НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Наукові дослідження бібліотек

 1. Асєєв, Г. Наукометрія, інформетрія, бібліометрія: визначення і розмежування / Георгій Асєєв // Бібл. вісн. – 2016. – № 2. – С. 3–10. – Бібліогр.: 45 назв.  
 2. Бібліотека цифрового суспільства в забезпеченні системної підтримки наукових досліджень / Лобузіна Катерина Вілентіївна, Гарагуля Сергій Сергійович, Коновал Людмила Володимирівна, Лобузін Іван Володимирович // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2020. – № 4. – С. 5–12. – Бібліогр.: 18 назв. 
 3. Видавнича діяльність бібліотеки вищого навчального закладу як сфера наукового знання і практичної діяльності : метод. рек. / Вінниц. держ. пед. ун‑т ім. Михайла Коцюбинського, Бібліотека ; [уклад.: Т. А. Кузнєцова, Т. М. Баланюк ; відп. за вип. В. С. Білоус]. – Вінниця : [б. в.], 2015. – 44 с.  
 4. Відкритий доступ до наукових цитувань : практ. посіб. / [Сергій Назаровець, Тетяна Борисова ; Держ. наук.-техн. б‑ка України]. – [Київ : Держ. наук.-техн. б‑ка України, 2019]. – [33 с.].  
 5. Дубровіна, Л. Створення національної системи наукометричної інформації та Українського національного індексу цитування: перспективи консолідації ресурсів / Любов Дубровіна, Катерина Лобузіна // Бібл. вісн. – 2019. –  № 6. – С. 3–9. – Бібліогр.: 9 назв.  
 6. Жимолостнова, В. Нова методика розрахунку кількості респондентів під час проведення соціологічного опитування в бібліотеці / Вероніка Жимолостнова, Віктор Басов, Ольга Ботушанська // Вісн. Кн. палати. – 2019. – № 2. – С. 26–29. – Бібліогр.: 6 назв. 
 7. Інформаційно-аналітична підтримка педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступу: посібник / Нац. акад. пед. наук України, Ін‑т інформ. технологій і засобів навчання ; [Іванова С. М., Кільченко А. В., Лабжинський Ю. А. та ін. ; наук. ред. Спірін О. М.]. – Київ : [б. в.], 2019. – 157 с.  
 8. Кобєлєв, О. М.Бібліометрія як засіб оптимізації бібліотечної діяльності: історія та сучасний стан / О. М. Кобєлєв // Вісн. Харків. держ. акад. культури. Серія: Соц. комунікації : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2020. – Вип. 58. – С. 18–26. – Бібліогр.: с. 25–26. 
 9. Кобєлєв, О. М.Інформаційно-аналітичний сервіс як вектор розвитку сучасних бібліотек / О. М. Кобєлєв // Вісн. Харків. держ. акад. культури. Серія: Соц. комунікації : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2019. – Вип. 54. – С. 62–72. – Бібліогр.: с. 71–72.  
 10. Ковальська, Л. Інформаційно-аналітична діяльність сучасної бібліотеки / Леся Ковальська // Бібл. вісн. – 2021. – № – С. 12–21. – Бібліогр.: 16 назв.  
 11. Колесникова, Т. О. Танці крапель на воді з елементами айкідо або Розвиток „Library Publishing” у ВНЗ України / Т. О. Колесникова // Вісн. Одес. нац. ун‑ту : Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство / Одес. нац. ун‑т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18) 2017. – С. 285–304. – Бібліогр.: 35 назв. 
  Розглянуто діяльність університетських бібліотек світу в напрямі „Library Publishing”. Представлено попередні результати всеукраїнського дослідження „Сервіси «Library Publishing» у ВНЗ України”, проведеного з 1 травня до 18 червня 2017 р. для з’ясування реальної картини діяльності бібліотек вишів України як цифрових видавців.
 12. Костенко, Л. Национальный библиометрический проект: пять лет на службе науки Украины / Л. Костенко, Т. Симоненко, А. Жабин // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / Нац. акад. наук Украины, Нац. б‑ка Украины им. В. И. Вернадского, Междунар. ассоц. акад. наук, Совет директоров науч. б‑к и информац. центров. – Киев : [б. и.], 2019. – Вып. 17. – С. 40–49. – Библиогр.: 14 назв.  
 13. Науково-інформаційна діяльність провідних освітянських бібліотек України : практ. посіб. / Нац. акад. пед.. наук України, Держ. наук.-пед. б‑ка України ім. В. О.Сухомлинського ; [авт. кол: Зозуля С. М., Зайченко Н. І., Горак В. В., Рабаданова Л. В., Самчук Л. І., Букшина Т. Ф., Вербова В. В., Горбенко Н. А., Кропочева Н. М., Лога Т. В., Демида Є. Ф. ; наук. ред. Зозуля С. М. ; бібліогр. ред. Самчук Л. І. ; літ. ред. Редько-Шпак Л. В. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2016. – 282 с. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 14).    
 14. Огляд науково-дослідної роботи бібліотек та закладів вищої освіти сфери культури України за 2011–2015 роки / М‑во культури України, Нац. б‑ка України ім. Ярослава Мудрого ; [авт. кол.: Л. Любаренко та ін. ; наук. ред. Н. Розколупа]. – Київ : [Нац. б‑ка України ім. Ярослава Мудрого], 2019. – 295 с.  
 15. Процес якісної інформаційної підтримки освіти та досліджень у бібліотеці університету [Електронний ресурс] : рек. для впровадж. моделі / ВГО Укр. бібл. асоц., Наук.-техн. б‑ка КПІ ім. Ігоря Сікорського ; Наук. б‑ка ім. М. Максимовича Київ. нац. ун‑ту ім. Тараса Шевченка ; [розроб.: Бруй Оксана, Кулик Євгенія, Сербін Олег ; відп. за вип. Я. Є. Сошинська]. – Електрон. дані. – Київ : ВГО Укр. бібл. асоц., 2020. – 25 с. 
 16. Рубан, А. І. Видавнича діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек» [Електронний ресурс] / Рубан Алла Іванівна // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Шостої Міжнар. наук. конф., [м. Київ], 18–20 трав. 2023 р. / КНУКіМ [та ін. ; упоряд.: Свердлик Зоряна Михайлівна, Цілина Марина Миколаївна]. – Електрон. дані. – Київ, 2023. – С. 108–113. – Бібліогр.: 25 назв.
 17. Соколов, В. Ю. Cтановлення науково-дослідної роботи бібліотек в Україні: зміст, напрями діяльності та основні періоди розвитку / Соколов Віктор Юрійович // Бібл. Меркурій. – 2022. – Вип. 1. – С. 7–45. – Бібліогр.: 53 назви. 

Анонси та оголошення

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

08.02.2024

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського оголошує конкурс на заміщення вакантної посади заступника директора з наукової роботи (бібліотечної) Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали