НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Публікації про життя та діяльність Джона Дьюї

 1. Барна, М. Дидактика Дьюї як основа прогресивістської школи / М. Барна // Пед. думка. – – № 4. – С. 85–90.
 2. Білецька, С. В. Дитиноцентрована педагогіка: теорія і практика західних країн : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / С. В. Білецька. – Харків : Факт, 2008. – 253 с.
 3. Валеева, Л. А. Влияние концепции Джона Дьюи на развитие дидактики в России в первой трети ХХ века / Л.А. Валеева // Образование и саморазвитие. – – № 2. – С. 242–247.
 4. Валеева, Р. А. Права ребенка в мире взрослых в контексте идей Януша Корчака и Джона Дьюи / Р. А. Валеева, Л. А. Валеева // Образование и саморазвитие. – 2014. – № 4. – С. 60–63.
 5. Видатні психологи : біогр. довід. / [упоряд. Т.Шаповал ; ред. рада: Т. Шаповал, Т. Гончаренко, М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Шк. світ : Л. Галіцина, 2005. – 118 с. – Із змісту: Дьюї Джон (1859–1952). – С. 43–44.
 6. Гайдамака, Н. Джон Дьюї – філософ і педагог / Наталія Гайдамака // Я – перший. – 2010. – № 12, ч. 2 : Світ освіти. – С. 22–26.
 7. Горшкова, В. В. Интерпретации педагогической концепции Дж.Дьюи в российской педагогике 20–30-х гг. ХХ в. / В. В. Горшкова, Е. А. Митковец // Педагогика. – – № 1. – С. 60–72.
 8. Горшкова, В. В. Философия образования Дж.Дьюи: формат истории и современности / В. В. Горшкова, Е. А. Митковец // Педагогика. –  – № 8. – С. 107–120.
 9. Дічек Н. П. Джон Дьюї / Н. П. Дічек // Енциклопедія освіти Акад. пед. наук України; гол. ред. В. Г. КремДжон Дьюи и его взляды на воспитание // Дошк. образование.–  – 15–30 апр. (№ 8). – С. 3.
 10. Карачев, А. А. Современные подходы к проектному обучению в контексте педагогической философии Дж. Дьюи / А. А. Карачев, Р. Е. Каплин // Шк. и пр-во. – – № 2 – С. 3–7.
 11. Коваленко, В. Вплив ідей Д. Дьюї на українську школу й педагогіку 1920–1930 років / В. Коваленко // Шлях освіти. – 1997. – № 4. – С. 51–55.
 12. Коваленко, В. О. Ідеї трудового виховання в педагогічній спадщині Дж. Дьюї / В. О. Коваленко // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – 2012. – № 4. – С. 184–
 13. Коваленко,В. О. Педагогічні ідеї Дж. Дьюї та їх вплив на педагогічну теорію й практику в Україні (20-ті роки ХХ ст.) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Коваленко В. О. ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2000. – 188 с.
 14. Коваленко, В. О. Розвиток педагогічних ідей Дж. Дьюї у школах США (на початку ХХ століття) / В. О. Коваленко // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – 2006. – № 4. – С. 126–131.
 15. Коваленко, В. О. Соціально-педагогічні ідеї Дж. Дьюї / В. О. Коваленко // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – 2009. – № 6, ч. 1. – С. 203–
 16. Коваленко, В. О. Філософія освіти у спадщині Дж. Дьюї / В. О. Коваленко // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – 2011. – № 10. – С. 245–
 17. Корнетов, Г.Б. Педагогическая концепция Дж. Дьюи и образование для демократии в России / Г. Б. Корнетов // Шк. технологии. – 2004. – № 5. – С. 33–
 18. Корнетов, Г. Б. Прогрессивистская педагогика Джона Дьюи / Г. Б. Корнетов // Шк. технологии. – 2007. – № 6. – С. 54–
 19. Кравцова, Н. Проблеми морального виховання в педагогічній спадщині Джона Дьюї / Н. Г. Кравцова // Імідж сучас. педагога. –– № 1. – С. 63–55.
 20. Кравцова, Н. Г. Педагогічні основи діяльності Чиказької експериментальної школи-лабораторії Джона Дьюї : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. Г. Кравцова ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – 20 с.
 21. Кулик, О. М. Утвердження філософії освіти і проблеми оцінки внеску науковців-попередників (на прикладі Дж. Дьюї) / О. М. Кулик // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис / Ін-т вищ. освіти АПН України. – Київ, 2008. – № 3, дод. 1 : Наука і вища освіта в Україні: міра взаємодії. – С. 91–99.
 22. Малинин, В. И. Джон Дьюи в оценке прогрессивной русской педагогики / В. И. Малинин // Совет. педагогика. – 1976. – №6. – С. 111–119.
 23. Нариси історії українського шкільництва (1905–1933): навч. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ : Заповіт, 1996. – 302 с.
 24. Педагогика Д. Дьюи // Дайджест пед. ідей та технологій «Школа-парк». – 2003. – № 4. – С. 6–
 25. Пішванова, В. Прогресивна освіта як чинник культурної адаптації людини (у світлі педагогічної спадщини Джона Дьюї) / В. Пішванова // Рідна шк. – 2000. – № 10. – С. 73–75.
 26. Пішванова, В. Соціально-педагогічний експерименталізм Дж. Дьюї: моральний аспект / В. Пішванова // Вісн. Кн. палати. – 2002. – № 6. – С. 39–
 27. Пішванова, В. О. Концепція культурної адаптації в соціально-філософській спадщині Джона Дьюї : дис. … канд. філос. наук : 09.00.03 / Пішванова Валерія Олегівна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2003. – 162 с. – Бібліогр.: с. 149–162.
 28. Радіонова, І. Методологічні проблеми прагматистськи орієнтованої освіти: евристичний потенціал спадщини Дж. Дьюї / І. Радіонова // Філософія освіти. – 2005. – № 2. – С. 127–142.
 29. Радьо, Т. Освітнє краєзнавство в педагогічній спадщині Джона Дьюї / Т. Радьо // Джерела. – 2008. – № 3/4. – С. 3–7.
 30. Рацул, А. Б. Історія зарубіжної педагогіки : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / А. Б. Рацул, О. С. Радул, О. А. Рацул ; М-во освіти і науки України. – Кіровоград : [б. в.], 2008. – 350 с.
 31. Рогачева, Е. Ю. Педагогика Дж. Дьюи в контексте разных культур / Е. Ю. Рогачева // Педагогика. – 2003. – № 8. – С. 88–
 32. Рогачева,ЕЮ. Педагогика Джона Дьюи в ХХ веке: кросс-культурный контекст : монография / Е. Ю. Рогачева ; Междунар. акад. наук пед. образования, Владим. гос. пед. ун-т. – Владимир : ВГПУ, 2005. – 332 с.
 33. Рогачева, Е. Ю. Педагогическое творчество Дж. Дьюи в Чикагский период / Е. Ю. Рогачева // Педагогика. – 2004. – № 5. – С. 90–
 34. Рогачева, Е. Ю. Последние труды Джона Дьюи – великого реформатора ХХ века / Е. Ю. Рогачева // Психол.-пед. поиск. – – № 4. – С. 72–82.
 35. Рогачева, Е. Ю. Проникновение идей Дж. Дьюи в Мексику / Е. Ю. Рогачева // Педагогика. – 2006. – № 3. – С. 88–
 36. Савченкова, Е. В. Гаждансое воспитание в работах Дж. Дьюи / Е. В. Савченкова // Пед. образование и наука. – 2013. – № 3. – С. 27–
 37. Сердюк, Л. З. Психологія : навч. посіб. для дистанц. навчання / Л. З. Сердюк, О. М. Кочубейник ; за наук. ред. В.Т. Циби ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 2005. – 232, [8] с. – (Мережа дистанційного навчання).
 38. Фролов, А. А. Джон Дьюи и Антон Макаренко : две вершины социальной педагогики ХХ века / А. А. Фролов, С. И. Аксенов // Нар. образование. – – № 6. – С. 89–97.
 39. Эпштейн, М. М. Метод, разрушающий школьную рутину : о жизни замечат. идеи Дж. Дьюи в отечеств. и зарубеж. практике /М. М. Эпштейн // Шк. технологии. – – № 2 – С. 41–44.

З цими виданнями ви можете ознайомитись у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського


Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали