НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Відділ наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти

Профілі: Facebook      Google Scholar  

Положення про ВНІАСО

Відділ утворено шляхом обєднання відділів наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти, наукової інформаційно-бібліографічної діяльності, інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії. Він є правонаступником утвореного в 2015 р. відділу реферативної та аналітичної інформації у сфері освіти, який своєю чергою було створено шляхом реорганізації відділу науково-аналітичної інформації та поширення інформації у сфері освіти й відділу науково-реферативної інформації. Започаткування цього структурного підрозділу бібліотеки (2006 р.) було вмотивовано зростанням місця та ролі інформаційної аналітики  в  усіх сферах життя суспільства, в тому числі й у бібліотечному середовищі. Впродовж наступних років уточнювалися та поглиблювалися зміст і напрями роботи відділу, тривало вдосконалення внутрішньої розбудови, яка мала б з найбільшою ефективністю  уособлювати його головне наукове призначення й практичні функції.

Відділ є основною структурною одиницею Бібліотеки для виконання фундаментальних і прикладних наукових досліджень (НД) відповідно до основних наукових напрямів досліджень із педагогічних наук в Україні, затверджених Національною академією педагогічних наук України (НАПН України), та з питань галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства й інформаційної діяльності відповідно до вимог нормативних актів Кабінету Міністрів України щодо формування й виконання замовлень на проведення наукових досліджень за рахунок коштів державного бюджету.

Мета відділу:

Формування та упровадження системи наукового інформаційно-аналітичного супроводу педагогіки, психології освіти України в умовах світової глобалазації, цифровізації та євроінтеграційних процесів.

Основні напрями діяльності відділу:
 • Наукова робота (фундаментальні й прикладні дослідження, спрямовані на досягнення наукового або науково-прикладного результату – нового знання, здобутого в процесі наукових досліджень і зафіксованого у формі звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового повідомлення про результати науково-дослідної роботи тощо);
 • Упровадження й моніторинг упровадження результатів наукових досліджень (порядок організації, контролю й моніторингу впровадження результатів фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт регулює положення «Про впровадження результатів науково-дослідних робіт Національною академією педагогічних наук України» та «Методичні рекомендації щодо моніторингу впровадження результатів науково-дослідних робіт Національною академією педагогічних наук України»);
 • Наукове співробітництво (передбачає участь налагодження творчих зв’язків з науковими установами НАПН України, закладами освіти всіх видів і рівнів акредитації, бібліотеками усіх типів і видів, іншими організаціями незалежно від форм власності (у тому числі з іноземними) відповідно до вимог чинного законодавства України);
 • Проведення масових науково-практичних заходів (організація й участь у масових науково-практичних заходах різних рівнів (конференціях, семінарах, конкурсах, виставках, круглих столах, дискусійних клубах тощо);
 • Зв’язки із засобами масової інформації та громадськістю (зв’язки із ЗМІ та громадськістю через оприлюднення результатів своєї діяльності на інформаційних стендах і в засобах масової інформації; наповнення сторінки Відділу на веб-порталі Бібліотеки та інших інформаційних ресурсів, створених для висвітлення й супроводу діяльності Відділу в мережі Інтернет, актуальною науковою інформацією).
Основні завдання відділу:
 • Проведення наукових досліджень у галузі формування та упровадження системи інформаційно-аналітичного супроводу педагогіки, психології й освіти України в умовах глобальних інформаційних впливів.
 • Узагальнення вітчизняного й зарубіжного досвіду інформаційно-аналітичної діяльності галузевих бібліотек, вивчення та поширення нових прогресивних форм і методів діяльності аналітичних відділів (служб) із профільних питань.
 • Розвиток корпоративних, творчих зв’язків, ділових контактів, взаємодії з освітянськими бібліотеками України з питань реферування, а також із провідними аналітичними центрами України відповідного спрямування.
 • Вивчення динаміки й синтезу інформації науково-педагогічного характеру, пов’язаної з реалізацією національних освітніх концепцій, реформування освітнього процесу в Україні та зарубіжжі через моніторинг освітніх ЗМІ та Інтернет-ресурсів.
 • Здійснення постійного моніторингу чинного законодавства України з питань освіти, науки й культури через застосування наукових підходів, зокрема емпіричного.
 • Проведення бібліометричних досліджень 1 із використанням статистичних методів вивчення потоків наукових документів (книг, періодичних видань тощо) з метою виявлення тенденцій розвитку предметних галузей, особливостей авторства та взаємного впливу публікацій.
 • Сприяння розвитку й удосконаленню науково-методичних та організаційних засад інформаційно-аналітичного забезпечення педагогіки, психології й освіти України через поширення аналітичної інформації з періодичних та продовжуваних видань освітянської тематики в освітньому просторі України та за її межами.
 • Формування електронних ресурсів веб-порталу Бібліотеки в межах компетенції Відділу.
 • Надання методичної та практичної допомоги фахівцям освітянських бібліотек у створенні аналітичної інформації з урахуванням інноваційних технологій.
 • Упровадження в практику роботи мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України результатів наукових досліджень ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.
 • Моніторинг упровадження в практику роботи мережі освітянських бібліотек результатів дослідження за завершеними НД, здійснюваними у Відділі.
 • Розширення співробітництва з бібліотеками наукових установ НАПН України, навчальних закладів різних рівнів акредитації, іншими організаціями за такими напрямами: здійснення експертизи (рецензування) НД, авторефератів, дисертацій, наукових видань, статей, рукописів наукової продукції, опонування дисертацій тощо; участь співробітників Відділу в роботі експертних рад, комісій, спеціалізованих рад із захисту дисертацій доктора і кандидата наук; участь у міжнародних наукових конференціях, семінарах, конкурсах, виставках, інших масових заходах; публікація у зарубіжних наукових виданнях результатів досліджень, які не є конфіденційною інформацією.
ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ

РОСТОКА Марина Львівна
КЕРІВНИК НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: старший дослідник
Підтема дослідження: Теоретико-методологічні засади інформаційно-аналітичного забезпечення цифрової трансформації підготовки наукових і педагогічних кадрів (2023-2025)
Наукові інтереси: інформаційно-аналітичний супровід освіти, педагогіки і психології; інформаційні технології, онтологічне моделювання, трансдисциплінарна методологія підготовки наукових кадрів, теорія і методика професійної освіти, інженерна психологія
ORCID   Google Scholar   BUN0026865   Scopus   WoS   ЕБ НАПН України   Портфоліо

СПІВРОБІТНИКИ ВІДДІЛУ

БОНДАРЕНКО Тетяна Сергіївна
КООРДИНАТОР З МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ТРАНСФЕРУ ЗНАНЬ
Посада: старший науковий співробітник
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук
Вчене звання: доцент
Підтема дослідження:
Інтелектуальні й хмарні технології як інструментарій цифрової трансформації освіти і педагогіки (2024)
Наукові інтереси: інформаційно-аналітичний супровід, інтелектуальні системи, хмарні технології, моніторинг якості освіти
ORCID   Google Академія   BUN0022712   Scopus   WoS   ЕБ НАПН України  Портфоліо

ГОДЕЦЬКА Тетяна Іванівна
ГОЛОВА РАДИ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
Посада: науковий співробітник
Підтема дослідження: Актуальні аспекти цифрової трансформації освіти і педагогіки (2023-2025)
Наукові інтереси: інформаційно-аналітичний супровід освіти і педагогіки, ІКТ, психологічні науки
ORCID   Google Академія   BUN0037754   ЕБ НАПН України   Портфоліо

 

ГУРАЛЮК Андрій Георгійович
КООРДИНАТОР ВІРТУАЛЬНОГО ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛУ ОСВІТЯНИНА
Посада: старший науковий співробітник
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: старший науковий співробітник
Підтема дослідження: Інформаційно-аналітичний супровід цифрової трансформації вищої освіти і педагогіки вищої школи (2023-2025)
Наукові інтереси: онтологія, ІКТ
ORCID   Google Академія   BUN0018099   Scopus   WoS   ЕБ НАПН України Портфоліо

КОВАЛЕНКО Інна Едуардівна
КЕРІВНИК НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Посада: провідний науковий співробітник
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент
Підтема дослідження:

 • Теоретико-методологічні засади інформаційно-аналітичного супроводу цифрової трансформації освіти дорослих (2023);
 • Теоретико-практичні засади інформаційно-аналітичного супроводу психологічної науки і освіти у контексті підтримки ментального здоров’я населення (2024-2025)

Наукові інтереси: інформаційно-аналітичний супровід, соціальна робота і комунікації, психологічні науки, ментальне здоров’я
ORCID   Google Академія   BUN0057648   Scopus  WoS   ЕБ НАПН України Портфоліо

КРАВЧЕНКО Юлія Анатоліївна
СЕКРЕТАР ВІДДІЛУ (ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖЕР)
Посада: молодший науковий співробітник
Підтема дослідження: Професійна педагогіка в реаліях цифрової трансформації освіти (2023-2025)
Наукові інтереси: інформаційно-аналітичний супровід освіти і педагогіки, українська мова (філологія), ІКТ
ORCID   Google Академія   BUN0058345   ЕБ НАПН України   Портфоліо

 

ПИЛИПЧУК Ярослав Валентинович
КООРДИНАТОР З МІЖНАРОДНИХ ПРОЄКТНО-ГРАНТОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
Посада: старший науковий співробітник
Науковий ступінь: доктор історичних наук
Підтема дослідження: Історіографія розвитку військової психології як науки у контексті інформаційно-аналітичного супроводу підготовки військових психологів (2024-2025)
Наукові інтереси:  інформаційно-аналітичний супровід, історіографія, джерелознавство, східнознавство, військова психологія, підготовка військових психологів
ORCID   Google Академія   Scopus   WoS   ЕБ НАПН України   Портфоліо

ПОНОМАРЕНКО Лариса Олександрівна
КООРДИНАТОР ІЗ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ, БІБЛІОГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР
Посада: науковий співробітник
Науковий ступінь: кандидат наук з соціальних комунікацій
Підтема дослідження:

 • Суть і особливості цифрової трансформації бібліотечної освіти (2023);
 • Психологічні аспекти соціальних комунікацій у діяльності освітянських бібліотек (2024–2025)

Наукові інтереси: бібліографознавство, бібліотекознавство, бібліографія, інформаційні ресурси, забезпечення інформаційних потреб фахівців галузі освіти, інформаційні технології у бібліотеках
ORCID  Google Академія   BUN0026568   Scopus  WoS   ЕБ НАПН України Портфоліо

СИМОНЕНКО Тетяна Василівна
КООРДИНАТОР ІЗ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ, БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АУДИТОР
Посада: науковий співробітник
Науковий ступінь: кандидат наук з соціальних комунікацій
Підтема дослідження: Основні аспекти моніторингу науково-дослідної діяльності вченого в умовах цифрової трансформації дослідницького простору (2023-2025).
Наукові інтереси: соціальні комунікації, наукометрія, бібліометрія
ORCID   Google Академія  BUN0006525   Scopus   WoS   ЕБ НАПН України Портфоліо

УГЛОВА Ольга Віталіївна
КООРДИНАТОР З ДЕРЖАНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АВТОРСЬКОГО ПРАВА
Посада: молодший науковий співробітник
Підтема дослідження: Інформаційно-аналітичний супровід підготовки працівників освіти до надання першої психологічної допомоги у воєнний і повоєнний періоди (2024-2025).
Наукові інтереси: педагогіка, психологія, бібліотекознавство
ORCID   Google Академія  BUN0006525   ЕБ НАПН України   Портфоліо

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 • «Інформаційно-аналітичний супровід психологічної науки у воєнний та повоєнний періоди»(2024–2025), науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент І. Е. Коваленко
 • «Інформаційно-аналітичний супровід цифрової трансформації освіти і педагогіки: вітчизняний ізарубіжний досвід»(2023–2025), науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший дослідник М. Л. Ростока.
 • «Бібліографічний та аналітичний супровід діяльності Національної академії педагогічних наук України щодо науково-методичного забезпечення модернізації та реформування освіти» (2020–2022),
  науковий керівник (2020-2021) – кандидат історичних наук, старший науковий співробітникА. В. Селецький,
  науковий керівник (2021-2022) – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник С. В. Лапаєнко.
 • «Науково-інформаційний супровід освітянської галузі в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних процесів»(2017–2019), науковий керівник – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник А. В. Селецький.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Завантажити: Діяльність НАПН України щодо науково-методичного забезпечення модернізації та реформування освіти
: огляд. вид. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [авт.-упоряд.: Лапаєнко С. В., Агалець І. О., Гуралюк А. Г., Закатнов Д. О., Ростока М. Л. та ін. ; наук. ред. Лапаєнко С. В.]. – Вінниця : ТВОРИ. 2022. – 204 с.
Завантажено: 132, размер: 2.3 MB, дата: 19.Лип.2022

Завантажити: Інноваційний розвиток освіти в Україні й зарубіжжі в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних процесів
: огляд. вид. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [авт.-упоряд.: Селецький А. В., Кравченко С. М., Агалець І. О. та ін. ; наук. ред. А. В. Селецький]. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2019. – 155 с. – До 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.
Завантажено: 207, размер: 1.9 MB, дата: 03.Чер.2019

ДОВІДКОВІ БЮЛЕТЕНІ
 1. Аналітичний вісник у сфері освіти й науки : довід. бюл. / наук. ред. М. Л. Ростока ; біблбібліогр . ред. Л. О. Пономаренко ; НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця : ТВОРИ, 2023. – Вип. 18. – 120 c. – DOI: https://doi.org/10.33407/lib.NAES.737306. ISBN 978-617-552-492-3
 2. Аналітичний вісник у сфері освіти й науки : довід. бюл. / наук. ред. М. Л. Ростока ; бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко ; НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця : ТВОРИ, 2023. – Вип. 17. – 124 с. – DOI:  https://doi.org/10.33407/lib.NAES.735560. ISBN 978-617-552-383-4
 3. Аналітичний вісник у сфері освіти й науки : довід. бюл. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця : ТВОРИ, 2022. Вип. 16. – 61 с. Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Analituchnuy_visnuk_2022-16.pdf. – Назва з екрана.
 4. Аналітичний вісник у сфері освіти й науки : довід. бюл. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця : ТВОРИ, 2022. – Вип. 15. – 64 с. Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Analituchnuy_visnuk_2022-15.pdf. – Назва з екрана.
 5. Аналітичний вісник у сфері освіти й науки : довід. бюл. / НАПН України, ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця : ТВОРИ. – 2021. – Вип. 14. – 39 с. – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/Analituchnuy_visnuk_2021-14.pdf. – Назва з екрана.
 6. Аналітичний вісник у сфері освіти й науки : довідковий бюлетень. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця : ТВОРИ. – 2021. – Вип. 13. – 78 с. – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/Analituchnuy_visnuk_2021.pdf. – Назва з екрана.
 7. Аналітичний вісник у сфері освіти й науки [Електронний ресурс] : довід. бюл. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Текст. дані. – Київ, 2020. – Вип. 12. – 86 с. – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/Analituchnuy_visnuk_2020-12.pdf. – Назва з екрана.
 8. Аналітичний вісник у сфері освіти й науки [Електронний ресурс] : довід. бюл. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Текст. дані. – Київ, 2020. – Вип. 12. – 86 с. – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/Analituchnuy_visnuk_2020-12.pdf. – Назва з екрана.
 9. Аналітичний вісник у сфері освіти й науки [Електронний ресурс] : довід. бюл. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Текст. дані. – Київ, 2020. – Вип. 11. – 49 с. – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/Analituchnuy_visnuk_2020-11.pdf. – Назва з екрана.
 10. Аналітичний вісник у сфері освіти й науки [Електронний ресурс] : довід. бюл. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Вип. 10. – 47 с. – До 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/Analituchnuy_visnuk_2019-10.pdf. – Назва з екрана.
 11. Аналітичний вісник у сфері освіти й науки [Електронний ресурс] : довід. бюл. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Вип. 9. – 62 с. – До 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/05/Analituchnuy_visnuk_2019-9.pdf. – Назва з екрана.
 12. Аналітичний вісник у сфері освіти й науки [Електронний ресурс] : довід. бюл. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Текст. дані. – Київ, 2018. – Вип. 8: До 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – 61 с. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2018/08/Analituchnuy_visnuk_2018-8.pdf. – Назва з екрана.
 13. Аналітичний вісник у сфері освіти й науки [Електронний ресурс] : довід. бюл. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Текст. дані. – Київ, 2018. – Вип. 7. – 62 с. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/05/Analituchnuy_ visnuk_2018-7.pdf. – Назва з екрана.
 14. Аналітичний вісник у сфері освіти й науки [Електронний ресурс] : довід. бюл. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Текст. дані. – Київ, 2017. – Вип. 6. – 94 с. ‑ Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/ua/ Analituchnuy_visnuk_2017-6.pdf. – Назва з екрана.
 15. Аналітичний вісник у сфері освіти й науки [Електронний ресурс] : довід. бюл. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Текст. дані. – Київ, 2017. – Вип. 5. – 85 с. ‑ Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/ua/Analituchnuy_ visnuk_2017-5.pdf. – Назва з екрана.
 16. Аналітичний вісник у сфері освіти й науки [Електронний ресурс] : інформ.-аналіт. бюл. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Текст. дані. – Київ, 2016. – Вип. 4. – 98 с. ‑ Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2015/12/Analituchnuy_visnuk_2016-4.pdf. – Назва з екрана.
 17. Аналітичний вісник у сфері освіти й науки [Електронний ресурс] : інформ.-аналіт. бюл. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Текст. дані. – Київ, 2016. – Вип. 3. – 57 с. ‑ Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/03/Analituchnuy_visnuk_2016-3.pdf. – Назва з екрана.
 18. Аналітичний вісник у сфері освіти й науки [Електронний ресурс] : інформ.-аналіт. бюл. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Текст. дані. – Київ, 2015. – Вип. 2. – 69 с. ‑ Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/03/Analituchnuy_visnuk_2015-2.pdf. – Назва з екрана.
 19. Аналітичний вісник у сфері освіти й науки [Електронний ресурс] : інформ.-аналіт. бюл. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Текст. дані. – Київ, 2015. – Вип. 1. – 34 с. ‑ Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2015/12/analytical_bulletin_1_2015.pdf. – Назва з екрана.
ПОКАЖЧИКИ
 1. Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки НАПН України: 30 років наукової діяльності : наук.-допом. бібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Лапаєнко С. В., Агалець І. О., Бондарчук О. Б., Білоцерківець І. П. ; наук. ред. Сисоєва С. О.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2022. – 368 с.
 2. Впровадження результатів прикладного наукового дослідження «Бібліографічний та аналітичний супровід діяльності Національної академії педагогічних наук України щодо науково-методичного забезпечення модернізації та реформування освіти (2020-2022)» : наук.-допом. бібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Ростока М. Л., Агалець І. О., наук. ред. Ростока М. Л. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О. ; літ. ред. Василенко Н. М.]. – Вінниця : ТВОРИ, 2023. – 64 с. – DOI: https://doi.org/10.33407/10.33407/lib.NAES.736723
 3. Творчий доробок Василя Григоровича Кременя в інноваційному розвитку освіти України : біобібліогр. покажч./ НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Лапаєнко С. В., Пономаренко Л. О., Бодарчук О. Б. ; авт. вступ, статті Ткаченко Л. І. ; наук, консультанти: Ткаченко Л. І., Кравченко С. М. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред.: Пономаренко Л. О., Бодарчук О. Б]. – 5-те вид., допов. – Київ : Знання України, 2022. – 443 с. – (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 34).
 4. Володимир Іларіонович Луговий – перший віце-президент НАПН України : матеріали до біобібліографії (2015–2020 рр.) / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Самчук Л. І., Янюк С. С. ; наук. ред. Березівська Л. Д.].– Київ, 2020. – 86 с. – (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 30).
 5. Бібліографічні покажчики у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : 37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля : наук.-допом. бібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Самчук Л. І., Вербова В. В., Горбенко Н. А. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; наук. консультанти: ВоскобойніковаГузєва О. В., Муравйова В. М., Устіннікова О. М. ; бібліогр. ред. Самчук Л. І.]. – Київ, 2019. – 98 c. – До 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/02/Bibliographic_ indexes_in_the_fund_DNPB_2019.pdf. – Назва з екрана.
 6. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського (2010–2019) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Самчук Л. І. ; наук. ред. Березівська Л. Д.]. – Київ, 2019. – 186 с. – До 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/Index_of_20_years_of_DNPB_2019.pdf. – Назва з екрана.
 7. Олена Ігорівна Локшина: дослідниця у галузі компаративістики в освіті : до 30-річчя наук. діяльності : біобібліогр. покажч. / НАПН України, Ін-т педагогіки, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Вербова В. В., Горбенко Н. А., Глушко О. З. ; наук. ред. Березівська Л. Д.]. – Київ, 2019. – 80 с. – (Серія «Ювіляри НАПН України» ; вип. 34). – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/Lokshyna_Olena_2019.pdf. – Назва з екрана.
 8. Творчий доробок Василя Григоровича Кременя в інноваційному розвитку освіти України : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Самчук Л. І., Вербова В. В., Горбенко Н. А., Демида Є. Ф., Мойсеюк Ю. М. ; авт. вступ. статті, наук. консультант Ткаченко Л. І. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред. Самчук Л. І. ; літ. ред. Редько-Шпак Л. В.]. – 4-те вид., допов. – Київ : Т-во «Знання» України, 2017. – 368 c. – (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 28). https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/06/Kremen_2017.pdf. – Назва з екрана.
ОГЛЯДОВІ ВИДАННЯ

Діяльність НАПН України щодо науково-методичного забезпечення модернізації та реформування освіти : огляд. вид. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [авт.-упоряд.: Лапаєнко С. В., Агалець І. О., Гуралюк А. Г., Закатнов Д. О., Ростока М. Л. та ін. ; наук. ред. Лапаєнко С. В.]. – Вінниця : ТВОРИ. 2022. – 204 с.

Інноваційний розвиток освіти в Україні й зарубіжжі в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних процесів : огляд. вид. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [авт.-упоряд.: Селецький А. В., Кравченко С. М., Агалець І. О. та ін. ; наук. ред. А. В. Селецький]. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2019. – 155 с. – До 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.

МОНОГРАФІЇ
 1. Інформаційно-аналітичне забезпечення підготовки наукових кадрів у часи цифрових трансформацій і форсмажору / М. Л. Ростока. Moderní aspekty vědy: XXVII. Díl mezinárodní kolektivní monografie / Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o. Česká republika : Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2023. –S. 465–477. – URL: https://lib.iitta.gov.ua/734595/. – Назва з екрана.
 2. Інформаційна діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського: перспективи розвитку [Електронний ресурс] : монографія / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [авт.: Воскобойнікова-Гузєва О. В., Заліток Л. М., Зозуля С. М., Рогова П. І., Букшина Т. Ф., Вербова В. В., Коваленко І. Й., Литовченко О. В., Самчук Л. І., Янюк С. С. та ін. ; наук. ред.: Воскобойнікова-Гузєва О. В. ; літ. ред. Деревянко Т. М.]. – Київ, 2015. – 245 с. ‑ Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/DNPBU-monografia_2015.pdf. – Назва з екрана.
 3. Концептуальна модель системи інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України / НАПН України. Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад. О. М. Яценко ; наук, ред. П. І. Рогова ; рец.: Ю. І. Артемов, Т. Ф. Букшина ; літ. ред.: С. М. Зозуля, І. П. Білоцерківець]. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2010. – 28 с. ‑ Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/konceptualnaya_model.pdf.
ПРАКТИЧНІ ПОСІБНИКИ
 1. Науково-інформаційна діяльність провідних освітянських бібліотек України : практ. посіб. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [автори: Зозуля С. М., Зайченко Н. І., Горак В. В., Рабаданова Л. В., Самчук Л. І., Букшина Т. Ф., Вербова В. В., Горбенко Н. А., Кропочева Н. М., Лога Т. В., Демида Є. Ф. ; наук. ред. Зозуля С. М. ; бібліогр. ред. Самчук Л. І. ; літ. ред. Редько‑Шпак Л. В. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2016. – 287 с. – (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; вип. 14). ‑ Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/01/Naukovo-informatsijna_dialnist_2016.pdf. – Назва з екрана.
 2. Укладання оглядових документів : практ. посібник/ О. М. Яценко; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : Нілан-ЛТД, 2011. – 84 с. : табл. – (На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек ; вип. 7). ‑ Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/ukladannya_oglydovih_dokumentiv.pdf. – Назва з екрана.
 3. Лутовинова В. І. Реферування як процес мікроаналітичного згортання нформації : практ. посіб. / В. І. Лутовинова ; наук. ред. Г. М. Швецова-Водка ; АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2007. – 73 c. – (Сер. На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек”).‑ Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/lutovinova_Referuvannia_2007.pdf.
СЛОВНИКИ

Інформаційні ресурси. Словник законодавчої та стандартизованої термінології / НАПН України ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: П. І. Рогова, Я. О. Чепуренко, С. М. Зозуля, І. Г. Лобановська]. − Київ : Нілан-ЛТД, 2012. – 283 с. ‑ Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/Slovnuk_zakonodavchoi_2012.pdf. – Назва з екрана.

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Наукова організація інформаційної діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: П. І. Рогова (голова), Л. М. Заліток, (заст. голови), О. В. Воскобойнікова-Гузєва та ін.]. – Електрон. дані. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2013. – 152 с. ‑ Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/Zbirnyk-2013.pdf. – Назва з екрана.

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ МАТЕРІАЛІВ (ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ)
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ
 1. Адаптивні процеси в національній системі освіти : зб. матеріалів 5го всеукр. наук. форуму / [упоряд. О. О. Почуєва ; редкол. : Г. В. Єльникова (голова), Г. Ю. Кравченко, Л. О. Лузан, М. Л. Ростока, З. В. Рябова]. – Харків : Озеров Г. В., 2020. – 111 c.
 2. Адаптивні системи управління в освіті : зб. матеріалів 6го всеукр. наук. форуму з міжнар. участю / [за наук. ред. Г. В. Єльникова, М. Л. Ростоки ; редкол. з заг. питань: Л. О. Лузан, О. О. Почуєва, З. В. Рябова]. – Харків: Озеров Г. В., 2021. – 160 c. – URL : https://lib.iitta.gov.ua/730333/ .
 3. Адаптивні процеси в освіті : зб. матеріалів (тез доп.) 1го міжнар. наук. форуму. Вип. 1(4) / [за заг. ред. Г. В. Єльникової, М. Л. Ростоки ; редкол.: Л. О. Ануфрієва, Л. О. Бачієва, З. В. Рябова]. – Київ ; Харків, 2022. – 296 с. – URL: https://lib.iitta.gov.ua/730339/.
 4. Адаптивні процеси в освіті : зб. матер. (тез доп.) 3ої міжнар. наук. літньої онлайн-школи. Вип. 2(5) / [за заг. ред. Г. В. Єльникової, М. Л. Ростоки ; редкол.: Л. О. Ануфрієва, Л. О. Бачієва, З. В. Рябова ; упоряд. М. Л. Ростока]. Київ ; Харків, 2022. 93 с. URL : https://lib.iitta.gov.ua/732808/.
 5. Адаптивні процеси в освіті: зб. матеріалів (тез доп.) 2го міжнар. наук. форуму (07–08 лют .2023 р., Київ–Харків–Запоріжжя) / ГО «Школа адаптивного управління соц.-пед. системами», Укр. інж.-пед. акад., ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [та ін. ; за заг. ред. Г. В. Єльникової ; редкол.: О. Л. Ануфрієва, Л. О. Бачієва, В. М. Гладкова, М. Л. Ростока, З. В. Рябова ; упоряд. Я. Й. Васильченко]. – Київ ; Харків ; Запоріжжя, 2023. – 323 с. – URL: https://lib.iitta.gov.ua/734493/.
 6. Науково-методичні засади інформаційно-аналітичного супроводу цифрової трансформації освіти і педагогіки в умовах воєнного стану (до Всеукраїнського фестивалю науки) : зб. матеріалів (тез доп.) круглого столу відділу наук. інформ.-аналіт. супроводу освіти Держ. наук.- пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / за заг. ред. М. Л. Ростоки ; редкол.: Коваленко І. Е., Годецька Т. І. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О., упоряд. М. Л. Ростока. – Вінниця: ТВОРИ, 2023. – 89 с. – DOI: https://doi.org/10.33407/lib. NAES.735412.
 7. Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя (Forum SOIS, 2020): зб. матеріалів 2го міжнар. наук. практ. WEBфоруму (Київ-Харків, 25–27 берез. 2020 р.). Вип. 2. / упоряд. М. Л. Ростока ; ред.: М. Л. Ростока, Т. С. Бондаренко, В. Е. Лунячек, О. В. Баніт, А. В. Селецький, А. Г. Гуралюк, О. А. Блажко, Т. А. Лугова та ін. – Харків : Мадрид, 2020. – 350 с. – URL: https://lib.iitta.gov.ua/730346/.
 8. Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя (Forum SOIS, 2021): зб. матер. 3го міжнар. наук.практ. WEBфоруму. Вип. 3 / [за наук. ред. М. Л. Ростока, Т. С. Бондаренко ; ред. із заг. питань: О. В. Баніт, О. Л. Гермак, О. С. Кузьменко, А. М. Пижик, Я. М. Раєвська, Г. С. Черевичний ; упоряд. М. Л. Ростока]. – Харків: Тип. «U2print», 2021. – 303 с. – URL: https://lib.iitta.gov.ua/730331/.
 9. Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя (Forum-SOIS, 2023) : зб. матеріалів (тез доп.) 4го і 5го міжнар. наук.-практ. WEBфоруму (Київ-Харків, 23–26 трав. 2023 р.). Вип. 4 / [за заг. ред. М. Л. Ростоки, Т. С. Бондаренко; упоряд. М. Л. Ростока]; МОН України, УІПА, НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця: ТВОРИ, 2023. – 198 с. – DOI: https://doi.org/10.33407/lib.NAES.736724.
 10. Forum-SOIS, 2024: Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя : збірник матеріалів (наукових праць, тез доповідей) 6-го Міжнародного науково-практичного WEB-форуму / за наук. ред.: М. Л. Ростоки, Т. С. Бондаренко, Г. С. Черевичного ; упоряд. М. Л. Ростока ; літ. ред. Ю. А. Кравченко,Н. М. Василенко, бібліогр. ред. О. В. Углова] ; НАПН України, ДНПБ України, УІПА, КНУ ім. Тараса Шевченка. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2024. – Вип. 5. – 389 с. – DOI: https://doi.org/10.33407/lib.NAES.740977   URL: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2024/06/ZbForumSOIS-2024.pdf
 11. Формування єдиного галузевого інформаційного ресурсу шляхом кооперативного аналітико-синтетичного опрацювання документів галузевої тематики [Електронний ресурс] : матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару, 3 берез. 2011 р. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: П. І. Рогова (голова), О. М. Яценко (заст. голови) та ін.]. – Київ, 2011. – 161 с. ‑ URL: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/formuvanie_EGIR_2011.pdf. 
 12. Наукова організація інформаційної діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: П. І. Рогова (голова), Л. М. Заліток, (заст. голови), О. В. Воскобойнікова-Гузєва та ін.]. – Електрон. дані. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2013. – 152 с. ‑ Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/Zbirnyk-2013.pdf. – Назва з екрана.
 13. Формування єдиного галузевого інформаційного ресурсу шляхом кооперативного аналітико-синтетичного опрацювання документів галузевої тематики [Електронний ресурс] : матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару, 3 березня 2011 р. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: П. І. Рогова (голова), О. М. Яценко (заст. голови) та ін.]. – Київ, 2011. – 161 с. ‑ Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/formuvanie_EGIR_2011.pdf.
АВТОРСЬКІ ПУБЛІКАЦІЇ
ВИКОНАВЦІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

СТАТТІ
у зарубіжних наукових виданнях
(у т. ч. що індексуються у Scopus, WoS – 5)

 1. Berezivska L., Guraliuk A., Ponomarenko L., Rostoka M., Tarnavska S. Information and Library Support for Education in the Context of its Digitalization // AIP Conf. Proc. 2889, 090003. – 2023. – DOI: https://doi.org/10.1063/5.0172779. – In: Scopus(English).
 2. Guraliuk G., Rostoka M. L. at al. Dual-Component Ontograph Visualization / A. G. Guraliuk, M. L. Rostoka, G. S. Cherevychnyi, D. O. Zakatnov, T. H. Pavlysh // Journal IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. – 2021. – Vol. 1031 (012119). – DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/1031/1/012119. – In: Scopus, Springer (English).
 3. Guraliuk A., Zakatnov D., Lapaenko S., Ahalets I., Varaksina N. Integrative Technology for Creating Electronic Educational Resources // International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP). – – Vol. 13, No 3. – P. 68‑79.– DOI: https://doi.org/10.3991/ijep.v13i3.36109. – In: Web of Science, Scopus (English). [Q2].
 4. Guraliuk A., Rostoka M. at Ontological Modeling of Electronic Educational Resources / A.Guraliuk, M. Rostoka, A. Koshel, Y. Skvorchevska, O. Luchaninova // Lecture Notes in Networks and Systems. – 2022. – Vol. 390 LNNS. – P. 661–668. – DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-93907-6_71. – In: Web of Science, Scopus, Springer, Cham (English).
 5. Merzliakova O. Identification the Key Strategies of Resilience of Ukrainian Teachers in the Conditions of War. / Banit O. Merzliakova // European Humanities Studies: State and Society. – 2023. – No. 1. – P. 4‑22. – URL: https://ehs.eeipsy.org/index.php/ehs/about (in English).
 6. Rostoka L., Cherevychnyi G. S. The Image of an Ukrainian Lecturer at the Turn of the 20th–21st Centuries: Experience Historical of the Beginning of the Transformation of the Educational System // World Science. – Warsaw : RS Global Sp. z O.O. (Scientific Educational Center, Poland). – 2020. – Vol. 2, № 1(53). – Р. 34–39. – DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31012020/6902/. – In: RS Global, Index Copernicus, Academia.edu, Cite Factor, Google Scholar, Biblioteka Narodova (in English).
 7. Rostoka M. at al. Transdisciplinarity of Vocational Education in the Context of Stemteaching of Physics / O. Kuzmenko, Rostoka, Y. Topolnik, P. Vasyuchenko // ICERI21 Proceedings. – 2021. – P. 3711–3721. – DOI: https://doi.org/10.21125/iceri.2021 (in English).
 8. Rostoka at al. Psychological Factors of Emotional Intelligence of Service Employees of State Employment Service / Y. Raievska, M. Rostoka, T. Bondarenko, O. Kuzmenko, G. Kelemen // Journal Plus Education. – 2021. – Vol. 29, № 2. – P. 111–126. – URL: https://uav.ro/jour/index.php/jpe/article/view/1655. – In: CNCSIS classification B+ category, Ulrich’s, Google Scholars, EBSCO, CEEOL, CrossReff [DOI10.24250.jpe], WorldCat.org, SCIPIO, Cite Factor [Editura Universităţii «Aurel Vlaicu» Arad, 2021] (in English).
 9. Rostoka M., Guraliuk A., Terentieva at al. Information and Educational Environment for Training Specialists of Socionomic Professions in Higher School / M. Rostoka., A. Guraliuk, N. Terentieva, O. Piontkivska, T. Bondarenko. – EDULEARN21 Proceedings. – 2021. – P. 5142-5151. – DOI: https://doi.org/10.21125/edulearn.2021/ (in English).
 10. Rostoka, Guraliuk A. at al. Philosophy of a Transdisciplinary Approach in Designing an Open Information and Educational Environment of Institutions of Higher Education/ M. Rostoka, A. Guraliuk, G. Cherevychnyi, O. Vyhovska, I. Poprotskyi, N. Terentieva // Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala. – 2021. – Vol. 13(3). – P. 548-567. – DOI: https://doi.org/10.18662/rrem/13.3/466. – In: Web of Science (English). [Q2].
 11. Rostoka M., Guraliuk A. at Ontological Visualization of Knowledge Structures Based on the Operational Management of Information Objects. / M. Rostoka, A. Guraliuk, O. Kuzmenko, T. Bondarenko, L. Petryshyn // Advances in Intelligent Systems and Computing. – 2021. – Vol. 1329. – DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-68201-9_82. – In : Web of Science, Scopus, Springer, Cham (English).
 12. Rostoka M. at al. Innovative and Scientific ECO-Environment: Integration of Teaching Information and Communication Technologies and Physics / Kuzmenko, M. Rostoka, S. Dembitska, Y. Topolnik M. Miastkovska. – Lecture Notes in Networks and Systems. LNNS. – 2022. – Vol. 390. – P. 29–36. – DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-93907-6_4. – In: Web of Science, Scopus, Springer, Cham (English).
 13. Rostoka M. at al. Modelling of Eco-Environment of Information-Analytical System for Training of Scientific Personnel Based on E-Learning /Kuzmenko, M. Rostoka, G. Cherevychnyi, S. Zybin // INTED2022 (LEARNING ANALYTICS: Digital Transformation of Education). – 2022. – P. 5623–5633. – URL: https://lib.iitta.gov.ua/730201/ ; https://iated.org/concrete3/view_abstract.php?paper_id=94467 (in English).
 14. Rostoka M. at al. Modern Information and Educational Environment in the Context of the Theory of Generations / Androshchuk, O. Banit, A. Shtepura, M. Rostoka, G. Сherevychnyi // International Journal of Pedagogy Innovation and New Technologies (IJPINT). – 2022. – Vol. 9(1). – P. 54–62. – DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0016.2095. – In: Google Scholar, Index Copernicus, POLindex, EBSCO, Crossref , CEJSH, ERIH PLUS (in English).
 15. Rostoka M. at al. Students’ Readiness to Distance Learning: Results of Research in the Institutions of Higher Education /Banit, A. Shtepura, M. Rostoka, G. Cherevychnyi, O. Dyma // Lecture Notes in Networks and Systemsthis. – 2022. – Vol. 389 LNNS. – P. 426‑434. – DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-93904-5_43. – In: Web of Science, Scopus, Springer, Cham (English).
 16. Rostoka M. at al. Philosophical and Pedagogical Discourse in the Postmodern Educational Space: Peculiarities of Distance Learning /Rostoka, G. Cherevychnyi, O. Luchaninova, A. Pyzhyk // Postmodern Openings. – 2022. – Vol. 13(4). – P. 244‑272. DOI: https://doi.org/10.18662/po/13.4/517. – In: Web of Science (English). [Q2].
 17. Rostoka M. E-Portfolio as a Component of the Information and Analytical System of Scientific Staff Training / Rostoka  G. Cherevychnyi, O. Kuzmenko // Lecture Notes in Networks and Systems. – 2023. – Vol. 634 LNNS. – DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-26190-9_55. – In: Scopus, Springer, Cham (English). [Q4].
 18. Rostoka M. EСO-Environment of the Information-Analytical System of Scientific Personnel Training as a Means of Open Science /Rostoka, O. Kuzmenko // International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP). – 2023. – Vol. 13, No 1. – P. 94–101. – DOI: https://doi.org/10.3991/ijep.v13i1.36111. – In: Web of Science, Scopus (English). [Q1].
 19. Rostoka M., Guraliuk A., Ahalets I. et al. Information and Analytical Resources in the Systems of Technological and VocationalEducation // AIP Conf. Proc. 2889, 090005. – 2023. – DOI: https://doi.org/10.1063/5.0172782. – In: Scopus (English).
 20. Rostoka M. et al. Digital Collaboration of Virtual Project Teams in the Transdisciplinary Educational Space / Banit, M. Rostoka, Y. Raievska, O. Kravchuk, G. Cherevychnyi // AIP Conf. Proc. – 2023. – 2889, 090004. – DOI: https://doi.org/10.1063/5.0172780. – In: Web of Science, Scopus (in English).
 21. Symonenko T. A Study of Self-Organization of Scientific Communications: From Statistical Patterns to Law / T.Symonenko, L. Kostenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – № 1/2. – P. 24‑29. – DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.194474. – In: Scopus (English).
 22. Селецький А. В. Діяльність Національної академії педагогічних наук України щодо науково-методичного забезпечення модернізації та реформування освіти // Virtus : Scientific Journal. – Montreal (Canada). – № 40. – С. 117–121. – URL: http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal40.pdf.
 23. Селецький А. В. Інформаційно-аналітичний супровід дослідницької діяльності НАПН України в галузі освіти, педагогіки і психології / А. В. Селецький // Virtus : Scientific Journal. – Montreal (Canada). – № 41. – С. 120–125.– URL: http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal41.pdf.
 24. Селецький А. В. Інформаційно-аналітичний супровід дослідницької діяльності НАПН України в галузі освіти, педагогіки і психології / А. В. Селецький // Virtus : Scientific Journal. – Montreal (Canada). – № 41. – С. 120–125. – URL: http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal41.pdf.
 25. Селецький А. В. Діяльність Національної академії педагогічних наук України щодо науково-методичного забезпечення модернізації та реформування освіти / Virtus : Scientific Journal. – Montreal (Canada). – № 40. – С. 117–121. – URL: http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal40.pdf.

СТАТТІ
у наукових фахових виданнях України кат. «А» і «Б»

 1. Годецька Т. І. Проблематика цифрової компетентності в науковому доробку українських дослідників // Науково-педагогічні студії. – 2023. – Вип. 7. – С. 252–274. – DOI: https://doi.org/10.32405/2663-5739-2023-7-252-274. – In: Index Copernicus.
 2. Гуралюк А. Г., Ростока М. Л., Вараксіна Н. В. Бібліотека у суспільстві знань // Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Педагогіка». – 2020. – Вип. 10 (19). – DOI: https://doi.org/10.33296/2707-0255-10(19)-09. «Б».
 3. Гуралюк А. Г., Ростока М. Л. Бібліографічний та аналітичний супровід діяльності національної академії педагогічних наук України щодо науково-методичного забезпечення модернізації та реформування освіти (2020–2022 рр.) : за результатами наук. доп. на засіданні Президії Нац. академії пед. наук України 16 берез. 2023 р. // Вісник Нац. акад. пед. наук України. – 2023. – Вип. 5(1). – С. 1‑7. – DOI: https://doi.org/10.37472/v.naes.2023.5111. – In: Index Copernicus.
 4. Коваленко І. Е. Бібліотека як платформа освіти дорослих в умовах цифрових трансформацій // Науково-педагогічні студії. – 2023. – Вип. 7. – С. 197–208. – DOI: https://doi.org/10.32405/2663-5739-2023-7-194-204. – In: Index Copernicus.
 5. Коваленко І. Е. Концептуальні засади створення школи волонтерів в умовах цифрової трансформації // Імідж сучасного педагога. – 2023. – №6 (213). – С. 12–17. – DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-6(213)-12-17. – In: Index Copernicus.
 6. Коваленко І. Е. Бібліотека як платформа для організації школи соціального підприємництва в умовах цифрової трансформації суспільства // Молодь і ринок. – 2023. – Вип. 10. – DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2023.293320. – In: Index Copernicus.
 7. Лапаєнко С. В. Теоретико-методологічне забезпечення цифрової трансформації освіти і педагогіки // Інноваційна педагогіка. – 2023. – Вип.°55 (т. 3). – С. 9−13. – URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2023/55/part_3/1.pdf.
 8. Ростока М. Л. Інформаційно-аналітичний супровід освіти як сфера наукової діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського // Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Педагогіка». – 2020. – Вип. 8(15). – DOI: https://doi.org/10.33296/2707-0255-8(15)-05. «Б».
 9. Ростока М. Л. Моніторинг якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників в умовах сучасних освітніх трансформацій // Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Педагогіка». – 2020. – Вип. 10(19). – DOI: https://doi.org/10.33296/2707-0255-10(19)-22. «Б».
 10. Ростока М. Л. STEM-менеджмент підготовки електромонтерів в умовах постмодерного простору освіти / М. Ростока, О. Гермак // Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Педагогіка». – 2020. – Вип. 9(17). – DOI: https://doi.org/10.33296/2707-0255-9(17)-17. «Б».
 11. Ростока М. Л. Розбудова парадигми освіти у контексті сучасних трансформацій: конфліктогенний аспект / М. Л. Ростока, Г. С. Черевичний // Імідж сучасного педагога. – 2021. – № 5 (200). – С. 14–19. – DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(200)-14-19. – In: Index Copernicus.
 12. Ростока М. Л. Семантичний аналіз базових понять дослідження щодо побудови інформаційно-аналітичної системи підготовки наукових кадрів // Системні технології. – 2022. – Вип. 2(139). – С. 122–136. – DOI: https://doi.org/10.34185/1562-9945-2139-2022-12. – In: Index Copernicus.
 13. Ростока М. Л. Адаптивний інструментарій формування бази знань інформаційно-аналітичної системи підготвки наукових кадрів // Системні технології. – 2022. – Вип. 4(141). – C. 99–114. – DOI: https://doi.org/10.34185/1562-9945-4-141-2022-08. – In: Index Copernicus.
 14. Ростока М. Л., Кушнір В. В. Виставкова діяльність у контексті інформаційно-аналітичного супроводу модернізації національної освіти // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2022. – Вип. 2(51). – С. 122–126. – DOI: https://doi.org/10.24144/25240609.2022.51.122-126. – In: Index Copernicus. «Б».
 15. Ростока М. Л. Кластеризація інформаційно-аналітичного супроводу наукового дослідження із проєктування цифрових освітніх ресурсів // Імідж сучасного педагога. – 2023. – Вип. 5(212). – С. 30–37. – DOI: https://doi.org/10.33272/2522-97292023-5(212)-30-37. – In: Index Copernicus. «Б».
 16. Селецький А. Теоретичне і методичне забезпечення розвитку системи освіти як напрям діяльності Національної академії педагогічних наук України // Адаптивне управління: теорія і практика. Cерія «Педагогіка». – 2020. – Вип. 8(15). – URL: https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/193 (дата звернення: 24.04.20) DOI: https://doi.org/10.33296/2707-0255-8(15)-06
 17. Симоненко Т., Матвійчук Л. Міжнародні бібліографічні бази цитувань у системі науково-інформаційної діяльності. – Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2023. – Вип. 67. – С. 277–292. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2023_67_21.
 18. Rostoka M. Theoretical and Methodological Aspects of Ontological Modeling of Information-Analytical System of Scientific Personnel Training // Computer Systems and Information Technologies. – 2022. – Vol. 3. – P. 75–81. – DOI: https://doi.org/10.31891/csit2022-3-10. – In: Index Copernicus (English).
Контакти
telephone Телефон: 380 (44) 453-85-17; +380 (96) 768-47-07
email E-mail: vniaso.dnpb23@gmail.com

Анонси та оголошення

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

08.02.2024

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського оголошує конкурс на заміщення вакантної посади заступника директора з наукової роботи (бібліотечної) Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали