. М. Науменко Володимир Павлович //Українська літературна енциклопедія : в 5 т. / редкол.: І. О. Дзеверін (відп. ред.) та ін. – Київ : Голов. ред. УРЕ ім. М. П. Бажана, 1995. – Т. 3. К – Н. – С. 467–468.
 4. Бондарчук О. Б. В. П. Науменко – вчитель, педагог, просвітній діяч /О. Б. Бондарчук, Р. І. Палійчук // Педагогіка і психологія. – 2009. – №  – С. 134–141.
 5. Василенко М. Володимир Павлович Науменко як редактор «Киевской Старины» / Микола Василенко // Вісн. НАН України. – 1994. – № 5. – С. 84–93.
 6. Володимир Науменко (1852 – 1919) // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2-х т. / ред. О. Онопрієнко. – Київ, 2002. – Т. 2. – С. 220.
 7. Диба  А. Повернення з небуття / А. Диба, І. Щербанюк // Київ. вісн. – 1993. – 6 березня. – С. 3.
 8. Джеджула Ю. Його називали «Завідуючий могилою Шевченка» / Юрій Джеджула, Євгенія Пайкова // Київ. вісн. – 1993. – 6 березня. – С. 3–4.
 9. Джеджула Ю. Жодної вільної хвилини… Портрет Володимира Науменка / Юрій Джеджула, Євгенія Пайкова // Київ. Старовина. – 1994. – № 1 (304). – С. 60–70.
 10. Дорошенко Д. В. П. Науменко / Дмитро Дорошенко // Хліборобська Україна : зб. – 1920-1921. – Кн. ІІ, ІІІ, IV. – С. 256–258.
 11. Єфремов С. Пам’яті В. П. Науменка (8. VII 1919) / Сергій Єфремов // Рада. – 1919 – № 1 (28). – 3 (16) вересня. – С. 3.
 12. Зайцев П. В. П. Науменко 8 липня 1919 р. : некролог / П. Зайцев // Книгарь : літопис українського письменства. – 1919. – Число 25–26. – С. 1778–1780.
 13. Житецький Г. В. П. Науменко : некролог (1919) / Г. Житецький // Ін–т рукопису НБУВ. Ф. 86. № 14. 2 арк.
 14. Ільєнко І. Володимир Науменко (1852 – 1919) / І. Ільєнко // Літературна Україна. – 1992. – 6 серпня. – С. 4.
 15. Ільєнко І. «Приговор привести в исполнение в 24 часа» / І. Ільєнко // Літературна Україна. – 1992. – 13 серпня. – С. 4.
 16. Макаренко О. Педагог, просвітитель, гуманіст / О. Макаренко // Рідна шк. – 2002. – № 8–9. – С. 67–70.
 17. Міяковський В. В. П. Науменко (1852 – 1919) / В. Міяковський // Вільна українська школа. – 1919/1920. – № 1–3. – С. 66–69.
 18. Наумова Н. Науменко Володимир Павлович / Надія Наумова // Шевченківська енциклопедія : у 6 т. / НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка ; редкол.: М. Г. Жулинський (голова) [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 2013. – Т. 4. – С. 454–455.
 19. Науменко Володимир // Енциклопедія українознавства : у 11 т. : перевидання в Україні / ред. В. Кубійович. – Львів : Наук. т-во ім. Т. Шевченка, 1996. – Т. 5. – С. 1716.
 20. Науменко Володимир // Українська література у портретах і довідках. Давня література – література ХІХ ст. : довідник / редкол.: С. П. Денисюк, В. Г. Дончик, П. П. Кононенко. – Київ : Либідь, 2000. – С. 217 – 218.
 21. Науменко Володимир Павлович // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.) : хрестоматія / [упоряд. Л. Д. Березівська та ін]. – Київ, 2003. – С. 104–105.
 22. Науменко Володимир Павлович // Українська видавнича справа у персоналіях (XVI ст. – середина ХХ ст.) : бібліограф. словник-довідник / [редкол.: Губа Л. О., Терханова О. В., Жилавська К. Є. ; за заг. ред. Губи Л. О. ; кер. проекту: Губа Л. О., Терханова О. В.]. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 123–128.
 23. Науменко Володимир Павлович // Міністри освіти України : у 2 т. / Ігор Лікарчук. – Київ, 2002. – Т. 1. – С. 84–90.
 24. Науменко Володимир Павлович // Діячі Української Центральної Ради : біографічний довідник / [автор тексту : В. Верстюк, Т. Осташко]. – Київ : НАНУ, Укр. міжнародний комітет з питань науки і культури, Ініціативний комітет «Універсал», 1998. – С. 133–134.
 25. Осташко Т. С. Науменко Володимир Павлович / Т. С. Осташко // Енциклопедія історії України / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.].  – Київ : Наук. думка, 2010. – Т. 7. – С. 228.
 26. Павлюк І. Володимир Науменко (1852 – 1919) / І. Павлюк // Українська журналістика в іменах : зб. наук. праць. – Львів, 1996. – Вип. 3. – С. 225–227.
 27. Пайкова Є. В. Володимир Науменко (1852 – 1919) / Є. В. Пайкова // Укр. істор. ж-л. – 1998. – № 6. – С. 90–102.
 28. Палієнко М. Г. Повернення із забуття : портрет вченого, журналіста, видавця Володимира Науменка / М. Г. Палієнко. – Київ : Досл. центр іст. укр. преси, 1998. – 40 с.
 29. Побірченко Н. С. Науменко Володимир Павлович / Н. С.  Побірченко // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. : у 2-х книгах / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 2. – С. 516 – 524.
 30. Побірченко Н. «Більше працював ніж жив» : В. П. Науменко / Н. Побірченко // Пед. газета. – 2004. – № 6. – С. 6.
 31. Скоропад І. Забуті імена : В. П. Науменко (1852 – 1919) / Ірина Скоропад // Вісн. Львів. ун–ту. Серія. Педагогічна. – 2003. – Вип. 17. – С. 224–231.
 32. Скоропад І. Вплив М. Максимовича на формування особистості В. Науменка / Ірина Скоропад // Історико-педагогічний альманах. – 2007. – Вип. І. – С. 56–58.
 33. Усенко І. Співробітник з окремим дорученням / І. Усенко // Вісн. НАН України. – 1994. – № 5. – С. 79–83.

Електронні ресурси

 1. Білокінь С. І. Науменко Володимир Павлович. Енциклопедія сучасної України [Електронний ресурс] / С. І. Білокінь // Енциклопедія сучасної України / Ін–т енциклопедичних досліджень НАН України. – Київ. – 2020. – Режим доступу: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70725 (дата звернення: 22.06.2022). – Назва з екрана.
 2. Науменко Володимир Павлович. Вікіпедія [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://tinyurl.com/43z28n3d (дата звернення: 22.06.2022). – Назва з екрана.
 3. Хоменко В. Поборник української національної освіти (до 160-річчя від дня народження Науменка Володимира Павловича, педагога, публіциста, державного, громадського діяча) [Електронний ресурс] / В. Хоменко // Педагогічний музей України : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2012. – Режим доступу : http://pmu.in.ua/articles/naumenko/ (дата звернення: 26.03.2021). – Назва з екрана.
 4. Черкаська Г. Моральний авторитет України : Володимир Науменко / Г. Черкаська // UA History : веб сайт. – Режим доступу: https://uahistory.com/topics/famous_people/1544.

Праці, в яких розглядаються аспекти наукової спадщини та діяльності Володимира Павловича Науменка

Окремі видання
 1. Абдул І. Науково-просвітницька діяльність В. П. Науменка (1852 – 1919) : монографія / Ірина Абдул. – Умань : Жовтий, 2010. – 195 с.
 2. Абдул І. В. Історія педагогіки в персоналіях : Володимир Науменко (1852 – 1919) : навч. посіб. / І. В. Абдул. – Умань «Софія», 2007. – 196 с.
 3. Горе переможеним : репресовані міністри Української революції : науково-документальне видання / автори-упорядники: А. Когут (відп. упоряд.), Р. Подкур, В. Скальський, В. Василенко, Н. Григорчук, Н. Савченко. – Київ : К. І. С., 2018. – 240 с. – Текст доступний також в інтернеті: https://cdvr.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/unr-block_compressed.pdf.
Статті
 1. Абдул І. Роль Володимир Науменка у діяльності «Київського товариства грамотності» / Ірина Абдул // Зб. наук. праць Уман. держ. ун–ту. – 2014. – № 2. – Ч. 2. – С. 15–20. – Текст доступний також в інтернеті: http://znp.udpu.edu.ua/article/view/196820.
 2. Абдул І. Дитинство В. П. Науменка в координатах соціалізаційних впливів кінця ХІХ – початку ХХ / Ірина Абдул // Історико-педагогічний альманах. – 2012. – № 1. – С. 37–40.
 3. Антонець Н. Б. «…Возможно большее внимание к индивидуальности каждого…» : реалізація ідей про диференційований підхід у Київській приватній чоловічій гімназії В. Науменка (1905 – 1913) / Н. Б. Антонець // Наук. записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : зб. наук. ст. / М-во освіти і науки, молоді і спорту України, Нац. пед ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 103. – С. 22–30.
 4. Вегера Л. Р. Культурно-освітня діяльність В. П. Науменка у дореволюційний період (друга половина ХІХ ст. – 197 р.) /Л. Р. Вегера // Сумська старовина. – 2015. – № XLVI. – С. 112–118.
 5. Калініна Т. Тарас Шевченко у творчій долі Володимира Науменка / Тетяна Калініна // Слово і час. – 2005. – № 3. – С. 76–79.
 6. [Квасницький Г.]. Вшанування 10-літнього юбілею В. П. Науменка / [Г.Квасницький] // Рада. – 1907. – № 283. – 18 грудня. – С. 3.
 7. Клименко І. В. В. П. Науменко і його роль у розвитку українського просвітництва кінця ХІХ – початку ХХ ст. / І. В. Клименко // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліографічних фондів / ред. Л. А. Дубровіна ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 36–40.
 8. Козар Л. Внесок українських громадських діячів у національну фольклористику в кінці ХІХ на початку ХХ століття (Іван Липа, Володимир Науменко, Василь Доманицький, Василь, Ольга та Ганна Андрієвські) /Лідія Козар // Матеріали до української етнології. – 2009. – Вип. 8 (11). – С. 211 – 216.
 9. Кучинський М. Літературно-видавнича діяльність Володимира Науменка – редактора журналу «Киевская Старина» / М. Кучинський // Пам’ять століть. – 2000. – № 3. – С. 103–114.
 10. Леонтович В. Спогади про мої зустрічі з українськими діячами старшого покоління / Володимир Леонтович // Зібрання творів : в 4-х т. / Володимир Леонтович. – Київ : Сфера, 2004. – Т. 3 : Повість. Спогади. – С. 302–335.
 11. Мищенко Л. З минулого століття. Спомини / Людмила Мищенко // За сто літ : зб. з громадського і літературного життя України ХІХ і поч. ХХ ст. за ред. акад. Михайла Грушевського. – Київ : Держ. вид–во України, 1929. – Кн. 4. – С. 106–161.
 12. Міністр В. П. Науменко // Вільна укр. школа. – 1918/1919. – № 4. – С. 248–249.
 13. Міяковський В. В. П. Науменко Observator. Справа українсько-руського університету у Львові / В. Міяковський // Хроніка 2000. Україна освітня : історія, персоналії, поступ. – 2007. – Вип. 71. – С. 629–635.
 14. Непорозуміння з Київською шкільною округою // Нова Рада. – 1917. – № 199. – 1 грудня. – С. 2.
 15. Новікова О. Євген Ківлицький про роботу Володимира Науменка у товаристві грамотності / О. Новікова // Пам’ять століть. Україна. – 2006. – № 2. – С. 79–85.
 16. О. С. Нарада в справі організації вищих початкових шкіл / О. С.  // Нова Рада. – 1917. – № 38. – 14 травня. – С. 1.
 17. Огієнко  І. Війна з вітряками : одповідь д. Науменкові : (початок) / Іван Огієнко // Нова Рада. – 1918. – № 64. – 21 квітня. – С. 2.
 18. Огієнко  І. Війна з вітряками : одповідь д. Науменкові : (кінець) / Іван Огієнко // Нова Рада. – 1918. – № 65. – 23 квітня. – С. 2.
 19. Орел  Ю. В. Тема «Киевской Старины» в листах В. П. Науменка до М. Ф. Сумцова у фондах ЦДІАК України (до 130-річчя від видання першого номеру журналу «Киевская Старина») / Ю. В. Орел // Архіви України. – 2012. – № 3 (279). – С. 95–102.
 20. Перші збори Українського Наукового Товариства у Киіві // Рада. – 1907. – № 100. – 1 травня. – С. 2–3.
 21. Під суд! // Нова Рада. – 1918. – № 236. – 18 грудня. – С. 2.
 22. Побірченко Н. Творчість і трагедія Володимира Науменка / Н. Побірченко // Шлях освіти. – 2003. – № 3. – С. 41–47.
 23. Побірченко Н. С. Внесок В. П. Науменка в розвиток історико-педагогічної думки України / Н. С. Побірченко // Наука і сучасність. Серія. Педагогіка. Філологія : зб. наук. праць / НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2002. – Т. 30 – С. 107–115.
 24. Рященко Д. С. Володимир Науменко – міністр освіти і мистецтва Гетьманату / Д. С. Рященко // Вісник : зб. наук. пр. НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 156–158.
 25. Скоропад І. В. Педагогічна спадщина В. П. Науменка : окремі аспекти / І. В. Скоропад // Зб. наук. праць УДПУ ім. П. Тичини / В. Г. Кузь (гол ред.). – Умань, 2001. – С. 177–183.
 26. Скоропад І. В. Про значення рідної мови в навчанні (зі спадщини В. П. Науменка) / І. В. Скоропад // Педагогіка і психологія. – 2001. – № 3–4. – С. 220–227.
 27. Скоропад І. В. Приватна чоловіча гімназія В. П. Науменка у Києві : заснування, діяльність, спогади / І. В. Скоропад // Зб. наук. праць УДПУ ім. П. Тичини / В. Г. Кузь (гол ред.) та ін. – Київ : Науковий світ, 2002. – С. 231–239.
 28. Скоропад І. В. Виховний ідеал В. П. Науменка (1852 – 1919) як гуманістична цінність у функціонуванні освітніх закладів / І. В. Скоропад // Зб. наук. праць УДПУ ім. П. Тичини : спец. вип. / В. Г. Кузь (гол ред.) та ін. – Київ : Науковий світ, 2002. – С. 44–51.
 29. Скоропад І. В. Використання підручників В. П. Науменка як педагогічний чинник у процесі соціалізації особистості (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / І. В. Скоропад // Соціалізація особистості : зб. наук. праць / за заг. ред. А. Й. Капської. – Київ : Логос, 2002. – Т. XVIII. – С. 62–69.
 30. Скоропад І. В. Т. Г. Шевченко у спадщині В. П. Науменка / І. В. Скоропад // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : зб. наук. праць / за заг. ред. Євтуха М. Б. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, НМАУ, 2002. – Вип. 22. – С. 58–62.
 31. Скоропад І. В. Представники української літератури 18 – 19 ст. у спадщині В. П. Науменка / І. В. Скоропад // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць Уман. держ. пед. ун–ту ім. Павла Тичини / ред. кол.: Н. С. Побірченко (гол. ред.) та ін. – Київ : Науковий світ, 2002. – Вип. 4. – С. 260–267.
 32. Скоропад І. В. Преса кінця ХІХ – початку ХХ століття і Володимир Науменко / І. В. Скоропад // Наук. записки. Серія.Історичні науки : зб. наук. ст. Нац. пед. ун–ту ім. М. П. Драгоманова / уклад.:  В. Й. Борисенко, К. О. Баханов, П. В. Дмитренко. – Київ – Бердянськ, 2002. – Вип. 46. – С. 58–63.
 33. Скоропад І. В. В. П. Науменко в історії становлення початкової школи / І. В. Скоропад // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць Уман. держ. пед. ун–ту ім. Павла Тичини / ред. кол.: Н. С. Побірченко (гол. ред.) та ін. – Київ : Науковий світ, 2002. – Вип. 5. – С. 286–291.
 34. Скоропад І. В. Просвітницька діяльність В. П. Науменка в «Київському товаристві грамотності» як приклад активної громадянської позиції / І. В. Скоропад // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Київ, 2002. – Кн. 2. – С. 185–192.
 35. Скоропад І. В. В. П. Науменко (1852 – 1919) і українська педагогічна наука / І. В. Скоропад // До витоків становлення української педагогічної науки : зб. наук. праць Уман. держ. пед. ун–ту ім. Павла Тичини. / В. Г. Кузь (гол. ред.) та ін. – Київ : Науковий світ, 2002. – С. 217–221.
 36. Скоропад І. В. До питання етнографічної спадщини В. П. Науменка (1852 – 1919) / І. В. Скоропад // Рідна шк. – 2003. – № 4. – С. 31–33.
 37. Скоропад І. В. Гуманістичні засади формування особистості : із досвіду В. П. Науменка / І. В. Скоропад // Гуманітарний вісн. Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун–ту ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – С. 167–172.
 38. Скоропад І. В. Роль В. П. Науменка (1852 – 1919) у розробці змісту освіти / І. В. Скоропад // Наук. вісн. Чернівец. ун–ту : зб. наук. праць. – Чернівці : Рута, 2003. – Вип. 177. – С. 175–180.
 39. Скоропад І. В. В. Науменко і товариство «Просвіта» в контексті історичного розвитку освіти України / І. В. Скоропад // Україна – Росія: історія та сучасність : матеріали міжнародної науково-практичної конференції / В. Г. Кузь (гол. ред.) та ін. – Умань, 2003. – С. 52–54.
 40. Скоропад І. В. Освітньо-виховний потенціал українського письменства : зі спадщини В. П. Науменка / І. В. Скоропад // Громадянське виховання молоді засобами мови та літератури : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (4 – 5 лютого 2003 р.). – Полтава, 2003. – С. 164–167.
 41. Скоропад І. В. Методика навчання грамоти : зі спадщини В. П. Науменка / І. В. Скоропад // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 27 – 28 березня 2003 р. / ред. кол.: М. І. Шкіль (відп. ред.) та ін. – Київ : Видавництво Європейського ун-ту, 2003. – Т. 4. – С. 305–307.
 42. Скоропад І. В. Теоретико-методичні підходи Володимир Науменка до організації навчально-виховного процесу / І. В. Скоропад // Зб. наук. праць : Педагогічні науки. – 2005. – № 40 – С. 255–259. – Режим доступу : https://ps.journal.kspu.edu/index.php/ps/article/view/717.
 43. Скоропад І. Соціокультурне середовище як фактор розвитку особистості В. П. Науменка (1852 – 1919) на зламі ХІХ – ХХ століть / Ірина Скоропад // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : РВЦ «Софія», 2007. – Вип. 20. – С. 188–195.
 44. Соціалісти-федералісти в справі конфлікту шкільної округи з Секретарством Освіти // Нова Рада. – 1917. – № 202. – 6 грудня. – С. 3.
 45. Справа з пам’ятником Т. Г. Шевченкові // Рада. – 1909. – № 206. – 12 (25) вересня. – С. 3.
 46. Терлецький В. «Охоронець й упорядник нашої національної святині» (до 160-ї річниці від дня народження В. П. Науменка) / Віктор Терлецький // Соборний майдан. – 2012. – № 3 (51). – С. 6–7. – Текст доступний також в інтернеті: http://nz-hlukhiv.com.ua/wp-content/uploads/files/sobormaidan03_2012.pdf
 47. У Київі. Доля товариства грамотності // Рада. – 1908. – № 21. – 25 січ. (7 лют.). – С. 3.

Автореферати дисертацій

 1. Скоропад, І. В. Науково-просвітницька діяльність В. П. Науменка (1852–1919) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Скоропад Ірина Володимирівна ; Ін-т педагогіки АПН України. − Київ, 2005. – 20 с.

Рецензії

 1. Курило О. В. П. Науменко. Руководство для изучения украинского языка в русских школах. Выпуск 1-й 1) Учение о звуках ; 2) Словообразование. Киев 1918. Вид. Т-ва «Стара Громада» ст. 65, ціна 2 карб. / Олена Курило // Вільна укр. школа. – 1918/1919. – № 5. – С. 323 – 325. – Рец. на кн.: Руководство для изучения украинского языка в русских школах / Владимир Науменко. – Киев : Стара Громада, 1918. – 65 с.
 2. Степович А. Науменко В. Обзор фонетических особенностей малорусской речи Киев 1889 VI+90 стр. ц. 60 коп. / А. Степович // Киевская Старина. – 1889. – Т. XXVІI – № 10. – С. 210–214. – Рец. на кн.: Обзор фонетических особенностей малорусской речи / Владимир Науменко. – Киев : Типография Г. Т. Корчак-Новицкаго, 1889. – VI, 90, III c.

Електронні ресурси

 1. Агеєва  В. Володимир Науменко : за що розстріляли учителя Рильського? BBC NEWS Україна : веб сайт. – Режим доступу: https://www.bbc.com/ukrainian/blogs-40656106.
 2. Володимир Науменко – учитель Рильського, інтелектуал, українець. Рідна країна світоглядний портал : веб сайт. – Режим доступу: https://ridna.ua/2021/07/volodymyr-naumenko-uchytel-rylskoho-intelektual-ukrainets/
 3. Міністр народної освіти. Чому чекісти розстріляли Володимира Науменка? Національна академія наук України : вебсайт. – Режим доступу: https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=5277
 4. Юркова О. Міністр народної освіти. Чому чекісти розстріляли Володимира Науменка? / Оксана Юркова // Ділова столиця [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.dsnews.ua/ukr/nasha_revolyutsiya_1917/ministr-narodnoyi-osviti-chomu-chekisti-rozstrilyali-volodimira-08072019200000

Анонси та оголошення

28.03.2023

flowers9

Щиро вітаємо

ПРОЦЕНКО ГАННУ ВОЛОДИМИРІВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родини, серед друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України

Л. Д. Березівська

18.03.2023

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у роботі круглого столу «Сучасні технології візуалізації колекцій цифрових освітніх ресурсів (до Всеукраїнського фестивалю науки). Захід відбудеться 17 травня 2023 р. у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського НАПН України у змішаному форматі.

Інформаційний лист

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали