НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Публікації про життя та діяльність Г. Кершенштейнера

 1. Абашкіна, Н. В. Принципи розвитку професійної освіти в Німеччині : [монографія] / Н. В. Абашкіна ; АПН України, Ін‑т педагогіки і психології проф. освіти. – Київ : Вища шк., 1998. – 207 с. – Із змісту: Розд. 1 : Становлення провідних принципів професійної освіти в Німеччині (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.). – С. 6–52.
 2. АбашкінаН.В. Професійна підготовка вихованців у навчальних закладах А. Макаренка і Г. Кершенштейнера / Н. В. Абашкіна // Педагогіка і психологія. – 1998. – №  – С. 194–197.
 3. Антология педагогической мысли: в 3 т. Т. 1. Прогрессивная зарубежная педагогическая мысль о трудовом воспитании и профессиональной подготовке / сост.: К. И. Салимова, Г. Б. Корнетов. – М. : Высш. шк., 1988. – 447 с. – О Георге Кершенштейнере: с. 43–45.
 4. Беленцов, С. И. Реформирование народной школы в трудах немецкого педагога Георга Кершенштейнера [Электронный ресурс] / С. И. Беленцов // Проблемы соврем. образования : электрон. журн. – Текстовые данные. – 2017. – № 1. – С. 73–79. – Библиогр.: 10 назв. – Режим доступа: http://pmedu.ru/images/pso2017-1/73-79.pdf (дата обращения: 11.02.2019). – Загл. с экрана.
 5. Васькович, Г. Кершенштайнер і українська педагогіка [Рукопис] = Kerschenschteiner und die ukrainische Pädagogik : темат. частина габілітац. пр. на тему: «Вплив Кершенштайнера на українську педагогічну думку та його значення для української педагогічної проблематики» / Григорій Васькович ; Укр. вільний ун-т. – Мюнхен, 1970. – 172 с. – (Серія: Скрипти ; ч. 36).
 6. Васькович,Г. Шкільництво в Україні (1905–1920 рр.) / Григорій Васькович ; з супровід. словом Анатолія Алексюка ; Укр. Вільний Ун‑т. – Київ ; [Тернопіль : Мандрівець], 1996. – 359 с. – (Серія: Габілітації ; ч. 2). – Із змісту: Дослідження можливостей впливу Кершенштайнера на українську педагогічну думку. – С. 124–203.
 7. Волкова, Н. П. Педагогіка: посіб. [для студентів вищ. навч. закл.] / Н. П. Волкова. – Київ : Академія, 2002. – 575 с. – (Альма‑матер). – Із змісту: Теорія «громадського виховання» і «трудової школи». – С. 566–568.

Те саме : навч. посіб. [для студентів вищ. навч. закл.] / Н. П. Волкова. – 2‑ге вид., перероб., допов. – Київ : Академвидав, 2007. – 615 с. – (Альма‑матер). – Із змісту: Теорії «громадського виховання» і «трудової школи». – С. 595–597.

Те саме. – 4-те вид., стер. – Київ : Академвидав, 2012. – 615 с. – (Альма‑матер). – Із змісту: Теорії «громадського виховання» і «трудової школи». – С. 595–597.

 1. Гергет, А. Педагогическая мысль в Германии / А. Гергет ; [пер. с нем. А. Г. Готалова‑Готлиба и С. Л. Рубинштейна] // Современные педагогические течения / А. Гергет, А. Готалов‑Готлиб. – [Херсон], 1925. – С. 1–130.
 2. Готалов-Готлиб, А. Современные педагогические течения в социологическом освещении / А. Готалов‑Готлиб // Там же. – С. 131–249. – О Георге Кершенштейнере: с. 174–177, 183, 187–189.
 3. Гессен, С. И. Основы педагогики : введение в прикладную философию / С. И. Гессен. – Берлин : Слово, 1923. – 419 с. – О Георге Кершенштейнере: с. 118, 125, 126, 135, 203, 205, 285.
 4. То же: учеб. пособие для вузов / С. И. Гессен. – М. : Школа‑Пресс, 1995. – 447 с. – О Георге Кершенштейнере: с. 130, 138, 139, 149, 224, 227, 304.
 5. Готалов-Готліб, А. Г. Нові школи в Німеччині : (з особистих спостережень) / А. Г. Готалов‑Готліб. – [Одеса]: Держ. вид‑во України, 1927. – 172 с. – Про Георга Кершенштейнера: с. 5, 23, 25.
 6. Дахин, А.Н. Проектное обучение: от истории к инновации [Электронный ресурс] / А. Н. Дахин // Педагогический профессионализм в образовании : сб. науч. тр. XII Междунар. науч.‑практ. конф. (Новосибирск, 18–19 февр. 2016 г.) : в 3 ч. / под ред. Е. В. Андриенко ; Новосиб. гос. пед. ун‑т. – Текстовые данные. – Новосибирск, 2016. – Ч. 2. – С. 28–35. – Библиогр.: 10 назв. – Режим доступа: http://cppe.nspu.ru/file.php/1/chast_2.pdf#page=28 (дата обращения: 15.04.2019). – Загл. с экрана.
 7. Дерев’янко,О. С. Концепція впровадження дуальної системи навчання в Україні [Електронний ресурс] / Дерев’янко О. С., Солтик В. О., Колесник М. Ю. // Monografia pokonferencyjna. Science, Research, Development #12. Pedagogy #2, Belgrade (Serbia), 29.12.2018 – 30.12.2018. – Текст. дані. – Warszawa, 2018. – С. 55–59. – Бібліогр.: 6 назв. – Режим доступу: http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/84_32.pdf (дата звернення: 20.04.2019). – Назва з екрана.
 8. Джуринский,АН. История педагогики : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по пед. специальностям / А. Н. Джуринский. – М. : Владос, 1999. – 431 с. – О Георге Кершенштейнере: с. 319, 325.
 9. Журавльова, С. Соціоорієнтована модель виховання особистості Георга Кершенштейнера в освітніх реформах Німеччини (початок XXст.) / Сніжана Журавльова // Рідна шк. – – № 3. – С. 77–80. – Бібліогр.: 8 назв.
 10. Зайченко, І. В. Історія педагогіки: у 2 кн. Кн. 1. Історія зарубіжної педагогіки : навч. посіб. [для студентів вищ. навч. закл.] / І. В. Зайченко ; М‑во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2010. – 621 с. – Із змісту: Теорія «трудової школи» і «громадянського виховання». – С. 505–507.
 11. ¹Зеленов, Є. А. Г. Кершенштейнер про громадянське виховання учнівської молоді / Є. А. Зеленов // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : зб. наук. пр. / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2012. – Вип. 2. – С. 50–57. – Бібліогр.: 2 назви.
 12. История педагогики и образования: от зарождения воспитания в первобыт. о‑ве до конца ХХ в. : учеб. пособие для пед. учеб. заведений / под ред. А. И. Пискунова. – 2‑е изд., испр. и доп. – М. : Сфера, 2001. – 510 с. – Из содерж.: Гл. 12 : Зарубежная школа и педагогика в конце ХІХ – начале ХХ в. – С. 374–398.
 13. Історія педагогіки: навч. посіб. для пед. ін‑тів / [за ред. М. С. Гриценка]. – Київ : Вища шк., 1973. – 447 с. – Із змісту: Теорія «громадянського виховання» і «трудової» школи. – С. 99–101.
 14. Караманов, О. В. Розвиток реформаторських ідей освіти і виховання у Cхідній Галичині в першій третині ХХ ст. : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Караманов Олексій Владиславович ; Прикарп. нац. ун‑т ім. Василя Стефаника. – Івано‑Франківськ : [б. в.], 2004. – 20 с.
 15. Георг Кершенштейнер [Електронний ресурс] : [біогр. інформація] // Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Текст. дані. – [2019]. – Режим доступу: https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Kerschensteiner (дата звернення: 11.05.2019). – Бібліогр. творів Г. Кершенштейнера. – Бібліогр. праць про нього. – Веб‑посилання. – Текст нім.
 16. Кершенштейнер, Кершенштайнер (Kerschensteiner) Георг // Педагогический энциклопедический словарь / [гл. ред. Б. М. Бим–Бад]. – М., 2003. – С. 365.
 17. Трудовая школа // Там же. – С. 292.
 18. То же // Большая советская энциклопедия: [в 50 т.] / гл. ред. Б. А. Введенский. – 2‑е изд. – [М., 1956]. – Т. 43. – С. 327–328.
 19. Кершенштейнер (Кершенштайнер; Kerschensteiner) Георг // Українська радянська енциклопедія : [у 12 т.] – Вид. 2‑ге. – Київ, 1980. – Т. 5. – С. 106.
 20. Трудова школа // Там само. – Київ, 1984. – Т. 11, кн. 1. – С. 369.
 21. Те саме // Там само : [у 18 т.]. – Київ, [1963]. – Т. 14. – С. 569.
 22. Георг Кершенштейнер (1854–1932) [Электронный ресурс] // История образования и педагогической мысли за рубежом и в России: учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / под ред. З. И. Васильевой. – Текстовые данные. – 3‑е изд., стер. – М., 2006. – С. 328–330. – Режим доступа: http://padaread.com/?book=108234&pg=329 (дата обращения: 20.04.2019). – Загл. с экрана.
 23. Клим,М. І. Особливості змісту сімейного виховання у педагогічній спадщині Г. Кершенштайнера / М. І. Клим // Вісн. Луган. нац. ун‑ту ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки : [зб. наук. пр.]. – [Луганськ], 2011. – № 20 : За матеріалами V Міжнародної науково‑практичної конференції «Ціннісні пріоритети освіти: виклики ХХI століття», ч. 4. – С. 250–258. – Бібліогр.: 11 назв.
 24. Клим, М. І. Сімейне виховання в педагогічній думці Німеччини (1895–1933 рр.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Клим Мар’яна Ігорівна ; Дрогоб. держ. пед. ун‑т ім. Івана Франка. – Дрогобич : [б. в.],– 20 с.
 25. КнязевК.Е. Научные предпосылки появления рисуночных методик: исторический экскурс [Электронный ресурс] / К. Е. Князев // Вестн. Моск. гор. пед. ун‑та. Сер. «Педагогика и психология». – Текстовые данные. – М., 2015. – № 1. – С. 79–85. – Библиогр.: 23 назв. – Режим доступа: https://www.mgpu.ru/uploads/adv_documents/2841/1485949379-VestnikPedagogikaIPsihologiya1(31)2015.Pdf#page=79 (дата обращения: 04.2019). – Загл. с экрана.
 26. Ковальчук, Г. П. Г. Кершенштейнер про роль продуктивної праці у вихованні особистості школяра / Ковальчук Г. П. //Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. / Кам’янець‑Поділ. нац. ун‑т ім. Івана Огієнка, Ін‑т педагогіки НАПН України. – Кам’янець‑Подільський, 2011. – Вип. 9. – С. 52–57. – Бібліогр.: 5 назв.
 27. Ковальчук,Г. П. Трудове виховання школярів у загальноосвітніх закладах України в першій третині ХХ століття : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Ковальчук Геннадій Петрович ; Ін‑т педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], – 20 с.
 28. ¹Козак, Т. Б. Становлення та розвиток початкової професійної освіти в Німеччнині: історико‑педагогічний аналіз / Козак Т. Б. // Молодий вчений. – 2017. – № 4. – С. 372–377. – Бібліогр.: 10 назв.
 29. Константинов, М. О. Історія педагогіки : підруч. для педвузів / М. О. Константинов, Є. М. Мединський, М. Ф. Шабаєва ; АПН РРФСР. – Київ : Рад. шк., 1958. – 447 с. – Із змісту: Педагогіка «громадянського виховання» і трудової школи. – С. 132–134.
 30. КонстантиновН.А. История педагогики : [учеб. для студентов пед. ин‑тов] / Н. А. Константинов, Е. Н. Медынский, М. Ф. Шабаева. – Изд. 5‑е, доп. и перераб. – М. : Просвещение, 1982. – 447 с. – Из содерж.: Педагогика «гражданского воспитания» и «трудовой школы». – С. 119–121.
 31. Корнетов, Г. Б. Трудовая школа Георга Кершенштейнера / Григорий Борисович Корнетов // Шк. технологии. – 2012. – № 2. – С. 102–108. – Библиогр. в подстроч. примеч.
 32. Котляренко, М. Ручна праця в школі / М. Котляренко // Вільна укр. шк. – 1918/19 шк. р. – Р. 2, № 1. – С. 8–12. – Продовж. в наступ. номерах.
 33. Кочубей, Т. Реформаторський рух в педагогіці Німеччини кінця XIX– початку ХХ століття / Тетяна Кочубей, Ольга Штик // Історико‑педагогічний альманах / НАПН України, Уман. держ. пед. ун‑т ім. Павла Тичини, Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Умань, 2012. – Вип. 2. – С. 40–43. – Бібліогр.: 9 назв.
 34. КоцюбинськийО.Б. Організація навчально‑виховного процесу на засадах реформаторської педагогіки у школах Німеччини першої третини ХХ століття : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Коцюбинський Олег Богданович ; Дрогоб. держ. пед. ун‑т ім. Івана Франка. – Дрогобич : [б. в.], – 20 с.
 35. Кравець, В. Зарубіжна школа і педагогіка ХХ століття : навч. посіб. для студентів пед. навч. закл. / В. Кравець. – Тернопіль : [б. в.], 1996. – 289 с. – Із змісту: Теорія «трудової школи» і «громадянського виховання». – С. 50–60.
 36. Куркіна,С. В. Проблеми виховання особистості і колективу в реформаторській педагогіці (кінець XIX – перша третина ХХ століття) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Куркіна Сніжана Віталіївна ; Ін‑т вищ. освіти АПН України. – Київ : [б. в.], – 20 с.
 37. Лаврусевич, Н. О. Вплив зарубіжної реформаторської педагогіки на розвиток вітчизняної педагогічної думки в 20‑х роках ХХ століття / Лаврусевич Надія Олексіївна, Поліщук Світлана Вікторівна ; Кам’янець‑Поділ. нац. ун‑т ім.Івана Огієнка. – Кам’янець‑Подільський : [Рута], 2014. – 167 с. – Про Георга Кершенштейнера: с. 5, 25, 37, 69–70, 84, 101, 155.
 38. Лай, В. А. Школа действия : реформа шк. сообразно требованиям природы и культуры / В. А. Лай; авториз. пер. с нем. [Е. Пашуканиса]. – СПб. : Изд‑во газ. «Школа и Жизнь»,  – 213, V с. – Из содерж.: Кершенштейнер. – С. 33–42.
 39. Левитин, С. Новейшие общественно‑педагогические течения на Западе / С. Левитин // Русская шк. – 1913. – № 10 (окт.). – С. 54–69 (IОтдел) ; № 11 (нояб.). – С. 62–78 (I Отдел) ; № 12 (дек.). – С. 79–102 (I Отдел).
 40. ЛевитинС.А. Трудовая школа. Т. 1. Теория и принципы / С. А. Левитин. – 2‑е изд. – М. : Лит.‑изд. отд. Нар. комиссариата по просвещению, 1919. – 140, IV c. – (Теория и практика единой трудовой школы ; вып. 1). – Из содерж: Трудовая школа и её представители в Европе. – С. 66–140.
 41. Левитин,С. А. Трудовая школа – школа будущего. Т. 1 / С. А. Левитин. – М. : Книгоизд‑во «Практические знания», 1916. – XIII, 170 с. – (Социальные проблемы воспитания и народного просвещения). – Из содерж: Трудовая школа и её представители в Европе. – С. 73–170.
 42. Левицкая, М. Единая школа : (докл. Кершенштейнера на съезде общегерм. учит. союза) / М. Левицкая // Вестн. воспитания. – 1915. – № 4 (апр.). – С. 213–229.
 43. Лях, Г. Р. Становлення та розвиток ідеї трудової школи в історії педагогіки / Г. Р. Лях, М. В. Карелін // Пед. науки: теорія, історія, інновац. технології. – 2014. – № 1. – С. 77–86. – Бібліогр.: 12 назв.
 44. Мадзігон, В. М. Трудова школа / В. М. Мадзігон // Енциклопедія освіти / голов. ред. В. Г. Кремень ; АПН України. – Київ, 2008. – С. 915–917.
 45. Ярмаченко, М. Д. Кершенштейнер (Кершенштайнер) Георг / М. Д. Ярмаченко // Там само. – С. 384.
 46. Мазур, Л. О. Ідеї громадянського виховання Георга Кершенштейнера [Электронный ресурс] / Мазур Л. О. ; Харків. нац. ун‑т ім. В. Н. Каразіна // Publishing house Education and Science s.r.o. Архив научных публикаций. Ru : [сайт] : арх. конф. : конф. 2008 г. : Наука и образование без границ – 2008 : педагогика. – Текстовые данные. – Прага, 2008. – Режим доступа: http://www.rusnauka.com/34_NOBG_2008/Pedagogica/37970.doc.htm (дата обращения: 12.02.19). – Загл. с экрана.
 47. МазуренкоС.Г. Трудова спрямованість навчання в загальноосвітніх школах України (1920–1937 рр.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Мазуренко Світлана Григорівна ; Ін‑т педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], – 19 с.
 48. ¹Малько, А. О. Розвиток теорії і практики соціальної педагогіки Г. Кершенштайнером / Малько А. О. //Педагогіка, психологія та мед.‑біол. проблеми фіз. виховання і спорту. – 2002. – № 19. – С. 49–57. – Бібліогр.: 3 назви.
 49. Маринович, О. Педагогіка «громадського виховання» та «трудової школи» Г. Кершенштейнера / Ольга Маринович // Формування особистості в освітньо‑виховному середовищі навчального закладу: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / Житомир. держ. ун‑т ім. Івана Франка ; [за заг. ред. Н.М. Мирончук]. – Житомир, 2014. – С. 237–240. – Бібліогр.: 9 назв.
 50. Медведева,Е. Б. Музейная педагогика Германии в прошлом и настоящем [Электронный ресурс] / Е. Б. Медведева // Музейная педагогика за рубежом : работа музеев с детской аудиторией / [сост. и ред. М. Ю. Юхневич]. – Текстовые данные. – М., 1997. – С. 45–64. – Библиогр.: 64 назв. – Режим доступа: http://docplayer.ru/26059374-Muzeynaya-pedagogika-za-rubezhom.html (дата обращения: 25.03.2019). – Загл. с экрана.
 51. ¹Москаленко, О. Вплив філантропізму на розвиток ідей гармонійного виховання в педагогіці кінця ХІХ – початку ХХ століття / Олена Москаленко // Наук. зап. Серія: Педагогічні науки : [зб. наук. пр.] / Кіровогр. держ. пед. ун‑т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2011. – Вип. 101. – С. 188–196. – Бібліогр.: 6 назв.
 52. Музыченко, А. Ф. Современные педагогические течения в Западной Европе и Америке / А. Ф. Музыченко // Современные педагогические течения / П. Ф. Каптерев, А. Ф. Музыченко. – М., [1913]. – С. 105–219. – Из содерж.: Примирительное неоидеалистическое направление и сущность трудовой школы. – С. 191–197.
 53. Новгородський, Р. Г. Проблема соціалізації шкільної молоді в педагогічній спадщині Г.Кершенштейнера / Новгородський Р. Г. // Наук. зап. Психолого‑педагогічні науки / Ніжин. держ. ун‑т ім. Миколи Гоголя. – 2006. – № – С. 140–143. – Бібліогр.: 7 назв.
 54. ¹Осьмук, Н. Г. Ідеї реформаторської педагогіки в дослідженнях українських освітніх діячів 20‑х – початку 30‑х рр. ХХ століття: автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Осьмук Наталія Григорівна ; Сум. держ. пед. ун‑т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [б. в.], – 20 с.
 55. Очерки истории школы и педагогики за рубежом (1917–1939) / под ред. К. И. Салимовой, Б. М. Бим‑Бада ; АПН СССР, НИИ общ. педагогики. – М. : Педагогика, 1982. – 160 с. – О Георге Кершенштейнере: с. 24, 34, 56, 63, 65, 72, 92, 94, 98, 103, 110, 126.
 56. Очерки истории школы и педагогики за рубежом: [эксперим. учеб. пособие : в 2 ч.]. Ч. 2 (XVIII–XX вв.) / К. И. Салимова, В. Г. Безрогов, Б. М. Бим‑Бад [и др.] ; АПН СССР, НИИ общ. педагогики. – М. : [АПН СССР], 1989. – 264 с. – Из содерж.: Социальная педагогика Г. Киршенштейнера [Кершенштейнера] и П. Наторпа. – С. 173–179.
 57. ¹ПетроваТ.М. Гуманізація навчально‑виховного процесу у «реформаторській» педагогіці кінця XIX – початку ХХ століття : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Петрова Тетяна Михайлівна ; Харків. держ. пед. ун‑т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.],  – 17 с.
 58. ¹Перетятько, О. В. Ідеї реформаторської педагогіки в діяльності приватних початкових та середніх шкіл Харківської губернії (1890–1917 рр.): автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Перетятько Олена Валеріївна ; Харків. держ. пед. ун‑т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], – 17 с.
 59. Петренко, М. В. Теоретичні засади формування у старшокласників професійних ідеалів / М. В. Петренко //Теоретико‑методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін‑т проблем виховання. – Кіровоград, 2014. – Вип. 18, кн. 2. – С. 135–142. – Бібліогр.: 11 назв.
 60. Пискунов, А. И. Кершенштейнер, Кершенштайнер (Kerschensteiner), Георг / А. И. Пискунов // Российская педагогическая энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. В. В. Давыдов. – М., 1993. – Т. 1. – С. 428.
 61. Котряхов, Н. В. Трудовая школа / Н. В. Котряхов // Там же. – М., 1999. – Т. 2. – С. 447–449.
 62. Пискунов, А. И. Кершенштейнер (Kerschensteiner) Георг / А. И. Пискунов // Большая советская энциклопедия : [в30 т. ] / гл. ред. А. М. Прохоров. – 3‑е изд. – М., 1973. – Т. 12. – С. 66.
 63. Пискунов, А. И. Трудовая школа / А. И. Пискунов // Там же. – М., 1977. – Т. 26. – С. 267–268.
 64. Пискунов, А. И. Кершенштейнер (Kerschensteiner), Георг / А. И. Пискунов // Педагогическая энциклопедия : [в 4 т.] / гл. ред. И. А. Каиров. – М., 1965. – Т. 2. – Стб. 374–375.
 65. Пискунов, А. И. Трудовая школа / А. И. Пискунов // Там же. – М., 1968. – Т. 4. – Стб. 305–308.
 66. Пискунов, А. И. Проблемы трудового обучения и воспитания в немецкой педагогике XVIII – начала XXв. / А. И. Пискунов ; АПН СССР. – М. : Педагогика, 1976. – 296 с.

Из содерж.: Гл. 6 : Профессионализм: Трудовая школа как средство «гражданского воспитания» и подготовки к профессиональной деятельности. – С. 221–225 ; Трудовая школа в понимании Кершенштейнера. – С. 225–233 ; Реформа народной школы (Werktagsvolksschule) в г. Мюнхене в духе идей Кершенштейнера. – С. 233–247 ; Мюнхенские дополнительные школы – школы обязательной профессиональной подготовки для детей трудящихся. – С. 247–254 ; Практическая деятельность мюнхенских дополнительных школ. – С. 254–264.

 1. Пискунов, А. И. Теория и практика трудовой школы в Германии (до Веймарской республики) / А. И. Пискунов ; АПН РСФСР, Ин‑т теории и истории педагогики. – М. : АПН РСФСР, 1963. – 359 с.

Из содерж.: Гл. 5 : Профессионализм: Трудовая школа как средство «гражданского воспитания» и подготовки к профессиональной деятельности. – С. 202–208 ; Трудовая школа в понимании Кершенштейнера. – С. 208–219 ; Реформа народной школы (Werktagsvolksschule) в Мюнхене в духе идей Кершенштейнера. – С. 219–238 ; Мюнхенские дополнительные школы – школы обязательной профессиональной подготовки для детей трудящихся. – С. 238–266 ; [О роли Г. Кершенштейнера в немецкой реформаторской педагогике первых десятилетий ХХ в.]. – С. 266–269.

 1. Поліщук, С. В. Вплив зарубіжної реформаторської педагогіки на розвиток вітчизняної педагогічної думки в 20‑х роках ХХ століття : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Поліщук Світлана Вікторівна ; Луган. нац. ун‑т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : [б. в.],– 20 с.
 2. Радул, О. С. Проблема розвитку дитячої активності і творчості у вітчизняних освітніх документах першої третини ХХ століття / О. С. Радул // Нариси з історії педагогічної думки (перша третина ХХ століття) / [за ред. О. С. Радул]. – [Кіровоград, 2015]. – С. 7–37. – Про Георга Кершенштейнера: с. 9, 12, 34.
 3. Рацул, А. Б. Історія зарубіжної педагогіки : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / А. Б. Рацул, О. С. Радул, О. А. Рацул ; М‑во освіти і науки України. – Кіровоград : [б. в.], 2008. – 350 с. – Із змісту: Теорія «громадського виховання» і «трудової школи». – С. 113–114.
 4. Родников, В. Огляд літератури по питаннях трудової школи / В. Родников // Вільна укр. шк. – 1918/19 шк. р. – Р. 2, № 8/9. – С. 183–185 (Бібліографія).
 5. Ростовцев, Н. Н. История методов обучения рисованию : зарубеж. шк. рисунка : учеб. пособие для студентов пед. ин‑тов по специальности № 2109 «Черчение, рисование и труд» / Н. Н. Ростовцев. – М. : Просвещение, 1981. –191 с. : ил. – О Георге Кершенштейнере: с. 162–163.
 6. РумянцевН. Социально‑гражданское воспитание с психологической точки зрения / Н. Румянцев //Вестн. воспитания. – 1916. – Г. 27, № 7 (окт.). – С. 1–43 ; № 8 (нояб.). – С. 1–40.
 7. Русова, С. Єдина діяльна (трудова) школа / [Софія Русова] // Вибрані педагогічні твори : у 2 кн. / Софія Русова ; [за ред. Є. І. Коваленко]. – Київ, 1997. – Кн. 2. – С. 105–133. – Друк. за вид. 1923 р.
 8. Русова, С. Ідейні підвалини школи / С. Русова // Світло. – 1913. – Кн. 8. – С. 33–38.

Те саме // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина XIX – XX ст.) : хрестоматія / [упоряд.: Л. Д. Березівська та ін. ; наук. ред. О. В. Сухомлинська]. – Київ, 2003. – С. 150–153.

 1. Русова, С. Сучасні течії в новій педагогіці / [Софія Русова] // Вибрані педагогічні твори : у 4 кн. / Софія Русова ; [за заг. ред. Є. І. Коваленко]. – Чернігів, 2009. – Кн. 4. – С. 5–77. – Друк. за вид.: Шлях виховання й навчання. 1932. Кн. 1/4.
 2. Савшак, Т. Методологічний аспект розвитку методики навчання історії в українських школах Галичини у другій половині XІX– першій третині ХХ ст. / Тарас Савшак // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр. / Криворіз. держ. пед. ун‑т. – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 13. – С. 339–343. – Бібліогр.: 11 назв.
 3. Сало, В. Ідея політехнічної освіти у педагогічній спадщині Г. Кершенштейнера [Електронний ресурс] / Вікторія Сало // Дидаскал / Полтав. нац. пед. ун‑т ім. В. Г. Короленка. – Текст. дані. – Полтава, – № 14. – С. 181–184. – Бібліогр.: 5 назв. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7064 (дата звернення: 20.04.2019). – Назва з екрана.
 4. Скільський, Д. Історія зарубіжної педагогіки : посібник / Дмитро Скільський. – Київ : Смолоскип, 2011. – 374 с. – (Серія «Пролегомени»). – Про Георга Кершенштейнера: с. 291–294, 316, 318.
 5. Соколов, П. История педагогических систем / П. Соколов. – СПб. : Изд. О. В. Богдановой, 1913. – IV, 615 с. – Из содерж.: Заключение : Отражение педагогических идей прошлого в педагогической мысли настоящего. – С. 564–605.

То же. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Петроград : Изд. В. С. Клестова, 1916. – ІІ, 708 с. – Из содерж.: Заключение : Отражение педагогических идей прошлого в педагогической мысли настоящего. Идеи индивидуальности и социальности в педагогии настоящего. – С. 638–696.

 1. Сорока, В. Відчувати, думати, діяти як громадянин : [про Г. Кершенштейнера та його теорію громадянського виховання] / Валентина Сорока // Освіта України. – 2019. – 18 лют. (№ 7). – С. 14–15.
 2. Субтельна, Г. Ґ. Кершентштайнер: проблеми становлення професійної освіти та ідеї державно‑громадянського виховання / Галина Субтельна // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2001. – № 4. – С. 204–214. – Бібліогр.: 4 назви.
 3. Токарєва, Т. Виховання громадянина в педагогічній спадщині Георга Кершенштейнера / Тетяна Токарєва // Наук. зап. Серія: Педагогічні науки : [зб. наук. пр.] / Кіровогр. держ. пед. ун‑т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2003. – Вип. 49, ч. 2. – С. 126–130. – Бібліогр.: 5 назв.
 4. Токарєва, Т. Проблема естетичного виховання молоді в педагогічній спадщині Г.Кершенштейнера та В. О. Сухомлинського / Тетяна Токарєва // Там само. – Вип. 52, ч. 1. – С. 237–241. – Бібліогр.: 9 назв.
 5. ¹ТокарєваТ. Проблеми освіти в реформаторській педагогіці Німеччини на початку ХХ століття / Тетяна Токарєва // Там само. – Кіровоград, 2004. – Вип. 58. – С. 268–274. – Бібліогр.: 4 назви.
 6. ¹Токарєва, Т. Реформаторська діяльність Георга Кершенштейнера в кінці ХІХ – на початку ХХ століття / Тетяна Токарєва // Там само. – Кіровоград, 2001. – Вип. 38. – С. 151–160. – Бібліогр.: 9 назв.
 7. ¹Токарєва, Т. Реформаторська педагогіка та можливості її використання в сучасних умовах / Тетяна Токарєва // Там само. – Кіровоград, 2002. – Вип. 41. – С. 152–155. – Бібліогр.: 11 назв.
 8. Токарєва, Т. Роль педагогічної спадщини Георга Кершенштейнера у розвитку української педагогічної думки / Тетяна Токарєва //Роль освіти для економічного, соціального та культурного розвитку : зб. наук. пр. / Кіровогр. держ. пед. ун‑т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2003. – С. 129–133. – Бібліогр.: 6 назв.
 9. Токарєва, Т. С. Педагогічна діяльність та педагогічна спадщина Георга Кершенштейнера (1854–1932): автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Токарєва Тетяна Станіславівна ; Криворіз. держ. пед. ун‑т. – Кривий Ріг : [б. в.], 2002. – 20 с.
 10. ¹Те саме: дис. … канд. пед. наук : [спец.] 00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Токарєва Тетяна Станіславівна ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : [б. в.], 2002. – 188 с.
 11. ²Тягур, В. М. Використання ідей Г. Кершенштейнера в розвитку особистості учнів сучасної школи / Тягур В. М. //Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін‑ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – Т. 11 : Психологія особистості. Психологічна допомога особистості, вип. 13. – С. 304–314. – Бібліогр.: 12 назв.
 12. Чопик, Ю. С. Зарубіжна реформаторська педагогіка в оцінках українських науковців (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» /Чопик Юрій Степанович ; Хмельн. гуманітар.‑пед. акад. – Хмельницький : [б. в.], – 20 с.
 13. Чопик, Ю. Зарубіжна реформаторська педагогіка в оцінках українських науковців другої половини ХХ – початку ХХІ століття : [монографія] /Юрій Чопик, Інна Стражнікова ; МОН України, Прикарп. нац. ун‑т ім. Василя Стефаника. – Івано‑Франківськ : НАІР, 2017. – 263 с. – Про Георга Кершенштейнера: с. 42, 44, 46, 61, 70, 81–84, 86, 87, 89–91, 137, 159, 160, 166, 171, 174, 181, 187, 189.
 14. Шевченко, П. Проблеми трудового навчання і виховання в педагогічній спадщині Г. Кершенштейнера / Павло Шевченко // Рідна шк. – 2004.– № 6. – С. 61–63. – Бібліогр.: 6 назв.
 15. Шульц,Г. Школьная реформа социал‑демократии / Генрих Шульц ; пер. с нем. Н. Олигер. – Петроград : Лит.‑изд. отд. Комиссариата нар. просвещения, 1918. – 227 с. – О Георге Кершенштейнере: c. 50–51, 122, 127–133.
 16. Ярмаченко,М. Кершенштейнер Георг / М. Ярмаченко // Педагогічний словник / за ред. Ярмаченка М. Д. ; АПН України, Ін‑т педагогіки. – Київ, 2001. – С. 244.
 17. ³Behrend, F. Georg Kerschensteiner zum Gedächtnis / Felix Behrend // Deutsches Philologen‑Blatt. –– Jg. 40, heft 4. – S. 37–38.
 18. ³Deissinger, T. Kerschensteiner und die deutsche Berufsschule im Lichte der Berufserziehungsgeschichte des englischsprachigen Kulturraums / Thomas Deissinger // Berufliche Bildung zwischen politischem Reformdruck und pädagogischem Diskurs : Festschrift zum 60. Geburtstag von Manfred Eckert / ed.: Bettina Siecke, Dietmar Heisler. – Paderborn, 2011. – S. 368–382.
 19. ³Dozler, W. Die Münchener Berufsschulen – Georg Kerschensteiners Monumentalwerk / W. Dozler // Die Arbeitsschule. – 1924. – Jg. 38, heft 5. – S. 231–235.
 20. ³Fischer, A. Georg Kerschensteiner / Aloys Fischer // Die Arbeitsschule. – 1924. – Jg. 38, heft 5. – S. 209–215.
 21. ³Fischer, A. Zum Gedächtnis Georg Kerschensteiners / Aloys Fischer // Die Arbeitsschule. – 1932. – Jg. 46, heft 2. – S. 45–5
 22. ³ Georg Kerschensteiner : zu seinem 70. Geburtstage am 29. Juli 1924 / Froebe // Die Mittelschule. – 1924. – Jg. 38, heft 31. – S. 294–296.
 23. GajdaJ. Pedagogika kultury w zarysie / Janusz Gajda / Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP. – [Kraków] : Impuls, [2006]. – 318 s. – Z treści: Myśl pedagogiczna Georga Kerschensteinera i jego podstawowy aksjomat procesu kształcenia.– S. 34–38.
 24. ³Giese, G. Schöpferische Erziehung: Georg Kerschensteiner zum 75. Geburtstag am 29. Juli 1929 / Gerhardt Giese // Die Mittelschule. – 1929. –  43, heft 26/27. – S. 404–405.
 25. Gonon, P. The Quest for Modern Vocational Education– Georg Kerschensteiner between Dewey, Weber and Simmel / Philipp Gonon. – Bern : Peter Lang, 2009. – 278 p.
 26. ³Johannsen, H. Zum Begriff der “pädagogischen Arbeit” bei Georg Kerschensteiner / Hermann Johannsen // Die Arbeitsschule. – 1924. – Jg. 38, heft 5. – S. 215–219.
 27. ³Kesseler, K. Georg Kerschensteiner als Pädagoge / Kurt Kesseler // Deutsches Philologen‑Blatt. –– Jg. 32, heft 20. – S. 245–247.
 28. ³Kesseler, K. Georg Kerschensteiner und das Problem der Bildung: zu seinem 75. Geburtstage am 29. Juli 1929 / Kurt Kesseler // Deutsches Philologen‑Blatt. – – Jg. 37, heft 30/31. – S. 441–443.
 29. Krebs, M. Georg Kerschensteiner im internationalen pädagogischen Diskurs zu Beginn desJahrhunderts / Markus Krebs. – Bad Heilbrunn : Julius Klinkhardt, 2004. – 131 S.
 30. ³Müßler, Charakterbegriff und Charaktererziehung : ein neues Buch von Georg Kerschensteiner / F. Müßler // Die Lehrerin. – 1912. – Jg. 29, heft 9. – S. 65–67.
 31. ³Reichwein, K. Doktor Georg Kerschensteiners Beitrag zur Entwicklung der naturkundlichen Unterrichtsmethode / K. Reichwein // Evangelisches Schulblatt. – 1904. – Bd. 48, [heft 7/8] (Juli – Aug.). – S. 334–33
 32. ³Rosin,H. Georg Kerschensteiner im Reichstage / Hermann Rosin // Die Deutsche Schule. – 1932. –  36, heft 8. – S. 374–387.
 33. Röhrs, H. Georg Kerschenschteiner [Electronic resource] / Hermann Röhrs // Prospects: the quarterly review of comparative education / UNESCO, International Bureau of Education. – Text data.– Paris, 1993. – Vol. 23, № 3/4. – P. 807–822. – Mode of access: http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/kerschee.PDF (date of appeal: 25.02.2019). – Title from the screen.
 34. ³Saupe, E. Georg Kerschensteiner / E. Saupe // Pädagogische Berichte. – – Jg. 2, heft 3. – S. 127–129.
 35. Simons, D. Georg Kerschensteiner: His Thought and its Relevance TodayDiane Simons. – London: Routledge, 2016. – 158 
 36. ³Stiehler, G. Georg Kerschensteiners “Deutsche Schulerziehung in Krieg und Frieden” / Georg Stiehler // Die Arbeitsschule. – 1918. – Jg. 32, heft 1. – S. 24–29.
 37. ³Stiehler, G. Kerschensteiners Grundlegende Gedanken über Krieg und Erziehung / Georg Stiehler // Die Arbeitsschule. – 1915. – Jg. 29, heft 9. – S. 311–317.
 38. Zilliken, F. Über Georg Kerschensteiner und den Begriff der Arbeitsschule: Ein historischer Abriss der Entwicklung des Schulwesens / Fabian Zilliken. – Norderstedt : GRIN Verlag, 2010. – 32 S.

 

З цими виданнями можете ознайомитись
у Державній науково‑педагогічній бібліотеці України імені В.
 О. Сухомлинського

¹Праці з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

²Праці з фонду Бібліотеки імені А. Ф. Залевської Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України

³Праці з цифрової бібліотеки Німеччини

Праці з онлайн-бібліотеки Google Книги

З працями, доступними в Інтернет‑мережі, можете ознайомитись онлайн за гіперпосиланнями


Анонси та оголошення

25.02.2024

Щиро вітаємо

ЛОБАНОВСЬКУ ІННУ ГЕОРГІЇВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родинисеред друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України Л. Д. Березівська

03.03.2022

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали