НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність О. А. Захаренка

 1. Азбука педагогічних істин від Олександра Захаренка / Черкас. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників ; [авт.-укл. Крутенко О. В.]. – Черкаси : [б. в.], 2009. – 52 с.
 2. Академік із Сахнівки : [статті, виступи, щоденникові записи та листи О. А. Захаренка] / [авт. кол.: Томенко М. В., Гресь В. А., Кремень В. Г. (переднє слово) та ін. ; під ред. А. І. Кузьмінського] ; АПН України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2008. – 438 с.
 3. Артеменко, Т. Б. Сухомлинський і Захаренко : педагогіка в ритмі серця / Т. Б. Артеменко // Педагогічний вісн. : наук.-метод. журн. – 2010. − № 3 [Спецвип. : В. Сухомлинський і О. Захаренко: вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє]. – С. 49–52.
 4. Артеменко, Т. Педагогіка в ритмі серця / Т. Артеменко // Школа. – 2012. – № 8. – С. 74–77.
 5. Березівська, Л. Д. Авторська школа Олександра Антоновича Захаренка / Л. Д. Березівська, Н. С. Побірченко ; [наук. ред. О. В. Сухомлинська]; НАПН України, Головне упр. освіти і науки Черкас. облдержадмін., Чернівец. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Черкаси : [б.в.], 2010. – 64 с.
 6. Березівська, Л. Д. Принципи індивідуального підходу до учнів у творчій спадщині В. О. Сухомлинського і О. А. Захаренка / Л. Д. Березівська // Вісн. Черкас.ун-ту. Серія: Пед. науки. Спецвип. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 126–132.
 7. Березівська, Л. Д. Формування патріотизму як цінності у школярів у творчій спадщині В. О. Сухомлинського і О. А. Захаренка / Л. Д. Березівська // Пед. науки : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т. – Херсон : [б. в.], 2009. – Вип. 53. – С. 161–168.
 8. Березівська, Л. Принцип індивідуального підходу до учнів у творчій спадщині В. О. Сухомлинського і О. А. Захаренка / Л. Березівська // Історико-педагогічний альманах : реферативна інформація / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : [б.в.], 2010. – Вип. 1. – С. 20–26.
 9. Бигар, Г. Ідеї О. А. Захаренка з проблеми формування духовних цінностей у школярів і молоді / Г. Бигар, М. Колотило // Наук. вісн. Чернів. ун-ту.. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. – Вип. 516. Педагогіка та психологія. – С. 3–8.
 10. Бібік, Н. М. Пізнавальний інтерес у педагогічних системах В. О. Сухомлинського і О. А. Захаренка / Н. М. Бібік // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки. Спецвип / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 25–29.
 11. Біда, О. А. А. С. Макаренко, В. О. Сухомлинський, О. А. Захаренко – наше минуле, наше сьогодні, наше майбутнє / О. А. Біда, Л. І. Прокопенко // Матеріали Міжнар. науково-практ. конф. «Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності», присвяченої 120-й річниці з дня народження видатного педагога та Всеукраїнського науково-практич. семінару «Упровадження ідей А. С. Макаренка в управління навчальними закладами» / АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, Ін-т пед. освіти і освіти для дорослих АПН України, Укр. асоц. А. С. Макаренка, Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М. В. Остроградського. – Полтава, 2008. – С. 33–35.
 12. Біда, О. Реалізаціця ідей утвердження загальнолюдських цінностей в Сахнівській школі : обзорная информация / О. Біда, Л. Прокопенко, Н. Орлова // Психолого-педагогічні проблеми сільської шк. : наук. зб. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : РВЦ Софія, 2007. – Вип. 21. – С. 216–221.
 13. Бондар, Л. С. В. Сухомлинський та О. Захаренко про спільну роботу школи і сім’ї / Л. С. Бондар // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед науки. Спецвип / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, М-во освіти і науки України. – Черкаси : [б. в.], 2010. –– С. 30–34.
 14. Бондар, Л. С. Питання співдружності школи і сім’ї у творчій спадщині В. О. Сухомлинського та О. А. Захаренка / Л. С. Бондар // Педагогіка і психологія. – 2010. − № 2. – С. 79–87.
 15. Бондаренко, Т. В. Поради О. А. Захаренка у сучасному вимірі / Т. В. Бондаренко // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки. Спецвип / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, М-во освіти і науки України. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 94–98.
 16. Бондаренко, Т. В. Поради О. А. Захаренка у сучасному вимірі / Т. В. Бондаренко // Пед. вісник – 2011. – № 4. – С. 18–20.
 17. Бондарчук, Г. П. Освітнє середовище як чинник соціалізації школяра в педагогічній спадщині В. Сухомлинського і О. Захаренка / Г. П. Бондарчук // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки. Спецвип / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, М-во освіти і науки України. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 89–94.
 18. Бричок, С. Б. Інноваційні поди до вивчення спадщини В. Сухомлинського та О. Захаренка в курсі «ідхІсторія педагогіки» / С. Б. Бричок // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки, Спецвип. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, М-во освіти і науки України. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 150–153.
 19. Бутенко, О. Г. В. Сухомлинський і О. Захаренко : взаємодія сім’ї та школи у вихованні шанобливого ставлення до матері / О. Г. Бутенко // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки. Спецвип / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, М-во освіти і науки України. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 98–102.
 20. В. О. Сухомлинський і О. Захаренко: вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє : XVII Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю» та VIII Всеукраїнські Захаренківські педагогічні читання // Шлях освіти. – 2010. − № 1. – 3-я с. обкл.
 21. В. Сухомлинський і О. Захаренко: діалог через роки і відстані // Голов. упр. освіти і науки Черкас. облдержадмін., Черкас. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників ; [упоряд.: Крутенко Ольга Володимирівна]. – Черкаси : [б. в.], 2010. – 126 с.
 22. Василенко, О. Між аксіом і теорем : календар від «Серенади Математиці» / О. Василенко // Математика в шк. України. – 2017. − № 4/5. – С. 75–80.
 23. Великий Добротворець : статті, спогади, присвячені О. А. Захаренку / Від. освіти Корсунь-Шевченків. район. держадмін., Район. метод. каб. район. орг. Профспілки працівників освіти і науки, Район. об-ня Всеукр. т-ва «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка ;[ред.-уклад. – Володимир Олександрович Метелиця]. – Корсунь-Шевченківський : [б. в.], 2010. – 128 с.
 24. Виконуючи заповіт Олександра Захаренка // Освіта України. – 2010. – 14 верес. (№ 68). – С. 5.
 25. Виховна система школи у контексті викликів часу. Розвиток ідей О. А. Захаренка сучасними педагогами : посіб. / [авт.-уклад.: Чепурна Н. М., Крутенко О. В.]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2015. – 223 с.
 26. Волошенко, О. В. В. О. Сухомлинський та О. А. Захаренко : досвід піклування про професійний розвиток педагогічного колективу / О. В. Волошенко, В. І. Хрипун // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки. Спецвип / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, М-во освіти і науки України. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 147–149.
 27. Гаряча, С. А. Школа як простір істини в гуманній педагогіці О. Захаренка та Ш. Амонашвілі / С. А. Гаряча // Пед. вісник. – 2013. – № 1/2. – С. 24–26.
 28. Деякі поради щодо формування в учнів загальнолюдських цінностей : за матеріалами Сахнівської серед. школи Корсунь-Шевченківського р-ну Черкаської обл. / [уклад.: С. О. Захаренко, Н. В. Орлова ; ред. Л. І. Прокопенко ; рец.: О. А. Біда, А. І. Кузьмінський, М. І. Сметанський] ; Мін-во освіти і науки України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2006. – 287 с.
 29. Джерела духовності : упровадження принципів гуманної педагогіки в практику роботи початкової школи / [авт. кол.: Л. Г. Дмитренко (упоряд.), Л. О. Лавриненко та ін. ; голов. ред. Ю. Є. Бардакова]. – Харків : Основа, 2015. – 142, [1] с. – (Серія «Бібліотека журналу «Початкове навчання та виховання» ; вип. 10(142)).
 30. Дорошенко, Ю. Компетентність та профільне навчання за Захаренком / Ю. Дорошенко // Молодь і ринок. – 2012. − № 5. – С. 15–19.
 31. Дудник, Г. Я. У країні загальнолюдських цінностей : виховна година / Г. Я. Дудник // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 26. – С. 25–28.
 32. Жалдак, О. Поспішайте робити добро / О. Жалдак // Освіта. – 2012. – 8–15 лют. (№ 6/7). – С. 6.
 33. Завгородня, Т. К. Проблема виховання особистості у колективі в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського та О. А. Захаренка / Т. К. Завгородня // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки. Спецвип / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 55–59.
 34. Завгородня, Т. Проблеми виховання особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського та О. А. Захаренка / Т. Завгородня // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2009. – Вип. 498 : Педагогіка та психологія – С. 78–86.
 35. Зазюн, І. «О. А. Захаренко і сучасна школа» : круглий стіл АПН України / І. Зазюн // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 1/2. – С. 144–151.
 36. Захаренко, О. С. Впровадження ідей О. А. Захаренка щодо родинного виховання в практику роботи шкіл Черкаської області / О. С. Захаренко, С. О. Захаренко // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед науки.: оглядова інформація / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ : [б. в.], 2008. – Вип. 119. – С. 22–25.
 37. Олександр Захаренко : педагогіка, спрямована в майбутнє / Комунал. навч. заклад Черкас. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників Черкас. обл. ради ; [авт.-уклад.: Н. М. Чепурна, Крутенко О. В.]. – Черкаси : Ю. А. Чабаненко, 2017. – 151 с.
 38. Олександр Захаренко. Учитель. Директор. Академік : нариси, роздуми, спогади / ред. В. П. Яковенко ; уклад. В. П. Яковенко ; ілюстр. В. О. Захаренко. – Київ : Варта, 2012. – 285 с.
 39. О. А. Захаренко про превентивне виховання : хрестоматія / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [уклад.: Л. І. Прокопенко, С. О. Захаренко, О. А. Захаренко ; за ред. А. І. Кузьмінського]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – 103 с.
 40. Захаренко, С. Дитиноцентризм-провідна лінія в педагогічній спадщині О. А. Захаренка / С. Захаренко // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2013. – № 4. – С. 63–66.
 41. Захаренко, С. О. Засади родинного виховання в творчій спадщині О. А. Захаренка / С. О. Захаренко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Полтав. держ. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка. Серія: Пед. науки / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : [б. в.], 2008. – Вип. 4. – С. 149–156.
 42. Захаренко, С. О. О. А. Захаренко про родинне виховання : хрестоматія / С. О. Захаренко ; [рец.: О. А. Біда, А. І. Кузьмінський, М. І. Сметанський ; за ред. Л. І. Прокопенко] ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2006. – 99 с.
 43. Захаренко, С. О. Проблеми родинного виховання у творчій спадщині О. А. Захаренка : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Захаренко Сергій Олександрович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – 2008. – 20 с.
 44. Захаренко, С. О. Формування духовних цінностей молоді у творчій спадщині Олександра Антоновича Захаренка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. О. Захаренко, Н. В. Орлова ; [ред. Л. І. Прокопенко ; рец.: М. Б. Євтух, А. І. Кузьмінський, М. І. Сметанський] ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2006. – 251 с.
 45. Захаренко, С. Олександр Захаренко: жити за законами Істини, Добра і Краси / С. Захаренко // Рідна шк. – 2017. − № 1/2. – С. 32.
 46. Захаренко, С. Педагогіка конкретної мети як провідний виховний метод у системі превентивного виховання О. А. Захаренка / С. Захаренко, О. Захаренко // Рідна шк. – 2011. − № 1/2. – С. 18–22.
 47. Захаренко, С. Педагогічні погляди О. А. Захаренка на родинне виховання / С. Захаренко // Рідна шк. – 2010. − № 3. – С. 14–17.
 48. Захаренко, С. Формування громадянина-патріота у педагогічній системі О. А. Захаренка / С. Захаренко, О. Коваленко // Рідна шк. – 2013. − № 6. – С. 36–40.
 49. Зоря, В. Г. Реалізація концепції праці у виховних системах педагогічної спадщини В. Сухомлинського і О. Захаренка / В. Г. Зоря // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки. Спецвип / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, М-во освіти і науки України. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 129–132.
 50. Іванюк, Г. Гуманістична модель навчально-виховного середовища сільської школи в теоретико-практичній спадщині О. А. Захаренка / Г. Іванюк // Психолого-педагогічні проблеми сільської шк. : наук. зб. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : [б. в.], 2007. – Вип. 22. – С. 201–209.
 51. Іванюк, Г. І. Соціально-педагогічні засади розвитку сільської школи в Україні (1958−2000 рр.) / Іванюк Г. І. ; [наук. консультант Мадзігон В. М.] ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ : Пед. думка, 2007. – 407 с.
 52. Іщук, Н. В. Учителю! Нехай не згасне свіча твоєї мудрості ніколи! / Н. В. Іщук. //Управління шк. – 2015. − № 19/21. – С. 89–95.
 53. Калініченко, Н. А. Інноваційні підходи до трудової підготовки учнів / Н. А. Калініченко // Трудове навчання в шк. – 2012. – № 18. – С. 2-6.
 54. Калініченко, Н. А. Соціально-педагогічні засади трудової підготовки учнів у Сахнівській школі О. А. Захаренка / Н. А. Калініченко // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки. Спецвип / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 46–55.
 55. Калініченко, Н. А. Трудова підготовка учнів сільської школи в центральному регіоні України (друга половина ХХ століття) : дис. … д-ра пед. наук: 13.00.01 / Калініченко Надія Андріївна ; наук. консультант Мадзігон В. М. ; Ін-т педагогіки АПН України. – 2008. – 526 с.
 56. Каракоз, С. Олександр Захаренко : (1937 – 2001) / Сусанна Каракоз // Початкова шк. – 2018. − № 2. – С. 4–7.
 57. Киричок, В. А. Проблема патріотичного виховання молодших школярів у педагогічній спадщині В. Сухомлинського і О. Захаренка / В. А. Киричок // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки, Спецвип. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 64–68.
 58. Кобзаренко, В. Г. Години спілкування за спадщиною О. А. Захаренка : це не із казки – з нашого життя / В. Г. Кобзаренко // Пед. вісник. – 2010. − № 3 [Спецвип. : В. Сухомлинський і О. Захаренко: вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє]. – С. 84–
 59. Кобзаренко, В. Що значить бути толерантним : години спілкування за спадщиною Олександра Захаренка / В. Кобзаренко // Школа. – 2012. – № 8. – С. 78–
 60. Кований, А. О. Роль сімейного виховання у формуванні особистості в педагогічній спадщині О. А. Захаренка / А. О. Кований // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. Спецвип / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 215–218.
 61. Коцюрба, І. А. Спільна робота сім’ї та школи у творчій спадщині О. А. Захаренка / І. А. Коцюрба // Шк. бібліотекар. – 2014. − № 4. – С. 2–4.
 62. Кравчук, М. С. Система трудового виховання в педагогічній спадщині О. А. Захаренка / М. С. Кравчук // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2009. –Вип. 145. – С. 64–67.
 63. Кравчук, М. Соціально-педагогічні передумови становлення й розвитку наукових ідей О. А. Захаренка : оглядова інформація / М. Кравчук // Психолого-педагогічні проблеми сільської шк. : наук. зб. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : РВЦ Софія, 2007. – Вип. 21. – С. 227–231.
 64. Крутенко, О. Актуалізація педагогічної спадщини Олександра Захаренка у контексті Нової української школи / Ольга Крутенко // Рідна шк. – 2017. − № 7/8. – С. 17–20.
 65. Крутенко, О. В. Виховання гуманістичних цінностей школяра у педагогічній спадщині О. А. Захаренка : автореф. дис. … канд. пед. наук / Крутенко Ольга Володимирівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – 2012. – 23 с.
 66. Крутенко, О. В. Життя, присвячене дітям…: [про життя, діяльність та вшанування пам’яті народ. вчителя, заслуж. вчителя України, акад. АПН України, дир. Сахнівської шк. Корсунь-Шевченків. р-ну Олександра Антоновича Захаренка] / О. В. Крутенко ; Черкас. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників. – Черкаси : [б.в.], 2006. – 88 с.
 67. Крутенко, О. В. Заповіти О. А. Захаренка – педагогіка майбутнього / О. В. Крутенко // Пед. вісник. – 2012. – № 1. – С. 4–5.
 68. Крутенко, О. В. Педагогіка В. Сухомлинського, О. Захаренка та мудре слово Тараса Шевченка у формуванні загальнокультурної особистості / О. В. Крутенко // Пед. вісник. – 2015. – № 2. – С. 4–5.
 69. Крутенко, О. В. Розвиток ідей А. С. Макаренка у педагогічній спадщині О. А. Захаренка / О. В. Крутенко // Пед. вісник. – 2013. – № 4. – С. 16–18.
 70. Крутенко, О. В. Свято педагогічної творчості / О. В. Крутенко // Пед. вісник. Спецвип. : [В. Сухомлинський і О. Захаренко: вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє]. – 2010. − № 3. – С. 3–4.
 71. Крутенко, О. Виховання гуманістичних цінностей особистості школяра в педагогічній спадщині Олександра Захаренка / О. Крутенко // Рідна шк. – 2009. − № 4. – С. 22–25.
 72. Крутенко, О. Принципи авторських шкіл / Ольга Крутенко, Олександр Польовий // Школа. – 2014. – № 11. – С. 64–71.
 73. Крутенко, О. Проблема формування ціннісного ставлення до природи у педагогічній спадщині Олександра Захаренка / О. Крутенко // Нова пед. думка. – 2014. − № 3. – С. 213–215.
 74. Кузь, В. Г. В. О. Сухомлинський і О. А. Захаренко: педагогічне творення майбуття через минувшину і сьогодення / В. Г. Кузь // М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2010. – Серія: Педагогічні науки. Спецвип. – С. 34–35.
 75. Кузь, В. Слово про вчителя / В. Кузь // Пед. газ. – 2013. – Січ. (№ 1). – С. 6.
 76. Кузьменко, В. В. Формування в учнів уявлень про навколишній світ у творчому доробку В. О. Сухомлинського та О. А. Захаренка / В. В. Кузьменко // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки. Спецвип / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 41–46.
 77. Кузьмінський, А. І. Духовна спорідненість педагогічної теорії й практики В. О. Сухомлинського і О. А. Захаренка / А. І. Кузьмінський // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки. Спецвип / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 12–17.
 78. Кузьмінський, А. І. Проблеми гуманітаризації математичної освіти в творчості О. А. Захаренка / А. І. Кузьмінський // Вісн. Черкас. ун–ту. Серія: Пед. науки. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ : [б. в.], 2008. – Вип. 119. – С. 48–50.
 79. Кузьмінський, А. Феномен педагогічного успіху О. А. Захаренка / А. Кузьмінський // Освіта. – 2010. – 5 трав. (№ 22/23). – С. 5.
 80. Кузьмінський, А. Феномен педагогічного успіху О. А. Захаренка / А. Кузьмінський // Рідна шк. – 2010. − № 3. – С. 12–13.
 81. Лісова, Н. І. Діалог з громадськістю як критерій ефективності управління загальноосвітнім навчальним закладом / Н. І. Лісова // Пед. вісник. Спецвип. : В. Сухомлинський і О. Захаренко: вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє. – 2010. − № 3. – С. 24–27.
 82. Лісова, Н. І. Діалог з громадськістю як критерій ефективності управління загальноосвітнім навчальним закладом / Н. І. Лісова // Пед. вісник. Спецвип. : В. Сухомлинський і О.Захаренко: вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє. – 2010. − № 3. – С. 24–27.
 83. Логінов, А. Ю. До усвідомлення суті сучасного уроку мови та літератури (за В. О. Сухомлинським та О. А. Захаренком) / А. Ю. Логінов // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки. Спецвип / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, М-во освіти і науки України. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 43–45.
 84. А. Макаренко, В. Сухомлинський., О. Захаренко : естафета гуманної педагогіки / Черкас. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників ; упоряд. О. В. Крутенко, Ю. В. Міцай. – Черкаси : [б. в.], 2012. – 108 с.
 85. Мальований, Ю. Сьомі Захаренківські читання : [про роботу читань, присвяч. патріот. вихованню] / Ю. Мальований // Пед. газ. – 2009. – Черв. (№ 6). – С. 2.
 86. Мелешко, В. В. Втілення ідей О. А. Захаренка в розвиток педагогічної системи сільської школи / В. В. Мелешко // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки. Спецвип. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 181–185.
 87. Миронюк, Г. Виховуємо добротворців / Г. Миронюк // Школа. – 2011. – № 4. – С. 54–58.
 88. Мокляк, В. Педагогічний талант та взірцева практична діяльність О. А. Захаренка / В.Мокляк // Пед. науки : зб. наук. пр. / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2014. – Вип. 60. – С. 141–147.
 89. Моргун, В. Олександр Захаренко – лідер української й світової педагогіки ХХІ століття (до 75-ї річниці від дня народження) / В. Моргун // Пед. науки : зб. наук. пр. / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : [б. в.], 2012. – Вип. 54. – С. 131–134.
 90. Моргун, В. Педагогіка добра : від А. Макаренка та В. Сухомлинського до О. Захаренка й І. Зязюна / В. Моргун // Рідна шк. – 2014. − № 8/9. – С. 61–66.
 91. Моргун, В. Ф. Трудова педагогіка добра від А. Макаренка до О. Захаренка та І. Зязюна / В. Ф. Моргун // Витоки пед. майстерності : зб. наук. пр. Полтав. держ. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка. Серія: Пед. науки / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : [б. в.], 2008. – Вип. 5. – С. 38–48.
 92. Морозова, В. В. Слово до нащадків : розробка клас. години для учнів серед. шкіл. віку / В. В. Морозова // Пед. вісник. – 2012. – № 1. – С. 73–74.
 93. Нариси з історії розвитку новаторських навчально-виховних закладів в Україні (ХХ століття) : навч.-метод. посіб. / [Сухомлинська О. В., Курило В. С., Дічек Н. П. [та ін.] ; відп. ред.: Лобода С. М. ; художнє оформ. : Толокнова О. О.] ; НАПН України. Ін-т педагогіки, державний заклад «Луган. нац. ун-т ім Тараса Шевченка». – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2010. – 443 с.
 94. Наточій, А. М. Гуманістичні ідеї В. О. Сухомлинського і О. А. Захаренка у конструюванні виховних систем загальноосвітніх шкіл-інтернатів України / А. М. Наточій // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки. Спецвип / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, М-во освіти і науки України. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 34–38.
 95. Наумова, Б. М. Поліцентризм як новітня система в сучасній педагогіці / Б. М. Наумова //Управління шк. – 2016. − № 1/3. – С. 73–86.
 96. Ничкало, Н. Г. Спадщина академіка Олександра Захаренка : прогностичний аспект / Н. Г. Ничкало // Наук. вісн. Микол. держ. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського : [зб. наук. пр.] Серія: Пед. науки. / Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2012. – Т. 1. – Вип. 36. – С. 12–16.
 97. Ніколаєску, І. О. Аксіологічні ідеї у педагогічній спадщині О. А. Захаренка / І. О. Ніколаєску // Пед. вісник. – 2012. – № 1. – С. 23–25.
 98. Школа над Россю та її директор О. А. Захаренко – феномен освітньої і виховної діяльності на сучасному етапі розвитку української школи : зб. виступів та ст. на допомогу пед. працівникам загальноосвіт. шк. обл. // Обл. пед. читання / Рівн. обл. ін.-т післядиплом. пед. освіти. Каф. педагогіки та психології ; [уклад. Савчук Л. О.]. – Рівне : [б. в.], 2006. – 90 с.
 99. Олійник, В. В. Виховання підростаючого покоління на національних, гуманістичних, демократичних засадах у практиці авторських шкіл В. О. Сухомлинського і О. А. Захаренка (50 – 80-ті роки ХХ ст.) / В. В. Олійник // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький : ХГПА, 2012. – Вип. 13. – С. 256–261.
 100. Орлова, Н. В. Місце вчителя, вихователя у формуванні особистості: ретроспективний аспект / Н. Орлова // Наук. зап. Серія: Пед. науки. / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : [б. в.], 2006. – Вип. 71. – С. 212–216.
 101. Орлова, Н. Формування духовних цінностей дітей і молоді в творчій спадщині О. А. Захаренка : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Орлова Наталія Володимирівна ; [наук. керівник О. А. Біда] ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – 2008. – 20 с.
 102. Осадча, Ю. П. Аудіювання публіцистичного тексту : на матеріалі творів О. А. Захаренка / Ю. П. Осадча // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 19/20/21. – С. 20–29.
 103. Особистості: педагоги-новатори, попередники поліцентризму : [матеріали про видат. попередників педагогіки поліцентризму: О. Декролі, С. Т. Шацького, А. С. Макаренка, В. О. Сухомлинського, О. А. Захаренка, В. І. Курочку] / підгот. Б. Наумовим // Освітні коментарі. – 2011. – № 4. – С. 18–24.
 104. Очеретяна, Л. В. Педагогічна спадщина О. А. Захаренка та іі роль у формуванні позитивного іміджу сільської малокомплектної школи / Л. В. Очеретяна // Пед. вісник. Спецвип. : В. Сухомлинський і О. Захаренко: вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє. – 2010. − № 3. – С. 49–52.
 105. Очеретяна, Л. Учительська мудрість : (із висловів О. Захаренка) / Л. Очеретяна // Школа. – 2013. – № 12. – С. 81–83.
 106. Пащенко, Д. І. Життєвий шлях учителя-академіка О. А. Захаренка / Д. І. Пащенко // Наук. часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. пр.]. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип. 8 (18). – С. 69–72.
 107. Педагогіка добротворення для молодого покоління // Пед. газ. – 2012. – Лют. (№ 2). – С. 3.
 108. Пилипчук, В. Дві школи – паралельні світи : слово про колегу / В. Пилипчук // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2009. – № 3. – С. 69–73.
 109. Побірченко, Н. С. В. О. Сухомлинський та О. А. Захаренко: діалог через роки і відстані / Н. С. Побірченко // Пед. науки : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т. – Херсон : [б. в.], 2009. – Вип. 53. – С. 33–40.
 110. Побірченко, Н. С. Особистість учителя крізь призму поглядів В. О. Сухомлинського та О. А. Захаренка / Н. С. Побірченко // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки. Спецвип / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 17–25.
 111. Побірченко, Н. С. Особистість учителя крізь призму поглядів В. О. Сухомлинського та О. А. Захаренка / Н. С. Побірченко // Пед. вісник. Спецвип. : В. Сухомлинський і О. Захаренко: вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє. – 2010. − № 3. – С. 16–21.
 112. Поліщук, В. М. Вікова і педагогічна психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Поліщук ; Мін-во освіти і науки України, Глухів. держ. пед. ун-т. – [Вид. 3-тє, випр.]. – Суми : Університетська книга, 2010. – 351 с.
 113. Поліщук, В. М. Вікова і педагогічна психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Поліщук ; Мін-во освіти і науки України, Глухів. держ. пед. ун-т. – Суми : Університетська книга, 2007. – 330 с.
 114. Прокопенко, Л. І. Розвиток продуктивних ідей А. С. Макаренка, В. О. Сухомлинського в творчій спадщині О. А. Захаренка / Л. І. Прокопенко, О. А. Біда // Вісн. Черкас. ун-ту Серія: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ : [б. в.], 2008. – Вип. 119. – С. 97–99.
 115. Рапіна, Л. Діалог двох учителів : XVII Всеукраїнські Сухомлинівські і VIII Захаренківські педагогічні читання / Л. Рапіна // Пед. газ. – 2010. – Черв. (№ 6). – С. 4.
 116. Рапіна, Л. Діалог двох учителів : XVII Всеукраїнські Сухомлинівські і VIII Захаренківські педагогічні читання на Черкащині / Л. Рапіна // Пед. газета. – 2010. – Трав. (№ 5). – С. 1.
 117. Рапіна, Л. Педагогічні читання на Черкащині : В. О. Сухомлинський і О. А. Захаренко / Л. Рапіна // Шлях освіти. – 2010. − № 2. – С. 47–48.
 118. Ратушна, Н. М. Нехай панують на землі добро і справедливість! : розробка уроку із позаклас. читання за творами О. А. Захаренка / Н. М. Ратушна // Пед. вісн. – 2013. – № 4. – С. 36–39.
 119. Рідкоус, О. В. Основи організації навчально-виховної роботи авторської Сахнівської школи-комплексу О. А. Захаренка / О. В. Рідкоус // Таврійський вісн освіти. – 2016. − № 2. – С. 11–19.
 120. Рідкоус, О. В. Педагогічні погляди В. О. Сухомлинського та О. А. Захаренка на проблему створення ситуації успіху / О. В. Рідкоус // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки. Спецвип. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, М-во освіти і науки України. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 117–122.
 121. Різдвяні педагогічні зустрічі на Черкащині // Рідна шк. – 2014. − № 1/2. – 3-тя с. обкл.
 122. Різник, Л. Л. Реалізація концепції виховання громадянина за спадщиною В. О. Сухомлинського та О. А. Захаренка у сучасній школі / Л. Л. Різник // Пед. вісник. Спецвип. : В. Сухомлинський і О. Захаренко: вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє. – 2010. − № 3. – С. 46–48.
 123. Рогальська, І. П. Професійна підготовка учителів початкової школи у контексті педагогічної спадщини О. Захаренка та В. Сухомлинського / І. П. Рогальська // Пед. вісник. Спецвип. : В. Сухомлинський і О. Захаренко: вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє). – 2010. − №. – С. 28–30.
 124. Розвиток педагогічної думки і освіти на Черкащині : монографія / [авт. кол.: Андрощук Л. М. та ін.] ; за заг. ред. Н. С. Побірченко ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Київ : Наук. світ, 2003. – 173 с.
 125. Савченко, О. Ціннісні орієнтири авторської школи О. А. Захаренка / О. Савченко // Рідна шк. – 2017. − № 1/2. – С. 33–35.
 126. Савченко, О. Я. Педагогічні системи В. О. Сухомлинського і О. А. Захаренка: новий формат педагогічних читань / О. Я. Савченко // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки, Спецвип. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 5–7.
 127. Селецька, Г. Г. Народження школи з дитячим обличчям / Г. Г. Селецька // Пед. вісник. Спецвип. : В. Сухомлинський і О. Захаренко: вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє. – 2010. − № 3. – С. 56–58.
 128. Семеног, О. М. Художньо-педагогічний наратив як засіб формування культури педагогічного спілкування / О. М. Семеног // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. Івана Франка. Серія: Пед. науки. – 2017. – Вип. 2. – С. 243–248.
 129. Стригун, Н. Ідеї Василя Сухомлинського й Олександра Захаренка живуть у віках / Н. Стригун // Освіта України. – 2010. – 11 черв. (№ 44). – С. 3.
 130. Стригун, Н. Ідеї Олександра Захаренка у сучасній школі : [про засідання наук.-метод. ради Черкас. обл. ін-ту післядиплом. освіти на тему «Актуальність ідей Олександра Захаренка щодо формування духовної особистості в умовах сучасності»] / Н. Стригун // Освіта. – 2009. – 21 січ. (№ 3/4). – С. 5.
 131. Стригун, Н. Ідеї Олександра Захаренка у сучасній школі : [про засідання наук.-метод. ради Черкас. обл. ін-ту післядиплом. освіти на тему «Актуальність ідей Олександра Захаренка щодо формування духовної особистості в умовах сучасності»] / Н. Стригун // Освіта. – 2009. – 23 січ. (№ 6/7). – С. 2.
 132. Стригун, Н. Сахнівський феномен / Н. Стригун // Освіта України. – 2010. – 2 лют. (№ 9). – С. 4.
 133. Суховершко, Г. В. Остання зустріч з колегами / Г. В. Суховершко // Пед. вісник. Спецвип. : В. Сухомлинський і О. Захаренко: вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє. – 2010. − № 3. – С. 5–6.
 134. Сухомлинська, О. В. Школи Сухомлинського і Захаренка як альтернативи існуючим / О. В. Сухомлинська // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія.: Пед. науки, Спецвип. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 7–12.
 135. Сухомлинська, О. Чи були школи В. О. Сухомлинського і О. А. Захаренка альтернативними існуючим? / О. Сухомлинська // Рідна шк. – 2010. − № 9. – С. 13–17.
 136. Творчі ідеї О. А. Захаренка на уроках української мови і літератури / Голов. упр. освіти і науки Черкас. облдержадмін., Черкас. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; [упоряд. С. І. Січкар]. – Черкаси : [б. в.], 2010. – 60 с.
 137. 1020-річна історія шкільної освіти в Україні // Освіта України. – 2009. – 17 квіт. (№ 29/30). – С. 1–9.
 138. Формування високих моральних рис підростаючого покоління на уроках української мови (за творчою спадщиною О. А. Захаренка і В. О. Сухомлинського) / Голов. упр. освіти і науки Черкас. облдержадмін., Черкас. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників ; [упоряд.: О. І. Месевря, С. І. Січкар]. – Черкаси : [б. в.], 2010. – 80 с.
 139. Цимбалару, А. Д. Освітнє середовище в школах В. Сухомлинського і О. Захаренка / А. Д. Цимбалару // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки. Спецвип. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 193 –197.
 140. Чабаненко, І. А. Роздуми про статеве виховання в педагогічній спадщині О. А. Захаренка / І. А. Чабаненко // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки. Спецвип. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, М-во освіти і науки України. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 156–159.
 141. Чепурна, Н. М. Висвітлення ролі директора школи у розвитку педагогічного колективу у працях В. О. Сухомлинського та О. А. Захаренка / Н. М. Чепурна // Пед. вісник. Спецвип. : В. Сухомлинський і О. Захаренко: вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє. – 2010. − № 3. – С. 7–9.
 142. Чикалова, Т. Г. Традиції української етнопедагогіки у педагогічній спадщині О. А. Захаренка / Т. Г. Чикалова // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки. Спецвип. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, М-во освіти і науки України. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 49–54.
 143. Чорна, К. І. Патріотичне виховання школярів в умовах модернізаційних суспільних змін в контексті педагогічного доробку О. А. Захаренка / К. І. Чорна // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки, Спецвип. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 59–64.
 144. Чумак, Л. В. Спорідненість культів полікультурного виховання В. О. Сухомлинського і О. А. Захаренка / Л. В. Чумак // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки. Спецвип / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, М-во освіти і науки України. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 142–147.
 145. Шевченко, З. В. Поспішаймо робити добро / З. В. Шевченко // Пед. вісник. – 2011. – № 4. – С. 20–22.
 146. Щербань, В. О. Самобутня спадщина О. А. Захаренка у формуванні загальнолюдських цінностей школярів : дидакт. матеріал / В. О. Щербань, Н. В. Кравець // Пед. вісник. Спецвип. : В. Сухомлинський і О. Захаренко: вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє. – 2010. − № 3. – С. 779.
 147. Яковенко, В. Духовний батько / В. Яковенко // Освіта. – 2012. – 4–11 січ. (№ 1/2). – С. 6.
 148. Яковенко, В. Школа Олександра Захаренка – храм знань, високої моралі і необмеженої творчості / В. Яковенко // Освіта України. – 2010. – 14 верес. (№ 68). – С. 4–5.
 149. Ящук, І. П. Розвиток виховуючого середовища навчального закладу у педагогічній практиці Олександра Захаренка / І. П. Ящук // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки. Спецвип. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2010. – С. 197–200.

Анонси та оголошення

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

08.02.2024

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського оголошує конкурс на заміщення вакантної посади заступника директора з наукової роботи (бібліотечної) Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали