НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність І. М. Стешенка

 1. Березівська,Л. Д. Організаційно-педагогічні засади реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті : автореф. дис. … д‑ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Березівська Лариса Дмитрівна ; Ін‑т педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 2009. – 43 с.
 2. Березівська, Л. Д. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті : монографія / Л. Д. Березівська ; Ін‑т педагогіки АПН України. – Київ : [Богданова А. М.], 2008. – 405 с. – Із змісту: Розд. 2 : Державно‑громадське реформування шкільної освіти в період Української національно‑демократичної революції, 1917–1920: [підрозд.] 2.1 : Шкільна реформа як засіб створення єдиної демократичної національної школи в добу Центральної Ради. – С. 85–103 ; [підрозд.] 2.2 : Реформаторські процеси у галузі шкільної освіти в період гетьманату П. П. Скоропадського. – С. 103–122.
 3. Васькович,Г. Шкільництво в Україні (1905–1920 рр.) / Григорій Васькович ; з супровід. словом Анатолія Алексюка ; Укр. Вільний Ун‑т. – Київ ; [Тернопіль : Мандрівець], 1996. – 359 с. – (Серія: Габілітації ; ч. 2). – Із змісту: Розд. 2 : Шкільництво в українській національній державі (1917–1920 рр.). – С. 66–123.
 4. Даниленко, В. М. Освіта України в роки національно‑демократичної революції (1917–1920): з хроніки подій : [довідник] / В. М. Даниленко, О. М. Завальнюк, Ю. В. Телячий. – Кам’янець‑Подільський : Абетка‑НОВА, 2005. – 263 с.
  У виданні зібрано фактографічний матеріал з історії національної освіти років Української революції (1917–1920), впорядкований за хронологічним принципом. Довідник відновлює маловідомі та невідомі факти, події становлення й розвитку системи освіти України в період Української Центральної Ради, часи гетьманату П. Скоропадського. Висвітлено вагому роль І. М. Стешенка в процесі освітніх реформ тієї доби.
 1. Лебідь,І. Ю. Історія педагогіки. Змістовий модуль: початкова школа і педагогіка України в роки національно‑демократичної революції (1917–1920 рр.) : навч.‑метод. посіб. / Лебідь І. Ю. ; МОН України, Кам’янець‑Поділ. нац. ун‑т ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Рута, 2015. – 135 с. – Із змісту: Становлення системи національної освіти доби Центральної Ради. – С. 11–35.
 2. Любар, О. О. Історія української школи і педагогіки : навч. посіб. / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко. – Київ : Знання, 2006. – 447 с. – Із змісту: Розвиток українського шкільництва в УНР. – С. 298–303.
 3. Нариси історії українського шкільництва (1905–1933): навч. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ : Заповіт, 1996. – 302 с. – Про діяльність І. М. Стешенка: с. 70, 80, 90, 111, 114, 228.
 4. Освітня хроніка на сторінках періодичних видань, 1917–1920рр. : (з фондів Пед. музею України) / Пед. музей України ; [уклад.: В. О. Гайдей, О. П. Міхно ; наук. консультант О. В. Сухомлинська]. – Київ : [ПМУ], 2017. – 181 с. – (Педагогічні републікації ; вип. 4). – Згадано про І. М. Стешенка: с. 31, 34, 61, 88–93, 106.
 5. ¹Ротар, Н. Ю. Діяльність українських національно‑демократичних урядів в галузі освіти (1917–1920 рр.): автореф. дис. … канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 «Історія України» / Ротар Наталія Юріївна ; Чернів. держ. ун‑т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : [б. в.], 1996. – 22 с.
 6. Сірополко, С. Історія освіти в Україні / Степан Сірополко ; Укр. Вільний Ун‑т (м. Мюнхен, Німеччина), Друзі т‑ва ім. Григорія Ващенка. – Київ : Наук. думка, 2001. – 912 с. – Про діяльність І. М. Стешенка: с. 454, 468, 469, 481, 492, 650, 824.
 7. Сойко, І. М. Педагогічна діяльність Івана Стешенка : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Сойко Інна Миколаївна ; Луган. держ. пед. ун‑т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : [б. в.], 2001. – 20 с.
 8. Те саме: дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Сойко Інна Миколаївна ; Рівн. екон.‑гуманітар. ін‑т. – Рівне : [б. в.], 2001. – 208 с. – Бібліогр.: с. 176–189.
 9. Телячий,Ю. Українська літературно‑мистецька інтелігенція в національно‑культурному відродженні (1917–1921 рр.) : монографія / Юрій Телячий ; [наук. ред. В. М. Даниленко]. – Тернопіль : Терно‑граф, 2014. – 599 с. – Про І. М. Стешенка: с. 16, 31, 61, 62, 66, 102, 104–107, 117, 148–150, 181, 185, 190, 191, 270, 311, 331, 402, 406.
 10. ¹Телячий,Ю. В. Реформа української загальноосвітньої школи в роки національно‑демократичної революції (1917–1920): історичний аспект : автореф. дис. … канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 «Історія України» / Телячий Юрій Васильович ; Чернів. нац. ун‑т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : [б. в.], 2000. – 16 с.
 11. Український педагог Іван Стешенко: посіб. з історії педагогіки для курсистів ін‑тів удоскон. вчителів, студентів вищ. пед. навч. закл. / Київ. міжрегіон. ін‑т удоскон. вчителів ім. Бориса Грінченка ; [редкол.: Віктор Слюсаренко (голова, наук. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1994. – 219 с. – Зміст: Слово до читача / Віктор Слюсаренко ; Іван Стешенко та його час / Ірина Тюрменко ; Народна освіта 1917–1920 років / Ірина Лиханова, Світлана Скидан ; Педагогічні погляди та ідеї Івана Стешенка / Сергій Болтівець ; Фенікс Івана Стешенка / Юрій Хорунжий ; Іван Стешенко – перший генеральний секретар і міністр освіти України / Василь Майборода ; Документи Генерального секретарства освіти (Міністерства освіти України) Уряду Української Народної Республіки, яке очолював Іван Стешенко / [підгот. до публ.: В. Майборода, С. Скидан] ; Іван Стешенко – поет, учений, політик / Надія Миронець, Алла Пономаренко ; Проблема національної літературної мови як соціокультурного феномена та наукова спадщина Івана Стешенка ; Іван Стешенко та Степан Сірополко / Таїса Ківшар ; Перший генеральний секретар і міністр народної освіти І. М. Стешенко / С. Сірополко ; [підгот. до публ.] Таїсія Ківшар ; Іван Стешенко як культурно‑громадський діяч / Любов Дрофань ; Поетична спадщина Івана Стешенка / Сергій Болтівець ; Іван Стешенко – літературний критик : (за матеріалами журн. «Киевская старина») / Микола Кучинський ; Недруковані матеріали «До біографії І. М. Стешенка» / [підгот. до публ. і авт. передм.] Таїса Ківшар ; Згадки про Івана Стешенка у пресі України періоду 1946–1993.
 12. Хроніка 2000: укр. культурол. альм. Вип. 72 : Україна освітня: історія, персоналії, поступ. – Київ : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2007. – 776 с. – Із змісту: Концепція національної системи освіти в контексті революційних подій: 1917–1919 рр. / Надія Агафонова – С. 186–230 ; Система освіти в Україні (1917–1930) / І. Крилов. – С. 264–284 ; Українське шкільництво й культурно‑просвітна праця в першому році революції / Дмитро Дорошенко. – С. 285–307 ; На рідному ґрунті : сторінка зі спогадів : присвячується світлій пам’яті І. М. Стешенка та А. Г. Лещенка / Степан Сірополко. – С. 308–312.
 13. Александрова, Г. «Немов обірвана струна…» : [основ. мотиви поезії Івана Стешенка] / Галина Александрова // Дивослово. – 2015. – № 5. – С. 50–55. – Бібліогр.: 25 назв.
 14. Александрова, Г. Ще одна незавершена «Історія української літератури» : до 135‑річчя від дня народж. Івана Стешенка / Галина Александрова // Там само. – 2008. – № 7. – С. 46–49. – Бібліогр.: 6 назв.
 15. Корецька, А. Видатний філолог і педагог Іван Стешенко / Антоніна Корецька // Там само. – 1999. – № 10. – С. 61–62. – Бібліогр.: 3 назви.
 16. ¹Александрова, Г. Поетичні діалоги: Леся Українка та Іван Стешенко / Галина Александрова // Філологічний дискурс : зб. наук. пр. / Ін‑т літ. ім. Т. Г. Шевченка, Хмельниц. гуманітар.‑пед. акад. – Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – С. 9–20. – Бібліогр.: 14 назв.
 17. ¹Александрова, Г. Михайло Старицький та Іван Стешенко: родинні і творчі зв’язки / Галина Александрова // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : зб. наук. пр. / Черкас. нац. ун‑т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – Вип. 21/22. – С. 80–98. – Бібліогр.: 26 назв.
 18. Александрова, Г. Іван Стешенко: «Без наслідування обійтися не можна і в ньому… рятунок оригінального духу» / Галина Александрова // Слово і час. – 2008. – № 7. – С. 52–59. – Бібліогр.: 22 назви.
 19. Хорунжий, Ю. Іван Стешенко – творець українського епосу / Юрій Хорунжий // Там само. – 2002. – № 5. – С. 71–72.
 20. Александрова, Г. Стешенко Іван Матвійович: [біогр. інформація та відом. про шевченкознав. праці] / Галина Александрова // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. / НАН України, Ін‑т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 5. – С. 956–957.
 21. Александрова, Г. Іван Стешенко: діалоги з шевченкознавством кінця ХІХ – початку ХХ ст. / Александрова Галина // Шевченкознавчі студії : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун‑т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – Вип. 21. – С. 154–164. – Бібліогр.: 31 назва.
 22. ¹Александрова, Г. Творча індивідуальність Івана Стешенка в контексті поезії початку ХХ ст.: традиції і новаторство / Александрова Г. // Літературознавчі студії : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун‑т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 10–20. – Бібліогр.: 12 назв.
 23. ¹Александрова, Г. Шевченкознавчі студії Івана Стешенка: національна форма і всесвітнє значення / Галина Александрова // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун‑т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 116–120. – Бібліогр.: 28 назв.
 24. ¹Александрова, Г. А. Лірика Івана Стешенка в контексті естетичних тенденцій кінця ХІХ – початку ХХ ст. / Г. А. Александрова // Літературний процес: мова мистецтв і мистецтво мови : матеріали V щоріч. Міжнар. наук. конф., 4–5 квіт. 2014 р., м. Київ. / Київ. ун‑т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2014. – С. 3–15. – Бібліогр. в кінці ст.
 25. Березівська,Л. Реформа шкільної освіти в добу Центральної Ради як перший національний досвід / Лариса Березівська // Шлях освіти. – –№ 2. – С. 40–46.
 26. Березівська, Л. Реформування шкільної освіти в період гетьманату П. Скоропадського (29 квітня – 13 грудня 1918 р.) / Лариса Березівська //Історико‑педагогічний альманах / АПН України, Уман. держ. пед. ун‑т ім. Павла Тичини, Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ, 2006. – Вип.  – С. 4–15.
 27. Березівська, Л. Д. До сторіччя Української революції (1917–1921): реформування шкільної освіти / Березівська Л. Д. // Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики : (до 25‑річчя НАПН України) : [зб. наук. пр.] /НАПН України. – Київ, 2017. – С. 72–77. – Бібліогр.: 14 назв.
 28. Білецький, Л. Іван Стешенко: [некролог] / Л. Білецький // Вільна Укр. шк. – 1918/19. – Р. 2, № 1 (серп.). – С. 1–3.
 29. Білоусько, О. А. Становлення основ національної освіти / О. А.Білоусько, О. П. Єрмак, В. Я. Ревегук // Новітня історія Полтавщини, І половина ХХ ст. : підруч. для 10 кл. / О. А.Білоусько, О. П. Єрмак, В. Я. Ревегук. – Полтава, 2005. – С. 26–29.
 30. Білоцерківський, В. Я. Іван Стешенко – подвижник на ниві українського національного відродження / В. Я. Білоцерківський, В. І. Головченко // Укр. іст. журн. – 1997. – № 6. – С. 77–83. – Бібліогр.: 24 назви.
 31. Болтівець, С. Психогігієнічне значення взірця учительського служіння Івана Стешенка «Людина для людей» / Болтівець С. // Культура безпеки, екології та здоров’я. – 2010. – № 11. – С. 4. – Бібліогр.: 3 назви.
 32. Верстюк, В. Стешенко Іван Матвійович / В. Верстюк, Т. Осташко // Діячі Української Центральної Ради : біогр. довід. / В. Верстюк, Т. Осташко. – Київ, 1998. – С. 167–171.
 33. Те саме // Довідник з історії України : А–Я / Ін‑т іст. дослідж. Львів. нац. ун‑ту ім. Івана Франка. – Вид. 2‑ге, доопрац. і допов. – Київ, 2001. – С. 835–836.
  Те саме // Там само : [у 3 т.] / Ін‑т іст. дослідж. Львів. нац. ун‑ту ім. Івана Франка. – Київ, 1999. – Т. 3. – С. 276–277.
 1. Головченко, В. І. Подвижник українізації освіти / В. І. Головченко // Рідна шк. – 1994. – № 1/2. – С. 5–7. – Бібліогр.: 7 назв.
 2. Гончаренко, С. Стешенко Іван Матвійович / Семен Гончаренко // Український педагогічний енциклопедичний словник / Семен Гончаренко. – Вид. 2‑ге, допов. й випр. – [Рівне], 2011. – С. 441.
  Те саме // Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. – Київ, 1997. – С. 320.
 1. Завальнюк, О. М. Генеральний секретар народної освіти І. Стешенко: курс на національну вищу школу (червень 1917 – січень 1918 р.) / О. М. Завальнюк // Наук. пр. Кам’янець‑Поділ. держ. ун‑ту. Історичні науки. – Кам’янець‑Подільський, 2004. – Т. 13. – С. 125–136. – Прим.: с. 134–136.
 2. Завальнюк, О. М. Стешенко Іван Матвійович / О. М. Завальнюк // Українська еліта і творення національної університетської освіти: фундатори й будівничі (1917–1920 рр.) / О. М. Завальнюк. – Кам’янець‑Подільський, 2005. – С. 59–70.
 3. ¹Зикун, Н. Журнал «Шершень»: формально‑змістова характеристика українського сатиричного видання початку ХХст. / Зикун Наталія // Образ. – 2015. – Вип. 3. – С. 94–102. – Бібліогр.: 18 назв.
 4. Кирпач, А. Перший міністр освіти України : до 125‑річ. ювілею видат. укр. педагога [І. М. Стешенка] / Антоніна Кирпач // Світло. – 1998. – № 1. – С. 76–78.
 5. Корецька, А. Стешенко і нова українська школа / Антоніна Корецька // Там само. – 2000. – № 4. – С. 66–68. – Бібліогр.: 9 назв.
 6. Корецька, А. Іван Стешенко. Учений, педагог, міністр : (до 125‑річчя з дня народж.) / Антоніна Корецька // Освіта і упр. – 1998. – Т. 2, № 4. – С. 173–176. – Бібліогр.: 3 назви.
 7. Пилипчук, В. Інтеграційна цілісність освітньої системи Івана Стешенка / Віталій Пилипчук // Там само. – 1999. – Т. 3, № 2. – С. 155–159. – Бібліогр.: 13 назв.
 8. Кравченко, А.А. Політика Центральної Ради щодо розбудови середньої школи в Україні / Кравченко А. А. // Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 6, Історичні науки : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун‑т ім. М. П. Драгоманова. – Київ,  – Вип. 8. – С. 131–139. – Бібліогр.: 19 назв.
 9. Кулик, Н. Страта за українство : цими днями 99 років тому загинув талановитий педагог, письменник, літературознавець, перший міністр освіти в уряді УНР – Іван Матвійович Стешенко / Наталія Кулик // Освіта України. – 2017. – 31 лип. (№ 29). – С. 14–15.
 10. Лєцкін, М. «…Щоб просвітлити народ…» : (Іван Огієнко та Іван Стешенко) / Михайло Лєцкін // Письменники на життєвому шляху Івана Огієнка (митрополита Іларіона) : монографія / Михайло Лєцкін. – Житомир, 2012. – Ч. 1. – С. 138–146. – Бібліогр.: 8 назв.
 11. Лікарчук, І. Л. Стешенко Іван Матвійович / І. Л. Лікарчук // Міністри освіти України : у 2 т. : [монографія] / І. Л. Лікарчук. – Київ, 2002. – Т. 1 : (1917–1943 рр.). – С. 9–43.
 12. ¹Мацько, В. П. Літературознавчі концепти Івана Стешенка як шлях до самоідентифікації / Мацько В. П. // Наук. пр. Кам’янець‑Поділ. нац. ун‑ту ім. Івана Огієнка. Філологічні науки : [зб. наук. пр.]. – Кам’янець‑Подільський, 2015. – Вип. 40. – С. 27–32. – Бібліогр.: 16 назв.
 13. Миронець, Н. Іван Стешенко – поет, учений, політик / Надія Миронець // На тлі трагічної історії / Надія Миронець. – Київ, 2003. – С. 43–57. – Бібліогр. в кінці ст.
 14. ³[О назначениях в состав украинского генерального секретариата: Указ Временного Правительства от 31 авг. 1917 г.] // Циркуляр по Киевскому Учебному Округу. – Киев, 1917. – № 9/10. – С. 290–291.
  У складі українського генерального секретаріату генеральним секретарем по відомству освіти призначався Іван Стешенко.
 1. ¹Петрашик, В. Мистецькі засади перших українських періодичних видань /Володимир Петрашик // Українська академія мистецтва : дослідн. та наук.‑метод. пр. / М‑во культури України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і архітектури. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 106–114. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 2. ¹Полякова, Ю. Ю. Драматургія Винниченка в рецепції Івана Стешенка / Ю. Ю. Полякова // Вісн. Харків. нац. ун‑ту ім. В. Н. Каразіна. Серія «Філологія» : [зб. наук. пр.]. – Харків, 2015. – Вип. 73. – С. 246–251. – Бібліогр.: 13 назв.
 3. Протокол № 55 засідання шкільної ради (27 травня 1918 року) // Реформи шкільної освіти в Україні у ХХ столітті: документи, матеріали і коментарі : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. : хрестоматія / Л. Д. Березівська ; МОНмолодьспорту України, Ін‑т педагогіки НАПН України. – Луганськ, 2011. – С. 105–109.
  Документ висвітлює дискусію щодо перспективних шляхів розвитку системи управління освітою в Українській державі, що відбулася за участю І. Стешенка.
 1. Самоплавська, Т. О. Стешенко Іван Матвійович / Т. О. Самоплавська // Енциклопедія освіти / АПН України ; голов. ред. В. Г. Кремень. – Київ, 2008. – С. 873–874.
 2. Те саме // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. : у 2 кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ, 2005. – Кн. 1 : Х–ХІХ століття. – С. 495–500. – Бібліогр. у підрядк. прим. – Бібліогр. у кінці ст.
 3. Сойко, І. Упровадження педагогічних поглядів Івана Стешенка у навчально‑виховний процес освітнього простору України / Інна Сойко // Нова пед. думка. – 2011. – № 2. – С. 23–26. – Бібліогр.: 7 назв.
 4. Сойко, І. М. Педагогіка І. М. Стешенка / Сойко І. М. // Наук. зап. Серія «Економіка» : [зб. наук. пр.] / Ун‑т «Острозька Академія». – Острог, 2000. – Т. 3, ч. 2 : Освіта як фактор формування людського капіталу. – C. 182–185. – Бібліогр.: 3 назви.
 5. Сойко, І. М. Педагогічна діяльність І. М. Стешенка: від минувшини до сьогодення / І. М. Сойко // Психолого‑педагогічні основи гуманізації навчально‑виховного процесу в школі та вузі : [зб. наук. пр.] / Рівн. екон.‑гуманітар. ін‑т. – Рівне, 2001. – С. 372–376. – Бібліогр.: 2 назви.
 6. ²Сойко, І. М. Педагогічний і творчий шлях Івана Стешенка / І. М. Сойко // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. – Одеса, 2000. – Вип. 1/2. – С. 77–84.
 7. Сойко, І. М. Педагогічні аспекти спадщини І. М. Стешенка в розробці напрямів змісту виховання школярів України / І. М. Сойко // Там само. – Одеса, 2001. – Вип. 3/4. – С. 115–124. – Бібліогр.: 7 назв.
 8. ²Сойко, І. М. Стешенко – батько української національної освіти / І. М. Сойко // Там само. – Одеса, 1999. – Вип. 8/9. – С. 78–82.
 9. Сойко, І. М. Педагогічні погляди І. Стешенка на концепцію національної освіти і виховання / Сойко І. М. // Психолого‑педагогічні основи гуманізації виховання і навчання в школах і вищих навчальних закладах : зб. наук. пр. Рівн. екон.‑гуманітар. ін‑ту. – Рівне, 2000. – С. 417–420.– Бібліогр.: 3 назви.
 10. Сойко, І. М. Педагогічні погляди І. М. Стешенка на розвиток української школи / І. М. Сойко // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівн. держ. гуманітар. ун‑ту. – Рівне, 2000. – Вип. 12 : у 3 ч. Ч. 1 : Історичні аспекти розвитку освіти і педагогічної думки в Україні. Зарубіжний досвід. – С. 25–28. – Бібліогр.: 3 назви.
 11. Сойко, І. М. Питання національної мови в науковій спадщині Івана Стешенка / І. М. Сойко // Наука і освіта. – 2009. – № 10. – С. 157–160. – Бібліогр.: 4 назви.
 12. ¹Сойко, І. М. Іван Матвійович Стешенко – основоположник шкільної освіти (1917–1920 pp.) / І. М. Сойко // Там само. – 1999. – № 5/6. – C. 38‑41.
 13. Сорочан, Н.А. І. Стешенко – генеральний комісар Міністерства народної освіти (квітень – липень 1918 р.) / Сорочан Н. А. // Зб. наук. пр. Серія «Історія та географія» / Харків. держ. пед. ун‑т ім. Григорія Сковороди. – Харків, 2003. – С. 98–103. – Бібліогр. в кінці ст.
 14. Ставицький, О. Ф. Стешенко Іван Матвійович / О. Ф. Ставицький // Українська радянська енциклопедія : [у 12 т.] – Вид. 2‑ге. – Київ, 1983. – Т. 10. – С. 538.
 15. Стешенко Іван Матвійович // Там само : [у 18 т.]. – Київ, [1963]. – Т. 14. – С. 98.
 16. ¹Сташенко, Н. «Ясній пам’яті товариша…»: Леся Українка в спогадах і оцінках Оксани та Івана Стешенків / Надія Сташенко // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. пр. / Волин. нац. ун‑т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – Вип. 13 : Портрет кафедри української літератури у часі. – С. 197–205. – Бібліогр.: 9 назв.
 17. Стешенко, І. Де жили Старицькі, Лисенки, Косачі, Стешенки й Черняхівські… за моєї пам’яти… [Електронний ресурс] : [спогади дочки Івана Стешенка] / Ірина Стешенко ; публ. підгот. Ольга Гураль // Histor!ans : [сайт]. – Текст. дані. – 2017. – Режим доступу: https://tinyurl.com/y8srlaap (дата звернення: 9.12.18). – Назва з екрана.
 18. Стешенко Іван (24.6.1873–30.7.1918) // Енциклопедія українознавства : словник. частина : [в 11 т.] / Наук. т‑во ім. Шевченка ; голов. ред. Володимир Кубійович. – [Париж ; Нью‑Йорк, 1976]. – Т. 8. – С. 3057.
 19. ¹Іван Стешенко (1873–1918): [некролог] // Літ.‑наук. вістник. – 1918. – Т. 70, кн. 4/6. – С. 179–181.
 20. Стешенко Іван Матвійович // Державотворці : полтавці – видатні діячі Української революції 1917–1921 рр. : біобібліогр. довід. / упоряд. Н. М. Требіна ; Упр. культури Полтав. держадмін., Обл. б‑ка для юнацтва ім. Олеся Гончара. – Полтава, 2017. – [Вип. 2].– С. 25–28.
 21. Титаренко, Г. Еволюція від марксизму до українського патріотизму: [еволюція поглядів Івана Стешенка] / Григорій Титаренко // Рідний край : альм. Полтав. нац. пед. ун‑ту / Полтав. нац. пед. ун‑т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2. – С. 211–215. – Бібліогр.: 18 назв.
 22. Титаренко, Г. Повість «Близнецы» Т. Г. Шевченка в перекладі І. М. Стешенка / Григорій Титаренко // Там само. – Полтава, 2013. – № 1. – С. 106–108. – Бібліогр.: 8 назв.
 23. Титаренко, Г. Святий жертовник Івана Стешенка [Електронний ресурс] / Григорій Титаренко // Грінченко‑інформ : сусп.‑політ. вид. / Київ. ун‑т ім. Бориса Грінченка, Ін‑т журналістики. – Текст. дані. – Київ, 2018. – 24 лип. – Режим доступу: http://grinchenko-inform.kubg.edu.ua/svyatyj-zhertovnyk-ivana-steshenka/#.W_Z3kYGWn2c (дата звернення: 22.11.18). – Назва з екрана.
 24. Тулуб, О. Іван Стешенко (1873–1918) : (спомини і матеріяли) / Олександер Тулуб // Україна. – 1929. – Груд. (кн. 38). – С. 92–104.
 25. Фурсенко, Л. І. Стешенко Іван Матвійович / Л. І. Фурсенко // Наша шк. – 2007. – № 3. – С. 2–4. – Бібліогр.: 6 назв.
 26. Хорунжий, Ю. Іван Стешенко – поет і міністр / Юрій Хорунжий // Мужі чину : іст. парсуни / Юрій Хорунжий. – Київ, 2005. – С. 198–231.
 27. ¹Чиркова, М. Навчитель українства Іван Стешенко / Марина Чиркова // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогоб. держ. пед. ун‑ту ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – Вип. 12. – С. 69–78. – Бібліогр.: 18 назв.
 28. ¹Шитий, С. І. Іван Стешенко – перший міністр освіти України / Шитий С. І. // Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 18, Економіка і право : [зб. наук. пр.] / Нац. пед. ун‑т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 146–151. – Бібліогр.: 5 назв.
 29. Янковська, О. В. Стешенко Іван Матвійович / О. В. Янковська // Енциклопедія історії України : [у10 т.] / НАН України, Ін‑т історії України. – Київ, 2012. – Т. 9. – С. 857.
 30. Ярмаченко, М. Стешенко Іван Матвійович / М. Ярмаченко // Педагогічний словник / АПН України, Ін‑т педагогіки; за ред. Ярмаченка М. Д. – Київ, 2001. – С. 434.

З цими виданнями можете ознайомитись
у Державній науково‑педагогічній бібліотеці України імені В. 
О. Сухомлинського

¹Праці з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

²Праці з фонду Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого

³Праці з фонду Педагогічного музею України НАПН України

Праці з інтернет-ресурсів

З працями, доступними в Інтернет‑мережі, можете ознайомитись онлайн за гіперпосиланнями


Анонси та оголошення

21.06.2024

Шановні колеги!

Запрошуємо до публікації в електронному науковому фаховому журналі «Науково-педагогічні студії» (вип. 8/2024) Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.  Детальніше…

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали