НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Публікації про життя та діяльність М. М. Ланге

 1. Абдурахманов, Р. А. История психологии: идеи, концепции, направления : учеб. пособие / Р. А. Абдурахманов ; Моск. психол.‑соц. ин‑т. – 2‑е изд., стер. – М. : [б. и.], 2008. – 320 с. – О Н. Н. Ланге: с. 134–135.
 2. Акімова, Л.Н. Становлення і розвиток вітчизняної експериментальної психології (на матеріалі Південноукраїнського регіону) : автореф. дис. … канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» / Акімова Лариса Наумівна ; Одес. нац. ун‑т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : [б. в.], 2001. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15–16.
 3. Ананьев, Б. Г. Очерки истории русской психологии XVIII и XIX веков / Б. Г. Ананьев ; АН СССР, Ин‑т философии. – [М.] : Госполитиздат, 1947. – 168 с. – Из содерж.: Экспериментальная разработка психологических проблем в России. – С. 126–142.
 4. Будилова, Е. А. Борьба материализма и идеализма в русской психологической науке (вторая половина XIX – начало XX в.) / Е. А. Будилова ; АН СССР, Ин‑т философии. – М. : Изд‑во АН СССР, 1960. – 348 с. – О Н. Н. Ланге: с. 105, 107, 124, 129, 133–147, 151, 157–169, 235, 237, 246–252, 259, 277, 289, 310, 319, 320–326.
 5. Ждан, А. Н. История психологии : от Античности до наших дней : [учеб. для вузов] / А. Н. Ждан. – М. : Изд‑во МГУ, 1990. – О Н. Н. Ланге: с. 189, 196, 202, 205–206, 232–233.
 6. Корнюш, Г. В. Педагогічні ідеї та громадсько‑освітня діяльність М. М. Ланге (1858–1921 рр.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Корнюш Ганна В’ячеславівна ; Харків. нац. пед. ун‑т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15–17.
 7. *Косма, Т. В. Психология Ланге Н. Н. : дис. … канд. пед. наук / Косма Татьяна Васильевна ; Укр. науч.‑исслед. ин‑т педагогики. – Киев, 1944. – 283 с. – Библиогр.: с. 278–281.
 8. *Надольська, Ю.А. Тенденції розвитку освіти і педагогічної думки Півдня України (друга половина XIX – початок XX століття) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Надольська Юлія Анатоліївна ; Нац. пед. ун‑т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2012. – 20 c.
 9. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Конец XIX– начало XX в. / отв. ред. Э. Д. Днепров. – М. : Педагогика, 1991. – 448 с. – О Н. Н. Ланге: с. 177, 218, 286, 311.
 10. Петровский, А. В. Вопросы истории и теории психологии : избр. тр. / А. В. Петровский ; АПН СССР. – М. : Педагогика, 1984. – 271 с. – О Н. Н. Ланге: с. 10, 12, 13, 15–18, 20, 21, 25, 38–41, 43, 47, 60–68, 70, 81, 90.
 11. Петровский, А. В. История советской психологии : формирование основ психол. науки / А. В. Петровский. – М. : Просвещение, 1967. – 367 с. – О Н. Н. Ланге: с. 10, 11, 15, 17, 18, 21, 23–27, 30, 32, 44, 56.
 12. Пивоварчик, І. М. Історія становлення психологічних наукових шкіл на півдні України (XIX–XX ст.) : автореф. дис. … канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» / Пивоварчик Ірина Михайлівна ; Південноукр. держ. пед. ун‑т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса : [б. в.], 2006. – 21 с. – Бібліогр.: с. 18–19.
 13. Роменець, В. А. Історія психології, ХІХ – початок ХХ століття : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. А. Роменець. – Київ : Либідь, 2007. – 829 с. – Із змісту: Психічний світ. Позиція бачення світу і його самоспоглядання. М. М. Ланге (1858–1921). – С. 187–190.
 14. Скрипченко,О. В. Довідник з педагогіки та психології : навч. посіб. / Скрипченко О. В., Лисянська Т. М., Скрипченко Л. О. ; Нац. пед. ун‑т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2001. – 216 с. – Про М. М. Ланге: с. 78.
 15. *Цветков, С. А. Н. Н. Ланге и мировая психологическая мысль конца XIX – начала XX столетия : автореф. дис. … канд. психол. наук : [специальность] 19.00.01 «Общая психология, история психологии» / Цветков Сергей Анатольевич ; Ин-т психологии АН СССР. – М., 1991. – 18 с.
 16. Чебикін, О. Я. Історія становлення психологічних наукових шкіл на півдні України (ХІХ–ХХ ст.) : [монографія] / О. Я. Чебикін, І. М. Пивоварчик ; Півд. Наук. центр АПН України. – Одеса : Черкасов, 2007. – 230 с. – Бібліогр.: с. 148–178. – Із змісту: Наукова спадщина М. М. Ланге та його одеської експериментально‑психологічної школи. – С. 68–88.
 17. Ярошевский, М. Г. История психологии : от Античности до середины ХХ века : учеб. пособие для высш. учеб. заведений / М. Г. Ярошевский. – 2‑е изд. – М. : Академия, 1997. – 410 с. – Из содерж.: Н. Н. Ланге: естественнонаучная ориентация психологии. – С. 344–346.
 18. Акимова, Л. Н. Ланге Микола Миколайович. Психолог / Л. Н. Акимова, Б. Й. Цуканов // Професори Одеського (Новоросійського) університету : біогр. слов. : [в 4 т.] / Одес. нац. ун‑т ім. І. І. Мечникова, Наук. б‑ка. – Вид. 2‑ге, допов. – Одеса, 2005. – Т. 3. – С. 188–193.
 19. Будилова, Е. А. Первые русские экспериментальные психологические лаборатории / Е. А. Будилова // Из истории русской психологии / АПН РСФСР, Ин‑т психологии ; под ред. М. В. Соколова. – М., 1961. – С. 296–357.
 20. Петровский, А. В. Об основных направлениях в русской психологии начала ХХ в. / А. В. Петровский // Там же. – С. 358–438.
 21. Вихрущ, В. Науково-психологічне обґрунтування М. М. Ланге дидактичного концепту вітчизняної педології (кінець ХІХ – 20‑ті роки ХХ століття) / Віра Вихрущ, Людмила Ковальчук // Наук. вісн. Чернів. ун‑ту : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун‑т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2012. – Вип. 620 : Педагогіка та психологія. – С. 17–26. – Бібліогр.: 13 назв.
 22. Гончаренко, С. Ланге Микола Миколайович (24.ІІІ 1858, Санкт‑Петербург – 15.ІІ 1921, Одеса) : [біогр. відом.] / Семен Гончаренко // Український педагогічний енциклопедичний словник / Семен Гончаренко. – Вид. 2‑ге, допов. й випр. – Рівне, 2011. – С. 254.

Те саме // Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. – Київ, 1997. – С. 187.

 1. Дічек, Н. П. Внесок вітчизняної експериментальної педагогіки в обґрунтування необхідності індивідуалізації та диференціації навчально‑виховного процесу / Н. П. Дічек // Диференційований підхід в історії української школи (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) : монографія / Ін‑т педагогіки НАПН України. – Київ, 2013. – С. 32–73.
 2. Добровольська, В. Роль М. Ланге у справі організації вищої жіночої освіти в Одесі на початку ХХ століття [Електронний ресурс] / Вікторія Добровольська // Scriptorium nostrum: електрон. іст. журн. / Херсон. держ. ун‑т. – Текст. дані. – 2015. – № 1/2. – С. 65–77. – Бібліогр.: 14 назв. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/scno_2015_1-2_5 (дата звернення: 20.06.18). – Назва з екрана.
 3. Драголи, А. Л. Неопубликованные рукописи Н. Н. Ланге / А. Л. Драголи // Вопр. психологии. – 1968. – № 1. – С. 100–109.
 4. Рубинштейн, С. Николай Николаевич Ланге: [некролог] / Сергей Рубинштейн // Там же. –  – № 5. – С. 141–144.
 5. Теплов, Б. М. Об исторической оценке психологической концепции Η. Η. Ланге : ответ А. А. Шеину / Б. М. Теплов // Там же. – 1960. – № 6. – С. 145–148. – Библиогр.: 6 назв.
 6. Теплов, Б. М. Основные идеи в психологических трудах Н. Н. Ланге : (к 100‑летию со дня рождения) / Б. М. Теплов // Там же. – 1958. – № 6. – С. 44–65. – Библиогр.: 36 назв.
 7. Теплов, Б. М. По поводу публикации рукописи Н. Н. Ланге «Гельмгольц как психолог» / Б. М. Теплов // Там же. – 1963. – № 2. – С. 141–143.
 8. Шеин, А. А. Об исторической оценке психологической концепции Η. Η. Ланге / А. А. Шеин // Там же. – 1960. – № 5. – С. 133–137. – Библиогр.: 7 назв.
 9. Конюшенко, Ю. А. Історико‑філологічне товариство при Новоросійському університеті: основні етапи і напрями діяльності (1889–1923 рр.) / Ю. А. Конюшенко // Укр. іст. журн. – 2009. – № 5. – С. 97–106. – Бібліогр.: 64назви.
 10. *Конюшенко, Ю. А. Просвітницько‑пропагандистська діяльність Історико‑філологічного товариства при Новоросійському університеті / Ю. А. Конюшенко // Зб. наук. пр. Серія «Історія та географія» / Харків. нац. пед. ун‑т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2009. – Вип. 35. – С. 165–167. – Бібліогр. у кінці ст.
 11. Корнюш, Г. В. Внесок професора М. М. Ланге в організацію Одеського народного університету (1917–1920 рр.) / Г. В. Корнюш // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун‑т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 50. – С. 213–221. – Бібліогр.: 8назв.
 12. *Корнюш, Г. В. Внесок професора М. М. Ланге у розвиток університетської педагогічної освіти (кінець ХІХ– початок ХХ ст.) / Ганна Корнюш // Витоки педагогічної майстерності. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. пр. / Полтав. нац. пед. ун‑т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 15. – С. 134–139. – Бібліогр.: 8 назв.
 13. Корнюш, Г. В. М. М. Ланге про систему університетських факультетів / Ганна Корнюш // Матеріали Х науково‑практичної конференції молодих учених «Методологія сучасних наукових досліджень» (24–25 жовтня 2013 р., м. Харків) / Харків. нац. пед. ун‑т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. К. А. Юр’євої]. – Харків, 2013. – С. 52–54.
 14. *Корнюш, Г. В. М. М. Ланге як педагог очима учнів і сучасників / Корнюш Г. В. // Наук. вісн. Південноукр. нац. пед. ун‑ту ім. К. Д. Ушинського : (зб. наук. пр.). – Одеса, 2014. – № 3/4. – С. 26–31. – Бібліогр.: 7 назв.
 15. Корнюш, Г. В. М. М. Ланге як педагог та громадсько‑освітній діяч / Г. В. Корнюш // Актуальні проблеми сучасних історико‑педагогічних досліджень шкільної освіти : зб. тез і анот. матеріалів XIV Всеукр. іст.‑пед. наук.‑практ. конф., [14 листоп. 2014 р., м. Київ] / МОН України, НАПН України, Ін‑т педагогіки. – Київ, 2014. – С. 85–86.
 16. Корнюш, Г. В. Одеський період життя та громадсько‑педагогічної діяльності М. М. Ланге (1888–1921 рр.) / Г. В. Корнюш // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун‑т.– Запоріжжя, 2015. – Вип. 41. – С. 33–39. – Бібліогр.: 16 назв.
 17. Корнюш, Г. В. Роль М. М. Ланге в становленні вищої жіночої освіти півдня України /Г. В. Корнюш // Там само. – Запоріжжя, 2014. – Вип.  – С. 36–41. – Бібліогр.: 7 назв.
 18. Корнюш, Г. В. Педагогічна складова професійної діяльності учнів професора М.М. Ланге [Електронний ресурс] / Корнюш Г. В. // Publishing house Education and Science s.r.o. Архив научных публикаций. Ru : [сайт : арх. конф. : конф. 2016 г. : Новости научной мысли – 2016 : педагогика]. – Текстовые данные. – Прага, 2016. – Режим доступа: http://www.rusnauka.com/38_NNM_2016/Pedagogica/4_217601.doc.htm (дата обращения: 25.06.18). – Загл. с экрана.
 19. *Корнюш, Г. В. Пропозиції М. М. Ланге щодо реорганізації викладання педагогіки в жіночих гімназіях кінця ХІХ ст. / Корнюш Ганна В’ячеславівна // Наук. вісн. Ужгород. ун‑ту. Серія: Педагогіка. Соціальна робота: зб. наук. пр. / Ужгород. нац. ун‑т. – Ужгород,  – Вип. 1. – С. 157–160. – Бібліогр.: 3 назви.
 20. *Корнюш,Г. В. Співзвучність ідей М. М. Ланге із сучасними постулатами про універсальність у вищій освіті / Г. В. Корнюш // Вісн. Нац. техн. ун‑ту «ХПІ». Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун‑т «Харківський політехнічний інститут». – Харків, 2013. – № 55. – С. 154–161. – Бібліогр.: 5 назв.
 21. Косма, Т. В. Психологічна спадщина М. М. Ланге / Т. В. Косма // Нариси з історії вітчизняної психології кінця ХІХ і початку ХХ століття : зб. ст. / за ред. Г. С. Костюка ; М‑во освіти УРСР, НДІ психології. – Київ, 1959. – С. 161–188.
 22. Костюк, Г. С. Закон перцепции Н. Н. Ланге / Г. С. Костюк // Избранные психологические труды / Г. С. Костюк ; АПН СССР ; под ред. Л. Н. Проколиенко. – М., 1988. – С. 263–266.
 23. Кравченко, І. Ретроспектива наукових шкіл : [про укр. наук. школи: В. Б. Антоновича, В. І. Вернадського, М. М. Ланге та ін.] / Ірина Кравченко // Освіта. – 2016. – 30 листоп. – 7 груд. (№ 48/50). – С. 6.
 24. Кузнецова,Н. В. Николай Николаевич Ланге и Георгий Иванович Челпанов: параллели и перекрестки судеб / Кузнецова Н. В. // Гуманітар. вісн. ДВНЗ «Переяслав‑Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2013. – Дод. 1 до вип. 29, т. 1, темат. вип. : Міжнародні Челпанівські психолого‑педагогічні читання : (з нагоди 100‑річчя відкриття Г. І. Челпановим I‑го Психол. ін‑ту). – С. 40–45. – Библиогр.: 8 назв.
 25. *Кузнецова,Н. В. Роль учених Одеського (Новоросійського) університету у становленні й розвитку експериментальної психології: М. Я. Грот, М. М. Ланге, Г. І. Челпанов / Кузнецова Н. В., Кузнецов В. О. // Там само. – Київ, 2016. – Дод. 3 до вип. 36, т. 1, темат. вип. : Міжнародні Челпанівські психолого‑педагогічні читання : (у рамках VI Міжнар. фестивалю «Світ психології»). – С. 7–20. – Бібліогр.: 27 назв.
 26. *Кузнецова, Н. В. Роль Н. Н. Ланге в формировании задач, содержания и структуры курса педагогики как учебной дисциплины / Н. В. Кузнецова // Педагогическое образование в России: прошлое, настоящее, будущее : материалы междунар. науч.‑практ. конф. (Казань, 3–5 окт. 2012 г.) / Казан. (Приволжский) федер. ун‑т. – Казань, 2012. – С. 137–140.
 27. Кузнєцова, Н. Роль учених Одеського (Новоросійського) університету у становленні і розвитку експериментальної психології: М. Я. Грот, М. М. Ланге, Г. І. Челпанов / Неля Кузнєцова, В’ячеслав Кузнєцов // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2016. – № 1/3. – С. 28–32.
 28. Курило, Л.Ф. Стан викладання педагогічних дисциплін у класичних університетах України (ХІХ – початок ХХ ст.) / Курило Людмила Федорівна // Шлях освіти. – 2011. – № 3. – С. 35–40. – Бібліогр.: 32 назви.
 29. Ланге Микола Миколайович: [відом. про життя й наук. діяльність] // Психологічна енциклопедія / авт.‑упоряд. Степанов О. М. – Київ, 2006. – С. 183.
 30. Те саме // Українська радянська енциклопедія : [у 18 т.]. – Київ, [1962]. – Т. 7. – С. 566.

Те саме // Там само : [у 12 т.] – Вид. 2‑ге. – Київ, 1981. – Т. 6. – С. 58.

 1. Те саме // Український радянський енциклопедичний словник : в 3 т. – Київ, 1967. – Т. 2. – С. 292.

Те саме // Там само. – Вид. 2‑ге. – Київ, 1987. – Т. 2. – С. 236.

 1. Те саме // Філософська думка в Україні : біобібліогр. слов. / [ред.‑упоряд. М. Л. Ткачук]. – Київ, 2002. – С. 120.
 2. Ланге Николай Николаевич: [информ. о жизни и творчестве] // Большая советская энциклопедия : [в 65 т.] / гл. ред. О. Ю. Шмидт. – М., 1937. – Т. 35. – С. 726.

То же // Там же : [в 50 т.] / гл. ред. Б. А. Введенский. – [М., 1953]. – 2‑е изд. – Т. 24. – С. 270.

То же // Там же : [в 30 т. ] / гл. ред. А. М. Прохоров. – 3‑е изд. – М., 1973. – Т. 14. – С. 139.

 1. То же //Большая энциклопедия : слов. общедоступ. сведений по всем отраслям знания / под ред. С. Н. Южакова [и др.]. – 4‑е изд. со стереотипа. – СПб, [1906]. – Т. 11. – С. 791.
 2. То же // Краткая философская энциклопедия / [ред.‑сост.: Губский Е. Ф., Кораблева Г. В., Лутченко В. А.].– М., 1994. – С. 235.
 3. То же // Педагогическая энциклопедия : [в 4 т. / гл. ред.: И. А. Каиров, Ф. Н. Петров]. – М., 1965. – Т. 2. – Стб. 587–588.
 4. То же // Педагогический энциклопедический словарь / [гл. ред. Б. М. Бим–Бад]. – М., 2003. – С. 372.
 5. То же // Психология : словарь / под общ. ред. А. В. Петровского и М. Г. Ярошевского. – Изд. 2‑е, испр. и доп. – М., 1990. – С. 185.
 6. То же // Российская педагогическая энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. В. В. Давыдов– М., 1993. – Т. 1. – С. 493–494.
 7. То же // Словарь персоналий. Психологи от А до Я / сост. Валерий Сонин. – М., 1997. – С. 73–74.
 8. То же // Советский энциклопедический словарь / науч.‑ред. совет: А. М. Прохоров (пред.), М. С. Гиляров, Е. М. Жуков [и др.]. – М., 197– С. 694.

То же // Там же. – [Изд. 2‑е]. – М., 1982. – С. 694.

То же // Там же / гл. ред. А. М. Прохоров. – Изд. 3‑е. – М., 1984. – С. 694.

То же // Там же. – Изд. 4‑е, испр. и доп. – М., 1989. – С. 694.

 1. *То же // 100 великих психологов: [справочник / авт.‑сост. В. Яровицкий]. – М., 2004. – С. 75–78.
 2. То же // Философский энциклопедический словарь / гл. ред.: Л. Ф. Ильичев [и др.]. – М., 1983. – С. 300.
 3. То же // Философский энциклопедический словарь / [ред.‑сост.: Е. Ф. Губский, Г. В. Кораблева, В. А. Лутченко].– М., 1999. – С. 235.
 4. То же // Энциклопедический словарь : в 2 т. / гл. ред.: Б. А. Введенский [и др.]. – М., 1963. – Т. 1. – С. 584.
 5. То же // Энциклопедический словарь / [под ред. К. К. Арсеньева и Ф. Ф. Петрушевского]. – СПб. : Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, 1896. – Т. 17, [полутом 33]. – С. 312.
 6. Марцинковская, Т. Д. Ланге Николай Николаевич (1858–1921) / Т. Д. Марцинковская, М. Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т. Д. Марцинковская, М. Г. Ярошевский. – М., 1995. – С. 61–63.
 7. *Масоликова, Н. Ю. К истории российского педагогического зарубежья в Великобритании: Николай Адольфович Ганс (1888–1969): [персон., соц. и институцион. связи рус. историка педагогики и психологии, эмигранта Н. А. Ганса – ученика Н. Н. Ланге] / Н. Ю. Масоликова // Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. – М., 2016. – С. 153–164.
 8. Невмержицька, О. В. Педагогічна спадщина М. Ланге в контексті аксіологічних засад реформаторської педагогіки / Невмержицька О. В. // Педагогічний альманах : зб. наук. пр. / Херсон. акад. неперерв. освіти. – Херсон, 2017. – Вип. 34. – С. 254–260. – Бібліогр.: 13 назв.
 9. *Панасенко, Е. А. Психолого‑педагогічний експеримент: віхи становлення та розвитку (друга половина XIX – початок XX ст.) / Е. А. Панасенко // Наук. вісн. Миколаїв. нац. ун‑ту ім. В. О. Сухомлинського. Психологічні науки : зб. наук. пр. – Миколаїв, 2015. – № 2. – С. 90–98. – Бібліогр.: 9 назв.
 10. ПодшивалкинаВ.И. Вклад Н. Н. Ланге – ученого и педагога в развитие психологического образования на Украине / В. И. Подшивалкина, Р. Н. Свинаренко // Психологічні перспективи. – – Вип. 16. – С. 231–241. – Библиогр.: 12 назв.
 11. Розсоха, А. Реформаторські погляди Миколи Ланге на шкільну освіту / Антоніна Розсоха, Оксана Коваленко // Рідна шк. – 2010. – № 12. – С. 41–45. – Бібліогр.: 7 назв.
 12. Сердюк, Л. З. Ланге Микола Миколайович (1858–1921) : [біогр. інформація] / Л. З. Сердюк, О. М. Кочубейник // Психологія : навч. посіб. для дистанц. навчання / Л. З. Сердюк, О. М. Кочубейник ; Відкритий міжнар. ун‑т розвитку людини «Україна». – Київ, 2005. – С. 209–210.
 13. Степанов, С. Н. Н. Ланге (1858–1921) / Сергей Степанов // Школьный психолог. – 2002. – № 18. – С. 5.
 14. *Сумарокова, Л. Н. Философия в Одессе / Л. Н. Сумарокова // Идеи и идеалы. – 2013. – № 1, т. 2. – С. 23–42. – Библиогр. в конце ст.
 15. Сухомлинська,О. В. Ланге Микола Миколайович / О. В. Сухомлинська // Енциклопедія освіти / АПН України ; голов. ред. В. Г. Кремень. – Київ, 2008. – С. 444–445.
 16. Те саме // Енциклопедія сучасної України / НАН України, Наук. т‑во ім. Шевченка, Ін‑т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2016. – Т. 16. – С. 501–502.
 17. Те саме // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. : у 2 кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ, 2005. – Кн. 1 : Х–ХІХ століття. – С. 539–544.
 18. Цветков, С. А. Из истории организации экспериментальной психологической лаборатории Н. Н. Ланге / Цветков С. А. // Психол. журн. – 1987. – Т. 8, № 4. – С. 111–116. – Библиогр.: 24 назв.
 19. Ярошевский, М. Г. Н. Н. Ланге – предвестник новой психологии / М. Г. Ярошевский // Там же. – 1990. – Т. 11, № 4. – С. 123–136. – Библиогр.: 8 назв.
 20. *Шершун, Т.М. Педагогічні студії М. М. Ланге : (за матеріалами особового архів. фонду) : до 160‑річчя від дня народж. вченого / Шершун Тетяна Михайлівна // Вісн. Одес. нац. ун‑ту. – 2018. – Т. 23, вип. 1 : Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – С. 133–145. – Бібліогр.: 34 назви.
 21. Ярмаченко, М. Ланге Микола Миколайович / М. Ярмаченко // Педагогічний словник / АПН України, Ін‑т педагогіки; за ред. Ярмаченка М. Д. – Київ, 2001. – С. 276.

З цими виданнями можете ознайомитись
у Державній науково‑педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського

З працями, доступними в Інтернет‑мережі, можете ознайомитись онлайн за гіперпосиланнями

Видання, відсутні у фонді Державної науково‑педагогічної бібліотеки
України імені В. О. Сухомлинського, позначені астериском (
*)


Анонси та оголошення

26.03.2023

flowers9

Щиро вітаємо

ГОРШКОВУ НАТАЛІЮ ВОЛОДИМИРІВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родини, серед друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України

Л. Д. Березівська

18.03.2023

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у роботі круглого столу «Сучасні технології візуалізації колекцій цифрових освітніх ресурсів (до Всеукраїнського фестивалю науки). Захід відбудеться 17 травня 2023 р. у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського НАПН України у змішаному форматі.

Інформаційний лист

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали