НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Цифровізація бібліотек

 1. Бондаренко, В. Особливості розробки мобільного застосунку бібліотеки в онлайн-конструкторі: критерії, алгоритм створення, перспективи / Вікторія Бондаренко, Валерія Струнгар // Наук. пр. Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – Вип. 61: Стратегічні комунікації та глобальний інформаційний простір. – С. 292–207. – Бібліогр.: 21 назва.  
 2. Братусь, І. Власний канал на YouTube: аспекти моніторингу / Іван Братусь, Зоряна Свердлик // Укр. журн. з бібліотекознавства та інформ. наук. – 2018. – Вип. 2. – С. 78–88. – Бібліогр.: с. 86–87.  
 3. Вараксіна, Н. Сучасні системи керування бібліографією – інструмент для наукових досліджень / Наталія Вараксіна // Наук. пр. Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – Вип. 51. – С. 213–224. – Бібліогр.: 16 назв.  
 4. Денбновецький, С. О. Цифрова трансформація українських бібліотек в умовах глобалізаційних перетворень / Денбновецький Станіслав Олександрович // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2022. – № 1. – С. 26–33. – Бібліогр.: 17 назв.
  На основі дослідження значної джерельної бази репрезентовано особливості цифрової трансформації бібліотек у період глобалізаційних перетворень.
 5. Добровольська, В. В. Інноваційна діяльність бібліотек в умовах цифрового суспільства / Добровольська Вікторія Василівна, Чередник Людмила Анатоліівна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2023. – № 1. – С. 5–11. – Бібліогр.: 21 назва.
 6. Імерсивні технології для електронних бібліотек [Електронний ресурс] / Світлана Хрущ, Валерій Кушнарьов, Андрій Лютий, Іван Онищенко // Цифрова платформа: інформ. технології в соціокультур. сфері. – Електрон. дані. – 2023. – Т. 6, № 2. – С. 341–352. – Бібліогр.: с. 350–351. 
  У статті проаналізовано сучасні імерсивні технології та можливості їх застосування в розвитку електронних бібліотек у контексті запровадження технологій віртуальної, доповненої та змішаної реальностей, а також  подано приклади використання технологій штучного інтелекту.
 7. Каракоз, О. Технології віртуальної реальності у сучасному бібліотечному середовищі: використання в умовах медіатизацїї суспільства [Електронний ресурс] / Олена Каракоз // Цифрова платформа: інформ. технології в соціокультур. сфері. – Електрон. дані. – 2023. – Т. 6, № 1. – С. 121–129. – Бібліогр.: с. 127–129.
  Досліджено впровадження та вплив технологій віртуальної реальності (VR) в сучасному бібліотечному середовищі; розкрито шляхи адаптації бібліотек до динамічного цифрового середовища та переваги VR‑технологій, які можна запропонувати бібліотекам і користувачам.
 8. Ковтанюк, Ю. С. Нормативно-правове регулювання оцифрування фондів закладів культури як вимога для розбудови державних інтеграційних електронних ресурсів національного історичного та культурного надбання / Юрій Славович Ковтанюк // Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського, Ін‑т рукопису. – Київ, 2023. – Вип. 31. – С. 379–406. – Бібліогр.: 82 назви.
  Мета дослідження – розпочати ґрунтовне обговорення питання створення в Україні нормативно-правової бази, яка повинна визначати засади загального характеру щодо оцифрування фондів закладів культури з урахуванням міжнародних стандартів та багаторічного світового досвіду оцифрування фондів архівами, бібліотеками та музеями, зокрема українськими.
 9. Колеко, М. Нормативно-правові основи оцифрування книжкових пам’яток України / Михайло Колеко // Укр. журн. з бібліотекознавства та інформ. наук. – 2023. – Вип. 12. – С. 39–54. – Бібліогр.: с. 50–53.У статті проаналізовано закони України, постанови Кабінету Міністрів України, накази Міністерства культури та інформаційної політики України в контексті визначення ними нормативно-правових засад роботи із книжковими пам’ятками України, вивчення урегульованості питання оцифрування книжкової спадщини України як інструменту її збереження та популяризації
 10. Мар’їна, О. Бібліотека в епоху розвитку технологій Web 3.0 / Олена Мар’їна // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 7. – С. 18–20. – Бібліогр.: 10 назв.  
 11. Мороз, А. Сучасні онлайн-сервіси у бібліотечній роботі / Анна Мороз // Бібліосвіт : інформ. вісн. / Держ. б‑ка України для юнацтва ; [редкол.: Г. Саприкін та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (68). – С. 45–52.  
 12. Назаровець, С. Бібліотека 4.0: технології та сервіси майбутнього / Сергій Назаровець, Євгенія Кулик // Бібл. вісн. – 2017. – № – С. 3–14. – Бібліогр.: 35 назв.  
 13. Ржеуський, А. Безкоштовні веб-сервіси для створення бібліотечних мультимедійних продуктів: порівняльний аналіз / Антоній Ржеуський, Наталія Кунанець, Остап Малиновський // Бібл. вісн. – 2017. – № 1. – С. 17–26. – Бібліогр.: 8 назв.  
 14. Салата, Г. В. Тенденції і розвиток бібліотек у цифровому середовищі / Г. В. Салата // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури ; за заг. ред. А. А. Соляник. – Харків : ХДАК, 2022. – Вип. 61. – С. 30–39. – Бібліогр.: с. 37–39.
 15. Угода між Україною та Європейським Союзом про участь України у програмі Європейського Союзу «Цифрова Європа» (2021–2027) // Офіц. вісн. України. – 2023. – № 33. – Ст. 1752. –  Доступно також: .

 Електронні бібліотеки, репозитарії

 1. Женченко, М. Електронно-бібліотечні системи у цифровій дистрибуції навчальних видань / М. Женченко // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 3. – С. 35–37. – Бібліогр.: 19 назв. 
  Розглянуто поняття „електронна бібліотека”, „електронно-бібліотечна система”, визначено особливості функціонування, моделі співпраці видавців та бібліотекарів з агрегаторами навчального контенту, переваги використання електронно-бібліотечних систем бібліотеками зарубіжних вишів.
 2. Калініна-Симончук, Ю. Відкритий доступ до досліджень і збереження авторського права: BOAI20 / Юлія Калініна-Симончук // Наук. пр. Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 65. – С. 227–235.
  У статті на прикладі Будапештської ініціативи відкритого доступу (BOAI) проаналізовано відкритий доступ до результатів дослідження за останні 20 років. Визначено роль бібліотек як суб’єктів відкритого доступу, що, зокрема, керують прийняттям матеріалів до репозиторію, підтримують самоархівування дослідників або депонування статей і дисертацій.
 3. Калюжна, Н. Упровадження принципів відкритого доступу в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Наталія Калюжна // Цифрова платформа: інформ. технології в соціокультур. сфері. – Електрон. дані. – 2023. – Т. 6, № 1. – С. 149–159. – Бібліогр.: с. 155–158.
  У статті проведено аналіз результатів досліджень, присвячених питанню вивчення відкритого доступу в Україні з метою оцінки поточного стану теми та визначення аспектів, які потребують глибшого вивчення для розробки дієвого механізму впровадження принципів відкритого доступу на практиці.
 4. Кропочева, Н. М. Репозитарії закладів вищої педагогічної освіти: нові можливості для наукових бібліотек / Кропочева Наталія Миколаївна // Бібл. Меркурій. – 2021. – Вип. 2 (26). – С. 118–133. – Бібліогр.: 17 назв.  
 5. Лощинська, Н. Популярні онлайн-бібліотеки з україномовним контентом / Наталія Лощинська // Вісн. Кн. палати. – 2020. – № 2. – С. 28–33. – Бібліогр.: 9 назв. 
  У статті здійснено огляд 10 найпопулярніших сучасних електронних бібліотек з україномовним контентом за їх структурою, завданнями, тематико-змістовним наповненням, відкритістю інформації тощо.

Вебпортали, вебсайти бібліотек

 1. Ржеуський, А. В. Електронні інформаційні ресурси бібліотек галузевих закладів вищої освіти України під час карантинних обмежень та воєнного стану / Антоній Ржеуський, Наталія Кунанець // Укр. журн. з бібліотекознавства та інформ. наук. – 2023. – Вип. 11. – С. 96–110. – Бібліогр.: с. 106–109.
  Досліджено вебсайти бібліотек галузевих закладів вищої освіти України. Проведено порівняльний аналіз електронних інформаційних ресурсів бібліотек під час карантинних обмежень та воєнного стану. Дослідження дозволило визначити лідера серед бібліотек галузевих закладів вищої освіти України із забезпечення користувачів інформаційними ресурсами під час карантину та воєнного стану. Ним виявилася бібліотека Київського університету імені Бориса Грінченка.
 2. Ржеуський, А. В. Електронні інформаційні ресурси бібліотек класичних університетів України / Антоній Ржеуський, Наталія Кунанець // Вісн. Кн. палати. – 2023. – № 3. – С. 35–42. – Бібліогр.:  13 назв.
  Проведено дослідження вебсайтів наукових бібліотек класичних університетів України з метою визначення інформаційних ресурсів, що їх використовують в обслуговуванні читачів в умовах карантину та воєнного стану. Здійснено порівняльний аналіз інформаційних ресурсів бібліотек закладів освіти, за результатами якого визначено лідера з надання доступу до найширшого спектра інформаційних ресурсів. Ним виявилася бібліотека Сумського державного університету.
 3. Струнгар, В. В. Бібліотека в інтерактивному медіасередовищі: стан та перспективи : монографія / Валерія Струнгар ; [відп. ред. Ю. M. Половинчак]; Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [НБУВ], 2021. – 247, [1] с. 

Бібліотеки та соціальні медіа

 1. Бібліотека в соціальній мережі Фейсбук оформлюємо сторінку бібліотеки [Електронний ресурс] : практ. порадник / Харків. обл. унів. наук. б‑ка ; [уклад. В. С. Завгородня]. – Електрон. дані. – Харків : [Харків. обл. унів. наук. б‑ка], 2021. – 40 с.  
 2. Грет, М. Реклама бібліотек у блогах / Максим Грет // Бібл. вісн. – 2015. – № 1. – С. 52–57. – Бібліогр.: 12 назв.  
 3. Сафонова, В. В. Бібліотечна блогосфера. Блогінг як вид журналістської діяльності / Сафонова Вікторія Володимирівна // Короленківські читання 2013. „Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону” : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 24 жовт. 2013 р.) : у 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків, 2014. – С.182–203.  
 4. Тарасенко, Н. Представництва бібліотек у соціальних мережах як джерело професійних інформаційних ресурсів для бібліотечних фахівців / Наталія Тарасенко // Наук. пр. Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – Вип. 52: Розвиток соціально-інформаційних комунікацій в умовах інформатизації. – С. 313–329. – Бібліогр.: 27 назв.  

 


Анонси та оголошення

21.06.2024

Шановні колеги!

Запрошуємо до публікації в електронному науковому фаховому журналі «Науково-педагогічні студії» (вип. 8/2024) Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.  Детальніше…

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали