НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльность Вільгельма Лая

 1. Блохин, Д. Редагогічні концепції західноєвропейських педагогів і психологів кінця ХІХ – початку ХХ ст.. (авторський педагогічний есей) / Дарина Блохин // Філософія освіти і педагогіка : електрон. наук.-метод. часопис / Чернігів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. К. Д. Ушинського. – Чернігів : ЧОІППО ім. К. Д. Ушинського, 2003 – 2021. – № 48.– С.68–87
 2. Бойчевська, І. Педагогіка дії: порівняльний аналіз педагогічної творчості В. А. Лая та К. Д. Ушинського / Ілона Бойчевська, Людмила Веремюк // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : зб. наук. наук. зб. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол: С. В. Совгіра (голов. ред.) [та ін]. – Умань : Софія, 2020. – Вип. 2(4). – С. 150– 157
 3. Веремюк, Л. Л. Історіографічна основа «школи дій» В. А. Лая / Л. Л. Веремюк // Педагогічний дискурс: зб. наук. праць; гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 15. – С. 116–120.
 4. Веремюк, Л. Л. Образ дитини у педагогічній спадщині В. А. Лая / Л. Л. Веремюк // Теорія та методика навчання та виховання. – 2011. – Вип. 30. – С. 5–13.
 5. Веремюк, Л. Психолого-педагогічні основи «школи дії» В. А. Лая / Л. Л. Веремюк // Порівняльно-педагогічні студії. – 2011. – № 1. – С. 27–31.
 6. Веремюк, Л. Теорія В. А. Лая в світлі досліджень вітчизняних вчених (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Л. Веремюк // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : наук. зб. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2013. – Вип. 44. – С. 266–271. – Бібліогр.: с. 271 (8 назв).
 7. Веремюк, Л. «Школа дії» як один із напрямів реформаторської педагогіки: історичний аспект / Л. Веремюк // Рідна шк. – 2009. – № 4. – С. 74–76.
 8. Веремюк Л. Основоположні принципи школи дії у педагогічній спадщині В. А. Лая / Л.Веремюк // Рідна шк. – 2012. – № 1/2. – С. 66–70.
 9. Веремюк, Л. Л. Педагогічні засади «Школи дії» В. А. Лая в контексті європейської реформаторської педагогіки кінця XIX – початку XX століття : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 : захищена 24.12.2014 / Веремюк Людмила Леонідівна ; наук. консультант Кочубей Т. Д. ; Уман. держ. пед.. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2014. – 20 с.
 10. Веремюк Л. «Школа дії» як один із напрямків реформаторської педагогіки: історичний аспект / Л. Веремюк // Рідна шк. – 2009. – № 4. – С. 74–76. – Бібліогр.: 7 назв.
 11. Веремюк Л. Л. Історіографічна основа дослідження «школи дії» В. А. Лая / Л. Л. Веремюк // Пед. дискурс : зб. наук. пр. – 2013. – Вип. 15. – С. 116-119. – Бібліогр.: 9 назв.
 12. Визначні дати 2012 року : календар // Рідна шк. – 2012р. –№ ½. – С.71–74.
 13. Волкова, Н. П. Педагогіка: навч. посіб. / Н. П. Волкова. – 2-ге вид., переробл., допов. – Київ : Академвидав, 2007. – С. 599.
 14. Гончаренко С. ЛАИ (Lay) Вільгельм Август / Семен Гончаренко // Український педагогічний словник. – Київ : Либідь. –1997. – С. 186–187.
 15. Дічек, Н. П. Лай Вільгельм-Август / Н. П. Дічек // Енциклопедія освіти / АПН України; гол. ред. В. Г. Кремень. – Київ: Юрінком Інтер, 2008. – С. 444.
 16. Дяченко Людмила. Оригінальні німецькомовні видання як джерело знань про розвиток педагогічної науки в Німеччині в кінці ХІХ на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Людмила Дяченко // Науково-педагогічні студії : наук. журн. / гол. ред.: Л. Д. Березівська, І. М. Шоробура. – Київ, 2021. – Вип. 5. – С. 22–30. – Режим доступу : http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/Nauk-ped-stud_2021-5.pdf (дата звернення: 24.07.2022). – Назва з екрана.
 17. Зарубіжна школа і педагогіка // Хрестоматія з історії педагогіки. Ч. 2. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [відп. за вип. В. В. Бугаєнко ; пер. та літ. ред. І. А. Чистякова ; упоряд. та авт. вступ. ст.: Сбруєва А. А , Рисіна І. П. ; наук. ред. Мозговий І. П.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 391–396.
 18. Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки на 2022 рік [Електронний ресурс] / НАПН України, Держ. наук.-пед. б- ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [підготували.: Пономаренко Л. О., Вараксіна Н. В., Ніколаєнко Я. М., Павленко Т. С., Смола Л. М.]. – Київ, 2021. – С. 68. – Режим доступу : https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/KALENDAR-2022.pdf (дата звернення: 24.07.2022). – Назва з екрана.
 19. Кочубей Т. В. А. Лай, К. Д. Ушинський: педагогіка дії / Т. Кочубей, Л. Веремюк // Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2011. – Ч. 3. – С. 122-129 – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2011_3_18
 20. Вільгельм Лай: 160 років [Електронний ресурс] // Педагогічний музей України : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2022. – Режим доступу : http://pmu.in.ua/my-calendar/?mc_id=359 (дата звернення: 23.07.2023). – Назва з екрана.
 21. Лисенко, Л. О. Становлення та розвиток експериментальної педагогіки в розвинутих країнах Заходу (кінець XIX – початок XX ст.) : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Лисенко Людмила Олександрівна ; наук. керівник Мельничук С. Г. ; Кировоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18.
 22. Петренко, О. Питання сімейного виховання в контексті філософсько-педагогічної спадщини Німеччини / Оксана Петренко // Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. – Вип. 12. – Рівне. –2020. – С. 27–40.
 23. Погребняк, Н. М. Історичний аспект розвитку процесів оновлення освітнього простору в системах освіти різних країн / Н. М. Погребняк // Гуманіт. науки. – 2013. – № 1. – С. 94–100. – Бібліогр.: 8 назв.
 24. Степаненко, А. В. Концепція експериментальної педагогіки з огляду Е. Меймана та В. Лая / А. В. Степаненко // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали Всеукр. конф., м. Рівне, 10–11 трав. – Рівне, 2006. – С. 56–62.
 25. Хопта, С. М. Персоналії зарубіжних реформаторів кінця ІХ – початку ХХ століття електронного ресурсу « Видатні педагоги України та світу» як джерело досвіду освітніх перетворень / С. М. Хопта, Є. Ф. Демида // Інноваційна педагогіка : наук. ж-л Причорноморського наук.-дослідного ін-ту. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика». – 2021. – Вип. 34. Т. 1. – С. 23 – 30.
 26. Child Study. The different approaches of Wilhelm August Lay [Elektronische Ressource] / Study Child. – Режим доступу: http://www.faqs.org/childhood/Ch-Co/Child-Study.html (дата звернення: 23.07.2023). – Назва з екрана.
 27. Cordsen H. C. Eine «Beschprechung» der Experimentellen Didaktik. Erwiderungvon W.A. Lay. Göttingen. Dieterichsche Univ / C. Cordsen. – Buchdruckerei. 1906, – 32 s.

Анонси та оголошення

25.02.2024

Щиро вітаємо

ЛОБАНОВСЬКУ ІННУ ГЕОРГІЇВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родинисеред друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України Л. Д. Березівська

03.03.2022

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали