НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць О. П. Рудницької

Наукові праці, посібники, методичні рекомендації, наукове редагування

 1. Вчись цінувати прекрасне / О. П. Рудницька. – Київ : Музична Україна, 1983. – 112 с.
 2. Запрошує музична вітальня / О. П. Рудницька. – Київ : Знання, 1993. – 48 с.
 3. Мистецька освіта в Україні: теорія і практика / О. П. Рудницька [та ін.]; заг. ред. О. В. Михайличенко, ред. Г. Ю. Ніколаї. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 255 с.
 4. Музика і культура особистості: проблеми сучасної педагогічної освіти: навч. посіб. / О. П. Рудницька. – Київ : ІЗМН, 1998. – 248 с.
 5. Музично-просвітницька діяльність майбутнього вчителя : навч.-метод. посіб. / О. П. Рудницька. – Київ :КДПУ, 1993.– 74 с.
 6. Організація музичного виховання в школах і вузах України : метод. рекоменд. для вчителів почат. класів, вчителів музики, керівників худ. студій, клубів та гуртків, студ. пед. та муз.-пед. фак. / О. П. Рудницька. – Київ : КДПІ, 1992. – 40 с.
 7. Основи викладання мистецьких дисциплін: навч. посіб. для студентів / О. П. Рудницької. – Київ: АТЗТ «Експрес», 1998. – 183 с.
 8. Основи педагогічних досліджень: навч. посіб. / О. П. Рудницька, А. Г.Болгарський, Т. Ю. Свистєльнікова.. – Киїі : АТЗТ «Експрес», 1998. – 143 с.
 9. Педагогіка: загальна та мистець : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О. П. Рудницька ; Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – Київ : [б.в.], 2002. – 270 с.
 10. Педагогіка: загальна та мистецька: навч. посіб. / О. П. Рудницька. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2005. – 360 с.
 11. Програма спецкурсу «Національна самосвідомість як загальнолюдська цінність» / О. П. Рудницька, О. Д. Тхоржевський, П. П. Хропко. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 1999. – 12 с.
 12. Содержание музыкальной деятельности младших школьников в группах продленного дня: учеб. пособие / В. Д. Шульгина, О. П. Рудницкая, О. Ф. Щелокова. – Киев : КГПИ, 1985. – 96 с.
 13. Сприйняття музики і педагогічна культура вчителя: навч. посіб. для студентів / О. П. Рудницька. – К.: КДПІ, 1992. – 96 с.
 14. Україна у контексті світової цивілізації : навч. посіб. для закл. вищ. освіти / Д. О. Тхоржевський, Ю. Д. Руденко, О. П.  Рудницька. – Київ :ТДПУ, 1999. – 178 с.
 15. Українська фортепіанна музика першої половини ХХ століття: навч. посіб. / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова /укл. О. П. Рудницька, Т. М. Завадська, О. С. Козачук. – Київ, 2000. – 145 с.
 16. Українська фортепіанна музика: педагогічний репертуар для дітей та юнацтва: навч. посіб. / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П.  Драгоманова / укл. О. П. Рудницька, Т. М. Завадська, О. С. Козачук. – Київ, 2000. – 167 с.
 17. Українське мистецтво у полікультурному просторі: навч. посіб. / О.П. Рудницька. – Київ : «Ексоб», 2000. – 208 с.
 18. Формирование эстетических оценок у студентов педагогических вузов (на материале музыки) : дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. / Рудницкая Оксана Петровна ; [науч. рук. Цвелих Тамара Ивановна] ; Киев. гос. пед. ин-т им. А. М. Горького. – Київ, 1977. – 164 с.
 19. Формування музичного сприйняття в системі розвитку педагогічної культури майбутнього вчителя : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Рудницька Оксана Петрівна ; Український пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 1994. – 431 с.
 20. Фортепіанна музика: навч.-метод. посіб. для студ. муз.-пед. фак-тів /МОН України, НПУ ім.  М. Драгоманова / укл. О. П. Рудницька, Т. М. Завадська, О. С. Козачук. – Київ, 1999. – Вип. 1: Фортепіанна музика українських композиторів. – 195 с.
 21. Фортепіанна музика: навч.-метод. посіб. для студ. муз.-пед. фак-ів / МОН України, НПУ ім. М. Драгоманова / укл. О. П. Рудницька, Т. М. Завадська, О. С. Козачук. – Київ, 1999. – Вип. 2: Фортепіанна музика І. Ф. Ласковського. – 117 с.
 22. Фортепіанна музика: навч.-метод. посіб. для студ. муз.-пед. фак-ів / МОН України, НПУ ім. М. Драгоманова / укл. О. П. Рудницька, Т. М. Завадська, О. С. Козачук. – Київ, 1999. – Вип. 3: Педагогічний репертуар для дітей та юнацтва. – 128 с.
 23. Художня освіта і проблеми виховання молоді: зб. наук. ст. / О. П. Рудницька, С. І. Уланова, О. Л. Ростовський. – Київ : ІЗМН, 1997. – 164 с.

Статті у наукових і науково-педагогічних виданнях

 1. Взаимосвязь искусств в контексте подготовки учащихся к восприятию аудиовизуальной информации / О. П. Рудницкая // Взаимодействие искусства в духовном развитии школьников : тез. докл. – Ворошиловград, 1990. – С. 14–16.
 2. Використання засобів масової інформації у підготовці майбутнього вчителя / О. П. Рудницька, Т. Ю. Свистельникова // Науково-педагогічні проблеми підготовки вчителя у вузі: мат-ли міжвуз. наук.-практ. конф. – Київ: КДПІ, 1991. – С. 251–252.
 3. Виховання в процесі вивчення курсу «Художня культура» / О. П. Рудницька // Виховання національно-свідомої особистості: навч. посіб. для студентів. – Київ : КДПІ, 2000. – Ч. 1. – С. 81–89.
 4. Внутрішньодіалогова природа мистецького спілкування/ О. П. Рудницька // Гуманістична психологія та педагогіка. Міжнар. семінар. – Рівне, 1998. – С. 88.
 5. Воспитание способности к оценочной деятельности студентов / О. П. Рудницькая // Методические реком. по совершенствованию учебно-воспитательного процесса в школе. – Київ : НИИ педагогики УССР, 1977. – С. 76–78.
 6. Восприятие и понимание в учебной деятельности студентов / О. П. Рудницькая // Программированное обучение. – Київ : Вища школа, 1986. – Вып. 23. – С. 69–75.
 7. Восприятие музыки в контексте профессиональной подготовки будущего учителя / О. П. Рудницькая // Совершенствование проф. подгот. учителя музыки в условиях реформы школы. – Київ : КГПИ, 1982. – С. 82–88.
 8. Восприятие музыки в контексте профессиональной подготовки будущего учителя / О. П. Рудницькая // Совершенствование профессиональной подготовки учителя музыки в условиях реформ школы: сб. науч. тр. – Київ : КГПИ, 1988. – С. 82–88.
 9. Восприятие музыки и духовная культура учащихся / О. П. Рудницкая // Становление научного гуманистического мировоззрения учащихся. – М., 1991. – С. 126–131.
 10. Вплив музичного сприймання на розвиток професійно значущих якостей майбутнього вчителя / О. П. Рудницька // Педагогіка і психологія. – 1994. − № 4. – С. 98–106.
 11. Вчити розумінню прекрасного / О. П. Рудницька // Трибуна лектора. – 1976. − № 7. – С. 26–27.
 12. Гуманітаризація освіти й духовність / О. П. Рудницька // Діалог культур: Україна у світовому контексті: міжвуз. зб. наук. пр. / редкол.: І. А. Зязюн (голов. ред..), С. О. Черепанова (упоряд. і відп. ред.), Н. Г. Ничкало та ін. – Львів, 1996. – С. 128–131.
 13. Деякі проблеми музично-естетичного виховання молодших школярів / О. П. Рудницька // Музика в школі. – Київ : Музична Україна, 1981. – Вип. 7. – С. 11–16.
 14. Діалогова стратегія педагогічного впливу / Оксана Рудницька // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка: Серія «Педагогіка». – 2001. − № 2. – С. 115–123.
 15. Емоційні та раціональні процеси художнього сприйняття / О. П. Рудницька // Єдність раціонального та емоційно-почуттєвого в освітньо-виховних системах: наук.-метод. зб. / Редкол.: І. А. Зязюн, І. Ф. Прокопенко, Н. Г. Ничкало. – Харків: ХДУ, 1996. – С. 17–19.
 16. Емпатія в структурі підготовки майбутнього вчителя / О. П. Рудницька // Теоретичні питання освіти та виховання: зб. наук. пр. – Суми: Наука, 1997. – Вип. 5. – С. 174–182.
 17. Эстетическое переживание в системе нравственного воспитания учащейся молодежи средствами музыки / О. П. Рудницкая // Нравственное содержание искусства и современный идеологический процесс : Тез. Всесоюз. науч.-теоретич. конф. – Киев, 1990. – С. 113–115.
 18. Естетична оцінка музичних творів студентами педагогічних вузів / О. П. Рудницька // Вища і середня пед. освіта. – Київ, 1975. – Вип. 8. – С. 93–100.
 19. Естетична оцінка та способи її функціонування / О. П. Рудницька // Філософська думка. – 1981. − № 4. – С. 88–95.
 20. З полону звичних догм: учителю музики / О. П. Рудницька // Рад. шк. – 1991. − № 5. – С. 70–72.
 21. Значение профессиональных игр в процессе подготовки учителя музыки / О. П. Рудницькая // Взаимодействие педагогического вуза и школы в муз.-эстет. воспитании: сб. науч. тр. – Київ : КГПИ, 1984. – С. 123–131.
 22. Идейно-эстетическое воспитание студентов средствами массовой музыкальной информации/ О. П. Рудницькая // Программированное обучение. – Київ : Вища школа, 1987. − Вып. 24. – С. 60–65.
 23. Искусство – Культура – Мировоззрение (проблемы подготовки учителя музыки) / О. П. Рудницькая // Материалы Междунар. научн.-практ. конф.: Мировоззрение учителя музыки: взгляд в настоящее и будущее. – М., 1998. – С. 81–83.
 24. Інтегративний підхід до формування в учнів художньої картини світу / О. П. Рудницька // Педагогічні новації столичної освіти: теорія і практика: наук.-метод. щорічник. – Київ, 2001. – С. 120–124.
 25. Інтегративні зв’язки у викладанні предметів художньо-естетичного циклу / О. П. Рудницька // Початкова шк. – 2001. − № 5. – С. 5–7.
 26. Інтерпретація музики як педагогічна проблема / О. П. Рудницька //Професійна підготовка вчителя музики. – Київ : КДПІ, 1981. – С. 93–101.
 27. Інтерпретація творів мистецтва на уроках музики / О. П. Рудницька // Формування особистості в навчально-виховному процесі: метод. реком. – Київ : НДІ педагогіки УРСР, 1981. – С. 192–196.
 28. Історичні передумови становлення музичної освіти та духовного розвитку майбутнього вчителя у вищих навчальних закладах України / О. П. Рудницька, Н. В. Оніщенко // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. / Мін-во освіти України, ІЗМН. – Київ, 1995. – Вип. 13. – С. 204–213.
 29. К вопросу о развитии осознанного восприятия музыки / О. П. Рудницькая // Целостный процесс эстетического развития личности: тез. докл. Всес. науч.-практ. семинара. – М., 1989. – С. 65–66.
 30. Киево-Могилянская академия как центр музыкального образования ХVIII века / О. П. Рудницькая // Материалы Междунар. конф. История музыкального образования как наука и как учебная дисциплина: проблемы, перспективы развития. – М., 1999. – С. 57–61.
 31. Концепція культурологічної підготовки студентів педагогічних вузів / О. П. Рудницька // Вища освіта в Україні: реалії, тенденції, перспективи розвитку: мат-ли Міжнар. наук.-практ. конф. (17–18 квітня 1996 р.): в 4-х ч. – Київ, 1996. – Ч. 2. – С. 36–40.
 32. Критерії музично-естетичного розвитку дітей / О. П. Рудницька, Н. Є. Миропольська // Початкова шк. – 1985. – С. 38–43.
 33. Культуровідповідність мистецької освіти / О. П. Рудницька // Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи. – Київ : Віпол, 2000. – С. 108–133.
 34. Культурологический аспект профессиональной подготовки педагога-музыканта / О. П. Рудницькая // Музыкальное образование и подготовка учителя музыки: мат-лы науч.-практ. конф. – М., 1996. – С. 38–41.
 35. Культурологічна підготовка студентів мистецьких навчальних закладів / О. П. Рудницька // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. пр. – Київ : ДАКККМ, 1998. – Вип. 2. − С. 134–144.
 36. Культуротворчі функції освіти / О. П. Рудницька // Формування духовної культури учнівської молоді: зб. наук. пр. – Луганськ: СУДУ, 1997. – С. 19–24.
 37. Методика оцінної діяльності / О. П. Рудницька // Музика. – 1977. − № 4. – С. 25.
 38. Методологія мистецької освіти /О. П. Рудницька // Мистецька освіта в Україні: теорія і практика / О. П. Рудницька [та ін.]; заг. ред. О. В. Михайличенко, ред. Г. Ю. Ніколаї. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 4–34.
 39. Мировоззрение учащихся: пути обновления /О. П. Рудницкая // Сов. педагогика. − 1991. − № 6. – С. 149–150.
 40. Мистецтво у контексті розвитку духовної культури особистості / О. П. Рудницька // Художня освіта і проблеми виховання : зб. наук. ст. – Київ, 1997. – С. 3–10.
 41. Мистецтво у професійній освіті / О. П. Рудницька // Діалог культур: Україна у світовому контексті. Мистецтво та освіта: зб. наук. пр. / упоряд. і відповід. ред. С. О. Черепанова. – Львів: Каменяр, 1998. – Вип. 3. – С. 8–10.
 42. Мистецтво у професійній підготовці вчителя / О. П. Рудницька // Наук. записки психолого-педагогічного фак.-ту ПДПІ. – Полтава, 1997. – С. 62–66.
 43. Мистецтво у розвитку культури майбутніх фахівців / О. П. Рудницька // Педагогіка і психологія професійної освіти: результати досліджень і перспективи: зб. наук. пр. / за ред. І. А. Зязюна та Н. Г. Ничкало. – Київ , 2003. – С. 61–66.
 44. Мистецтво у розвитку культури студентів / О. П. Рудницька // Діалог культур: Україна у світовому контексті. Мистецтво і освіта: міжвуз. зб. наук. пр. / упоряд. і відповід. ред. С. О. Черепанова. – Львів : Каменяр, 1998. – С. 82–89.
 45. Мистецтво у розвитку культури студентів / О. П. рудницька // Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. пр. / Благод. фонд ім. А. С. Макаренка ; голов. ред. С. О. Сисоєва. – Київ, 2003. – Вип. ІІ. – С. 110–115.
 46. Мистецтво у розвитку культури студентів / О. П. Рудницька //Діалог культур: Україна у світ. контексті. Мистецтво і освіта : зб. наук. пр. / упоряд. і відп. ред. С. О. Черепанова. – Львів: Каменяр, 1998. – Вип. 3. –С. – 82–89.
 47. Мистецька освіта і особистість / О. П. Рудницька // Творча особистість у системі неперервної освіти: матеріали Міжнар. наук. конф. 16-17 травня 2000 р. / за ред. С. О. Сисоєвої, О. Г. Романовського. – Харків : ХДПУ, 2000. – С. 327–330.
 48. Мистецька освіта: сучасні пріоритети та тенденції змін / О. П. Рудницька // Постметодика: Мистецтво в школі. – 1997. − № 4. – С. 33–37.
 49. Музичне сприйняття як характеристика професійно значущих якостей учителя / О. П. Рудницька // Музичне мистецтво в духовному розвитку особистості. – Чернігів, 1993. – С. 142–146.
 50. Музыкальное восприятие в контексте отношения к искусству / О. П. Рудницкая // Формирование эстетического отношения к искусству: мат-лы Междунар. конф. – М., 1991. – Т. 1. – С. 284–289.
 51. Музыкальное краеведение в системе эстетического воспитания школьников / О. П. Рудницькая // Нравственно-эстетическое воспитание молодежи средствами искусства: тез. докл. Всес. науч.-практич. семинара. – Чернигов, 1990. – С. 96–97.
 52. Нетрадиційний шлях культурологічної підготовки вчителя / О. П. Рудницька // Імідж сучасної школи : практико-зорієнтований посіб. / за ред.І. Г. Єрмакова. – Київ :Віпол, 1997. – С. 299–302.
 53. Нова освітня галузь «Художня культура» / О. П. Рудницька // Людина. Гармонія. Світ : Сучасні теорія та практика естетичного виховання: Всеукр. конф. – Полтава, 1998. – С. 19–23.
 54. Нравственно-эстетическое воспитание студентов (в укр. пединститутах) / О. П. Рудницкая // Сов. педагогика. – 1991. − № 9. – С. 85–88.
 55. О совершенствовании эстетического воспитания будущего учителя / О. П. Рудницькая // Формирование личности советского учителя : тез. докл. и сообщ. регион. научн.-практ. конф. – Измаил, 1989. – С. 151–152.
 56. Обереги пам’яті /О. П. Рудницька // Проблеми естетичного виховання учнівської молоді. – Київ, 1996. – С. 22–27.
 57. Образотворчі мистецтва у розвитку національної самосвідомості майбутнього фахівця художнього профілю / О. П. Рудницька // Професійно-художня освіта України : зб. наук. пр. / редкол.: І. А. Зязюн (голова), В. О. Радкевич, Р. Т. Шмагало. – Київ ; Черкаси, 2002. – Вип. 1. – С. 11–18.
 58. Організатор дозвілля молоді (Диск-Жокей) / О. П. Рудницька, Т. Ю.  Свистельнікова // Мистецтво та освіта. – 1998. − № 2. – С. 40–43.
 59. Освітній мінімум в галузі «Художня культура» / О. П. Рудницька // Стандарти загальної середньої освіти: матеріали наук. конф. – Київ, 1996. – С. 77–80.
 60. Основні суперечності філософії мистецької освіти /О. П. Рудницкая // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 1998. − № 5. – С. 54–63.
 61. Педагогическая игра в прфессиональной подготовке будущего учителя / О. П. Рудницкая // Проблемы освоения театральной педагогики в профессионально-педагогической подготовке будущего учителя : матеріали Всесоюз. конф. – Полтава, 1991. – С. 268–270.
 62. Педагогические проблемы восприятия музыки / О. П. Рудницькая // Музыкальное восприятие как предмет комплексного исследования. – Київ .: Музична Україна, 1986. – С. 70–84.
 63. Педагогические проблемы подготовки учащихся к восприятию музыкальных радио- и телепередач / О. П. Рудницькая // Формирование эстетической культуры младших школьников. – Киргиз. ун-т, 1991. – С. 179–186.
 64. Педагогіка мистецтва: пошуки і перспективи / О. П. Рудницька // Професійна освіта: педагогіка і психологія: українсько-польський щорічник / за ред. Т. Левовицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. – Київ ; Ченстохова, 2000. – Вип. ІІ. – С. 233–246.
 65. Педагогічний зміст художнього сприйняття / О. П. Рудницька // Гуманітарні науки. – 2001. − № 1. – С. 10–14.
 66. Педагогічні принципи / О. П. Рудницька // Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. пр. / Благод. фонд ім. А. С. Макаренка. – 2002. – Вип. І. – С. 138–145.
 67. Подготовка студентов пединститутов к проведению факультативных занятий в общеобразовательной школе / О. П. Рудницькая // Роль факультативных занятий в определении содержания и методов обучения в школе будущего: тез. докл. Всес. науч. конф. – Кишинев, 1978. – С. 66–69.
 68. Про філософію мистецької освіти / О. П. Рудницька // Наук. записки ТДПУ. Серія : Педагогіка. − 1999. − № 2 (7). – С. 3–6.
 69. Проблема інтеграції знань у контексті художнього сприймання / О. П. Рудницька // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2001. – Вип. 1. – С. 113–116.
 70. Программирование деятельности студентов при оценке музыкальных произведений / О. П. Рудницькая // Программированное обучение. – Київ : Вища школа, 1984. – Вып. 21. – С. 51–56.
 71. Проект стандарту освітньої галузі художньої культури / Л. М. Масол, О. П. Рудницька, О. Г. Костюк та ін. // Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні. – Київ : Генеза, 1997. – С. 14–24.
 72. Професійна освіта і мистецтво: традиції, пошуки, перспективи / О¸ П. Рудницька // Мистецтво та освіта. – 1996. – № 1. – С. 39–44.
 73. Пути развития у младших школьников навыков восприятия и понимания музыки / О¸ П. Рудницькая // Содержание музыкальной деятельности младших школьников в группах продленного дня: учеб. пособ. для студентов. – К.: КГПИ, 1985. – С. 45-52.
 74. Радио и телевидение в системе музыкального воспитания учащихся / О. П. Рудницкая // Теоретические вопросы нравственного и эстетического воспитания: сб. науч. сообщений. – К.: Фототон, 1992. – Вып. 2. – С. 151-154.
 75. Развитие художественно-познавательной деятельности студентов / О¸ П. Рудницькая // Программированное обучение. – Київ : Вища школа, 1985. – Вып. 22. – С. 68–76.
 76. Розвивати педагогічну культуру майбутнього вчителя / О. П. Рудницька // Психолого-педагогічні проблеми професійної освіти: наук.-метод. зб. – Київ : ІСДО, 1994. – С. 51–52.
 77. Розвиток творчих можливостей учнів на уроках музики / О¸ П. Рудницька // Удосконалення змісту, форм і методів естетичного виховання в школі. – Київ : НДІ педагогіки УРСР, 1980. – С. 67–70.
 78. Розуміння мистецького твору в контексті ідей феноменології / О¸ П. Рудницька // Наук. зап. Ніжин. держ. пед. ун-ту ім. М. В. Гоголя. – Ніжин, 1999. – С. 36–39.
 79. Розуміння мистецького твору як педагогічна проблема / О¸ П. Рудницька // Професійна освіта: педагогіка і психологія: українсько-польський щорічник / за ред. Т. Левовицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. – Ченстохова; Київ, 1999. – Вип. І. – С. 373–389.
 80. Роль музыки в гуманитаризации педагогического образования / О¸ П. Рудницькая // Университетское педагогическое образование: опыт, перспективы развития: материалы Всеукр. науч.-практ. конф. (11–13 сент., 1996, Симферополь). – Симферополь, 1996. – С. 89–90.
 81. Самовдосконалення вчителя в системі неперервної освіти / О¸ П. Рудницька // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.: Система неперервної освіти: здобутки, пошуки, проблеми (28–31 жовтня, 1996 р. : в 6-ти ч. – Чернівці, 1996. – Ч. 4. – С. 21–24.
 82. Світоглядна функція мистецтва / О. П. Рудницька // Мистецтво та освіта. – 2001. − № 3. – С. 105–109.
 83. Світоглядна функція мистецтва в системі культурологічної підготовки вчителя / О. П. Рудницька // Шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу в початкових класах та дошкільних закладах : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (квіт., 1996 р.): у 2-х ч. – Полтава, 1996. – Ч. 1. – С. 18–25.
 84. Серед семи вільних наук (нотатки з історії музичної освіти в Україні) / О. П. Рудницька, Н. В. Аніщенко // Неопалима купина. – 1995. − № 3–4. – С. 101–106.
 85. Ситуативний підхід у реалізації педагогічного впливу / О. П. Рудницька // Професійна освіта: педагогіка і психологія: пол.-укр. журн., укр.-пол. щорічник / за ред. Т. Левовицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. – Ченстохова ; Київ, 2001. – Вип. 3. – С. 431–444.
 86. Сім’я і школа в художньо-естетичному вихованні / О. П. Рудницкая // Теорія і практика сучасного естетичного виховання у контексті педагогічної спадщини В. Сухомлинського. – Полтава : ПДГП, 1998. – С. 20–22.
 87. Сучасна парадигма педагогіки мистецтва / О. П. Рудницька // Виховна робота у вищому навчальному закладі: симбіоз нового і традиційного. – Кам’янець-Подільський, 2001. – С. 125–128.
 88. Сучасна парадигма педагогіки мистецтва / О. П. Рудницька // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. : Виховний процес у вузі: симбіоз нового і традиційного. – Кам’янець-Подільський, 2000. – С. 21–25.
 89. Сучасні вимоги до педагогічної культури вчителя / О. П. Рудницка // Виховання учнівської молоді в дусі миру і взаєморозуміння : матеріали Міжрегіон. наук.-практ. конф. – Рівне: Педінститут, 1992. – С. 103–104.
 90. Сучасні підходи до педагогічної діагностики та методики формування музичного сприйняття школярів / О. П. Рудницька // Теорія і методика мистецької освіти : зб. наук. пр. / редкол.: О. П. Щолокова, А. Й. Капська, Г. М. Падалка та ін. – Київ, 2000. – Вип. 1. – С. 93–104.
 91. Творча діяльність учителя і рефлексія / О. П. Рудницька // Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. / Укр. держ. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : НПУ, 1997. – С. 14–17.
 92. Теоретичні засади сучасної мистецької освіти / О. П. Рудницька // Діалог культур: Україна у світовому контексті. Художня освіта : міжвуз. зб. наук. пр. / упоряд. і відповід. ред. С. О. Черепанова. – Львів : Світ, 2000. – Вип. 5. – С. 3–12.
 93. Теоретичні основи формування музичного сприйняття в аспекті духовного розвитку особистості / О. П. Рудницька // Етика, естетика і теорія культури: міжвідом. наук. зб. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 36. – С. 46–59.
 94. Формирование восприятия как основа развития музыкальной культуры учащихся/ О. П. Рудницькая // Задачи подготовки будущего учителя музыки в условиях перестройки высшего образования в стране: сб. науч. тр. – Киев, КДПУ, 1988. – С. 92–103.
 95. Формирование культуры восприятия в процессе музыкального образования / О. П. Рудницькая // Актуальные проблемы подготовки кадров в области искусства и культуры в свете перестройки высшего и среднего спец. образования: тез. докл. Респ. науч.-теор. конф. – Николаев, 1988. – С. 89–90.
 96. Формирование эстетических оценок музыкальных произведений / О. П. Рудницькая // Формирование мировоззрения учащихся: тез. докл. Междунар. науч. семинара. – М., 1983. – С. 122–125.
 97. Формування оцінного ставлення до музики як важливий компонент підготовки майбутнього вчителя / О. П. Рудницька // Музика в школі. – Київ : Музична Україна, 1977. – Вип. 4. – С. 104–110.
 98. Художественное образование в контексте личностно-ориентированного подхода / О. П. Рудницькая / Материалы Междунар. конф. – М., 2000. – С. 32–37.
 99. Художня культура у виховній діяльності вчителя / Оксана Рудницька // Przyzwanie glebi do kzegu slov, musli, idei i dzila. – Czentochowie: Wyzsa szkola pedagogiczna, 2001. − S. 110–115.
 100. Ценностный фактор в контексте  музыкального восприятия / О. П. Рудницькая // Развитие музыкального слуха, певческого голоса и музыкально-творческих способностей у учащихся общеобразовательной школы: тез. докл. Всес. ХІ науч. конф. – М., 1982. – С. 76–79.
 101. Чи потрібна рок-музика? / О. П. Рудницька // Рад. шк. – 1989. − № 4. – С. 41–43.
 102. Шляхи застосування мистецтва у розвитку культури майбутнього вчителя / О. П. Рудницька, Н. В. Оніщенко // Гуманізм освіти: сучасні реалії. – Дрогобич: ДНУ, 1998. – Вип. 5. – С. 317–323.
 103. Эстетическая оценка как важный компонент формирования коммунистического мировоззрения / О. П. Рудницькая // Единство мировоззренческой и методологической функций марксистско-ленинской философии: тез. докл. и выступл. респ. науч. конф. – Киев, 1980. – Секция 3. – С. 73–74.
 104. Эстетическое переживание в системе нравственного воспитания учащейся молодежи средствами музыки / О. П. Рудницькая // Нравственное содержание искусства и современный идеологический процесс: тез. Всесоюз. науч.-теоретич. конф. – Киев, 1990. – С. 113–115.
 105. Этапы формирования музыкального восприятия / О. П. Рудницкая // Развитие эстетической активности школьников: пособ. для учит. – Киев : АПН, 1992. – С. 56–81.

Анонси та оголошення

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

03.03.2022

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали