НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Віртуальна виставка

1

Пантелеймон Куліш

письменник, педагог, мовознавець,

реформатор українського правопису

(1819–1897)

 

  до 195 річчя від дня народження Пантелеймона Олександровича Куліша, українського письменника, педагога-методиста, літературного критика, історика, фольклориста, етнографа, перекладача, мовознавця, культурно-освітнього діяча, учителя російської словесності й історії дворянських шкіл, училищ, гімназій Луцька, Києва, Рівного, викладача російської мови Петербурзького університету, засновника власної друкарні в Санкт-Петербурзі, видавця літературного альманаху „Хата” та журналу „Основа”, дешевих книжок для народного читання під загальною назвою „Сільська бібліотека”, реформатора українського правопису, автора „Граматки”, праць „Дещо про виховання дітей” та „Про українську словесність”, першого українського історичного роману-хроніки „Чорна рада”, фольклорно-етнографічних „Записок о Южной Руси” (у 2-х т.), збірок оповідань, поезій, лірико-епічних поем, літературно-критичних статей, рецензій та наукових і публіцистичних праць.

 

Підготовлено: Щочкіною І. М.,

зав. сектору наук.-документ. забезпечення філії

 

Розділ І.  Педагогічна і літературна спадщина

Пантелеймона Олександровича Куліша

 

Творча спадщина П. Куліша велика і багатогранна. Впродовж свого довгого життєвого шляху він виступав як педагог, прозаїк, поет, драматург, перекладач, літературний критик та історик літератури, публіцист, фольклорист, етнограф, історіософ, мовознавець. Писав українською та російською мовами.
У першому розділі представлено окремі видання П. О. Куліша з фонду ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Документи розташовані за українсько-російською абеткою назв його праць.

Автобіографія / П. Куліш // Самі про себе : автобіографії видатних українців ХІХ-го століття / Укр. Вільна Акад. Наук у США; ред. Юрія Луцького. – Нью-Йорк : [б. в.], 1989. – С. 23-56. – Назва на дод. тит. арк. : About Themselves : autobiographies of Prominent Ukrainians of the XIX-th Century.
У виданні Української вільної Академії Наук У США представлено автобіографії і спогади видатних українців ХІХ ст.: Т. Шевченка, М. Драгоманова, С. Русової та ін. Автобіографія П. Куліша (1868 р.), опублікована у збірці, дає ключ до розуміння його життя і діяльності. Твір написано українською мовою в третій особі. Автор розповідає про особисте і рівночасно намагається зафіксувати ті події українського національного відродження, в яких безпосередньо сам брав участь.
 Вибрані листи Пантелеймона Куліша українською мовою писані / П.Куліш ; ред. Ю. Луцький, передм. Ю. Шевельова. – Нью-Йорк : Торонто : Українська вільна академія наук у США, 1984. – 326 с.Видання Української вільної академії наук у США є неповною збіркою листів П. Куліша, написаних українською мовою у період 1844-1897 рр. до Т. Шевченка, О. Бодянського, Г. Галагана, І. Пулюя, М. Драгоманова, М. Павлика та ін. Відкриваючи сторінку в історії української епістолярної літератури, листи дають хоч і неповну, але цікаву картину Кулішевої особистості.
 Вибрані твори / П. О. Куліш ; [упоряд., підготов. текстів та прим. М. Л. Гончарука ; вступ. ст. І. І. Пільгука ; ред. М. Д. Бернштейн]. – К. : Дніпро, 1969. – 559 с.До видання увійшли кращі прозові і поетичні твори П. О. Куліша, а також окремі літературно-критичні статті та рецензії: роман Чорна рада”, оповідання „Орися”, „Дівоче серце”, „Товкач” (Оповідання Ауербаха) та ін. Твори надруковані за останнім прижиттєвим виданням автора або за першодруком. Тексти подані із максимальним збереженням фонетичних, морфологічних та лексичних особливостей мови письменника.
 Викохування дітей / П. О. Куліш // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.) : хрестоматія / [упоряд. Л. Д. Березівська та ін.; наук. ред. О. В. Сухомлинська]. – К. : Наук. світ, 2003. – С. 48-49.У хрестоматії „Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.)” представлені маловідомі або зовсім невідомі тексти педагогів та освітніх діячів, які жили і творили в Україні з другої половини ХІХ і до кінця ХХ століття, і зокрема, вперше з часу виходу у світ, опубліковані педагогічні статті видатного українського педагога-просвітника П. Куліша: „Викохування дітей” (1868 р.) та „Перегляд українських книжок” (1862 р.).Тексти надруковані у супроводі вступної статті з інформацією про педагога та його педагогічні позиції.
 Владимирия, или искра любви. Приключения Недригайла из Недригайлова городка. Посмертные записки моего приятеля / Пантелеймон Куліш ; публ. О. Луговського, О. Путра // Київська старовина. – 1998. – № 1. – С. 41-93; № 2. – С. 97-150; № 3. – С. 33-86.У 1998 р. в історичному науково-популярному та літературному журналі „Київська старовина” вперше опублікований „політико-історичний роман” (за авторським визначенням) „Владимирия”, написаний П. Кулішем у 1894 р. Суть твору – в обстоюванні ідеї єдності всього українського народу. Автор через весь роман проводить ідеал соборності України, це своєрідний роман-заклик до співвітчизників повернутися до своїх глибинних національних джерел.
 Граматка / П. Куліш. – СПб. : В тип. П. А. Кулиша, 1857. – 149 с.Книга з фонду рідкісних і цінних видань ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Авторське, прижиттєве видання є перлиною колекції „Шкільні підручники і навчальні посібники 1748-1998 рр.”. „Граматка” – перший підручник, створений і виданий П.О. Кулішем для початкового навчання грамоти українською мовою (1857; 1861), який об’єднує зміст декількох навчальних предметів, а саме: навчання грамоти, арифметики, християнської моралі, усної народної творчості, історичних відомостей, які доповнюють один одного і сприяють формуванню у дітей системи знань, умінь і навичок. З появою цієї книги пов’язана епоха освітнього відродження в Україні. „Граматка” є пам’яткою педагогічної та суспільної думки епохи, значним внеском у розвиток вітчизняного підручникотворення. Вона сучасна і нині за задумом та методами реалізації, поверненням педагогічної науки і шкільної практики до національних витоків.
 Записки о Южной Руси : в 2-х т. / сост. и издан. Пантелеймона Кулиша. – С.-Петербург : Типография А. Якобсона, 1856. – репр. изд. – К. : Днипро, 1994. – 719 с.„Записки о Южной Руси” (про Україну) – збірник фольклорних і літературних творів та історичних матеріалів, упорядкований і виданий П. Кулішем у 1856 і 1857 рр. в Петербурзі. Два томи цього видання стали значною подією в культурному житті того часу, адже представлені в альманахах зразки українського фольклору, дослідження з історії України, спогади свідків історичних подій, літературні шедеври українських письменників свідчили про високу духовність, історичну пам’ять та культурний рівень народу. Окрасою другого тому стала вперше надрукована поема Т. Шевченка „Наймичка” (без зазначення прізвища автора) з передмовою П. Куліша та оповідання самого Куліша „Орися”.
Іродова морока : вертепна містерія на Різдвяні свята / Пантелеймон Куліш // Дніпро. – 1994. – № 7/8. – С. 114-123.

На сторінках журналу опубліковано драматичний твір П. Куліша (біблійно-вертепна містерія, написана до Різдва 1868 р.), який є яскравим алегоричним протестом проти російсько-імперського поневолення України.

 Науково-педагогічна спадщина Пантелеймона Куліша : вибрані творі : [збірка] / упоряд. О. О. Кравченко ; рец. : Н. С. Побірченко, Н. М. Коляда. – Умань : РВЦ „Софія”, 2008. – 208 с.У збірці представлені маловідомі педагогічні праці П. Куліша (28 текстів), що дають можливість у хронології простежити еволюцію поглядів видатного педагога на важливі питання формування особистості, становлення національної системи виховання і навчання, побудови національної школи, а також дають уявлення про педагогічну діяльність цієї непересічної постаті української інтелектуальної історії. До збірки увійшли такі педагогічні статті, як „Перегляд українських книжок” (1862), „Викохування дітей” (1868), а також унікальний твір П. Куліша „Хутірська філософія і віддалена од світу поезія” (1879), який відразу після виходу в світ було конфісковано і знищено (дивом збереглося 5-6 примірників).
 Об отношении малороссийской словесности к общерусской : эпилог к „Черной раде” : [та ін. твори письменника] / П. Куліш // Історія української літературної критики та літературознавства : хрестоматія : у 3-х кн. / Упоряд. : П. М. Федченко, М. М. Павлюк, Т. В. Бовсунівська; за ред. П. М. Федченка. – К. : Либідь, 1996. – Кн. 1. – С. 238-321.
До першої книги хрестоматії також включені твори П. Куліша: „Переднє слово до громади (Погляд на українську словесність)”, „Характер и задача украинской критики”, „Простонародность в украинской словесности”, „Григорій Квітка й його повісті”, „Взгляд на малороссийскую словесность по случаю вихода в свет книги „Народні оповідання Марка Вовчка”, „Первоцвіт Щоголева і Кузьменка”, „Казки і байки з сусідової хатки, перелицьовані і скомпоновані Придніпрянцем”, „Перегляд українських книжок”, листи до Т. Г. Шевченка.
 Повість про Український народ. Моє життя (Жизнь Куліша). Хутірська філософія і віддалена од світу поезія / Пантелеймон Куліш ; [Упорядкув., передм., пер., прим. й авт. редагування О. Шокало]. – К. : Ред. журн. „Український Світ”, 2005. – 384 с.Усі плоди творчості П. Куліша перейняті особистісним змістом, і це яскраво засвідчують твори, зібрані в цій книжці під об’єднуючою назвою „Моє життя”. Книга містить три унікальні твори, які автор створив у різні періоди свого життя і в яких постає визначним історіософом, автобіографом, педагогом, філософом, народознавцем, культурологом, релігієзнавцем, публіцистом, поетом, драматургом.
 Поезії / Пантелеймон Куліш. – К. : Рад. письменник, 1970. – 394 с. – (Бібліотека поета).У виданні серії „Бібліотека поета” поезія Пантелеймона Куліша, представлена зразками з кожної його поетичної збірки: „Досвітки” (1862), „Хуторна поезія” (1882), „Дзвін” (1893), „Позичена кобза” (1897).
 Простонародность в украинской словесности. / П. О. Куліш // Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / упоряд. О. О. Любар ; за ред. В. Г. Кременя. – К. : Знання, 2003. – С. 187-194.У статті автор піднімає ряд важливих питань розвитку рідної української мови (вперше була надрукована у журналі „Основа” (1862, № 1). До навчального посібника також увійшла праця П. Куліша „Листи з хутора” та один із найкращих поетичних творів – вірш „До рідного народу”.
 Сочинения и письма П. А. Кулиша. Т. 2 / П. А. Кулиш ; изд. А. М. Кулиш ; под. ред. И. Каманина. – К. : Типография Т. Г. Мейнандера, 1908. – 486 с.Книга – унікальне видання 1908 року з фонду рідкісних і цінних видань ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. До тому увійшли поетичні твори П. А. Куліша, написані у період 1882-1892 років, поема „Маруся Богуславка” та ін. Цікавими є передмова, примітки і післямова самого автора до своїх поезій, а також примітки редактора видання І. Каманіна, в яких подано коротку історію щодо написання і публікацій того чи іншого твору.
 Твори : у 2-х т. / П. О. Куліш ; Нац. акад. наук України ; ред. кол. : І О. Дзеверін, О. Т. Гончар та ін. – К. : Наук. думка, 1994. – (Бібліотека української літератури. Українська нова література).
До видання творів у двох томах ввійшли кращі художні твори П. Куліша, написані українською мовою. Дібрані тексти демонструють жанрове розмаїття літературного доробку письменника, його творчу еволюцію.
Т. 1: Прозові твори. Поетичні твори Переспіви та переклади / Упоряд. і приміт. Є. К. Нахліка; ред. тому М. Д. Бернштейн. – 752 с.
Том перший містить прозові твори: „Чорна рада. Хроніка 1663 року”, „Орися (Ідилія)”, „Гордовита пара (Бабусине оповідання)”, „Жизнь Куліша” та ін.; ліричні та ліро-епічні тексти з поетичних збірок: „Досвітки”, „Хуторна поезія”, „Дзвін”; вірші, що не ввійшли до них: „Заспів”, „Дивлюсь на срібний волос твій, Кохана”, „До Ганни Барвінок” тощо, зразки поетичних переспівів та перекладів із Псалтиря”, .з Великоруських співів, переспіви чужомовних співів із збірки „Позичена кобза”.

Т. 2: Поеми. Драматичні твори / Упоряд. і приміт. В. М. Івашкова; ред. тому М. Д. Берштейн. – 768 с.
До другого тому увійшли поеми та драматичні твори, написані П. О. Кулішем в 70-90-х роках, зокрема поеми „Магомет і Хадиза”, „Маруся Богуславка”, „Куліш у пеклі” та драми „Байда, князь Вишневецький”, „Цар Наливай”, „Петро Сагайдашний” та ін.

  Твори : у 2-х т. / П. О. Куліш ; підгот. тексти, упоряд. і склав приміт. М. Л. Гончарук ; авт. передм. М. Г. Жулинський. – К. : Дніпро, 1989.
Т. 1: Поетичні твори. – 654 с.
До першого тому видання ввійшли основні поетичні твори П.О. Куліша з його великого й багатогранного доробку. Твори в основному подаються за збірками поезій, яких за життя письменника було опубліковано чотири, а саме „Досвітки”, „Хуторна поезія”, „Дзвін”, „Позичена кобза”. В окремі розділи виділено поезії, що друкувались тільки в періодичних виданнях та поеми „Магомет і Хадиза”, „Куліш у пеклі”, „Дон-Жуан (Переспів), „Грицько Сковорода” та інші.
Т. 2: Чорна рада : Хроніка 1663 року. Оповідання. Драматичні твори. Статті та рецензії. – 586 с.
До другого тому ввійшли прозові твори: історичний роман „Чорна рада. Хроніка 1663 року”; оповідання різної тематики („Циган”, „Орися”, „Січові гості” та ін.); драматичні твори („Колії”, „Іродова морока”, „Байда, князь Вишневецький”) та найважливіші з літературно-критичних виступів письменника.     Чорна рада. Хроніка 1663 року / П. Куліш. – 2-ге вид. – Львів : Накладом ред. „Дєла” ; з друк. „Товариства імені Шевченка”, 1890. – 239 с. – (Літ. додаток „Дєла” ; Бібліотека найзнаменитіших повістей, т. 34 ; під. ред. И. Белея).Книга з фонду рідкісних і цінних видань ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Це прижиттєве, друге видання першого історичного роману в українській літературі П. А. Куліша „Чорна рада. Хроніка 1663 року”. В основу твору покладені історичні події складних і важких часів другої половини ХVІІ ст. після возз’єднання України з Росією та смерті Б. Хмельницького. Захоплюючий сюжет, яскравість образів, майстерність композиції, загостреність ситуацій яскраво відбили живий колорит епохи.   

Чорна рада: роман, оповідання, вірші / П. Куліш. – Х. : Фоліо, 2008. – 287 с. – (Укр. класика).

Сучасне видання із серії „Українська класика”. До книги, крім роману „Чорна рада”, також увійшли оповідання: „Орися”, „Про злодія у селі Гаківниці”, „Гордовита пара”, „Дівоче серце” та вибрані поетичні твори П. Куліша.

Чорна рада : історична повість – хроніка 1663 р. (виїмки) / Пантелеймон Куліш. – Нью-Йорк : Вид-во шк. ради, 1982. – 48 с. – (Шкільна бібліотека).

Книга – подарунок ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського Української шкільної Ради Америки. Видана у Нью-Йорку видавництвом шкільної ради у серії „Шкільна бібліотека”. Текст роману публікується частково (виїмки), йому передує коротка біографічна довідка про життя і твори Пантелеймона Куліша.

  Щоденник / Пантелеймон Куліш ; [упоряд. тексту, прим. С. М. Кіржаєва]. – К. : Ін-т української археології АН України, 1993. – 87 с. – (Сер. книжкових пам’яток „Українські пропілеї”).Книга є першою публікацією щоденника П. Куліша. (1993 р.). До видання його підготував наприкінці 1920-х рр. ХХ ст. видатний український літературознавець, віце-президент ВУАН С. О. Єфремов. Щоденні записи за невеликий період життя (1845-1848 рр.) є найцікавішим, ключовим джерелом розуміння генези видатної постаті П. Куліша в українському житті ХІХ ст.     Україна : антологія пам’яток державотворення X-XX ст. : дорога до себе. : у 10 т. / редкол. : І. М. Дзюба та ін. – К. : Вид-во Соломії Павличко „Основи”, 2008-2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1983 роки) / упорядкув., передм. та прим. І. Дзюби. – 2009. – С. 242-284, 308-312, 350-355, 400-428, 519-530.Академічна десятитомна праця „Україна : антологія пам’яток державотворення X-XX ст.” – репрезентативна добірка поданих у хронологічному порядку суспільно-політичних документів та літературно-мистецьких творів, спрямована на самоусвідомлення українців, осмислення своєї понадтисячолітньої історії. Кожен том видання представляє певний культурологічний етап історії українського державотворення.
До 5 тому видання „Романтики національного відродження (1800-1863 роки)” увійшли окремі листи П. Куліша до Т. Шевченка, В. Тарновського, Г. Галагана та ін; праці: „Характер и задача украинской критики”, „Полякам об украинцах”, „Простонародность в украинской словесности”, та поетичні твори: „До братів на Вкраїну”, „До кобзи”, „Рідне слово” тощо.

 

Розділ ІІ.  Життєвий шлях,

просвітницька діяльність і педагогічна спадщина

Пантелеймона Олександровича Куліша

 

П. О. Куліш – палкий патріот України, і патріотом він хотів бачити кожного українця, тому плідно працював усе своє життя для освіти українського народу, бо саме в освіті й вихованні бачив той шлях, який міг привести його народ до кращого життя.

   У другому розділі представлено матеріали сучасних дослідників про життя, творчу спадщину, просвітницьку і педагогічну діяльність П. О. Куліша, які друкувались в окремих виданнях, статтях із наукових збірників та періодичних виданнях і присутні у фонді ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Документи розташовані за українсько-російською абеткою авторів праць про видатного українського письменника, педагога, мовознавця, громадського діяча.

Артемова, Л. В. Педагогічні ідеї та праці Пантелеймона Куліша / Л. В. Артемова // Історія педагогіки України : підруч. для студ. вищ. пед. навч. закл. / Л. В. Артемова. – К. : Либідь, 2006. – С. 173-177.

У підручнику викладено сучасне бачення шляхів становлення та розвитку виховання й освіти на терені України від найдавніших часів. На тлі історичних подій, які вплинули на розвиток вітчизняної педагогіки, аналізуються літературні пам’ятки, архівні матеріали з питань освітньої політики, твори та діяльність видатних педагогів, діячів культури України. У ІV розділі книги „Педагогічна думка в другій половині ХVIII-ХІХ ст.” окремою темою розглядаються педагогічні погляди, ідеї та праці П. О. Куліша.

Волкова, Н. П. [Пантелеймон Куліш (1819-1897)] // Педагогіка : навч. посіб. / Н. П. Волкова. – 3-тє вид., стер. – К. : Академвидав, 2009 – С. 536-537. – (Сер. : „Альма-матер”).У навчальному посібнику у розділі 6.1 „Історія українського шкільництва і педагогіка” за темою „Українська освіта і педагогіка наприкінці ХVIII -на початку ХХ ст.” висвітлено діяльність прогресивних діячів освітянської ниви того часу, зокрема освітньо-педагогічну спадщину мовознавця, педагога-методиста, просвітителя П. О. Куліша.
Геник, С. Куліш Пантелеймон (26.07.1819-02.02.1897) / Степан Геник // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 120-122.У виданні енциклопедичного характеру, упорядкованому відомим вченим, доктором наук, професором С. Геником, представлено постаті 150-ти великих українців. У центрі кожної з поданих статей не тільки біографічний перебіг фактів, дат, подій, а й історично вивірені оцінки найважливіших етапів їх життя і творчості. Серед видатних осіб представлено ім’я українського педагога, письменника, історика, етнографа, мовознавця, перекладача, фольклориста, літературного критика, публіциста і громадського діяча Пантелеймона Куліша.
Гончарук, П. С. Суспільно-політичні та історичні погляди П. О. Куліша : до 110-ої річниці його світлої пам’яті (1819-1897) : [монографія] / П. С. Гончарук. – К. : ДАКККіМ, 2006. – 264 с.Монографія є першим історіографічним дослідженням наукової діяльності П. О. Куліша. Особливу увагу приділено дослідженню його суспільно-політичних та історичних поглядів як вченого-історика, вкладу у діяльність Кирило-Мефодіївського товариства, у розвиток української культури та історичної науки. У ІІІ розділі монографії „Ідеологічна основа історичних поглядів П. О. Куліша” виокремлено підрозділ 3.5 „Погляди П. О. Куліша на розвиток освіти та культури українського народу”.
1. Денисюк, І. А. Творча спадщина Пантелеймона Куліша: педагогічний аспект/ І. А. Денисюк // Вісник Черкаського університету. Сер. : Педагогічні науки / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 129. – С. 24–28. – Бібліогр. : 7 назв.

У статті розглядаються педагогічні погляди та просвітительська діяльність Пантелеймона Куліша, аналізується його творчість для дітей.

2. Кравченко, О. О. Педагогічна робота Пантелеймона Куліша / О. О. Кравченко// Вісник Черкаського університету. Сер. : Педагогічні науки / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 129. – С. 45–51. – Бібліогр. : 12 назв.

У статті досліджено і встановлено основні етапи педагогічної роботи П. Куліша як важливої передумови вивчення його педагогічної спадщини.

Єфремов, С. [Пантелеймон Куліш] / Сергій Єфремов // Історія українського письменства / С. Єфремов. – К. : Феміна, 1995. – С. 244, 329–402.

С. Єфремов — один із видатних літературознавців, перу якого належить понад три тисячі науково-критичних праць, найбільш відомий своєю „Історією українського письменства”. У цій книзі розглядається історія української літератури, починаючи з Київської Русі й закінчуючи початком ХХ століття. У 10 розділі книги „60-ті роки” автор проаналізував життєвий і творчий шлях П. Куліша, при цьому зосередив особливу увагу на людській особистості письменника, суперечностях його поглядів та ідеали.

Жулинський, М. Пантелеймон Куліш (1819-1897) / Микола Жулинський // Із забуття в безсмертя : сторінки призабутої спадщини / М. Жулинський. – К. : Дніпро, 1990. – С. 44-80.Книгу відомого українського літературознавця, політичного і громадського діяча, академіка НАН України, професора М. Г. Жулинського складають літературні портрети і добірки з творчої спадщини українських письменників, яких, за свого часу, через ідеологічне свавілля було викреслено з національного культурного життя. За цю книгу автора удостоєно Національної премії України ім. Т. Шевченка (1991 р.).
З позицій сьогодення М. Жулинський звертається і до особистості П. Куліша, аналізує його творчий здобуток. Літературознавець зазначає, що визначальним стимулом своєї подвижницької праці П. Куліш вважав збереження національних традицій, розвиток української мови, культури, утвердження почуття національної самосвідомості, наповнення духовного арсеналу нації культурними здобутками світової цивілізації.
Жулинський, М. Пантелеймон Куліш (1819-1897) / Микола Жулинський // Слово і доля : навч. посіб. / М. Жулинський. – К. : „А.С.К.”, 2002. – С. 117-145.Ця праця є своєрідним доповненим і поглибленим варіантом книжки М. Жулинського „Із забуття в безсмертя” (1990 р.). Автором у широкому спектрі здійснено систематизований ґрунтовний аналіз творчості яскравих українських письменників – від Г. Сковороди до В. Стуса. Літературознавчі матеріали про митців доповнено їхніми творами, цікавими ілюстраціями. У нарисі, присвяченому постаті Пантелеймона Куліша М. Жулинський говорить про те, що творча спадщина письменника, має унікальну бібліографічну цінність. За його словами це: „…один з найпродуктивніших будителів національної самосвідомості українців, послідовного, хоча і суперечливого, бо ж був на цій дорозі одним із перших, осмислювача національної та соціальної долі українського народу, розбудовника його мови, культури…”.
Жулинський, М. Пантелеймон Куліш: (1819-1897) : будитель національної самосвідомості / Микола Жулинський // Українська література: творці і твори : учням, абітурієнтам, студентам, учителям / Микола Жулинський. – К. : Либідь, 2011. – С. 142–173.

Книга відомого критика, літературознавця, громадського діяча, професора, академіка НАН України М. Г. Жулинського містить п’ятдесят нарисів-есеїв, героями яких є як знамениті, так і маловідомі українські письменники, це своєрідне велике панно, цілісний портрет національної літератури ХІХ–ХХ століть. Видання удостоєне першої премії на Національному конкурсі „Краща книга України 2011 р.” у номінації „З глибини знань”.

Серед літературних портретів перед читачами постає і образ художника слова, поета, мислителя, духовного учителя, борця за  національну честь і гідність українського народу – П. Куліша. Окрім нарису про долю і творчий доробок письменника, публікується уривок з його історичного роману „Чорна рада”.

Жулинський, М. „Розуміти високе значення людини” : культурництво Пантелеймона Куліша як відповідь на виклик епохи / Микола Жулинський // Нація. Культура. Література : національно-культурні  міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М. Жулинський. – К. : Наук. думка, 2010. – С. 323–327.

У даному збірнику статей, доктор філологічних наук, професор, академік Національної академії наук України Микола Жулинський, аналізуючи традиції національного і європейського культурного розвитку та українського літературного простору, приділяє значну увагу творчості та літературним портретам видатних українських письменників: Г. Сковороди, Т. Шевченка, М. Гоголя, І. Франка, та зокрема особистості Пантелеймона Куліша в усій багатогранності його таланту та подвижницької праці в ім’я духовного і культурного розвитку української нації.

Зайченко, І. В. Просвітництво П. О. Куліша / І. В. Зайченко // Історія педагогіки: у 2-х кн. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. В. Зайченко; М-во освіти і науки України. – К. : Видавничий дім „Слово” , 2010. – Кн. 2: Школа, освіта і педагогічна думка в Україні. – С. 266–278.

У навчальному посібнику, з позицій сьогодення, розкривається історія освіти, школи і педагогічної думки в Україні від найдавніших часів до наших днів, представлено окремі персоналії в історії національної педагогіки, зокрема висвітлено життєвий і творчий шлях П. О. Куліша та його просвітницько-педагогічну діяльність.

Зеров, М. Поетична діяльність Куліша / М. Зеров // До джерел : історично-літературні та критичні статті / М. Зеров. – Краків-Львів : Українське вид-во, 1943. – С. 17-58.У статті класика української критики і літературознавства М. Зерова, великого знавця життя і творчості Пантелеймона Куліша, висвітлено одну з граней творчої діяльності письменника – поетичну.
Киян, Я. Пантелеймон Куліш / Я. Киян // Історія України в особах ХІХ–ХХ ст. / кол. авт. : І. Войцехівська, В. Абліцов, О. Божко та ін.; рец. Ф. Шевченко. – К. : Україна, 1995. – С. 73-79.

До книги увійшли нариси про особистостей, котрі відіграли помітну роль в українській історії надзвичайно складних і суперечливих ХІХ-ХХ століть: Т. Шевченка, М. Драгоманова, Б. Грінченка, М. Грушевського, В. Винниченка, О. Довженка та багатьох інших. Серед сімдесяти таких портретів представлено Пантелеймона Олександровича Куліша, висвітлено його життєвий шлях, творчу та просвітницьку діяльність.

Копиленко, О. Л. „Я піонер з сокирою важкою” (Пантелеймон Куліш) / О. Л. Копиленко // Українська ідея. Перші речники /  Т-во „Знання” України, Ін-т нац. відносин і політології АН України ; [кол. авт. : В. Ф. Солдатенко (кер.), О. Л. Копиленко та ін. ; наук. ред. А. І. Погрібний]. – К. : Т-во „Знання” України, 1994. – С. 112–130.

Книга є збірником нарисів про особистісний внесок найвидатніших синів України в зародження, становлення і розвиток національної ідеї, починаючи з першовитоків, далеких глибин нашої історії і завершуючи найпомітнішими постатями Кирило-Мефодіївського братства. Повною мірою це стосується Пантелеймона Куліша як одного з найвизначніших представників „нової української інтелігенції”, яка, за словами М. Грушевського, стояла біля джерел нашого політичного і культурного відродження.

Кравченко, О. Бібліографія праць Пантелеймона Куліша / Оксана Кравченко // Історико-педагогічний альманах / Акад. пед. наук України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини, Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – К. : [б. в.], 2007. – Вип. 1. – С. 93-96. – Бібліогр. : 148 назв.У альманасі подано бібліографію праць П. Куліша, зібрану та видану Євгеном Кирилюком. Цей перелік вміщує 148 найменувань творів П. Куліша за 1840-1861 рр. його діяльності. Праці подано в хронологічному порядку.
Кравченко, О. Дослідження педагогічної спадщини П. Куліша у контексті сучасних суспільних перетвореннях / Оксана Кравченко, Наталія Побірченко // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 трав. 2008 р., м. Рівне / М-во освіти і науки України, Рівненський держ. гуманіт. ун-т, Російський держ. гуманіт. ун-т, Білоруський держ. пед. ун-т ім. М. Танка, Бєльський держ. ун-т ім. А. Руссо. – Рівне : РДГУ, 2008. – С. 182-184.Стаття присвячена питанням дослідження педагогічної спадщини П. Куліша у контексті сучасних суспільних перетвореннях, зокрема становленні національної системи освіти. Спадщина видатного українського педагога на сьогодні залишається вповні невивченою, і на думку авторів є цінною з навчально-методичної точки зору та має чітке національне спрямування.
Кравченко, О. О. Пантелеймон Куліш. Життя, віддане просвітництву : [монографія] / О. О. Кравченко. – Умань : РВЦ „Софія”, 2009. – 342 с.У монографії на основі широкої епістолярної спадщини, архівних матеріалів та маловідомих першоджерел висвітлено життєтворчість Пантелеймона Куліша, що дає змогу по-новому оцінити видатну і трагічну постать української інтелектуальної історії, об’єктивно осмислити його громадсько-просвітницьку і педагогічну діяльність. Автор зазначає, що П. Куліш залишив нащадкам надзвичайно багату і важливу для розвитку освіти педагогічно-просвітницьку спадщину.
Кравченко, О. О. Педагогічна та науково-просвітницька діяльність Пантелеймона Куліша (1819-1897) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Кравченко Оксана Олексіївна; наук. кер. Н. С. Побірченко; Уман. держ. пед. ун-т імП. Тичини. – К. :[б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр. : С. 17–18.

У дисертації здійснено цілісне дослідження педагогічної та науково-просвітницької діяльності П. Куліша (1891-1897) – педагога і просвітника, редактора і видавця, вченого й активного громадського діяча. З’ясовано і проаналізовано основні чинники, які сприяли формуванню особистості П. Куліша та його педагогічного світогляду, визначено етапи творчої діяльності, схарактеризовано напрями науково-просвітницької діяльності, розкрито загально педагогічні погляди, визначено виховний зміст художньої спадщини педагога, проаналізовано зміст підручників, створених П. Кулішем. До наукового обігу введено маловідомі історико-педагогічні документи, що дають більш повне уявлення про особистість П. Куліша як педагога і просвітника.

Кравченко, О. О. „Сільська бібліотека” в контексті розвитку освіти в Україні у другій половині ХІХ ст. : / О. О. Кравченко // Наук. зап. Сер. : Психолого-педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя; [за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко]. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. Гоголя, 2009. – № 4. – С. 74–77. – Бібліогр. : 16 назв.

У статті здійснено ретроспективний аналіз просвітницької діяльності П. Куліша з видання науково-популярних книг серії „Сільська бібліотека”, проаналізовано їх зміст і спрямованість, а також роль у розвитку вітчизняної освіти у другій половині ХІХ ст.

Куриліна, О. В. Пантелеймон Куліш (1819–1897) / О В. Куриліна, Г. І. Земляна // Українська література: довід. для абітурієнтів та школярів. – Кам’янець-Подільський, 2004. – С. 148–154.

У посібнику охоплено творчість письменників, які рекомендовані до вивчення програмами для загальноосвітніх навчальних закладів, їх внесок у літературний процес своєї доби, а також основні твори, поняття про творчий метод та індивідуальний стиль письменника, художню цінність літературного твору, його жанрову своєрідність тощо. Творчість П. О. Куліша представлена у виданніісторичним романом-хронікою „Чорна рада. Хроніка 1663 року”. Аналіз художнього твору ґрунтується на його структурі та мистецьких особливостях (стильові та жанрові ознаки, специфіка образотворення тощо).

Кучеренко, О. О. Освітянська діяльність і педагогічні погляди П. О. Куліша// О. О. Кучеренко // Педагогічний пошук. – 1999. – № 3. – С. 77–80. – Бібліогр.: 9 назв.

У статті висвітлено життєвий і творчий шлях П. О. Куліша, проаналізовано його діяльність наосвітянській ниві, педагогічні погляди та ідеї. Автор зазначає, що займаючись літературною і книговидавничою справою, П. Куліш не залишав осторонь складних освітянських питань, особливо приділяв увагу становищу початкової школи в Росії у другій половині ХІХ ст., підкреслював важливість праці учителя саме початкової школи.

Лазарєва, В. Проблеми української освіти в творчому доробку П. Куліша/ Валентина Лазарєва // Українознавство. – 2006. – № 3. – С. 127–129. – Бібліогр.: 7 назв.

У статті аналізується творчий доробок Пантелеймона Куліша як українознавця і педагога, його значення для розвитку української освіти та піднесення національної свідомості українського народу.

Лазарєва, В. Українознавча спадщина  П. Куліша в розбудові національної освіти/ Валентина Лазарєва // Українознавство. – 2002. – № 3. – С. 102–104.

Стаття присвячена українознавчій спадщині П. Куліша, ролі і значенню його просвітницької і педагогічної діяльності в розбудові національної освіти. Автор підкреслює, що майже 57 років невтомної творчої праці П. Куліша були спрямовані на піднесення свідомості й національної гідності українського народу, збагачення його культури, науки, освіти.

Любар, О.О. Історія української школи і педагогіки : навч. посіб. / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федорненко ; за ред. О. О. Любара. – К. : Т-во „Знання”, КОО, 2003. – 450 c. – (Сер.: „Вища освіта ХХІ століття”).

Навчальний посібник, у якому на системній основі подається аналіз становлення автентичної педагогічної думки, українського шкільництва, національної освіти. У підручнику за десятою темою„Освітній рух першої половини ХІХ ст. Педагогічна думка українських просвітителів Т. Г. Шевченка, М. І. Костомарова, П. О. Куліша” висвітлено просвітницьку діяльність і основні позиції педагогічних поглядів П. Куліша, який в першу чергу увійшов в історію українського шкільництва як великий реформатор українського правопису і автор „Граматки”.

Любарська, Л. В. Куліш Пантелеймон Олександрович / Л. В. Любарська // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України; НДІ Українознавства; за ред. С. Я. Єрмоленко; кер. проекту П. П. Кононенко, А. Ю. Пономаренко. – К. : НДІУ, 2008. – С. 141–145.

У виданні вперше об’єднано інформацію про відомих українських мовознавців та письменників-мовотворців. Серед персоналій представлено  видатного українського письменника і педагога П. Куліша, подано його біографічні дані, мовотворча діяльність, розглянуто найголовніші праці, зокрема йдеться про один із перших українських підручників ХІХ ст., виданого рідною мовою – „Граматку” (1857 р.), яка містить у собі цілий світ української культури, зокрема письма і правопису, у ній поєдналася історія, освіта, словесність, політика, інформація про визначні постаті тощо.

Нахлік, Є. К. Пантелеймон Куліш : до 170-річчя від дня народження / Є. К. Нахлік. – К. : Т-во ”Знання” УРСР, 1989. – 48 с. – (Сер. 6 „Література і мистецтво”, № 5).

Книга, видана до 170-річчя від дня народження визначного українського діяча, письменника і педагога ХІХ століття Пантелеймона Куліша. У ній розповідається про складний і суперечливий життєвий і творчий шлях Куліша, дається оцінка його культурно-громадської і літературної діяльності. Окремо розглядаються аспекти літературної спадщини: епічна проза, лірична та ліроепічна поезія, драматургія, переклади та переспіви.

Нахлік, Є. Пантелеймон Куліш : особистість, письменник, мислитель : наук. моногр. у 2-х т. / Євген Нахлік; Нац. акад. наук України, Львів. від-ня ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка, Міжнар. фондПантелеймона Куліша. – К : Український письменник, 2007. – (Сер. : “Літературознавчі студії”. Вип. 11/12).

Перша в Україні синтетична монографія у двох томах – плід понад 25-річної наполегливої праці у царині кулішезнавства історика української літератури, дослідника творчості П. Куліша, упорядника і коментатора перевидань його творів Євгена Нахліка.

Т. 1 : Життя Пантелеймона Куліша: наук. біогр. – Вип. 11. – 463 с., [24] арк. іл., портр.

До першого тому увійшла наукова біографія Пантелеймона Куліша, побудована на архівних та маловідомих першоджерелах. Детально простежується його життєвий шлях у численних здобутках, складнощах, суперечностях і проблемних ситуаціях. Унікального мислителя показано як живу особистість, у широкому контексті тогочасних українсько-російсько-польських політичних та культурних відносин, у зближеннях і розходженнях, співпраці й полеміці з колегами (Т. Шевченком, В. Білозерським та багатьма іншими). Розкривається визначна роль П. Куліша в українському культурному і визвольному русі.

Т. 2 : Світогляд і творчість Пантелеймона Куліша. – Вип. 12. – 462 с., [16] арк. іл., портр.

Другий том наукової монографії висвітлює творчий шлях П. Куліша: світогляд, філософські, зокрема історіософські, та релігійні погляди, ідеологію, естетику, визначний внесок у розвиток української прози, поезії, драматургії, художнього перекладу, літературознавства, публіцистики, мемуаристики, політико-філософської думки, культури листування, літературної мови. Видатного майстра слова подано як проникливого мислителя, високоосвічену, універсальну, енциклопедичну постать в історії української культури.

Пантелеймон Куліш // Український пантеон / [С. Сегеда ; рец.: Щербак В. О., Михайлина Л. П., Івановська О. П. ; фотозйомка: О. Іванова та ін.]. – К. : Балтія-Друк, 2013. –С. 154–157.

Ілюстроване науково-популярне видання авторства відомого історика, проф. Сергія Сегеди. Книга увіковічує пам’ять визначних діячів української історії та культури від доби Київської Русі до поч. ХХ ст. (43 постаті), завдяки яким український народ зберіг свою ідентичність, мову, культуру, не загубившись в сутінках і загравах минулих століть, зокрема на її сторінках подано інформацію прожиття, смерть і місце останнього спочинку П. Куліша, ім’я якого нерозривно пов’язане з процесом національно-культурного піднесення України.

Серед переможців Всеукраїнського конкурсу „Краща книга України” (2013 р.), який щороку проводить Держкомтелерадіо України, ця книга отримала Диплом і спеціальний приз „Кришталева книга” у номінації „Моя країна”.

Пантелеймон Олександрович Куліш (1819-1897) // Історія української літератури : у 2-х т. / Акад. наук УРСР, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; відп. ред. М. Т. Яценко; редкол. : І. О. Дзеверін, В. Г. Дончик та ін. – К. : Наук. думка, 1987. – Т. 1 : Дожовтнева л-ра. – С. 271–272.

У першому томі „Історії української літератури” висвітлюється багатовіковий процес розвитку української літератури починаючи з епохи Київської Русі і закінчуючи 1917 роком. Узагальнюючі розділи книги поєднуються з індивідуальними літературними портретами письменників. Так у розділі „Літературно-естетична і критична думка 40-60-х років ХІХ ст.” представлено літературний портрет П. О. Куліша.

 

Побірченко, Н. Життя і постать Пантелеймона Куліша у листуванні, спогадах сучасників та шанувальників : в 3-х т. / Наталія Побірченко. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2010.

Сучасне тритомне наукове видання містить архівні та друковані джерела до життєвого і творчого шляху П. Куліша. В його основу покладено листи, документи, мемуари самого П. Куліша, а також сучасників про нього, що об’єктивно і не заангажовано розкривають різні сторони життя видатного письменника і педагога. Куліш постає перед читачами різнобічним, зі своїми радощами і невдачами, вчинками і настроями, таким, яким був насправді у житті. У книзі не дається ніяких коментарів. Читач сам може зробити оцінку цій непересічній постаті.

Побірченко, Н. С. Куліш Пантелеймон Олександрович / Н. С. Побірченко // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; голов. ред. В. Г. Кремень ; редкол.: І. Д. Бех, О. В. Сухомлинська, П. І. Рогова [та ін.]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 437–439.

У довідково-аналітичній праці „Енциклопедія освіти” виствітлено проблеми теорії, історії та практики української освіти, подано персоніфіковану інформацію про педагогів та громадських діячів, що сприяли розвитку освіти в Україні. Серед визначних представників педагогічної думки представлено відомості про життя та діяльність видатного українського письменника, педагога, історика, етнографа, літературного критика, публіциста і громадського діяча П. О. Куліша.

Побірченко, Н. С. Куліш Пантелеймон Олександрович (1819-1897) / Н. С. Побірченко // Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. : навч. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – Кн. 1 : Х-ХІХ ст. – С. 334-345.
До першого тому навчального посібника увійшла стаття Н. С. Побірченко про П. Куліша, що містить біографічні відомості, інформацію про педагогічний доробок вченого, його погляди на освіту й виховання.
Побірченко, Н. С. [П. Куліш] / Н. С. Побірченко // Питання національної освіти та виховання вдіяльності українських Громад (друга половина ХIХ – початок ХХ століття) : [монографія] / Н. С. Побірченко. – К. : Наук. світ, 2002. – 331 с. – Бібліогр. : с. 292–329.

В монографії розглянуто культурно-національний характер педагогічної і науково-просвітницької діяльності українських Громад другої половини ХІХ – початку ХХ ст., як окремий ідейно-педагогічний феномен, що має свої закономірності і логіку розвитку. Серед видатних постатей громадівців тих часів – П. Куліш, діяльність якого була спрямована на формування національної свідомості й самосвідомості українського народу через просвітництво, поширення знань, освіту, навчання грамоти широких народних мас.

Сисоєва, С. Пантелеймон Куліш (1819-1897) / Світлана Сисоєва, Ірина Соколова // Нариси з історії розвитку педагогічної думки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Світлана Сисоєва, Ірина Соколова. – К. : ЦУЛ, 2003. – С. 104–106.

У навчальному посібнику для студентів вищих навчальних закладів розглянуто культурно-історичні та національні витоки розвитку педагогічної думки. У другій частині видання „На шляху до створення національної системи освіти: витоки й основні тенденції” висвітлено діяльність Кирило-Мефодіївського братства, одним із ініціаторів створення якого був П. Куліш. Також окремою статтею викладено біографічні факти відомого українського письменника і педагога П. Куліша, його світоглядні ідеї та педагогічна діяльність

Сірополко, С. [П. Куліш] / С. Сірополко // Історія освіти в Україні / С. Сірополко; Український Вільний Університет (м. Мюнхен, Німеччина), Друзі т-ва ім. Г. Ващенка. – К. : Наук. думка, 2001. – С. 64, 83, 99, 316, 334, 341, 344, 376, 378, 379, 380, 382, 389, 390, 397, 410, 456, 459, 543, 564.
Фундаментальна праця видатного українського просвітнього діяча С. Сірополка „Історія освіти в Україні” належить до найкращих досягнень історіографічної спадщини українського народу. Це унікальне дослідження культурно-освітньої діяльності, яка провадилася впродовж століть на українських теренах. Вичерпно висвітлюючи питання розвитку освіти в Україні, автор окреслює педагогічні концепції видатних українських педагогів, зокрема визначного освітнього діяча – Пантелеймона Куліша, просвітницько-педагогічна діяльність якого збагатила вітчизняну педагогічну науку та сприяла розвитку національної освіти.
Слободянюк, Н. Ю. Історико-гносеологічний аспект вагомості правопису П. Куліша в системі української культури / Н. Ю. Слободянюк // Гуманізм та освіта : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 21-23 верес. 2004 р. / М-во освіти і науки України, Академія пед. наук України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Ун-т Євлє. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – Т. 2. – С. 203–205. – Бібліогр. : 10 назв.

У статті висвітлено значення і прогресивну роль  творчого доробку П. Куліша у становленні сучасної української літературної мови і виробленні єдиного правопису.

Спадщина П. Куліша в сучасних дослідженнях // Література та культура Полісся : [зб. наук. пр.] / Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя; відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. – Ніжин : НДПУ, 2001. – Вип. 15. – 270 с.

У збірнику наукових праць друкуються статті про творчість П. Куліша. Сучасні вчені-кулішезнавці висвітлюють літературні, літературознавчі, історико-філософські здобутки видатного українського письменника і педагога, по-новому прочитують його особистість, вводять до наукового обігу архівні матеріали зі спадщини П. Куліша і Б. Грінченка, тим самим повертаючи цінні надбання українській культурі.

Творчі та ідейні шукання П. О. Куліша в контексті сьогодення : зб. наук. пр. до 180-річчя від дня народж. / Ін-т українознавства, Київ.нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Міжнар. благодійний фонд „Фонд Пантелеймона Куліша” ; [за заг. ред. П. П. Кононенка, І. С. Плюща; упоряд. : А. К. Невгодовський, Л. А. Оленівська]. – К. : МП Леся, 2000. – 224 с.

У збірнику наукових праць, виданому за сприяння Міжнародного благодійного фонду Пантелеймона Куліша до 180-річчя від дня народження видатного письменника і педагога, розглядаються питання його багатогранної творчої та наукової діяльності, розкриваються філософські, світоглядно-педагогічні та культурологічні погляди.

Федорук, О. Куліш та його оточення : робочий зошит / Олесь Федорук; Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – К. : [б. в.], 2007. – 80 с.Видання є „робочим зошитом”, своєрідною апробацією майбутньої праці – енциклопедичного словника „Куліш та його оточення”. У ньому подано понад 60 статей з біографічними довідками і іншими відомостями про тих, з ким Пантелеймон Куліш зустрічався упродовж свого життя: родичів, друзів, однодумців, колег. У висвітленні Кулішевих взаємин з персоналіями констатовано факти (без їхньої інтерпретації), які взято з архівних і друкованих джерел.

З цими виданнями ви можете ознайомитись

у Державній науково-педагогічній бібліотеці України

імені В. О. Сухомлинського

 

 


Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали