НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Публікації про життя та діяльність М. М. Ланге

 1. Абдурахманов, Р. А. История психологии: идеи, концепции, направления : учеб. пособие / Р. А. Абдурахманов ; Моск. психол.‑соц. ин‑т. – 2‑е изд., стер. – М. : [б. и.], 2008. – 320 с. – О Н. Н. Ланге: с. 134–135.
 2. Акімова, Л.Н. Становлення і розвиток вітчизняної експериментальної психології (на матеріалі Південноукраїнського регіону) : автореф. дис. … канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» / Акімова Лариса Наумівна ; Одес. нац. ун‑т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : [б. в.], 2001. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15–16.
 3. Ананьев, Б. Г. Очерки истории русской психологии XVIII и XIX веков / Б. Г. Ананьев ; АН СССР, Ин‑т философии. – [М.] : Госполитиздат, 1947. – 168 с. – Из содерж.: Экспериментальная разработка психологических проблем в России. – С. 126–142.
 4. Будилова, Е. А. Борьба материализма и идеализма в русской психологической науке (вторая половина XIX – начало XX в.) / Е. А. Будилова ; АН СССР, Ин‑т философии. – М. : Изд‑во АН СССР, 1960. – 348 с. – О Н. Н. Ланге: с. 105, 107, 124, 129, 133–147, 151, 157–169, 235, 237, 246–252, 259, 277, 289, 310, 319, 320–326.
 5. Ждан, А. Н. История психологии : от Античности до наших дней : [учеб. для вузов] / А. Н. Ждан. – М. : Изд‑во МГУ, 1990. – О Н. Н. Ланге: с. 189, 196, 202, 205–206, 232–233.
 6. Корнюш, Г. В. Педагогічні ідеї та громадсько‑освітня діяльність М. М. Ланге (1858–1921 рр.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Корнюш Ганна В’ячеславівна ; Харків. нац. пед. ун‑т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15–17.
 7. *Косма, Т. В. Психология Ланге Н. Н. : дис. … канд. пед. наук / Косма Татьяна Васильевна ; Укр. науч.‑исслед. ин‑т педагогики. – Киев, 1944. – 283 с. – Библиогр.: с. 278–281.
 8. *Надольська, Ю.А. Тенденції розвитку освіти і педагогічної думки Півдня України (друга половина XIX – початок XX століття) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Надольська Юлія Анатоліївна ; Нац. пед. ун‑т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2012. – 20 c.
 9. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Конец XIX– начало XX в. / отв. ред. Э. Д. Днепров. – М. : Педагогика, 1991. – 448 с. – О Н. Н. Ланге: с. 177, 218, 286, 311.
 10. Петровский, А. В. Вопросы истории и теории психологии : избр. тр. / А. В. Петровский ; АПН СССР. – М. : Педагогика, 1984. – 271 с. – О Н. Н. Ланге: с. 10, 12, 13, 15–18, 20, 21, 25, 38–41, 43, 47, 60–68, 70, 81, 90.
 11. Петровский, А. В. История советской психологии : формирование основ психол. науки / А. В. Петровский. – М. : Просвещение, 1967. – 367 с. – О Н. Н. Ланге: с. 10, 11, 15, 17, 18, 21, 23–27, 30, 32, 44, 56.
 12. Пивоварчик, І. М. Історія становлення психологічних наукових шкіл на півдні України (XIX–XX ст.) : автореф. дис. … канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» / Пивоварчик Ірина Михайлівна ; Південноукр. держ. пед. ун‑т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса : [б. в.], 2006. – 21 с. – Бібліогр.: с. 18–19.
 13. Роменець, В. А. Історія психології, ХІХ – початок ХХ століття : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. А. Роменець. – Київ : Либідь, 2007. – 829 с. – Із змісту: Психічний світ. Позиція бачення світу і його самоспоглядання. М. М. Ланге (1858–1921). – С. 187–190.
 14. Скрипченко,О. В. Довідник з педагогіки та психології : навч. посіб. / Скрипченко О. В., Лисянська Т. М., Скрипченко Л. О. ; Нац. пед. ун‑т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2001. – 216 с. – Про М. М. Ланге: с. 78.
 15. *Цветков, С. А. Н. Н. Ланге и мировая психологическая мысль конца XIX – начала XX столетия : автореф. дис. … канд. психол. наук : [специальность] 19.00.01 «Общая психология, история психологии» / Цветков Сергей Анатольевич ; Ин-т психологии АН СССР. – М., 1991. – 18 с.
 16. Чебикін, О. Я. Історія становлення психологічних наукових шкіл на півдні України (ХІХ–ХХ ст.) : [монографія] / О. Я. Чебикін, І. М. Пивоварчик ; Півд. Наук. центр АПН України. – Одеса : Черкасов, 2007. – 230 с. – Бібліогр.: с. 148–178. – Із змісту: Наукова спадщина М. М. Ланге та його одеської експериментально‑психологічної школи. – С. 68–88.
 17. Ярошевский, М. Г. История психологии : от Античности до середины ХХ века : учеб. пособие для высш. учеб. заведений / М. Г. Ярошевский. – 2‑е изд. – М. : Академия, 1997. – 410 с. – Из содерж.: Н. Н. Ланге: естественнонаучная ориентация психологии. – С. 344–346.
 18. Акимова, Л. Н. Ланге Микола Миколайович. Психолог / Л. Н. Акимова, Б. Й. Цуканов // Професори Одеського (Новоросійського) університету : біогр. слов. : [в 4 т.] / Одес. нац. ун‑т ім. І. І. Мечникова, Наук. б‑ка. – Вид. 2‑ге, допов. – Одеса, 2005. – Т. 3. – С. 188–193.
 19. Будилова, Е. А. Первые русские экспериментальные психологические лаборатории / Е. А. Будилова // Из истории русской психологии / АПН РСФСР, Ин‑т психологии ; под ред. М. В. Соколова. – М., 1961. – С. 296–357.
 20. Петровский, А. В. Об основных направлениях в русской психологии начала ХХ в. / А. В. Петровский // Там же. – С. 358–438.
 21. Вихрущ, В. Науково-психологічне обґрунтування М. М. Ланге дидактичного концепту вітчизняної педології (кінець ХІХ – 20‑ті роки ХХ століття) / Віра Вихрущ, Людмила Ковальчук // Наук. вісн. Чернів. ун‑ту : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун‑т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2012. – Вип. 620 : Педагогіка та психологія. – С. 17–26. – Бібліогр.: 13 назв.
 22. Гончаренко, С. Ланге Микола Миколайович (24.ІІІ 1858, Санкт‑Петербург – 15.ІІ 1921, Одеса) : [біогр. відом.] / Семен Гончаренко // Український педагогічний енциклопедичний словник / Семен Гончаренко. – Вид. 2‑ге, допов. й випр. – Рівне, 2011. – С. 254.

Те саме // Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. – Київ, 1997. – С. 187.

 1. Дічек, Н. П. Внесок вітчизняної експериментальної педагогіки в обґрунтування необхідності індивідуалізації та диференціації навчально‑виховного процесу / Н. П. Дічек // Диференційований підхід в історії української школи (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) : монографія / Ін‑т педагогіки НАПН України. – Київ, 2013. – С. 32–73.
 2. Добровольська, В. Роль М. Ланге у справі організації вищої жіночої освіти в Одесі на початку ХХ століття [Електронний ресурс] / Вікторія Добровольська // Scriptorium nostrum: електрон. іст. журн. / Херсон. держ. ун‑т. – Текст. дані. – 2015. – № 1/2. – С. 65–77. – Бібліогр.: 14 назв. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/scno_2015_1-2_5 (дата звернення: 20.06.18). – Назва з екрана.
 3. Драголи, А. Л. Неопубликованные рукописи Н. Н. Ланге / А. Л. Драголи // Вопр. психологии. – 1968. – № 1. – С. 100–109.
 4. Рубинштейн, С. Николай Николаевич Ланге: [некролог] / Сергей Рубинштейн // Там же. –  – № 5. – С. 141–144.
 5. Теплов, Б. М. Об исторической оценке психологической концепции Η. Η. Ланге : ответ А. А. Шеину / Б. М. Теплов // Там же. – 1960. – № 6. – С. 145–148. – Библиогр.: 6 назв.
 6. Теплов, Б. М. Основные идеи в психологических трудах Н. Н. Ланге : (к 100‑летию со дня рождения) / Б. М. Теплов // Там же. – 1958. – № 6. – С. 44–65. – Библиогр.: 36 назв.
 7. Теплов, Б. М. По поводу публикации рукописи Н. Н. Ланге «Гельмгольц как психолог» / Б. М. Теплов // Там же. – 1963. – № 2. – С. 141–143.
 8. Шеин, А. А. Об исторической оценке психологической концепции Η. Η. Ланге / А. А. Шеин // Там же. – 1960. – № 5. – С. 133–137. – Библиогр.: 7 назв.
 9. Конюшенко, Ю. А. Історико‑філологічне товариство при Новоросійському університеті: основні етапи і напрями діяльності (1889–1923 рр.) / Ю. А. Конюшенко // Укр. іст. журн. – 2009. – № 5. – С. 97–106. – Бібліогр.: 64назви.
 10. *Конюшенко, Ю. А. Просвітницько‑пропагандистська діяльність Історико‑філологічного товариства при Новоросійському університеті / Ю. А. Конюшенко // Зб. наук. пр. Серія «Історія та географія» / Харків. нац. пед. ун‑т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2009. – Вип. 35. – С. 165–167. – Бібліогр. у кінці ст.
 11. Корнюш, Г. В. Внесок професора М. М. Ланге в організацію Одеського народного університету (1917–1920 рр.) / Г. В. Корнюш // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун‑т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 50. – С. 213–221. – Бібліогр.: 8назв.
 12. *Корнюш, Г. В. Внесок професора М. М. Ланге у розвиток університетської педагогічної освіти (кінець ХІХ– початок ХХ ст.) / Ганна Корнюш // Витоки педагогічної майстерності. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. пр. / Полтав. нац. пед. ун‑т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 15. – С. 134–139. – Бібліогр.: 8 назв.
 13. Корнюш, Г. В. М. М. Ланге про систему університетських факультетів / Ганна Корнюш // Матеріали Х науково‑практичної конференції молодих учених «Методологія сучасних наукових досліджень» (24–25 жовтня 2013 р., м. Харків) / Харків. нац. пед. ун‑т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. К. А. Юр’євої]. – Харків, 2013. – С. 52–54.
 14. *Корнюш, Г. В. М. М. Ланге як педагог очима учнів і сучасників / Корнюш Г. В. // Наук. вісн. Південноукр. нац. пед. ун‑ту ім. К. Д. Ушинського : (зб. наук. пр.). – Одеса, 2014. – № 3/4. – С. 26–31. – Бібліогр.: 7 назв.
 15. Корнюш, Г. В. М. М. Ланге як педагог та громадсько‑освітній діяч / Г. В. Корнюш // Актуальні проблеми сучасних історико‑педагогічних досліджень шкільної освіти : зб. тез і анот. матеріалів XIV Всеукр. іст.‑пед. наук.‑практ. конф., [14 листоп. 2014 р., м. Київ] / МОН України, НАПН України, Ін‑т педагогіки. – Київ, 2014. – С. 85–86.
 16. Корнюш, Г. В. Одеський період життя та громадсько‑педагогічної діяльності М. М. Ланге (1888–1921 рр.) / Г. В. Корнюш // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун‑т.– Запоріжжя, 2015. – Вип. 41. – С. 33–39. – Бібліогр.: 16 назв.
 17. Корнюш, Г. В. Роль М. М. Ланге в становленні вищої жіночої освіти півдня України /Г. В. Корнюш // Там само. – Запоріжжя, 2014. – Вип.  – С. 36–41. – Бібліогр.: 7 назв.
 18. Корнюш, Г. В. Педагогічна складова професійної діяльності учнів професора М.М. Ланге [Електронний ресурс] / Корнюш Г. В. // Publishing house Education and Science s.r.o. Архив научных публикаций. Ru : [сайт : арх. конф. : конф. 2016 г. : Новости научной мысли – 2016 : педагогика]. – Текстовые данные. – Прага, 2016. – Режим доступа: http://www.rusnauka.com/38_NNM_2016/Pedagogica/4_217601.doc.htm (дата обращения: 25.06.18). – Загл. с экрана.
 19. *Корнюш, Г. В. Пропозиції М. М. Ланге щодо реорганізації викладання педагогіки в жіночих гімназіях кінця ХІХ ст. / Корнюш Ганна В’ячеславівна // Наук. вісн. Ужгород. ун‑ту. Серія: Педагогіка. Соціальна робота: зб. наук. пр. / Ужгород. нац. ун‑т. – Ужгород,  – Вип. 1. – С. 157–160. – Бібліогр.: 3 назви.
 20. *Корнюш,Г. В. Співзвучність ідей М. М. Ланге із сучасними постулатами про універсальність у вищій освіті / Г. В. Корнюш // Вісн. Нац. техн. ун‑ту «ХПІ». Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун‑т «Харківський політехнічний інститут». – Харків, 2013. – № 55. – С. 154–161. – Бібліогр.: 5 назв.
 21. Косма, Т. В. Психологічна спадщина М. М. Ланге / Т. В. Косма // Нариси з історії вітчизняної психології кінця ХІХ і початку ХХ століття : зб. ст. / за ред. Г. С. Костюка ; М‑во освіти УРСР, НДІ психології. – Київ, 1959. – С. 161–188.
 22. Костюк, Г. С. Закон перцепции Н. Н. Ланге / Г. С. Костюк // Избранные психологические труды / Г. С. Костюк ; АПН СССР ; под ред. Л. Н. Проколиенко. – М., 1988. – С. 263–266.
 23. Кравченко, І. Ретроспектива наукових шкіл : [про укр. наук. школи: В. Б. Антоновича, В. І. Вернадського, М. М. Ланге та ін.] / Ірина Кравченко // Освіта. – 2016. – 30 листоп. – 7 груд. (№ 48/50). – С. 6.
 24. Кузнецова,Н. В. Николай Николаевич Ланге и Георгий Иванович Челпанов: параллели и перекрестки судеб / Кузнецова Н. В. // Гуманітар. вісн. ДВНЗ «Переяслав‑Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2013. – Дод. 1 до вип. 29, т. 1, темат. вип. : Міжнародні Челпанівські психолого‑педагогічні читання : (з нагоди 100‑річчя відкриття Г. І. Челпановим I‑го Психол. ін‑ту). – С. 40–45. – Библиогр.: 8 назв.
 25. *Кузнецова,Н. В. Роль учених Одеського (Новоросійського) університету у становленні й розвитку експериментальної психології: М. Я. Грот, М. М. Ланге, Г. І. Челпанов / Кузнецова Н. В., Кузнецов В. О. // Там само. – Київ, 2016. – Дод. 3 до вип. 36, т. 1, темат. вип. : Міжнародні Челпанівські психолого‑педагогічні читання : (у рамках VI Міжнар. фестивалю «Світ психології»). – С. 7–20. – Бібліогр.: 27 назв.
 26. *Кузнецова, Н. В. Роль Н. Н. Ланге в формировании задач, содержания и структуры курса педагогики как учебной дисциплины / Н. В. Кузнецова // Педагогическое образование в России: прошлое, настоящее, будущее : материалы междунар. науч.‑практ. конф. (Казань, 3–5 окт. 2012 г.) / Казан. (Приволжский) федер. ун‑т. – Казань, 2012. – С. 137–140.
 27. Кузнєцова, Н. Роль учених Одеського (Новоросійського) університету у становленні і розвитку експериментальної психології: М. Я. Грот, М. М. Ланге, Г. І. Челпанов / Неля Кузнєцова, В’ячеслав Кузнєцов // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2016. – № 1/3. – С. 28–32.
 28. Курило, Л.Ф. Стан викладання педагогічних дисциплін у класичних університетах України (ХІХ – початок ХХ ст.) / Курило Людмила Федорівна // Шлях освіти. – 2011. – № 3. – С. 35–40. – Бібліогр.: 32 назви.
 29. Ланге Микола Миколайович: [відом. про життя й наук. діяльність] // Психологічна енциклопедія / авт.‑упоряд. Степанов О. М. – Київ, 2006. – С. 183.
 30. Те саме // Українська радянська енциклопедія : [у 18 т.]. – Київ, [1962]. – Т. 7. – С. 566.

Те саме // Там само : [у 12 т.] – Вид. 2‑ге. – Київ, 1981. – Т. 6. – С. 58.

 1. Те саме // Український радянський енциклопедичний словник : в 3 т. – Київ, 1967. – Т. 2. – С. 292.

Те саме // Там само. – Вид. 2‑ге. – Київ, 1987. – Т. 2. – С. 236.

 1. Те саме // Філософська думка в Україні : біобібліогр. слов. / [ред.‑упоряд. М. Л. Ткачук]. – Київ, 2002. – С. 120.
 2. Ланге Николай Николаевич: [информ. о жизни и творчестве] // Большая советская энциклопедия : [в 65 т.] / гл. ред. О. Ю. Шмидт. – М., 1937. – Т. 35. – С. 726.

То же // Там же : [в 50 т.] / гл. ред. Б. А. Введенский. – [М., 1953]. – 2‑е изд. – Т. 24. – С. 270.

То же // Там же : [в 30 т. ] / гл. ред. А. М. Прохоров. – 3‑е изд. – М., 1973. – Т. 14. – С. 139.

 1. То же //Большая энциклопедия : слов. общедоступ. сведений по всем отраслям знания / под ред. С. Н. Южакова [и др.]. – 4‑е изд. со стереотипа. – СПб, [1906]. – Т. 11. – С. 791.
 2. То же // Краткая философская энциклопедия / [ред.‑сост.: Губский Е. Ф., Кораблева Г. В., Лутченко В. А.].– М., 1994. – С. 235.
 3. То же // Педагогическая энциклопедия : [в 4 т. / гл. ред.: И. А. Каиров, Ф. Н. Петров]. – М., 1965. – Т. 2. – Стб. 587–588.
 4. То же // Педагогический энциклопедический словарь / [гл. ред. Б. М. Бим–Бад]. – М., 2003. – С. 372.
 5. То же // Психология : словарь / под общ. ред. А. В. Петровского и М. Г. Ярошевского. – Изд. 2‑е, испр. и доп. – М., 1990. – С. 185.
 6. То же // Российская педагогическая энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. В. В. Давыдов– М., 1993. – Т. 1. – С. 493–494.
 7. То же // Словарь персоналий. Психологи от А до Я / сост. Валерий Сонин. – М., 1997. – С. 73–74.
 8. То же // Советский энциклопедический словарь / науч.‑ред. совет: А. М. Прохоров (пред.), М. С. Гиляров, Е. М. Жуков [и др.]. – М., 197– С. 694.

То же // Там же. – [Изд. 2‑е]. – М., 1982. – С. 694.

То же // Там же / гл. ред. А. М. Прохоров. – Изд. 3‑е. – М., 1984. – С. 694.

То же // Там же. – Изд. 4‑е, испр. и доп. – М., 1989. – С. 694.

 1. *То же // 100 великих психологов: [справочник / авт.‑сост. В. Яровицкий]. – М., 2004. – С. 75–78.
 2. То же // Философский энциклопедический словарь / гл. ред.: Л. Ф. Ильичев [и др.]. – М., 1983. – С. 300.
 3. То же // Философский энциклопедический словарь / [ред.‑сост.: Е. Ф. Губский, Г. В. Кораблева, В. А. Лутченко].– М., 1999. – С. 235.
 4. То же // Энциклопедический словарь : в 2 т. / гл. ред.: Б. А. Введенский [и др.]. – М., 1963. – Т. 1. – С. 584.
 5. То же // Энциклопедический словарь / [под ред. К. К. Арсеньева и Ф. Ф. Петрушевского]. – СПб. : Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, 1896. – Т. 17, [полутом 33]. – С. 312.
 6. Марцинковская, Т. Д. Ланге Николай Николаевич (1858–1921) / Т. Д. Марцинковская, М. Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т. Д. Марцинковская, М. Г. Ярошевский. – М., 1995. – С. 61–63.
 7. *Масоликова, Н. Ю. К истории российского педагогического зарубежья в Великобритании: Николай Адольфович Ганс (1888–1969): [персон., соц. и институцион. связи рус. историка педагогики и психологии, эмигранта Н. А. Ганса – ученика Н. Н. Ланге] / Н. Ю. Масоликова // Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. – М., 2016. – С. 153–164.
 8. Невмержицька, О. В. Педагогічна спадщина М. Ланге в контексті аксіологічних засад реформаторської педагогіки / Невмержицька О. В. // Педагогічний альманах : зб. наук. пр. / Херсон. акад. неперерв. освіти. – Херсон, 2017. – Вип. 34. – С. 254–260. – Бібліогр.: 13 назв.
 9. *Панасенко, Е. А. Психолого‑педагогічний експеримент: віхи становлення та розвитку (друга половина XIX – початок XX ст.) / Е. А. Панасенко // Наук. вісн. Миколаїв. нац. ун‑ту ім. В. О. Сухомлинського. Психологічні науки : зб. наук. пр. – Миколаїв, 2015. – № 2. – С. 90–98. – Бібліогр.: 9 назв.
 10. ПодшивалкинаВ.И. Вклад Н. Н. Ланге – ученого и педагога в развитие психологического образования на Украине / В. И. Подшивалкина, Р. Н. Свинаренко // Психологічні перспективи. – – Вип. 16. – С. 231–241. – Библиогр.: 12 назв.
 11. Розсоха, А. Реформаторські погляди Миколи Ланге на шкільну освіту / Антоніна Розсоха, Оксана Коваленко // Рідна шк. – 2010. – № 12. – С. 41–45. – Бібліогр.: 7 назв.
 12. Сердюк, Л. З. Ланге Микола Миколайович (1858–1921) : [біогр. інформація] / Л. З. Сердюк, О. М. Кочубейник // Психологія : навч. посіб. для дистанц. навчання / Л. З. Сердюк, О. М. Кочубейник ; Відкритий міжнар. ун‑т розвитку людини «Україна». – Київ, 2005. – С. 209–210.
 13. Степанов, С. Н. Н. Ланге (1858–1921) / Сергей Степанов // Школьный психолог. – 2002. – № 18. – С. 5.
 14. *Сумарокова, Л. Н. Философия в Одессе / Л. Н. Сумарокова // Идеи и идеалы. – 2013. – № 1, т. 2. – С. 23–42. – Библиогр. в конце ст.
 15. Сухомлинська,О. В. Ланге Микола Миколайович / О. В. Сухомлинська // Енциклопедія освіти / АПН України ; голов. ред. В. Г. Кремень. – Київ, 2008. – С. 444–445.
 16. Те саме // Енциклопедія сучасної України / НАН України, Наук. т‑во ім. Шевченка, Ін‑т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2016. – Т. 16. – С. 501–502.
 17. Те саме // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. : у 2 кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ, 2005. – Кн. 1 : Х–ХІХ століття. – С. 539–544.
 18. Цветков, С. А. Из истории организации экспериментальной психологической лаборатории Н. Н. Ланге / Цветков С. А. // Психол. журн. – 1987. – Т. 8, № 4. – С. 111–116. – Библиогр.: 24 назв.
 19. Ярошевский, М. Г. Н. Н. Ланге – предвестник новой психологии / М. Г. Ярошевский // Там же. – 1990. – Т. 11, № 4. – С. 123–136. – Библиогр.: 8 назв.
 20. *Шершун, Т.М. Педагогічні студії М. М. Ланге : (за матеріалами особового архів. фонду) : до 160‑річчя від дня народж. вченого / Шершун Тетяна Михайлівна // Вісн. Одес. нац. ун‑ту. – 2018. – Т. 23, вип. 1 : Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – С. 133–145. – Бібліогр.: 34 назви.
 21. Ярмаченко, М. Ланге Микола Миколайович / М. Ярмаченко // Педагогічний словник / АПН України, Ін‑т педагогіки; за ред. Ярмаченка М. Д. – Київ, 2001. – С. 276.

З цими виданнями можете ознайомитись
у Державній науково‑педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського

З працями, доступними в Інтернет‑мережі, можете ознайомитись онлайн за гіперпосиланнями

Видання, відсутні у фонді Державної науково‑педагогічної бібліотеки
України імені В. О. Сухомлинського, позначені астериском (
*)


Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали