НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Публікації про життя та діяльність Б. С. Манжоса

 1. ¹Александров, О. Покликання та доля : до 75-річчя від дня народж. Андрія Володимировича Манджоса / О. Александров, І. Ізотова // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Астрономія. – 2017. – № 2. – С. 55–59. – Бібліогр.: 8 назв.

У статті, присвяченій доктору фізико-математичних наук, знаному українському вченому-астроному А. В. Манджосу, викладено біографічні факти з життя його рідного дядька по материнській лінії Б. С. Манжоса.

 1. ¹Бирюков, П. И. Биография Льва Николаевича Толстого : [в 4 т.]. Т. 4 / П. И. Бирюков. – М. ; Петроград : Мосполиграф, 1923. – [2], ХІІІ, [3], 265 с. – О Б. С. Манжосе: гл. 16.
 2. ¹В Наркомосі : увазі окрметодкомів / Держнаукметодком // Нар. учитель. – 1925. – 7 лип. – С. 4.

Публікація списку осіб – педагогів, яким дозволяється читати курс «Основи наукової педагогіки» на літніх курсах перепідготовки учительства. До списку включено Манжоса (позиція 27).

 1. ³Гордеев, Н. П. «Их надо вовсе уничтожить»: дискуссия о судьбе бывших императорских театров после Февральской революции / Н. П. Гордеев // Обсерватория культуры. – 2014. – № 6. – С. 65–71. – Библиогр.: 43 назв.
 2. ¹«Детгородок Ленинск» немецким детям // Пролет. правда. – 1924. – 20 янв. (№ 17). – С. 7.

Про благодійний спектакль в київському театрі ім. Шевченка, зіграний учнями дитячого містечка «Ленінськ» під керівництвом Манжоса.

 1. ¹Диспут об интеллигенции // Пролет. правда. – 1924. – 20 янв. (№ 17). – С. 7. – Публ. в рубр. «Хроника».

Повідомлення про участь Б. С. Манжоса в диспуті «Інтелігенція 1917–1924 рр.», що відбудеться в київському театрі ім. Шевченка.

 1. ¹За сценарієм ДПУ : (кримін. справа «Українська революційно-демократична спілка») : док. і матеріали / Ін-т історії України НАН України [та ін. ; упоряд. Т. Ф. Григор’єва ; наук. ред.: П. Т. Тронько, Р. Я. Пиріг]. – Київ : [б. в.], 2004. – 453 с. – Про Б. С. Манжоса: с. 116.
 2. ¹Історія Київського університету / [відп. ред. О. З. Жмудський]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1959. – 627 с. – Про Б. С. Манжоса: с. 563–564.
 3. ³Каганов, В. Киев. Женская гимназия С. В. Игнатьевой [Электронный ресурс] / Влад Каганов // Проза.ру : [лит. портал]. – Текстовые данные. – М, 2016. – Режим доступа: https://proza.ru/2016/07/30/236 (дата обращения: 27.01.2021). – Загл. с экрана.
 4. ³Каганов, В. Киев. Четвертая мужская гимназия. Учащиеся [Электронный ресурс] / Влад Каганов // Проза.ру : [лит. портал]. – Текстовые данные. – М, 2020. – Режим доступа: https://proza.ru/2020/01/12/108 (дата обращения: 11.02.2021). – Загл. с экрана.
 5. ³Кальницкий, М. Богадельня юных ленинцев [Электронный ресурс] / Михаил Кальницкий // КП в Украине. – Текстовые данные. – Киев, 2012. – 17 мая. – Режим доступа: https://kp.ua/life/337971-bohadelnia-yunykh-lenyntsev (дата обращения: 24.01.2021). – Загл. с экрана.
 6. ²Кушнірук, С.А. Розвиток категорійно-поняттєвого апарату дидактики у педагогічній науці України (20–90-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. … д‑ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Кушнірук Світлана Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 44 с.
 7. ²Кушнірук, С.А. Розвиток категорійно-поняттєвого апарату дидактики у педагогічній науці України (20–90-ті рр. ХХ ст.) : дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Кушнірук Світлана Анатоліївна ; наук. консультант Падалка Олег Семенович ; Нац. пед. ун‑т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 716 с. – Про Б. С. Манжоса: с. 26, 69, 215, 216, 250, 254, 259, 260, 271, 272, 493, 579, 604, 605.
 8. ³Лапшин В. П. Художественная жизнь Москвы и Петрограда в 1917 году / В. П. Лапшин. – М. : Совет. художник, 1983. – 495 с. – О Б. Манджосе: с. 131, 193, 368.
 9. Манжос Борис Семенович (20.02.1891, Київ – 1938) // Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.) : матеріали до біобібліогр. слов. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; [авт.-уклад. Л. В. Гарбар]. – Київ, 2017. – С. 275–276.
 10. ²Назаренко, О. В. Історико-педагогічні дослідження науковців-педагогів Київського ІНО у 20-х роках ХХ ст. / Назаренко О. В. // Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету : зб. наук. пр. звіт.-наук. конф. викладачів ун-ту за 2012 р., 9–10 лют. 2013 р. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2013. – С. 375–377. – Бібліогр.: 8 назв.
 11. ²Назаренко, О. В. Науково-педагогічна спадщина вчених Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (20−50-ті роки ХХ століття) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Назаренко Олена Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2015. – 26с.
 12. ²Назаренко, О. В. Науково-педагогічна спадщина вчених Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (20−50-ті роки ХХ століття) : дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Назаренко Олена Василівна ; наук. керівник Л. П. Вовк ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2015. – 233 с. – Про Б. С. Манжоса: с. 5, 14, 25, 27, 28, 30, 35, 40, 45, 48, 50, 63, 69, 71, 73–75, 93, 99–101, 116, 119, 142, 153, 157, 180, 191, 232.
 13. ¹Наука и научные работники СССР : справочник. Ч. 6. Научные работники СССР без Москвы и Ленинграда / Акад. наук СССР ; сост. Комис. «Научные учреждения и научные работники СССР» под наблюдением и непосредств. рук. С. Ф. Ольденбурга и Е. Ф. Карского. – Л. : АН СССР : Гос тип. им. Евг. Соколовой, 1928. – VIII, 810 с. – О Б. С. Манжосе: с. 241.
 14. ¹Невідомі сторінки життя О. П. Оглоблина в архівних документах / упоряд.: О. Пшенніков [та ін.] // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 1999. – № 1/2. – С. 260–315. – Про Б. С. Манжоса: с. 282, 291–294.
 15. Новгородський, Р. Г. Соціалізація особистості: історико-теоретичний аспект (20-ті рр. ХХ ст.) : навч. посіб. / Р. Г. Новгородський ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 273 с. – Про Б. С. Манжоса: с. 57.
 16. ¹Осьмук, Н. Г. Ідеї реформаторської педагогіки в дослідженнях українських освітніх діячів 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття: автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Осьмук Наталія Григорівна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, – 20 с.
 17. ¹Розіп’ята муза : антол. укр. поетів, які загинули насильн. смертю : [у 2 т.]. Т. 2 / уклав Юрій Винничук. – Львів : Піраміда, 2011. – 658 с. – Із змісту: Борис Манжос. – С. 36.
 18. ³Рудзицкий, А. Учитель и его ученики. Памяти академика В. Н. Перетца [Электронный ресурс] / сост. Артур Рудзицкий // Еврейский мир Украины : [науч.-попул. портал]. – Текстовые данные. – Киев, 2021. – Режим доступа: http://ju.org.ua/ru/publicism/551.html (дата обращения: 27.01.2021). – Загл. с экрана.

Из содерж.: Манджос (Манжос) Борис Семенович (1891, Киев – 1938?) – педагог, историк литературы и театра ; О Б. Манджосе и Льве Толстом ; Л. Н. Толстой – Б. Манджосу.

 1. Сухомлинська,О. Той, кого не торкнулася «відлига» / Ольга Сухомлинська // Освіта України. – – 26 лют. (№ 8). – С. 14–15.
 2. Сухомлинська, О. В. Манжос Борис Семенович /О. В. Сухомлинська // Енциклопедія сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2018. – Т. 19. – С. 119.
 3. Сухомлинська, О. В. Манжос Борис Семенович (1891–1938?) /[О. В. Сухомлинська] // Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ, 2005. – Кн. 2 : ХХ століття. – С. 161–169. – Бібліогр. в кінці ст.
 4. Філімонова, Т. Київське дитяче містечко «Ленінське» (1923–1931) / Тетяна Філімонова // Іст.-пед. альманах. – 2009. – Вип. 1. – С. 29–41. – Бібліогр.: 20 назв.
 5. Філімонова Т. В. Київське дитяче містечко ім. В. І. Леніна / Т. В. Філімонова // Нариси з історії розвитку новаторських навчально-виховних закладів в Україні (ХХ століття) : навч.-метод. посіб. / НАПН України, Ін-т педагогіки, Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. О. В. Сухомлинської, В. С. Курила]. – Луганськ, 2010. – С. 224–248. – Бібліогр.: 42 назви.
 6. ³Харченко, А. «…потрібні більш кваліфіковані робітники»: колективний портрет персоналу сиротинців напередодні Голодомору [Електронний ресурс] / Артем Харченко // Україна модерна. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу: https://uamoderna.com/md/kharchenko-orphans (дата звернення: 24.01.2021). – Назва з екрана.
 7. Янченко, Т. В. Педологія в Україні та зарубіжжі: теорія і практика : монографія / Т. В. Янченко, [наук. ред. О. В. Сухомлинська]. – Чернігів : Десна Поліграф, 2016. – 447 с. – Про Б. С. Манжоса: с. 252–253.

З цими виданнями можете ознайомитись
у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського

¹Праці з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

²Праці з фонду Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

³З інтернет-джерел

З працями, доступними в Інтернетмережі, можете ознайомитись онлайн за гіперпосиланнями


Анонси та оголошення

23.03.2023

flowers9

Щиро вітаємо

РУБАН АЛЛУ ІВАНІВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родини, серед друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України

Л. Д. Березівська

18.03.2023

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у роботі круглого столу «Сучасні технології візуалізації колекцій цифрових освітніх ресурсів (до Всеукраїнського фестивалю науки). Захід відбудеться 17 травня 2023 р. у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського НАПН України у змішаному форматі.

Інформаційний лист

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали