НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Публікації про життя та діяльність Х. Манна

 1. ³Астапенко, Е. В. Генезис и развитие проблемы идеального школьного учителя в американской педагогике во второй половине XIX века / Е. В. Астапенко // Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия: Педагогика и психология. – 2014. – № 2. – С. 119–131. – Библиогр.: 2 назв. – О Хорасе Манне: с. 119–122.
 2. ³Астапенко, Е. В. Предпосылки развития школьного образования в США в XVIII – XIX веках / Е. В. Астапенко // Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия: Педагогика и психология. – 2013. – № 1. – С. 133–142. – Библиогр.: 12 назв. – О Хорасе Манне: с. 133, 138–139.
 3. Ваховский, М. Л. Проблема морального воспитания в педагогическом наследии Горация Манна / М.Л. Ваховский // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки : [зб. наук. пр.]. – Луганськ, 2006. – № 6. – С. 163–168. – Библиогр.: 10 назв.
 4. Ваховський,М. Л. Ідея народності виховання К. Ушинського та ідея громадської школи Г. Манна: загальне та відмінне / Ваховський М. Л. // Освіта Донбасу. – 2008. – № 5/6. – С. 102–108. – Бібліогр.: 14 назв.
 5. Ваховський,М. Л. Горацій Манн – організатор шкільної освіти в штаті Массачусетс / М. Л. Ваховський // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки : [зб. наук. пр.]. – Луганськ, 2006. – № 19, ч. 2. – С. 111–114. – Бібліогр.: 5 назв.
 6. Ваховський, М. Л. Горацій Манн про соціальну сутність освіти /М. Л. Ваховський // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки : [зб. наук. пр.]. – Луганськ, 2007. – № 17. – С. 82–87. – Бібліогр.: 16 назв.
 7. ¹Ваховський,М. Л. Методологічні аспекти порівняльного аналізу педагогічних ідей Г. Манна та К. Ушинського / Ваховський М. Л. // Педагогіка, психологія та мед.-біол. проблеми фіз. виховання та спорту. – 2008. – № 10. – С. 26–31. – Бібліогр.: 14 назв.
 8. Ваховський, М. Л. Педагогічні ідеї Г.Манна та К. Ушинського: порівняльний аналіз : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Ваховський Максим Леонідович ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2009. – 20 с.
 9. ¹Ваховський, М. Л. Проблеми дидактики в педагогічній спадщині Г. Манна / М. Л. Ваховський // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки : [зб. наук. пр.]. – Луганськ, 2011. – №13, ч. 1. – С. 158–166. – Бібліогр.: 18 назв.
 10. ³Ваховський, М. Л. Проблеми управління школою в педагогічній спадщині Горація Манна [Електронний ресурс] / М. Л. Ваховський // Наук. вісн. Донбасу : електрон. наук. фах. вид. – Текст. дані. – 2012. – № 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2012_1_22 (дата звернення: 14.05.2021). – Назва з екрана.
 11. ¹Ваховський, М. Л. Філософія освіти американського просвітництва й педагогічні погляди та освітня діяльність Горація Манна / М. Л. Ваховський // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки : [зб. наук. пр.].– Луганськ, 2011. – № 5. – С. 118–124. – Бібліогр.: 9 назв.
 12. Ваховський, М. Л. Формування корпусу текстів для порівняльного аналізу педагогічних поглядів Г.Манна та К. Ушинського / М. Л. Ваховський // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельн. гуманітар.-пед. акад. – Хмельницький, 2013. – Вип. 15. – С. 106–110. – Бібліогр.: 16 назв.
 13. ¹Гаркуша, О. О. Передумови становлення сучасної системи художньої освіти США / О. О. Гаркуша // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : зб. наук. пр. / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – Вип. 5. – С. 18–24. – Бібліогр.: 5 назв. – Про Хораса Манна: с. 19, 21.
 14. Гончаренко, С. Манн (Mann) Хорас / Семен Гончаренко // Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. – Київ, 1997. – С. 200.

Те саме // Український педагогічний енциклопедичний словник / Семен Гончаренко. – Вид. 2-ге, допов. й випр. – Рівне, 2011. – С. 270–271.

 1. Ґатто, Д. Т. Прихована історія американської освіти : глибоке дослідж. в’язниці сучасного шк. навчання / Джон Тейлор Ґатто ; [керівник проєкту укр. вид-ня М. Кондзелка ; голов. ред. О. Єлагіна ; пер. М. Плесак]. – Львів : ДІОР-К, 2016. – 412 с. – Про Хораса Манна: с. 69–71, 84, 97, 101, 120, 121, 136, 141, 142, 145–147, 168, 363.
 2. ⁵Джейнс, В. Історія американської освіти : шк., сусп-во і заг. добробут [Електронний ресурс] / Вільям Джейнс. – Текст. дані. – [2006]. – 579 с. – Режим доступу: https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/publication/HistoryAmerEdu.pdf (дата звернення: 16.05.2021). – Назва з екрана. – Про Горація Манна: с. 78, 191–203, 206–208, 227.
 3. Дьюи, Д. Проблемы человека / Джон Дьюи // От ребенка – к миру, от мира – к ребенку / Джон Дьюи. – М., 2009. – С. 67–103. – О Хорасе Манне: с. 79–80, 84.
 4. Жуковський, В. Морально-етичне виховання в історії американської школи : монографія / Василь Жуковський ; Ін-т педагогіки АПН України. – Острог : Нац. ун-т «Острозька академія», 2002. – 427 с. – Про Гораса Манна: с. 37, 38, 57, 61–63, 66, 68, 69, 71, 88, 89–97, 113.
 5. Жуковський, В. М. Хорас Манн про моральне виховання в американській державній школі ХІХ ст. / В. М. Жуковський // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали звіт. наук. конф., 28–30 берез. 2000 р. / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2000. – С. 67–68.
 6. ¹Жуковський, В. М. Роль релігії у моральному вихованні американської шкільної молоді у 1830–1870 рр. / Жуковський В. М. // Гуманізація навчально-виховного процесу : наук.-метод. зб. / Слов’ян. держ. пед. ун-т. – Слов’янськ, 2002. – Вип. 18. – С. 59–68. – Бібліогр.: 8 назв.
 7. Зайченко, І. В. Історія педагогіки : у 2 кн. Кн. 1. Історія зарубіжної педагогіки : навч. посіб. [для студентів вищ. навч. закл.] / І. В. Зайченко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2010. – 620, [1]с. – Про Хораса Манна: с. 469–470.
 8. ³Игнатенко,М. Н. Педагогическая деятельность Хораса Манна / М. Н. Игнатенко // Известия Волгогр. гос. пед. ун-та. – 2006. – № 4, т. 17. – С. 132–135. – Библиогр.: 5 назв.
 9. ³Игнатенко, М. Н. Становление демократических идеалов в педагогической теории Хораса Манна : автореф. дис. … канд. пед. наук: специальность 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Игнатенко Максим Николаевич ; [Волгогр. гос. пед. ун-т]. – Волгоград : ВГПУ : Перемена, 2006. – 16 c.
 10. История педагогики и образования : от зарождения воспитания в первобыт. о-ве до конца ХХ в. : учеб. пособие для пед. учеб. заведений / под ред. А. И. Пискунова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Сфера, 2001. – 509, [1]. – О Хорасе Манне: с. 324–325.
 11. КуширецьА. Вітчизняний та зарубіжний досвід управління загальноосвітніми навчальними закладами / А.Куширець // Післядиплом. освіта в Україні. – – № 1. – С. 62–64. – Бібліогр.: 10 назв.
 12. ³Лэш, К. Начальные школы. Хорас Манн и преступление против воображения / Кристофер Лэш // Восстание элит и предательство демократии / Кристофер Лэш ; пер. на рус. яз.: Дж. Смити, К. Голубович. – М., 2002. – Гл. 8. – С. 96–108.
 13. Малькова, З. А. Манн (Mann), Хорас / З. А. Малькова // Педагогическая энциклопедия / гл. ред.: И. А. Каиров, Ф. Н. Петров. – М., 1965. – Т. 2. – С. 719–722.
 14. Манн (Горас Mann, 1796–1859) // Энциклопедический словарь / [под ред. К. К. Арсеньева и Ф. Ф. Петрушевского]. – СПб. : Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, 1896. – Т. 18А, [полут. 36]. – С. 548–549.
 15. Манн, Хорас // Большая советская энциклопедия : [в50 т.] / гл. ред. Б. А. Введенский. – М., 1954. – 2-е изд. – Т. 26. – С. 224.
 16. Манн (Mann), Гораций // Большая энциклопедия : слов. общедоступ. сведений по всем отраслям знания / под ред. С. Н. Южакова. –СПб, 1903. – Т. 12. – С. 598–599.
 17. Манн (Mann) Хорас // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М., 1974. – Т. 15. – С. 332.
 18. Манн (Mann) Хорас // Педагогический энциклопедический словарь / [гл. ред. Б. М. Бим-Бад]. – М., 2003. – С. 380.
 19. Манн (Mann) Хорас // Українська радянська енциклопедія: [у 12 т.] – Вид. 2-ге. – Київ, 1981. – Т. 6. – С. 350.
 20. Народное образование в Соединенных Штатах Северной Америки (высшее, среднее и низшее) / Евграфа Ковалевского с участием О. К. Адеркаса, И. Я. Герда, Ф. Ф. Зигеля [и др.]. – СПб. : Тип. В.С. Балашева и К°, 1895. – 592 с. – О Г. Манне: с. 29, 87, 88, 269, 271.
 21. Очерки истории школы и педагогики за рубежом: [эксперим. учеб. пособие : в 2 ч.]. Ч. 2 (XVIII–XX вв.) / К. И. Салимова, В. Г. Безрогов, Б. М. Бим-Бад [и др.] ; АПН СССР, НИИ общ. педагогики. – М. : АПН СССР, 1989. – 264 с. – О Г. Манне: с. 188–189.
 22. ²Пилинський, Я. Розвиток громадських шкіл та діяльність Горація Манна / ПилинськийЯ. // Від нації мігрантів до нації громадян. Як американська освіта створила американську націю / Пилинський Я. ; наук. ред. Н. Г. Ничкало. – Київ, 2016. – [Підрозд.]11. – С. 71–76.
 23. Пискунов,А. И. Деятельность и педагогические взгляды Гораса Манна / А. И. Пискунов // Совет. педагогика. – 1955. – № 8. – С. 85–100. – Библиогр. в подстроч. примеч.
 24. Пискунов, А. И. Манн (Mann) Хорас / А. И. Пискунов // Российская педагогическая энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. В. В. Давыдов. – М., 1993. – Т. 1. – С. 542–543.
 25. Пономаренко,О. В. Проблема лідерства в педагогічній теорії Хораса Манна / Пономаренко О. В. // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – – № 4. – С. 191–193. – Бібліогр.: 4 назви.
 26. Тіндалл, Д. Б. Історія Америки / Джордж Бравн Тіндалл, Дейвід Е. Шай ; пер. з англ.: Людмила Притула, Галина Сташків, Олександра Щур. – 6-те вид. – Львів : Літопис, 2010. – 903 с. – Про Горація Манна: с. 295.
 27. Чернявская, Н. Э. История становления национальной системы образования в североамериканских штатах в эпоху американского Просвещения / Чернявская Н. Э., Матушкина Д. В. // Сolloquium-journal.– 2018. – № 9, cz. 4. – С. 69–71. – Библиогр.: 2 назв.
 28. Янжул, Е. Что может сделать один человек в деле народного образования : (страница из истории амер. шк.) / Екатерина Янжул // Образование. – 1895. – № 5/6. – С. 447–458.
 29. Carleton,D. Horace Mann [Electronic resource] / David Carleton // The first amendment encyclopedia / John Seigenthaler ; Middle Tennessee State University. – Text data. – Murfreesboro, 2021. – Mode of access: https://www.mtsu.edu/first-amendment/article/1283/horace-mann (date of appeal: 15.05.2021). – Title from the screen.
 30. Champion, B. Should values be taught in schools? / Bryan L. Champion // Journal of Religious Thought. – 1990. – Vol. 47, No. 2. – P. 64–71. – From the content: Horace Mann – Early View of Moral Education. – P. 65–67.

Повний текст статті в ресурсній базі EBSCO. Доступ у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського: http://dnpb.gov.ua/ua/?s=EBSCO

 1. ⁵Cremin, L. A. Horace Mann. American educator [Electronic resource] / Lawrence A. Cremin // Britannica : [electronic encyclopedia]. – Text data. – Chicago, 2021. – Mode of access: https://www.britannica.com/biography/Horace-Mann (date of appeal: 15.05.2021). – Title from the screen.
 2. ³EllisA. The Education Systems of Germany and other European Countries of the 19th century in the view of American and Russian Classics: Horace Mann and Konstantin Ushinsky / Arthur Ellis, Reinhard Golz, Wolfgang Mayrhofer // International Dialogues on Education: Past and Present. – 2014.– Vol. 1, No 1. –  7–28. – Bibliogr.: p. 25–28.
 3. Hinsdale, B. A. Horace Mann and the common school revival in the United States / A. Hinsdale. – New York : C. Scribner’s sones, 1900. – 326 p. – (The Great educators / ed. by N. M. Butler).
 4. HubbellGA. Horace Mann: Educator, Patriot and Reformer /George Allen Hubbell. – Philadelphia : F. Fell Co., 1910. – 285 p.
 5. ⁵Mann Horace, 1796–1859 [Electronic resource] // Biographical Directory of the United States Congress : – Text data. – Washington, [2021]. – Mode of access: https://bioguide.congress.gov/search/bio/M000102 (date of appeal: 18.06.2021). – Title from the screen.

Content: Biography ; Congresses ; Extended Bibliography ; Research Collections.

 1. ³Mann, M. Life of Horace Mann / by his wife [Mary Mann].– New ed. – Boston : Lee and Shepard ; New York : C. T. Dillingham, 1888. – 609 p.
 2. McCluskey, N.G. Public schools and moral education : the influence of Horace Mann, William Torrey Harris and John Dewey / Neil Gerard McCluskey. – New York : Columbia Univ. Press, 1958. – 315 p.
 3. Messerli, J. Horace Mann: A Biography / Jonathan Messerli.– New York : A. A. Knopf, 1972. – 604 p.
 4. Morgan,A Horace Mann and the American Ideal of Education / Arthur E. Morgan // Vital Speeches of the Day. – 1937. – Vol. 3, iss. 19. – P. 598–601.

Повний текст статті в ресурсній базі EBSCO. Доступ у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського: http://dnpb.gov.ua/ua/?s=EBSCO

 1. Rothstein,R. We Are Not Ready to Assess History Performance / Richard Rothstein // Journal of American History. – 2004. –  90, iss. 4. – P. 1381–1391.

У статті викладено проблеми історичної освіти в США; погляди реформатора освіти Горація Манна на викладання політичної історії.

Повний текст статті в ресурсній базі EBSCO. Доступ у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського: http://dnpb.gov.ua/ua/?s=EBSCO

 1. Treichler, J. Horace Mann. Educating for Democracy / Jessie Treichler. – Chicago : Encyclopaedia Britannica Press, 1962. – 192 p.
 2. Winship, A. E. Horace Mann, The Educator / Albert E. – 3rd ed. – Boston : New England Publishing Co., 1896. – 101 p.

 

З цими виданнями можете ознайомитись
у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського

¹Праці з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

²Праці з Електронної бібліотеки НАПН України

³Праці з бази даних Google Академія

Праці з онлайн-ресурсу Internet archive

Праці з інших інтернет-джерел

З працями, доступними в Інтернетмережі, можете ознайомитись онлайн за гіперпосиланнями


Анонси та оголошення

03.03.2022

24.01.2022

Шановні користувачі!

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! Анкета

Повідомляємо, що на період карантину Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського НАПН України надає віддалений безкоштовний доступ до ресурсів компанії EBSCO. Доступ надається виключно зареєстрованим читачам бібліотеки з метою здійснення освіти та наукових досліджень, комерційне використання ресурсів заборонено.

Для отримання доступу до ресурсної бази EBSCO звертайтеся за електронними адресами tzvk.dnpb@gmail.com (Гуралюк Андрій Георгійович, тел. 097-596-85-35), fond.dnpb@ukr.net (Бондарчук Оксана Борисівна).

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали