НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Забезпечення інформаційних і соціально-культурних потреб користувачів

Інформаційно-бібліотечне обслуговування

 1. Бібліотечні послуги: облік, статистика, ефективність : наук.-метод. посіб. / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт.-уклад.: О. Г. Яковенко, А. В. Венідиктова ; відп. ред. О. М. Василенко]. – Київ : [НБУВ], 2019. – 132 с.   
 2. Бондаренко, В. І. Бібліотечне дистантне обслуговування: розвиток термінологічно-поняттєвого апарату в умовах поширення інтернет-технологій / Вікторія Бондаренко // Наук. пр. Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 351–362. – Бібліогр.: 14 назв. – Текст статті доступний також в інтернеті: 
 3. Довідково-бібліографічне обслуговування читачів : (метод. рек.) / Харків. обл. універс. наук. б-ка ; [уклад. Л. О. Сашкова]. – Харків : ХОУНБ, 2014. – 23 с.  
 4. Іванова, М. Ратифікація Марракешського договору та нові можливості бібліотек у забезпеченні конституційних прав осіб з вадами зору / Майя Іванова, Наталія Білінець // Наук. пр. Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 64. – С. 275–288. – Бібліогр.: 16 назв.
  У статті окреслено можливості забезпечення належного доступу особам з вадами зору до опублікованих творів на тих самих умовах, що й особам з нормальним зором при умові приєднання країн до Марракешського договору. Зазначено положення Марракешського договору, які встановлюють загальні зобов’язання щодо обмежень відповідно до Бернської конвенції, а саме дозвіл відтворення творів у певних особливих випадках за умови, що таке відтворення не завдає шкоди нормальному використанню твору і не зачіпає законні інтереси автора.
 5. Інформаційне забезпечення сфери освіти та науки України в умовах воєнного стану [Електронний ресурс]: за результатами наук. дослідж. у 2022 р. : матеріали звіт. наук.-практ. конф. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 20 груд. 2022 р., м. Київ / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Л. Д. Березівська,, Д. О. Закатнов, С. В. Тарнавська та ін.]. – Електрон. дані. – Вінниця : ТВОРИ, 2022. – 98 с.   
 6. Інформаційне забезпечення сфери освіти та науки України в умовах воєнного стану [Електронний ресурс] : за результатами наук. дослідж. у 2023 р. : матеріали звіт. наук.-практ. конф. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 18 груд. 2023 р., [м. Київ] / НАПН України, Від‑ня філософії освіти, загал. та дошкіл. педагогіки, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Березівська Л. Д., Романова Г. М., Тарнавська С. В. та ін.]. – Електрон. дані. – Вінниця : ТВОРИ, 2023. – 109 с.  
 7. Інформаційно-бібліотечне забезпечення освіти / [Березівська Л. Д., Лобановська І. Г., Пономаренко Л. О., Хемчян І. І., Тарнавська С. В.] // Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні : [монографія] / Нац. акад. пед. наук України; за заг. ред. В. Г. Кременя. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – C. 150–156.
 8. Кабаренкова, Є. Бібліотека у забезпеченні можливостей для старшого покоління / Євгенія Кабаренкова // Наук. пр. Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 65. – С. 207–216. – Бібліогр.: 10 назв.
  Проаналізовано бібліотечну діяльність, спрямовану на удосконалення обслуговування літніх людей, розширення спектра послуг відповідно до їхніх запитів.
 9. Коваль, Т. М. Нормативно-правова база та система стандартів ЄС та IFLA щодо збереження персональних даних користувачів бібліотек / Коваль Тетяна Миколаївна, Лопата Олена Михайлівна // Бібліотека. Наука. Комунікація : 100-річчя Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 листоп. 2018 р.) / Нац. б‑ка України ім. В. І.Вернадського [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 48–55. –  
 10. Коваль, Т. Особливості механізму захисту персональних даних користувачів бібліотек у законодавстві ЄС та системі стандартів IFLA / Тетяна Коваль // Наук. пр. Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – Вип. 56: Науково-методичне забезпечення розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності. – С. 135–157. – Бібліогр.: 40 назв.
 11. Коржик, Н. А. Бібліотерапевтичний інструментарій сучасної публічної бібліотеки / Н. А. Коржик // Вісн. Харків. держ. акад. культури. Серія: Соц. комунікації : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2019. – Вип. 54. – С. 41–52. – Бібліогр.: с. 49–52.
  Розглянуто сучасний бібліотерапевтичний інструментарій та його популярні напрями, проаналізовано діяльність бібліотек та проведені ними заходи, обґрунтовано основні напрями застосування бібліотерапії в обслуговуванні користувачів.
 12. Коржик, Н. А. Креативні форми та засоби обслуговування користувачів сучасних бібліотек / Н. А. Коржик // Вісн. Харків. держ. акад. культури. Серія: Соц. комунікації : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2019. – Вип. 56. – С. 76–85. – Бібліогр.: с. 83–85. 
 13. Костенко, Л. Правила користування бібліотекою – основний регламентуючий документ щодо обслуговування користувачів / Леся Костенко // Бібліосвіт : інформ. вісн. / Держ. б‑ка України для юнацтва ; [редкол.: Г. Саприкін та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (82). – С. 18–25.
  Подано аналіз Типових правил користування бібліотеками в Україні та практичні поради і рекомендації публічним бібліотекам стосовно розробки ними власних Правил користування на основі Типових.
 14. Лопата, О. Забезпечення безпеки даних користувачів бібліотек у контексті нових правових стандартів Європейського Союзу / Олена Лопата // Бібл. вісн. – 2022. – № 2. – С. 18–34. – Бібліогр.: 32 назви.
  У статті охарактеризовано ключові засади нового міжнародного та національного порядку безпеки даних й узагальнено їх правові приписи щодо створення цілісної системи захисту особистих даних у бібліотечній сфері.
 15. Національна дослідницька програма Американської асоціації бібліотечного обслуговування молоді (YALSA) / Лінда Браун, Сандра Х’юз-Хассел, Кристі Мартін, Мезі Субрабманіам // Бібліосвіт : інформ. вісн. / Держ. б‑ка України для юнацтва ; [редкол.: Г. Саприкін та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (66). – С. 26–34 ; Вип. 4 (68). – С. 11–20. 
 16. Пакет документів для реєстрації персональних даних користувачів бібліотек [Електронний ресурс] / Центр прав. інформації БФ „ГОРЄНІЄ” // Доступ громадян до офіц. інформації: роль б‑к : блог Укр. бібл. асоц. – Електрон. дані. – Київ, 2013.  
 17. Створення сучасного інформаційно-освітнього простору шкільної бібліотеки [Електронний ресурс] : метод. рек. / [авт.: І. І. Хемчян, А. І. Рубан, О. Л. Гончаренко] ; НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Електрон. дані. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2021. – 56 c. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 24).  
 18. Ржеуський, А. В. Бенчмаркінг дистанційних послуг бібліотек університетів України / Ржеуський Антоній Валентинович // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2023. – № 1. – С. 12–19. – Бібліогр.: 8 назв : рис.
  У статті проведено порівняльний аналіз вебсайтів бібліотек, що були визначені як лідери із надання дистанційного сервісу під час карантинних обмежень та воєнного стану. Вказано множину дистанційних послуг бібліотек. Як результат, дослідження показало, що на паритетних засадах лідерами із надання дистанційного сервісу є науково-технічна бібліотека імені Г. І. Денисенка КПІ імені Ігоря Сікорського та бібліотека Сумського державного університету.
 19. Ржеуський, А. В. Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів в умовах карантину на прикладі бібліотек педагогічних закладів вищої освіти / Антоній Ржеуський, Наталія Кунанець // Бібл. вісн. – 2022. – № 2. – С. 35–45. – Бібліогр.: 5 назв.
 20. Ржеуський, А. В. Дистанційні послуги бібліотек України загальнодержавного значення / Ржеуський Антоній Валентинович // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2022. – № 4. – С. 11–16. – Бібліогр.: 10 назв.
 21. Ржеуський, А. В. Дистанційні послуги наукових бібліотек класичних університетів України в умовах карантину та воєнного стану / Антоній Ржеуський, Наталія Кунанець // Бібл. вісн. – 2023. – № 2. – С. 18–27. – Бібліогр.: 5 назв.
  Проведено порівняльний аналіз дистанційних послуг бібліотек класичних університетів України. Встановлено, що бібліотека Сумського державного університету є лідером із надання найбільшого переліку дистанційних послуг серед бібліотек класичних університетів України під час карантинних обмежень та воєнного стану.
 22. Романуха, З. В. Термінологія бібліографічного інформування / Зоя Романуха, Галина Швецова-Водка // Бібл. вісн. – 2016. – № 1 – С. 46–51. 
 23. Романуха, З. В. Термінологія довідково-бібліографічного обслуговування / Зоя Романуха, Галина Швецова-Водка // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 9. – С. 16–19 : табл. – Бібліогр.: 14 назв.
  У статті розглянуто терміни, що застосовуються в процесі довідково-бібліографічного обслуговування в бібліотеках. Запропоновано багатоаспектну класифікацію довідок і консультацій.
 24. Семесько, В. Платні послуги бібліотек: правовий аспект та зарубіжний досвід / Валентина Семесько // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 5. – С. 19–21. – Бібліогр.: 14 назв.  
 25. Юдов, А. М. Традиційні та сучасні бібліотечні сервіси: трансформаційні перетворення / Юдов Андрій Миколайович // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2023. – № 3. – С. 34–41. – Бібліогр.: 20 назв.  

Соціокультурна діяльність

 1. Березівська, Л. Д. Працюємо для перемоги: науково-практичні заходи Державної науково-педагогічної бібліотеки України іменіВ.О. Сухомлинського в рамках Всеукраїнського фестивалю науки – 2023 [Електронний ресурс] / Березівська Лариса Дмитрівна, Романова Ганна Миколаївна // Вісн. Нац. акад. пед. наук України. – Електрон. дані. – 2023. – Т. 5, № 1.  
 2. Бібліотека – центр родинного дозвілля : [інформ.-метод. матеріали] / Упр. культури Тернопіл. облдержадмін, Тернопіл. обл. б‑ка для молоді ; [уклад.: Добровольська М., Протасевич А., Грицишин І.]. – [Тернопіль : б. в.], 2019. – 40 с.   
 3. Бублик, О. Методика проведення інтелектуального квесту у науковій бібліотеці (на прикладі досвіду НБУВ) / Оксана Бублик // Наук. пр. Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – Вип. 56: Науково-методичне забезпечення розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності. – С. 21–33. – Бібліогр.: 8 назв.  
 4. Діяльність бібліотек у забезпеченні вивчення і популяризації історико-культурної спадщини регіонів: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.‑практ. конф., м. Київ, 4 листоп. 2021 р. / Нац. іст. б‑ка України, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. нац. ун‑т культури і мистецтв ; [заг. ред. О.П. Реєнта]. – Київ : [Нац. іст. б‑ка України], 2021. – 303 с. – (VI Краєзнавчі читання пам’яті академіка Петра Тронька).   
 5. Килимистий, С. Бібліотека як осередок волонтерського руху / Сергій Килимистий // Бібліосвіт : інформ. вісн. / Держ. б‑ка України для юнацтва ; [редкол.: Г. Саприкін та ін.]. – Київ, 2023. – № 2 (86). – С. 29–37.
 6. Краєзнавча робота в бібліотеках України : інформ. бюл. Вип. 32. Краєзнав. ресурси б‑к України як підґрунтя для розвитку місц. туризму / М‑во культури та інформ. політики України, Нац. іст. б‑ка України ; [підгот.: В. П. Кисельова, О. В. Покропивна]. – Київ : [Нац. іст. б‑ка України], 2021. – 111 с.  
 7. Організація книжкової виставки : метод. рек. /Вінниц. держ. пед. ун‑т ім. Михайла Коцюбинського, Б‑ка ; [уклад. Б. І. Федорук ; відп. за вип. В. С. Білоус]. – Вінниця : [б. в.], 2013. – 16 с.    
 8. Освітянська бібліотека в сучасній системі соціокультурних комунікацій : метод. рек. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б‑ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [авт.-упоряд.: Глазунова С. М., Ніколаєнко Я. М., Сошинська Я. Є. ; наук. ред.: Добко Т. В., Пономаренко Л. О. ; літ. ред. Василенко Н. М.]. – Київ : [б. в.], 2019. – 71 с. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 22). – До 20‑річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.   
 9. Патріотичне виховання у шкільних бібліотеках: методи та підходи [Електронний ресурс] : метод. рек. / [авт.: І. І. Хемчян, Л. М. Бондар, Т. В. Добко, А. І. Рубан ; наук. ред.: Л. Д. Березівська, Т. В. Добко] ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського // Наші видання : [сайт] / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Електрон. текст. і граф. дані. – Київ : [б. в.],  – 103 с.  
 10. Роль шкільної бібліотеки в національно-патріотичному вихованні учнівської молоді: зб. метод. матеріалів / [упоряд.: Ворфлік Л. В., Жеребкіна З. Г. ; за заг. ред. Л. Д. Покроєвої, С. Є. Вольянської] ; Харків. акад. неперерв. освіти. – Харків, 2017. – 235 с.    
 11. Скаченко, О. О. Використання ігрової моделі гейміфікації у соціокультурній діяльності бібліотек / Скаченко Олена Олексіївна // Бібл. Меркурій. – 2019. – Вип. 2 (22). – С. 218–229. – Бібліогр.: 15назв.  
 12. Технологія бібліотечних квестів у контексті сучасного освітнього простору : метод. рек. / КВНЗ „Херсонська академія неперервної освіти” Херсон. облради, Херсон. обл. б‑ка для юнацтва ім. Б. А. Лавреньова ; [уклад.: Козаченко О. О., Попова Н. О. ; за заг. ред. Колєснік І. М.]. – Херсон : [б. в.], 2020. – 51 с.   

Інформаційна культура та медіаграмотність

 1. Авторські заняття від медіапедагогів-лідерів: медіаосвітні практики в позакласній роботі учнів 5–7 класів [Електронний ресурс] / Акад. укр. преси ; [автори: Волошенюк Оксана Валеріївна та ін. ; літ. ред. О. Телемко ; верстка Ю. Гузи]. – Електрон. дані. – [Київ] : Акад. укр. преси : Центр віл. преси, 2017. – 49 с. – (Бібліотека масової комунікації та медіаграмотності Академії української преси).  
 2. Бібліотека ЗВО як центр формування академічної доброчесності / Хмельниц. нац. ун‑т, Наук. б‑ка ; [редкол.: Мацей О. О., Молчанова С. А., Костюк О. О]. – Хмельницький : [ХНУ], 2020. – 44 с. – (Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. № 25).   
 3. Вальорска, А. М. Діпфейк та дезінформація : аналіз / Фонд Фрідріха Науманна за Свободу, Акад. укр. преси ; Аґнєшка М. Вальорска ; [пер. з нім. Володимира Олійника]. – Електрон. дані. – Київ : [АУП, ЦВП], 2020. – 36 с. – (Бібліотека масової комунікації та медіаграмотності Академії української преси).  
 4. Гуменний, О. Д. Розвиток інформаційної культури керівників вищих навчальних закладів : монографія / О.Д. Гуменний. – Київ : [Нац. ун‑т біоресурсів і природокористування України], 2015. – 245 с.  
 5. Гуменний, О. Д. Розвиток інформаційної культури керівників професійно-технічних навчальних закладів : навч.-метод. посіб. / Олександр Гуменний; НАПН України, Ін‑т проф.-техн. освіти. – Київ : [Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України], 2013. – 69 с.  
 6. Збірник статей Восьмої міжнародної науково-методичної конференції „Критичне мислення в епоху токсичного контенту” Акад. укр. преси, М‑во освіти і науки України [та ін.] ; [упоряд.: Валерій Іванов, Оксана Волошенюк]. – Київ : [Центр Віл. Преси, Акад. укр. преси], 2020. – 494 с.  
 7. Збірник статей Сьомої міжнародної науково-методичної конференції: Сучасний простір медіаграмотності та перспективи його розвитку / Акад. укр. преси, Центр віл. преси, Академія Deutsche Welle; [упоряд.: Валерій Іванов, Оксана Волошенюк]. – Київ : [б. в.], 2019. – 435 с. 
 8. Зоря, Ю. Медіаграмотність для бібліотекарів [Електронний ресурс] : практ. порадник / Юлія Зоря, Наталя Степанова, Валентина Потапова ; [Акад. укр. преси, Центр віл. преси] // Б‑ка мас. комунікації та медіаграмотності : [сайт] / Акад. укр. преси. – Електрон. дані. – Київ, 2021.  
 9. Книжка у світі Медіа [Електронний ресурс] : програма факультат. курсу з медіаграмотності для закл. заг. серед. освіти. Розроблення занять : [5–7 кл.] / Дегтярьова Г. А.,  Білик О. М., Кукленко О. С. – Електрон. дані. – [Київ : Академія української преси, Центр вільної преси, 2018]. – 117 с. : іл.  
 10. Кость, С. П. Теоретичні поняття і терміни медіаосвіти / С. П. Кость // Наук. вісн. Львів. держ. ун‑ту внутріш. справ. Серія психологічна : [зб. наук. пр.] / Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2017. – Вип. 1. – С. 178–186. 
 11. Кувшинова, Н. Захист персональної інформації в бібліотеці [Електронний ресурс] / Наталія Кувшинова, Антон Ткаченко // Б‑ка у форматі Д° : [електрон. журн.] / Нац. б‑ка України для дітей, Укр. асоц. працівників б‑к для дітей. – Електрон. дані. – Київ, 2019. – № 1. – С. 12–14.  
 12. Кунанець, Н. Е. Роль бібліотек у забезпеченні інформаційної безпеки / Кунанець Наталія Едуардівна, Пристай Марта Романівна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2022. – № 4. – С. 5–10. – Бібліогр.: 13 назв.
  Проаналізовано форми, методи і засоби бібліотечної роботи для протистояння в інформаційній війні.
 13. Майборода, Г. Я. Медіаосвіта соціальних педагогів : [навч.-метод. посіб.] / Майборода Г. Я., Матвійчук М. М. – Черкаси : [ФОП ГордієнкоЄ. І.], 2014. – 90 с. 
  До посібника, підготовленого фахівцями Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, ввійшли матеріали й авторські методичні розробки, які знайомлять з особливостями медіаосвіти майбутніх соціальних педагогів.
 14. Медіаграмотність і критичне мислення в закладі дошкільної освіти [Електронний ресурс] : [навч.-метод. посіб.] / [Акад. укр. преси, Центр віл. преси ; за ред. О. В. Волошенюк, В. Ф. Іванова, Г. А. Дегтярьова]. – Електрон. дані. – Київ : [АУП, ЦВП], 2020. – 78с. – (Бібліотека масової комунікації та медіаграмотності Академії української преси).  
 15. Медіаграмотність у початковій школі: посібник для вчителя [Електронний ресурс] / Акад. укр. преси ; [автори: Іванова Інна Богданівна та ін. ; літ. редагування О. Телемка ; макетування Ю. Гузи]. – Електрон. дані. – [Київ] : Акад. укр. преси : Центр віл. преси, 2018. – 233 с. – (Бібліотека масової комунікації та медіаграмотності Академії української преси). 
 16. Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник / Акад. укр. преси ; [авт. кол.: В. Ф. Іванов та ін. ; за наук. ред. В. В. Різуна]. – Вид. 2‑ге, стер. – Київ : Акад. Укр. Преси : Центр віл. преси, 2013. – 352 с.  
 17. Не потони в інформаційному дощі : навчання медіа грамотності громадян : посіб для тренерів / Академія Української преси, StopFake, IREX. – [Б. м. : б. в., 2016]. – 193 с. : іл. 
 18. Парціальна програма з медіаосвітньої діяльності „Медіадошкільник” : для дітей ст. дошк. віку (6‑й рік життя) / [Г. А. Дегтярьова, О. С. Тарасова, А. П. Фоменко ; за заг. ред. О. В. Волошенюк, Г. А. Дегтярьової, В. Ф. Іванова ; Акад. укр. преси, Центр віл. преси]. – Київ : [б. в.], 2019. – 118 с.   
 19. Парціальна програма „Медіасвіт для дошкільнят” : для дітей ст. дошк. віку / [Василюк С. М., Алєксєйчик О. В., Проценко О. В. та ін.; за заг. ред. О. В. Волошенюк, Г. А. Дегтярьової, В. Ф. Іванова ; Акад. укр. преси, Центр віл. преси]. – Київ : [б. в.], 2019. – 98 с. 
 20. Петренко, О. Медіаграмотність бібліотекаря як запорука формування та розвитку медіаграмотності користувачів: професійні реалії сьогодення [Електронний ресурс] / Ольга Петренко // Б‑ка у форматі Д° : [електрон. журн.]. – Електрон. дані. – 2023. – № 2. – С. 14–17.
  Представлено результати моніторингового дослідження «Індекс медійної та інформаційної грамотності бібліотекарів облас­них бібліотек для дітей», проведеного у 2022 році фахівцями Національної бібліотеки України для дітей.
 21. Поберезська, Г. Г. Огляд українських медіаосвітніх ресурсів в інтернеті як джерело формування медіакультури особистості [Електронний ресурс] / Поберезська Г. Г. // Обрії друкарства : електрон. наук. журн. / Вид.-поліграф. ін.-т КПІ ім. Ігоря Сікорського, каф. вид. справи та редагування. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2019. – № 1. – С. 135–143. – Бібліогр.: 8 назв.  
 22. Практична медіаграмотність для бібліотек / [автори: Власюк Олег Валерійович, Іванова Тетяна Вікторівна, Срібна Ірина Сергіївна ; за ред. Валерія Іванова, Оксани Волошенюк ; Акад. укр. преси, Центр віл. преси]. – Київ : [б. в.], 2019. – 61 с. 
 23. Практична медіаосвіта: авторські уроки : збірка / Акад. укр. преси ; [авт. кол.: БіликО. М. та ін. ; за наук. ред. В. В. Різуна]. – Київ : Акад. укр. преси : Центр віл. преси, 2013. – 447 с. 
 24. Ржеуський, А. В. Роль бібліотеки як соціального інституту в розвитку інформаційної безпеки / Ржеуський Антоній Валентинович, Кунанець Наталія Едуардівна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2023. – № 3. – С. 5–12. – Бібліогр.: 29 назв.  
 25. Сеульська декларація про медійну та інформаційну грамотність для всіх і при загальній участі: захист від дезінфодемії [Електронний ресурс] / ЮНЕСКО // Медіаграмотність / Державний комітет телебачення і радіомовлення України : [вебпортал]. – Електрон. дані. – Київ, 2021. – 11 лют.   

Формування читацької компетентності

 1. Бібліотека і книга у формуванні професійної компетентності дитини [Електронний ресурс]: підсумки Всеукр. соціол. дослідж. / Нац. б‑ка України для дітей ; [уклад. О. Б. Петренко]. – Електрон. дані. – Київ : [Нац. б‑ка України для дітей], 2019. – 23 с. – (Бюлетень соціологічної служби ; вип. 34).  
 2. Бібліотечні методи промоції читання : метод. рек. / Миколаїв. обл. б‑ка для юнацтва ; [уклад. І. В. Бринкіс]. – Миколаїв : [МОБЮ], 2019. – 23 с.   
 3. Булах, Т. Заходи з популяризації читання: загальна характеристика / Тетяна Булах // Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 2. – С. 46–48. – Бібліогр.: 12 назв.
 4. Гавеля, О. Культурні практики бібліотерапії та приклади створення сценаріїв атр-терапевтичних казок / Оксана Гавеля // Бібліосвіт : інформ. вісн. / Держ. б‑ка України для юнацтва ; [редкол.: Г. Саприкін та ін.]. – Київ, 2023. – № 2 (86). – С. 48–56. 
 5. Гич, Г. Читацькі практики дітей і підлітків ХХI століття / Галина Гич // Бібліосвіт : інформ. вісн. / Держ. б‑ка України для юнацтва ; [редкол.: Г. Саприкін та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 3 (79). – С. 25–36. – Бібліогр.: 7 назв. 
 6. Джугастрянська, Ю. Читання під час війни: дослідження проєкту HAPPYREADERS : (черв. 2022) / Юлія Джугастрянська // Бібліосвіт : інформ. вісн. / Держ. б‑ка України для юнацтва ; [редкол.: Г. Саприкін та ін.]. – Київ, 2022. – № 3/4 (83/84). – С. 58–64.
  Про розроблене й проведене в рамках проєкту HAPPYREADERS дослідження читацьких звичок під час війни «Читання сьогодні», яке здійснювалося в червні 2022 р. анонімно через соціальну мережу Фейсбук та було сфокусоване на відчуттях та змінах емоційного стану, пов’язаних із читанням.
 7. Кисельова, С. Електронні сервіси для промоції книги та читання [Електронний ресурс] / Сніжана Кисельова // Б‑ка у форматі Д° : [електрон. журн.]. – Електрон. дані. – 2023. – № 4. – С. 11–14. – Бібліогр.: с. 14.  
 8. Мильченко, Л. Вторинна неграмотність – наслідок кризи читання / Лариса Мильченко // Вісн. Кн. палати. – 2022. – № 1. – С. 7–16 ; № 2. – С. 10–19. – Бібліогр.: 34 назви.
  Статтю присвячено дослідженню кризи читання й поширенню вторинної неграмотності як її наслідку. Констатовано, що нині викликає значне занепокоєння виразна тенденція останніх років – втрата статусу престижності та виняткової ролі читання в житті суспільства. Розглянуто проблему читання нового покоління як соціальну проблему сучасного суспільства. Обгрунтовано потребу розроблення та створення спеціальних програм і проєктів для мотивації дитячого читання.
 9. Рубан, А. Методи підтримки й розвитку читання: досвід бібліотек України / Алла Рубан // Наук. пр. Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 69. – С. 169–192. – Бібліогр.: 20 назв.  
 10. Сопова, Т. Просування читання: від рекомендацій ІФЛА до заходів у юнацьких бібліотеках / Тетяна Сопова // Бібліосвіт : інформ. вісн. / Держ. б‑ка України для юнацтва ; [редкол.: Г. Саприкін та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 3 (79). – С. 37–46. – 
 11. Сучасна дитяча книга і читання в епоху цифрової культури: матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару / Нац. б‑ка України для дітей ; [авт.-уклад. Т. М. Кузілова]. – Київ : [Нац. б‑ка України для дітей], 2020. – 91 с.    
 12. Сучасна українська книжка в читанні дітей: результати Всеукр. соціол. дослідж. / Нац. б‑ка України для дітей ; [уклад. О. О. Обіжисвіт]. – Київ : [Нац. б‑ка України для дітей], 2021. – 20 с. – (Соціол. бюл. ; вип. 38).   
 13. Сучасна українська книга в читанні дітей [Електронний ресурс] : програма та методика Всеукр. соціол. дослідж. / Нац. б‑ка України для дітей ; [розроб. програми та методики соціол. дослідж. О. Б. Петренко]. – Електрон. дані. – Київ : [Нац. б‑ка України для дітей], 2020. – 8 с.    
 14. Сучасні форми і методи підтримки й розвитку читання [Електронний ресурс] : інформ.-аналіт. огляд / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. А. І. Рубан]. – Електрон. дані. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2021. – 62 с. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 25).  
 15. Фрис, В. Про особливості читання книжних текстів в Україні в XІ–XVIІІ ст. / Віра Фрис // Наук. пр. Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – Вип. 51. – С. 157–169. – Бібліогр.: 24 назви.  
 16. Швачка, Т. Читацькі інтереси сучасного бібліотекаря у дзеркалі соціологічних досліджень / Тетяна Швачка // Наук. пр. Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 68. – С. 287–300. – Бібліогр.: 14 назв.  
  У статті проаналізовано результати соціологічних досліджень професійного та дозвіллєвого читання бібліотекарів, проведених в Україні протягом останніх десяти років.
 17. Широкова, І. А. Благодійні видавничі проєкти в Україні як засіб популяризації книг [Електронний ресурс] / Широкова І. А. // Обрії друкарства. – Електрон. дані. – Київ, 2023. – № 2. – С. 79–89. – Бібліогр.: 17 назв.  
 18. Яворська, Т. Соціальні мережі бібліотек як ефективний інструмент промоції книг і читання / Тетяна Яворська // Вісн. Кн. палати. – 2023. – № 4. – С. 21–27. – Бібліогр.: 12 назв.
 19. PISA: читацька грамотність / Ukraine, М‑во освіти і науки України, Укр. центр оцінювання якості освіти ; [уклад. Т. С. Вакуленко, С. В. Ломакович, В. М. Терещенко]. – Київ : [УЦОЯО], 2017. – 123 с. 

Анонси та оголошення

14.07.2024

Щиро вітаємо

АСТАХОВА МИХАЙЛА ВАСИЛЬОВИЧА

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родинисеред друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України Л. Д. Березівська

21.06.2024

Шановні колеги!

Запрошуємо до публікації в електронному науковому фаховому журналі «Науково-педагогічні студії» (вип. 8/2024) Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.  Детальніше…
Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали