НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць про життя та діяльність Б. Д. Грінченка

Окремі видання
 1. Акорди[1] : антологія української лірики від смерті Шевченка : зб. / уклад. Іван Франко ; ілюстр. Юліан Панькевич. – Львів : Накладом Українсько-руської вид. спілки, 1903 (З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського). – 316 с. : іл.
 2. Антонець Н. Б. Борис Дмитрович Грінченко / Н. Б. Антонець // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів : у 2-х кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1. – С. 437–449.
 3. Антонець Н. Б. Грінченко Борис Дмитрович / Н. Б. Антонець // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; голов. ред. В. Г. Кремень ; ред. кол.: І. Д. Бех, О. В. Сухомлинська П. І. Рогова [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – С. 144–145.
 4. Білецький О. І. Борис Грінченко / Олександр Іванович Білецький // Письменник і епоха : зб. ст.., досліджень, рец. з питань укр. літератури / Олександр Іванович Білецький. – Київ : Держ. вид-во худож. літ., 1963. – С. 218–228.
 5. Богданець-Білоскаленко Н. І. Віддав себе я праці без вагання… (до 100-річчя вшанування пам’яті Бориса Грінченка) / Н. В. Богданець-Білоскаленко. – Київ : НВФ Славутич-Дельфін, 2010. – 94 с. : фотогр.
 6. Богданець-Білоскаленко Н. І. Не велике поле я зорав… (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) / Н. В. Богданець-Білоскаленко. – Київ : НВФ Славутич-Дельфін, 2013. – 112 с.
 7. Борис Грінченко (Василь Чайченко) // Виїмки з народної літератури українсько-руської ХІХ віку : для вищих кляс середніх шкіл. Ч. 2. / уложив Олександер Барвіньский. – 3-тє попр. вид. – Львів : Накладом краєвого фонду, 1902 (З друкарні Наукового Товариства імені Шевченка під зарядом К. Беднарського). – С. 490–540.
 8. Брик І. На народній роботі. Борис Грінченко : праця і заслуги / Іван Брик. – Львів : З друкарні НТШ під зарядом К. Бернарського, 1910. – 47 с.
 9. «… Віддати зумієм себе Україні» : листування Трохима Зіньківського з Борисом Грінченком / Укр. Вільна Акад. Наук у США, НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [вступ. ст., археогр. передм., упорядкув., комент, прим., підготов. текстів, покажч., дод., добір іл. матеріалу Сидора Степановича Кіраля ; переднє сл. Анатолія Григоровича Погрібного]. – Нью-Йорк : [Б. в.], 2004. – 518, [1] с.
 10. Вовк О. В. Борис Грінченко та проблеми розвитку української дитячої літератури : художнє вираження етнокультурної кореневості : монографія / Олена Василівна Вовк. – Дрогобич : Видав. відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2014. – 167 с.
 11. Гончаренко А. М. Від душі до душі (світ природи Бориса Грінченка у творах для дітей) : навч.-метод. посіб. / А. М. Гончаренко. – Київ : Слово, 2015. – 169 с.
 12. Грінченко // Діячі українського фольклору / Микола Сумцов. – Харків : Друкарня «Печатне Діло», 1910. – С. 22–23.
 13. Грінченко Борис Дмитрович (1863 – 1910 рр.) // Політичні портрети України у ХІХ столітті : навч. посіб. / уклад.: А. О. Карасевич, О. О. Карасевич, К. М. Левківський, Л. С. Шачковська. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – С. 109–117.
 14. Б. Д. Грінченко – М. П. Драгоманов : діалоги про українську національну справу / НАН України, Ін-т української археографії ; упоряд. А. Жуковський ; відп. ред. П. Сохань. – Київ : Ін-т укр. археографії НАН України, 1994. – 188 с. – (Джерела з історії суспільно-політичного руху, вип. 1.). – Текст статті доступний також в інтернеті: https://tinyurl.com/3zjfwhch.
 15. Громадська думка. Щоденна політична, економічна і літературна газета. 1905 – 1906. Анотований систематичний покажчик / І. Старовойтенко, Ю. Горбач, Л. Кузьменко. – Київ : Темпора, 2011. – 454 с.
  У покажчику міститься перелік публікацій Б. Грінченка, надрукованих на шпальтах газети «Громадська думка».
 1. Дурдуківський В. Педагогічна діяльність Б. Грінченка / Володимир Дурдуківський // Праці науково-педагогічної комісії. – Київ : З друкарні ВУАН, 1929. – Т. 1. – С. 1–77.
 2. Єсипенко Д. Повісті Бориса Грінченка «Серед темної ночі» та «Під тихими вербами» : історія текстів і тексти в історії / Дмитро Єсипенко ; наук. [ред. В. Дудко ; худож. М. А. Панасюк] ; Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Київ : Наук. думка, 2015. – 157, [2] с. – (Проект «Наукова книга». (Молоді вчені)).
 3. Єфремов С. Грінченко / Сергій Єфремов // Літературно-критичні статті / Сергій Єфремов ; упоряд., передмова та вступ Є. С. Соловей. – Київ : Дніпро, 1993. – С. 322–331.
 4. Зібрання Грінченкіани Музею книги і друкарства України та Київського університету імені Бориса Грінченка : каталог до 150-річчя від дня народження. Б. Д. Грінченка / Музей книги і друкарства України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: М. О. Гринько та ін. ; наук. консультант, авт. передм. Г. І. Білоцерківська ; дизайн обкл. О. О. Поліщук ; матеріали фотогалереї Б. О. Пошивайла]. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 79, [1] с.
 5. Зубкова Н. М. Архів і бібліотека видатного діяча українського просвітництва Б. Д. Грінченка : з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / Н. М. Зубкова ; [відп. ред. Л. А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2008. – 176, [1] с.
 6. Животенко-Піанків А. Педагогічно-просвітня праця Бориса Грінченка / А. Животенко-Піанків. – Київ : [Вид. центр «Просвіта»], 1999. – 175 с.
 7. Єфремов С. Борис Грінченко. Про життя його та діла / Сергій Єфремов. – Петербург : Друкарня Бр. В. та Т. Линників, 1913. – 111 с.
 8. Кобижча Н. І. Культурницька діяльність Бориса Грінченка : світоглядний аспект : монографія / Н. І. Кобижча. – Київ : Вид-во Ліра – К, 2017. – 204 с.
 9. Козар Л. П. Борис Грінченко як фольклорист / Л. П. Козар ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. Максима Рильського НАН України, Ін-т підготов. кадрів Держ. служби зайнятості України. – Київ : Вид. центр ІПК ДСЗУ, 2005. – 148 с.
 10. Куришев Є. Музичний архів Бориса Грінченка / Євген Куришев ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Ін-т мистецтв. – 2-ге вид., допов. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 102 с.
 11. Листування Б. Грінченко – Ф. Вовк / Б. Д. Грінченко, Ф. К. Вовк ; упоряд. В. І. Наулко ; Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського НАН України. Запоріз. від-ня, Запоріз. наук. т-во ім. Я. Новицького. – Запоріжжя : РА «Тандем-У», 2001. – 52 с. – (Старожитності Південної України, вип. 7).
 12. «Мрії, вистраждані життям» : до 145-ї річниці від дня народження Б. Д. Грінченка : кол. монграфія у 2-х ч. / упоряд.  Н. М. Гупан та ін. ; вступ О. В. Огнев’юк ; Київ. міськ. пед. ун-т ім. Б. Д. Грінченка. – Київ : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2009. – Ч. 1. – 260 с.; Ч. 2. – 166 с.
 13. Над могилою Бориса Грінченка // Автобіографія, похорон, спомини, статті / уложив Сергій Єфремов. – Київ : Вид-во «Вік», 1910. – 187 с.
 14. Неживий О. І. Борис Грінченко : вартовий рідного слова. Педагогічна спадщина та проблеми сучасної освіти / О. І. Неживий. – Луганськ : Знання, 2003. – 123 с.
 15. Неживий О. І. Борис Грінченко : вартовий рідного слова. Педагогічна спадщина та проблеми сучасної освіти / О. І. Неживий. – Вид. 2-ге. доп. – Луганськ : Знання, 2007. – 188 с.
 16. Неживий О. Борис Грінченко у дослідженнях і спогадах : навч. посіб.-хрестоматія / Олексій Неживий. – Луганськ : Янтар, 2013. – 454 с.
 17. Пастух Б. В. Борис Грінченко – безкомпромісний лицар національної ідеї  : публіцистичне есе / Б. В. Пастух. – Луганськ : Книжковий світ, 1998. – 160 с. : іл., фотогр. – (Серія «Історія нашої літератури»).
 18. Плевако М. Життя та праця Бориса Грінченка / М. Плевако. – Харків : Вид-во ім. Б. Грінченка, Друк. С. А. Шмерковича, 1911. – 83 с.
 19. Погрібний А. Г. Борис Грінченко. Нарис життя і творчості / А. Г. Погрібний. – Київ : Дніпро, 1988. – 268 с.
 20. Погрібний А. Борис Грінченко в літературному русі кінця ХІХ – початку ХХ ст. : питання ідейно-естетичної еволюції / А. Погрібний. – Київ : Либідь, 1990. – 232 с.
 21. Смілянський Л. І. Борис Грінченко : критико-біографічний нарис / Л. І. Смілянський ; за ред. Я. Савченка. – Харків, Київ : Держ. вид-во України, 1930. – 102 с.
 22. Стебницький П. Борис Грінченко. Нарис його життя та діяльності / Петро Стебницький. – Київ : Час, 1920. – 32 с.
 23. Фольклорні записи Бориса Грінченка із села Нижня Сироватка : зб. матеріалів /упоряд., авт. передмов. С. В. П’ятаченко. – Суми : Щербина І. В., 2019. – 291 с. : іл., фотогр.
 24. Хоптяр А. О. Перекладацька діяльність Бориса Грінченка та її роль в українському літературному процесі кінця ХІХ – початку ХХ ст. : монографія / А. О. Хоптяр. – Кам’янець-Подільський : Вид. ПП Зволейко Д. Г., 2017. – 276 с.
 25. Черниш А. Г. Приказки та прислів’я із «Словаря української мови» Бориса Грінченка / Анатолій Черниш. – Кіровоград : Лисенко В. Ф., 2011. – 91 с.
 26. Чернявський М. Кедр Ливана : спогади про Б. Грінченка / Микола Чернявський. –Херсон : Українська книгарня, 1920. – 39 с. – Ювіл. вид.
 27. Чикаленко Є. Спогади (1867 – 1907) : документально – художнє видання / Євген Чикаленко ; передмова В. Шевчук. – Київ : Темпора, 2003. – 416 с. : іл.
 28. Яременко В. Наукова та епістолярна спадщина Бориса Грінченка : монографія / Василь Яременко. – Київ : ТОВ «Юрка Любченка», 2021.
 29. Яременко В. Борис Грінченко – національної ідеї смолоскип / Василь Яременко. – 2-ге вид. виправлене, допрацьоване, доповнене. – Київ : ТОВ «Юрка Любченка», 2022. – 400 с. : іл.
Збірники статей
 1. Борис Грінченко – відомий і невідомий : матеріали щоріч. Грінченківських читань 8 груд. 2011 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благод. фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка ; [за заг. ред. В. О. Огнев’юка, Л. Л. Хоружої, А. І. Мовчун]. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 131 с.
 2. Борис Грінченко – відомий і невідомий : матеріали VII щоріч. Грінченківських читань, 9 груд. 2014 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благод. фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка ; [за заг. ред. В. О.Огнев’юка та ін. ; відп. за вип.: А. М. Даниленко, А. М. Даниленко ; на вид. працювали: Н. І. Гетьман [та ін.]]. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – 184 с.
 3. Борис Грінченко – відомий і невідомий : матеріали Всеукр. наук. конф. (IX щоріч. Грінченківські читання), 9 груд. 2016 р., м. Київ / [за заг. ред. В. О. Огнев’юка та ін.] ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благод. фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. – 162 с. : іл., табл., фотогр.
 4. Борис Грінченко : минуле та сьогодення : зб. матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 5–7 грудня 2018 р. / ХНУРЕ. – Харків: ХНУРЕ, 2018. – 180 с.
Статті
 1. Барабаш С. М. Мовна позиція Б. Грінченка та Х. Алчевської : суголосся доби чи позиція? / С. М. Барабаш, О. В. Бурко // Закарпатські філологічні студії. – 2022. – Вип. 24. – Т. 2. – С.165–168. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/24/part_2/33.pdf.
 2. Беззуб Ю. Гендерні установки та практики в родині Б. Грінченка за его-документами / Ю. Беззуб, Н. Клименко, О. Дудар // Український історичний журнал. – 2022. – № 3. – С. 119–133. – Текст статті доступний також в інтернеті: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41693/1/Y_Bezzub_N_Klimenko_O_Dudar_UHJ_3_IIST_KUBG.pdf.
 3. Беззуб Ю. Переплетіння доль : сторінки взаємин Лесі Українки, Надії Кибальчич і Бориса Грінченка (за листами Лесі Українки) / Юрій Беззуб, Нінель Клименко // Наук. пр. Нац. бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2022. – Вип. 64. – С. 174–195. – Текст статті доступний також в інтернеті: https://tinyurl.com/3jv5p89x.
 4. Білодід Є. Постать Бориса Грінченка в публікаціях газети «Рада» / Євгенія Білодід // Грінченко – Сетон міжнар. журнал молодих науковців. – 2021. – Т. 2. – № 2. – С. 52–62. – Текст статті доступний також в інтернеті: https://ysgsij.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/62/61.
 5. Богданець-Білоскаленко Н. І. Діяльність Б. Д. Грінченка у Київській «Просвіті» / Н. І. Богданець-Білоскаленко // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ін-т педагогіки НАПН України. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2010. – Вип. 4. – С. 30–34.
 6. Богданець-Білоскаленко Н. Унікальна родина Грінченків / Наталія Богданець-Білоскаленко // Вісн. Ін-ту розвитку дитини. Серія: Філософія, педагогіка, психологія : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т розвитку дитини. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010, – Вип. 9. – С. 36–42.
 7. Бурко О. В. Б. Грінченко, В. Корольов і Канада : маловідомі факти / О. В. Бурко, С. М. Барабаш // World science: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 12th International scientific and practical conference. – Perfect Publishing. Toronto, Canada, – С. 219–225. – Текст статті доступний також в інтернеті: https://tinyurl.com/5x745swy.
 8. Вовк О. Борис Грінченко як теоретик і критик української дитячої літери / Олена Вовк // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський зб. наук. пр. молодих учених Дрогобиц. держ. пед. ун-ту ім.  Івана Франка / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Рада молодих вчених ; заг. ред. М. П. Пантюка. – Дрогобич : Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, 2013. – С. 150–159. – Текст статті доступний також в інтернеті: https://dspu.edu.ua/sites/youngsc/AQGS/2013_7/language/150-159.pdf.
 9. Горбатюк Н. М. Принцип народності у вихованні у педагогічному доробку Б. Грінченка / Н. В. Горбатюк // Наук. записки Терноп. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2008. – № 1. – С. 67–70.
 10. Денисюк І. Особливості просвітницької діяльності Бориса Грінченка в аспекті українського дитячого книговидання / Ірина Денисюк // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2007. – Вип. 22. – С. 171–174.
 11. Дорошенко В. Борис Грінченко (1863 – 1910) / Володимир Дорошенко // Літературно-наук. вісн. – 1910. – Т. LI. – Кн. ІХ. – С. 448–469.
 12. Д. Д. [Дорошенко Д.]. Борис Грінченко (З нагоди 25-літнього ювілею його діяльности). / Д. Д[орошенко] // Рада. – 1906. – 20 груд. – С. 2–3.
 13. Захарова Л. В. Український народолюбець-педагог Б. Д. Грінченко в історіографічному ракурсі / Л. В. Захарова // Проблеми політичної історії України. – 2020. – Вип. 15. – С. 62–69. – Текст статті доступний також в інтернеті: https://grani-print.dp.ua/index.php/pphu/article/view/313/245.
 14. Зубкова Н. М. Народно-просвітницька діяльність Б. Д. Грінченка (за матеріалами особового архівного фонду) / Н. М. Зубкова // Рукописна і книжкова спадщина України. – 1994. – Вип. 2. – С. 97–105.
 15. Єсипенко Д. Невідома повість з української історії Бориса Грінченка / Дмитро Єсипенко // Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe. – 2017. – Vol. 3. – ss. 174–195. – Текст статті доступний також в інтернеті: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/pomi/03/pomi201713.pdf.
 16. Єфремов С. Грінченків фонд / Сергій Єфремов // Рада. – 1910. – № 114. – 20 мая (2 червня). – С. 1.
 17. Єфремов С. Пам’яті Бориса Грінченка. На перші роковини його смерти / Сергій Єфремов // Рада. – 1911. – № 91. – С. 2–3.
 18. Єфремов С. Живий пам’ятник. Пам’яті Б. Грінченка / Сергій Єфремов // Світло. – 1912. – Кн. 3 (листоп.). – С. 3–6.
 19. Іваницька С. Роль Сергія Єфремова в творенні комеморативних практик української спільноти (на матеріалах ушанування пам’яті Бориса Грінченка) : 1910 – 1913 рр. / Світлана Іваницька // Історіографічні дослідження в Україні. – 2018. – Вип. 29. – С. 19–49.
 20. Кінд-Войтюк Н. Б. Д. Грінченко – перший голова Київського товариства «Просвіта» (1906 – 1909 рр.) / Наталія Кінд-Войтюк // Літопис Волині. – 2018. – № 19. – С. 130–134. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://www.litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/92/55.
 21. Клименко Н. Співпраця О. Лотоцького й Б. Грінченка щодо створення та поширення україномовної книжкової продукції у 1894 – 1900 рр. / Нінель Клименко // Київські історичні студії. – 2020. – № 2 (11). – С. 98–105. – Текст статті доступний також в інтернеті: https://tinyurl.com/2p9kdy6b.
 22. Клименко Н. Олександр Лотоцький і Борис Грінченко : до історії співпраці щодо публікації української книжкової продукції (1900 – 1908) / Нінель Клименко, Олександр Трухан // Київські історичні студії. – 2021. – № 1 (12). – С. 115–123. – Текст статті доступний також в інтернеті: https://tinyurl.com/57jj2km6.
 23. Клименко Н. Настя Грінченко : становлення особистості та формування життєвих переконань / Нінель Клименко, Ольга Караман // Українська мова та література в шк. України. – 2015. – № 6. – С. 12–17. – Текст статті доступний також в інтернеті: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/14308/1/N_Klimenko_UMIL_6_IPPO.pdf.
 24. Клименко Н. Борис Грінченко і Настя Грінченко : до питання про патріотичне виховання / Нінель Клименко // Історія і суспільствознавство в шк. України : теорія і методика навчання. – 2013. – № 11. – С. 6–9. – Текст статті доступний також в інтернеті: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/8968/.
 25. Кобижча Н. І. Етнографічні студії Бориса Грінченка : погляд сучасників / Н. І. Кобижча // Культура України. – 2013. – Вип. 40. – С. 132–141.
 26. Коженьовський Л. Ф. Борис Грінченко – батько просвіти та утвердження української мови / Л. Ф. Коженьовський // Педагогічний процес : теорія і практика : зб. наук. пр. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Благодій. фонд ім. Антона Макаренка ; [голов. ред. Світлана Сисоєва ; редкол.: Нелі Абашкіна (заст. голов. ред.) та ін.]. – Київ : ЕКМО, 2009. – Вип. 3. С. 117–122.
 27. Коженьовський Л. Ф. Батько просвіти, української мови, української безпеки, культури і свободи в Україні – Борис Грінченко / Л. Ф. Коженьовський // Педагогічна освіта : теорія і практика. Психологія і педагогіка. – 2010. – № 1 (13). – С. 4–7.
 28. Коляденко О. В. Ідеї Бориса Грінченка про мету і завдання національної школи / О. В. Коляденко // Освітологічний дискурс. – 2016. – № 3(15). – С. 1–12. – Текст статті доступний також в інтернеті: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/395.
 29. Кузьменко Н. Метод творчого проекту у педагогічній діяльності Б. Грінченка / Н. Кузьменко // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Педагогіка. – 2016. – Вип. 1 (3). – С. 34–38.
 30. Левчик Н. Творчий шлях Бориса Грінченка / Надія Левчик // Слово і час. – 2018. – № 12. – С. 54–65.
 31. Мовчун А. Борис Грінченко і Марія Загірня : феномен родинного життя / Антоніна Мовчун // Слово просвіти. – 2013. – № 8 (697). – 21–27 лют. – С. 14–15.
 32. Мовчун А. Борис Грінченко у спогадах батька та дружини / Антоніна Мовчун // Слово просвіти. – 2013. – № 14 (704). – 4–10 квіт. – С. 6.
 33. Мовчун А. Борис Грінченко в Києві : діяльність, адреси, зустрічі… / Антоніна Мовчун // Слово Просвіти. – № 23 (712). –13–19 черв. – С. 6.
 34. Неживий О. Українознавча і краєзнавча основа педагогічної системи Бориса Грінченка / Олексій Неживий // Краєзнавство. – 2013. – № 4. – С. 159–165. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://history.org.ua/JournALL/kraj/kraj_2013_4/23.pdf.
 35. Погребняк І. Літературно-критичні погляди Б. Д. Грінченка в його епістолярії / Інга Погребняк // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – 2011. – Вип. – С.126–130.
 36. ПогребнякІ. Контекст доби в епістолярії Бориса Грінченка / Інга Погребняк // Літературний процес : методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. – Київ, 2016. – №. 8. – С. 84–88. – Текст статті доступний також в інтернеті: https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/341.
 37. Погрібний А. Г. Унікальний документ нашої культури (каталог особистої бібліотеки Б. Грінченка) / А. Г. Погрібний // Рукописна і книжкова спадщина України. – 1993. – Вип. 1. – С. 70–83. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_1993_1_6.
 38. Подоляка Н. Редакторська підготовка творів Бориса Грінченка харківським кооперативним видавництвом «Рух» / Надія Подоляка // Український інформ. простір. – 2020. – № 1(5). – С. 197–206. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/206128/224875.
 39. П’ятаченко С. Фольклор села Нижня Сироватка у записах Бориса Грінченка / Сергій П’ятаченко // Наук. записки Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство. – Харків, 2019. – Вип. 4(94). – С. 156–167. – Текст статті доступний також в інтернеті: https://tinyurl.com/9c7b6m46.
 40. Родінова Н. Л. Просвітницька діяльність Бориса Грінченка / Н. Л. Родінова // Освітній дискурс : зб. наук. праць. Педагогічні науки / Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; голов. ред. О. П. Кивлюк – Київ : Вид.-во «Гілея», 2018. – Вип. 9 (11–12). – С. 80–91.
 41. Родінова Н. Праця Бориса Грінченка на ниві просвітництва та етнології / Наталія Родінова // Етнічна історія народів Європи. – 2005.– Вип. 19. – С. 104–108. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://ethnic.history.univ.kiev.ua/data/2005/19/articles/16.pdf.
 42. Родінова Н. Нові погляди на наукову і громадську діяльність Бориса Грінченка / Наталія Родінова // Етнічна історія народів Європи. – 2010. – Вип. 33. – С. 48–52. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://ethnic.history.univ.kiev.ua/data/2010/33/articles/8.pdf.
 43. Скопненко О. І. Борис Грінченко та Микола Лукаш : перегук поколінь / О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк-Скопненко // Studia Philologica. Філолгічні студії : зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2019. – Вип. 12. – С. 110–114. – Текст статті доступний також в інтернеті: https://tinyurl.com/23a8xa4m.
 44. Спірідонова Л. М. «Ясні зорі» : ідейно-художній аналіз умовно історичної п’єси Бориса Грінченка / Л. М. Спірідонова // Інноваційна педагогіка. – 2019. – Вип. 10. – Т. 3. – С. 14–17. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/10/part_3/5.pdf.
 45. Срібна М. А. «Українське питання» в листуванні Бориса Грінченка з Михайлом Драгомановим / А. М. Срібна // Михайло Драгоманов у контексті європейського просвітницького руху : матеріали першої міжвуз. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих науковців, 27 лют. 2007 р. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2007. – С. 80–84.
 46. Стаховський С. М. Педагогічні погляди Б. Грінченка / C. М. Стаховський // Педагогічні науки : зб. наук. пр. / Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – 2005. – Ч. 1. – С. 94–100.
 47. Степаненко Н. Невтомний «робітник на українським полі» Борис Грінченко / Ніна Степаненко // Рідний край. – 2012. – № 2 (27). – С. 248–252.
 48. Тимошенко К. В. Сутність, закономірності, принципи просвітницько-педагогічної діяльності у спадщині Б. Грінченка / К. В. Тимошенко // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2007. – Вип. 26. – С. 137–144.
 49. Ф. М. [Ф. Матушевський]. Борис Дмитрович Грінченко / Ф[едір][Матушевський] // Рада. – 1910. – № 94. – 27 квіт. / 10 трав. – С. 1–2.
 50. Хмельницька Л. Націотворчі орієнтири науково-педагогічної та громадсько-просвітницької діяльності Бориса Грінченка / Людмила Хмельницька // Society. Document. Communication. Соціум. Документ. Комунікація. – 2022. – Вип. 14. – С. 65–83. – Текст статті доступний також в інтернеті: https://sdc-journal.com/index.php/journal/article/view/406.
 51. Шевченко С. М. Біографічні відомості чи його нестримний потяг до знань / C. М. Шевченко // Science, innovations and education: problems and prospects. Proceedings of the 15th International scientific and practical conference. – CPN Publishing Group. Tokyo : Japan, 2022. – С. 189 – 197. – Текст статті доступний також в інтернеті: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/09/SCIENCE-INNOVATIONS-AND-EDUCATION-PROBLEMS-AND-PROSPECTS-21-23.09.22.pdf#page=189.
 52. Шерстюк Гр. Борис Грінченко і вкраїнська школа / Григорій Шерстюк // Світло. – 1910. – Кн. 1. – С. 9–14.
 53. Якобчук Н.О. Творчий доробок Бориса Грінченка на шпальтах української щоденної газети «Громадська думка» / Н. О. Якобчук // Інноваційна педагогіка. – 2023. – Вип. 64. – Т. 1. – С. 41–46. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2023/64/part_1/7.pdf.
 54. Яковлева І. Український європеїзм Бориса Грінченка / Ірина Яковлева // Національна ідентичність в мові і культурі: зб. наук. пр. / за заг.ред. О. Г. Шостак. – Київ : Талком, 2020. – С.210–214.
 55. Яковлєва Л. М. Питання гуманізації освіти в літературній спадщині Бориса Грінченка / Л. М. Яковлєва // Проблеми гуманізму і освіти : 10-річчю АПН України присвяч. : зб. матеріалів наук.-метод. конф., м.Вінниця, 21-22 трав. 2002 р. : [В 2 т.] / Мін-во освіти і науки України, АПН України, Україн. від-ня Міжнар. акад. наук вищ. шк.; Вінниц. держ. техн. ун-т. – [Вінниця] : Вид-во ВДТУ «УНІВЕРСУМ-Вінниця», 2002. – Т. 1. – С. 126–129.
 56. Яременко В. Борис Грінченко про українські національні справи : епістолярний, мовний та редакторський аспекти / Василь Яременко //Український інформ. простір. – 2021. – № 1(7). – С. 175–196. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/233902.
Автореферати дисертацій
 1. Козар Л. П. Борис Грінченко як фольклорист : автреф. дис … канд. філол. наук : [спец.] 10.01.07 «Фольклористика» / Лідія Петрівна Козар ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М. Т. Рильського. – Київ, 1997. – 24 с.
 2. Коляденко О. В. Погляди Бориса Грінченка щодо рідномовної (української) школи (остання третина ХІХ – початок ХХ століття) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Ольга Володимирівна Коляденко ; наук. керівник Н. П. Дічек ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2021. – 20 с.
 3. Неживий О. І. Педагогічна спадщина Бориса Грінченка : автореф. дис … пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Олексій Іванович Неживий ; Харків. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 1994. – 18 с.
 4. Погребняк І. В. Громадське і приватне в епістолярії Бориса Грінченка : автореф. дис …канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 «Українська література» / Інга Василівна Погребняк ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2013. – 19 с.
 5. Родінова Н. Л. Етнографічна діяльність Бориса Грінченка : автореф. дис. … канд. істор. наук : [спец.] 07.00.05 «Етнологія» / Наталія Леонідівна Родінова ; наук. керівник В. К. Борисенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – 24 с.
 6. Тимошенко К. В. Просвітницько-педагогічна діяльність Б. Д. Грінченка на Слобожанщині : автореф. дис … канд. пед. наук [спец.] 00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Катерина Василівна Тимошенко ; наук. керівник Н. М. Якушко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2008. – 19 с.
 Електронні ресурси
 1. Борис Грінченко [Електронний ресурс] // Littera scripta manet! / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – 2018. – Текст. дані. – Режим доступу: http://grinchenko.kubg.edu.ua/ (дата звернення 10.11.2023). – Назва з екрану.
 2. Борис Грінченко : 160. Борис Грінченко – дитячий письменник : 12 видань з фондів Педагогічного музею України [Електронний ресурс] // Педагогічний музей України : офіц. сайт. – 2023. – Текст. дані. – Режим доступу: http://pmu.in.ua/borys-hrinchenko-160/ (дата звернення 14.11.2023). – Назва з екрану.
 3. Грінченко Борис Дмитрович [Електронний ресурс] / Н. В. Левчик // Енциклопедія Сучасної України / редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – Текст. дані. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. – Режим доступу: https://esu.com.ua/article-31898 (дата звернення 14.11.2023). – Назва з екрану.
 4. До 150-річчя від дня народження Бориса Дмитровича Грінченка [Електронний ресурс] // Нац. бібліотека України ім. В. І. Вернадського : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – 2013.– Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/node/1056 (дата звернення 10.11.2023). – Назва з екрану.
 5. Зворський С. Л. Борис Дмитрович Грінченко [Електронний ресурс] / С Л. Зворський, С. С. Савченко // Українська бібліотечна енциклопедія / Нац. бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого. –Тест. дані. – 2022. – Режим доступу: https://tinyurl.com/4a4w58cx (дата звернення 9.11.2023). – Назва з екрану.
 6. Його ім’я носить наш університет. Сторінка Бориса Грінченка [Електронний ресурс] // Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка : [вебсайт]. – Текст. дані. – – Режим доступу : https://tinyurl.com/bd9r68vk (дата звернення 10.11.2023). – Назва з екрану.
 7. Погребняк І. Образ України в епістолярії Бориса Грінченка [Електронний ресурс] / Інга Погребняк // Синопсис : текст, контекст, медіа. – Текст. дані. –Київ, 2013. – № 1. – Режим доступу: https://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/17/12 (дата звернення 14.11.2023). – Назва з екрану.
 8. ПогребнякІ. Дискурс народництва в епістолярії Бориса Грінченка [Електронний ресурс] / Інга Погребняк // Синопсис : текст, контекст, медіа. – Текст дані. – Київ, 2014. – № 3(7). – Режим доступу: https://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/110/97 (дата звернення 14.11.2023). – Назва з екрану.
 9. Погребняк І. Культурологічні концепти епістолярію Бориса Грінченка [Електронний ресурс] / Інга Погребняк // Синопсис : текст, контекст, мед. – Текст дані. – Київ, 2016. – № 1(13). – С. 73–78. – Режим доступу: https://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/187 (дата звернення 14.11.2023). – Назва з екрану.
 10. Рудяченко О. Борис Грінченко. Стяг української молоді [Електронний ресурс] / Олександр Рудяченко // Укрінформ : медійна платформа іномовлення України. – 28.11.2020. – Текст. дані. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3142698-boris-grincenko-1-stag-dla-ukrainskoi-molodi.html (дата звернення 14.11.2023). – Назва з екрану.
 11. Рудяченко О. Борис Грінченко. Фельдмаршал слова [Електронний ресурс] / Олександр Рудяченко // Укрінформ : медійна платформа іномовлення України, 2020. – Текст. дані. – Режим доступу: ukrinform.ua/rubric-culture/3141491-boris-grincenko-2-feldmarsal-slova.html (дата звернення 14.11.2023). – Назва з екрану.
 12. Сохань П. Б. Д. Грінченко – М. П. Драгоманов : діалоги про українську національну справу [Електронний ресурс] / Павло Сохань // Ізборник. – Текст. дані. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/drag/drag201.htm (дата звернення 15.11.2023). – Назва з екрану.
 13. Шевелєва М. Борис Грінченко : Ви самі її ледачі ведете до смерти! [Електронний ресурс] / Мар’яна Шевелєва // Український інтерес, 2022. – Текст. дані. – Режим доступу: https://uain.press/blogs/1127346-1127346 (дата звернення 14.11.2023). – Назва з екрану.
 14. Яременко В. Національної ідеї смолоскип (творчі ландшафти спадщини Бориса Грінченка, освітлені національною ідеєю) [Електронний ресурс] / Василь Яременко // Українська літ. газета. – Текст. дані. – 2023. – Жовт. Ч. 10 (353 – Режим доступу: https://litgazeta.com.ua/articles/vasyl-iaremenko-natsionalnoi-idei-smoloskyp/ (дата звернення 14.11.2023). – Назва з екрану.

[1] З працями, що зазначені під №№ 1-4, 6-8, 10-12, 17, 19-21, 23, 25, 27-28, 35-36, 40-41, 46-48, 54-55, 57-58,63, 69, 75-76, 80-82, 94-95, 97, 100, 106 у цьому переліку можна ознайомитися у ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського.


Анонси та оголошення

21.06.2024

Шановні колеги!

Запрошуємо до публікації в електронному науковому фаховому журналі «Науково-педагогічні студії» (вип. 8/2024) Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.  Детальніше…

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали