НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Каталогізування

 1. Інформаційне наповнення авторитетного файлу найменувань організацій : наук.-метод. посіб. / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського, Ін‑т інформ. технологій ; [уклад.: Ісаєва Ольга Володимирівна, Власова Тетяна Юріївна, Дорош Марина Вікторівна, Мартинюк Олександр Миколайович]. – Київ : [НБУВ], 2019. – 96 с.  
 2. Каталогізування документів: короткий термінологічний словник / Нац. акад. пед. наук  України,  Держ. наук.-пед. б‑ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад. Зоріна Н. Є. ; наук. ред. Пономаренко Л. О.]. – Вінниця : Твори, 2021. – 121 с. 
 3. Створення бібліографічних записів на авторські одночастинні монографії : метод. посіб. / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського, Ін‑т інформ. технологій ; [авт.-уклад.: Шекера Павло Іванович, Шекера Петро Іванович, Сидиченко Євген Іванович]. – Київ : [НБУВ], 2019. – 37 с.  
 4. Стрішенець, Н. В. Авторитетний контроль: необхідність координованого підходу / Надія Стрішенець // Бібл. вісн. – 2014. – № 5. – С. 12–15. – Бібліогр.: 7 назв.  

Бібліографічне описування документів  

 1. Бібліографічне оформлення наукових робіт [Електронний ресурс] : метод. рек. / уклад.: Лобановська І. Г., Помчалова О. Г., Грудініна Н. Д. ; [наук. ред. І. Г. Лобановська] ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Електрон. дані. – Київ : [б. в.], 2015. – 90 с. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 12).
 2. Бібліографічне оформлення списку джерел до наукової роботи [Електронний ресурс] : метод. рек. / уклад.: Степко В. В., Стешенко Г. О., Улятовська Т. В. ; Київ. нац. ун‑т культури і мистецтв, Наук. б‑ка. – [2‑ге вид., перероб. і доп.]. – Електрон. дані. – Київ : [б. в.], 2015. – 25 с.  
 3. Бібліографічне посилання (загальні правила складання) відповідно до ДСТУ 8302:2015, запровадженого в дію в Україні 01.07.2016: метод. рек. / Укр. інж.‑пед. акад., Наук. б‑ка ; [уклад. С. В. Карпенко]. – Харків : [УІПА], 2017. – 20 с.  
 4. Блінохватова, С. Бібліографічний опис картографічних видань [Електронний ресурс] / Світлана Блінохватова // Б‑ка у форматі Д° : [електрон. журн.] / Нац. б‑ка України для дітей, Укр. асоц. працівників б‑к для дітей. – Електрон. дані. – Київ, 2021. – № 4. – С. 19–22.  
 5. Вакульчук, О. Особливості науково-інформаційного та бібліографічного опису багатотиражних газет / Ольга Вакульчук // Бібл. вісн. – 2021. – № 1. – C. 56–64. – Бібліогр.: 16 назв.  
 6. Добко, Т. В. Бібліографічний опис електронних ресурсів віддаленого доступу та соціальних сервісів Веб 2.0 / Т. Добко, І. Антоненко, Н. Моісеєнко // Бібл. вісн. – 2014. – № 4. – С. 12–21. – Бібліогр.: 39 назв.  
 7. Яцун, Н. О. Практика відбору та опису книжкових пам’яток в Одеській національній науковій бібліотеці до Державного реєстру національного культурного надбання / Н. О. Яцун // Бібліотека і книга в контексті часу : тема року: ”Бібліотечні фонди: актуальні питання управління” : зб. матеріалів XII Всеукр. наук.-практ. конф. / М‑во культури України, Нац. б‑ка України ім. Ярослава Мудрого ; [уклад.: Т. Богуш, О. Зозуля]. – Київ, 2019. – С.112–119. 

Систематизування документів

 1. Ахвердова, М. Використання індексів УДК у класах 030/090 / Марина Ахвердова, Анна Діденко // Вісн. Кн. палати. – 2019. – № 4. – С. 28–30. – (Школа систематизатора).  
 2. Ахвердова, М. Застосування загальних визначників форми документів та місця в УДК / Марина Ахвердова, Анна Діденко // Вісн. Кн. палати. – 2018. – № 3. – С. 50–51.– (Школа систематизатора).  
 3. Ахвердова, М. Методичні роз’яснення щодо індексування видань класу 6 Прикладні науки. Медицина. Техніка / Марина Ахвердова, Вікторія Солодовнік // Вісн. Кн. палати. – 2019. – № 11. – С. 34–36. – (Школа систематизатора).  
 4. Ахвердова, М. Особливості застосування запозичених нотацій та загальних визначників основних характеристик в УДК / Марина Ахвердова, Юлія Набхан // Вісн. Кн. палати. – 2018. – № 5. – С. 34–35. – (Школа систематизатора).  
 5. Ахвердова, М. Особливості створення індексів УДК для документів мистецької, музейної та біографічної тематики / Марина Ахвердова, Юлія Набхан // Вісн. Кн. палати. – 2018. – № 9. – С. 28–29. – (Школа систематизатора).  
 6. Ахвердова, М. Фасети та розділові знаки, які використовуються в Універсальній десятковій класифікації / Марина Ахвердова // Вісн. Кн. палати. – 2018. – № 1. – С. 43–45.  
 7. Лобановська, І. Г. Систематизація документів та організація каталогів і картотек освітянських бібліотек за таблицями Універсальної десяткової класифікації : практ. посіб. / уклад. Лобановська Інна Георгіївна; Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б‑ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : Ліра‑К, 2019. – 105 с. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 20).  
 8. Муравйова, В. Деталізація суспільної літератури у 3 класі / Валентина Муравйова // Вісн. Кн. палати. – 2019. – № 8. – С. 28–30. – (Школа систематизатора).  
 9. Муравйова, В. Загальні та спеціальні визначники [в УДК]: їх застосування / Валентина Муравйова, Юлія Набхан // Вісн. Кн. палати. – 2018. – № 2. – С. 37–38. – (Школа систематизатора).  
 10. Муравйова, В. Побудова індексів із загальними та спеціальними визначниками у класі „8 Мова. Мовознавство. Лінгвістика. Література” / Валентина Муравйова, Анна Діденко // Вісн. Кн. палати. – 2018. – № 7. – С. 31–33. – (Школа систематизатора).  
 11. Муравйова, В. Правила побудови індексів у класах 004 Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера. Оброблення даних та 005 Управління. Менеджмент / Валентина Муравйова, Вікторія Солодовнік // Вісн. Кн. палати. – 2019. – № 3. – С. 33–34. – (Школа систематизатора).  
 12. Муравйова, В. Специфіка систематизації видань у класі „82 Література. Літературознавство” / Валентина Муравйова, Вікторія Солодовнік // Вісн. Кн. палати. – 2018. – № 10. – С. 30–31. – (Школа систематизатора).  
 13. Муравйова, В. Специфіка систематизації видань у класі „82 Література. Літературознавство” / Валентина Муравйова // Вісн. Кн. палати. – 2018. – № 11. – С. 43. – (Школа систематизатора). 
 14. Муравйова, В. Специфіка систематизації видань у класі „82 Література. Літературознавство” / Валентина Муравйова, Юлія Набхан // Вісн. Кн. палати. – 2018. – № 12. – С. 35–37. – (Школа систематизатора).  
 15. Мураховський, А. Ліцензійне забезпечення впровадження національного еталона Універсальної десяткової класифікації (УДК) в Україні: шляхи та перспективи актуалізації й оновлення / Анатолій Мураховський, Валентина Муравйова // Вісн. Кн. палати. – 2022. – № 9. – С. 4–12.
 16. Набхан, Ю. Методичні роз’яснення щодо індексування видань класу 5 Математика. Природничі науки / Юлія Набхан, Анна Діденко // Вісн. Кн. палати. – 2019. – № 9. – С. 24–25 ; № 10. – С. 41–43. – (Школа систематизатора).   http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2019_10_12.
 17. Солодовнік, В. Методичні роз’яснення щодо індексування видань класу 6 Прикладні науки. Медицина. Техніка / Вікторія Солодовнік, Марина Ахвердова // Вісн. Кн. палати. – 2019. – № 12. – С. 28–29. – (Школа систематизатора).  
 18. Упровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти : метод. рек. / уклад. І. Г. Лобановська ; Держ. наук.-пед. б‑ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2018. – 63 с. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 17) (Шкільна бібліотека плюс ; № 15/16, серпень). 

Предметизування

 1. Індексування статей з наукової періодики ключовими словами [Електронний ресурс] : метод. рек. / М-во культури та інформ. політики України, Одес. нац. наук. б‑ка ; упоряд.: Т. В. Кочеткова ; [ред. І. С. Шелестович]. – Електрон. дані. – Одеса : [б. в.], 2020. – 121 с.  
 2. Предметизація документів з питань освіти, педагогіки, психології : практ. посіб. / уклад.: І. Г. Лобановська, Н. Є. Зоріна // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського : зб. наук. пр. / Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – Вип. 4 : Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, перспективи створення та забезпечення доступу. – С. 401–531 ; Шкіл. б‑ка плюс. – 2015. – Черв. (№ 11/12). – С. 1–63.   

Інформаційно-пошукові системи

 1. Відкритий доступ до наукових цитувань : практ. посіб. : [препринт] / [Сергій Назаровець, Тетяна Борисова ; Держ. наук.-техн. б‑ка України]. – [Київ : Держ. наук.-техн. б‑ка України, 2019]. – [33 с.].  
 2. Довідково-бібліографічний апарат публічної бібліотеки: основні вимоги до організації: метод. рек. на допомогу бібл. працівникам публ. б‑к обл. / Одес. обл. універс. наук. б‑ка ім. М. Грушевського ; [підгот.: Т. А. Канєвська ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса : [Одес. обл. універс. наук. б‑ка ім. М. Грушевського], 2021. – 60 с. : іл. – Бібліогр.: с. 54–60. – (Серія „Поради фахівця”).  
 3. Електронні пошукові системи на допомогу самостійній роботі користувачів : практ. посіб. / Рівнен. держ. гуманітар. ун‑т, Наук. б‑ка ; [уклад.: С. Н. Грипич, Н. Б. Коломієць, Б. С. Печончик, І. А. Гаврилюк]. – Рівне : [РДГУ], 2014. – 22 с.  
 4. Карткові пошукові системи на допомогу самостійній роботі користувачів : практ. посіб. / Рівнен. держ. гуманітар. ун‑т, Наук. б‑ка ; [уклад.: С.Н. Грипич, Н. Б. Коломієць, М. Р. Супрунець та ін.]. – [2‑ге вид., випр. та допов.]. – Рівне : [РДГУ], 2017. – 21 с.   
 5. Організація, ведення і використання електронного каталогу в роботі бібліотеки : інструкт.-метод. рек. / Уман. держ. пед. ун‑т ім. Павла Тичини, Наук. б‑ка, Від. комплектування та наук. обробки док. ; [наук. ред. Григоренко Т. В. ; упоряд. Устименко В.І., Коваленко Я. В., Рудь І. Г. та ін.]. – Умань : [Жовтий О. О.], 2014. – 16   

Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали