НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність М. Д. Ярмаченка

 1. Академік-засновник і перший президент Ярмаченко Микола Дмитрович // Літопис сучасної освіти і науки України: «Інститут педагогіки НАПН України: 90 років історії і звершень» = Chronicle of modern education and science of Ukraine: «Institute of Pedagogy of NAPS of Ukraine: 90 years of history and achievements» / [редкол.: О. М. Топузов, М. В. Головко, Л. М. Калініна та ін.]. – Київ, 2016. – С. 13. – Текст укр., англ.
 2. Всеукраїнський круглий стіл «Внесок Миколи Дмитровича Ярмаченка у розвиток української освіти та педагогічної науки (до 90‑річчя від дня народження)» [Електронний ресурс] : [про участь у заході фахівців Держ. наук.-пед. б-ки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України, 6 верес. 2018 р.] / матеріал підгот. С. В. Лапаєнко // Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського : офіц. портал. – Текст. дані. – Київ, 2018. – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/ua/?news=18271 (дата звернення: 31.07.2023). – Назва з екрана.
 3. Гладченко, І. Започаткування та розвиток в Україні системи підготовки науково-педагогічних кадрів спеціальних педагогів [Електронний ресурс] / Гладченко І., Супрун Д., Супрун М. // Спеціальна освіта: проблеми та перспективи : матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 квіт. 2021р. / за ред. О. В. Гаврилова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка [та ін.]. – Текст. дані. – Кам’янець-Подільський, 2021. – С. 63– – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/36912 (дата звернення: 25.07.2023). – Назва з екрана.
  Окреслено внесок М. Д. Ярмаченка у формування української науково-педагогічної школи в галузі спеціальної педагогіки і психології.
 1. Гончаренко, С. Ярмаченко Микола Дмитрович / Семен Гончаренко // Український педагогічний енциклопедичний словник / Семен Гончаренко. – Вид. 2-ге, допов. й випр. – Рівне, 2011. – С. 511.
 2. Дічек, Н. З історії розвитку педагогічної думки в Україні: Інституту педагогіки АПН України – 80 років! / Наталія Дічек // Інформатика та інформ. технології в навч. закл. – 2007. – № 2. – С. 3–21. – Бібліогр.: 19 назв.
 3. Дічек,Н. Перший президент Академії : до 90-річчя від дня народж. Миколи Ярмаченка / Наталія Дічек // Пед. газета. – – Лип. – серп. (№ 4). – С. 3.
 4. Дічек, Н. Розвиток української педагогічної думки: віхи поступу / Наталія Дічек // Рідна шк. – 2012. – № 6. – С. 79–80.
 5. *Дічек, Н. Микола Ярмаченко: життя людини як персоніфікована історія нації / Дічек Наталія // Theoretical foundations of scientists and modern opinions regarding the implementation of modern trends : Proceedings of the XXV International Scientific and Practical Conference, San Francisco, USA, June 27–30, 2023. San Francisco : International Science Group, 2023. С. 267–271. – Бібліогр.: 14 назв.
 6. Дічек, Н. П. Ярмаченко Микола Дмитрович / Н. П. Дічек // Енциклопедія освіти / НАПН України ; голов. ред. В. Г. Кремень. – 2-ге вид., допов. та перероб. – Київ, 2021. – С. 1122–1123.
 7. До 90-річчя від дня народження М. Д. Ярмаченка [Електронний ресурс] : [інформація про заходи НАПН України з відзначення ювілею у 2018 р.] // Національна академія педагогічних наук України : офіц. сайт. – Текст. дані. – Київ, 2010–2023. – Режим доступу: https://naps.gov.ua/ua/press/announcements/1435/ (дата звернення: 01.08.2023). – Назва з екрана.
 8. Життя Миколи Ярмаченка – взірець натхненного служіння науці, школі, суспільству, Батьківщині : [до 80-річчя від дня народж. М. Д. Ярмаченка] // Пед. газета. – 2008. – Серп. (№ 8). – С. 8.
 9. Зайченко, І. В. Історія педагогіки : навч. посіб. : у 2 кн. Кн. 2. Школа, освіта і педагогічна думка в Україні / І. В. Зайченко ; МОН України. – Київ : Слово, 2010. – 1030, [1] с. – Із змісту: Микола Дмитрович Ярмаченко. – С. 977–978.
 10. Звіт про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2018 році / НАПН України ; [за заг. ред. КременяВ. Г. ; відп. за вип.: Луговий В. І., Топузов О. М.]. – Київ : НАПН України, 2019. – 450 с.
  Про заходи НАПН України з відзначення 90-річчя від дня народження М. Д. Ярмаченка: с. 47, 165, 166, 171, 175, 177, 268, 285.
 1. Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 1997 рік / АПН України. – Київ : Пед. думка, 1998. – 143 с. – Про діяльність М. Д. Ярмаченка: с.3, 13, 22, 91, 101, 107.
 2. Інститут педагогіки80 / АПН України, Ін-т педагогіки. – Київ : Пед. думка, 2006. – 457 с. – Із змісту: Ярмаченко Микола Дмитрович / С. М. Шевченко. – С. 225–227 ; Спогади про дитинство і юність / М. Д. Ярмаченко. – С. 419–421. – Про М. Д. Ярмаченка також: с. 27, 41, 43, 187, 341, 360, 363, 433, 434, 437–440, 443, 444.
 3. Климко, Н. Науково-теоретичне обґрунтування проблеми компенсації глухоти у працях М. Д. Ярмаченка / Наталія Климко // Вісн. Ін‑ту розвитку дитини. Серія: Філософія, педагогіка, психологія : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2014. – Вип. 35. – С. 80–87. – Бібліогр.: 4 назви.
 4. Климко, Н. О. Внесок М. Д. Ярмаченка в розробку проблеми компенсації глухоти / Климко Н. О. // Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : [зб. наук. пр.] / МОНмолодьспорту України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 109–113. – Бібліогр.: 5 назв.
 5. Климко, Н. О. Історія дефектології та сурдопедагогіки в працях Миколи Дмитровича Ярмаченка / Климко Н. О. // Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : [зб. наук. пр.] / МОН України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 110–116. – Бібліогр.: 6 назв.
 6. Климко, Н. О. Питання інтеграції та соціалізації дітей з вадами слуху у працях Миколи Дмитровича Ярмаченка / Климко Н. О. // Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : [зб. наук. пр.] / МОН України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 121–126. – Бібліогр.: 6 назв.
 7. Климко, Н. О. Розвиток теорії та історії сурдопедагогіки у науковій спадщині Миколи Дмитровича Ярмаченка : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 00.03 «Корекційна педагогіка» / Климко Наталія Олексіївна ; [наук. керівник Фомічова Людмила Іванівна] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2014. – 16 с.
 8. Климко,Н. О. М. Д. Ярмаченко про педагогічні системи навчально-виховного процесу дітей з вадами слуху / Н. О. Климко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально‑педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 23, ч. 1. – С. 83–92. – Бібліогр.: 4 назви.
 9. Климко,Н. О. Микола Дмитрович Ярмаченко: 21 рік подвижництва на ниві формування науково-педагогічної еліти України / Климко Н. О. // Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т корекц. педагогіки та психології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 34–48. – Бібліогр.: 8 назв.
 10. Климко, Н. О. Микола Дмитрович Ярмаченко та його діяльність в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова / Климко Н. О. // Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : [зб. наук. пр.] / МОНмолодьспорту України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Київ, – Вип. 22. – С. 348–353. – Бібліогр.: 5 назв.
 11. Кремень, В. Сердечні вітання першому президентові Академії педагогічних наук : Миколі Ярмаченку – 80 років / Василь Кремень // Освіта України. – 2008. – 29 серп. (№65/66). – С.
 12. КульбідаС.В. Здобутки Миколи Дмитровича Ярмаченка в українській сурдопедагогіці [Електронний ресурс] : [презентація до виступу на засід. Всеукр. круглого столу «Внесок Миколи Дмитровича Ярмаченка у розвиток української освіти, педагогіки, психології», 6 верес. 2018 р., Київ, НАПН України / Кульбіда С. В.] // Електронна бібліотека НАПН України. – Мультимед. дані. – Київ, 2018. – Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/712130/ (дата звернення: 24.07.2023). – Назва з екрана.
 13. *Левківський, М. В. Історія педагогіки : підручник / М. В. Левківський, Д. І. Пащенко. – Київ : Центр учб. літ., 2016. – 358 с. – Із змісту: Перший очільник Академії педагогічних наук України М. Ярмаченко. – С. 351–354.
 14. Міхно, О. Педагогічний календар. Вересень 2018 / Олександр Міхно // Справи сімейні. – 2018. – № 8. – С. 24–28. – Із змісту: 90 років від дня народження Миколи Ярмаченка (1928–2010), українського вченого‑педагога, засновника і першого президента Національної академії педагогічних наук України. – С. 24–25.
 15. Національна академія педагогічних наук України. 20 років: [корот. інформ. довід. / упоряд.: Регейло І. Ю., Довбищенко В. І.]. – Київ : Пед. думка, 2012. – 38 с. – Про М. Д. Ярмаченка: с. 3–4.
 16. Національна академія педагогічних наук України : інформ. довід. / [редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), О. М. Топузов (заст. голови) та ін.]. – Київ : Сам, 2017. – 143с. – (НАПН України – 25 років). – Із змісту: Історія становлення [НАПН України]. – С. 7–11.
 17. Національна академія педагогічних наук України: 19922022рр. : [монографія] / НАПН України ; за заг. ред. В. Г. Кременя. – Київ : Пед. думка, 2022. – 423 с. – DOI: https://doi.org/10.37472/NAES-1992-2022 .
  Про М. Д. Ярмаченка згадано на с. 5, 8, 10, 11, 13, 32, 154, 383, 414.
 1. Ничкало, Н. Г. Ярмаченко Микола Дмитрович / Н. Г. Ничкало // Профтехосвіта України: ХХ століття : енциклопед. вид. / МОН України, АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – Київ, 2004. – С. 817.
 2. Пам’яті першого президента Академії педнаук [М. Д. Ярмаченка : некролог] // Освіта України. – 2010. – 28трав. (№ 40). – С.
 3. Пам’яті першого президента Академії [М. Д. Ярмаченка : некролог] // Пед. газета. – 2010. – Трав. (№5). – С.
 4. Пам’яті учителя вчителів [М. Д. Ярмаченка : некролог] //Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання. – 2010. – №  – С. 47.
 5. Питання Академії педагогічних наук України [Електронний ресурс] : постанова Каб. Міністрів України від 16 черв. 1992 р. №335 // Законодавство України : [база даних] / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2008. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/335-92-%D0%BF (дата звернення: 31.07.2023). – Назва з екрана.
  На виконання Указу Президента України від 4 березня 1992 р. № 124 «Про заснування Академії педагогічних наук України» Кабінет Міністрів України постановляє призначити Ярмаченка М. Д. президентом організатором Академії педагогічних наук України, затвердити дійсними членами засновниками Академії педагогічних наук України: Арвата Ф. С., Гончарука Є. Г., Ярмаченка М. Д. та ін.
 1. Про відзначення державними нагородами України працівників освіти [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 1жовт. 2008 р. № 879/2008 // Законодавство України : [база даних] / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2008. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/879/2008 (дата звернення: 31.07.2023). – Назва з екрана.
  За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти, підготовку кваліфікованих кадрів, багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня працівників освіти орденом «За заслуги» IІ ступеня нагороджено Ярмаченка Миколу Дмитровича – радника Президії Академії педагогічних наук України, м. Київ.
 2. Про відзначення нагородами України працівниківпедагогічної науки [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 16 лют. 1998 р. № 121/98 // Законодавство України : [база даних] / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 1998. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/121/98?lang=ru (дата звернення: 31.07.2023). – Назва з екрана.
  За вагомий особистий внесок у розвиток педагогічної науки, багаторічну плідну наукову діяльність орденом «За заслуги» III ступеня нагороджено Ярмаченка Миколу Дмитровича – радника президента Академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, академіка АПН України, м. Київ.
 1. Про відзначення наукових працівників державними нагородами України [Електронний ресурс] : Указ Президії Верхов. Ради України від 5 верес. 1991 р. №1492-ХІІ // Законодавство України : [база даних] / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 1991. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1492-12 (дата звернення: 31.07.2023). – Назва з екрана.
  За заслуги у розвитку і впровадженні наукових досліджень та підготовці кадрів Ярмаченку Миколі Дмитровичу директору Науководослідного інституту педагогіки, доктору педагогічних наук, академіку АПН СРСР присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки Української РСР».
 1. Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2018 році [Електронний ресурс] : постанова Верхов. Ради України від 8лют. 2018 р. № 2287-VIII // Законодавство України : [база даних] / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2018. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2287-19 (дата звернення: 01.08.2023). – Назва з екрана.
  З метою консолідації та розвитку історичної свідомості Українського народу, збереження національної пам’яті та належного відзначення і вшанування пам’ятних дат і ювілеїв Верховна Рада України постановляє урочисто відзначити на державному рівні у 2018 році пам’ятні дати і ювілеї згідно з додатком. У додатку окреслено події до відзначення у 2018 році. Серед них: 90-річчя з дня народження Миколи Ярмаченка (19282010), педагога, засновника і першого президента Національної академії педагогічних наук України.
 1. Про Всеукраїнську нараду завідуючих кафедрами гуманітарних дисциплін [Електронний ресурс] : постанова Каб. Міністрів України від 30 січ. 1997 р. №95 // Законодавство України : [база даних] / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 1997. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/95-97-%D0%BF (дата звернення: 31.07.2023). – Назва з екрана.
  До складу Організаційного комітету з підготовки та проведення Всеукраїнської наради завідуючих кафедрами гуманітарних дисциплін включено Ярмаченка Миколу Дмитровича – президента Академії педагогічних наук України.
 1. Про затвердження персонального складу Головної ради та президії Головної ради Вищої атестаційної комісії України [Електронний ресурс] : постанова Каб. Міністрів України від 4 січ. 1993 р. №1 // Законодавство України : [база даних] / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 1996. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1-93-%D0%BF (дата звернення: 31.07.2023). – Назва з екрана.
  У складі Головної ради Вищої атестаційної комісії України затверджено Ярмаченка Миколу Дмитровича – доктора педагогічних наук, професора, директора Науково-дослідного інституту педагогіки, президента Академії педагогічних наук України.
 1. Про затвердження складу Головної ради та президії Вищої атестаційної комісії України [Електронний ресурс] : постанова Каб. Міністрів України від 17 жовт. 1996 р. №1270 // Законодавство України : [база даних] / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 1999. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1270-96-%D0%BF (дата звернення: 31.07.2023). – Назва з екрана.
  До складу Головної ради Вищої атестаційної комісії України включено Ярмаченка Миколу Дмитровича – професора, академіка Академії педагогічних наук, президента Академії педагогічних наук України.
 1. Про затвердження складу Комісії в справах неповнолітніх при Раді Міністрів Української РСР [Електронний ресурс] : постанова Президії Верхов. Ради УРСР від 21 листоп. 1990 р. №494-ХІІ // Законодавство України : [база даних] / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 1993. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/494-12 (дата звернення: 31.07.2023). – Назва з екрана.
  До складу Комісії увійшов Ярмаченко Микола Дмитрович – директор Науково-дослідного інституту педагогіки Міністерства народної освіти Української РСР.
 1. Про затвердження складу Комісії у справах неповнолітніх при Кабінеті Міністрів України [Електронний ресурс] : постанова Президії Верхов. Ради України від 5 лип. 1993 р. №3361-ХІІ // Законодавство України : [база даних] / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 1993. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3361-12 (дата звернення: 31.07.2023). – Назва з екрана.
  До складу Комісії у справах неповнолітніх при Кабінеті Міністрів України увійшов Ярмаченко Микола Дмитрович президент Академії педагогічних наук України, директор Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України.
 1. Про зміни у складі Державної комісії з питань реорганізації в галузі науки [Електронний ресурс] : розпорядж. Президента України від 15 верес. 1995 р. № 211/95-р // Законодавство України : [база даних] / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 1995. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211/95-%D1%80%D0%BF (дата звернення: 31.07.2023). – Назва з екрана.
  До складу Державної комісії з питань реорганізації в галузі науки, утвореної відповідно до розпорядження Президента України від 28 серпня 1995 р. № 188, уведено Ярмаченка Миколу Дмитровича – президента Академії педагогічних наук України.
 1. Про колегію Міністерства освіти [Електронний ресурс]: постанова Каб. Міністрів України від 20 жовт. 1995 р. № 842 // Законодавство України : [база даних] / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2004. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/842-95-%D0%BF (дата звернення: 31.07.2023). – Назва з екрана.
  Цією постановою Міністерству освіти дозволено мати колегію у кількості 19 чоловік та затверджено її склад. Одним із членів колегії затверджено Ярмаченка Миколу Дмитровича.
 1. Про Комісію з питань реформування вищої освіти в Україні [Електронний ресурс] : розпорядж. Президента України від 15 берез. 1995 р. № 55/95-р // Законодавство України : [база даних] / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 1995. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55/95-%D1%80%D0%BF (дата звернення: 31.07.2023). – Назва з екрана.
  Одним із членів Комісії з питань реформування вищої освіти в Україні затверджено Ярмаченка Миколу Дмитровича – президента Академії педагогічних наук України.
 1. Про Комісію у справах неповнолітніх при Кабінеті Міністрів України [Електронний ресурс] : постанова Каб. Міністрів України від 12 груд. 1994 р. №828 // Законодавство України : [база даних] / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2004. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/828-94-%D0%BF (дата звернення: 31.07.2023). – Назва з екрана.
  До складу Комісії у справах неповнолітніх при Кабінеті Міністрів України, утвореної цією постановою, включено Ярмаченка Миколу Дмитровича – президента Академії педагогічних наук України.
 1. Про координаційні ради з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та їх персональний склад [Електронний ресурс] : постанова Каб. Міністрів України від 1 верес. 1994 р. №609 // Законодавство України : [база даних] / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2001. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/609-94-%D0%BF (дата звернення: 31.07.2023). – Назва з екрана.
  У персональному складі координаційної ради з наукових проблем розбудови державності України – Ярмаченко Микола Дмитрович – президент Академії педагогічних наук України.
 1. Про Національну комісію України у справах ЮНЕСКО [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 9 листоп. 1995 р. № 1022/95 // Законодавство України : [база даних] / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2020. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1022/95 (дата звернення: 31.07.2023). – Назва з екрана.
  З метою забезпечення активної участі України в діяльності ЮНЕСКО, визначення стратегії основних напрямів і пріоритетів такої участі утворено Національну комісію України у справах ЮНЕСКО. До складу комісії включено Ярмаченка Миколу Дмитровича – президента Академії педагогічних наук, академіка Академії педагогічних наук України.
 1. Про новий персональний склад Комісії України у справах ЮНЕСКО [Електронний ресурс] : постанова Каб. Міністрів України від 21 січ. 1993 р. №31 // Законодавство України : [база даних] / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 1996. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/31-93-%D0%BF (дата звернення: 31.07.2023). – Назва з екрана.
  У персональному складі Комісії України у справах ЮНЕСКО затверджено Ярмаченка Миколу Дмитровича – президента Академії педагогічних наук, академіка Академії педагогічних наук України.
 1. Про персональний склад Комітету по Державних преміях України в галузі науки і техніки [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 4 берез. 1997 р. № 203/97 // Законодавство України : [база даних] /Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2000. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/203/97 (дата звернення: 31.07.2023). – Назва з екрана.
  Членом Комітету по Державних преміях України в галузі науки і техніки затверджено Ярмаченка Миколу Дмитровича – президента Академії педагогічних наук, академіка Академії педагогічних наук України.
 1. Про склад Державного комітету України з питань науки і технологій [Електронний ресурс] : постанова Каб. Міністрів України від 30 берез. 1994 р. №195 // Законодавство України : [база даних] / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 1997. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/195-94-%D0%BF (дата звернення: 31.07.2023). – Назва з екрана.
  До складу Державного комітету України з питань науки і технологій включено Ярмаченка М. Д. – президента Академії педагогічних наук України.
 1. Про склад Комітету по Державних преміях України в галузі науки і техніки при Кабінеті Міністрів України [Електронний ресурс]: постанова Каб. Міністрів України від 5 черв. 1993 р. № 420 // Законодавство України : [база даних] / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 1993. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/420-93-%D0%BF (дата звернення: 31.07.2023). – Назва з екрана.
  У складі Комітету по Державних преміях України в галузі науки і техніки при Кабінеті Міністрів України затверджено Ярмаченка Миколу Дмитровича – президента Академії педагогічних наук, академіка Академії педагогічних наук (педагогіка).
 1. Про 100-річчя з дня народження А.С. Макаренка [Електронний ресурс] : постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 8 квіт. 1986 р. № 123 // Законодавство України : [база даних] / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 1996. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123-86-%D0%BF (дата звернення: 31.07.2023). – Назва з екрана.
  За цією постановою створено Республіканський ювілейний комітет по підготовці і відзначенню 100-річчя з дня народження А. С. Макаренка, до складу якого включено Ярмаченка М. Д. голову ради Педагогічного товариства УРСР.
 1. Про Урядову комісію з питань організації роботи з перегляду мережі науково-дослідних установ міністерств і відомств, НАН та інших академій [Електронний ресурс] : розпорядж. Каб. Міністрів України від 8 трав. 1996 р. №332-р // Законодавство України : [база даних] / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 1997. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/332-96-%D1%80 (дата звернення: 31.07.2023). – Назва з екрана.
  До складу Урядової комісії з питань оптимізації мережі науково‑дослідних установ включено Ярмаченка Миколу Дмитровича – президента Академії педагогічних наук України (за згодою).
 1. Рапіна, Л. Усмішка Миколи Ярмаченка : [про відкриття бронз. погруддя М. Д. Ярмаченка в Президії НАПН України] / Лідія Рапіна // Пед. газета. – 2013. – Січ. (№ 1). – С. 1.
 2. Рапіна, Л. Микола Ярмаченко у Драгоманівському університеті / Лідія Рапіна // Пед. газета. – – Верес. (№ 9). – С. 7.
 3. *Софійчук, С. О. Науково-педагогічна діяльність Миколи Дмитровича Ярмаченка / С. О. Софійчук // Дидактичні та соціально‑психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі : наук.‑метод. зб. / Ін-т спец. педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – Вип. 10. – С. 328–330.
 4. У НАПН України вшанували пам’ять першого президента академії [Електронний ресурс] : [про відзначення 6 верес. 2018 р. 90-річчя від дня народж. М. Д. Ярмаченка освіт. акад. спільнотою України] / прес-служба НАПН України // Національна академія педагогічних наук України : офіц. сайт. – Текст. дані. – Київ, 2010–2023. – Режим доступу: https://naps.gov.ua/ua/press/releases/1440/ (дата звернення: 01.08.2023). – Назва з екрана.
 5. Фомічова, Л. І. Ярмаченко Микола Дмитрович / [Л. І. Фомічова] // Українська спеціальна педагогіка в персоналіях : навч. посіб. : до 100-річчя створення держ. системи спец. освіти в Україні та 30-річчя Незалежності України присвяч. / НАПН України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. І. Бондаря, В. М. Синьова]. – Київ ; Запоріжжя, 2021. – С. 364–375. – Бібліогр. в кінці ст.
 6. «Чесність, щирість, прямота» : [розмова з доньками Людмилою і Наталією про батька – Миколу Дмитровича Ярмаченка, акад. АПН України, д‑ра пед. наук, проф., багаторіч. дир. Ін-ту педагогіки / розмову вела Лідія Ткаченко] // Освіта і сусп-во. – – Верес. (№ 6). – С. 10.
 7. Шевченко, В. М. Життєвий і творчий шлях Миколи Дмитровича Ярмаченка (1928–2010) / Шевченко В. М. // Спеціальна педагогіка та спеціальна психологія: сучасні проблеми теорії, історії, методології : матеріали VІ Міжнар. теорет.-методол. семінару, 31 берез. 2014 р., Москва. – М., 2014. – С. 341–346. – Текст рос.
 8. Шевченко, В. М. Спеціальна освіта в Україні та Польщі: минуле, сьогодення, майбутнє (кінець XVIII – початок ХХІ століття) : монографія / В. М. Шевченко ; НАПН України, Ін-т спец. педагогіки і психології ім. Миколи Ярмаченка. – Київ : Симоненко О. І., 2020. – 462с. – Бібліогр.: с. 414–453. – Про М. Д. Ярмаченка: с. 136, 138, 139, 141, 142, 146, 147.
 9. *Шевченко, С. М. До 90-річчя від дня народження першого президента Академії педагогічних наук незалежної України, доктора педагогічних наук, професора Миколи Дмитровича Ярмаченка / Шевченко Світлана Миколаївна // Proceedings of the Third International Conference of European Academy of Science, December 20–30, 2018, Bonn, Germany. – Bonn, 2018. – P. 116–117.
 10. М.Д. Ярмаченко – вчений-педагог, академік, перший президент АПН України : біобібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ; [упоряд.: В. В. Вербова, Н. А. Горбенко ; відп. за вип. Т. Ф. Букшина ; ред. Є. К. Бабич]. – Київ : [б. в.], 2002. – 32 с. – (Серія «Академіки АПН України» ; вип. 1). – До 10‑річчя АПН України.
 11. Ярмаченко Микола // Енциклопедія українознавства : [в 11 т.] / Наук. т-во ім. Шевченка у Львові, Фонд духов. відродження ім. митр. Андрея Шептицького ; голов. ред. Володимир Кубійович. – Перевид. в Україні, [репр. відтворення вид. 1955–1984рр.]. – Львів, 2000. – Т. 10. – С. 3986.
 12. [Ярмаченко Микола Дмитрович] // Історичний календар / [авт.-упоряд. Віктор Олексійович Жадько]. – Київ, 2015. – С. 532.
 13. Ярмаченко Микола Дмитрович // Національна академія педагогічних наук України : інформ. довід. / НАПН України. – Київ, 2013. – С. 262.
 14. Ярмаченко Микола Дмитрович // Національна академія педагогічних наук України, 1992–2017 роки : (біогр. довід.) / НАПН України. – Київ, 2017. – С. 264.
 15. Микола Дмитрович Ярмаченко : [некролог] // Освіта. – 2010. – 19–26 трав. (№ 24). – С. 11.
 16. Ярмаченко Микола Дмитрович // Спеціальна педагогіка : понятійно-термінол. слов. / АПН України, Ін-т спец. педагогіки, Луган. держ. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. В. І. Бондаря]. – Луганськ, 2003. – С. 433.
 17. Микола Дмитрович Ярмаченко і сучасна інклюзивна освіта [Електронний ресурс] : [про Всеукр. наук.-практ. семінар «Микола Дмитрович Ярмаченко і сучасна інклюзивна освіта», провед. на базі Хмельниц. гуманітар.-пед. академії, 24 верес. 2018 р.] : до 90-річчя від дня народж. вченого //Національна академія педагогічних наук України : офіц. сайт. – Текст. дані. – Київ, 2018. – Режим доступу: https://naps.gov.ua/ua/press/releases/1454/ (дата звернення: 02.08.2023). – Назва з екрана.
 18. Ярмаченко Микола Дмитрович та розвиток української сурдопедагогіки : монографія / за ред. Л. І. Фомічової ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. – 172, [31] с : іл. – Бібліогр. у кінці розд.
  Зміст: Вступ / Фомічова Л. І. – С. 5–6 ; розд. 1 : Видатний достойник України – М. Д. Ярмаченко: Ярмаченко М. Д. – відданий син України / Л. І. Фомічова, Н. О. Вашеняк. – С. 7–8 ; Творчий шлях М. Д. Ярмаченка від студента до проректора Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова / Н. О. Вашеняк. – С. 9–23 ; Інститут педагогіки УРСР та його видатний очільник – М. Д. Ярмаченко / Н. О. Вашеняк. – С. 23–38 ; Президент-організатор, перший президент Національної академії педагогічних наук України та генерація нової педагогічної думки в період незалежності / Н. О. Вашеняк. – С. 38–50 ; розд. 2 : Спеціальне навчання: мета, структура, функції: Вплив ідей М. Д. Ярмаченка про спеціальне навчання на культурно-історичну концепцію та формування операціонально-знакової теорії інтелекту / Л. І. Фомічова. – С. 51–63 ; Погляди М. Д. Ярмаченка на дактильне та міміко-жестове мовлення / О. С. Горлачов. – С. 63–73 ; Організація самопідготовки в системі комплексного підходу до виховного процесу в спеціальній школі для дітей з вадами слуху / С. Ю. Губар. – С. 73–84 ; Міжособистісні відносини осіб з вадами слуху та компенсаторна теорія М. Д. Ярмаченка / О. П. Круглик. – С. 84–92 ; Історія підготовки сурдопедагогів та внесок М. Д. Ярмаченка у вищу педагогічну освіту / Л. С. Гренюк. – С. 93–100 ; Ярмаченко М. Д. як методолог досліджень з історії педагогіки та сурдопедагогіки / Н. О. Вашеняк. – С. 100–113 ; розд. 3 : Семіотичні засади розвитку та формування особистості осіб з вадами слуху: Формування інтонаційної виразності мовлення слабочуючих дітей засобами музичного мистецтва у світлі ідей М. Д. Ярмаченка / О. В. Комісаров. – С. 114–127 ; Проблема усного мовлення учнів з вадами слуху у дослідженнях М. Д. Ярмаченка / Н. В. Тимофієнко. – С. 127–137 ; Роль слухового сприймання у розвитку вимови дітей з порушеннями слуху / О. М. Козлова. – С. 137–145 ; Сурдопереклад та його організація у структурі соціалізації осіб з вадами слуху / О. І. Трикін. – С. 145–159 ; Реалізація поглядів Ярмаченка М. Д. щодо розвитку мовлення учнів з порушеннями слуху на уроках української літератури / Л. О. Малина. – С. 159–171.
 1. *Ярмаченко Микола Дмитрович // Енциклопедичний довідник Українського товариства глухих / [авт.: Г. М. Мережко, В. В. Скурчинський ; редкол.: Ю. П. Максименко та ін.]. – Київ, 2010. – С. 237. – Текст рос.

—————————-

*Видання, що відсутні у фонді ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського


Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали