НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність І. М. Стешенка

 1. Березівська,Л. Д. Організаційно-педагогічні засади реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті : автореф. дис. … д‑ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Березівська Лариса Дмитрівна ; Ін‑т педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 2009. – 43 с.
 2. Березівська, Л. Д. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті : монографія / Л. Д. Березівська ; Ін‑т педагогіки АПН України. – Київ : [Богданова А. М.], 2008. – 405 с. – Із змісту: Розд. 2 : Державно‑громадське реформування шкільної освіти в період Української національно‑демократичної революції, 1917–1920: [підрозд.] 2.1 : Шкільна реформа як засіб створення єдиної демократичної національної школи в добу Центральної Ради. – С. 85–103 ; [підрозд.] 2.2 : Реформаторські процеси у галузі шкільної освіти в період гетьманату П. П. Скоропадського. – С. 103–122.
 3. Васькович,Г. Шкільництво в Україні (1905–1920 рр.) / Григорій Васькович ; з супровід. словом Анатолія Алексюка ; Укр. Вільний Ун‑т. – Київ ; [Тернопіль : Мандрівець], 1996. – 359 с. – (Серія: Габілітації ; ч. 2). – Із змісту: Розд. 2 : Шкільництво в українській національній державі (1917–1920 рр.). – С. 66–123.
 4. Даниленко, В. М. Освіта України в роки національно‑демократичної революції (1917–1920): з хроніки подій : [довідник] / В. М. Даниленко, О. М. Завальнюк, Ю. В. Телячий. – Кам’янець‑Подільський : Абетка‑НОВА, 2005. – 263 с.
  У виданні зібрано фактографічний матеріал з історії національної освіти років Української революції (1917–1920), впорядкований за хронологічним принципом. Довідник відновлює маловідомі та невідомі факти, події становлення й розвитку системи освіти України в період Української Центральної Ради, часи гетьманату П. Скоропадського. Висвітлено вагому роль І. М. Стешенка в процесі освітніх реформ тієї доби.
 1. Лебідь,І. Ю. Історія педагогіки. Змістовий модуль: початкова школа і педагогіка України в роки національно‑демократичної революції (1917–1920 рр.) : навч.‑метод. посіб. / Лебідь І. Ю. ; МОН України, Кам’янець‑Поділ. нац. ун‑т ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Рута, 2015. – 135 с. – Із змісту: Становлення системи національної освіти доби Центральної Ради. – С. 11–35.
 2. Любар, О. О. Історія української школи і педагогіки : навч. посіб. / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко. – Київ : Знання, 2006. – 447 с. – Із змісту: Розвиток українського шкільництва в УНР. – С. 298–303.
 3. Нариси історії українського шкільництва (1905–1933): навч. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ : Заповіт, 1996. – 302 с. – Про діяльність І. М. Стешенка: с. 70, 80, 90, 111, 114, 228.
 4. Освітня хроніка на сторінках періодичних видань, 1917–1920рр. : (з фондів Пед. музею України) / Пед. музей України ; [уклад.: В. О. Гайдей, О. П. Міхно ; наук. консультант О. В. Сухомлинська]. – Київ : [ПМУ], 2017. – 181 с. – (Педагогічні републікації ; вип. 4). – Згадано про І. М. Стешенка: с. 31, 34, 61, 88–93, 106.
 5. ¹Ротар, Н. Ю. Діяльність українських національно‑демократичних урядів в галузі освіти (1917–1920 рр.): автореф. дис. … канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 «Історія України» / Ротар Наталія Юріївна ; Чернів. держ. ун‑т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : [б. в.], 1996. – 22 с.
 6. Сірополко, С. Історія освіти в Україні / Степан Сірополко ; Укр. Вільний Ун‑т (м. Мюнхен, Німеччина), Друзі т‑ва ім. Григорія Ващенка. – Київ : Наук. думка, 2001. – 912 с. – Про діяльність І. М. Стешенка: с. 454, 468, 469, 481, 492, 650, 824.
 7. Сойко, І. М. Педагогічна діяльність Івана Стешенка : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Сойко Інна Миколаївна ; Луган. держ. пед. ун‑т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : [б. в.], 2001. – 20 с.
 8. Те саме: дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Сойко Інна Миколаївна ; Рівн. екон.‑гуманітар. ін‑т. – Рівне : [б. в.], 2001. – 208 с. – Бібліогр.: с. 176–189.
 9. Телячий,Ю. Українська літературно‑мистецька інтелігенція в національно‑культурному відродженні (1917–1921 рр.) : монографія / Юрій Телячий ; [наук. ред. В. М. Даниленко]. – Тернопіль : Терно‑граф, 2014. – 599 с. – Про І. М. Стешенка: с. 16, 31, 61, 62, 66, 102, 104–107, 117, 148–150, 181, 185, 190, 191, 270, 311, 331, 402, 406.
 10. ¹Телячий,Ю. В. Реформа української загальноосвітньої школи в роки національно‑демократичної революції (1917–1920): історичний аспект : автореф. дис. … канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 «Історія України» / Телячий Юрій Васильович ; Чернів. нац. ун‑т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : [б. в.], 2000. – 16 с.
 11. Український педагог Іван Стешенко: посіб. з історії педагогіки для курсистів ін‑тів удоскон. вчителів, студентів вищ. пед. навч. закл. / Київ. міжрегіон. ін‑т удоскон. вчителів ім. Бориса Грінченка ; [редкол.: Віктор Слюсаренко (голова, наук. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1994. – 219 с. – Зміст: Слово до читача / Віктор Слюсаренко ; Іван Стешенко та його час / Ірина Тюрменко ; Народна освіта 1917–1920 років / Ірина Лиханова, Світлана Скидан ; Педагогічні погляди та ідеї Івана Стешенка / Сергій Болтівець ; Фенікс Івана Стешенка / Юрій Хорунжий ; Іван Стешенко – перший генеральний секретар і міністр освіти України / Василь Майборода ; Документи Генерального секретарства освіти (Міністерства освіти України) Уряду Української Народної Республіки, яке очолював Іван Стешенко / [підгот. до публ.: В. Майборода, С. Скидан] ; Іван Стешенко – поет, учений, політик / Надія Миронець, Алла Пономаренко ; Проблема національної літературної мови як соціокультурного феномена та наукова спадщина Івана Стешенка ; Іван Стешенко та Степан Сірополко / Таїса Ківшар ; Перший генеральний секретар і міністр народної освіти І. М. Стешенко / С. Сірополко ; [підгот. до публ.] Таїсія Ківшар ; Іван Стешенко як культурно‑громадський діяч / Любов Дрофань ; Поетична спадщина Івана Стешенка / Сергій Болтівець ; Іван Стешенко – літературний критик : (за матеріалами журн. «Киевская старина») / Микола Кучинський ; Недруковані матеріали «До біографії І. М. Стешенка» / [підгот. до публ. і авт. передм.] Таїса Ківшар ; Згадки про Івана Стешенка у пресі України періоду 1946–1993.
 12. Хроніка 2000: укр. культурол. альм. Вип. 72 : Україна освітня: історія, персоналії, поступ. – Київ : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2007. – 776 с. – Із змісту: Концепція національної системи освіти в контексті революційних подій: 1917–1919 рр. / Надія Агафонова – С. 186–230 ; Система освіти в Україні (1917–1930) / І. Крилов. – С. 264–284 ; Українське шкільництво й культурно‑просвітна праця в першому році революції / Дмитро Дорошенко. – С. 285–307 ; На рідному ґрунті : сторінка зі спогадів : присвячується світлій пам’яті І. М. Стешенка та А. Г. Лещенка / Степан Сірополко. – С. 308–312.
 13. Александрова, Г. «Немов обірвана струна…» : [основ. мотиви поезії Івана Стешенка] / Галина Александрова // Дивослово. – 2015. – № 5. – С. 50–55. – Бібліогр.: 25 назв.
 14. Александрова, Г. Ще одна незавершена «Історія української літератури» : до 135‑річчя від дня народж. Івана Стешенка / Галина Александрова // Там само. – 2008. – № 7. – С. 46–49. – Бібліогр.: 6 назв.
 15. Корецька, А. Видатний філолог і педагог Іван Стешенко / Антоніна Корецька // Там само. – 1999. – № 10. – С. 61–62. – Бібліогр.: 3 назви.
 16. ¹Александрова, Г. Поетичні діалоги: Леся Українка та Іван Стешенко / Галина Александрова // Філологічний дискурс : зб. наук. пр. / Ін‑т літ. ім. Т. Г. Шевченка, Хмельниц. гуманітар.‑пед. акад. – Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – С. 9–20. – Бібліогр.: 14 назв.
 17. ¹Александрова, Г. Михайло Старицький та Іван Стешенко: родинні і творчі зв’язки / Галина Александрова // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : зб. наук. пр. / Черкас. нац. ун‑т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – Вип. 21/22. – С. 80–98. – Бібліогр.: 26 назв.
 18. Александрова, Г. Іван Стешенко: «Без наслідування обійтися не можна і в ньому… рятунок оригінального духу» / Галина Александрова // Слово і час. – 2008. – № 7. – С. 52–59. – Бібліогр.: 22 назви.
 19. Хорунжий, Ю. Іван Стешенко – творець українського епосу / Юрій Хорунжий // Там само. – 2002. – № 5. – С. 71–72.
 20. Александрова, Г. Стешенко Іван Матвійович: [біогр. інформація та відом. про шевченкознав. праці] / Галина Александрова // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. / НАН України, Ін‑т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 5. – С. 956–957.
 21. Александрова, Г. Іван Стешенко: діалоги з шевченкознавством кінця ХІХ – початку ХХ ст. / Александрова Галина // Шевченкознавчі студії : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун‑т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – Вип. 21. – С. 154–164. – Бібліогр.: 31 назва.
 22. ¹Александрова, Г. Творча індивідуальність Івана Стешенка в контексті поезії початку ХХ ст.: традиції і новаторство / Александрова Г. // Літературознавчі студії : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун‑т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 10–20. – Бібліогр.: 12 назв.
 23. ¹Александрова, Г. Шевченкознавчі студії Івана Стешенка: національна форма і всесвітнє значення / Галина Александрова // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун‑т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 116–120. – Бібліогр.: 28 назв.
 24. ¹Александрова, Г. А. Лірика Івана Стешенка в контексті естетичних тенденцій кінця ХІХ – початку ХХ ст. / Г. А. Александрова // Літературний процес: мова мистецтв і мистецтво мови : матеріали V щоріч. Міжнар. наук. конф., 4–5 квіт. 2014 р., м. Київ. / Київ. ун‑т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2014. – С. 3–15. – Бібліогр. в кінці ст.
 25. Березівська,Л. Реформа шкільної освіти в добу Центральної Ради як перший національний досвід / Лариса Березівська // Шлях освіти. – –№ 2. – С. 40–46.
 26. Березівська, Л. Реформування шкільної освіти в період гетьманату П. Скоропадського (29 квітня – 13 грудня 1918 р.) / Лариса Березівська //Історико‑педагогічний альманах / АПН України, Уман. держ. пед. ун‑т ім. Павла Тичини, Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ, 2006. – Вип.  – С. 4–15.
 27. Березівська, Л. Д. До сторіччя Української революції (1917–1921): реформування шкільної освіти / Березівська Л. Д. // Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики : (до 25‑річчя НАПН України) : [зб. наук. пр.] /НАПН України. – Київ, 2017. – С. 72–77. – Бібліогр.: 14 назв.
 28. Білецький, Л. Іван Стешенко: [некролог] / Л. Білецький // Вільна Укр. шк. – 1918/19. – Р. 2, № 1 (серп.). – С. 1–3.
 29. Білоусько, О. А. Становлення основ національної освіти / О. А.Білоусько, О. П. Єрмак, В. Я. Ревегук // Новітня історія Полтавщини, І половина ХХ ст. : підруч. для 10 кл. / О. А.Білоусько, О. П. Єрмак, В. Я. Ревегук. – Полтава, 2005. – С. 26–29.
 30. Білоцерківський, В. Я. Іван Стешенко – подвижник на ниві українського національного відродження / В. Я. Білоцерківський, В. І. Головченко // Укр. іст. журн. – 1997. – № 6. – С. 77–83. – Бібліогр.: 24 назви.
 31. Болтівець, С. Психогігієнічне значення взірця учительського служіння Івана Стешенка «Людина для людей» / Болтівець С. // Культура безпеки, екології та здоров’я. – 2010. – № 11. – С. 4. – Бібліогр.: 3 назви.
 32. Верстюк, В. Стешенко Іван Матвійович / В. Верстюк, Т. Осташко // Діячі Української Центральної Ради : біогр. довід. / В. Верстюк, Т. Осташко. – Київ, 1998. – С. 167–171.
 33. Те саме // Довідник з історії України : А–Я / Ін‑т іст. дослідж. Львів. нац. ун‑ту ім. Івана Франка. – Вид. 2‑ге, доопрац. і допов. – Київ, 2001. – С. 835–836.
  Те саме // Там само : [у 3 т.] / Ін‑т іст. дослідж. Львів. нац. ун‑ту ім. Івана Франка. – Київ, 1999. – Т. 3. – С. 276–277.
 1. Головченко, В. І. Подвижник українізації освіти / В. І. Головченко // Рідна шк. – 1994. – № 1/2. – С. 5–7. – Бібліогр.: 7 назв.
 2. Гончаренко, С. Стешенко Іван Матвійович / Семен Гончаренко // Український педагогічний енциклопедичний словник / Семен Гончаренко. – Вид. 2‑ге, допов. й випр. – [Рівне], 2011. – С. 441.
  Те саме // Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. – Київ, 1997. – С. 320.
 1. Завальнюк, О. М. Генеральний секретар народної освіти І. Стешенко: курс на національну вищу школу (червень 1917 – січень 1918 р.) / О. М. Завальнюк // Наук. пр. Кам’янець‑Поділ. держ. ун‑ту. Історичні науки. – Кам’янець‑Подільський, 2004. – Т. 13. – С. 125–136. – Прим.: с. 134–136.
 2. Завальнюк, О. М. Стешенко Іван Матвійович / О. М. Завальнюк // Українська еліта і творення національної університетської освіти: фундатори й будівничі (1917–1920 рр.) / О. М. Завальнюк. – Кам’янець‑Подільський, 2005. – С. 59–70.
 3. ¹Зикун, Н. Журнал «Шершень»: формально‑змістова характеристика українського сатиричного видання початку ХХст. / Зикун Наталія // Образ. – 2015. – Вип. 3. – С. 94–102. – Бібліогр.: 18 назв.
 4. Кирпач, А. Перший міністр освіти України : до 125‑річ. ювілею видат. укр. педагога [І. М. Стешенка] / Антоніна Кирпач // Світло. – 1998. – № 1. – С. 76–78.
 5. Корецька, А. Стешенко і нова українська школа / Антоніна Корецька // Там само. – 2000. – № 4. – С. 66–68. – Бібліогр.: 9 назв.
 6. Корецька, А. Іван Стешенко. Учений, педагог, міністр : (до 125‑річчя з дня народж.) / Антоніна Корецька // Освіта і упр. – 1998. – Т. 2, № 4. – С. 173–176. – Бібліогр.: 3 назви.
 7. Пилипчук, В. Інтеграційна цілісність освітньої системи Івана Стешенка / Віталій Пилипчук // Там само. – 1999. – Т. 3, № 2. – С. 155–159. – Бібліогр.: 13 назв.
 8. Кравченко, А.А. Політика Центральної Ради щодо розбудови середньої школи в Україні / Кравченко А. А. // Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 6, Історичні науки : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун‑т ім. М. П. Драгоманова. – Київ,  – Вип. 8. – С. 131–139. – Бібліогр.: 19 назв.
 9. Кулик, Н. Страта за українство : цими днями 99 років тому загинув талановитий педагог, письменник, літературознавець, перший міністр освіти в уряді УНР – Іван Матвійович Стешенко / Наталія Кулик // Освіта України. – 2017. – 31 лип. (№ 29). – С. 14–15.
 10. Лєцкін, М. «…Щоб просвітлити народ…» : (Іван Огієнко та Іван Стешенко) / Михайло Лєцкін // Письменники на життєвому шляху Івана Огієнка (митрополита Іларіона) : монографія / Михайло Лєцкін. – Житомир, 2012. – Ч. 1. – С. 138–146. – Бібліогр.: 8 назв.
 11. Лікарчук, І. Л. Стешенко Іван Матвійович / І. Л. Лікарчук // Міністри освіти України : у 2 т. : [монографія] / І. Л. Лікарчук. – Київ, 2002. – Т. 1 : (1917–1943 рр.). – С. 9–43.
 12. ¹Мацько, В. П. Літературознавчі концепти Івана Стешенка як шлях до самоідентифікації / Мацько В. П. // Наук. пр. Кам’янець‑Поділ. нац. ун‑ту ім. Івана Огієнка. Філологічні науки : [зб. наук. пр.]. – Кам’янець‑Подільський, 2015. – Вип. 40. – С. 27–32. – Бібліогр.: 16 назв.
 13. Миронець, Н. Іван Стешенко – поет, учений, політик / Надія Миронець // На тлі трагічної історії / Надія Миронець. – Київ, 2003. – С. 43–57. – Бібліогр. в кінці ст.
 14. ³[О назначениях в состав украинского генерального секретариата: Указ Временного Правительства от 31 авг. 1917 г.] // Циркуляр по Киевскому Учебному Округу. – Киев, 1917. – № 9/10. – С. 290–291.
  У складі українського генерального секретаріату генеральним секретарем по відомству освіти призначався Іван Стешенко.
 1. ¹Петрашик, В. Мистецькі засади перших українських періодичних видань /Володимир Петрашик // Українська академія мистецтва : дослідн. та наук.‑метод. пр. / М‑во культури України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і архітектури. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 106–114. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 2. ¹Полякова, Ю. Ю. Драматургія Винниченка в рецепції Івана Стешенка / Ю. Ю. Полякова // Вісн. Харків. нац. ун‑ту ім. В. Н. Каразіна. Серія «Філологія» : [зб. наук. пр.]. – Харків, 2015. – Вип. 73. – С. 246–251. – Бібліогр.: 13 назв.
 3. Протокол № 55 засідання шкільної ради (27 травня 1918 року) // Реформи шкільної освіти в Україні у ХХ столітті: документи, матеріали і коментарі : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. : хрестоматія / Л. Д. Березівська ; МОНмолодьспорту України, Ін‑т педагогіки НАПН України. – Луганськ, 2011. – С. 105–109.
  Документ висвітлює дискусію щодо перспективних шляхів розвитку системи управління освітою в Українській державі, що відбулася за участю І. Стешенка.
 1. Самоплавська, Т. О. Стешенко Іван Матвійович / Т. О. Самоплавська // Енциклопедія освіти / АПН України ; голов. ред. В. Г. Кремень. – Київ, 2008. – С. 873–874.
 2. Те саме // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. : у 2 кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ, 2005. – Кн. 1 : Х–ХІХ століття. – С. 495–500. – Бібліогр. у підрядк. прим. – Бібліогр. у кінці ст.
 3. Сойко, І. Упровадження педагогічних поглядів Івана Стешенка у навчально‑виховний процес освітнього простору України / Інна Сойко // Нова пед. думка. – 2011. – № 2. – С. 23–26. – Бібліогр.: 7 назв.
 4. Сойко, І. М. Педагогіка І. М. Стешенка / Сойко І. М. // Наук. зап. Серія «Економіка» : [зб. наук. пр.] / Ун‑т «Острозька Академія». – Острог, 2000. – Т. 3, ч. 2 : Освіта як фактор формування людського капіталу. – C. 182–185. – Бібліогр.: 3 назви.
 5. Сойко, І. М. Педагогічна діяльність І. М. Стешенка: від минувшини до сьогодення / І. М. Сойко // Психолого‑педагогічні основи гуманізації навчально‑виховного процесу в школі та вузі : [зб. наук. пр.] / Рівн. екон.‑гуманітар. ін‑т. – Рівне, 2001. – С. 372–376. – Бібліогр.: 2 назви.
 6. ²Сойко, І. М. Педагогічний і творчий шлях Івана Стешенка / І. М. Сойко // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. – Одеса, 2000. – Вип. 1/2. – С. 77–84.
 7. Сойко, І. М. Педагогічні аспекти спадщини І. М. Стешенка в розробці напрямів змісту виховання школярів України / І. М. Сойко // Там само. – Одеса, 2001. – Вип. 3/4. – С. 115–124. – Бібліогр.: 7 назв.
 8. ²Сойко, І. М. Стешенко – батько української національної освіти / І. М. Сойко // Там само. – Одеса, 1999. – Вип. 8/9. – С. 78–82.
 9. Сойко, І. М. Педагогічні погляди І. Стешенка на концепцію національної освіти і виховання / Сойко І. М. // Психолого‑педагогічні основи гуманізації виховання і навчання в школах і вищих навчальних закладах : зб. наук. пр. Рівн. екон.‑гуманітар. ін‑ту. – Рівне, 2000. – С. 417–420.– Бібліогр.: 3 назви.
 10. Сойко, І. М. Педагогічні погляди І. М. Стешенка на розвиток української школи / І. М. Сойко // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівн. держ. гуманітар. ун‑ту. – Рівне, 2000. – Вип. 12 : у 3 ч. Ч. 1 : Історичні аспекти розвитку освіти і педагогічної думки в Україні. Зарубіжний досвід. – С. 25–28. – Бібліогр.: 3 назви.
 11. Сойко, І. М. Питання національної мови в науковій спадщині Івана Стешенка / І. М. Сойко // Наука і освіта. – 2009. – № 10. – С. 157–160. – Бібліогр.: 4 назви.
 12. ¹Сойко, І. М. Іван Матвійович Стешенко – основоположник шкільної освіти (1917–1920 pp.) / І. М. Сойко // Там само. – 1999. – № 5/6. – C. 38‑41.
 13. Сорочан, Н.А. І. Стешенко – генеральний комісар Міністерства народної освіти (квітень – липень 1918 р.) / Сорочан Н. А. // Зб. наук. пр. Серія «Історія та географія» / Харків. держ. пед. ун‑т ім. Григорія Сковороди. – Харків, 2003. – С. 98–103. – Бібліогр. в кінці ст.
 14. Ставицький, О. Ф. Стешенко Іван Матвійович / О. Ф. Ставицький // Українська радянська енциклопедія : [у 12 т.] – Вид. 2‑ге. – Київ, 1983. – Т. 10. – С. 538.
 15. Стешенко Іван Матвійович // Там само : [у 18 т.]. – Київ, [1963]. – Т. 14. – С. 98.
 16. ¹Сташенко, Н. «Ясній пам’яті товариша…»: Леся Українка в спогадах і оцінках Оксани та Івана Стешенків / Надія Сташенко // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. пр. / Волин. нац. ун‑т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – Вип. 13 : Портрет кафедри української літератури у часі. – С. 197–205. – Бібліогр.: 9 назв.
 17. Стешенко, І. Де жили Старицькі, Лисенки, Косачі, Стешенки й Черняхівські… за моєї пам’яти… [Електронний ресурс] : [спогади дочки Івана Стешенка] / Ірина Стешенко ; публ. підгот. Ольга Гураль // Histor!ans : [сайт]. – Текст. дані. – 2017. – Режим доступу: https://tinyurl.com/y8srlaap (дата звернення: 9.12.18). – Назва з екрана.
 18. Стешенко Іван (24.6.1873–30.7.1918) // Енциклопедія українознавства : словник. частина : [в 11 т.] / Наук. т‑во ім. Шевченка ; голов. ред. Володимир Кубійович. – [Париж ; Нью‑Йорк, 1976]. – Т. 8. – С. 3057.
 19. ¹Іван Стешенко (1873–1918): [некролог] // Літ.‑наук. вістник. – 1918. – Т. 70, кн. 4/6. – С. 179–181.
 20. Стешенко Іван Матвійович // Державотворці : полтавці – видатні діячі Української революції 1917–1921 рр. : біобібліогр. довід. / упоряд. Н. М. Требіна ; Упр. культури Полтав. держадмін., Обл. б‑ка для юнацтва ім. Олеся Гончара. – Полтава, 2017. – [Вип. 2].– С. 25–28.
 21. Титаренко, Г. Еволюція від марксизму до українського патріотизму: [еволюція поглядів Івана Стешенка] / Григорій Титаренко // Рідний край : альм. Полтав. нац. пед. ун‑ту / Полтав. нац. пед. ун‑т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2. – С. 211–215. – Бібліогр.: 18 назв.
 22. Титаренко, Г. Повість «Близнецы» Т. Г. Шевченка в перекладі І. М. Стешенка / Григорій Титаренко // Там само. – Полтава, 2013. – № 1. – С. 106–108. – Бібліогр.: 8 назв.
 23. Титаренко, Г. Святий жертовник Івана Стешенка [Електронний ресурс] / Григорій Титаренко // Грінченко‑інформ : сусп.‑політ. вид. / Київ. ун‑т ім. Бориса Грінченка, Ін‑т журналістики. – Текст. дані. – Київ, 2018. – 24 лип. – Режим доступу: http://grinchenko-inform.kubg.edu.ua/svyatyj-zhertovnyk-ivana-steshenka/#.W_Z3kYGWn2c (дата звернення: 22.11.18). – Назва з екрана.
 24. Тулуб, О. Іван Стешенко (1873–1918) : (спомини і матеріяли) / Олександер Тулуб // Україна. – 1929. – Груд. (кн. 38). – С. 92–104.
 25. Фурсенко, Л. І. Стешенко Іван Матвійович / Л. І. Фурсенко // Наша шк. – 2007. – № 3. – С. 2–4. – Бібліогр.: 6 назв.
 26. Хорунжий, Ю. Іван Стешенко – поет і міністр / Юрій Хорунжий // Мужі чину : іст. парсуни / Юрій Хорунжий. – Київ, 2005. – С. 198–231.
 27. ¹Чиркова, М. Навчитель українства Іван Стешенко / Марина Чиркова // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогоб. держ. пед. ун‑ту ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – Вип. 12. – С. 69–78. – Бібліогр.: 18 назв.
 28. ¹Шитий, С. І. Іван Стешенко – перший міністр освіти України / Шитий С. І. // Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 18, Економіка і право : [зб. наук. пр.] / Нац. пед. ун‑т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 146–151. – Бібліогр.: 5 назв.
 29. Янковська, О. В. Стешенко Іван Матвійович / О. В. Янковська // Енциклопедія історії України : [у10 т.] / НАН України, Ін‑т історії України. – Київ, 2012. – Т. 9. – С. 857.
 30. Ярмаченко, М. Стешенко Іван Матвійович / М. Ярмаченко // Педагогічний словник / АПН України, Ін‑т педагогіки; за ред. Ярмаченка М. Д. – Київ, 2001. – С. 434.

З цими виданнями можете ознайомитись
у Державній науково‑педагогічній бібліотеці України імені В. 
О. Сухомлинського

¹Праці з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

²Праці з фонду Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого

³Праці з фонду Педагогічного музею України НАПН України

Праці з інтернет-ресурсів

З працями, доступними в Інтернет‑мережі, можете ознайомитись онлайн за гіперпосиланнями


Анонси та оголошення

21.06.2024

Шановні колеги!

Запрошуємо до публікації в електронному науковому фаховому журналі «Науково-педагогічні студії» (вип. 8/2024) Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.  Детальніше…

20.06.2024

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського оголошує конкурс на заміщення вакантних посад. Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали