НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць О. П. Рудницької

Наукові праці, посібники, методичні рекомендації, наукове редагування

 1. Вчись цінувати прекрасне / О. П. Рудницька. – Київ : Музична Україна, 1983. – 112 с.
 2. Запрошує музична вітальня / О. П. Рудницька. – Київ : Знання, 1993. – 48 с.
 3. Мистецька освіта в Україні: теорія і практика / О. П. Рудницька [та ін.]; заг. ред. О. В. Михайличенко, ред. Г. Ю. Ніколаї. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 255 с.
 4. Музика і культура особистості: проблеми сучасної педагогічної освіти: навч. посіб. / О. П. Рудницька. – Київ : ІЗМН, 1998. – 248 с.
 5. Музично-просвітницька діяльність майбутнього вчителя : навч.-метод. посіб. / О. П. Рудницька. – Київ :КДПУ, 1993.– 74 с.
 6. Організація музичного виховання в школах і вузах України : метод. рекоменд. для вчителів почат. класів, вчителів музики, керівників худ. студій, клубів та гуртків, студ. пед. та муз.-пед. фак. / О. П. Рудницька. – Київ : КДПІ, 1992. – 40 с.
 7. Основи викладання мистецьких дисциплін: навч. посіб. для студентів / О. П. Рудницької. – Київ: АТЗТ «Експрес», 1998. – 183 с.
 8. Основи педагогічних досліджень: навч. посіб. / О. П. Рудницька, А. Г.Болгарський, Т. Ю. Свистєльнікова.. – Киїі : АТЗТ «Експрес», 1998. – 143 с.
 9. Педагогіка: загальна та мистець : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О. П. Рудницька ; Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – Київ : [б.в.], 2002. – 270 с.
 10. Педагогіка: загальна та мистецька: навч. посіб. / О. П. Рудницька. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2005. – 360 с.
 11. Програма спецкурсу «Національна самосвідомість як загальнолюдська цінність» / О. П. Рудницька, О. Д. Тхоржевський, П. П. Хропко. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 1999. – 12 с.
 12. Содержание музыкальной деятельности младших школьников в группах продленного дня: учеб. пособие / В. Д. Шульгина, О. П. Рудницкая, О. Ф. Щелокова. – Киев : КГПИ, 1985. – 96 с.
 13. Сприйняття музики і педагогічна культура вчителя: навч. посіб. для студентів / О. П. Рудницька. – К.: КДПІ, 1992. – 96 с.
 14. Україна у контексті світової цивілізації : навч. посіб. для закл. вищ. освіти / Д. О. Тхоржевський, Ю. Д. Руденко, О. П.  Рудницька. – Київ :ТДПУ, 1999. – 178 с.
 15. Українська фортепіанна музика першої половини ХХ століття: навч. посіб. / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова /укл. О. П. Рудницька, Т. М. Завадська, О. С. Козачук. – Київ, 2000. – 145 с.
 16. Українська фортепіанна музика: педагогічний репертуар для дітей та юнацтва: навч. посіб. / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П.  Драгоманова / укл. О. П. Рудницька, Т. М. Завадська, О. С. Козачук. – Київ, 2000. – 167 с.
 17. Українське мистецтво у полікультурному просторі: навч. посіб. / О.П. Рудницька. – Київ : «Ексоб», 2000. – 208 с.
 18. Формирование эстетических оценок у студентов педагогических вузов (на материале музыки) : дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. / Рудницкая Оксана Петровна ; [науч. рук. Цвелих Тамара Ивановна] ; Киев. гос. пед. ин-т им. А. М. Горького. – Київ, 1977. – 164 с.
 19. Формування музичного сприйняття в системі розвитку педагогічної культури майбутнього вчителя : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Рудницька Оксана Петрівна ; Український пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 1994. – 431 с.
 20. Фортепіанна музика: навч.-метод. посіб. для студ. муз.-пед. фак-тів /МОН України, НПУ ім.  М. Драгоманова / укл. О. П. Рудницька, Т. М. Завадська, О. С. Козачук. – Київ, 1999. – Вип. 1: Фортепіанна музика українських композиторів. – 195 с.
 21. Фортепіанна музика: навч.-метод. посіб. для студ. муз.-пед. фак-ів / МОН України, НПУ ім. М. Драгоманова / укл. О. П. Рудницька, Т. М. Завадська, О. С. Козачук. – Київ, 1999. – Вип. 2: Фортепіанна музика І. Ф. Ласковського. – 117 с.
 22. Фортепіанна музика: навч.-метод. посіб. для студ. муз.-пед. фак-ів / МОН України, НПУ ім. М. Драгоманова / укл. О. П. Рудницька, Т. М. Завадська, О. С. Козачук. – Київ, 1999. – Вип. 3: Педагогічний репертуар для дітей та юнацтва. – 128 с.
 23. Художня освіта і проблеми виховання молоді: зб. наук. ст. / О. П. Рудницька, С. І. Уланова, О. Л. Ростовський. – Київ : ІЗМН, 1997. – 164 с.

Статті у наукових і науково-педагогічних виданнях

 1. Взаимосвязь искусств в контексте подготовки учащихся к восприятию аудиовизуальной информации / О. П. Рудницкая // Взаимодействие искусства в духовном развитии школьников : тез. докл. – Ворошиловград, 1990. – С. 14–16.
 2. Використання засобів масової інформації у підготовці майбутнього вчителя / О. П. Рудницька, Т. Ю. Свистельникова // Науково-педагогічні проблеми підготовки вчителя у вузі: мат-ли міжвуз. наук.-практ. конф. – Київ: КДПІ, 1991. – С. 251–252.
 3. Виховання в процесі вивчення курсу «Художня культура» / О. П. Рудницька // Виховання національно-свідомої особистості: навч. посіб. для студентів. – Київ : КДПІ, 2000. – Ч. 1. – С. 81–89.
 4. Внутрішньодіалогова природа мистецького спілкування/ О. П. Рудницька // Гуманістична психологія та педагогіка. Міжнар. семінар. – Рівне, 1998. – С. 88.
 5. Воспитание способности к оценочной деятельности студентов / О. П. Рудницькая // Методические реком. по совершенствованию учебно-воспитательного процесса в школе. – Київ : НИИ педагогики УССР, 1977. – С. 76–78.
 6. Восприятие и понимание в учебной деятельности студентов / О. П. Рудницькая // Программированное обучение. – Київ : Вища школа, 1986. – Вып. 23. – С. 69–75.
 7. Восприятие музыки в контексте профессиональной подготовки будущего учителя / О. П. Рудницькая // Совершенствование проф. подгот. учителя музыки в условиях реформы школы. – Київ : КГПИ, 1982. – С. 82–88.
 8. Восприятие музыки в контексте профессиональной подготовки будущего учителя / О. П. Рудницькая // Совершенствование профессиональной подготовки учителя музыки в условиях реформ школы: сб. науч. тр. – Київ : КГПИ, 1988. – С. 82–88.
 9. Восприятие музыки и духовная культура учащихся / О. П. Рудницкая // Становление научного гуманистического мировоззрения учащихся. – М., 1991. – С. 126–131.
 10. Вплив музичного сприймання на розвиток професійно значущих якостей майбутнього вчителя / О. П. Рудницька // Педагогіка і психологія. – 1994. − № 4. – С. 98–106.
 11. Вчити розумінню прекрасного / О. П. Рудницька // Трибуна лектора. – 1976. − № 7. – С. 26–27.
 12. Гуманітаризація освіти й духовність / О. П. Рудницька // Діалог культур: Україна у світовому контексті: міжвуз. зб. наук. пр. / редкол.: І. А. Зязюн (голов. ред..), С. О. Черепанова (упоряд. і відп. ред.), Н. Г. Ничкало та ін. – Львів, 1996. – С. 128–131.
 13. Деякі проблеми музично-естетичного виховання молодших школярів / О. П. Рудницька // Музика в школі. – Київ : Музична Україна, 1981. – Вип. 7. – С. 11–16.
 14. Діалогова стратегія педагогічного впливу / Оксана Рудницька // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка: Серія «Педагогіка». – 2001. − № 2. – С. 115–123.
 15. Емоційні та раціональні процеси художнього сприйняття / О. П. Рудницька // Єдність раціонального та емоційно-почуттєвого в освітньо-виховних системах: наук.-метод. зб. / Редкол.: І. А. Зязюн, І. Ф. Прокопенко, Н. Г. Ничкало. – Харків: ХДУ, 1996. – С. 17–19.
 16. Емпатія в структурі підготовки майбутнього вчителя / О. П. Рудницька // Теоретичні питання освіти та виховання: зб. наук. пр. – Суми: Наука, 1997. – Вип. 5. – С. 174–182.
 17. Эстетическое переживание в системе нравственного воспитания учащейся молодежи средствами музыки / О. П. Рудницкая // Нравственное содержание искусства и современный идеологический процесс : Тез. Всесоюз. науч.-теоретич. конф. – Киев, 1990. – С. 113–115.
 18. Естетична оцінка музичних творів студентами педагогічних вузів / О. П. Рудницька // Вища і середня пед. освіта. – Київ, 1975. – Вип. 8. – С. 93–100.
 19. Естетична оцінка та способи її функціонування / О. П. Рудницька // Філософська думка. – 1981. − № 4. – С. 88–95.
 20. З полону звичних догм: учителю музики / О. П. Рудницька // Рад. шк. – 1991. − № 5. – С. 70–72.
 21. Значение профессиональных игр в процессе подготовки учителя музыки / О. П. Рудницькая // Взаимодействие педагогического вуза и школы в муз.-эстет. воспитании: сб. науч. тр. – Київ : КГПИ, 1984. – С. 123–131.
 22. Идейно-эстетическое воспитание студентов средствами массовой музыкальной информации/ О. П. Рудницькая // Программированное обучение. – Київ : Вища школа, 1987. − Вып. 24. – С. 60–65.
 23. Искусство – Культура – Мировоззрение (проблемы подготовки учителя музыки) / О. П. Рудницькая // Материалы Междунар. научн.-практ. конф.: Мировоззрение учителя музыки: взгляд в настоящее и будущее. – М., 1998. – С. 81–83.
 24. Інтегративний підхід до формування в учнів художньої картини світу / О. П. Рудницька // Педагогічні новації столичної освіти: теорія і практика: наук.-метод. щорічник. – Київ, 2001. – С. 120–124.
 25. Інтегративні зв’язки у викладанні предметів художньо-естетичного циклу / О. П. Рудницька // Початкова шк. – 2001. − № 5. – С. 5–7.
 26. Інтерпретація музики як педагогічна проблема / О. П. Рудницька //Професійна підготовка вчителя музики. – Київ : КДПІ, 1981. – С. 93–101.
 27. Інтерпретація творів мистецтва на уроках музики / О. П. Рудницька // Формування особистості в навчально-виховному процесі: метод. реком. – Київ : НДІ педагогіки УРСР, 1981. – С. 192–196.
 28. Історичні передумови становлення музичної освіти та духовного розвитку майбутнього вчителя у вищих навчальних закладах України / О. П. Рудницька, Н. В. Оніщенко // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. / Мін-во освіти України, ІЗМН. – Київ, 1995. – Вип. 13. – С. 204–213.
 29. К вопросу о развитии осознанного восприятия музыки / О. П. Рудницькая // Целостный процесс эстетического развития личности: тез. докл. Всес. науч.-практ. семинара. – М., 1989. – С. 65–66.
 30. Киево-Могилянская академия как центр музыкального образования ХVIII века / О. П. Рудницькая // Материалы Междунар. конф. История музыкального образования как наука и как учебная дисциплина: проблемы, перспективы развития. – М., 1999. – С. 57–61.
 31. Концепція культурологічної підготовки студентів педагогічних вузів / О. П. Рудницька // Вища освіта в Україні: реалії, тенденції, перспективи розвитку: мат-ли Міжнар. наук.-практ. конф. (17–18 квітня 1996 р.): в 4-х ч. – Київ, 1996. – Ч. 2. – С. 36–40.
 32. Критерії музично-естетичного розвитку дітей / О. П. Рудницька, Н. Є. Миропольська // Початкова шк. – 1985. – С. 38–43.
 33. Культуровідповідність мистецької освіти / О. П. Рудницька // Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи. – Київ : Віпол, 2000. – С. 108–133.
 34. Культурологический аспект профессиональной подготовки педагога-музыканта / О. П. Рудницькая // Музыкальное образование и подготовка учителя музыки: мат-лы науч.-практ. конф. – М., 1996. – С. 38–41.
 35. Культурологічна підготовка студентів мистецьких навчальних закладів / О. П. Рудницька // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. пр. – Київ : ДАКККМ, 1998. – Вип. 2. − С. 134–144.
 36. Культуротворчі функції освіти / О. П. Рудницька // Формування духовної культури учнівської молоді: зб. наук. пр. – Луганськ: СУДУ, 1997. – С. 19–24.
 37. Методика оцінної діяльності / О. П. Рудницька // Музика. – 1977. − № 4. – С. 25.
 38. Методологія мистецької освіти /О. П. Рудницька // Мистецька освіта в Україні: теорія і практика / О. П. Рудницька [та ін.]; заг. ред. О. В. Михайличенко, ред. Г. Ю. Ніколаї. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 4–34.
 39. Мировоззрение учащихся: пути обновления /О. П. Рудницкая // Сов. педагогика. − 1991. − № 6. – С. 149–150.
 40. Мистецтво у контексті розвитку духовної культури особистості / О. П. Рудницька // Художня освіта і проблеми виховання : зб. наук. ст. – Київ, 1997. – С. 3–10.
 41. Мистецтво у професійній освіті / О. П. Рудницька // Діалог культур: Україна у світовому контексті. Мистецтво та освіта: зб. наук. пр. / упоряд. і відповід. ред. С. О. Черепанова. – Львів: Каменяр, 1998. – Вип. 3. – С. 8–10.
 42. Мистецтво у професійній підготовці вчителя / О. П. Рудницька // Наук. записки психолого-педагогічного фак.-ту ПДПІ. – Полтава, 1997. – С. 62–66.
 43. Мистецтво у розвитку культури майбутніх фахівців / О. П. Рудницька // Педагогіка і психологія професійної освіти: результати досліджень і перспективи: зб. наук. пр. / за ред. І. А. Зязюна та Н. Г. Ничкало. – Київ , 2003. – С. 61–66.
 44. Мистецтво у розвитку культури студентів / О. П. Рудницька // Діалог культур: Україна у світовому контексті. Мистецтво і освіта: міжвуз. зб. наук. пр. / упоряд. і відповід. ред. С. О. Черепанова. – Львів : Каменяр, 1998. – С. 82–89.
 45. Мистецтво у розвитку культури студентів / О. П. рудницька // Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. пр. / Благод. фонд ім. А. С. Макаренка ; голов. ред. С. О. Сисоєва. – Київ, 2003. – Вип. ІІ. – С. 110–115.
 46. Мистецтво у розвитку культури студентів / О. П. Рудницька //Діалог культур: Україна у світ. контексті. Мистецтво і освіта : зб. наук. пр. / упоряд. і відп. ред. С. О. Черепанова. – Львів: Каменяр, 1998. – Вип. 3. –С. – 82–89.
 47. Мистецька освіта і особистість / О. П. Рудницька // Творча особистість у системі неперервної освіти: матеріали Міжнар. наук. конф. 16-17 травня 2000 р. / за ред. С. О. Сисоєвої, О. Г. Романовського. – Харків : ХДПУ, 2000. – С. 327–330.
 48. Мистецька освіта: сучасні пріоритети та тенденції змін / О. П. Рудницька // Постметодика: Мистецтво в школі. – 1997. − № 4. – С. 33–37.
 49. Музичне сприйняття як характеристика професійно значущих якостей учителя / О. П. Рудницька // Музичне мистецтво в духовному розвитку особистості. – Чернігів, 1993. – С. 142–146.
 50. Музыкальное восприятие в контексте отношения к искусству / О. П. Рудницкая // Формирование эстетического отношения к искусству: мат-лы Междунар. конф. – М., 1991. – Т. 1. – С. 284–289.
 51. Музыкальное краеведение в системе эстетического воспитания школьников / О. П. Рудницькая // Нравственно-эстетическое воспитание молодежи средствами искусства: тез. докл. Всес. науч.-практич. семинара. – Чернигов, 1990. – С. 96–97.
 52. Нетрадиційний шлях культурологічної підготовки вчителя / О. П. Рудницька // Імідж сучасної школи : практико-зорієнтований посіб. / за ред.І. Г. Єрмакова. – Київ :Віпол, 1997. – С. 299–302.
 53. Нова освітня галузь «Художня культура» / О. П. Рудницька // Людина. Гармонія. Світ : Сучасні теорія та практика естетичного виховання: Всеукр. конф. – Полтава, 1998. – С. 19–23.
 54. Нравственно-эстетическое воспитание студентов (в укр. пединститутах) / О. П. Рудницкая // Сов. педагогика. – 1991. − № 9. – С. 85–88.
 55. О совершенствовании эстетического воспитания будущего учителя / О. П. Рудницькая // Формирование личности советского учителя : тез. докл. и сообщ. регион. научн.-практ. конф. – Измаил, 1989. – С. 151–152.
 56. Обереги пам’яті /О. П. Рудницька // Проблеми естетичного виховання учнівської молоді. – Київ, 1996. – С. 22–27.
 57. Образотворчі мистецтва у розвитку національної самосвідомості майбутнього фахівця художнього профілю / О. П. Рудницька // Професійно-художня освіта України : зб. наук. пр. / редкол.: І. А. Зязюн (голова), В. О. Радкевич, Р. Т. Шмагало. – Київ ; Черкаси, 2002. – Вип. 1. – С. 11–18.
 58. Організатор дозвілля молоді (Диск-Жокей) / О. П. Рудницька, Т. Ю.  Свистельнікова // Мистецтво та освіта. – 1998. − № 2. – С. 40–43.
 59. Освітній мінімум в галузі «Художня культура» / О. П. Рудницька // Стандарти загальної середньої освіти: матеріали наук. конф. – Київ, 1996. – С. 77–80.
 60. Основні суперечності філософії мистецької освіти /О. П. Рудницкая // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 1998. − № 5. – С. 54–63.
 61. Педагогическая игра в прфессиональной подготовке будущего учителя / О. П. Рудницкая // Проблемы освоения театральной педагогики в профессионально-педагогической подготовке будущего учителя : матеріали Всесоюз. конф. – Полтава, 1991. – С. 268–270.
 62. Педагогические проблемы восприятия музыки / О. П. Рудницькая // Музыкальное восприятие как предмет комплексного исследования. – Київ .: Музична Україна, 1986. – С. 70–84.
 63. Педагогические проблемы подготовки учащихся к восприятию музыкальных радио- и телепередач / О. П. Рудницькая // Формирование эстетической культуры младших школьников. – Киргиз. ун-т, 1991. – С. 179–186.
 64. Педагогіка мистецтва: пошуки і перспективи / О. П. Рудницька // Професійна освіта: педагогіка і психологія: українсько-польський щорічник / за ред. Т. Левовицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. – Київ ; Ченстохова, 2000. – Вип. ІІ. – С. 233–246.
 65. Педагогічний зміст художнього сприйняття / О. П. Рудницька // Гуманітарні науки. – 2001. − № 1. – С. 10–14.
 66. Педагогічні принципи / О. П. Рудницька // Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. пр. / Благод. фонд ім. А. С. Макаренка. – 2002. – Вип. І. – С. 138–145.
 67. Подготовка студентов пединститутов к проведению факультативных занятий в общеобразовательной школе / О. П. Рудницькая // Роль факультативных занятий в определении содержания и методов обучения в школе будущего: тез. докл. Всес. науч. конф. – Кишинев, 1978. – С. 66–69.
 68. Про філософію мистецької освіти / О. П. Рудницька // Наук. записки ТДПУ. Серія : Педагогіка. − 1999. − № 2 (7). – С. 3–6.
 69. Проблема інтеграції знань у контексті художнього сприймання / О. П. Рудницька // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2001. – Вип. 1. – С. 113–116.
 70. Программирование деятельности студентов при оценке музыкальных произведений / О. П. Рудницькая // Программированное обучение. – Київ : Вища школа, 1984. – Вып. 21. – С. 51–56.
 71. Проект стандарту освітньої галузі художньої культури / Л. М. Масол, О. П. Рудницька, О. Г. Костюк та ін. // Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні. – Київ : Генеза, 1997. – С. 14–24.
 72. Професійна освіта і мистецтво: традиції, пошуки, перспективи / О¸ П. Рудницька // Мистецтво та освіта. – 1996. – № 1. – С. 39–44.
 73. Пути развития у младших школьников навыков восприятия и понимания музыки / О¸ П. Рудницькая // Содержание музыкальной деятельности младших школьников в группах продленного дня: учеб. пособ. для студентов. – К.: КГПИ, 1985. – С. 45-52.
 74. Радио и телевидение в системе музыкального воспитания учащихся / О. П. Рудницкая // Теоретические вопросы нравственного и эстетического воспитания: сб. науч. сообщений. – К.: Фототон, 1992. – Вып. 2. – С. 151-154.
 75. Развитие художественно-познавательной деятельности студентов / О¸ П. Рудницькая // Программированное обучение. – Київ : Вища школа, 1985. – Вып. 22. – С. 68–76.
 76. Розвивати педагогічну культуру майбутнього вчителя / О. П. Рудницька // Психолого-педагогічні проблеми професійної освіти: наук.-метод. зб. – Київ : ІСДО, 1994. – С. 51–52.
 77. Розвиток творчих можливостей учнів на уроках музики / О¸ П. Рудницька // Удосконалення змісту, форм і методів естетичного виховання в школі. – Київ : НДІ педагогіки УРСР, 1980. – С. 67–70.
 78. Розуміння мистецького твору в контексті ідей феноменології / О¸ П. Рудницька // Наук. зап. Ніжин. держ. пед. ун-ту ім. М. В. Гоголя. – Ніжин, 1999. – С. 36–39.
 79. Розуміння мистецького твору як педагогічна проблема / О¸ П. Рудницька // Професійна освіта: педагогіка і психологія: українсько-польський щорічник / за ред. Т. Левовицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. – Ченстохова; Київ, 1999. – Вип. І. – С. 373–389.
 80. Роль музыки в гуманитаризации педагогического образования / О¸ П. Рудницькая // Университетское педагогическое образование: опыт, перспективы развития: материалы Всеукр. науч.-практ. конф. (11–13 сент., 1996, Симферополь). – Симферополь, 1996. – С. 89–90.
 81. Самовдосконалення вчителя в системі неперервної освіти / О¸ П. Рудницька // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.: Система неперервної освіти: здобутки, пошуки, проблеми (28–31 жовтня, 1996 р. : в 6-ти ч. – Чернівці, 1996. – Ч. 4. – С. 21–24.
 82. Світоглядна функція мистецтва / О. П. Рудницька // Мистецтво та освіта. – 2001. − № 3. – С. 105–109.
 83. Світоглядна функція мистецтва в системі культурологічної підготовки вчителя / О. П. Рудницька // Шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу в початкових класах та дошкільних закладах : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (квіт., 1996 р.): у 2-х ч. – Полтава, 1996. – Ч. 1. – С. 18–25.
 84. Серед семи вільних наук (нотатки з історії музичної освіти в Україні) / О. П. Рудницька, Н. В. Аніщенко // Неопалима купина. – 1995. − № 3–4. – С. 101–106.
 85. Ситуативний підхід у реалізації педагогічного впливу / О. П. Рудницька // Професійна освіта: педагогіка і психологія: пол.-укр. журн., укр.-пол. щорічник / за ред. Т. Левовицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. – Ченстохова ; Київ, 2001. – Вип. 3. – С. 431–444.
 86. Сім’я і школа в художньо-естетичному вихованні / О. П. Рудницкая // Теорія і практика сучасного естетичного виховання у контексті педагогічної спадщини В. Сухомлинського. – Полтава : ПДГП, 1998. – С. 20–22.
 87. Сучасна парадигма педагогіки мистецтва / О. П. Рудницька // Виховна робота у вищому навчальному закладі: симбіоз нового і традиційного. – Кам’янець-Подільський, 2001. – С. 125–128.
 88. Сучасна парадигма педагогіки мистецтва / О. П. Рудницька // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. : Виховний процес у вузі: симбіоз нового і традиційного. – Кам’янець-Подільський, 2000. – С. 21–25.
 89. Сучасні вимоги до педагогічної культури вчителя / О. П. Рудницка // Виховання учнівської молоді в дусі миру і взаєморозуміння : матеріали Міжрегіон. наук.-практ. конф. – Рівне: Педінститут, 1992. – С. 103–104.
 90. Сучасні підходи до педагогічної діагностики та методики формування музичного сприйняття школярів / О. П. Рудницька // Теорія і методика мистецької освіти : зб. наук. пр. / редкол.: О. П. Щолокова, А. Й. Капська, Г. М. Падалка та ін. – Київ, 2000. – Вип. 1. – С. 93–104.
 91. Творча діяльність учителя і рефлексія / О. П. Рудницька // Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. / Укр. держ. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : НПУ, 1997. – С. 14–17.
 92. Теоретичні засади сучасної мистецької освіти / О. П. Рудницька // Діалог культур: Україна у світовому контексті. Художня освіта : міжвуз. зб. наук. пр. / упоряд. і відповід. ред. С. О. Черепанова. – Львів : Світ, 2000. – Вип. 5. – С. 3–12.
 93. Теоретичні основи формування музичного сприйняття в аспекті духовного розвитку особистості / О. П. Рудницька // Етика, естетика і теорія культури: міжвідом. наук. зб. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 36. – С. 46–59.
 94. Формирование восприятия как основа развития музыкальной культуры учащихся/ О. П. Рудницькая // Задачи подготовки будущего учителя музыки в условиях перестройки высшего образования в стране: сб. науч. тр. – Киев, КДПУ, 1988. – С. 92–103.
 95. Формирование культуры восприятия в процессе музыкального образования / О. П. Рудницькая // Актуальные проблемы подготовки кадров в области искусства и культуры в свете перестройки высшего и среднего спец. образования: тез. докл. Респ. науч.-теор. конф. – Николаев, 1988. – С. 89–90.
 96. Формирование эстетических оценок музыкальных произведений / О. П. Рудницькая // Формирование мировоззрения учащихся: тез. докл. Междунар. науч. семинара. – М., 1983. – С. 122–125.
 97. Формування оцінного ставлення до музики як важливий компонент підготовки майбутнього вчителя / О. П. Рудницька // Музика в школі. – Київ : Музична Україна, 1977. – Вип. 4. – С. 104–110.
 98. Художественное образование в контексте личностно-ориентированного подхода / О. П. Рудницькая / Материалы Междунар. конф. – М., 2000. – С. 32–37.
 99. Художня культура у виховній діяльності вчителя / Оксана Рудницька // Przyzwanie glebi do kzegu slov, musli, idei i dzila. – Czentochowie: Wyzsa szkola pedagogiczna, 2001. − S. 110–115.
 100. Ценностный фактор в контексте  музыкального восприятия / О. П. Рудницькая // Развитие музыкального слуха, певческого голоса и музыкально-творческих способностей у учащихся общеобразовательной школы: тез. докл. Всес. ХІ науч. конф. – М., 1982. – С. 76–79.
 101. Чи потрібна рок-музика? / О. П. Рудницька // Рад. шк. – 1989. − № 4. – С. 41–43.
 102. Шляхи застосування мистецтва у розвитку культури майбутнього вчителя / О. П. Рудницька, Н. В. Оніщенко // Гуманізм освіти: сучасні реалії. – Дрогобич: ДНУ, 1998. – Вип. 5. – С. 317–323.
 103. Эстетическая оценка как важный компонент формирования коммунистического мировоззрения / О. П. Рудницькая // Единство мировоззренческой и методологической функций марксистско-ленинской философии: тез. докл. и выступл. респ. науч. конф. – Киев, 1980. – Секция 3. – С. 73–74.
 104. Эстетическое переживание в системе нравственного воспитания учащейся молодежи средствами музыки / О. П. Рудницькая // Нравственное содержание искусства и современный идеологический процесс: тез. Всесоюз. науч.-теоретич. конф. – Киев, 1990. – С. 113–115.
 105. Этапы формирования музыкального восприятия / О. П. Рудницкая // Развитие эстетической активности школьников: пособ. для учит. – Киев : АПН, 1992. – С. 56–81.

Анонси та оголошення

25.02.2024

Щиро вітаємо

ЛОБАНОВСЬКУ ІННУ ГЕОРГІЇВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родинисеред друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України Л. Д. Березівська

03.03.2022

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали