НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Публікації про життя та діяльність Роберта Зейделя

 1. Архарова, В. Л. Историко-педагогические взгляды Р. Зейделя и вопрос об историческом происхождении и развитии школы трудового воспитания / В. Л. Архарова // Изв. пед. фак. Общественные науки : [сб. науч. тр.] / Азерб. гос. ун-т им. В. И. Ленина. – Баку, 1929. – Т. 14. – С. 95–143. – Примеч. к тексту: с. 142–143.
 2. ¹Архарова, В. Л. Социологические предпосылки педагогики Р. Зейделя / В. Л. Архарова // Изв. Азерб. гос. ун-та им. В. И. Ленина. Общественные науки : [сб. науч. тр.]. – Баку, – Т. 13. – С. 12–46.
 3. Архарова, В. Л. Теория трудовой школы в учении Р. Зейделя / В. Л. Архарова // Изв. пед. фак. Общественные науки : [сб. науч. тр.] / Азерб. гос. ун-т им. Ленина. – Баку, 1929. – Т. 16. – С. 121–166. – Примеч. к тексту: с. 165–166.
 4. Волкова, Н. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студентів вищ. навч. закл.] / Н. П. Волкова. – 4-те вид., стер. – Київ : Академвидав, 2012. – 615 с. – (Альма-матер). – Про Р. Зейделя: с. 597.
 5. Гончаренко, С. Зейдель (Seidel) Роберт / Семен Гончаренко // Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. – Київ, 1997. – С. 136.

Те саме // Український педагогічний енциклопедичний словник / Семен Гончаренко. – Вид. 2-ге, допов. й випр. – Рівне, 2011. – С. 182.

 1. Готалов-Готлиб, А. Современные педагогические течения в социологическом освещении / А. Готалов-Готлиб // Современные педагогические течения / А. Гергет, А. Готалов-Готлиб. – Херсон, 1925. – С. 131–249. – О Р. Зейделе: с. 182–184, 232.
 2. Дивильковский, А. В стране Песталоцци. Школьный идеал и жизнь // Вестн. воспитания. – 1914. – № 5. – С. 34–82.
 3. Зейдель Роберт // Педагогический энциклопедический словарь / [гл. ред. Б. М. Бим-Бад]. – М., 2003. – С. 359.
 4. Зейдель (Seidel), Роберт // Педагогическая энциклопедия : [в 4 т.] / гл. ред.: И. А. Каиров, Ф. Н. Петров. – М., 1965. – Т. 2. – Стб. 109–110.
 5. История педагогики и образования: от зарождения воспитания в первобыт. о-ве до конца ХХ в. : учеб. пособие для пед. учеб. заведений / под ред. А. И. Пискунова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Сфера, 2001. – 510 с. – О Р. Зейделе: с. 386.
 6. ¹Кагаров, Е. Г. Современное педагогическое движение в Западной Европе и Америке / Е. Г. Кагаров. – М. : Работник просвещения, 1928. – 276 с. – О Р. Зейделе: с. 8, 51, 54–55.
 7. Коваленко, Є. І. Роберт Зейдель : [біогр. нарис] / Є. І. Коваленко, Н. І. Бєлкіна // Історія зарубіжної педагогіки : хрестоматія : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / [уклад. і авт. вступ. ст. ]: Є. І. Коваленко, Н. І. Бєлкіна ; [за заг. ред. Є. І. Коваленко]; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Київ, 2006. – С. 557.
 8. Ковальчук,Г. П. Трудове виховання школярів у загальноосвітніх закладах України в першій третині ХХ століття : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Ковальчук Геннадій Петрович ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, – 20 с.
 9. Левитин,С. Роберт Зейдель. От ткацкого станка до университетской кафедры / С. Левитин // Русская шк. – 1913. – № 12. – С. 79–102 (I Отдел). – (Новейшие общественно-педагогические течения на Западе ; гл. 3).
 10. ¹Левитин, С. Отец трудовой школы. Роберт Зейдель / С. Левитин // Огонёк. – 1924. – № 51. – С. 12–13.
 11. ЛевитинС.А. Трудовая школа. Т. 1. Теория и принципы / С. А. Левитин. – 2-е изд. – М. : Лит.-изд. отд. Нар. комиссариата по просвещению, 1919. – 140, IV c. – (Теория и практика единой трудовой школы ; вып. 1). – Из содерж: [Разд.] 4 : Трудовая школа и её представители в Европе: … [Подразд.] 3 : От ткацкого станка до университетской кафедры. (Роберт Зейдель). – С. 97–114.
 12. Левитин,С. А. Трудовая школа – школа будущего. Т. 1 / С. А. Левитин. – М. : Практ. знания, 1916. – XIII, 170 с. – (Социальные проблемы воспитания и народного просвещения). – Из содерж: [Разд.] 4 : Трудовая школа и её представители в Европе: … [Подразд.] 3 : От ткацкого станка до университетской кафедры. (Роберт Зейдель). – С. 113–136.
 13. ²Лучкевич, В. В. Розвиток коменіологічних студій у західноукраїнській педагогічній традиції міжвоєнного періоду / В. В. Лучкевич // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка : [зб. наук пр.]. – Тернопіль, 2011. – № 5. – С. 60–– Бібліогр.: 15 назв.

У статті проаналізовано працю Р. Зейделя «Виховні цілі у світлі соціальної педагогіки», що була опублікована в західноукраїнському журналі «Учитель» у 1924 р.

 1. М. А. Германская школьная конференция, [11–19 июня] 1920 г. / М. А. // Путь просвещения. – 1922. – № 1. – С.259–290.

В роботі конференції брав участь Р. Зейдель. Висвітлено його доповідь.

 1. Мамонтов, Я. Соціальний принцип у педагогічній системі : (до сучасних формул мети виховання) / Я. Мамонтов // Рад. освіта. – 1926. – № 5. – С. 17–21.
 2. Морева, О. В. Практики чтения в годы Русской революции [Электронный ресурс] / О. В. Морева // Человек в мире культуры. Региональные культурологические исследования : электрон. науч. журн. – Текстовые данные. – Екатеринбург, 2017. – № 2/3. – С. 116–120. – Библиогр.: 17 назв. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/praktiki-chteniya-v-gody-russkoy-revolyutsii/viewer (дата обращения: 21.10.2020). – Загл. с экрана.

У статті представлені практики читання забороненої соціал-демократичної літератури представників різних соціальних верств в роки Російської революції (1905–1907) на Уралі. Серед найбільш популярних для читання була брошура Р. Зейделя «Нормальний робочий день» (Одеса, 1905).

 1. ²Осьмук, Н. Г. Ідеї реформаторської педагогіки в дослідженнях українських освітніх діячів 20‑х – початку 30‑х рр. ХХ століття: автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Осьмук Наталія Григорівна ; Сум. держ. пед. ун‑т ім. А. С. Макаренка. – Суми, – 20 с.
 2. Пинкевич,А. Зейдель Роберт / А. Пинкевич // Большая советская энциклопедия : [в 65 т.] / гл. ред. О. Ю. Шмидт. – М., 1933. – Т. 26. – Стб. 545–546.
 3. ³Пинкевич, А. П. Краткий очерк истории педагогики / А. П. Пинкевич. – Изд. 2-е, пересм. и доп. – Харьков : Пролетарий, 1930. – 347 с. – О Р. Зейделе: с. 259–261.
 4. ³Пинкевич, А. П. Основные проблемы современной школы : шесть лекций по педагогике / А. П. Пинкевич. – Петроград : Прибой, 1924. – 108 с. – Из содерж.: Пятая лекция : Трудовая школа. – С. 71–90.
 5. ³Пинкевич, А. П. Педагогика: [в 2 т.]. Т. 2. Школьный возраст. Трудовая школа / А. П. Пинкевич. – 5-е изд. – М. : Работник просвещения, 1929. – 261, [3] с. – Из содерж.: Гл. 3 : Социалистическая трудовая школа: … [пункт] 16. «Социалисты» – сторонники трудовой школы. Пауль Наторп, Роберт Зейдель. – С. 62–64.
 6. Пинкевич, А. П. Современные буржуазные педагогические теории / А. П. Пинкевич // Педагогическая энциклопедия : [в 3 т.] / под ред. А. Г. Калашникова при участии М. С. Эпштейна. – М., 1929. – Т. 1. –Стб. 415–440.
 7. Пискунов, А. И. Зейдель (Seidel) Роберт / А. И. Пискунов // Российская педагогическая энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. В. В. Давыдов. – М., 1993. – Т. 1. – С.
 8. ⁴РуновС.С. Роберт Зейдель о социально-педагогических задачах школы / С. С. Рунов // Актуальные проблемы социальной педагогики: теория и практика : материалы XII соц.-пед. чтений фак. соц. работы, педагогики и ювенологии, Москва, 27 марта 2009 г. / Междунар. акад. наук пед. образования, Рос. гос соц. ун-т. – М., 2009. – С. 61–
 9. Рунов, С. С. Социально-педагогические задачи школы в концепциях Р. Зейделя и П. Барта / С. С. Рунов // Пед. образование и наука. – 2012. – № 6. – С. 41–44. – Библиогр.: 11 назв.
 10. Рюльман, П. Идея гражданского воспитания в Швейцарии / П. Рюльман ; пер. с нем. И. И. Шитца. – М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1914. – 119, [1] с. – (Законоведение в школе / под ред. Е. Н. Ефимова ; № 2). – О Р. Зейделе: с. 58.
 11. Синицкий, Л. Д. Трудовая школа, её принципы, задачи и идейные корни в прошлом / Л. Д. Синицкий. – Харьков : Союз, 1919. – 187, [3] с. – (Школьная и внешкольная библиотека / под ред. Д. Г. Панадиади). – О Р. Зейделе: с. 44–48, 64.
 12. Федоров-Гартвиг, А. Трудовая школа и коллективизм / А. Федоров-Гартвиг. – М. : Тип. Г. В. Васильева, 1918. – 79, [1] с. – Из содерж.: [Гл. 5] : Трудовой принцип. – С. 35–42.
 13. Шевченко, Ю. В. Історичні аспекти у становленні системи допрофільної освіти на теренах України (початок ХХ століття) / Юрій Васильович Шевченко // Nauki. Teoria i praktyka: materiały Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji (10.2012 – 31.10.2012), Poznań. – Warszawa, 2012. – Część 2, sekcja 13 : Pedagogika (Педагогические науки). – S. 31–35.
 14. Ярмаченко,М. Зейдель Роберт (1850–1933) / М. Ярмаченко // Педагогічний словник / АПН України, Ін-т педагогіки ; за ред. Ярмаченка М. Д. – Київ, 2001. – С. 207–208.
 15. Pfützner, Solidarität bilden: Sozialistische Pädagogik im langen 19. Jahrhundert / Robert Pfützner. – Bielefeld : Verlag, 2017. – 340 S. – Aus dem Inhalt: [Sekt.] 8 : Brüderlichkeit als sozialistisch-bürgerliche Tugend (Robert Seidel). – S. 189–220.

________________________________

*Опис праць, опублікованих на початку ХХ ст., подано сучасною орфографією.

З цими виданнями можете ознайомитись
у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.
 О. Сухомлинського

¹Праці з фонду Національної історичної бібліотеки України

²Праці з фонду Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

³Праці з Електронної бібліотеки Інформаційного центру «Бібліотека імені К. Д. Ушинського» РАО

Праці з наукової електронної бібліотеки elibrary.ru

Праці з онлайн-бібліотеки Google Книги

Праці з сайту ОО «Вестник. Наука и практика»

З працями, доступними в Інтернет-мережі, можете ознайомитись онлайн за гіперпосиланнями


Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали