НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльность Вільгельма Лая

 1. Блохин, Д. Редагогічні концепції західноєвропейських педагогів і психологів кінця ХІХ – початку ХХ ст.. (авторський педагогічний есей) / Дарина Блохин // Філософія освіти і педагогіка : електрон. наук.-метод. часопис / Чернігів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. К. Д. Ушинського. – Чернігів : ЧОІППО ім. К. Д. Ушинського, 2003 – 2021. – № 48.– С.68–87
 2. Бойчевська, І. Педагогіка дії: порівняльний аналіз педагогічної творчості В. А. Лая та К. Д. Ушинського / Ілона Бойчевська, Людмила Веремюк // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : зб. наук. наук. зб. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол: С. В. Совгіра (голов. ред.) [та ін]. – Умань : Софія, 2020. – Вип. 2(4). – С. 150– 157
 3. Веремюк, Л. Л. Історіографічна основа «школи дій» В. А. Лая / Л. Л. Веремюк // Педагогічний дискурс: зб. наук. праць; гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 15. – С. 116–120.
 4. Веремюк, Л. Л. Образ дитини у педагогічній спадщині В. А. Лая / Л. Л. Веремюк // Теорія та методика навчання та виховання. – 2011. – Вип. 30. – С. 5–13.
 5. Веремюк, Л. Психолого-педагогічні основи «школи дії» В. А. Лая / Л. Л. Веремюк // Порівняльно-педагогічні студії. – 2011. – № 1. – С. 27–31.
 6. Веремюк, Л. Теорія В. А. Лая в світлі досліджень вітчизняних вчених (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Л. Веремюк // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : наук. зб. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2013. – Вип. 44. – С. 266–271. – Бібліогр.: с. 271 (8 назв).
 7. Веремюк, Л. «Школа дії» як один із напрямів реформаторської педагогіки: історичний аспект / Л. Веремюк // Рідна шк. – 2009. – № 4. – С. 74–76.
 8. Веремюк Л. Основоположні принципи школи дії у педагогічній спадщині В. А. Лая / Л.Веремюк // Рідна шк. – 2012. – № 1/2. – С. 66–70.
 9. Веремюк, Л. Л. Педагогічні засади «Школи дії» В. А. Лая в контексті європейської реформаторської педагогіки кінця XIX – початку XX століття : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 : захищена 24.12.2014 / Веремюк Людмила Леонідівна ; наук. консультант Кочубей Т. Д. ; Уман. держ. пед.. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2014. – 20 с.
 10. Веремюк Л. «Школа дії» як один із напрямків реформаторської педагогіки: історичний аспект / Л. Веремюк // Рідна шк. – 2009. – № 4. – С. 74–76. – Бібліогр.: 7 назв.
 11. Веремюк Л. Л. Історіографічна основа дослідження «школи дії» В. А. Лая / Л. Л. Веремюк // Пед. дискурс : зб. наук. пр. – 2013. – Вип. 15. – С. 116-119. – Бібліогр.: 9 назв.
 12. Визначні дати 2012 року : календар // Рідна шк. – 2012р. –№ ½. – С.71–74.
 13. Волкова, Н. П. Педагогіка: навч. посіб. / Н. П. Волкова. – 2-ге вид., переробл., допов. – Київ : Академвидав, 2007. – С. 599.
 14. Гончаренко С. ЛАИ (Lay) Вільгельм Август / Семен Гончаренко // Український педагогічний словник. – Київ : Либідь. –1997. – С. 186–187.
 15. Дічек, Н. П. Лай Вільгельм-Август / Н. П. Дічек // Енциклопедія освіти / АПН України; гол. ред. В. Г. Кремень. – Київ: Юрінком Інтер, 2008. – С. 444.
 16. Дяченко Людмила. Оригінальні німецькомовні видання як джерело знань про розвиток педагогічної науки в Німеччині в кінці ХІХ на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Людмила Дяченко // Науково-педагогічні студії : наук. журн. / гол. ред.: Л. Д. Березівська, І. М. Шоробура. – Київ, 2021. – Вип. 5. – С. 22–30. – Режим доступу : http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/Nauk-ped-stud_2021-5.pdf (дата звернення: 24.07.2022). – Назва з екрана.
 17. Зарубіжна школа і педагогіка // Хрестоматія з історії педагогіки. Ч. 2. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [відп. за вип. В. В. Бугаєнко ; пер. та літ. ред. І. А. Чистякова ; упоряд. та авт. вступ. ст.: Сбруєва А. А , Рисіна І. П. ; наук. ред. Мозговий І. П.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 391–396.
 18. Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки на 2022 рік [Електронний ресурс] / НАПН України, Держ. наук.-пед. б- ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [підготували.: Пономаренко Л. О., Вараксіна Н. В., Ніколаєнко Я. М., Павленко Т. С., Смола Л. М.]. – Київ, 2021. – С. 68. – Режим доступу : https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/KALENDAR-2022.pdf (дата звернення: 24.07.2022). – Назва з екрана.
 19. Кочубей Т. В. А. Лай, К. Д. Ушинський: педагогіка дії / Т. Кочубей, Л. Веремюк // Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2011. – Ч. 3. – С. 122-129 – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2011_3_18
 20. Вільгельм Лай: 160 років [Електронний ресурс] // Педагогічний музей України : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2022. – Режим доступу : http://pmu.in.ua/my-calendar/?mc_id=359 (дата звернення: 23.07.2023). – Назва з екрана.
 21. Лисенко, Л. О. Становлення та розвиток експериментальної педагогіки в розвинутих країнах Заходу (кінець XIX – початок XX ст.) : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Лисенко Людмила Олександрівна ; наук. керівник Мельничук С. Г. ; Кировоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18.
 22. Петренко, О. Питання сімейного виховання в контексті філософсько-педагогічної спадщини Німеччини / Оксана Петренко // Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. – Вип. 12. – Рівне. –2020. – С. 27–40.
 23. Погребняк, Н. М. Історичний аспект розвитку процесів оновлення освітнього простору в системах освіти різних країн / Н. М. Погребняк // Гуманіт. науки. – 2013. – № 1. – С. 94–100. – Бібліогр.: 8 назв.
 24. Степаненко, А. В. Концепція експериментальної педагогіки з огляду Е. Меймана та В. Лая / А. В. Степаненко // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали Всеукр. конф., м. Рівне, 10–11 трав. – Рівне, 2006. – С. 56–62.
 25. Хопта, С. М. Персоналії зарубіжних реформаторів кінця ІХ – початку ХХ століття електронного ресурсу « Видатні педагоги України та світу» як джерело досвіду освітніх перетворень / С. М. Хопта, Є. Ф. Демида // Інноваційна педагогіка : наук. ж-л Причорноморського наук.-дослідного ін-ту. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика». – 2021. – Вип. 34. Т. 1. – С. 23 – 30.
 26. Child Study. The different approaches of Wilhelm August Lay [Elektronische Ressource] / Study Child. – Режим доступу: http://www.faqs.org/childhood/Ch-Co/Child-Study.html (дата звернення: 23.07.2023). – Назва з екрана.
 27. Cordsen H. C. Eine «Beschprechung» der Experimentellen Didaktik. Erwiderungvon W.A. Lay. Göttingen. Dieterichsche Univ / C. Cordsen. – Buchdruckerei. 1906, – 32 s.

Анонси та оголошення

31.03.2023

flowers9

Щиро вітаємо

ГАЙДУК ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРІВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родини, серед друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України

Л. Д. Березівська

18.03.2023

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у роботі круглого столу «Сучасні технології візуалізації колекцій цифрових освітніх ресурсів (до Всеукраїнського фестивалю науки). Захід відбудеться 17 травня 2023 р. у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського НАПН України у змішаному форматі.

Інформаційний лист

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали