НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність М. М. Грінченко

Окремі видання
 1. Железняк, М. Г. Грінченко Марія Миколаївна / М. Г. Железняк // Енциклопедія Сучасної України / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України; голова редкол. І. М. Дзюба ; відп. секр. редкол. М. Г. Железняк. – Київ : [б. в.], 2006. – Т. 6. : Го–Гю. – С. 510–511.
 2. *Зібрання Грінченкіани Музею книги і друкарства України та Київського університету імені Бориса Грінченка: каталог до 150-річчя до дня народження Б. Д. Грінченка. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 80 с.
 3. *Копиленко, Н. Б. Марія Грінченко (1863 –1928) / Н. Б. Копиленко // Нариси історії українського шкільництва (1905–1933) : навч. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ : Заповіт, 1996. – С. 238–245.
 4. Лашко, М. В. Педагогічна і просвітницька діяльність Марії Грінченко (1863 – 1928) : монографія / М. В. Лашко ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ : Ун-т ім. Б. Грінченка, 2019. – 269, [1] c.
 5. *Луговий, О. Визначне жіноцтво України: істор. життєписи / Олександр Луговий. – Торонто : Накладом автора, 1942. – 252 с.
 6. Нежива, Л. Марія Загірня: літературний портрет : монографія / Л. Нежива. – Луганськ : Знання, 2003. – 170 с.
 7. *Нежива, Л. Марія Загірня. Урок 3 / О. І. Неживий, Л. Л. Нежива // Література рідного краю. 10 клас : підручник-хрестоматія. – Луганськ : Знання, 2001. – С. 24–36.
 8. Скрипник, П.Грінченко Марія Миколаївна // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г–Д / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – Київ: Наукова думка, 2004. – С. 207. : іл. – Текст також доступний в інтернеті: http://www.history.org.ua/?termin=Grinchenko_M.
Статті
 1. Антонець, Н. Б. До історії творення сучасної початкової школи: Марія Грінченко (М. Загірня) (1863–1928) / Н. Б. Антонець // Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень : матеріали наук. конф. – Київ, – Том 2 . – С. 16–17.
 2. Антонець Н. Б. Cторінка педагогічного грінченкознавства радянської доби / Н. Б. Антонець // Шлях освіти. – 2011. – № 3. – С. 24–28.
 3. Богданець-Білоскаленко, Н.І. Унікальна родина Грінченків / Н. І. Богданець-Білоскаленко // Вісн. Ін-ту розвитку дитини: Серія: Філософія, педагогіка, психологія : зб. наук. пр. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – Вип. 9. – С. 36 – 42.
 4. *Думанська, М. Марія Грінченко як авторка і редакторка «книжок для народу» / М. Думанська // Діалог : Медіа-студії : зб. наук. пр. / Одес. нац.ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2007. – № 6. – С. 33–42.
 5. Думанська, М. Марія Грінченко як видавець і редакторка: спроба комплексного дослідження / М. Думанська // Вісн. Дніпр. ун-ту. Серія: Літературознавство. Журналістика. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 9. – С. 42–47.
 6. Думанська М.Громадська і видавнича діяльність Марії Грінченко-Загірньої / М. Думанська // Поліграфія і видавнича справа. – 2007. – № 2 (46) – С. 39–44. – Текст також доступний в інтернеті: http://pvs.uad.lviv.ua/static/media/2-46/8.pdf(дата звернення: 02.05.2023). — Назва з екрана.
 7. *Думанська, М. Незнана Марія Грінченко / М. Думанська // Зб. праць Наук.-дослід. Центру періодики / ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України. – Львів, 2008. – Вип. 1(16). – С. 434–444.
 8. *Думанська, М. Особливості перекладацької творчості Марії Грінченко для дітей (на прикладі казки Г. К. Андерсена «Соловейко») / М. Думанська // Вісн. Сум. держ. ун-ту : зб. наук. пр. Серія: Філологія. – Суми, 2007. – № 1. – Т. I.– С. 26–31.
 9. Думанська, М. Поетичні тексти Марії Грінченко для дітей: емотивність як інформаційна домінанта / М. Думанська // Наука і вища освіта : тези доповідей ХVI Міжнар. наук. конф. молодих науковців (Запоріжжя, 17–18 квітня 2008 р.) : У 4 т. – Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя : КПУ. – Т. 3. – С. 30.
 10. *Думанська, М. Популяризаторська майстерність Марії Грінченко (на прикладі «народнопросвітніх» видань) / М. Думанська //Друкарство молоде : тези доповідей 8-ї Міжнар. наук.-тех. конф.студентів і аспірантів (Київ, 16–18 квіт. 2008) ; Нац. тех. ун-т України «Київський політехнічний інститут». – Київ, 2008. – С. 300–302.
 11. Думанська, М. Редакторсько-видавничий досвід Марії Грінченко крізь призму ґендерної теорії : методологічні засади / М. Думанська // Журналістика, філологія та медіаосвіта : зб. наук. доп. Всеукр. наук.-практ. Конф. (Полтава, 14–15 трав. 2009) : У 2 т. ; Факультет філології та журналістики Полт. держ. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка. – Полтава : Освіта, 2009. – Т. 1. – С. 96–99.
 12. *Думанська, М. Читач і «народно просвітній» текст: із досвіду редакторської роботи Марії Грінченко / М. Думанська // Зб. праць Наук.-дослід. Центру періодики / ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України. – Львів, 2007. – Вип. 15. – С. 436–443.
 13. *Єфремов, С. Марія Грінченкова / Сергій Єфремов // Зап. іст.-філол. відділу ВУАН / за ред. А. Кримського. – Київ, 1929. – Кн. ХХІ–ХХІІ. – С.ХХХІІІ–ХХХVІІІ.
 14. *Книш, І. Відгуки часу: вибр. нариси, статті, спогади, матеріали / І. Книш. – Вінніпег, 1972. – 404 с.
 15. *Кирилюк, Є. Марія Миколаївна Грінченкова (М. Загірня) / Є.Кирилюк // Пролет. правда. – 1928. – Ч. 164. – 17 лип. – С. 5.
 16. *Книш, І. Жінка вчора і сьогодні : вибр. ст. / Ірена Книш. – Вінніпег : Накладом автора, 1958. – 200 с.
 17. Козар, Л. Марія Грінченко в історії української фольклористики / Лідія Козар // Нар. творчість та етнографія. – 2005. – № 6. – С. 36–45.
 18. Копиленко, Н. В славу Грінченків своєю скромною рукою вписала ти нестерті письмена / Н. Копиленко // Пед. газ. – 1999. – № 3. – С. 3.
 19. Копиленко, Н. До ювілею подружжя Грінченків / Наталія Копиленко // Шлях освіти. – 1998. – № 4. – С. 44–50.
 20. Копиленко, Н. Б. Історична постать у сімейному інтер’єрі: родина Грінченків / Н. Б. Копиленко // Журн. для батьків.– 1999. – № 1. – С. 26–28.
 21. Копиленко, Н. Б. Освітянський подвиг Марії Грінченко / Н. Б. Копиленко // Рідна шк. – 1994. – № 9. – С. 2–6.
 22. *Копиленко, Н. Б. Підручники Б. Грінченка / Н. Б. Копиленко // Розвиток освіти в Україні (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) : зб. наук. пр. / наук. ред. О. В. Сухомлинська. – Київ : Ін-т педагогіки України, 1995. – С. 36–43.
 23. *Кравченюк, О. Ібсен в українській літературі / Осип Кравченюк // Альм. Укр. Нар. Союзу на рік 1981. – Нью-Йорк, 1981. – С. 219–231.
 24. *Кравченюк, О. Незаслужено призабута. До 70-річчя смертi Марії Грінченко /Осип Кравченюк // Наше життя. – Р. LV. – Ч. 7/8. – С.5–7.
 25. Лашко, М. В. Внесок М. Грінченко у створення музею українських старожитностей імені В. Тарновського / М. В. Лашко // Проблеми освіти: зб. наук. пр. – Вип. 84. – Житомир-Київ, 2015. – С. 202–203.
 26. Лашко, М. В. Вплив Бориса Грінченка на формування і становлення Марії Грінченко як педагога-просвітника / М.В. Лашко // Борис Грінченко – відомий і невідомий : матеріали щоріч. Грінченків. читань, 8 груд. 2011 р. / за заг. ред. В. О. Огнев’юка, Л. Л. Хоружої, А. І. Мовчун. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – С. 100–108.
 27. Лашко, М. В. Марія Грінченко у спогадах сучасників / М. В. Лашко //Актуальні проблеми сучасних іст.-пед. досліджень шк. освіти : зб. тез і анотованих матеріалів ХІV Всеукр. іст.-пед. наук-практ. конф. – Київ : Пед. думка, 2014. – С. 89.
 28. Лашко, М. «Моє щастя» Марії Загірньої: спроба гендерної інтерпретації / М. Лашко, І. Яковлева // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Філологічні науки. – Київ, 2015. – № 6. – С. 186–188. – Текст також доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litpro_2015_6_42
 29. Лашко, М. Науково-просвітницька діяльність М. Грінченко в Україні (1917–1928) / Михайло Лашко // Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини / гол. ред. М. Т. Мартинюк. – Умань, 2012. – Ч. 3. – С. 166–171.
 30. *Лашко, М. В. Образ дитини в підручниках Марії Грінченко / М. В. Лашко // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. / за заг. ред. А. В. Троцко. – Харків, 2012. – Вип. 31. – С. 116–122.
 31. Лашко, М. В. Основні періоди просвітницько-педагогічної діяльності М. Грінченко (1863–1928) / М. В. Лашко // Педагогічна освіта : теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; Ін-т проблем виховання НАПН України; редкол.: В. О. Огнев’юк, І. Д. Бех, Л. Л. Хоружа [та ін.]. – Київ, 2012. – № 18. – С. 4–7.
 32. *Лашко, М. В. Підручник для початкової школи М. Грінченко «Наша рідна мова» (1918): структура, зміст і принципи» / М. В. Лашко // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2012. – Вип. 11. – С. 167–172.
 33. Лашко, М. В. Погляди на сімейне виховання в епістолярній спадщині родини Грінченків / М. В. Лашко // Борис Грінченко – відомий і невідомий: матеріали щоріч. Грінченків. читань, 5 груд. 2012 р. / за заг. ред. В. О. Огнев’юка, Л. Л. Хоружої, А. І. Мовчун. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С. 114–118.
 34. Лашко, М. Проблема народного вчителя у творчій спадщині М. Грінченко / Михайло Лашко // Педагогіка вищої та серед. шк. : зб. наук. пр. / за ред. З. П. Бакум. – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 39. – С. 326–331.
 35. Лашко, М. В. Просвітницько-педагогічна діяльність М. Грінченко: історіографія дослідження / М. В. Лашко // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 15. – С. 411–416. – Текст також доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_15_85
 36. Лашко, М. В. Ретроспективний погляд на зміни в системі освіти у неопублікованій статті М. Грінченко «Колись і тепер» / М. В. Лашко // Історико-педагогічний альманах. – 2016. – № 1. – С. 66–68. – Текст також доступний в інтернеті: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18657/1/83680-176196-1-SM.pdf
 37. Лашко, М. В. Становлення Марії Грінченко як педагога-просвітника / Михайло Васильович Лашко // Шлях освіти. – 2011. – № 4. – С. 33–37.
 38. Мовчун. А. Борис Грінченко і Марія Загірня: феномен родинного життя / Антоніна Мовчун // Слово просвіти. – 2013. –№ 2. – С. 3.
 39. *Наумова, М. Не пропаде даремно праця наша: (пам’яті Марії Грінченко) /Марія Наумова //Література. Діти. Час : зб. літ.-крит. ст. про дитячу літературу. – Київ : Веселка, 1990. – С. 139–142.
 40. Нежива, Л. Відображення культурно-освітнього руху в мемуаристиці Марії Загірньої / Л. Нежива // Вісн. ЛДПУ ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2000. – № 10 (30). – С. 117–121.
 41. *Нежива, Л. Марія Загірня – видавець «Слова о полку Ігоревім» / Л. Нежива // «Слово о полку Ігоревім» і Луганщина : матеріали Всеукр. наук. конф. – Луганськ, 2000. – С. 125–127.
 42. Нежива, Л. «…Книжка наша – то єдиний провідник освіти». (Літературна спадщина Марії Загірньої) / Л. Нежива // Вісн. ЛДПУ ім. Тараса Шевченка.– Луганськ, 2001. – № 2. – С. 54–64.
 43. Нежива, Л. Листи Марії Загірньої до Івана Липи / Л. Нежива // Слово і час. – 2000. – № 5. – С. 67–74.
 44. Нежива, Л. Літературні переклади Марії Загірньої / Л. Нежива // Вісн. Харків. нац. ун-ту. – Харків, 2000. – № 491. – С. 593–597.
 45. Нежива, Л. На ниві добротворення (До 135-річчя від дня народження Марії Загірньої) / Л. Нежива, О. Неживий // Дивослово. – 1998. – № 6. – С. 13–16.
 46. *Нежива, Л. Педагогічна та культурно-просвітня діяльність Марії Загірньої / Л. Нежива // Розвиток освіти і культури України в ХVІІ – ХІХ ст.: матеріали наук.-практ. конф. – Глухів, 1999. – С. 14–16.
 47. *Нежива, Л. Проблеми літературної творчості Марії Загірньої / Л. Нежива // Вісн. ЛДПУ ім. Тараса Шевченка № 7 (17) : матеріали Всеукр. наук. конф. «Луганщина в системі національних духовних цінностей : до 135-річчя Б. Д. Грінченка». – Луганськ, 1999. – С. 59–61.
 48. Нежива, Л. Творча спадщина Марії Загірньої і проблеми національної освіти / Л. Нежива // Українська духовна культура в системі національної освіти : тези наук. конф. – Харків, 1995. – С. 153–154.
 49. Неживий, О. На ниві добротворення (До 135-річчя з дня народження Марії Загірньої) // О. Неживий, Л. Нежива // Дивослово. – 1998. – № 6. – С. 13–15.
 50. *Некрологія. Грінченкова Марія Миколаївна (М. Загірня) // Україна: наук. двомісячник українознавства / під ред. М. Грушевського. – 1928.– № 6. – С. 215.
 51. *Павловський, В. Перше українське жіноче об’єднання в Києві (1901‑1905) / Вадим Павловський // Сучасність. – 1987. – Ч. 5 (313). – С. 54–66.
 52. *Памяти Марії Загірньої (1863 –1928) // Свобода. – 1928. – Т.ХХХVІ, № – 14 серп. – С 2.
 53. Погрібний А. Г. Унікальний документ нашої культури / А. Г. Погрібний // Рукоп. та книж. спадщина України, 1993. – Вип. 1.– С. 70–83.
 54. Пустовіт, В. Ю. Парадигма націєтворення у мемуарній спадщині Марії Загірньої / В. Ю. Пустовіт // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2009. – № 1 (164). – С. 125–130.
 55. Рудченко, М. Таємниця одного видання / М. Рудченко // Прапор. –1957. – № 3. – С. 109–110.
 56. *Русова, С. Наші визначні жінки. Літературні характеристики силуети / С. Русова. – Коломия, 1934. – 92 с.
 57. *Смоляр, Л. Марія Загірна-Грінченко – жінка незламного духу (1863‑1928) / Людмила Смоляр // Наше життя. – 2002. – Ч. 4. – С. 1–3.
 58. Смоляр, Л. Участь жіноцтва у діяльності громад / Людмила Смоляр // Сучасність. – 1998. – № 9. – С. 76–90.
 59. *Снісаренко, Д. О. Село Олексіївка – один із культурних осередків за часів учителювання Бориса та Марії Грінченків / Д. О. Снісаренко // Творча спадщина Б. Грінченка і укр. нац. ідея : матеріали всеукр. наук. конф. до 145-річчя з дня народження Б. Грінченка / Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : СДД Рєзніков В. С., 2008. – 364 с.
 60. *Спис друкованих писаннів Марії Грінченкової // Зап. іст.-філол. Відділу ВУАН / за ред А. Кримського. – Київ, 1923. – Кн. ІІ–ІІІ. – С. 109–115.
 61. *Тимченко, Є. Відповідь на замітку М. Грінченкової / Є. Тимченко // Зап. істор.-філол. відділу ВУАН / за ред. А. Кримського. – Київ, 1920–1922. – Кн. І–ІІІ. – С. 247.
 62. *Чередниченко, В. Нариси з дитячої літератури. Марія Загірня (Грінченко) / В. Чередниченко // Новими стежками. – 1923. – Ч. 1 (4/5). – С. 36–37.
 63. Яковлева, І. В. Особливості гендерної психології жіночих образів у «народних» оповіданнях Марії Грінченко / І. В. Яковлева // Молодий вчений. – 2021 – № 11 (99). – С. 80–84.
 64. *Lashko, M. Maria Grinchenko’sideas about the development of public schools in Ukraine / М. Lashko // The Advanced science Journal USA. – 2013. – Issue– Р. 77–80.
Дисертації та автореферати
 1. *Думанська, М. І. Організаційно-видавничі та редакторські аспекти діяльності Марії Грінченко : дис. … канд. із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.05 «Теорія та історія видавничої справи та редагування» / Думанська Марія Ігорівна ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2010. – 215 арк.
 2. *Лашко, М. В. Педагогічна і просвітницька діяльність Марії Грінченко (1863–1928) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» /Лашко Михайло Васильович ; наук. керівник Л. Д. Березівська ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2015. – 20 с.
 3. *Нежива, Л. Л. Літературно-мистецькі та наукові пошуки Марії Загірньої : дис. … канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 «Українська література» / Нежива Людмила Львівна ; наук. керівник Галич О. А. ; Луган. держ. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2001. – 178 арк.
Електронні ресурси
 1. Беззуб, Ю. В. Спогади Марії Загирньої як джерело вивчення життя и творчісті Бориса Гринченка [Електронний ресурс] / Ю. В. Беззуб // SlideShare : [вебсайт]. – Текст. дані. – Режим доступу: https://www.slideshare.net/ippo-kubg/ss-42390220 (дата звернення: 05.05.2023). – Назва з екрана.
 2. Білоцерківська, Г. До історії видання першої біографії Б. Грінченка 1911 р. (за листуванням М. Грінченко-Загірньої та М. Плевако) [Електронний ресурс] / Ганна Білоцерківська // Укр. писемність та мова у манускриптах і друкарстві : наук. конф. – 2011. − Режим доступу: http://vuam.org.ua/uk/704 (дата звернення: 05.05.2023). – Назва з екрана.
 3. Бондаренко О.13 червня 1863 року народилася Марія Грінченко – письменниця, перекладачка, видавчиня [Електронний ресурс] / О. Бондаренко // Рідна країна: [світоглядний портал]. – Текст. дані. – Режим доступу: https://ridna.ua/2020/06/13-chervnia-1863-roku-narodylasia-mariia-hrinchenko-pys-mennytsia-perekladachka-vydavchynia/(дата звернення: 05.05.2023). – Назва з екрана.
 4. Внесок Марії Миколаївни Грінченко-Загірньої у культурно-освітній рух на Чернігівщині[Електронний ресурс] // Жінки Чернігівської «Громади»: [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Режим доступу: https://www.gorod.cn.ua/print/city_797.html(дата звернення: 05.05.2023). – Назва з екрана.
 5. Грінченко Марія Миколаївна[Електронний ресурс] // Вікіпедія: [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Грінченко_Марія_Миколаївна(дата звернення: 05.0505.2023). – Назва з екрана.
 6. Грінченко Марія Миколаївна[Електронний ресурс] // Енциклопедія сучасної України: [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=31904(дата звернення: 95.05.2025). – Назва з екрана.
 7. Думанська, М.І. Марія Грінченко – перекладачка творів для дітей: адаптаційна стратегія в перекладацькій творчості [Електронний ресурс] / М. І. Думанська, //Літературне Місто – Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс. – Текст. дані. – Режим доступу : https://litmisto.org.ua/?p=25769 (дата звернення: 02.05.2023). – Назва з екрана.
 8. Жінка в історії України: Марія Грінченко[Електронний ресурс] // Mustpost.today: [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Режим доступу: https://www.mustpost.today/zhinka-v-istoriyi-ukrayiny-mariya-grinchenko/(дата звернення: 05.05.2023). — Назва з екрана.
 9. Лашко, М. В. Вивчення спадщини М. Грінченка в незалежній Україні [Електронний ресурс] / М. В. Лашко // Джерела та історіографія про трансформаційні процеси в освітньому просторі України (1991–2017) : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. семінару / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Лапаєнко С. В., Сухомлинська О. В.,Тарнавська С. В.; літ. ред. Деревянко Т. М.]. – Текст. дані. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2018. – С. 41–43. – Режим доступу : https://tinyurl.com/3h3s5bp2 (дата звернення: 02.05.2023). – Назва з екрана.
 10. Лашко, М. В. Марія Грінченко в зарубіжній історіографії [Електронний ресурс] / М. В. Лашко // Історіографія як важливий складник досліджень з історії освіти: європейський і вітчизняний виміри : зб. матеріалів наук.-методолог. семінару з історії освіти / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.) та ін.]. – Текст. дані. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2018. – С. 15–16. – Режим доступу : https://tinyurl.com/4j23k5wb (дата звернення: 02.05.2023). – Назва з екрана.
 11. Лашко, М. В. Просвітницько-видавнича діяльність М. Грінченко в добу української революції (1917 1921) [Електронний ресурс] / М. В. Лашко // Розвиток освіти в добу Української революції (1917–1921) : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. семінару / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; [редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.) та ін.]. – Текст. дані. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2017. – С. 70–71. – Режим доступу : https://tinyurl.com/bdcpyyr6 (дата звернення: 02.05.2023). – Назва з екрана.
 12. Нежива, Л. Марія Загірня – письменниця і педагог на Луганщині : [за матеріалами книги «Часопис українського сходу»] [Електронний ресурс] / Людмила Нежива // Сєвєродонецьк. Інфо : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Сєвєродонецьк, 2015. – Режим доступу : https://tinyurl.com/mpejfts5 (дата звернення: 02.05.2023). – Назва з екрана.
 13. Ніколайчук, І.Чоловік у житті Марії Грінченко (вірш Бориса Грінченка «Присвячую М. Г.») [Електронний ресурс] / Ірина Ніколайчук // Гендер в деталях : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Режим доступу : https://tinyurl.com/yj4vtnuw (дата звернення: 02.05.2023). – Назва з екрана.
 14. Останні роки життя Марії Миколаївни Грінченкової[Електронний ресурс] // Zbruc: [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Режим доступу: https://zbruc.eu/node/81242(дата звернення: 05.05.2023). – Назва з екрана.
 15. Унікальна українська родина Грінченків: до 150-річчя від дня народження Б. Д. Грінченка [Електронний ресурс] / Сумська міська центральна бібліотека ім. Т.Г. Шевченка; укл. І. О.Хомайко // Саlameo. – Текст. дані. – Суми, 2013. – 16 с. – Режим доступу: https://www.calameo.com/books/0012729712058aa8e7ea4 (дата звернення: 02.05.2023). – Назва з екрана.
 16. Черкаська Г. Марія Грінченко [Електронний ресурс] / Ганна Черкаська // UAHistory : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Режим доступу: https://uahistory.com/topics/famous_people/8652#prettyPhoto (дата звернення: 02.05.2023). – Назва з екрана.
 17. Яковлева, І. В. Використання досвіду бібліотечної діяльності Бориса та Марії Грінченків у сучасній бібліотеці [Електронний ресурс] / І. В. Яковлева // Бібліотека в умовах сучасності і конструювання майбутнього : матеріали ІІ наук.-практ. Конф. –Текст. дані. – Вінниця, 2019 р. – Режим доступу: https://library.vn.ua/Konf2019/texts/2_1.htm (дата звернення: 02.05.2023). – Назва з екрана.

З цими виданнями ви можете ознайомитись
у Державній науково-педагогічній бібліотеці України
імені В. О. Сухомлинського

Видання, відсутні у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, позначені астериском (*)

З працями, доступними в Інтернет-мережі, можете ознайомитись онлайн за гіперпосиланнями


Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали