НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць М. Д. Ярмаченка

Історія освіти й педагогічної думки

 1. *Майор Вихор: «Боятися і бути боягузом – не одне й те саме…»: (до 100-річчя з дня народж. Євгена Березняка) / Микола Ярмаченко, Борис Чижевський // Голос України. – 1 берез. (№ 39). – С. 13.
 2. А. С. Макаренко – видатний педагогічний реформатор / М. Д.Ярмаченко // Педагогічні ідеї А. С. Макаренка й сучасність: проблеми та перспективи : [збірник] / МОН України, Ін-т змісту і методів навчання, Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ін-т ім. Г. С. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 1999. – С. 268–271.
 3. Антон Макаренко – класик української педагогіки ХХ століття: до 115‑річчя від дня народж. / Микола Ярмаченко // Пед. газета. – 2003. – Лют. (№ 2). – С. 3.
 4. Народний учитель – Герой України : [до 90-річчя від дня народж. Євгена Степановича Березняка] / Микола Ярмаченко, Борис Чижевський //Освіта України. – 2004. – 24 лют. (№ 15). – С. 1–3.
 5. Педагогічна відвага : [про систему виховання А. С. Макаренка] / М. Ярмаченко // Завуч. – – Січ. (№ 3). – Наша вкладка : А. С. Макаренко повертається. – С.1.
 6. Передмова / Ярмаченко М. Д. // Педагогічна концепція С. Ф. Русової : (наук. вид.) : [навч. посіб.] / І. В. Зайченко ; М-во освіти України, Ін-т змісту і методів навчання, Черніг. держ. пед. ін-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 1996. – С. [3–4].
  Те саме // Педагогічна концепція С. Ф. Русової : навч. посіб. для студентів пед. спец. вузів / І. В. Зайченко. – 3-тє вид., допов. і перероб. – Чернігів, 2006. – С. 3–4.
 7. Передмова / Ярмаченко М. Д., Чижевський Б. Г. // Вибрані педагогічні праці : у 3 т. / Є. С. Березняк. – Київ, 2005. – Т. 1. – С. 3–17.
  Те саме // Вибрані педагогічні праці : у 3 т. / Євген Степанович Березняк. – [2-ге вид., допов.]. – Київ, 2008. – Т. 1. – С. 3–17.
 1. [Передмова до фрагментів з неопублікованої книжки В. О. Сухомлинського «Виховання юнацтва»] / М. Ярмаченко // Радян. Україна.– 1982. – 22 серп.
 2. Яан Петрович Ряппо – один із організаторів системи освіти в Україні (20-ті рр. ХХ ст.) / М. Д.Ярмаченко // Я. Ряппо й розвиток національної системи освіти України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 6–7 груд. 1995 р., м. Житомир / АПН України, Від-ня теорії та історії педагогіки, Ін-т педагогіки, Житомир. держ. пед. ін-т ім. І. Франка. – Київ, 1995. – С. 5–9.
 3. *Стан і завдання досліджень в галузі історії педагогіки / М. Д.Ярмаченко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-ту. Серія соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2002. – Вип. 3 : Історія педагогіки у структурі професійної підготовки вчителя, т. 1. – С. 3–6.
 4. Упоряд., ред.: Герої – освітяни і науковці України : [довід. вид.] / МОН України, АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: О. А. Сай, М. Д.Ярмаченко, Д. І. Дейкун та ін. ; ред. рада: С. М. Ніколаєнко (голова) … М. Д. Ярмаченко]. – Київ : Генеза, 2005. – 430 с.
  Рец.: Колесник, В. Сучасникам і нащадкам – на вічну пам’ять / В. Колесник, Г. Кривошея, М. Таран // Уряд. кур’єр. – 2006. – 13 лип. – С. 12.
 1. Наук. консультант: Загальноосвітня школа України за роки незалежності (1991–2001) : рек. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України, УБА ; [уклад.: Л. І. Ніколюк, І. М. Смелік, Г. К. Черняєва ; наук. консультант М. Д. Ярмаченко ; відп. за вип. Т. Ф Букшина] // Шк. світ. – 2002. – Черв. (№21/23). – С. 1–62.
 2. Ред.: Абібулаєва, Е. Е. Дидактична система Ісмаїла Гаспринського : [монографія] / Абібулаєва Енісе Едемівна ; [наук. ред. М. Д. Ярмаченко] ; Крим. інженер.-пед. ун-т. – Сімферополь : Тезис, 2011. – 152 с. – Текст рос.
 3. Ред.: Березняк, Є. С. Вибрані педагогічні праці : у 3 т. Т. 1 / Є. С. Березняк ; [редкол.: Ярмаченко М. Д. (голова) та ін.]. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – 341 с.
 4. Ред.: Березняк, Є. С. Вибрані педагогічні праці : у 3 т. / Євген Степанович Березняк ; [редкол.: Ярмаченко М. Д. (голова) та ін.] ; МОН України, АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005.
  Т. 2. – 297, [1] с.
  Т. 3. – 244 с.
 1. Ред.: Березняк, Є. С. Вибрані педагогічні праці : у 3 т. / Євген Степанович Березняк ; [редкол.: Ярмаченко М. Д. (голова) та ін.] ; МОН України, АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – [2-ге вид., допов.]. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008.
  Т. 1. – 341, [2] с.
  Т. 2. – 294, [1] с.
  Т. 3. – 245, [2] с.
 1. Ред.: Герої – освітяни і науковці України : [довід. вид.] / МОНмолодьспорту України, НАПН України, Ін-т педагогіки НАПН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [ред. рада: С. М. Ніколаєнко (голова) … М. Д. Ярмаченко]. – 2-ге вид., допов. – Київ : Генеза, 2012. – 462 с.
 2. Ред.: Дічек, Н. А. Макаренко і світ: аналіз англомовних студій : монографія / Наталія Дічек ; [наук. ред. М. Д.Ярмаченко]. – Київ : Наук. світ, 2005. – 303 с.
 3. Ред.: Зайченко, І. В. Проблеми української національної школи у пресі (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) / І. В. Зайченко ; за ред. М. Д.Ярмаченка ; НАН України, МОН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Н.-д. центр періодики. – Львів : [б. в.], 2002. – 342 с.
 4. Ред.: А.С. Макаренко – педагог і письменник : (тези доп. та повідомл. респ. наук. конф. «Педагогічна спадщина А. С. Макаренка та сучасні проблеми комуністичного виховання», присвяч. 90-річчю від дня народж. видат. радян. педагога та письменника), 2–3 берез. 1978 р. / М-во освіти УРСР, Пед. т-во УРСР, Сум. держ. пед. ін-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Іванченко А. В. (відп. ред.) … Ярмаченко М. Д.]. – Суми : Сум. облполіграфвидав, 1978. – 324 с. – Текст рос.
 5. Ред.: Я.Ряппо й розвиток національної системи освіти України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 6–7 груд. 1995 р., м. Житомир / АПН України, Від-ня теорії та історії педагогіки, Ін-т педагогіки, Житомир. держ. пед. ін-т ім. І. Франка ; [ред. ком.: М. Д. Ярмаченко (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995. – 111, [1] с.
 6. Рец.: Зайченко, І. В. Історія педагогіки : навч. посіб. : у 2 кн. / І. В. Зайченко ; [рец.: М. Д.Ярмаченко, Т. К. Завгородня, Є. І. Коваленко] ; МОН України. – Київ : Слово, 2010.
  Кн. 1 : Історія зарубіжної педагогіки. – 620, [1] с.
  Кн. 2 : Школа, освіта і педагогічна думка в Україні. – 1030, [1] с.
 1. Рец.: Зайченко, І. В. Педагогічна концепція С. Ф. Русової : (наук. вид.) : [навч. посіб.] / І. В. Зайченко ; [рец.: М. Д.Ярмаченко, В. К. Майборода, С. М. Філоненко] ; М-во освіти України, Ін-т змісту і методів навчання, Черніг. держ. пед. ін-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів : [б. в.], 1996. – 115, [1] с.
 2. Рец.: Зайченко, І. В. Педагогічна концепція С. Ф. Русової : (наук. вид.) : навч. посіб. для студентів пед. спец. вузів / І. В. Зайченко ; [рец.: М. Д.Ярмаченко, В. К. Майборода, В. І. Шевченко, С. М. Філоненко]. – 3-тє вид., допов. і перероб. – Чернігів : Деснян. правда, 2006. – 231 с.
 3. Рец.: Курило, В. С. Освіта та педагогічна думка Східноукраїнського регіону у ХХ столітті / В. С. Курило ; [рец.: Ярмаченко М. Д., Вовк Л. П., Коротяєв Б. І.]. – Луганськ : ЛДПУ, 2000. – 459 с.

Національна академія педагогічних наук України:
віхи становлення

 1. Академія педагогічних наук України / М.Д. Ярмаченко // Енциклопедія сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Координац. бюро Енциклопедії сучас. України НАН України. – Київ, 2001. – Т.  – С. 287–288.
 2. Бондар Віталій Іванович / М.Д. Ярмаченко // Енциклопедія сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Координац. бюро Енциклопедії сучас. України НАН України. – Київ, 2004. – Т.  – С. 247.
 3. Волощук Іван Степанович / М.Д. Ярмаченко // Енциклопедія сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2006. – Т.  – С. 132.
 4. Дем’яненко Наталія Миколаївна / М.Д. Ярмаченко // Енциклопедія сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2007. – Т.  – С. 367.
 5. Десятиріччя становлення Академії педагогічних наук України / М. Д.Ярмаченко // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні, 1992–2002 : зб. наук. пр. до 10-річчя АПН України / АПН України ; [голов. ред. Кремень В. Г.]. – Харків, 2002. – Ч. 1. – С. 3–9.
 6. Етапи становлення : [до 10-річчя АПН України] / М.Д. Ярмаченко // Пед. газета.– 2002. – Серп. – верес. (№ 8/9). – С. 4–5.
  Те саме // Пед. газета. – 2002. – Груд. (№ 12). – С. 2–3.
 1. Інститут педагогіки 80 / [авт. кол.: Антонець Н. Б., … Ярмаченко М. Д. ; редкол.: М. Д. Ярмаченко та ін.] ; АПН України, Ін-т педагогіки. – Київ : Пед. думка, 2006. – 457 с.
  Із змісту: Боришполець Георгій Михайлович / М. Д. Ярмаченко. – С. 268 ; Гольдберг Августа Миронівна / М. Д. Ярмаченко. – С. 280 ; Спогади про дитинство і юність / М. Д. Ярмаченко. – С. 419–421.
 1. Історичні уроки в контексті сучасного реформування освіти: круглий стіл «Сава Христофорович Чавдаров і розвиток української педагогічної науки та шкільництва» : [матеріали] / Людмила Бондар, Микола Ярмаченко [та ін.] ; підгот. Анжеліна Подставкіна // Рідна шк. – 2003. – № 1. – С. 62–66.
  Із змісту: Роль С. Х. Чавдарова в розвитку Інституту педагогіки АПН України / Микола Ярмаченко. – С. 62–63.
 1. Лисенко Микола Миколайович / М.Д. Ярмаченко // Енциклопедія сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2016. – Т.  – С. 215.
 2. Основні етапи становлення і розвитку Інституту педагогіки АПН України / М. Д. Ярмаченко // Інститут педагогіки АПН України 70 : [нарис історії] / АПН України, Ін-т педагогіки. – Київ, 1996. – С. 4–54.
 3. Потрібні нові підходи до розвитку педагогічної науки і практики: вступ. слово президента АПН України Миколи Ярмаченка на заг. зборах Академії // Пед. газета. – 1997. – Лют. (№ 2). – С. 1.

Загальна педагогіка

 1. Актуальні проблеми педагогічної науки в Українській РСР / М. Д. Ярмаченко // Соціально-педагогічні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : тези Всесоюз. наук.-метод. конф., 13–15 лют. 1991 р. / Держ. Ком. СРСР нар. освіти [та ін]. – Запоріжжя, 1991. – С. 3–4. – Текст рос.
 2. Важливий етап у розвитку педагогічної науки / М. Д. Ярмаченко // Вісн. Акад. пед. наук України. – 1993. – № 1. – С. 4–10.
 3. Вечірнє навчання / М.Д. Ярмаченко // Енциклопедія сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2005. – Т.  – С. 326.
 4. Віктимологія / М.Д. Ярмаченко // Енциклопедія сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2005. – Т.  – С. 536.
 5. Енциклопедія освіти / АПН України ; голов. ред. В. Г. Кремень ; [редкол.: І. Д. Бех, Н. М. Бібік … М. Д. Ярмаченко ; авт. кол.: Авшенюк Н. М., Алєксєєнко Т. Ф. … Ярмаченко М. Д. та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 1036, [2] с.
 6. Зайченко Іван Васильович / М.Д. Ярмаченко // Енциклопедія сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2010. – Т.  – С. 134.
 7. Звернення Науково-освітньої ради Всеукраїнського об’єднання «Громада» до українських учених, освітян, діячів культури / П. П. Толочко, М. Д. Ярмаченко [та ін.] // Освіта. – 1997. – 1–8 жовт. (№ 67). – С. 3.
 8. Концепція середньої загальноосвітньої школи України : [затв. рішенням колегії М-ва нар. освіти України від 12.09.91 р. № 8/61 / кол. авт.: С. У. Гончаренко (керівник групи), М. Д. Ярмаченко та ін.] // Інформ. зб. М‑ва освіти України. – 1992. – № 4. – С. 4–29.
  Те саме // Антологія текстів з реформування освіти в Україні: програми, концепції, проекти (1991–2017) : [хрестоматія] / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Сухомлинська О. В., Березівська Л. Д., Гавриленко Т. Л. та ін.]. – Вінниця, 2019. – С. 67–91.
 1. Педагогічний словник / АПН України, Ін-т педагогіки ; за ред. Ярмаченка М. Д. ; [авт. кол.: А. Алексюк, М. Антонець … М. Ярмаченко ; передм., с. 6–8, М. Д. Ярмаченка]. – Київ : Пед. думка, 2001. – 516с.
 2. Перманентність шкільних реформ – характерна особливість сучасної освіти та педагогіки / Ярмаченко М. Д. // Психолого-педагогічні основи гуманізації виховання і навчання в школах і вищих навчальних закладах : зб. наук. пр. Рівнен. екон.-гуманітар. ін-ту / МОН України, АПН України, Рівнен. екон.-гуманітар. ін-т. – Рівне, 2000. – С. 16–17.
 3. Системна педагогіка / Б. Ф. Мельниченко, М. Д. Ярмаченко // Педагогіка і психологія. Вісн. АПН України. – 1994. – № 4. – С. 155–161.
  Рец. на кн.: Systémová pedagogika pro studium a tvůrčí praxi / Bohumír Blížkovský. – Ostrava : Amosium Servis, 1992. – 303 s.
 1. Наук. консультант: Школа-ліцей. Концепція, педагогічне та технічне завдання на проектування навчально-виховного комплексу науково-виробничого об’єднання «Ротор» / НДІ педагогіки УРСР, Черкас. наук.-виробн. об-ня «Ротор» ; [авт. кол.: Чабанов А. І. (наук. керівник) та ін. ; консультанти: В. І. Берзень … М. Д. Ярмаченко]. – Київ : НДІ педагогіки УРСР, 1990. – 215 с. – Текст рос.
 2. Ред.: Абдираїмова, Р. А. Киргизька етнопедагогіка та виховання дітей : монографія / Р. А. Абдираїмова ; [голов. ред. М. Д. Ярмаченко] ; Ін-т педагогіки АПН України, М-во освіти, науки та культури Киргиз. республіки. – Київ : Довіра, 1997. – 185,[2] с. – Текст рос.
 3. Ред.: Бобрицька, В. Формування здорового способу життя у майбутніх учителів : монографія / Валентина Бобрицька ; [наук. ред. М. Д.Ярмаченко] ; МОН [України], Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – Полтава : Скайтек, 2006. – 431 с.
 4. Ред.: Всеукраїнська науково-практична конференція з проблем роботи середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів нового типу, 2–4 лют. 1994 р. : тези доп. та виступів / АПН України, Ін-т систем. дослідж. освіти України, Фонд-Центр «Evoluta» ; редкол.: О. Г. Мороз, М. Д. Ярмаченко [та ін.]. – Київ : ІСДО, 1994.
  Вип. 1. – 310, [1] с.
  Вип. 2. – 302 с.
 1. Ред.: Наумов, Б. М. Поліцентричний метод: перша педагогічна технологія цілісного розвитку особистості / Б. М. Наумов ; за ред. М. Д.Ярмаченка ; Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, НАН України, Півн.-сх. наук. центр. – Харків : Оригінал, 1999. – 279 с.
 2. Ред.: Педагогіка і психологія. Вісник АПН України : наук.-теорет. та інформ. журн. АПН України. – 1993, верес.– . – Київ : Пед. преса, 1993–2010. – Виходить щокварт. – З 1993 р., № 1 до 1997 р., № 4 – голов. ред.; з 1998 р., № 1 до 2002 р., № 4 – заст. голов. ред.; з 2003 р., № 1 до 2010 р., № 1 – член редкол.
 3. Ред.: Педагогічні ідеї А. С. Макаренка й сучасність: проблеми та перспективи : [збірник] / МОН України, Ін-т змісту і методів навчання, Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ін-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В.П. Коцур (голова) … М. Д. Ярмаченко та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 1999. – 279, [6] с.
 4. Ред.: Професійна підготовка майбутнього вчителя : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., [м. Ніжин] (31 берез. – 3 квіт. 2003 р.) / МОН України [та ін. ; редкол.: Ярмаченко М. Д. та ін.]. – Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. – 123 с.
 5. Ред.: Профтехосвіта України: ХХ століття : енциклопед. вид. / МОН України, АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України ; [наук. рада: Василь Кремень (голова) … Микола Ярмаченко ; упоряд.: Нелля Ничкало та ін. ; за ред. Н. Г. Ничкало]. – Київ : АртЕк, 2004. – 873 с.
 6. Ред.: Психолого-педагогічні основи гуманізації виховання і навчання в школах і вищих навчальних закладах : зб. наук. пр. Рівнен. екон.‑гуманітар. ін-ту / МОН України, АПН України, Рівнен. екон.-гуманітар. ін-т ; [редкол.: Дем’янчук Анатолій Степанович … Ярмаченко Микола Дмитрович]. – Рівне : Тетіс, 2000. – 541 с.
 7. Ред.: Психолого-педагогічні основи особистісно-орієнтованої освіти у МДЦ «Артек» : зб. наук. пр. Вип. 2 / МОН України [та ін. ; редкол.: В. С. Заслуженюк … М. Д. Ярмаченко та ін.]. – Ялта : Артек, 2001. – 295 с. – Текст рос.
 8. Ред.: Цілісний процес естетичного розвитку особистості : тези доп. та виступів на Всесоюз. наук.-практ. семінарі 18–21 квіт. 1989р. у м. Херсоні / АПН СРСР [та ін. ; редкол.: Квятковський Є. В. … Ярмаченко М. Д. ; уклад. Бутенко В. Г.]. – Москва : [б. в.], 1989. – 387, [1] с. – Текст рос.
 9. Ред.: Шлях освіти : наук.-метод. журн. / засн.: МОН України, АПН України, Акад. працівників гімназій і ліцеїв України ; голов. ред. Сухомлинська Ольга Василівна. – 1996–2013. – Київ : Пед. преса, 1996–2009. – Виходив щокварт. – З 1996 р., № 1 до 2009 р., № 4 – член редкол.
 10. Рец.: Зайченко, І. В. Педагогіка : [навч. посіб. для студентів вищ. пед. навч. закл.] / І. В. Зайченко ; [рец.: М. Д.Ярмаченко та ін.]. – Чернігів : [б. в.], 2003. – 526 с.
  Те саме. – 2-ге вид. – Київ : Освіта України : КНТ, 2008. – 526 с.

Спеціальна педагогіка, сурдопедагогіка

 1. Деякі засоби реалізації принципу свідомості в навчанні глухих учнів / М. Д. Ярмаченко // Питання дефектології : респ. наук.-метод. зб. / М-во освіти УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 5. – С. 72–80. – Бібліогр.: 13 назв.
 2. Проблема входження глухих в соціальне середовище / Ярмаченко Микола Дмитрович // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освіта та виховання нечуючих на сучасному етапі» / [упоряд.: Ю. П. Максименко та ін.] ; Укр. т-во глухих. – Київ, 2007. – С. 23–25.
 3. Проблема компенсації глухоти / Ярмаченко М. Д. // Українська спеціальна педагогіка в персоналіях : навч. посіб. / НАПН України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; [за заг. ред. В. І. Бондаря, В. М. Синьова]. – Київ ; Запоріжжя, 2021. – С. 375–385. – Текст ст. рос.
 4. *Проблеми інтеграції глухих в суспільство / М. Д. Ярмаченко // Збірник матеріалів І Всеукраїнської конференції з історії навчання глухих в Україні. – Київ, 2001. – С. 63–66.
 5. *Програми педагогічних інститутів «Історія сурдопедагогіки»: для спеціальності № 2111 «Дефектологія» (сурдопедагогіка) / М-во освіти СРСР ; [уклад.: А. Г. Басова, М. Д. Ярмаченко ; відп. ред. К. А. Волкова]. – Москва : [б. в.], 1987. – 16 с. – Текст рос.
 6. Спеціально організоване виховання та навчання як провідний фактор у компенсації недоліків слухової функції / ЯрмаченкоМ. Д. // Сурдопедагогіка : хрестоматія / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; за ред. Л. І. Фомічової. – Київ, 2003. – Т. 2. – С. 101–107. – Текст ст. рос.
  Те саме // Там само. – [Вид. 3-тє, допов. і перероб.]. – Київ, 2016. – Т. 2. – С. 96–102.
 1. *Шляхи реалізації принципу свідомості у навчанні глухих дітей / Ярмаченко М. Д. // Сурдопедагогіка : хрестоматія / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; за ред. Л. І. Фомічової. – Київ, 2003. – Т. 1. – С. 95–108. – Друк. за вид.: Ярмаченко М. Д. Свідомість у навчанні глухих учнів. Київ, 1963. С. 83–100.
  Те саме // Там само. – Вид. 2-ге. – Київ, 2005. – [Т. 1]. – С. 64–73.
  Те саме // Там само. – [Вид. 3-тє, допов. і перероб.]. – Київ, 2016. – Т. 1. – С. 95–108.
 1. Ред.: Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі : наук.-метод. зб. / Ін-т спец. педагогіки АПН України ; [редкол.: Бех І. Д. …Ярмаченко М. Д.]. – Запоріжжя : [б. в.],
  Вип. 8, т. 1. – 323 с.
  Вип. 8, т. 2. – 285 с.
 1. Ред.: Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі : наук.-метод. зб. Вип.9 / Ін-т спец. педагогіки АПН України ; [редкол.: Бех І. Д. …Ярмаченко М. Д.]. – Київ : Актуал. освіта, 2007. – 236 с.
 2. Ред.: Жестова мова й сучасність : зб. наук. пр. / Ін-т спец. педагогіки АПН України ; [редкол.: Бондар В. І., Засенко В. В. … Ярмаченко М. Д.]. – 2006– . – Київ, 2006–2007.
  Вип. 1. – Київ : [б. в.], 2006. – 175 с.
  Вип. 2. – Київ : Актуал. освіта, 2007. – 281 с.
 1. Ред.: Жестова мова й сучасність : зб. наук. пр. / АПН України ; Ін-т спец. Педагогіки ; [редкол.: Засенко В. В. (голов. ред.) … Ярмаченко М. Д.]. – 2006– . – Київ, 2008–2010.
  Вип. 3. – Київ : Пед. думка, 2008. – 191 с.
  Вип. 4. – Київ : [б. в.], 2009. – 348 с.
  Вип. 5. – Київ : [б. в.], 2010. – 306 с.
 1. Ред.: Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекційна педагогіка та психологія : [зб. наук. пр.] / МОН України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; редкол.: Синьов В. М. … Ярмаченко М. Д.]. – Вип. 1 (2004)– . – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007–2010.
  Вип. 7. – 2007. – 111, [3] с.
  Вип. 13. – 2009. – 233 с.
  Вип. 14. – 2009. – 235 с.
  Вип. 15 : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: «Внесок наукових шкіл НПУ імені М. П. Драгоманова у розвиток світової та вітчизняної дефектології», присвяченої 175 річниці НПУ імені М. П. Драгоманова та 70-річчю від дня народження академіка В. М. Синьова. – 2010. – 420 с.
 1. Ред.: Педагогіка та методики: спеціальні : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова ; [редкол.: ШереметМ. К. (голов. ред.), Бондар В. І. … Ярмаченко М. Д. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2000. – 96 с.
 2. Ред.: Педагогіка та методики: спеціальні : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: ШереметМ. К. (голов. ред.) … Ярмаченко М. Д. та ін.]. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова.
  *Вип. 1. – 2001. – 193 с.
  Вип. 2. – 2002. – 107 с.
 1. Ред.: Питання дефектології : респ. наук.-метод. зб. / М-во освіти УРСР ; [редкол.: О.П. Дубовецький … М. Д. Ярмаченко (відп. ред.)]. – Київ : Радян. шк., 1971–
  Вип. 6. – 1971. – 95 с.
  Вип. 7. – 1972. – 96 с.
  Вип. 8. – 1973. – 92 с.
  Вип. 9. – 1974. – 94 с.
  Вип. 10. – 1975. – 107 с.

Наукова школа М. Д. Ярмаченка

Доктори наук
 1. *Абдираїмова,Р. А. Виховання дітей молодшого шкільного віку в сім’ї засобами киргизької етнопедагогіки : автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Абдираїмова Роза Асанівна ; [наук. керівник М. Д. Ярмаченко] ; АПН України, Ін-т педагогіки. – Київ, 1997. – 34 с. – Текст рос.
 2. Бобрицька, В. І. Теоретичні і методичні основи формування здорового способу життя у майбутніх учителів у процесі вивчення природничих наук : автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Бобрицька Валентина Іванівна ; [наук. консультант Ярмаченко Микола Дмитрович] ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – Київ, 2006. – 40 с.
 3. Гуральник, Н. П. Українська фортепіанна школа ХХ століття у контексті розвитку теорії і практики музичної освіти : автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Гуральник Наталія Павлівна ; [наук. консультанти: Ярмаченко Микола Дмитрович, Шульгіна Валерія Дмитрівна] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2008. – 39 с.
 4. Дічек, Н. П. Спадщина А. С. Макаренка у контексті світового історико-педагогічного процесу ХХ ст. (на матеріалах англомовних джерел): автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Дічек Наталія Петрівна ; [наук. керівник Ярмаченко М. Д.] ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2005. – 36 с.
 5. *Лісова, С. В. Педагогічні основи формування культури праці учнів основної школи у процесі трудового навчання і виховання : автореф. дис. … д‑ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Лісова Світлана Валеріївна ; [наук. консультант Ярмаченко Микола Дмитрович] ; АПН України, Ін-т педагогіки. – Київ, 1996. – 41 с.
Кандидати наук
 1. Абібуллаєва, Е. Е. Дидактична система Ісмаїла Гаспринського: автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Абібуллаєва Енісе Едемівна ; [наук. керівник Ярмаченко Микола Дмитрович] ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2004. – 20 с.
 2. Єжова, Т. Є. Становлення та розвиток системи професійної освіти осіб з вадами слуху в Україні : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 «Корекційна педагогіка» / Єжова Тетяна Євгенівна ; [наук. керівник Ярмаченко Микола Дмитрович] ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 19 с.
 3. *Кривуша, В. І. Особливості патріотичного виховання неповнолітніх засуджених в умовах виховно-трудової колонії (ВТК) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Кривуша Віктор Іванович ; [наук. керівники: Ярмаченко М. Д., Синьов В. Н.] ; НДІ педагогіки УРСР. – Київ, 1991. – 24 с. – Текст рос.
 4. Савченко, О. О. Оптимізація розвитку слухового сприймання у дітей з порушенням слуху : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 «Корекційна педагогіка» / Савченко Олександр Олексійович ; [наук. керівник Ярмаченко Микола Дмитрович] ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. – Київ, 2004. – 21 с.
 5. *Тезикова,С. В. Система роботи школи по підготовці учнів до вибору педагогічної професії : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Тезикова Світлана Володимирівна ; [наук. керівник Ярмаченко Микола Дмитрович] ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1994. – 20 с.
 6. Шевченко, В. М. Виникнення і розвиток в Україні спеціальних шкіл для глухонімих у другій половині XIX – початку XX століття : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 «Корекційна педагогіка» / Шевченко Володимир Миколайович ; [наук. керівник Ярмаченко Микола Дмитрович] ; Ін‑т спец. педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 16,[1] с.
 7. Шевченко, С. М. Педагогічна спадщина Я. Б. Рєзніка (1892–1952): автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Шевченко Світлана Миколаївна ; [наук. керівник Ярмаченко Микола Дмитрович] ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – 20 с.
 8. *Ященко, В. Н. Педагогічні умови ефективної діяльності органів шкільного самоврядування : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Ященко Василь Миколайович ; [наук. консультант Ярмаченко М. Д.] ; НДІ педагогіки УРСР. – Київ, 1982. – 22 с. – Текст рос.

Бібліографічні джерела інформації про праці М. Д. Ярмаченка

 1. М.Д. Ярмаченко – вчений-педагог, академік, перший президент АПН України : біобібліогр. покажч. / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ; [упоряд.: В. В. Вербова, Н. А. Горбенко ; відп. за вип. Т. Ф. Букшина ; ред. Є. К. Бабич]. – Київ : [б. в.], 2002. – 32 с. – (Серія «Академіки АПН України» ; вип. 1). – До 10-річчя Академії педагогічних наук України.
 2. Бібліографічний покажчик : друк. пр. співробітників ін-ту за 1958–1972рр. : [у 2 ч.]. Ч. 2 / М-во освіти УРСР, Київ. держ. пед. ін-т ім. О. М. Горького, Бібліотека ; [уклад.: Е. В. Татарчук, С. В. Комендант ; редкол.: М. І. Шкіль (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1976. – 231, [2] с.
  Про опубліковані праці Ярмаченка М. Д. див. «Іменний покажчик». – С. [232].
 1. Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького за 1973–197рр. : [у2 ч.]. Ч. 1 / М-во освіти УРСР, Пед. т-во УРСР, Київ. держ. пед. ін-т ім. О. М. Горького, Бібліотека ; [уклад.: Е. В. Татарчук та ін. ; редкол.: М. І. Шкіль (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1981. – 273, [1] с.
  Про опубліковані праці Ярмаченка М. Д. див. «Алфавітний покажчик авторів». – С. 273.
 1. Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького за 1980–1989 рр. : [у 2 ч.]. Ч. 2, кн. 1 / М-во нар. освіти УРСР, Київ. держ. пед. ін-т ім. О. М. Горького, Бібліотека ; [уклад.: Н. І. Тарасова, Е. В. Татарчук ; редкол.: М. І. Шкіль (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КДПІ, 1991. – 165, [2] с.
  Про опубліковані праці Ярмаченка М. Д. див. «Іменний покажчик». – С. 165.
 1. Бібліографічний покажчик праць наукових співробітників Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР (1974–1977 рр.) / М-во освіти УРСР, НДІ педагогіки УРСР ; [склали: М. Г. Ракитська, І. Н. Рожківська, М. О. Шліпкіна ; за ред. Смужаниці В. І.]. – Київ : [б. в.], 1979. – 163 с.
  Про опубліковані праці Ярмаченка М. Д. див.: с. 6–7, 36, 136, 142–143, 162.
 1. Список основних наукових праць // Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 1997 рік / АПН України. – Київ, 1998. – С. 98–140.
  Про підготовлені Ярмаченком М. Д. праці див.: с. 101, 107.

—————————-

*Видання, що відсутні у фонді ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського


Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали