НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Публікації про життя та діяльність Джона Дьюї

 1. Барна, М. Дидактика Дьюї як основа прогресивістської школи / М. Барна // Пед. думка. – – № 4. – С. 85–90.
 2. Білецька, С. В. Дитиноцентрована педагогіка: теорія і практика західних країн : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / С. В. Білецька. – Харків : Факт, 2008. – 253 с.
 3. Валеева, Л. А. Влияние концепции Джона Дьюи на развитие дидактики в России в первой трети ХХ века / Л.А. Валеева // Образование и саморазвитие. – – № 2. – С. 242–247.
 4. Валеева, Р. А. Права ребенка в мире взрослых в контексте идей Януша Корчака и Джона Дьюи / Р. А. Валеева, Л. А. Валеева // Образование и саморазвитие. – 2014. – № 4. – С. 60–63.
 5. Видатні психологи : біогр. довід. / [упоряд. Т.Шаповал ; ред. рада: Т. Шаповал, Т. Гончаренко, М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Шк. світ : Л. Галіцина, 2005. – 118 с. – Із змісту: Дьюї Джон (1859–1952). – С. 43–44.
 6. Гайдамака, Н. Джон Дьюї – філософ і педагог / Наталія Гайдамака // Я – перший. – 2010. – № 12, ч. 2 : Світ освіти. – С. 22–26.
 7. Горшкова, В. В. Интерпретации педагогической концепции Дж.Дьюи в российской педагогике 20–30-х гг. ХХ в. / В. В. Горшкова, Е. А. Митковец // Педагогика. – – № 1. – С. 60–72.
 8. Горшкова, В. В. Философия образования Дж.Дьюи: формат истории и современности / В. В. Горшкова, Е. А. Митковец // Педагогика. –  – № 8. – С. 107–120.
 9. Дічек Н. П. Джон Дьюї / Н. П. Дічек // Енциклопедія освіти Акад. пед. наук України; гол. ред. В. Г. КремДжон Дьюи и его взляды на воспитание // Дошк. образование.–  – 15–30 апр. (№ 8). – С. 3.
 10. Карачев, А. А. Современные подходы к проектному обучению в контексте педагогической философии Дж. Дьюи / А. А. Карачев, Р. Е. Каплин // Шк. и пр-во. – – № 2 – С. 3–7.
 11. Коваленко, В. Вплив ідей Д. Дьюї на українську школу й педагогіку 1920–1930 років / В. Коваленко // Шлях освіти. – 1997. – № 4. – С. 51–55.
 12. Коваленко, В. О. Ідеї трудового виховання в педагогічній спадщині Дж. Дьюї / В. О. Коваленко // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – 2012. – № 4. – С. 184–
 13. Коваленко,В. О. Педагогічні ідеї Дж. Дьюї та їх вплив на педагогічну теорію й практику в Україні (20-ті роки ХХ ст.) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Коваленко В. О. ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2000. – 188 с.
 14. Коваленко, В. О. Розвиток педагогічних ідей Дж. Дьюї у школах США (на початку ХХ століття) / В. О. Коваленко // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – 2006. – № 4. – С. 126–131.
 15. Коваленко, В. О. Соціально-педагогічні ідеї Дж. Дьюї / В. О. Коваленко // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – 2009. – № 6, ч. 1. – С. 203–
 16. Коваленко, В. О. Філософія освіти у спадщині Дж. Дьюї / В. О. Коваленко // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – 2011. – № 10. – С. 245–
 17. Корнетов, Г.Б. Педагогическая концепция Дж. Дьюи и образование для демократии в России / Г. Б. Корнетов // Шк. технологии. – 2004. – № 5. – С. 33–
 18. Корнетов, Г. Б. Прогрессивистская педагогика Джона Дьюи / Г. Б. Корнетов // Шк. технологии. – 2007. – № 6. – С. 54–
 19. Кравцова, Н. Проблеми морального виховання в педагогічній спадщині Джона Дьюї / Н. Г. Кравцова // Імідж сучас. педагога. –– № 1. – С. 63–55.
 20. Кравцова, Н. Г. Педагогічні основи діяльності Чиказької експериментальної школи-лабораторії Джона Дьюї : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. Г. Кравцова ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – 20 с.
 21. Кулик, О. М. Утвердження філософії освіти і проблеми оцінки внеску науковців-попередників (на прикладі Дж. Дьюї) / О. М. Кулик // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис / Ін-т вищ. освіти АПН України. – Київ, 2008. – № 3, дод. 1 : Наука і вища освіта в Україні: міра взаємодії. – С. 91–99.
 22. Малинин, В. И. Джон Дьюи в оценке прогрессивной русской педагогики / В. И. Малинин // Совет. педагогика. – 1976. – №6. – С. 111–119.
 23. Нариси історії українського шкільництва (1905–1933): навч. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ : Заповіт, 1996. – 302 с.
 24. Педагогика Д. Дьюи // Дайджест пед. ідей та технологій «Школа-парк». – 2003. – № 4. – С. 6–
 25. Пішванова, В. Прогресивна освіта як чинник культурної адаптації людини (у світлі педагогічної спадщини Джона Дьюї) / В. Пішванова // Рідна шк. – 2000. – № 10. – С. 73–75.
 26. Пішванова, В. Соціально-педагогічний експерименталізм Дж. Дьюї: моральний аспект / В. Пішванова // Вісн. Кн. палати. – 2002. – № 6. – С. 39–
 27. Пішванова, В. О. Концепція культурної адаптації в соціально-філософській спадщині Джона Дьюї : дис. … канд. філос. наук : 09.00.03 / Пішванова Валерія Олегівна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2003. – 162 с. – Бібліогр.: с. 149–162.
 28. Радіонова, І. Методологічні проблеми прагматистськи орієнтованої освіти: евристичний потенціал спадщини Дж. Дьюї / І. Радіонова // Філософія освіти. – 2005. – № 2. – С. 127–142.
 29. Радьо, Т. Освітнє краєзнавство в педагогічній спадщині Джона Дьюї / Т. Радьо // Джерела. – 2008. – № 3/4. – С. 3–7.
 30. Рацул, А. Б. Історія зарубіжної педагогіки : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / А. Б. Рацул, О. С. Радул, О. А. Рацул ; М-во освіти і науки України. – Кіровоград : [б. в.], 2008. – 350 с.
 31. Рогачева, Е. Ю. Педагогика Дж. Дьюи в контексте разных культур / Е. Ю. Рогачева // Педагогика. – 2003. – № 8. – С. 88–
 32. Рогачева,ЕЮ. Педагогика Джона Дьюи в ХХ веке: кросс-культурный контекст : монография / Е. Ю. Рогачева ; Междунар. акад. наук пед. образования, Владим. гос. пед. ун-т. – Владимир : ВГПУ, 2005. – 332 с.
 33. Рогачева, Е. Ю. Педагогическое творчество Дж. Дьюи в Чикагский период / Е. Ю. Рогачева // Педагогика. – 2004. – № 5. – С. 90–
 34. Рогачева, Е. Ю. Последние труды Джона Дьюи – великого реформатора ХХ века / Е. Ю. Рогачева // Психол.-пед. поиск. – – № 4. – С. 72–82.
 35. Рогачева, Е. Ю. Проникновение идей Дж. Дьюи в Мексику / Е. Ю. Рогачева // Педагогика. – 2006. – № 3. – С. 88–
 36. Савченкова, Е. В. Гаждансое воспитание в работах Дж. Дьюи / Е. В. Савченкова // Пед. образование и наука. – 2013. – № 3. – С. 27–
 37. Сердюк, Л. З. Психологія : навч. посіб. для дистанц. навчання / Л. З. Сердюк, О. М. Кочубейник ; за наук. ред. В.Т. Циби ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ : Ун-т «Україна», 2005. – 232, [8] с. – (Мережа дистанційного навчання).
 38. Фролов, А. А. Джон Дьюи и Антон Макаренко : две вершины социальной педагогики ХХ века / А. А. Фролов, С. И. Аксенов // Нар. образование. – – № 6. – С. 89–97.
 39. Эпштейн, М. М. Метод, разрушающий школьную рутину : о жизни замечат. идеи Дж. Дьюи в отечеств. и зарубеж. практике /М. М. Эпштейн // Шк. технологии. – – № 2 – С. 41–44.

З цими виданнями ви можете ознайомитись у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського


Анонси та оголошення

26.03.2023

flowers9

Щиро вітаємо

ГОРШКОВУ НАТАЛІЮ ВОЛОДИМИРІВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родини, серед друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України

Л. Д. Березівська

18.03.2023

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у роботі круглого столу «Сучасні технології візуалізації колекцій цифрових освітніх ресурсів (до Всеукраїнського фестивалю науки). Захід відбудеться 17 травня 2023 р. у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського НАПН України у змішаному форматі.

Інформаційний лист

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали