НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Публікації про життя та діяльність Г. Шарельмана

 1. ²Батчаева, ИИ. Теория нового «свободного воспитания» педагогов-реформаторов Бременской научной школы Германии (конец XIX – начало XX века) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [специальность] 13.00.01 «Общая педагогика» / Батчаева Исанна Иссаевна ; Пятигор. гос. лингвист. ун‑т. – Пятигорск, 1999. – 18 с.
 2. ²Беленцов, С. И. Развитие детской активности в трудах немецкого педагога Генриха Шаррельмана / С. И. Беленцов // Гуманитар. науки. – 2019. – № 4. – С. 37–44. – Библиогр.: 8 назв.
 3. ²Беленцов, С. И. Теория свободного воспитания в трудах немецких деятелей второй половины XIX – начала XX века [Электронный ресурс] / С. И. Беленцов // Учёные записки : электрон. науч. журн. Курского гос. ун‑та. – Текстовые данные. – 2019. – № 1. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-svobodnogo-vospitaniya-v-trudah-nemetskih-deyateley-vtoroy-poloviny-hih-nachala-hh-veka/viewer (дата обращения: 21.11.2020). – Загл. с экрана.
 4. Бєлова, С. Інтерес як психолого-педагогічна проблема у творчій спадщині Л. Виготського та Г. Шаррельмана / Бєлова Світлана // Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне, 2019. – Вип. 9. – С. 101–107. – Бібліогр.: 7 назв.
 5. Бєлова, С. Проблеми гуманізації навчально-виховного процесу в педагогічних концепціях Г. Шарельмана та В. О. Сухомлинського / С. Бєлова // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ ; Житомир, 2004. – Вип. 6, кн. 2. – С. 313–319. – Бібліогр.: 10 назв.
 6. ²Бєлова, С. Проєктна методика як засіб формування креативних здібностей особистості у творчій спадщині Г. Шаррельмана / С. Бєлова // Сучасні проблеми германського та романського мовознавства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., [15 квіт. 2016 р., Рівне] / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, Луцький нац. техн. ун-т, Нац. ун-т «Острозька академія». – Рівне, 2016. – С. 80–87. – Бібліогр.: 6 назв.
 7. Бєлова,С. Система творчого виховання учнів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського та Г. Шарельмана / Світлана Бєлова // Наук. записки. Серія: Педагогічні науки : [зб. наук. пр.] / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч.  – С. 187–191. – Бібліогр.: 12 назв.
 8. Бєлова, С. А. Бременська наукова школа початку ХХ століття як педагогічна система / С. А. Бєлова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. : наук. записки Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту. – Рівне, 2002. – Вип. 21. – С. 96–100. – Бібліогр.: 13 назв.
 9. Бєлова, С. А. Інтерес як педагогічна умова навчально-виховного процесу у творчих спадщинах Л. Виготського та Г.Шарельмана / С. А. Бєлова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. : наук. записки Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту. – Рівне, 2007. – Вип. 36. – С. 31–34. – Бібліогр.: 7 назв.
 10. Бєлова, С. А. Концепція вчителя у педагогічній системі представників Бременської школи / С. А. Бєлова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. : наук. записки Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту. – Рівне, 2002. – Вип. 24. – С. 89–91. – Бібліогр.: 6 назв.
 11. ²Бєлова, С. А. Концепція комплексного навчання у практиці Бременських експериментальних шкіл поч. ХХст. / С. А. Бєлова // Сучасні проблеми германського та романського мовознавства : матеріали другої Міжнар. наук.-практ. конф., Рівне, 24 лют. 2017 р. / Рівнен. держ. гуманітар. ун‑т, Луцький нац. техн. ун-т, Нац. ун-т «Острозька академія». – Рівне, 2017. – С. 26–34. – Бібліогр.: 11 назв.
 12. Бєлова, С.А. Мотивація навчальної діяльності учнів у Бременських експериментальних школах початку ХХ ст. / С. А. Бєлова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. : наук. записки Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту. – Рівне, 2005. – Вип. 31. – С. 40–43. – Бібліогр.: 8 назв.
 13. ²Бєлова, С. А. Оптимізація освітнього простору як важливий чинник виховання і розвитку дитини у практиці Бременських шкіл 20-х рр. ХХ ст. / С. А. Бєлова // Сучасні проблеми германського та романського мовознавства : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., [16–18 берез. 2020р., Рівне] / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т [та ін.]. – Рівне, 2020. – С. 34–43. – Бібліогр.: 9 назв.
 14. Бєлова, С. А. Педагогіка співробітництва у практиці експериментальних Бременських шкіл 20-х рр. ХХ ст. / С. А. Бєлова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. : наук. записки Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту. – Рівне, 2017. – Вип. 17. – С. 60–63. – Бібліогр.: 6 назв.
 15. Бєлова, С. А. Проблема гуманізації шкільного навчання у спадщині Бременської педагогічної школи на початку ХХ століття : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Бєлова Світлана Андріївна ; Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2004. – 20 с.
 16. Бєлова, С. А. Проблеми розвивального навчання в теорії та практиці німецької реформаторської педагогіки початку ХХ ст. («педагогіка особистості» / Бєлова С. А. // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. : наук. записки Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту. – Рівне, 2002. – Вип. 23. – С. 35–39. – Бібліогр.: 4 назви.
 17. ²Бєлова, С. А. Трудові школи Німеччини як основа європейського реформаторського руху кінця ХІХ – поч. ХХст. / Бєлова С. А. // Сучасні проблеми германського та романського мовознавства : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., [15 лют. 2018 р., Рівне] / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, Луцький нац. техн. ун-т, Нац. ун-т «Острозька академія». – Рівне, 2018. – С. 31–39. – Бібліогр.: 9 назв.
 18. Бєлова, С. А. Шляхи гуманізації навчально-виховного процесу у Бременській педагогічній школі початку ХХ ст. / С. А. Бєлова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. : наук. записки Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту. – Рівне, 2016. – Вип. 13, ч. 1. – С. 8–11. – Бібліогр.: 7 назв.
 19. Волкова, Н. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студентів вищ. навч. закл.] / Н. П. Волкова. – 2‑ге вид., перероб., допов. – Київ : Академвидав, 2007. – 615 с. – (Альма‑матер). – Про Г. Шаррельмана: с. 599–600.
 20. Гергет, А. Педагогическая мысль в Германии / А. Гергет // Современные педагогические течения / А. Гергет, А. Готалов-Готлиб. – Херсон, 1925. – С. 1–130. – О Г. Шаррельмане: с. 67, 75, 97.
 21. Гончаренко, С. Шаррельман (Scharrelmann) Генріх / Семен Гончаренко // Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. – Київ, 1997. – С. 362.
  Те саме // Український педагогічний енциклопедичний словник / Семен Гончаренко. – Вид. 2-ге, допов. й випр. – Рівне, 2011. – С. 498.
 22. Готалов-Готлиб, А. Г. Современные педагогические течения в социологическом освещении / А. Г. Готалов-Готлиб // Современные педагогические течения / А. Гергет, А. Готалов-Готлиб. – Херсон, 1925. – С. 131–249. – О Г. Шаррельмане: с. 143.
 23. Готалов-Готліб, А.Г. Нові школи в Німеччині : (з особистих спостережень) / А. Г. Готалов-Готліб. – Одеса : Держвидав України, 1927. – 172 с. – Про Г. Шаррельмана: с. 5, 6, 96, 123, 126–130.
 1. Даденков, Н. Личность в современной немецкой педагогике / Н. Даденков // Журн. М-ва нар. просвещения. – 1911. – Ч. 35 (окт.). – С. 196–237 (Отдел по народному образованию).
 2. ²Даденков,Н. Новое педагогическое направление в Германии. Persönlichkeitspädagogik : теорет. положения Гильдебранда, Линде, Шаррельмана и Гансберга : практика бремен. педагогов / Н. Даденков. – Киев : Тип. Т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1912. – [4], 77 с. : ил. – Отт. из «Циркуляра по Киевскому учебному округу», №№ 6, 7, 8 – 1912 г.
 3. Джуринский,АН. История педагогики : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по пед. специальностям / А. Н. Джуринский. – М. : Владос, 1999. – 430, [1] с. – О Г. Шаррельмане: с. 318, 326.
 4. Ильин, Н. Н. Очерки современной германской школы / Н. Н. Ильин ; с предисл. и под ред. А. П. Пинкевича. – М. : Изд. авт., 1927. – 192 с. – О Г. Шаррельмане: с. 61, 85.
 5. Історія педагогіки : навч. посіб. для пед. ін-тів / [за ред. М. С. Гриценка]. – Київ : Вища шк., 1973. – 446, [1] с. – Про Г. Шаррельмана: с. 102.
 6. ²Кагаров, Е. Г. Современное педагогическое движение в Западной Европе и Америке / Е. Г. Кагаров. – Изд. 2-е. – М. : Работник просвещения, 1928. – 276 с. – О Г. Шаррельмане: с. 15, 29–32.
 7. ²Корнетов, Г. Б. Метод эпизодического обучения Генриха Шаррельмана / Г. Б. Корнетов // Эвристический подход к изучению историко‑педагогических феноменов Средневековья и Нового времени : монография / Г. Б. Корнетов. – М., 2012. – Гл. 13. – С. 271–285.
 8. Корнетов, Г. Б. Опора на актуальный познавательный интерес ребенка в методе эпизодического обучения Генриха Шаррельмана /Григорий Борисович Корнетов // Шк. технологии. – – № 4. – С. 65–71.
 9. Кравець, В. Зарубіжна школа і педагогіка ХХ століття : навч. посіб. для студентів пед. навч. закл. / В. Кравець. – Тернопіль : [б. в.], 1996. – 288, [1]с. – Про Г. Шаррельмана: с. 34–36.
 10. Лаврусевич, Н. О. Вплив зарубіжної реформаторської педагогіки на розвиток вітчизняної педагогічної думки в 20-х роках ХХ століття / Лаврусевич Надія Олексіївна, Поліщук Світлана Вікторівна ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім.Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Рута, 2014. – 167 с. – Про Г. Шаррельмана: с. 5, 58, 61, 76, 84, 126.
 11. Мамонтов, Я. Соціальний принцип у педагогічній системі : (до сучасних формул мети виховання) / Я.Мамонтов // Рад. освіта. – – № 5. – С. 17–21.
 12. Музыченко, А. Ф. Современные педагогические течения в Западной Европе и Америке / А. Ф. Музыченко. – М. : Польза В. Антик и К°, 1913. – [112]с. – (Педагогическая академия ; т. 12). – О Г. Шаррельмане: с. 166–167.
 13. Очерки истории школы и педагогики за рубежом (1917–1939) / под ред. К. И. Салимовой, Б. М. Бим-Бада ; АПН СССР, НИИ общ. педагогики. – М. : Педагогика, 1982. – 159, [2]с. – О Г. Шаррельмане: с. 32, 74–75, 77.
 14. ²Пинкевич, А. П. Педагогика : [в 2 т.]. Т. 2. Школьный возраст. Трудовая школа / А. П. Пинкевич. – 5-е изд. – М. : Работник просвещения, 1929. – 261, [3]с. – О Г. Шаррельмане: с. 39, 42, 54, 55.
 15. Пинкевич, А. П. Современные буржуазные педагогические теории / А. П. Пинкевич // Педагогическая энциклопедия : [в 3 т.] / под ред. А. Г. Калашникова при участии М. С. Эпштейна. – М., 1929. – Т. 1.– Стб. 415–440. – О Г. Шаррельмане: стб. 427–430.
 16. Пискунов, А. И. Проблемы трудового обучения и воспитания в немецкой педагогике XVIII – начала XXв. / А. И. Пискунов ; АПН СССР. – М. : Педагогика, 1976. – 293, [3] с. – О Г. Шаррельмане: с. 273–275, 277.
 17. Пискунов, А. И. Теория и практика трудовой школы в Германии (до Веймарской республики) / А. И. Пискунов ; АПН РСФСР, Ин-т теории и истории педагогики. – М. : АПН РСФСР, 1963. – 359 с. – О Г. Шаррельмане: с. 272, 286–290, 294, 295.
 18. Пискунов, А. И. Шаррельман (Scharrelmann), Генрих / А. И. Пискунов // Педагогическая энциклопедия : [в 4 т.] / гл. ред.: И. А. Каиров, Ф. Н. Петров. – М., 1968. – Т. 4. – Стб. 686–687.
 19. ¹Растригіна, А. М. Розвиток теорії вільного виховання у вітчизняній і зарубіжній педагогіці кінця XIX – першої половини XX століття: автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Растригіна Алла Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – 41 с.
 20. Ревуцька, С. А. Духовно-моральне виховання у реформаторській педагогіці Німеччини у 2 пол. ХІХ – 1 пол. ХХ ст. / Ревуцька С. А. // Наук. записки. Серія «Психологія і педагогіка» : [зб. наук. пр.] / Нац. ун-т «Острозька академія». – Острог, 2012. – Вип. 21. – С. 371–377. – Бібліогр.: 8 назв.
 21. Русова, С. Сучасні течії в новій педагогіці / [Софія Русова] // Софія Русова: з маловідомого і невідомого : [трилогія] / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; [упоряд.: О. Джус, З. Нагачевська]. – Івано-Франківськ, 2006. – Ч. 1 : «Несторка української педагогічної літератури…». – С. 358–422. – Про Шарельмана: с. 365, 366, 386, 395, 422. – Друк. за вид.: Шлях виховання й навчання. Львів, 1932. Ч. 1. С. 1–12 ; Ч. 2. С. 65–76 ; Ч. 3. С. 129–136 ; Ч. 4. С. 185–202.
 22. ²Сергейко С. А. Г. Шаррельман и его «педагогика личности» / С. А. Сергейко // Зарубежная реформаторская педагогика конца XIX – первой половины XX в. : учеб. пособие по курсу «История педагогики» для студентов всех специальностей / С. А. Сергейко ; М-во образования Республики Беларусь, Гроднен. гос. ун-т им. Янки Купалы. – Гродно, 2001. – Гл. 1, § – С. 35–39.
 23. Скільський, Д. Історія зарубіжної педагогіки : посібник / Дмитро Скільський. – Київ : Смолоскип, 2011. – 373, [1] с. – (Серія «Пролегомени»). – Про Г. Шаррельмана: с. 305–307, 316, 319.
 24. Сторонська, О. Ідеї дитиноцентричної освіти в реформаторській педагогіці Німеччини / Оксана Сторонська // Молодь і ринок. – 2021. – № 1. – С. 96–99. – Бібліогр.: 10 назв.
 25. Цибулько, О. С. Єдність теорії і практики як чинник виховання морально-етичних цінностей у європейських педагогічних концепціях періоду становлення індустріального суспільства / О. С. Цибулько // Освітній дискурс : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – Вип. 17. – С. 22–34. – Бібліогр.: 9 назв. – Про Г. Шаррельмана: с. 29–30.
 26. Чопик, Ю. Зарубіжна реформаторська педагогіка в оцінках українських науковців другої половини ХХ – початку ХХІ століття: [монографія] / Юрій Чопик, Інна Стражнікова ; МОН України, Прикарп. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : НАІР, 2017. – 263 с. – Про Г. Шарельмана: с. 39, 43, 57, 67, 80, 94, 234, 235, 245, 246.
 27. Шаррельман (Scharrelmann) Генрих // Педагогический энциклопедический словарь / [гл. ред. Б. М. Бим-Бад]. – М., 2003. – С. 423.
 28. ²Юшина, Е. В. Реформаторская педагогика Германии в исторической ретроспективе / Е. В. Юшина ; ГОУ ВПО «Кыргызско-российский славянский университет». – Бишкек : КРСУ, 2013. – 124 с. – О Г. Шаррельманне: с. 43, 44, 64, 65.
 29. Ярмаченко, М. Шарельман Генріх / М. Ярмаченко // Педагогічний словник / АПН України, Ін-т педагогіки ; за ред. ЯрмаченкаМ. Д. – Київ, 2001. – С. 492.
 30. ²Koerrenz, R. Forgotten Pedagogues of German Education : A History of Alternative Education / Ralf Koerrenz, Sebastian Engelmann. – Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2019. – 147 p. – (Palgrave Studies in Alternative Education / eds: Helen Lees, Michael Reiss). – From the content: 5 : Heinrich Scharrelmann and the Art of Storytelling. – P. 79–99.
З цими виданнями можете ознайомитись
у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського

¹Праці з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

²Праці з інтернет-джерел

З працями, доступними в Інтернетмережі, можете ознайомитись онлайн за гіперпосиланнями


Анонси та оголошення

25.02.2024

Щиро вітаємо

ЛОБАНОВСЬКУ ІННУ ГЕОРГІЇВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родинисеред друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України Л. Д. Березівська

03.03.2022

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали