НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць П. О. Куліша

 1. Автобіографія. / П. Куліш // Самі про себе : автобіографії видатних українців ХІХ-го століття / Укр. Вільна Акад. Наук у США; ред. Юрія Луцького. – Нью-Йорк : [б. в.], 1989. – С. 23–56. – Назва на дод. тит. арк. : About Themselves : autobiographies of Prominent Ukrainians of the XIX-th Century.
 2. Вибрані листи Пантелеймона Куліша українською мовою писані / П.Куліш; ред. Ю. Луцький, передм. Ю. Шевельова. – Нью-Йорк : Торонто : Українська вільна академія наук у США, 1984. – 326 с.
 3. Вибрані поетичні твори] / Пантелеймон Куліш // Із забуття в безсмертя : сторінки призабутої спадщини / М. Жулинський. – К. : Дніпро, 1990. – С. 66–80.
 4. Вибрані твори / П. О. Куліш; [упоряд., підготов. текстів та прим. М. Л. Гончарука; вступ. ст. І. І. Пільгука; ред. М. Д. Бернштейн]. – К. : Дніпро, 1969. – 559 с.
 5. Викохування дітей / П. О. Куліш // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.) : хрестоматія / [упоряд. Л. Д. Березівська та ін.; наук. ред. О. В. Сухомлинська]. – К. : Наук. світ, 2003. – С. 48–49.
 6. Владимирия, или искра любви. Приключения Недригайла из Недригайлова городка. Посмертные записки моего приятеля / Пантелеймон Куліш; публ. О. Луговського, О. Путра // Київська старовина. – 1998. – № 1. – С. 41–93; № 2. – С. 97–150; № 3. – С. 33–86.
 7. До братів на Вкраїну. До кобзи. Рідне слово : [та ін. поетичні твори] / Пантелеймон Куліш // Україна: антологія пам’яток державотворення Х–ХХ ст. : у 10 т. / редкол. : І. М. Дзюба [та ін.]. – К. : Вид-во Соломії Павличко „Основи”, 2009. – Т. 5. Романтики національного відродження (1800–1863 роки). – С. 519–530.
 8. Древняя Русь в Царстве Польском / П. А. Кулиш // Молода нація : альманах / Голов. ред. В. Верстюк. – К. : Смолоскип, 2004. – Вип. 1(30). – С. 47–58.
 9. Записки о Южной Руси : в 2-х т./ сост. и издан. Пантелеймона Кулиша.– С.-Петербург : Типография А. Якобсона, 1856. – репр. изд. – К. : Днипро, 1994. – 719 с.
 10. Іродова морока : вертепна містерія на Різдвяні свята / Пантелеймон Куліш // Дніпро. – 1994. – № 7/8. – С. 114–123.
 11. Листи до Т. Шевченка : [та ін. листи] / П. Куліш // Україна: антологія пам’яток державотворення Х–ХХ ст. : у 10 т. / редкол. : І. М. Дзюба [та ін.]. – К. : Вид-во Соломії Павличко „Основи”, 2009. – Т. 5. Романтики національного відродження (1800–1863 роки). – С. 242–284, 308–312.
 12. [Листи до Євгена Тимченка] / П. Куліш // Листування Пантелеймона Куліша з Євгеном Тимченком / Степан Захаркін: [вступна ст., публ., комент.] // Київська старовина. – 1998. – № 3. – С. 94–108.
 13. Листи з хутора. Простонародность в украинской словесности. До рідного народу / П. О. Куліш // Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / упоряд. О. О. Любар ; за ред. В. Г. Кременя. – К. : Знання, 2003. – С. 181–195.
 14. Науково-педагогічна спадщина Пантелеймона Куліша : вибрані творі : [збірка] / упоряд. О. О. Кравченко; рец. : Н. С. Побірченко, Н. М. Коляда. – Умань : РВЦ „Софія”, 2008. – 208 с.
 15. О восстановлении древних прав греко-униатской церкви / П. А. Кулиш // Молода нація : альманах / Голов. ред. В. Верстюк. – К. : Смолоскип, 2004. – Вип. 1(30). – С. 59–62.
 16. Об отношении малороссийской словесности к общерусской : эпилог к „Черной раде” : [та ін. твори письменника] / П. Куліш // Історія української літературної критики та літературознавства : хрестоматія : у 3-х кн. / Упоряд. : П. М. Федченко, М. М. Павлюк, Т. В. Бовсунівська; за ред. П. М. Федченка. – К. : Либідь, 1996. – Кн. 1. – С. 238–321.
 17. Переглядъ українськихъ книжокъ / П. О. Куліш // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.) : хрестоматія /  [упоряд. Л. Д. Березівська та ін.; наук. ред. О. В. Сухомлинська]. – К. : Наук. світ, 2003. – С. 43–47.
 18. Повість про Український народ. Моє життя (Жизнь Куліша). Хутірська філософія і віддалена од світу поезія / Пантелеймон Куліш; [Упорядкув., передм., пер., прим. й авт. редагування О. Шокало]. – К. : Ред. журн. „Український Світ”, 2005. – 384 с.
 19. Поезії / Пантелеймон Куліш. – К. : Радянський письменник, 1970. – 394 с. – (Бібліотека поета).
 20. Поезії / Пантелеймон Куліш // Українська мова і л-ра в шк. –1992. –№ 11/12. – С. 18–20.
 21. Полякамъ объ украинцах. (Ответъ на безыменное письмо) / Пантелеймон Куліш // Україна: антологія пам’яток державотворення Х–ХХ ст. : у 10 т. / редкол. : І. М. Дзюба [та ін.]. – К. : Вид-во Соломії Павличко „Основи”, 2009. – Т. 5. Романтики національного відродження (1800–1863 роки). – С. 400–418.
 22. Простонародностъ въ украинской словесности / Пантелеймон Куліш // Україна: антологія пам’яток державотворення Х–ХХ ст. : у 10 т. / редкол. : І. М. Дзюба [та ін.]. – К. : Вид-во Соломії Павличко „Основи”, 2009. – Т. 5. Романтики національного відродження (1800–1863 роки). – С. 418–428.
 23. Твори: у 2-х т. / П. О. Куліш ; підгот. тексти, упоряд. і склав приміт. М. Л. Гончарук ; авт. передм. М. Г. Жулинський. – К. : Дніпро, 1989.

Т. 1: Поетичні твори. – 654 с.

Т. 2: Чорна рада : Хроніка 1663 року. Оповідання. Драматичні твори. Статті та рецензії. – 586 с.

 1. Твори : у 2-х т. / П. О. Куліш ; Нац. акад. наук України ; ред. кол. : І О. Дзеверін, О. Т. Гончар та ін. – К. : Наук. думка, 1994. – (Бібліотека української літератури. Українська нова література).

Т. 1: Прозові твори. Поетичні твори Переспіви та переклади / Упоряд. і приміт. Є. К. Нахліка; ред. тому М. Д. Бернштейн. – 752 с.

Т. 2: Поеми. Драматичні твори / Упоряд. і приміт. В. М. Івашкова; ред. тому М. Д. Берштейн. – 768 с.

 1. Характер и задача украинской критики / П. Куліш // Україна: антологія пам’яток державотворення Х–ХХ ст. : у 10 т. / редкол. : І. М. Дзюба [та ін.]. – К. : Вид-во Соломії Павличко „Основи”, 2009. – Т. 5. Романтики національного відродження (1800–1863 роки). – С. 350–355.
 2. Хутірська філософія і віддалена од світу поезія : [фрагм. IV розд.] / Пантелеймон Куліш // // Урок української. – 2000. – № 11/12. – С. 48–52.
 3. Чорна рада : роман, оповідання, вірші : [зб.] / Пантелеймон Куліш. – Х. : Фоліо, 2008. – 287 с. – (Сер. : Українська класика).
 4. Чорна рада. Хроніка 1663 року : роман / Пантелеймон Куліш; передм. М. В. Стріхи. – К. : Котигорошко, 1993. – 160 с. – (Шкільна бібліотека).
 5. Чорна рада : історична повість – хроніка 1663 р. (виїмки) / Пантелеймон Куліш. – Нью-Йорк : Вид-во шк. ради, 1982. – 48 с. – (Шкільна бібліотека).
 6. Чорна рада. Хроніка 1663 року. Оповідання. / П. О. Куліш. – Х. : Вид-во „Основа” при Харків. держ. ун-ті, 1990. – 272 с.
 7. Чорна рада : Хроніка 1663 року та оповідання : для старш. шкіл. віку / П. О. Куліш; [упоряд. та приміт. М. Л. Гончарука; передм. М. Я. Олійника]. – К. : Веселка, 1990. – 256 с.
 8. Чорна рада : [роман, оповідання] / П. О. Куліш; передм. Л. Яхно. – К. : ВАТ Вид-во „Київська правда”, 2003. – 184 с.
 9. Щоденник / Пантелеймон Куліш; [упоряд. тексту, прим. С. М. Кіржаєва]. – К. : Ін-т української археології АН України, 1993. – 87 с. – (Сер. книжкових пам’яток „Українські пропілеї”).
 10. „Я – піонер з сокирою важкою…” : [поезії] / Пантелеймон Куліш // Урок української. – 2000. – № 11/12. – С. 46-48.

З цими виданнями ви можете ознайомитись

у Державній науково-педагогічній бібліотеці України

імені В. О. Сухомлинського


Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали