НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність М. М. Грінченко

Окремі видання
 1. Железняк, М. Г. Грінченко Марія Миколаївна / М. Г. Железняк // Енциклопедія Сучасної України / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України; голова редкол. І. М. Дзюба ; відп. секр. редкол. М. Г. Железняк. – Київ : [б. в.], 2006. – Т. 6. : Го–Гю. – С. 510–511.
 2. *Зібрання Грінченкіани Музею книги і друкарства України та Київського університету імені Бориса Грінченка: каталог до 150-річчя до дня народження Б. Д. Грінченка. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 80 с.
 3. *Копиленко, Н. Б. Марія Грінченко (1863 –1928) / Н. Б. Копиленко // Нариси історії українського шкільництва (1905–1933) : навч. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ : Заповіт, 1996. – С. 238–245.
 4. Лашко, М. В. Педагогічна і просвітницька діяльність Марії Грінченко (1863 – 1928) : монографія / М. В. Лашко ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ : Ун-т ім. Б. Грінченка, 2019. – 269, [1] c.
 5. *Луговий, О. Визначне жіноцтво України: істор. життєписи / Олександр Луговий. – Торонто : Накладом автора, 1942. – 252 с.
 6. Нежива, Л. Марія Загірня: літературний портрет : монографія / Л. Нежива. – Луганськ : Знання, 2003. – 170 с.
 7. *Нежива, Л. Марія Загірня. Урок 3 / О. І. Неживий, Л. Л. Нежива // Література рідного краю. 10 клас : підручник-хрестоматія. – Луганськ : Знання, 2001. – С. 24–36.
 8. Скрипник, П.Грінченко Марія Миколаївна // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г–Д / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – Київ: Наукова думка, 2004. – С. 207. : іл. – Текст також доступний в інтернеті: http://www.history.org.ua/?termin=Grinchenko_M.
Статті
 1. Антонець, Н. Б. До історії творення сучасної початкової школи: Марія Грінченко (М. Загірня) (1863–1928) / Н. Б. Антонець // Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень : матеріали наук. конф. – Київ, – Том 2 . – С. 16–17.
 2. Антонець Н. Б. Cторінка педагогічного грінченкознавства радянської доби / Н. Б. Антонець // Шлях освіти. – 2011. – № 3. – С. 24–28.
 3. Богданець-Білоскаленко, Н.І. Унікальна родина Грінченків / Н. І. Богданець-Білоскаленко // Вісн. Ін-ту розвитку дитини: Серія: Філософія, педагогіка, психологія : зб. наук. пр. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – Вип. 9. – С. 36 – 42.
 4. *Думанська, М. Марія Грінченко як авторка і редакторка «книжок для народу» / М. Думанська // Діалог : Медіа-студії : зб. наук. пр. / Одес. нац.ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2007. – № 6. – С. 33–42.
 5. Думанська, М. Марія Грінченко як видавець і редакторка: спроба комплексного дослідження / М. Думанська // Вісн. Дніпр. ун-ту. Серія: Літературознавство. Журналістика. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 9. – С. 42–47.
 6. Думанська М.Громадська і видавнича діяльність Марії Грінченко-Загірньої / М. Думанська // Поліграфія і видавнича справа. – 2007. – № 2 (46) – С. 39–44. – Текст також доступний в інтернеті: http://pvs.uad.lviv.ua/static/media/2-46/8.pdf(дата звернення: 02.05.2023). — Назва з екрана.
 7. *Думанська, М. Незнана Марія Грінченко / М. Думанська // Зб. праць Наук.-дослід. Центру періодики / ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України. – Львів, 2008. – Вип. 1(16). – С. 434–444.
 8. *Думанська, М. Особливості перекладацької творчості Марії Грінченко для дітей (на прикладі казки Г. К. Андерсена «Соловейко») / М. Думанська // Вісн. Сум. держ. ун-ту : зб. наук. пр. Серія: Філологія. – Суми, 2007. – № 1. – Т. I.– С. 26–31.
 9. Думанська, М. Поетичні тексти Марії Грінченко для дітей: емотивність як інформаційна домінанта / М. Думанська // Наука і вища освіта : тези доповідей ХVI Міжнар. наук. конф. молодих науковців (Запоріжжя, 17–18 квітня 2008 р.) : У 4 т. – Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя : КПУ. – Т. 3. – С. 30.
 10. *Думанська, М. Популяризаторська майстерність Марії Грінченко (на прикладі «народнопросвітніх» видань) / М. Думанська //Друкарство молоде : тези доповідей 8-ї Міжнар. наук.-тех. конф.студентів і аспірантів (Київ, 16–18 квіт. 2008) ; Нац. тех. ун-т України «Київський політехнічний інститут». – Київ, 2008. – С. 300–302.
 11. Думанська, М. Редакторсько-видавничий досвід Марії Грінченко крізь призму ґендерної теорії : методологічні засади / М. Думанська // Журналістика, філологія та медіаосвіта : зб. наук. доп. Всеукр. наук.-практ. Конф. (Полтава, 14–15 трав. 2009) : У 2 т. ; Факультет філології та журналістики Полт. держ. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка. – Полтава : Освіта, 2009. – Т. 1. – С. 96–99.
 12. *Думанська, М. Читач і «народно просвітній» текст: із досвіду редакторської роботи Марії Грінченко / М. Думанська // Зб. праць Наук.-дослід. Центру періодики / ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України. – Львів, 2007. – Вип. 15. – С. 436–443.
 13. *Єфремов, С. Марія Грінченкова / Сергій Єфремов // Зап. іст.-філол. відділу ВУАН / за ред. А. Кримського. – Київ, 1929. – Кн. ХХІ–ХХІІ. – С.ХХХІІІ–ХХХVІІІ.
 14. *Книш, І. Відгуки часу: вибр. нариси, статті, спогади, матеріали / І. Книш. – Вінніпег, 1972. – 404 с.
 15. *Кирилюк, Є. Марія Миколаївна Грінченкова (М. Загірня) / Є.Кирилюк // Пролет. правда. – 1928. – Ч. 164. – 17 лип. – С. 5.
 16. *Книш, І. Жінка вчора і сьогодні : вибр. ст. / Ірена Книш. – Вінніпег : Накладом автора, 1958. – 200 с.
 17. Козар, Л. Марія Грінченко в історії української фольклористики / Лідія Козар // Нар. творчість та етнографія. – 2005. – № 6. – С. 36–45.
 18. Копиленко, Н. В славу Грінченків своєю скромною рукою вписала ти нестерті письмена / Н. Копиленко // Пед. газ. – 1999. – № 3. – С. 3.
 19. Копиленко, Н. До ювілею подружжя Грінченків / Наталія Копиленко // Шлях освіти. – 1998. – № 4. – С. 44–50.
 20. Копиленко, Н. Б. Історична постать у сімейному інтер’єрі: родина Грінченків / Н. Б. Копиленко // Журн. для батьків.– 1999. – № 1. – С. 26–28.
 21. Копиленко, Н. Б. Освітянський подвиг Марії Грінченко / Н. Б. Копиленко // Рідна шк. – 1994. – № 9. – С. 2–6.
 22. *Копиленко, Н. Б. Підручники Б. Грінченка / Н. Б. Копиленко // Розвиток освіти в Україні (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) : зб. наук. пр. / наук. ред. О. В. Сухомлинська. – Київ : Ін-т педагогіки України, 1995. – С. 36–43.
 23. *Кравченюк, О. Ібсен в українській літературі / Осип Кравченюк // Альм. Укр. Нар. Союзу на рік 1981. – Нью-Йорк, 1981. – С. 219–231.
 24. *Кравченюк, О. Незаслужено призабута. До 70-річчя смертi Марії Грінченко /Осип Кравченюк // Наше життя. – Р. LV. – Ч. 7/8. – С.5–7.
 25. Лашко, М. В. Внесок М. Грінченко у створення музею українських старожитностей імені В. Тарновського / М. В. Лашко // Проблеми освіти: зб. наук. пр. – Вип. 84. – Житомир-Київ, 2015. – С. 202–203.
 26. Лашко, М. В. Вплив Бориса Грінченка на формування і становлення Марії Грінченко як педагога-просвітника / М.В. Лашко // Борис Грінченко – відомий і невідомий : матеріали щоріч. Грінченків. читань, 8 груд. 2011 р. / за заг. ред. В. О. Огнев’юка, Л. Л. Хоружої, А. І. Мовчун. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – С. 100–108.
 27. Лашко, М. В. Марія Грінченко у спогадах сучасників / М. В. Лашко //Актуальні проблеми сучасних іст.-пед. досліджень шк. освіти : зб. тез і анотованих матеріалів ХІV Всеукр. іст.-пед. наук-практ. конф. – Київ : Пед. думка, 2014. – С. 89.
 28. Лашко, М. «Моє щастя» Марії Загірньої: спроба гендерної інтерпретації / М. Лашко, І. Яковлева // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Філологічні науки. – Київ, 2015. – № 6. – С. 186–188. – Текст також доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litpro_2015_6_42
 29. Лашко, М. Науково-просвітницька діяльність М. Грінченко в Україні (1917–1928) / Михайло Лашко // Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини / гол. ред. М. Т. Мартинюк. – Умань, 2012. – Ч. 3. – С. 166–171.
 30. *Лашко, М. В. Образ дитини в підручниках Марії Грінченко / М. В. Лашко // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. / за заг. ред. А. В. Троцко. – Харків, 2012. – Вип. 31. – С. 116–122.
 31. Лашко, М. В. Основні періоди просвітницько-педагогічної діяльності М. Грінченко (1863–1928) / М. В. Лашко // Педагогічна освіта : теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; Ін-т проблем виховання НАПН України; редкол.: В. О. Огнев’юк, І. Д. Бех, Л. Л. Хоружа [та ін.]. – Київ, 2012. – № 18. – С. 4–7.
 32. *Лашко, М. В. Підручник для початкової школи М. Грінченко «Наша рідна мова» (1918): структура, зміст і принципи» / М. В. Лашко // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2012. – Вип. 11. – С. 167–172.
 33. Лашко, М. В. Погляди на сімейне виховання в епістолярній спадщині родини Грінченків / М. В. Лашко // Борис Грінченко – відомий і невідомий: матеріали щоріч. Грінченків. читань, 5 груд. 2012 р. / за заг. ред. В. О. Огнев’юка, Л. Л. Хоружої, А. І. Мовчун. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С. 114–118.
 34. Лашко, М. Проблема народного вчителя у творчій спадщині М. Грінченко / Михайло Лашко // Педагогіка вищої та серед. шк. : зб. наук. пр. / за ред. З. П. Бакум. – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 39. – С. 326–331.
 35. Лашко, М. В. Просвітницько-педагогічна діяльність М. Грінченко: історіографія дослідження / М. В. Лашко // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 15. – С. 411–416. – Текст також доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_15_85
 36. Лашко, М. В. Ретроспективний погляд на зміни в системі освіти у неопублікованій статті М. Грінченко «Колись і тепер» / М. В. Лашко // Історико-педагогічний альманах. – 2016. – № 1. – С. 66–68. – Текст також доступний в інтернеті: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18657/1/83680-176196-1-SM.pdf
 37. Лашко, М. В. Становлення Марії Грінченко як педагога-просвітника / Михайло Васильович Лашко // Шлях освіти. – 2011. – № 4. – С. 33–37.
 38. Мовчун. А. Борис Грінченко і Марія Загірня: феномен родинного життя / Антоніна Мовчун // Слово просвіти. – 2013. –№ 2. – С. 3.
 39. *Наумова, М. Не пропаде даремно праця наша: (пам’яті Марії Грінченко) /Марія Наумова //Література. Діти. Час : зб. літ.-крит. ст. про дитячу літературу. – Київ : Веселка, 1990. – С. 139–142.
 40. Нежива, Л. Відображення культурно-освітнього руху в мемуаристиці Марії Загірньої / Л. Нежива // Вісн. ЛДПУ ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2000. – № 10 (30). – С. 117–121.
 41. *Нежива, Л. Марія Загірня – видавець «Слова о полку Ігоревім» / Л. Нежива // «Слово о полку Ігоревім» і Луганщина : матеріали Всеукр. наук. конф. – Луганськ, 2000. – С. 125–127.
 42. Нежива, Л. «…Книжка наша – то єдиний провідник освіти». (Літературна спадщина Марії Загірньої) / Л. Нежива // Вісн. ЛДПУ ім. Тараса Шевченка.– Луганськ, 2001. – № 2. – С. 54–64.
 43. Нежива, Л. Листи Марії Загірньої до Івана Липи / Л. Нежива // Слово і час. – 2000. – № 5. – С. 67–74.
 44. Нежива, Л. Літературні переклади Марії Загірньої / Л. Нежива // Вісн. Харків. нац. ун-ту. – Харків, 2000. – № 491. – С. 593–597.
 45. Нежива, Л. На ниві добротворення (До 135-річчя від дня народження Марії Загірньої) / Л. Нежива, О. Неживий // Дивослово. – 1998. – № 6. – С. 13–16.
 46. *Нежива, Л. Педагогічна та культурно-просвітня діяльність Марії Загірньої / Л. Нежива // Розвиток освіти і культури України в ХVІІ – ХІХ ст.: матеріали наук.-практ. конф. – Глухів, 1999. – С. 14–16.
 47. *Нежива, Л. Проблеми літературної творчості Марії Загірньої / Л. Нежива // Вісн. ЛДПУ ім. Тараса Шевченка № 7 (17) : матеріали Всеукр. наук. конф. «Луганщина в системі національних духовних цінностей : до 135-річчя Б. Д. Грінченка». – Луганськ, 1999. – С. 59–61.
 48. Нежива, Л. Творча спадщина Марії Загірньої і проблеми національної освіти / Л. Нежива // Українська духовна культура в системі національної освіти : тези наук. конф. – Харків, 1995. – С. 153–154.
 49. Неживий, О. На ниві добротворення (До 135-річчя з дня народження Марії Загірньої) // О. Неживий, Л. Нежива // Дивослово. – 1998. – № 6. – С. 13–15.
 50. *Некрологія. Грінченкова Марія Миколаївна (М. Загірня) // Україна: наук. двомісячник українознавства / під ред. М. Грушевського. – 1928.– № 6. – С. 215.
 51. *Павловський, В. Перше українське жіноче об’єднання в Києві (1901‑1905) / Вадим Павловський // Сучасність. – 1987. – Ч. 5 (313). – С. 54–66.
 52. *Памяти Марії Загірньої (1863 –1928) // Свобода. – 1928. – Т.ХХХVІ, № – 14 серп. – С 2.
 53. Погрібний А. Г. Унікальний документ нашої культури / А. Г. Погрібний // Рукоп. та книж. спадщина України, 1993. – Вип. 1.– С. 70–83.
 54. Пустовіт, В. Ю. Парадигма націєтворення у мемуарній спадщині Марії Загірньої / В. Ю. Пустовіт // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2009. – № 1 (164). – С. 125–130.
 55. Рудченко, М. Таємниця одного видання / М. Рудченко // Прапор. –1957. – № 3. – С. 109–110.
 56. *Русова, С. Наші визначні жінки. Літературні характеристики силуети / С. Русова. – Коломия, 1934. – 92 с.
 57. *Смоляр, Л. Марія Загірна-Грінченко – жінка незламного духу (1863‑1928) / Людмила Смоляр // Наше життя. – 2002. – Ч. 4. – С. 1–3.
 58. Смоляр, Л. Участь жіноцтва у діяльності громад / Людмила Смоляр // Сучасність. – 1998. – № 9. – С. 76–90.
 59. *Снісаренко, Д. О. Село Олексіївка – один із культурних осередків за часів учителювання Бориса та Марії Грінченків / Д. О. Снісаренко // Творча спадщина Б. Грінченка і укр. нац. ідея : матеріали всеукр. наук. конф. до 145-річчя з дня народження Б. Грінченка / Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : СДД Рєзніков В. С., 2008. – 364 с.
 60. *Спис друкованих писаннів Марії Грінченкової // Зап. іст.-філол. Відділу ВУАН / за ред А. Кримського. – Київ, 1923. – Кн. ІІ–ІІІ. – С. 109–115.
 61. *Тимченко, Є. Відповідь на замітку М. Грінченкової / Є. Тимченко // Зап. істор.-філол. відділу ВУАН / за ред. А. Кримського. – Київ, 1920–1922. – Кн. І–ІІІ. – С. 247.
 62. *Чередниченко, В. Нариси з дитячої літератури. Марія Загірня (Грінченко) / В. Чередниченко // Новими стежками. – 1923. – Ч. 1 (4/5). – С. 36–37.
 63. Яковлева, І. В. Особливості гендерної психології жіночих образів у «народних» оповіданнях Марії Грінченко / І. В. Яковлева // Молодий вчений. – 2021 – № 11 (99). – С. 80–84.
 64. *Lashko, M. Maria Grinchenko’sideas about the development of public schools in Ukraine / М. Lashko // The Advanced science Journal USA. – 2013. – Issue– Р. 77–80.
Дисертації та автореферати
 1. *Думанська, М. І. Організаційно-видавничі та редакторські аспекти діяльності Марії Грінченко : дис. … канд. із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.05 «Теорія та історія видавничої справи та редагування» / Думанська Марія Ігорівна ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2010. – 215 арк.
 2. *Лашко, М. В. Педагогічна і просвітницька діяльність Марії Грінченко (1863–1928) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» /Лашко Михайло Васильович ; наук. керівник Л. Д. Березівська ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2015. – 20 с.
 3. *Нежива, Л. Л. Літературно-мистецькі та наукові пошуки Марії Загірньої : дис. … канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 «Українська література» / Нежива Людмила Львівна ; наук. керівник Галич О. А. ; Луган. держ. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2001. – 178 арк.
Електронні ресурси
 1. Беззуб, Ю. В. Спогади Марії Загирньої як джерело вивчення життя и творчісті Бориса Гринченка [Електронний ресурс] / Ю. В. Беззуб // SlideShare : [вебсайт]. – Текст. дані. – Режим доступу: https://www.slideshare.net/ippo-kubg/ss-42390220 (дата звернення: 05.05.2023). – Назва з екрана.
 2. Білоцерківська, Г. До історії видання першої біографії Б. Грінченка 1911 р. (за листуванням М. Грінченко-Загірньої та М. Плевако) [Електронний ресурс] / Ганна Білоцерківська // Укр. писемність та мова у манускриптах і друкарстві : наук. конф. – 2011. − Режим доступу: http://vuam.org.ua/uk/704 (дата звернення: 05.05.2023). – Назва з екрана.
 3. Бондаренко О.13 червня 1863 року народилася Марія Грінченко – письменниця, перекладачка, видавчиня [Електронний ресурс] / О. Бондаренко // Рідна країна: [світоглядний портал]. – Текст. дані. – Режим доступу: https://ridna.ua/2020/06/13-chervnia-1863-roku-narodylasia-mariia-hrinchenko-pys-mennytsia-perekladachka-vydavchynia/(дата звернення: 05.05.2023). – Назва з екрана.
 4. Внесок Марії Миколаївни Грінченко-Загірньої у культурно-освітній рух на Чернігівщині[Електронний ресурс] // Жінки Чернігівської «Громади»: [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Режим доступу: https://www.gorod.cn.ua/print/city_797.html(дата звернення: 05.05.2023). – Назва з екрана.
 5. Грінченко Марія Миколаївна[Електронний ресурс] // Вікіпедія: [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Грінченко_Марія_Миколаївна(дата звернення: 05.0505.2023). – Назва з екрана.
 6. Грінченко Марія Миколаївна[Електронний ресурс] // Енциклопедія сучасної України: [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=31904(дата звернення: 95.05.2025). – Назва з екрана.
 7. Думанська, М.І. Марія Грінченко – перекладачка творів для дітей: адаптаційна стратегія в перекладацькій творчості [Електронний ресурс] / М. І. Думанська, //Літературне Місто – Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс. – Текст. дані. – Режим доступу : https://litmisto.org.ua/?p=25769 (дата звернення: 02.05.2023). – Назва з екрана.
 8. Жінка в історії України: Марія Грінченко[Електронний ресурс] // Mustpost.today: [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Режим доступу: https://www.mustpost.today/zhinka-v-istoriyi-ukrayiny-mariya-grinchenko/(дата звернення: 05.05.2023). — Назва з екрана.
 9. Лашко, М. В. Вивчення спадщини М. Грінченка в незалежній Україні [Електронний ресурс] / М. В. Лашко // Джерела та історіографія про трансформаційні процеси в освітньому просторі України (1991–2017) : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. семінару / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Лапаєнко С. В., Сухомлинська О. В.,Тарнавська С. В.; літ. ред. Деревянко Т. М.]. – Текст. дані. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2018. – С. 41–43. – Режим доступу : https://tinyurl.com/3h3s5bp2 (дата звернення: 02.05.2023). – Назва з екрана.
 10. Лашко, М. В. Марія Грінченко в зарубіжній історіографії [Електронний ресурс] / М. В. Лашко // Історіографія як важливий складник досліджень з історії освіти: європейський і вітчизняний виміри : зб. матеріалів наук.-методолог. семінару з історії освіти / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.) та ін.]. – Текст. дані. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2018. – С. 15–16. – Режим доступу : https://tinyurl.com/4j23k5wb (дата звернення: 02.05.2023). – Назва з екрана.
 11. Лашко, М. В. Просвітницько-видавнича діяльність М. Грінченко в добу української революції (1917 1921) [Електронний ресурс] / М. В. Лашко // Розвиток освіти в добу Української революції (1917–1921) : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. семінару / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; [редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.) та ін.]. – Текст. дані. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2017. – С. 70–71. – Режим доступу : https://tinyurl.com/bdcpyyr6 (дата звернення: 02.05.2023). – Назва з екрана.
 12. Нежива, Л. Марія Загірня – письменниця і педагог на Луганщині : [за матеріалами книги «Часопис українського сходу»] [Електронний ресурс] / Людмила Нежива // Сєвєродонецьк. Інфо : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Сєвєродонецьк, 2015. – Режим доступу : https://tinyurl.com/mpejfts5 (дата звернення: 02.05.2023). – Назва з екрана.
 13. Ніколайчук, І.Чоловік у житті Марії Грінченко (вірш Бориса Грінченка «Присвячую М. Г.») [Електронний ресурс] / Ірина Ніколайчук // Гендер в деталях : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Режим доступу : https://tinyurl.com/yj4vtnuw (дата звернення: 02.05.2023). – Назва з екрана.
 14. Останні роки життя Марії Миколаївни Грінченкової[Електронний ресурс] // Zbruc: [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Режим доступу: https://zbruc.eu/node/81242(дата звернення: 05.05.2023). – Назва з екрана.
 15. Унікальна українська родина Грінченків: до 150-річчя від дня народження Б. Д. Грінченка [Електронний ресурс] / Сумська міська центральна бібліотека ім. Т.Г. Шевченка; укл. І. О.Хомайко // Саlameo. – Текст. дані. – Суми, 2013. – 16 с. – Режим доступу: https://www.calameo.com/books/0012729712058aa8e7ea4 (дата звернення: 02.05.2023). – Назва з екрана.
 16. Черкаська Г. Марія Грінченко [Електронний ресурс] / Ганна Черкаська // UAHistory : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Режим доступу: https://uahistory.com/topics/famous_people/8652#prettyPhoto (дата звернення: 02.05.2023). – Назва з екрана.
 17. Яковлева, І. В. Використання досвіду бібліотечної діяльності Бориса та Марії Грінченків у сучасній бібліотеці [Електронний ресурс] / І. В. Яковлева // Бібліотека в умовах сучасності і конструювання майбутнього : матеріали ІІ наук.-практ. Конф. –Текст. дані. – Вінниця, 2019 р. – Режим доступу: https://library.vn.ua/Konf2019/texts/2_1.htm (дата звернення: 02.05.2023). – Назва з екрана.

З цими виданнями ви можете ознайомитись
у Державній науково-педагогічній бібліотеці України
імені В. О. Сухомлинського

Видання, відсутні у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, позначені астериском (*)

З працями, доступними в Інтернет-мережі, можете ознайомитись онлайн за гіперпосиланнями


Анонси та оголошення

21.06.2024

Шановні колеги!

Запрошуємо до публікації в електронному науковому фаховому журналі «Науково-педагогічні студії» (вип. 8/2024) Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.  Детальніше…

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали