НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Публікації про життя та діяльність Роберта Зейделя

 1. Архарова, В. Л. Историко-педагогические взгляды Р. Зейделя и вопрос об историческом происхождении и развитии школы трудового воспитания / В. Л. Архарова // Изв. пед. фак. Общественные науки : [сб. науч. тр.] / Азерб. гос. ун-т им. В. И. Ленина. – Баку, 1929. – Т. 14. – С. 95–143. – Примеч. к тексту: с. 142–143.
 2. ¹Архарова, В. Л. Социологические предпосылки педагогики Р. Зейделя / В. Л. Архарова // Изв. Азерб. гос. ун-та им. В. И. Ленина. Общественные науки : [сб. науч. тр.]. – Баку, – Т. 13. – С. 12–46.
 3. Архарова, В. Л. Теория трудовой школы в учении Р. Зейделя / В. Л. Архарова // Изв. пед. фак. Общественные науки : [сб. науч. тр.] / Азерб. гос. ун-т им. Ленина. – Баку, 1929. – Т. 16. – С. 121–166. – Примеч. к тексту: с. 165–166.
 4. Волкова, Н. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студентів вищ. навч. закл.] / Н. П. Волкова. – 4-те вид., стер. – Київ : Академвидав, 2012. – 615 с. – (Альма-матер). – Про Р. Зейделя: с. 597.
 5. Гончаренко, С. Зейдель (Seidel) Роберт / Семен Гончаренко // Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. – Київ, 1997. – С. 136.

Те саме // Український педагогічний енциклопедичний словник / Семен Гончаренко. – Вид. 2-ге, допов. й випр. – Рівне, 2011. – С. 182.

 1. Готалов-Готлиб, А. Современные педагогические течения в социологическом освещении / А. Готалов-Готлиб // Современные педагогические течения / А. Гергет, А. Готалов-Готлиб. – Херсон, 1925. – С. 131–249. – О Р. Зейделе: с. 182–184, 232.
 2. Дивильковский, А. В стране Песталоцци. Школьный идеал и жизнь // Вестн. воспитания. – 1914. – № 5. – С. 34–82.
 3. Зейдель Роберт // Педагогический энциклопедический словарь / [гл. ред. Б. М. Бим-Бад]. – М., 2003. – С. 359.
 4. Зейдель (Seidel), Роберт // Педагогическая энциклопедия : [в 4 т.] / гл. ред.: И. А. Каиров, Ф. Н. Петров. – М., 1965. – Т. 2. – Стб. 109–110.
 5. История педагогики и образования: от зарождения воспитания в первобыт. о-ве до конца ХХ в. : учеб. пособие для пед. учеб. заведений / под ред. А. И. Пискунова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Сфера, 2001. – 510 с. – О Р. Зейделе: с. 386.
 6. ¹Кагаров, Е. Г. Современное педагогическое движение в Западной Европе и Америке / Е. Г. Кагаров. – М. : Работник просвещения, 1928. – 276 с. – О Р. Зейделе: с. 8, 51, 54–55.
 7. Коваленко, Є. І. Роберт Зейдель : [біогр. нарис] / Є. І. Коваленко, Н. І. Бєлкіна // Історія зарубіжної педагогіки : хрестоматія : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / [уклад. і авт. вступ. ст. ]: Є. І. Коваленко, Н. І. Бєлкіна ; [за заг. ред. Є. І. Коваленко]; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Київ, 2006. – С. 557.
 8. Ковальчук,Г. П. Трудове виховання школярів у загальноосвітніх закладах України в першій третині ХХ століття : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Ковальчук Геннадій Петрович ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, – 20 с.
 9. Левитин,С. Роберт Зейдель. От ткацкого станка до университетской кафедры / С. Левитин // Русская шк. – 1913. – № 12. – С. 79–102 (I Отдел). – (Новейшие общественно-педагогические течения на Западе ; гл. 3).
 10. ¹Левитин, С. Отец трудовой школы. Роберт Зейдель / С. Левитин // Огонёк. – 1924. – № 51. – С. 12–13.
 11. ЛевитинС.А. Трудовая школа. Т. 1. Теория и принципы / С. А. Левитин. – 2-е изд. – М. : Лит.-изд. отд. Нар. комиссариата по просвещению, 1919. – 140, IV c. – (Теория и практика единой трудовой школы ; вып. 1). – Из содерж: [Разд.] 4 : Трудовая школа и её представители в Европе: … [Подразд.] 3 : От ткацкого станка до университетской кафедры. (Роберт Зейдель). – С. 97–114.
 12. Левитин,С. А. Трудовая школа – школа будущего. Т. 1 / С. А. Левитин. – М. : Практ. знания, 1916. – XIII, 170 с. – (Социальные проблемы воспитания и народного просвещения). – Из содерж: [Разд.] 4 : Трудовая школа и её представители в Европе: … [Подразд.] 3 : От ткацкого станка до университетской кафедры. (Роберт Зейдель). – С. 113–136.
 13. ²Лучкевич, В. В. Розвиток коменіологічних студій у західноукраїнській педагогічній традиції міжвоєнного періоду / В. В. Лучкевич // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка : [зб. наук пр.]. – Тернопіль, 2011. – № 5. – С. 60–– Бібліогр.: 15 назв.

У статті проаналізовано працю Р. Зейделя «Виховні цілі у світлі соціальної педагогіки», що була опублікована в західноукраїнському журналі «Учитель» у 1924 р.

 1. М. А. Германская школьная конференция, [11–19 июня] 1920 г. / М. А. // Путь просвещения. – 1922. – № 1. – С.259–290.

В роботі конференції брав участь Р. Зейдель. Висвітлено його доповідь.

 1. Мамонтов, Я. Соціальний принцип у педагогічній системі : (до сучасних формул мети виховання) / Я. Мамонтов // Рад. освіта. – 1926. – № 5. – С. 17–21.
 2. Морева, О. В. Практики чтения в годы Русской революции [Электронный ресурс] / О. В. Морева // Человек в мире культуры. Региональные культурологические исследования : электрон. науч. журн. – Текстовые данные. – Екатеринбург, 2017. – № 2/3. – С. 116–120. – Библиогр.: 17 назв. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/praktiki-chteniya-v-gody-russkoy-revolyutsii/viewer (дата обращения: 21.10.2020). – Загл. с экрана.

У статті представлені практики читання забороненої соціал-демократичної літератури представників різних соціальних верств в роки Російської революції (1905–1907) на Уралі. Серед найбільш популярних для читання була брошура Р. Зейделя «Нормальний робочий день» (Одеса, 1905).

 1. ²Осьмук, Н. Г. Ідеї реформаторської педагогіки в дослідженнях українських освітніх діячів 20‑х – початку 30‑х рр. ХХ століття: автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Осьмук Наталія Григорівна ; Сум. держ. пед. ун‑т ім. А. С. Макаренка. – Суми, – 20 с.
 2. Пинкевич,А. Зейдель Роберт / А. Пинкевич // Большая советская энциклопедия : [в 65 т.] / гл. ред. О. Ю. Шмидт. – М., 1933. – Т. 26. – Стб. 545–546.
 3. ³Пинкевич, А. П. Краткий очерк истории педагогики / А. П. Пинкевич. – Изд. 2-е, пересм. и доп. – Харьков : Пролетарий, 1930. – 347 с. – О Р. Зейделе: с. 259–261.
 4. ³Пинкевич, А. П. Основные проблемы современной школы : шесть лекций по педагогике / А. П. Пинкевич. – Петроград : Прибой, 1924. – 108 с. – Из содерж.: Пятая лекция : Трудовая школа. – С. 71–90.
 5. ³Пинкевич, А. П. Педагогика: [в 2 т.]. Т. 2. Школьный возраст. Трудовая школа / А. П. Пинкевич. – 5-е изд. – М. : Работник просвещения, 1929. – 261, [3] с. – Из содерж.: Гл. 3 : Социалистическая трудовая школа: … [пункт] 16. «Социалисты» – сторонники трудовой школы. Пауль Наторп, Роберт Зейдель. – С. 62–64.
 6. Пинкевич, А. П. Современные буржуазные педагогические теории / А. П. Пинкевич // Педагогическая энциклопедия : [в 3 т.] / под ред. А. Г. Калашникова при участии М. С. Эпштейна. – М., 1929. – Т. 1. –Стб. 415–440.
 7. Пискунов, А. И. Зейдель (Seidel) Роберт / А. И. Пискунов // Российская педагогическая энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. В. В. Давыдов. – М., 1993. – Т. 1. – С.
 8. ⁴РуновС.С. Роберт Зейдель о социально-педагогических задачах школы / С. С. Рунов // Актуальные проблемы социальной педагогики: теория и практика : материалы XII соц.-пед. чтений фак. соц. работы, педагогики и ювенологии, Москва, 27 марта 2009 г. / Междунар. акад. наук пед. образования, Рос. гос соц. ун-т. – М., 2009. – С. 61–
 9. Рунов, С. С. Социально-педагогические задачи школы в концепциях Р. Зейделя и П. Барта / С. С. Рунов // Пед. образование и наука. – 2012. – № 6. – С. 41–44. – Библиогр.: 11 назв.
 10. Рюльман, П. Идея гражданского воспитания в Швейцарии / П. Рюльман ; пер. с нем. И. И. Шитца. – М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1914. – 119, [1] с. – (Законоведение в школе / под ред. Е. Н. Ефимова ; № 2). – О Р. Зейделе: с. 58.
 11. Синицкий, Л. Д. Трудовая школа, её принципы, задачи и идейные корни в прошлом / Л. Д. Синицкий. – Харьков : Союз, 1919. – 187, [3] с. – (Школьная и внешкольная библиотека / под ред. Д. Г. Панадиади). – О Р. Зейделе: с. 44–48, 64.
 12. Федоров-Гартвиг, А. Трудовая школа и коллективизм / А. Федоров-Гартвиг. – М. : Тип. Г. В. Васильева, 1918. – 79, [1] с. – Из содерж.: [Гл. 5] : Трудовой принцип. – С. 35–42.
 13. Шевченко, Ю. В. Історичні аспекти у становленні системи допрофільної освіти на теренах України (початок ХХ століття) / Юрій Васильович Шевченко // Nauki. Teoria i praktyka: materiały Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji (10.2012 – 31.10.2012), Poznań. – Warszawa, 2012. – Część 2, sekcja 13 : Pedagogika (Педагогические науки). – S. 31–35.
 14. Ярмаченко,М. Зейдель Роберт (1850–1933) / М. Ярмаченко // Педагогічний словник / АПН України, Ін-т педагогіки ; за ред. Ярмаченка М. Д. – Київ, 2001. – С. 207–208.
 15. Pfützner, Solidarität bilden: Sozialistische Pädagogik im langen 19. Jahrhundert / Robert Pfützner. – Bielefeld : Verlag, 2017. – 340 S. – Aus dem Inhalt: [Sekt.] 8 : Brüderlichkeit als sozialistisch-bürgerliche Tugend (Robert Seidel). – S. 189–220.

________________________________

*Опис праць, опублікованих на початку ХХ ст., подано сучасною орфографією.

З цими виданнями можете ознайомитись
у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.
 О. Сухомлинського

¹Праці з фонду Національної історичної бібліотеки України

²Праці з фонду Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

³Праці з Електронної бібліотеки Інформаційного центру «Бібліотека імені К. Д. Ушинського» РАО

Праці з наукової електронної бібліотеки elibrary.ru

Праці з онлайн-бібліотеки Google Книги

Праці з сайту ОО «Вестник. Наука и практика»

З працями, доступними в Інтернет-мережі, можете ознайомитись онлайн за гіперпосиланнями


Анонси та оголошення

28.03.2023

flowers9

Щиро вітаємо

ПРОЦЕНКО ГАННУ ВОЛОДИМИРІВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родини, серед друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України

Л. Д. Березівська

18.03.2023

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у роботі круглого столу «Сучасні технології візуалізації колекцій цифрових освітніх ресурсів (до Всеукраїнського фестивалю науки). Захід відбудеться 17 травня 2023 р. у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського НАПН України у змішаному форматі.

Інформаційний лист

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали