НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Публікації про життя та діяльність Б. С. Манжоса

 1. ¹Александров, О. Покликання та доля : до 75-річчя від дня народж. Андрія Володимировича Манджоса / О. Александров, І. Ізотова // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Астрономія. – 2017. – № 2. – С. 55–59. – Бібліогр.: 8 назв.

У статті, присвяченій доктору фізико-математичних наук, знаному українському вченому-астроному А. В. Манджосу, викладено біографічні факти з життя його рідного дядька по материнській лінії Б. С. Манжоса.

 1. ¹Бирюков, П. И. Биография Льва Николаевича Толстого : [в 4 т.]. Т. 4 / П. И. Бирюков. – М. ; Петроград : Мосполиграф, 1923. – [2], ХІІІ, [3], 265 с. – О Б. С. Манжосе: гл. 16.
 2. ¹В Наркомосі : увазі окрметодкомів / Держнаукметодком // Нар. учитель. – 1925. – 7 лип. – С. 4.

Публікація списку осіб – педагогів, яким дозволяється читати курс «Основи наукової педагогіки» на літніх курсах перепідготовки учительства. До списку включено Манжоса (позиція 27).

 1. ³Гордеев, Н. П. «Их надо вовсе уничтожить»: дискуссия о судьбе бывших императорских театров после Февральской революции / Н. П. Гордеев // Обсерватория культуры. – 2014. – № 6. – С. 65–71. – Библиогр.: 43 назв.
 2. ¹«Детгородок Ленинск» немецким детям // Пролет. правда. – 1924. – 20 янв. (№ 17). – С. 7.

Про благодійний спектакль в київському театрі ім. Шевченка, зіграний учнями дитячого містечка «Ленінськ» під керівництвом Манжоса.

 1. ¹Диспут об интеллигенции // Пролет. правда. – 1924. – 20 янв. (№ 17). – С. 7. – Публ. в рубр. «Хроника».

Повідомлення про участь Б. С. Манжоса в диспуті «Інтелігенція 1917–1924 рр.», що відбудеться в київському театрі ім. Шевченка.

 1. ¹За сценарієм ДПУ : (кримін. справа «Українська революційно-демократична спілка») : док. і матеріали / Ін-т історії України НАН України [та ін. ; упоряд. Т. Ф. Григор’єва ; наук. ред.: П. Т. Тронько, Р. Я. Пиріг]. – Київ : [б. в.], 2004. – 453 с. – Про Б. С. Манжоса: с. 116.
 2. ¹Історія Київського університету / [відп. ред. О. З. Жмудський]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1959. – 627 с. – Про Б. С. Манжоса: с. 563–564.
 3. ³Каганов, В. Киев. Женская гимназия С. В. Игнатьевой [Электронный ресурс] / Влад Каганов // Проза.ру : [лит. портал]. – Текстовые данные. – М, 2016. – Режим доступа: https://proza.ru/2016/07/30/236 (дата обращения: 27.01.2021). – Загл. с экрана.
 4. ³Каганов, В. Киев. Четвертая мужская гимназия. Учащиеся [Электронный ресурс] / Влад Каганов // Проза.ру : [лит. портал]. – Текстовые данные. – М, 2020. – Режим доступа: https://proza.ru/2020/01/12/108 (дата обращения: 11.02.2021). – Загл. с экрана.
 5. ³Кальницкий, М. Богадельня юных ленинцев [Электронный ресурс] / Михаил Кальницкий // КП в Украине. – Текстовые данные. – Киев, 2012. – 17 мая. – Режим доступа: https://kp.ua/life/337971-bohadelnia-yunykh-lenyntsev (дата обращения: 24.01.2021). – Загл. с экрана.
 6. ²Кушнірук, С.А. Розвиток категорійно-поняттєвого апарату дидактики у педагогічній науці України (20–90-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. … д‑ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Кушнірук Світлана Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 44 с.
 7. ²Кушнірук, С.А. Розвиток категорійно-поняттєвого апарату дидактики у педагогічній науці України (20–90-ті рр. ХХ ст.) : дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Кушнірук Світлана Анатоліївна ; наук. консультант Падалка Олег Семенович ; Нац. пед. ун‑т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 716 с. – Про Б. С. Манжоса: с. 26, 69, 215, 216, 250, 254, 259, 260, 271, 272, 493, 579, 604, 605.
 8. ³Лапшин В. П. Художественная жизнь Москвы и Петрограда в 1917 году / В. П. Лапшин. – М. : Совет. художник, 1983. – 495 с. – О Б. Манджосе: с. 131, 193, 368.
 9. Манжос Борис Семенович (20.02.1891, Київ – 1938) // Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.) : матеріали до біобібліогр. слов. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; [авт.-уклад. Л. В. Гарбар]. – Київ, 2017. – С. 275–276.
 10. ²Назаренко, О. В. Історико-педагогічні дослідження науковців-педагогів Київського ІНО у 20-х роках ХХ ст. / Назаренко О. В. // Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету : зб. наук. пр. звіт.-наук. конф. викладачів ун-ту за 2012 р., 9–10 лют. 2013 р. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2013. – С. 375–377. – Бібліогр.: 8 назв.
 11. ²Назаренко, О. В. Науково-педагогічна спадщина вчених Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (20−50-ті роки ХХ століття) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Назаренко Олена Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2015. – 26с.
 12. ²Назаренко, О. В. Науково-педагогічна спадщина вчених Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (20−50-ті роки ХХ століття) : дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Назаренко Олена Василівна ; наук. керівник Л. П. Вовк ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2015. – 233 с. – Про Б. С. Манжоса: с. 5, 14, 25, 27, 28, 30, 35, 40, 45, 48, 50, 63, 69, 71, 73–75, 93, 99–101, 116, 119, 142, 153, 157, 180, 191, 232.
 13. ¹Наука и научные работники СССР : справочник. Ч. 6. Научные работники СССР без Москвы и Ленинграда / Акад. наук СССР ; сост. Комис. «Научные учреждения и научные работники СССР» под наблюдением и непосредств. рук. С. Ф. Ольденбурга и Е. Ф. Карского. – Л. : АН СССР : Гос тип. им. Евг. Соколовой, 1928. – VIII, 810 с. – О Б. С. Манжосе: с. 241.
 14. ¹Невідомі сторінки життя О. П. Оглоблина в архівних документах / упоряд.: О. Пшенніков [та ін.] // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 1999. – № 1/2. – С. 260–315. – Про Б. С. Манжоса: с. 282, 291–294.
 15. Новгородський, Р. Г. Соціалізація особистості: історико-теоретичний аспект (20-ті рр. ХХ ст.) : навч. посіб. / Р. Г. Новгородський ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 273 с. – Про Б. С. Манжоса: с. 57.
 16. ¹Осьмук, Н. Г. Ідеї реформаторської педагогіки в дослідженнях українських освітніх діячів 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття: автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Осьмук Наталія Григорівна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, – 20 с.
 17. ¹Розіп’ята муза : антол. укр. поетів, які загинули насильн. смертю : [у 2 т.]. Т. 2 / уклав Юрій Винничук. – Львів : Піраміда, 2011. – 658 с. – Із змісту: Борис Манжос. – С. 36.
 18. ³Рудзицкий, А. Учитель и его ученики. Памяти академика В. Н. Перетца [Электронный ресурс] / сост. Артур Рудзицкий // Еврейский мир Украины : [науч.-попул. портал]. – Текстовые данные. – Киев, 2021. – Режим доступа: http://ju.org.ua/ru/publicism/551.html (дата обращения: 27.01.2021). – Загл. с экрана.

Из содерж.: Манджос (Манжос) Борис Семенович (1891, Киев – 1938?) – педагог, историк литературы и театра ; О Б. Манджосе и Льве Толстом ; Л. Н. Толстой – Б. Манджосу.

 1. Сухомлинська,О. Той, кого не торкнулася «відлига» / Ольга Сухомлинська // Освіта України. – – 26 лют. (№ 8). – С. 14–15.
 2. Сухомлинська, О. В. Манжос Борис Семенович /О. В. Сухомлинська // Енциклопедія сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2018. – Т. 19. – С. 119.
 3. Сухомлинська, О. В. Манжос Борис Семенович (1891–1938?) /[О. В. Сухомлинська] // Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ, 2005. – Кн. 2 : ХХ століття. – С. 161–169. – Бібліогр. в кінці ст.
 4. Філімонова, Т. Київське дитяче містечко «Ленінське» (1923–1931) / Тетяна Філімонова // Іст.-пед. альманах. – 2009. – Вип. 1. – С. 29–41. – Бібліогр.: 20 назв.
 5. Філімонова Т. В. Київське дитяче містечко ім. В. І. Леніна / Т. В. Філімонова // Нариси з історії розвитку новаторських навчально-виховних закладів в Україні (ХХ століття) : навч.-метод. посіб. / НАПН України, Ін-т педагогіки, Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. О. В. Сухомлинської, В. С. Курила]. – Луганськ, 2010. – С. 224–248. – Бібліогр.: 42 назви.
 6. ³Харченко, А. «…потрібні більш кваліфіковані робітники»: колективний портрет персоналу сиротинців напередодні Голодомору [Електронний ресурс] / Артем Харченко // Україна модерна. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу: https://uamoderna.com/md/kharchenko-orphans (дата звернення: 24.01.2021). – Назва з екрана.
 7. Янченко, Т. В. Педологія в Україні та зарубіжжі: теорія і практика : монографія / Т. В. Янченко, [наук. ред. О. В. Сухомлинська]. – Чернігів : Десна Поліграф, 2016. – 447 с. – Про Б. С. Манжоса: с. 252–253.

З цими виданнями можете ознайомитись
у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського

¹Праці з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

²Праці з фонду Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

³З інтернет-джерел

З працями, доступними в Інтернетмережі, можете ознайомитись онлайн за гіперпосиланнями


Анонси та оголошення

25.02.2024

Щиро вітаємо

ЛОБАНОВСЬКУ ІННУ ГЕОРГІЇВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родинисеред друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України Л. Д. Березівська

03.03.2022

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали