НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Публікації про життя та діяльність Г. Кершенштейнера

 1. Абашкіна, Н. В. Принципи розвитку професійної освіти в Німеччині : [монографія] / Н. В. Абашкіна ; АПН України, Ін‑т педагогіки і психології проф. освіти. – Київ : Вища шк., 1998. – 207 с. – Із змісту: Розд. 1 : Становлення провідних принципів професійної освіти в Німеччині (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.). – С. 6–52.
 2. АбашкінаН.В. Професійна підготовка вихованців у навчальних закладах А. Макаренка і Г. Кершенштейнера / Н. В. Абашкіна // Педагогіка і психологія. – 1998. – №  – С. 194–197.
 3. Антология педагогической мысли: в 3 т. Т. 1. Прогрессивная зарубежная педагогическая мысль о трудовом воспитании и профессиональной подготовке / сост.: К. И. Салимова, Г. Б. Корнетов. – М. : Высш. шк., 1988. – 447 с. – О Георге Кершенштейнере: с. 43–45.
 4. Беленцов, С. И. Реформирование народной школы в трудах немецкого педагога Георга Кершенштейнера [Электронный ресурс] / С. И. Беленцов // Проблемы соврем. образования : электрон. журн. – Текстовые данные. – 2017. – № 1. – С. 73–79. – Библиогр.: 10 назв. – Режим доступа: http://pmedu.ru/images/pso2017-1/73-79.pdf (дата обращения: 11.02.2019). – Загл. с экрана.
 5. Васькович, Г. Кершенштайнер і українська педагогіка [Рукопис] = Kerschenschteiner und die ukrainische Pädagogik : темат. частина габілітац. пр. на тему: «Вплив Кершенштайнера на українську педагогічну думку та його значення для української педагогічної проблематики» / Григорій Васькович ; Укр. вільний ун-т. – Мюнхен, 1970. – 172 с. – (Серія: Скрипти ; ч. 36).
 6. Васькович,Г. Шкільництво в Україні (1905–1920 рр.) / Григорій Васькович ; з супровід. словом Анатолія Алексюка ; Укр. Вільний Ун‑т. – Київ ; [Тернопіль : Мандрівець], 1996. – 359 с. – (Серія: Габілітації ; ч. 2). – Із змісту: Дослідження можливостей впливу Кершенштайнера на українську педагогічну думку. – С. 124–203.
 7. Волкова, Н. П. Педагогіка: посіб. [для студентів вищ. навч. закл.] / Н. П. Волкова. – Київ : Академія, 2002. – 575 с. – (Альма‑матер). – Із змісту: Теорія «громадського виховання» і «трудової школи». – С. 566–568.

Те саме : навч. посіб. [для студентів вищ. навч. закл.] / Н. П. Волкова. – 2‑ге вид., перероб., допов. – Київ : Академвидав, 2007. – 615 с. – (Альма‑матер). – Із змісту: Теорії «громадського виховання» і «трудової школи». – С. 595–597.

Те саме. – 4-те вид., стер. – Київ : Академвидав, 2012. – 615 с. – (Альма‑матер). – Із змісту: Теорії «громадського виховання» і «трудової школи». – С. 595–597.

 1. Гергет, А. Педагогическая мысль в Германии / А. Гергет ; [пер. с нем. А. Г. Готалова‑Готлиба и С. Л. Рубинштейна] // Современные педагогические течения / А. Гергет, А. Готалов‑Готлиб. – [Херсон], 1925. – С. 1–130.
 2. Готалов-Готлиб, А. Современные педагогические течения в социологическом освещении / А. Готалов‑Готлиб // Там же. – С. 131–249. – О Георге Кершенштейнере: с. 174–177, 183, 187–189.
 3. Гессен, С. И. Основы педагогики : введение в прикладную философию / С. И. Гессен. – Берлин : Слово, 1923. – 419 с. – О Георге Кершенштейнере: с. 118, 125, 126, 135, 203, 205, 285.
 4. То же: учеб. пособие для вузов / С. И. Гессен. – М. : Школа‑Пресс, 1995. – 447 с. – О Георге Кершенштейнере: с. 130, 138, 139, 149, 224, 227, 304.
 5. Готалов-Готліб, А. Г. Нові школи в Німеччині : (з особистих спостережень) / А. Г. Готалов‑Готліб. – [Одеса]: Держ. вид‑во України, 1927. – 172 с. – Про Георга Кершенштейнера: с. 5, 23, 25.
 6. Дахин, А.Н. Проектное обучение: от истории к инновации [Электронный ресурс] / А. Н. Дахин // Педагогический профессионализм в образовании : сб. науч. тр. XII Междунар. науч.‑практ. конф. (Новосибирск, 18–19 февр. 2016 г.) : в 3 ч. / под ред. Е. В. Андриенко ; Новосиб. гос. пед. ун‑т. – Текстовые данные. – Новосибирск, 2016. – Ч. 2. – С. 28–35. – Библиогр.: 10 назв. – Режим доступа: http://cppe.nspu.ru/file.php/1/chast_2.pdf#page=28 (дата обращения: 15.04.2019). – Загл. с экрана.
 7. Дерев’янко,О. С. Концепція впровадження дуальної системи навчання в Україні [Електронний ресурс] / Дерев’янко О. С., Солтик В. О., Колесник М. Ю. // Monografia pokonferencyjna. Science, Research, Development #12. Pedagogy #2, Belgrade (Serbia), 29.12.2018 – 30.12.2018. – Текст. дані. – Warszawa, 2018. – С. 55–59. – Бібліогр.: 6 назв. – Режим доступу: http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/84_32.pdf (дата звернення: 20.04.2019). – Назва з екрана.
 8. Джуринский,АН. История педагогики : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по пед. специальностям / А. Н. Джуринский. – М. : Владос, 1999. – 431 с. – О Георге Кершенштейнере: с. 319, 325.
 9. Журавльова, С. Соціоорієнтована модель виховання особистості Георга Кершенштейнера в освітніх реформах Німеччини (початок XXст.) / Сніжана Журавльова // Рідна шк. – – № 3. – С. 77–80. – Бібліогр.: 8 назв.
 10. Зайченко, І. В. Історія педагогіки: у 2 кн. Кн. 1. Історія зарубіжної педагогіки : навч. посіб. [для студентів вищ. навч. закл.] / І. В. Зайченко ; М‑во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2010. – 621 с. – Із змісту: Теорія «трудової школи» і «громадянського виховання». – С. 505–507.
 11. ¹Зеленов, Є. А. Г. Кершенштейнер про громадянське виховання учнівської молоді / Є. А. Зеленов // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : зб. наук. пр. / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2012. – Вип. 2. – С. 50–57. – Бібліогр.: 2 назви.
 12. История педагогики и образования: от зарождения воспитания в первобыт. о‑ве до конца ХХ в. : учеб. пособие для пед. учеб. заведений / под ред. А. И. Пискунова. – 2‑е изд., испр. и доп. – М. : Сфера, 2001. – 510 с. – Из содерж.: Гл. 12 : Зарубежная школа и педагогика в конце ХІХ – начале ХХ в. – С. 374–398.
 13. Історія педагогіки: навч. посіб. для пед. ін‑тів / [за ред. М. С. Гриценка]. – Київ : Вища шк., 1973. – 447 с. – Із змісту: Теорія «громадянського виховання» і «трудової» школи. – С. 99–101.
 14. Караманов, О. В. Розвиток реформаторських ідей освіти і виховання у Cхідній Галичині в першій третині ХХ ст. : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Караманов Олексій Владиславович ; Прикарп. нац. ун‑т ім. Василя Стефаника. – Івано‑Франківськ : [б. в.], 2004. – 20 с.
 15. Георг Кершенштейнер [Електронний ресурс] : [біогр. інформація] // Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Текст. дані. – [2019]. – Режим доступу: https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Kerschensteiner (дата звернення: 11.05.2019). – Бібліогр. творів Г. Кершенштейнера. – Бібліогр. праць про нього. – Веб‑посилання. – Текст нім.
 16. Кершенштейнер, Кершенштайнер (Kerschensteiner) Георг // Педагогический энциклопедический словарь / [гл. ред. Б. М. Бим–Бад]. – М., 2003. – С. 365.
 17. Трудовая школа // Там же. – С. 292.
 18. То же // Большая советская энциклопедия: [в 50 т.] / гл. ред. Б. А. Введенский. – 2‑е изд. – [М., 1956]. – Т. 43. – С. 327–328.
 19. Кершенштейнер (Кершенштайнер; Kerschensteiner) Георг // Українська радянська енциклопедія : [у 12 т.] – Вид. 2‑ге. – Київ, 1980. – Т. 5. – С. 106.
 20. Трудова школа // Там само. – Київ, 1984. – Т. 11, кн. 1. – С. 369.
 21. Те саме // Там само : [у 18 т.]. – Київ, [1963]. – Т. 14. – С. 569.
 22. Георг Кершенштейнер (1854–1932) [Электронный ресурс] // История образования и педагогической мысли за рубежом и в России: учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / под ред. З. И. Васильевой. – Текстовые данные. – 3‑е изд., стер. – М., 2006. – С. 328–330. – Режим доступа: http://padaread.com/?book=108234&pg=329 (дата обращения: 20.04.2019). – Загл. с экрана.
 23. Клим,М. І. Особливості змісту сімейного виховання у педагогічній спадщині Г. Кершенштайнера / М. І. Клим // Вісн. Луган. нац. ун‑ту ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки : [зб. наук. пр.]. – [Луганськ], 2011. – № 20 : За матеріалами V Міжнародної науково‑практичної конференції «Ціннісні пріоритети освіти: виклики ХХI століття», ч. 4. – С. 250–258. – Бібліогр.: 11 назв.
 24. Клим, М. І. Сімейне виховання в педагогічній думці Німеччини (1895–1933 рр.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Клим Мар’яна Ігорівна ; Дрогоб. держ. пед. ун‑т ім. Івана Франка. – Дрогобич : [б. в.],– 20 с.
 25. КнязевК.Е. Научные предпосылки появления рисуночных методик: исторический экскурс [Электронный ресурс] / К. Е. Князев // Вестн. Моск. гор. пед. ун‑та. Сер. «Педагогика и психология». – Текстовые данные. – М., 2015. – № 1. – С. 79–85. – Библиогр.: 23 назв. – Режим доступа: https://www.mgpu.ru/uploads/adv_documents/2841/1485949379-VestnikPedagogikaIPsihologiya1(31)2015.Pdf#page=79 (дата обращения: 04.2019). – Загл. с экрана.
 26. Ковальчук, Г. П. Г. Кершенштейнер про роль продуктивної праці у вихованні особистості школяра / Ковальчук Г. П. //Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. / Кам’янець‑Поділ. нац. ун‑т ім. Івана Огієнка, Ін‑т педагогіки НАПН України. – Кам’янець‑Подільський, 2011. – Вип. 9. – С. 52–57. – Бібліогр.: 5 назв.
 27. Ковальчук,Г. П. Трудове виховання школярів у загальноосвітніх закладах України в першій третині ХХ століття : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Ковальчук Геннадій Петрович ; Ін‑т педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], – 20 с.
 28. ¹Козак, Т. Б. Становлення та розвиток початкової професійної освіти в Німеччнині: історико‑педагогічний аналіз / Козак Т. Б. // Молодий вчений. – 2017. – № 4. – С. 372–377. – Бібліогр.: 10 назв.
 29. Константинов, М. О. Історія педагогіки : підруч. для педвузів / М. О. Константинов, Є. М. Мединський, М. Ф. Шабаєва ; АПН РРФСР. – Київ : Рад. шк., 1958. – 447 с. – Із змісту: Педагогіка «громадянського виховання» і трудової школи. – С. 132–134.
 30. КонстантиновН.А. История педагогики : [учеб. для студентов пед. ин‑тов] / Н. А. Константинов, Е. Н. Медынский, М. Ф. Шабаева. – Изд. 5‑е, доп. и перераб. – М. : Просвещение, 1982. – 447 с. – Из содерж.: Педагогика «гражданского воспитания» и «трудовой школы». – С. 119–121.
 31. Корнетов, Г. Б. Трудовая школа Георга Кершенштейнера / Григорий Борисович Корнетов // Шк. технологии. – 2012. – № 2. – С. 102–108. – Библиогр. в подстроч. примеч.
 32. Котляренко, М. Ручна праця в школі / М. Котляренко // Вільна укр. шк. – 1918/19 шк. р. – Р. 2, № 1. – С. 8–12. – Продовж. в наступ. номерах.
 33. Кочубей, Т. Реформаторський рух в педагогіці Німеччини кінця XIX– початку ХХ століття / Тетяна Кочубей, Ольга Штик // Історико‑педагогічний альманах / НАПН України, Уман. держ. пед. ун‑т ім. Павла Тичини, Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Умань, 2012. – Вип. 2. – С. 40–43. – Бібліогр.: 9 назв.
 34. КоцюбинськийО.Б. Організація навчально‑виховного процесу на засадах реформаторської педагогіки у школах Німеччини першої третини ХХ століття : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Коцюбинський Олег Богданович ; Дрогоб. держ. пед. ун‑т ім. Івана Франка. – Дрогобич : [б. в.], – 20 с.
 35. Кравець, В. Зарубіжна школа і педагогіка ХХ століття : навч. посіб. для студентів пед. навч. закл. / В. Кравець. – Тернопіль : [б. в.], 1996. – 289 с. – Із змісту: Теорія «трудової школи» і «громадянського виховання». – С. 50–60.
 36. Куркіна,С. В. Проблеми виховання особистості і колективу в реформаторській педагогіці (кінець XIX – перша третина ХХ століття) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Куркіна Сніжана Віталіївна ; Ін‑т вищ. освіти АПН України. – Київ : [б. в.], – 20 с.
 37. Лаврусевич, Н. О. Вплив зарубіжної реформаторської педагогіки на розвиток вітчизняної педагогічної думки в 20‑х роках ХХ століття / Лаврусевич Надія Олексіївна, Поліщук Світлана Вікторівна ; Кам’янець‑Поділ. нац. ун‑т ім.Івана Огієнка. – Кам’янець‑Подільський : [Рута], 2014. – 167 с. – Про Георга Кершенштейнера: с. 5, 25, 37, 69–70, 84, 101, 155.
 38. Лай, В. А. Школа действия : реформа шк. сообразно требованиям природы и культуры / В. А. Лай; авториз. пер. с нем. [Е. Пашуканиса]. – СПб. : Изд‑во газ. «Школа и Жизнь»,  – 213, V с. – Из содерж.: Кершенштейнер. – С. 33–42.
 39. Левитин, С. Новейшие общественно‑педагогические течения на Западе / С. Левитин // Русская шк. – 1913. – № 10 (окт.). – С. 54–69 (IОтдел) ; № 11 (нояб.). – С. 62–78 (I Отдел) ; № 12 (дек.). – С. 79–102 (I Отдел).
 40. ЛевитинС.А. Трудовая школа. Т. 1. Теория и принципы / С. А. Левитин. – 2‑е изд. – М. : Лит.‑изд. отд. Нар. комиссариата по просвещению, 1919. – 140, IV c. – (Теория и практика единой трудовой школы ; вып. 1). – Из содерж: Трудовая школа и её представители в Европе. – С. 66–140.
 41. Левитин,С. А. Трудовая школа – школа будущего. Т. 1 / С. А. Левитин. – М. : Книгоизд‑во «Практические знания», 1916. – XIII, 170 с. – (Социальные проблемы воспитания и народного просвещения). – Из содерж: Трудовая школа и её представители в Европе. – С. 73–170.
 42. Левицкая, М. Единая школа : (докл. Кершенштейнера на съезде общегерм. учит. союза) / М. Левицкая // Вестн. воспитания. – 1915. – № 4 (апр.). – С. 213–229.
 43. Лях, Г. Р. Становлення та розвиток ідеї трудової школи в історії педагогіки / Г. Р. Лях, М. В. Карелін // Пед. науки: теорія, історія, інновац. технології. – 2014. – № 1. – С. 77–86. – Бібліогр.: 12 назв.
 44. Мадзігон, В. М. Трудова школа / В. М. Мадзігон // Енциклопедія освіти / голов. ред. В. Г. Кремень ; АПН України. – Київ, 2008. – С. 915–917.
 45. Ярмаченко, М. Д. Кершенштейнер (Кершенштайнер) Георг / М. Д. Ярмаченко // Там само. – С. 384.
 46. Мазур, Л. О. Ідеї громадянського виховання Георга Кершенштейнера [Электронный ресурс] / Мазур Л. О. ; Харків. нац. ун‑т ім. В. Н. Каразіна // Publishing house Education and Science s.r.o. Архив научных публикаций. Ru : [сайт] : арх. конф. : конф. 2008 г. : Наука и образование без границ – 2008 : педагогика. – Текстовые данные. – Прага, 2008. – Режим доступа: http://www.rusnauka.com/34_NOBG_2008/Pedagogica/37970.doc.htm (дата обращения: 12.02.19). – Загл. с экрана.
 47. МазуренкоС.Г. Трудова спрямованість навчання в загальноосвітніх школах України (1920–1937 рр.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Мазуренко Світлана Григорівна ; Ін‑т педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], – 19 с.
 48. ¹Малько, А. О. Розвиток теорії і практики соціальної педагогіки Г. Кершенштайнером / Малько А. О. //Педагогіка, психологія та мед.‑біол. проблеми фіз. виховання і спорту. – 2002. – № 19. – С. 49–57. – Бібліогр.: 3 назви.
 49. Маринович, О. Педагогіка «громадського виховання» та «трудової школи» Г. Кершенштейнера / Ольга Маринович // Формування особистості в освітньо‑виховному середовищі навчального закладу: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / Житомир. держ. ун‑т ім. Івана Франка ; [за заг. ред. Н.М. Мирончук]. – Житомир, 2014. – С. 237–240. – Бібліогр.: 9 назв.
 50. Медведева,Е. Б. Музейная педагогика Германии в прошлом и настоящем [Электронный ресурс] / Е. Б. Медведева // Музейная педагогика за рубежом : работа музеев с детской аудиторией / [сост. и ред. М. Ю. Юхневич]. – Текстовые данные. – М., 1997. – С. 45–64. – Библиогр.: 64 назв. – Режим доступа: http://docplayer.ru/26059374-Muzeynaya-pedagogika-za-rubezhom.html (дата обращения: 25.03.2019). – Загл. с экрана.
 51. ¹Москаленко, О. Вплив філантропізму на розвиток ідей гармонійного виховання в педагогіці кінця ХІХ – початку ХХ століття / Олена Москаленко // Наук. зап. Серія: Педагогічні науки : [зб. наук. пр.] / Кіровогр. держ. пед. ун‑т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2011. – Вип. 101. – С. 188–196. – Бібліогр.: 6 назв.
 52. Музыченко, А. Ф. Современные педагогические течения в Западной Европе и Америке / А. Ф. Музыченко // Современные педагогические течения / П. Ф. Каптерев, А. Ф. Музыченко. – М., [1913]. – С. 105–219. – Из содерж.: Примирительное неоидеалистическое направление и сущность трудовой школы. – С. 191–197.
 53. Новгородський, Р. Г. Проблема соціалізації шкільної молоді в педагогічній спадщині Г.Кершенштейнера / Новгородський Р. Г. // Наук. зап. Психолого‑педагогічні науки / Ніжин. держ. ун‑т ім. Миколи Гоголя. – 2006. – № – С. 140–143. – Бібліогр.: 7 назв.
 54. ¹Осьмук, Н. Г. Ідеї реформаторської педагогіки в дослідженнях українських освітніх діячів 20‑х – початку 30‑х рр. ХХ століття: автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Осьмук Наталія Григорівна ; Сум. держ. пед. ун‑т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [б. в.], – 20 с.
 55. Очерки истории школы и педагогики за рубежом (1917–1939) / под ред. К. И. Салимовой, Б. М. Бим‑Бада ; АПН СССР, НИИ общ. педагогики. – М. : Педагогика, 1982. – 160 с. – О Георге Кершенштейнере: с. 24, 34, 56, 63, 65, 72, 92, 94, 98, 103, 110, 126.
 56. Очерки истории школы и педагогики за рубежом: [эксперим. учеб. пособие : в 2 ч.]. Ч. 2 (XVIII–XX вв.) / К. И. Салимова, В. Г. Безрогов, Б. М. Бим‑Бад [и др.] ; АПН СССР, НИИ общ. педагогики. – М. : [АПН СССР], 1989. – 264 с. – Из содерж.: Социальная педагогика Г. Киршенштейнера [Кершенштейнера] и П. Наторпа. – С. 173–179.
 57. ¹ПетроваТ.М. Гуманізація навчально‑виховного процесу у «реформаторській» педагогіці кінця XIX – початку ХХ століття : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Петрова Тетяна Михайлівна ; Харків. держ. пед. ун‑т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.],  – 17 с.
 58. ¹Перетятько, О. В. Ідеї реформаторської педагогіки в діяльності приватних початкових та середніх шкіл Харківської губернії (1890–1917 рр.): автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Перетятько Олена Валеріївна ; Харків. держ. пед. ун‑т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], – 17 с.
 59. Петренко, М. В. Теоретичні засади формування у старшокласників професійних ідеалів / М. В. Петренко //Теоретико‑методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін‑т проблем виховання. – Кіровоград, 2014. – Вип. 18, кн. 2. – С. 135–142. – Бібліогр.: 11 назв.
 60. Пискунов, А. И. Кершенштейнер, Кершенштайнер (Kerschensteiner), Георг / А. И. Пискунов // Российская педагогическая энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. В. В. Давыдов. – М., 1993. – Т. 1. – С. 428.
 61. Котряхов, Н. В. Трудовая школа / Н. В. Котряхов // Там же. – М., 1999. – Т. 2. – С. 447–449.
 62. Пискунов, А. И. Кершенштейнер (Kerschensteiner) Георг / А. И. Пискунов // Большая советская энциклопедия : [в30 т. ] / гл. ред. А. М. Прохоров. – 3‑е изд. – М., 1973. – Т. 12. – С. 66.
 63. Пискунов, А. И. Трудовая школа / А. И. Пискунов // Там же. – М., 1977. – Т. 26. – С. 267–268.
 64. Пискунов, А. И. Кершенштейнер (Kerschensteiner), Георг / А. И. Пискунов // Педагогическая энциклопедия : [в 4 т.] / гл. ред. И. А. Каиров. – М., 1965. – Т. 2. – Стб. 374–375.
 65. Пискунов, А. И. Трудовая школа / А. И. Пискунов // Там же. – М., 1968. – Т. 4. – Стб. 305–308.
 66. Пискунов, А. И. Проблемы трудового обучения и воспитания в немецкой педагогике XVIII – начала XXв. / А. И. Пискунов ; АПН СССР. – М. : Педагогика, 1976. – 296 с.

Из содерж.: Гл. 6 : Профессионализм: Трудовая школа как средство «гражданского воспитания» и подготовки к профессиональной деятельности. – С. 221–225 ; Трудовая школа в понимании Кершенштейнера. – С. 225–233 ; Реформа народной школы (Werktagsvolksschule) в г. Мюнхене в духе идей Кершенштейнера. – С. 233–247 ; Мюнхенские дополнительные школы – школы обязательной профессиональной подготовки для детей трудящихся. – С. 247–254 ; Практическая деятельность мюнхенских дополнительных школ. – С. 254–264.

 1. Пискунов, А. И. Теория и практика трудовой школы в Германии (до Веймарской республики) / А. И. Пискунов ; АПН РСФСР, Ин‑т теории и истории педагогики. – М. : АПН РСФСР, 1963. – 359 с.

Из содерж.: Гл. 5 : Профессионализм: Трудовая школа как средство «гражданского воспитания» и подготовки к профессиональной деятельности. – С. 202–208 ; Трудовая школа в понимании Кершенштейнера. – С. 208–219 ; Реформа народной школы (Werktagsvolksschule) в Мюнхене в духе идей Кершенштейнера. – С. 219–238 ; Мюнхенские дополнительные школы – школы обязательной профессиональной подготовки для детей трудящихся. – С. 238–266 ; [О роли Г. Кершенштейнера в немецкой реформаторской педагогике первых десятилетий ХХ в.]. – С. 266–269.

 1. Поліщук, С. В. Вплив зарубіжної реформаторської педагогіки на розвиток вітчизняної педагогічної думки в 20‑х роках ХХ століття : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Поліщук Світлана Вікторівна ; Луган. нац. ун‑т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : [б. в.],– 20 с.
 2. Радул, О. С. Проблема розвитку дитячої активності і творчості у вітчизняних освітніх документах першої третини ХХ століття / О. С. Радул // Нариси з історії педагогічної думки (перша третина ХХ століття) / [за ред. О. С. Радул]. – [Кіровоград, 2015]. – С. 7–37. – Про Георга Кершенштейнера: с. 9, 12, 34.
 3. Рацул, А. Б. Історія зарубіжної педагогіки : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / А. Б. Рацул, О. С. Радул, О. А. Рацул ; М‑во освіти і науки України. – Кіровоград : [б. в.], 2008. – 350 с. – Із змісту: Теорія «громадського виховання» і «трудової школи». – С. 113–114.
 4. Родников, В. Огляд літератури по питаннях трудової школи / В. Родников // Вільна укр. шк. – 1918/19 шк. р. – Р. 2, № 8/9. – С. 183–185 (Бібліографія).
 5. Ростовцев, Н. Н. История методов обучения рисованию : зарубеж. шк. рисунка : учеб. пособие для студентов пед. ин‑тов по специальности № 2109 «Черчение, рисование и труд» / Н. Н. Ростовцев. – М. : Просвещение, 1981. –191 с. : ил. – О Георге Кершенштейнере: с. 162–163.
 6. РумянцевН. Социально‑гражданское воспитание с психологической точки зрения / Н. Румянцев //Вестн. воспитания. – 1916. – Г. 27, № 7 (окт.). – С. 1–43 ; № 8 (нояб.). – С. 1–40.
 7. Русова, С. Єдина діяльна (трудова) школа / [Софія Русова] // Вибрані педагогічні твори : у 2 кн. / Софія Русова ; [за ред. Є. І. Коваленко]. – Київ, 1997. – Кн. 2. – С. 105–133. – Друк. за вид. 1923 р.
 8. Русова, С. Ідейні підвалини школи / С. Русова // Світло. – 1913. – Кн. 8. – С. 33–38.

Те саме // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина XIX – XX ст.) : хрестоматія / [упоряд.: Л. Д. Березівська та ін. ; наук. ред. О. В. Сухомлинська]. – Київ, 2003. – С. 150–153.

 1. Русова, С. Сучасні течії в новій педагогіці / [Софія Русова] // Вибрані педагогічні твори : у 4 кн. / Софія Русова ; [за заг. ред. Є. І. Коваленко]. – Чернігів, 2009. – Кн. 4. – С. 5–77. – Друк. за вид.: Шлях виховання й навчання. 1932. Кн. 1/4.
 2. Савшак, Т. Методологічний аспект розвитку методики навчання історії в українських школах Галичини у другій половині XІX– першій третині ХХ ст. / Тарас Савшак // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр. / Криворіз. держ. пед. ун‑т. – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 13. – С. 339–343. – Бібліогр.: 11 назв.
 3. Сало, В. Ідея політехнічної освіти у педагогічній спадщині Г. Кершенштейнера [Електронний ресурс] / Вікторія Сало // Дидаскал / Полтав. нац. пед. ун‑т ім. В. Г. Короленка. – Текст. дані. – Полтава, – № 14. – С. 181–184. – Бібліогр.: 5 назв. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7064 (дата звернення: 20.04.2019). – Назва з екрана.
 4. Скільський, Д. Історія зарубіжної педагогіки : посібник / Дмитро Скільський. – Київ : Смолоскип, 2011. – 374 с. – (Серія «Пролегомени»). – Про Георга Кершенштейнера: с. 291–294, 316, 318.
 5. Соколов, П. История педагогических систем / П. Соколов. – СПб. : Изд. О. В. Богдановой, 1913. – IV, 615 с. – Из содерж.: Заключение : Отражение педагогических идей прошлого в педагогической мысли настоящего. – С. 564–605.

То же. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Петроград : Изд. В. С. Клестова, 1916. – ІІ, 708 с. – Из содерж.: Заключение : Отражение педагогических идей прошлого в педагогической мысли настоящего. Идеи индивидуальности и социальности в педагогии настоящего. – С. 638–696.

 1. Сорока, В. Відчувати, думати, діяти як громадянин : [про Г. Кершенштейнера та його теорію громадянського виховання] / Валентина Сорока // Освіта України. – 2019. – 18 лют. (№ 7). – С. 14–15.
 2. Субтельна, Г. Ґ. Кершентштайнер: проблеми становлення професійної освіти та ідеї державно‑громадянського виховання / Галина Субтельна // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2001. – № 4. – С. 204–214. – Бібліогр.: 4 назви.
 3. Токарєва, Т. Виховання громадянина в педагогічній спадщині Георга Кершенштейнера / Тетяна Токарєва // Наук. зап. Серія: Педагогічні науки : [зб. наук. пр.] / Кіровогр. держ. пед. ун‑т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2003. – Вип. 49, ч. 2. – С. 126–130. – Бібліогр.: 5 назв.
 4. Токарєва, Т. Проблема естетичного виховання молоді в педагогічній спадщині Г.Кершенштейнера та В. О. Сухомлинського / Тетяна Токарєва // Там само. – Вип. 52, ч. 1. – С. 237–241. – Бібліогр.: 9 назв.
 5. ¹ТокарєваТ. Проблеми освіти в реформаторській педагогіці Німеччини на початку ХХ століття / Тетяна Токарєва // Там само. – Кіровоград, 2004. – Вип. 58. – С. 268–274. – Бібліогр.: 4 назви.
 6. ¹Токарєва, Т. Реформаторська діяльність Георга Кершенштейнера в кінці ХІХ – на початку ХХ століття / Тетяна Токарєва // Там само. – Кіровоград, 2001. – Вип. 38. – С. 151–160. – Бібліогр.: 9 назв.
 7. ¹Токарєва, Т. Реформаторська педагогіка та можливості її використання в сучасних умовах / Тетяна Токарєва // Там само. – Кіровоград, 2002. – Вип. 41. – С. 152–155. – Бібліогр.: 11 назв.
 8. Токарєва, Т. Роль педагогічної спадщини Георга Кершенштейнера у розвитку української педагогічної думки / Тетяна Токарєва //Роль освіти для економічного, соціального та культурного розвитку : зб. наук. пр. / Кіровогр. держ. пед. ун‑т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2003. – С. 129–133. – Бібліогр.: 6 назв.
 9. Токарєва, Т. С. Педагогічна діяльність та педагогічна спадщина Георга Кершенштейнера (1854–1932): автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Токарєва Тетяна Станіславівна ; Криворіз. держ. пед. ун‑т. – Кривий Ріг : [б. в.], 2002. – 20 с.
 10. ¹Те саме: дис. … канд. пед. наук : [спец.] 00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Токарєва Тетяна Станіславівна ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : [б. в.], 2002. – 188 с.
 11. ²Тягур, В. М. Використання ідей Г. Кершенштейнера в розвитку особистості учнів сучасної школи / Тягур В. М. //Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін‑ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – Т. 11 : Психологія особистості. Психологічна допомога особистості, вип. 13. – С. 304–314. – Бібліогр.: 12 назв.
 12. Чопик, Ю. С. Зарубіжна реформаторська педагогіка в оцінках українських науковців (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» /Чопик Юрій Степанович ; Хмельн. гуманітар.‑пед. акад. – Хмельницький : [б. в.], – 20 с.
 13. Чопик, Ю. Зарубіжна реформаторська педагогіка в оцінках українських науковців другої половини ХХ – початку ХХІ століття : [монографія] /Юрій Чопик, Інна Стражнікова ; МОН України, Прикарп. нац. ун‑т ім. Василя Стефаника. – Івано‑Франківськ : НАІР, 2017. – 263 с. – Про Георга Кершенштейнера: с. 42, 44, 46, 61, 70, 81–84, 86, 87, 89–91, 137, 159, 160, 166, 171, 174, 181, 187, 189.
 14. Шевченко, П. Проблеми трудового навчання і виховання в педагогічній спадщині Г. Кершенштейнера / Павло Шевченко // Рідна шк. – 2004.– № 6. – С. 61–63. – Бібліогр.: 6 назв.
 15. Шульц,Г. Школьная реформа социал‑демократии / Генрих Шульц ; пер. с нем. Н. Олигер. – Петроград : Лит.‑изд. отд. Комиссариата нар. просвещения, 1918. – 227 с. – О Георге Кершенштейнере: c. 50–51, 122, 127–133.
 16. Ярмаченко,М. Кершенштейнер Георг / М. Ярмаченко // Педагогічний словник / за ред. Ярмаченка М. Д. ; АПН України, Ін‑т педагогіки. – Київ, 2001. – С. 244.
 17. ³Behrend, F. Georg Kerschensteiner zum Gedächtnis / Felix Behrend // Deutsches Philologen‑Blatt. –– Jg. 40, heft 4. – S. 37–38.
 18. ³Deissinger, T. Kerschensteiner und die deutsche Berufsschule im Lichte der Berufserziehungsgeschichte des englischsprachigen Kulturraums / Thomas Deissinger // Berufliche Bildung zwischen politischem Reformdruck und pädagogischem Diskurs : Festschrift zum 60. Geburtstag von Manfred Eckert / ed.: Bettina Siecke, Dietmar Heisler. – Paderborn, 2011. – S. 368–382.
 19. ³Dozler, W. Die Münchener Berufsschulen – Georg Kerschensteiners Monumentalwerk / W. Dozler // Die Arbeitsschule. – 1924. – Jg. 38, heft 5. – S. 231–235.
 20. ³Fischer, A. Georg Kerschensteiner / Aloys Fischer // Die Arbeitsschule. – 1924. – Jg. 38, heft 5. – S. 209–215.
 21. ³Fischer, A. Zum Gedächtnis Georg Kerschensteiners / Aloys Fischer // Die Arbeitsschule. – 1932. – Jg. 46, heft 2. – S. 45–5
 22. ³ Georg Kerschensteiner : zu seinem 70. Geburtstage am 29. Juli 1924 / Froebe // Die Mittelschule. – 1924. – Jg. 38, heft 31. – S. 294–296.
 23. GajdaJ. Pedagogika kultury w zarysie / Janusz Gajda / Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP. – [Kraków] : Impuls, [2006]. – 318 s. – Z treści: Myśl pedagogiczna Georga Kerschensteinera i jego podstawowy aksjomat procesu kształcenia.– S. 34–38.
 24. ³Giese, G. Schöpferische Erziehung: Georg Kerschensteiner zum 75. Geburtstag am 29. Juli 1929 / Gerhardt Giese // Die Mittelschule. – 1929. –  43, heft 26/27. – S. 404–405.
 25. Gonon, P. The Quest for Modern Vocational Education– Georg Kerschensteiner between Dewey, Weber and Simmel / Philipp Gonon. – Bern : Peter Lang, 2009. – 278 p.
 26. ³Johannsen, H. Zum Begriff der “pädagogischen Arbeit” bei Georg Kerschensteiner / Hermann Johannsen // Die Arbeitsschule. – 1924. – Jg. 38, heft 5. – S. 215–219.
 27. ³Kesseler, K. Georg Kerschensteiner als Pädagoge / Kurt Kesseler // Deutsches Philologen‑Blatt. –– Jg. 32, heft 20. – S. 245–247.
 28. ³Kesseler, K. Georg Kerschensteiner und das Problem der Bildung: zu seinem 75. Geburtstage am 29. Juli 1929 / Kurt Kesseler // Deutsches Philologen‑Blatt. – – Jg. 37, heft 30/31. – S. 441–443.
 29. Krebs, M. Georg Kerschensteiner im internationalen pädagogischen Diskurs zu Beginn desJahrhunderts / Markus Krebs. – Bad Heilbrunn : Julius Klinkhardt, 2004. – 131 S.
 30. ³Müßler, Charakterbegriff und Charaktererziehung : ein neues Buch von Georg Kerschensteiner / F. Müßler // Die Lehrerin. – 1912. – Jg. 29, heft 9. – S. 65–67.
 31. ³Reichwein, K. Doktor Georg Kerschensteiners Beitrag zur Entwicklung der naturkundlichen Unterrichtsmethode / K. Reichwein // Evangelisches Schulblatt. – 1904. – Bd. 48, [heft 7/8] (Juli – Aug.). – S. 334–33
 32. ³Rosin,H. Georg Kerschensteiner im Reichstage / Hermann Rosin // Die Deutsche Schule. – 1932. –  36, heft 8. – S. 374–387.
 33. Röhrs, H. Georg Kerschenschteiner [Electronic resource] / Hermann Röhrs // Prospects: the quarterly review of comparative education / UNESCO, International Bureau of Education. – Text data.– Paris, 1993. – Vol. 23, № 3/4. – P. 807–822. – Mode of access: http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/kerschee.PDF (date of appeal: 25.02.2019). – Title from the screen.
 34. ³Saupe, E. Georg Kerschensteiner / E. Saupe // Pädagogische Berichte. – – Jg. 2, heft 3. – S. 127–129.
 35. Simons, D. Georg Kerschensteiner: His Thought and its Relevance TodayDiane Simons. – London: Routledge, 2016. – 158 
 36. ³Stiehler, G. Georg Kerschensteiners “Deutsche Schulerziehung in Krieg und Frieden” / Georg Stiehler // Die Arbeitsschule. – 1918. – Jg. 32, heft 1. – S. 24–29.
 37. ³Stiehler, G. Kerschensteiners Grundlegende Gedanken über Krieg und Erziehung / Georg Stiehler // Die Arbeitsschule. – 1915. – Jg. 29, heft 9. – S. 311–317.
 38. Zilliken, F. Über Georg Kerschensteiner und den Begriff der Arbeitsschule: Ein historischer Abriss der Entwicklung des Schulwesens / Fabian Zilliken. – Norderstedt : GRIN Verlag, 2010. – 32 S.

 

З цими виданнями можете ознайомитись
у Державній науково‑педагогічній бібліотеці України імені В.
 О. Сухомлинського

¹Праці з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

²Праці з фонду Бібліотеки імені А. Ф. Залевської Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України

³Праці з цифрової бібліотеки Німеччини

Праці з онлайн-бібліотеки Google Книги

З працями, доступними в Інтернет‑мережі, можете ознайомитись онлайн за гіперпосиланнями


Анонси та оголошення

26.03.2023

flowers9

Щиро вітаємо

ГОРШКОВУ НАТАЛІЮ ВОЛОДИМИРІВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родини, серед друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України

Л. Д. Березівська

18.03.2023

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у роботі круглого столу «Сучасні технології візуалізації колекцій цифрових освітніх ресурсів (до Всеукраїнського фестивалю науки). Захід відбудеться 17 травня 2023 р. у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського НАПН України у змішаному форматі.

Інформаційний лист

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали