НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність О. А. Захаренка

 1. Азбука педагогічних істин від Олександра Захаренка / Черкас. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників ; [авт.-укл. Крутенко О. В.]. – Черкаси : [б. в.], 2009. – 52 с.
 2. Академік із Сахнівки : [статті, виступи, щоденникові записи та листи О. А. Захаренка] / [авт. кол.: Томенко М. В., Гресь В. А., Кремень В. Г. (переднє слово) та ін. ; під ред. А. І. Кузьмінського] ; АПН України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2008. – 438 с.
 3. Артеменко, Т. Б. Сухомлинський і Захаренко : педагогіка в ритмі серця / Т. Б. Артеменко // Педагогічний вісн. : наук.-метод. журн. – 2010. − № 3 [Спецвип. : В. Сухомлинський і О. Захаренко: вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє]. – С. 49–52.
 4. Артеменко, Т. Педагогіка в ритмі серця / Т. Артеменко // Школа. – 2012. – № 8. – С. 74–77.
 5. Березівська, Л. Д. Авторська школа Олександра Антоновича Захаренка / Л. Д. Березівська, Н. С. Побірченко ; [наук. ред. О. В. Сухомлинська]; НАПН України, Головне упр. освіти і науки Черкас. облдержадмін., Чернівец. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Черкаси : [б.в.], 2010. – 64 с.
 6. Березівська, Л. Д. Принципи індивідуального підходу до учнів у творчій спадщині В. О. Сухомлинського і О. А. Захаренка / Л. Д. Березівська // Вісн. Черкас.ун-ту. Серія: Пед. науки. Спецвип. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 126–132.
 7. Березівська, Л. Д. Формування патріотизму як цінності у школярів у творчій спадщині В. О. Сухомлинського і О. А. Захаренка / Л. Д. Березівська // Пед. науки : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т. – Херсон : [б. в.], 2009. – Вип. 53. – С. 161–168.
 8. Березівська, Л. Принцип індивідуального підходу до учнів у творчій спадщині В. О. Сухомлинського і О. А. Захаренка / Л. Березівська // Історико-педагогічний альманах : реферативна інформація / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : [б.в.], 2010. – Вип. 1. – С. 20–26.
 9. Бигар, Г. Ідеї О. А. Захаренка з проблеми формування духовних цінностей у школярів і молоді / Г. Бигар, М. Колотило // Наук. вісн. Чернів. ун-ту.. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. – Вип. 516. Педагогіка та психологія. – С. 3–8.
 10. Бібік, Н. М. Пізнавальний інтерес у педагогічних системах В. О. Сухомлинського і О. А. Захаренка / Н. М. Бібік // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки. Спецвип / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 25–29.
 11. Біда, О. А. А. С. Макаренко, В. О. Сухомлинський, О. А. Захаренко – наше минуле, наше сьогодні, наше майбутнє / О. А. Біда, Л. І. Прокопенко // Матеріали Міжнар. науково-практ. конф. «Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності», присвяченої 120-й річниці з дня народження видатного педагога та Всеукраїнського науково-практич. семінару «Упровадження ідей А. С. Макаренка в управління навчальними закладами» / АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, Ін-т пед. освіти і освіти для дорослих АПН України, Укр. асоц. А. С. Макаренка, Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М. В. Остроградського. – Полтава, 2008. – С. 33–35.
 12. Біда, О. Реалізаціця ідей утвердження загальнолюдських цінностей в Сахнівській школі : обзорная информация / О. Біда, Л. Прокопенко, Н. Орлова // Психолого-педагогічні проблеми сільської шк. : наук. зб. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : РВЦ Софія, 2007. – Вип. 21. – С. 216–221.
 13. Бондар, Л. С. В. Сухомлинський та О. Захаренко про спільну роботу школи і сім’ї / Л. С. Бондар // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед науки. Спецвип / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, М-во освіти і науки України. – Черкаси : [б. в.], 2010. –– С. 30–34.
 14. Бондар, Л. С. Питання співдружності школи і сім’ї у творчій спадщині В. О. Сухомлинського та О. А. Захаренка / Л. С. Бондар // Педагогіка і психологія. – 2010. − № 2. – С. 79–87.
 15. Бондаренко, Т. В. Поради О. А. Захаренка у сучасному вимірі / Т. В. Бондаренко // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки. Спецвип / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, М-во освіти і науки України. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 94–98.
 16. Бондаренко, Т. В. Поради О. А. Захаренка у сучасному вимірі / Т. В. Бондаренко // Пед. вісник – 2011. – № 4. – С. 18–20.
 17. Бондарчук, Г. П. Освітнє середовище як чинник соціалізації школяра в педагогічній спадщині В. Сухомлинського і О. Захаренка / Г. П. Бондарчук // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки. Спецвип / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, М-во освіти і науки України. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 89–94.
 18. Бричок, С. Б. Інноваційні поди до вивчення спадщини В. Сухомлинського та О. Захаренка в курсі «ідхІсторія педагогіки» / С. Б. Бричок // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки, Спецвип. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, М-во освіти і науки України. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 150–153.
 19. Бутенко, О. Г. В. Сухомлинський і О. Захаренко : взаємодія сім’ї та школи у вихованні шанобливого ставлення до матері / О. Г. Бутенко // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки. Спецвип / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, М-во освіти і науки України. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 98–102.
 20. В. О. Сухомлинський і О. Захаренко: вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє : XVII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю» та VIII Всеукраїнські Захаренківські педагогічні читання // Шлях освіти. – 2010. − № 1. – 3-я с. обкл.
 21. В. Сухомлинський і О. Захаренко: діалог через роки і відстані // Голов. упр. освіти і науки Черкас. облдержадмін., Черкас. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників ; [упоряд.: Крутенко Ольга Володимирівна]. – Черкаси : [б. в.], 2010. – 126 с.
 22. Василенко, О. Між аксіом і теорем : календар від «Серенади Математиці» / О. Василенко // Математика в шк. України. – 2017. − № 4/5. – С. 75–80.
 23. Великий Добротворець : статті, спогади, присвячені О. А. Захаренку / Від. освіти Корсунь-Шевченків. район. держадмін., Район. метод. каб. район. орг. Профспілки працівників освіти і науки, Район. об-ня Всеукр. т-ва «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка ;[ред.-уклад. – Володимир Олександрович Метелиця]. – Корсунь-Шевченківський : [б. в.], 2010. – 128 с.
 24. Виконуючи заповіт Олександра Захаренка // Освіта України. – 2010. – 14 верес. (№ 68). – С. 5.
 25. Виховна система школи у контексті викликів часу. Розвиток ідей О. А. Захаренка сучасними педагогами : посіб. / [авт.-уклад.: Чепурна Н. М., Крутенко О. В.]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2015. – 223 с.
 26. Волошенко, О. В. В. О. Сухомлинський та О. А. Захаренко : досвід піклування про професійний розвиток педагогічного колективу / О. В. Волошенко, В. І. Хрипун // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки. Спецвип / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, М-во освіти і науки України. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 147–149.
 27. Гаряча, С. А. Школа як простір істини в гуманній педагогіці О. Захаренка та Ш. Амонашвілі / С. А. Гаряча // Пед. вісник. – 2013. – № 1/2. – С. 24–26.
 28. Деякі поради щодо формування в учнів загальнолюдських цінностей : за матеріалами Сахнівської серед. школи Корсунь-Шевченківського р-ну Черкаської обл. / [уклад.: С. О. Захаренко, Н. В. Орлова ; ред. Л. І. Прокопенко ; рец.: О. А. Біда, А. І. Кузьмінський, М. І. Сметанський] ; Мін-во освіти і науки України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2006. – 287 с.
 29. Джерела духовності : упровадження принципів гуманної педагогіки в практику роботи початкової школи / [авт. кол.: Л. Г. Дмитренко (упоряд.), Л. О. Лавриненко та ін. ; голов. ред. Ю. Є. Бардакова]. – Харків : Основа, 2015. – 142, [1] с. – (Серія «Бібліотека журналу «Початкове навчання та виховання» ; вип. 10(142)).
 30. Дорошенко, Ю. Компетентність та профільне навчання за Захаренком / Ю. Дорошенко // Молодь і ринок. – 2012. − № 5. – С. 15–19.
 31. Дудник, Г. Я. У країні загальнолюдських цінностей : виховна година / Г. Я. Дудник // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 26. – С. 25–28.
 32. Жалдак, О. Поспішайте робити добро / О. Жалдак // Освіта. – 2012. – 8–15 лют. (№ 6/7). – С. 6.
 33. Завгородня, Т. К. Проблема виховання особистості у колективі в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського та О. А. Захаренка / Т. К. Завгородня // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки. Спецвип / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 55–59.
 34. Завгородня, Т. Проблеми виховання особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського та О. А. Захаренка / Т. Завгородня // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2009. – Вип. 498 : Педагогіка та психологія – С. 78–86.
 35. Зазюн, І. «О. А. Захаренко і сучасна школа» : круглий стіл АПН України / І. Зазюн // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 1/2. – С. 144–151.
 36. Захаренко, О. С. Впровадження ідей О. А. Захаренка щодо родинного виховання в практику роботи шкіл Черкаської області / О. С. Захаренко, С. О. Захаренко // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед науки.: оглядова інформація / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ : [б. в.], 2008. – Вип. 119. – С. 22–25.
 37. Олександр Захаренко : педагогіка, спрямована в майбутнє / Комунал. навч. заклад Черкас. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників Черкас. обл. ради ; [авт.-уклад.: Н. М. Чепурна, Крутенко О. В.]. – Черкаси : Ю. А. Чабаненко, 2017. – 151 с.
 38. Олександр Захаренко. Учитель. Директор. Академік : нариси, роздуми, спогади / ред. В. П. Яковенко ; уклад. В. П. Яковенко ; ілюстр. В. О. Захаренко. – Київ : Варта, 2012. – 285 с.
 39. О. А. Захаренко про превентивне виховання : хрестоматія / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [уклад.: Л. І. Прокопенко, С. О. Захаренко, О. А. Захаренко ; за ред. А. І. Кузьмінського]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – 103 с.
 40. Захаренко, С. Дитиноцентризм-провідна лінія в педагогічній спадщині О. А. Захаренка / С. Захаренко // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2013. – № 4. – С. 63–66.
 41. Захаренко, С. О. Засади родинного виховання в творчій спадщині О. А. Захаренка / С. О. Захаренко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Полтав. держ. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка. Серія: Пед. науки / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : [б. в.], 2008. – Вип. 4. – С. 149–156.
 42. Захаренко, С. О. О. А. Захаренко про родинне виховання : хрестоматія / С. О. Захаренко ; [рец.: О. А. Біда, А. І. Кузьмінський, М. І. Сметанський ; за ред. Л. І. Прокопенко] ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2006. – 99 с.
 43. Захаренко, С. О. Проблеми родинного виховання у творчій спадщині О. А. Захаренка : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Захаренко Сергій Олександрович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – 2008. – 20 с.
 44. Захаренко, С. О. Формування духовних цінностей молоді у творчій спадщині Олександра Антоновича Захаренка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. О. Захаренко, Н. В. Орлова ; [ред. Л. І. Прокопенко ; рец.: М. Б. Євтух, А. І. Кузьмінський, М. І. Сметанський] ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2006. – 251 с.
 45. Захаренко, С. Олександр Захаренко: жити за законами Істини, Добра і Краси / С. Захаренко // Рідна шк. – 2017. − № 1/2. – С. 32.
 46. Захаренко, С. Педагогіка конкретної мети як провідний виховний метод у системі превентивного виховання О. А. Захаренка / С. Захаренко, О. Захаренко // Рідна шк. – 2011. − № 1/2. – С. 18–22.
 47. Захаренко, С. Педагогічні погляди О. А. Захаренка на родинне виховання / С. Захаренко // Рідна шк. – 2010. − № 3. – С. 14–17.
 48. Захаренко, С. Формування громадянина-патріота у педагогічній системі О. А. Захаренка / С. Захаренко, О. Коваленко // Рідна шк. – 2013. − № 6. – С. 36–40.
 49. Зоря, В. Г. Реалізація концепції праці у виховних системах педагогічної спадщини В. Сухомлинського і О. Захаренка / В. Г. Зоря // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки. Спецвип / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, М-во освіти і науки України. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 129–132.
 50. Іванюк, Г. Гуманістична модель навчально-виховного середовища сільської школи в теоретико-практичній спадщині О. А. Захаренка / Г. Іванюк // Психолого-педагогічні проблеми сільської шк. : наук. зб. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : [б. в.], 2007. – Вип. 22. – С. 201–209.
 51. Іванюк, Г. І. Соціально-педагогічні засади розвитку сільської школи в Україні (1958−2000 рр.) / Іванюк Г. І. ; [наук. консультант Мадзігон В. М.] ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ : Пед. думка, 2007. – 407 с.
 52. Іщук, Н. В. Учителю! Нехай не згасне свіча твоєї мудрості ніколи! / Н. В. Іщук. //Управління шк. – 2015. − № 19/21. – С. 89–95.
 53. Калініченко, Н. А. Інноваційні підходи до трудової підготовки учнів / Н. А. Калініченко // Трудове навчання в шк. – 2012. – № 18. – С. 2-6.
 54. Калініченко, Н. А. Соціально-педагогічні засади трудової підготовки учнів у Сахнівській школі О. А. Захаренка / Н. А. Калініченко // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки. Спецвип / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 46–55.
 55. Калініченко, Н. А. Трудова підготовка учнів сільської школи в центральному регіоні України (друга половина ХХ століття) : дис. … д-ра пед. наук: 13.00.01 / Калініченко Надія Андріївна ; наук. консультант Мадзігон В. М. ; Ін-т педагогіки АПН України. – 2008. – 526 с.
 56. Каракоз, С. Олександр Захаренко : (1937 – 2001) / Сусанна Каракоз // Початкова шк. – 2018. − № 2. – С. 4–7.
 57. Киричок, В. А. Проблема патріотичного виховання молодших школярів у педагогічній спадщині В. Сухомлинського і О. Захаренка / В. А. Киричок // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки, Спецвип. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 64–68.
 58. Кобзаренко, В. Г. Години спілкування за спадщиною О. А. Захаренка : це не із казки – з нашого життя / В. Г. Кобзаренко // Пед. вісник. – 2010. − № 3 [Спецвип. : В. Сухомлинський і О. Захаренко: вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє]. – С. 84–
 59. Кобзаренко, В. Що значить бути толерантним : години спілкування за спадщиною Олександра Захаренка / В. Кобзаренко // Школа. – 2012. – № 8. – С. 78–
 60. Кований, А. О. Роль сімейного виховання у формуванні особистості в педагогічній спадщині О. А. Захаренка / А. О. Кований // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. Спецвип / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 215–218.
 61. Коцюрба, І. А. Спільна робота сім’ї та школи у творчій спадщині О. А. Захаренка / І. А. Коцюрба // Шк. бібліотекар. – 2014. − № 4. – С. 2–4.
 62. Кравчук, М. С. Система трудового виховання в педагогічній спадщині О. А. Захаренка / М. С. Кравчук // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2009. –Вип. 145. – С. 64–67.
 63. Кравчук, М. Соціально-педагогічні передумови становлення й розвитку наукових ідей О. А. Захаренка : оглядова інформація / М. Кравчук // Психолого-педагогічні проблеми сільської шк. : наук. зб. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : РВЦ Софія, 2007. – Вип. 21. – С. 227–231.
 64. Крутенко, О. Актуалізація педагогічної спадщини Олександра Захаренка у контексті Нової української школи / Ольга Крутенко // Рідна шк. – 2017. − № 7/8. – С. 17–20.
 65. Крутенко, О. В. Виховання гуманістичних цінностей школяра у педагогічній спадщині О. А. Захаренка : автореф. дис. … канд. пед. наук / Крутенко Ольга Володимирівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – 2012. – 23 с.
 66. Крутенко, О. В. Життя, присвячене дітям…: [про життя, діяльність та вшанування пам’яті народ. вчителя, заслуж. вчителя України, акад. АПН України, дир. Сахнівської шк. Корсунь-Шевченків. р-ну Олександра Антоновича Захаренка] / О. В. Крутенко ; Черкас. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників. – Черкаси : [б.в.], 2006. – 88 с.
 67. Крутенко, О. В. Заповіти О. А. Захаренка – педагогіка майбутнього / О. В. Крутенко // Пед. вісник. – 2012. – № 1. – С. 4–5.
 68. Крутенко, О. В. Педагогіка В. Сухомлинського, О. Захаренка та мудре слово Тараса Шевченка у формуванні загальнокультурної особистості / О. В. Крутенко // Пед. вісник. – 2015. – № 2. – С. 4–5.
 69. Крутенко, О. В. Розвиток ідей А. С. Макаренка у педагогічній спадщині О. А. Захаренка / О. В. Крутенко // Пед. вісник. – 2013. – № 4. – С. 16–18.
 70. Крутенко, О. В. Свято педагогічної творчості / О. В. Крутенко // Пед. вісник. Спецвип. : [В. Сухомлинський і О. Захаренко: вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє]. – 2010. − № 3. – С. 3–4.
 71. Крутенко, О. Виховання гуманістичних цінностей особистості школяра в педагогічній спадщині Олександра Захаренка / О. Крутенко // Рідна шк. – 2009. − № 4. – С. 22–25.
 72. Крутенко, О. Принципи авторських шкіл / Ольга Крутенко, Олександр Польовий // Школа. – 2014. – № 11. – С. 64–71.
 73. Крутенко, О. Проблема формування ціннісного ставлення до природи у педагогічній спадщині Олександра Захаренка / О. Крутенко // Нова пед. думка. – 2014. − № 3. – С. 213–215.
 74. Кузь, В. Г. В. О. Сухомлинський і О. А. Захаренко: педагогічне творення майбуття через минувшину і сьогодення / В. Г. Кузь // М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2010. – Серія: Педагогічні науки. Спецвип. – С. 34–35.
 75. Кузь, В. Слово про вчителя / В. Кузь // Пед. газ. – 2013. – Січ. (№ 1). – С. 6.
 76. Кузьменко, В. В. Формування в учнів уявлень про навколишній світ у творчому доробку В. О. Сухомлинського та О. А. Захаренка / В. В. Кузьменко // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки. Спецвип / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 41–46.
 77. Кузьмінський, А. І. Духовна спорідненість педагогічної теорії й практики В. О. Сухомлинського і О. А. Захаренка / А. І. Кузьмінський // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки. Спецвип / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 12–17.
 78. Кузьмінський, А. І. Проблеми гуманітаризації математичної освіти в творчості О. А. Захаренка / А. І. Кузьмінський // Вісн. Черкас. ун–ту. Серія: Пед. науки. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ : [б. в.], 2008. – Вип. 119. – С. 48–50.
 79. Кузьмінський, А. Феномен педагогічного успіху О. А. Захаренка / А. Кузьмінський // Освіта. – 2010. – 5 трав. (№ 22/23). – С. 5.
 80. Кузьмінський, А. Феномен педагогічного успіху О. А. Захаренка / А. Кузьмінський // Рідна шк. – 2010. − № 3. – С. 12–13.
 81. Лісова, Н. І. Діалог з громадськістю як критерій ефективності управління загальноосвітнім навчальним закладом / Н. І. Лісова // Пед. вісник. Спецвип. : В. Сухомлинський і О. Захаренко: вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє. – 2010. − № 3. – С. 24–27.
 82. Лісова, Н. І. Діалог з громадськістю як критерій ефективності управління загальноосвітнім навчальним закладом / Н. І. Лісова // Пед. вісник. Спецвип. : В. Сухомлинський і О.Захаренко: вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє. – 2010. − № 3. – С. 24–27.
 83. Логінов, А. Ю. До усвідомлення суті сучасного уроку мови та літератури (за В. О. Сухомлинським та О. А. Захаренком) / А. Ю. Логінов // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки. Спецвип / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, М-во освіти і науки України. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 43–45.
 84. А. Макаренко, В. Сухомлинський., О. Захаренко : естафета гуманної педагогіки / Черкас. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників ; упоряд. О. В. Крутенко, Ю. В. Міцай. – Черкаси : [б. в.], 2012. – 108 с.
 85. Мальований, Ю. Сьомі Захаренківські читання : [про роботу читань, присвяч. патріот. вихованню] / Ю. Мальований // Пед. газ. – 2009. – Черв. (№ 6). – С. 2.
 86. Мелешко, В. В. Втілення ідей О. А. Захаренка в розвиток педагогічної системи сільської школи / В. В. Мелешко // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки. Спецвип. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 181–185.
 87. Миронюк, Г. Виховуємо добротворців / Г. Миронюк // Школа. – 2011. – № 4. – С. 54–58.
 88. Мокляк, В. Педагогічний талант та взірцева практична діяльність О. А. Захаренка / В.Мокляк // Пед. науки : зб. наук. пр. / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2014. – Вип. 60. – С. 141–147.
 89. Моргун, В. Олександр Захаренко – лідер української й світової педагогіки ХХІ століття (до 75-ї річниці від дня народження) / В. Моргун // Пед. науки : зб. наук. пр. / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : [б. в.], 2012. – Вип. 54. – С. 131–134.
 90. Моргун, В. Педагогіка добра : від А. Макаренка та В. Сухомлинського до О. Захаренка й І. Зязюна / В. Моргун // Рідна шк. – 2014. − № 8/9. – С. 61–66.
 91. Моргун, В. Ф. Трудова педагогіка добра від А. Макаренка до О. Захаренка та І. Зязюна / В. Ф. Моргун // Витоки пед. майстерності : зб. наук. пр. Полтав. держ. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка. Серія: Пед. науки / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : [б. в.], 2008. – Вип. 5. – С. 38–48.
 92. Морозова, В. В. Слово до нащадків : розробка клас. години для учнів серед. шкіл. віку / В. В. Морозова // Пед. вісник. – 2012. – № 1. – С. 73–74.
 93. Нариси з історії розвитку новаторських навчально-виховних закладів в Україні (ХХ століття) : навч.-метод. посіб. / [Сухомлинська О. В., Курило В. С., Дічек Н. П. [та ін.] ; відп. ред.: Лобода С. М. ; художнє оформ. : Толокнова О. О.] ; НАПН України. Ін-т педагогіки, державний заклад «Луган. нац. ун-т ім Тараса Шевченка». – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2010. – 443 с.
 94. Наточій, А. М. Гуманістичні ідеї В. О. Сухомлинського і О. А. Захаренка у конструюванні виховних систем загальноосвітніх шкіл-інтернатів України / А. М. Наточій // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки. Спецвип / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, М-во освіти і науки України. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 34–38.
 95. Наумова, Б. М. Поліцентризм як новітня система в сучасній педагогіці / Б. М. Наумова //Управління шк. – 2016. − № 1/3. – С. 73–86.
 96. Ничкало, Н. Г. Спадщина академіка Олександра Захаренка : прогностичний аспект / Н. Г. Ничкало // Наук. вісн. Микол. держ. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського : [зб. наук. пр.] Серія: Пед. науки. / Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2012. – Т. 1. – Вип. 36. – С. 12–16.
 97. Ніколаєску, І. О. Аксіологічні ідеї у педагогічній спадщині О. А. Захаренка / І. О. Ніколаєску // Пед. вісник. – 2012. – № 1. – С. 23–25.
 98. Школа над Россю та її директор О. А. Захаренко – феномен освітньої і виховної діяльності на сучасному етапі розвитку української школи : зб. виступів та ст. на допомогу пед. працівникам загальноосвіт. шк. обл. // Обл. пед. читання / Рівн. обл. ін.-т післядиплом. пед. освіти. Каф. педагогіки та психології ; [уклад. Савчук Л. О.]. – Рівне : [б. в.], 2006. – 90 с.
 99. Олійник, В. В. Виховання підростаючого покоління на національних, гуманістичних, демократичних засадах у практиці авторських шкіл В. О. Сухомлинського і О. А. Захаренка (50 – 80-ті роки ХХ ст.) / В. В. Олійник // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький : ХГПА, 2012. – Вип. 13. – С. 256–261.
 100. Орлова, Н. В. Місце вчителя, вихователя у формуванні особистості: ретроспективний аспект / Н. Орлова // Наук. зап. Серія: Пед. науки. / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : [б. в.], 2006. – Вип. 71. – С. 212–216.
 101. Орлова, Н. Формування духовних цінностей дітей і молоді в творчій спадщині О. А. Захаренка : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Орлова Наталія Володимирівна ; [наук. керівник О. А. Біда] ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – 2008. – 20 с.
 102. Осадча, Ю. П. Аудіювання публіцистичного тексту : на матеріалі творів О. А. Захаренка / Ю. П. Осадча // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 19/20/21. – С. 20–29.
 103. Особистості: педагоги-новатори, попередники поліцентризму : [матеріали про видат. попередників педагогіки поліцентризму: О. Декролі, С. Т. Шацького, А. С. Макаренка, В. О. Сухомлинського, О. А. Захаренка, В. І. Курочку] / підгот. Б. Наумовим // Освітні коментарі. – 2011. – № 4. – С. 18–24.
 104. Очеретяна, Л. В. Педагогічна спадщина О. А. Захаренка та іі роль у формуванні позитивного іміджу сільської малокомплектної школи / Л. В. Очеретяна // Пед. вісник. Спецвип. : В. Сухомлинський і О. Захаренко: вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє. – 2010. − № 3. – С. 49–52.
 105. Очеретяна, Л. Учительська мудрість : (із висловів О. Захаренка) / Л. Очеретяна // Школа. – 2013. – № 12. – С. 81–83.
 106. Пащенко, Д. І. Життєвий шлях учителя-академіка О. А. Захаренка / Д. І. Пащенко // Наук. часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. пр.]. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип. 8 (18). – С. 69–72.
 107. Педагогіка добротворення для молодого покоління // Пед. газ. – 2012. – Лют. (№ 2). – С. 3.
 108. Пилипчук, В. Дві школи – паралельні світи : слово про колегу / В. Пилипчук // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2009. – № 3. – С. 69–73.
 109. Побірченко, Н. С. В. О. Сухомлинський та О. А. Захаренко: діалог через роки і відстані / Н. С. Побірченко // Пед. науки : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т. – Херсон : [б. в.], 2009. – Вип. 53. – С. 33–40.
 110. Побірченко, Н. С. Особистість учителя крізь призму поглядів В. О. Сухомлинського та О. А. Захаренка / Н. С. Побірченко // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки. Спецвип / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 17–25.
 111. Побірченко, Н. С. Особистість учителя крізь призму поглядів В. О. Сухомлинського та О. А. Захаренка / Н. С. Побірченко // Пед. вісник. Спецвип. : В. Сухомлинський і О. Захаренко: вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє. – 2010. − № 3. – С. 16–21.
 112. Поліщук, В. М. Вікова і педагогічна психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Поліщук ; Мін-во освіти і науки України, Глухів. держ. пед. ун-т. – [Вид. 3-тє, випр.]. – Суми : Університетська книга, 2010. – 351 с.
 113. Поліщук, В. М. Вікова і педагогічна психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Поліщук ; Мін-во освіти і науки України, Глухів. держ. пед. ун-т. – Суми : Університетська книга, 2007. – 330 с.
 114. Прокопенко, Л. І. Розвиток продуктивних ідей А. С. Макаренка, В. О. Сухомлинського в творчій спадщині О. А. Захаренка / Л. І. Прокопенко, О. А. Біда // Вісн. Черкас. ун-ту Серія: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ : [б. в.], 2008. – Вип. 119. – С. 97–99.
 115. Рапіна, Л. Діалог двох учителів : XVII Всеукраїнські Сухомлинівські і VIII Захаренківські педагогічні читання / Л. Рапіна // Пед. газ. – 2010. – Черв. (№ 6). – С. 4.
 116. Рапіна, Л. Діалог двох учителів : XVII Всеукраїнські Сухомлинівські і VIII Захаренківські педагогічні читання на Черкащині / Л. Рапіна // Пед. газета. – 2010. – Трав. (№ 5). – С. 1.
 117. Рапіна, Л. Педагогічні читання на Черкащині : В. О. Сухомлинський і О. А. Захаренко / Л. Рапіна // Шлях освіти. – 2010. − № 2. – С. 47–48.
 118. Ратушна, Н. М. Нехай панують на землі добро і справедливість! : розробка уроку із позаклас. читання за творами О. А. Захаренка / Н. М. Ратушна // Пед. вісн. – 2013. – № 4. – С. 36–39.
 119. Рідкоус, О. В. Основи організації навчально-виховної роботи авторської Сахнівської школи-комплексу О. А. Захаренка / О. В. Рідкоус // Таврійський вісн освіти. – 2016. − № 2. – С. 11–19.
 120. Рідкоус, О. В. Педагогічні погляди В. О. Сухомлинського та О. А. Захаренка на проблему створення ситуації успіху / О. В. Рідкоус // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки. Спецвип. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, М-во освіти і науки України. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 117–122.
 121. Різдвяні педагогічні зустрічі на Черкащині // Рідна шк. – 2014. − № 1/2. – 3-тя с. обкл.
 122. Різник, Л. Л. Реалізація концепції виховання громадянина за спадщиною В. О. Сухомлинського та О. А. Захаренка у сучасній школі / Л. Л. Різник // Пед. вісник. Спецвип. : В. Сухомлинський і О. Захаренко: вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє. – 2010. − № 3. – С. 46–48.
 123. Рогальська, І. П. Професійна підготовка учителів початкової школи у контексті педагогічної спадщини О. Захаренка та В. Сухомлинського / І. П. Рогальська // Пед. вісник. Спецвип. : В. Сухомлинський і О. Захаренко: вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє). – 2010. − №. – С. 28–30.
 124. Розвиток педагогічної думки і освіти на Черкащині : монографія / [авт. кол.: Андрощук Л. М. та ін.] ; за заг. ред. Н. С. Побірченко ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Київ : Наук. світ, 2003. – 173 с.
 125. Савченко, О. Ціннісні орієнтири авторської школи О. А. Захаренка / О. Савченко // Рідна шк. – 2017. − № 1/2. – С. 33–35.
 126. Савченко, О. Я. Педагогічні системи В. О. Сухомлинського і О. А. Захаренка: новий формат педагогічних читань / О. Я. Савченко // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки, Спецвип. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 5–7.
 127. Селецька, Г. Г. Народження школи з дитячим обличчям / Г. Г. Селецька // Пед. вісник. Спецвип. : В. Сухомлинський і О. Захаренко: вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє. – 2010. − № 3. – С. 56–58.
 128. Семеног, О. М. Художньо-педагогічний наратив як засіб формування культури педагогічного спілкування / О. М. Семеног // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. Івана Франка. Серія: Пед. науки. – 2017. – Вип. 2. – С. 243–248.
 129. Стригун, Н. Ідеї Василя Сухомлинського й Олександра Захаренка живуть у віках / Н. Стригун // Освіта України. – 2010. – 11 черв. (№ 44). – С. 3.
 130. Стригун, Н. Ідеї Олександра Захаренка у сучасній школі : [про засідання наук.-метод. ради Черкас. обл. ін-ту післядиплом. освіти на тему «Актуальність ідей Олександра Захаренка щодо формування духовної особистості в умовах сучасності»] / Н. Стригун // Освіта. – 2009. – 21 січ. (№ 3/4). – С. 5.
 131. Стригун, Н. Ідеї Олександра Захаренка у сучасній школі : [про засідання наук.-метод. ради Черкас. обл. ін-ту післядиплом. освіти на тему «Актуальність ідей Олександра Захаренка щодо формування духовної особистості в умовах сучасності»] / Н. Стригун // Освіта. – 2009. – 23 січ. (№ 6/7). – С. 2.
 132. Стригун, Н. Сахнівський феномен / Н. Стригун // Освіта України. – 2010. – 2 лют. (№ 9). – С. 4.
 133. Суховершко, Г. В. Остання зустріч з колегами / Г. В. Суховершко // Пед. вісник. Спецвип. : В. Сухомлинський і О. Захаренко: вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє. – 2010. − № 3. – С. 5–6.
 134. Сухомлинська, О. В. Школи Сухомлинського і Захаренка як альтернативи існуючим / О. В. Сухомлинська // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія.: Пед. науки, Спецвип. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 7–12.
 135. Сухомлинська, О. Чи були школи В. О. Сухомлинського і О. А. Захаренка альтернативними існуючим? / О. Сухомлинська // Рідна шк. – 2010. − № 9. – С. 13–17.
 136. Творчі ідеї О. А. Захаренка на уроках української мови і літератури / Голов. упр. освіти і науки Черкас. облдержадмін., Черкас. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; [упоряд. С. І. Січкар]. – Черкаси : [б. в.], 2010. – 60 с.
 137. 1020-річна історія шкільної освіти в Україні // Освіта України. – 2009. – 17 квіт. (№ 29/30). – С. 1–9.
 138. Формування високих моральних рис підростаючого покоління на уроках української мови (за творчою спадщиною О. А. Захаренка і В. О. Сухомлинського) / Голов. упр. освіти і науки Черкас. облдержадмін., Черкас. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників ; [упоряд.: О. І. Месевря, С. І. Січкар]. – Черкаси : [б. в.], 2010. – 80 с.
 139. Цимбалару, А. Д. Освітнє середовище в школах В. Сухомлинського і О. Захаренка / А. Д. Цимбалару // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки. Спецвип. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 193 –197.
 140. Чабаненко, І. А. Роздуми про статеве виховання в педагогічній спадщині О. А. Захаренка / І. А. Чабаненко // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки. Спецвип. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, М-во освіти і науки України. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 156–159.
 141. Чепурна, Н. М. Висвітлення ролі директора школи у розвитку педагогічного колективу у працях В. О. Сухомлинського та О. А. Захаренка / Н. М. Чепурна // Пед. вісник. Спецвип. : В. Сухомлинський і О. Захаренко: вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє. – 2010. − № 3. – С. 7–9.
 142. Чикалова, Т. Г. Традиції української етнопедагогіки у педагогічній спадщині О. А. Захаренка / Т. Г. Чикалова // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки. Спецвип. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, М-во освіти і науки України. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 49–54.
 143. Чорна, К. І. Патріотичне виховання школярів в умовах модернізаційних суспільних змін в контексті педагогічного доробку О. А. Захаренка / К. І. Чорна // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки, Спецвип. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 59–64.
 144. Чумак, Л. В. Спорідненість культів полікультурного виховання В. О. Сухомлинського і О. А. Захаренка / Л. В. Чумак // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки. Спецвип / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, М-во освіти і науки України. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 142–147.
 145. Шевченко, З. В. Поспішаймо робити добро / З. В. Шевченко // Пед. вісник. – 2011. – № 4. – С. 20–22.
 146. Щербань, В. О. Самобутня спадщина О. А. Захаренка у формуванні загальнолюдських цінностей школярів : дидакт. матеріал / В. О. Щербань, Н. В. Кравець // Пед. вісник. Спецвип. : В. Сухомлинський і О. Захаренко: вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє. – 2010. − № 3. – С. 779.
 147. Яковенко, В. Духовний батько / В. Яковенко // Освіта. – 2012. – 4–11 січ. (№ 1/2). – С. 6.
 148. Яковенко, В. Школа Олександра Захаренка – храм знань, високої моралі і необмеженої творчості / В. Яковенко // Освіта України. – 2010. – 14 верес. (№ 68). – С. 4–5.
 149. Ящук, І. П. Розвиток виховуючого середовища навчального закладу у педагогічній практиці Олександра Захаренка / І. П. Ящук // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки. Спецвип. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 197–200.

Анонси та оголошення

25.02.2024

Щиро вітаємо

ЛОБАНОВСЬКУ ІННУ ГЕОРГІЇВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родинисеред друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України Л. Д. Березівська

03.03.2022

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали