НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Каталогізування

 1. Інформаційне наповнення авторитетного файлу найменувань організацій : наук.-метод. посіб. / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського, Ін‑т інформ. технологій ; [уклад.: Ісаєва Ольга Володимирівна, Власова Тетяна Юріївна, Дорош Марина Вікторівна, Мартинюк Олександр Миколайович]. – Київ : [НБУВ], 2019. – 96 с.  
 2. Каталогізування документів: короткий термінологічний словник / Нац. акад. пед. наук  України,  Держ. наук.-пед. б‑ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад. Зоріна Н. Є. ; наук. ред. Пономаренко Л. О.]. – Вінниця : Твори, 2021. – 121 с. 
 3. Створення бібліографічних записів на авторські одночастинні монографії : метод. посіб. / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського, Ін‑т інформ. технологій ; [авт.-уклад.: Шекера Павло Іванович, Шекера Петро Іванович, Сидиченко Євген Іванович]. – Київ : [НБУВ], 2019. – 37 с.  
 4. Стрішенець, Н. В. Авторитетний контроль: необхідність координованого підходу / Надія Стрішенець // Бібл. вісн. – 2014. – № 5. – С. 12–15. – Бібліогр.: 7 назв.  
 5. Стрішенець, Н. Еволюція стандартів каталогізації: від «91 правила» Британської бібліотеки (1841) до RDA / Надія Стрішенець // Бібл. вісн. – 2023. – № 3. – C. 101–103. 
  У повідомленні мова йде про вебінар «Еволюція стандартів каталогізації: від «91 правила» Британської бібліотеки (1841) до RDA», який відбувся 28 березня 2023 р. у рамках «Заходів з підвищення кваліфікації співробітників Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського і мережі бібліотек наукових установ НАН України».

Бібліографічне описування документів  

 1. Бібліографічне оформлення наукових робіт [Електронний ресурс] : метод. рек. / уклад.: Лобановська І. Г., Помчалова О. Г., Грудініна Н. Д. ; [наук. ред. І. Г. Лобановська] ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Електрон. дані. – Київ : [б. в.], 2015. – 90 с. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 12).
 2. Бібліографічне оформлення списку джерел до наукової роботи [Електронний ресурс] : метод. рек. / уклад.: Степко В. В., Стешенко Г. О., Улятовська Т. В. ; Київ. нац. ун‑т культури і мистецтв, Наук. б‑ка. – [2‑ге вид., перероб. і доп.]. – Електрон. дані. – Київ : [б. в.], 2015. – 25 с.  
 3. Бібліографічне посилання (загальні правила складання) відповідно до ДСТУ 8302:2015, запровадженого в дію в Україні 01.07.2016: метод. рек. / Укр. інж.‑пед. акад., Наук. б‑ка ; [уклад. С. В. Карпенко]. – Харків : [УІПА], 2017. – 20 с.  
 4. Блінохватова, С. Бібліографічний опис картографічних видань [Електронний ресурс] / Світлана Блінохватова // Б‑ка у форматі Д° : [електрон. журн.] / Нац. б‑ка України для дітей, Укр. асоц. працівників б‑к для дітей. – Електрон. дані. – Київ, 2021. – № 4. – С. 19–22.  
 5. Вакульчук, О. Особливості науково-інформаційного та бібліографічного опису багатотиражних газет / Ольга Вакульчук // Бібл. вісн. – 2021. – № 1. – C. 56–64. – Бібліогр.: 16 назв.  
 6. Добко, Т. В. Бібліографічний опис електронних ресурсів віддаленого доступу та соціальних сервісів Веб 2.0 / Т. Добко, І. Антоненко, Н. Моісеєнко // Бібл. вісн. – 2014. – № 4. – С. 12–21. – Бібліогр.: 39 назв.  
 7. Яцун, Н. О. Практика відбору та опису книжкових пам’яток в Одеській національній науковій бібліотеці до Державного реєстру національного культурного надбання / Н. О. Яцун // Бібліотека і книга в контексті часу : тема року: ”Бібліотечні фонди: актуальні питання управління” : зб. матеріалів XII Всеукр. наук.-практ. конф. / М‑во культури України, Нац. б‑ка України ім. Ярослава Мудрого ; [уклад.: Т. Богуш, О. Зозуля]. – Київ, 2019. – С.112–119. 

Систематизування документів

 1. Ахвердова, М. Використання індексів УДК у класах 030/090 / Марина Ахвердова, Анна Діденко // Вісн. Кн. палати. – 2019. – № 4. – С. 28–30. – (Школа систематизатора).  
 2. Ахвердова, М. Застосування загальних визначників форми документів та місця в УДК / Марина Ахвердова, Анна Діденко // Вісн. Кн. палати. – 2018. – № 3. – С. 50–51.– (Школа систематизатора).  
 3. Ахвердова, М. Методичні роз’яснення щодо індексування видань класу 6 Прикладні науки. Медицина. Техніка / Марина Ахвердова, Вікторія Солодовнік // Вісн. Кн. палати. – 2019. – № 11. – С. 34–36. – (Школа систематизатора).  
 4. Ахвердова, М. Особливості застосування запозичених нотацій та загальних визначників основних характеристик в УДК / Марина Ахвердова, Юлія Набхан // Вісн. Кн. палати. – 2018. – № 5. – С. 34–35. – (Школа систематизатора).  
 5. Ахвердова, М. Особливості створення індексів УДК для документів мистецької, музейної та біографічної тематики / Марина Ахвердова, Юлія Набхан // Вісн. Кн. палати. – 2018. – № 9. – С. 28–29. – (Школа систематизатора).  
 6. Ахвердова, М. Фасети та розділові знаки, які використовуються в Універсальній десятковій класифікації / Марина Ахвердова // Вісн. Кн. палати. – 2018. – № 1. – С. 43–45.  
 7. Кузнєцов, О. Визначення індексів УДК нових надходжень в електронному вигляді для формування електронної бібліотеки програмними засобами / Олександр Кузнєцов, Віктор Заїка // Бібл. вісн. – 2023. – № 3. – C. 3–16 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. 
  Мета статті – запропонувати методику аналізу достовірності індексу УДК повнотекстових документів, що надходять до бібліотеки від різних організацій і авторів в електронному форматі, продемонструвати її застосування на прикладі п’яти електронних документів економічної тематики (індекс УДК 331), використовуючи створений програмний інструмент «Аналіз текстів».
 8. Лобановська, І. Г. Систематизація документів та організація каталогів і картотек освітянських бібліотек за таблицями Універсальної десяткової класифікації : практ. посіб. / уклад. Лобановська Інна Георгіївна; Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б‑ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : Ліра‑К, 2019. – 105 с. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 20).  
 9. Муравйова, В. Деталізація суспільної літератури у 3 класі / Валентина Муравйова // Вісн. Кн. палати. – 2019. – № 8. – С. 28–30. – (Школа систематизатора).  
 10. Муравйова, В. Загальні та спеціальні визначники [в УДК]: їх застосування / Валентина Муравйова, Юлія Набхан // Вісн. Кн. палати. – 2018. – № 2. – С. 37–38. – (Школа систематизатора).  
 11. Муравйова, В. Побудова індексів із загальними та спеціальними визначниками у класі „8 Мова. Мовознавство. Лінгвістика. Література” / Валентина Муравйова, Анна Діденко // Вісн. Кн. палати. – 2018. – № 7. – С. 31–33. – (Школа систематизатора).  
 12. Муравйова, В. Правила побудови індексів у класах 004 Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера. Оброблення даних та 005 Управління. Менеджмент / Валентина Муравйова, Вікторія Солодовнік // Вісн. Кн. палати. – 2019. – № 3. – С. 33–34. – (Школа систематизатора).  
 13. Муравйова, В. Специфіка систематизації видань у класі „82 Література. Літературознавство” / Валентина Муравйова, Вікторія Солодовнік // Вісн. Кн. палати. – 2018. – № 10. – С. 30–31. – (Школа систематизатора).  
 14. Муравйова, В. Специфіка систематизації видань у класі „82 Література. Літературознавство” / Валентина Муравйова // Вісн. Кн. палати. – 2018. – № 11. – С. 43. – (Школа систематизатора). 
 15. Муравйова, В. Специфіка систематизації видань у класі „82 Література. Літературознавство” / Валентина Муравйова, Юлія Набхан // Вісн. Кн. палати. – 2018. – № 12. – С. 35–37. – (Школа систематизатора).  
 16. Мураховський, А. Ліцензійне забезпечення впровадження національного еталона Універсальної десяткової класифікації (УДК) в Україні: шляхи та перспективи актуалізації й оновлення / Анатолій Мураховський, Валентина Муравйова // Вісн. Кн. палати. – 2022. – № 9. – С. 4–12.
 17. Набхан, Ю. Методичні роз’яснення щодо індексування видань класу 5 Математика. Природничі науки / Юлія Набхан, Анна Діденко // Вісн. Кн. палати. – 2019. – № 9. – С. 24–25 ; № 10. – С. 41–43. – (Школа систематизатора).   http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2019_10_12.
 18. Солодовнік, В. Методичні роз’яснення щодо індексування видань класу 6 Прикладні науки. Медицина. Техніка / Вікторія Солодовнік, Марина Ахвердова // Вісн. Кн. палати. – 2019. – № 12. – С. 28–29. – (Школа систематизатора).  
 19. Упровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти : метод. рек. / уклад. І. Г. Лобановська ; Держ. наук.-пед. б‑ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2018. – 63 с. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 17) (Шкільна бібліотека плюс ; № 15/16, серпень). 

Предметизування

 1. Індексування статей з наукової періодики ключовими словами [Електронний ресурс] : метод. рек. / М-во культури та інформ. політики України, Одес. нац. наук. б‑ка ; упоряд.: Т. В. Кочеткова ; [ред. І. С. Шелестович]. – Електрон. дані. – Одеса : [б. в.], 2020. – 121 с.  
 2. Предметизація документів з питань освіти, педагогіки, психології : практ. посіб. / уклад.: І. Г. Лобановська, Н. Є. Зоріна // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського : зб. наук. пр. / Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – Вип. 4 : Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, перспективи створення та забезпечення доступу. – С. 401–531 ; Шкіл. б‑ка плюс. – 2015. – Черв. (№ 11/12). – С. 1–63.   

Інформаційно-пошукові системи

 1. Відкритий доступ до наукових цитувань : практ. посіб. : [препринт] / [Сергій Назаровець, Тетяна Борисова ; Держ. наук.-техн. б‑ка України]. – [Київ : Держ. наук.-техн. б‑ка України, 2019]. – [33 с.].  
 2. Довідково-бібліографічний апарат публічної бібліотеки: основні вимоги до організації: метод. рек. на допомогу бібл. працівникам публ. б‑к обл. / Одес. обл. універс. наук. б‑ка ім. М. Грушевського ; [підгот.: Т. А. Канєвська ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса : [Одес. обл. універс. наук. б‑ка ім. М. Грушевського], 2021. – 60 с. : іл. – Бібліогр.: с. 54–60. – (Серія „Поради фахівця”).  
 3. Електронні пошукові системи на допомогу самостійній роботі користувачів : практ. посіб. / Рівнен. держ. гуманітар. ун‑т, Наук. б‑ка ; [уклад.: С. Н. Грипич, Н. Б. Коломієць, Б. С. Печончик, І. А. Гаврилюк]. – Рівне : [РДГУ], 2014. – 22 с.  
 4. Карткові пошукові системи на допомогу самостійній роботі користувачів : практ. посіб. / Рівнен. держ. гуманітар. ун‑т, Наук. б‑ка ; [уклад.: С.Н. Грипич, Н. Б. Коломієць, М. Р. Супрунець та ін.]. – [2‑ге вид., випр. та допов.]. – Рівне : [РДГУ], 2017. – 21 с.   
 5. Організація, ведення і використання електронного каталогу в роботі бібліотеки : інструкт.-метод. рек. / Уман. держ. пед. ун‑т ім. Павла Тичини, Наук. б‑ка, Від. комплектування та наук. обробки док. ; [наук. ред. Григоренко Т. В. ; упоряд. Устименко В.І., Коваленко Я. В., Рудь І. Г. та ін.]. – Умань : [Жовтий О. О.], 2014. – 16   

Анонси та оголошення

14.07.2024

Щиро вітаємо

АСТАХОВА МИХАЙЛА ВАСИЛЬОВИЧА

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родинисеред друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України Л. Д. Березівська

21.06.2024

Шановні колеги!

Запрошуємо до публікації в електронному науковому фаховому журналі «Науково-педагогічні студії» (вип. 8/2024) Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.  Детальніше…
Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали