НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць про життя та діяльність М. Х. Бунге

Окремі видання
 1. Бунге Микола Християнович 11 (23) листопада – 3 (13) червня 1895 // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : незабутні постаті / В. В. Скопенко, О. В. Третяк, Л. В. Губерський та ін. – Київ : Либідь, 2005. – С. 123–124.
 2. Бунге Микола Християнович 11 (23) листопада – 3 (13) червня 1895[1] // Ректори Київського університету 1834 – 2006 / В. В. Скопенко, В. А. Короткий, Т. В. Теребенська та ін. – Київ : Либідь, 2006. – С. 85–99.
 3. Бунге Микола Християнович // Почесні члени Харківського університету : біографічний довідник / кол. авт. ; гол. ред. В.С. Бакіров, відпов. секретар І. К. Журавльова ; заст. гол. ред. С. І. Посохов ; ред. І. О. Гірка та ін. – Xарків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – С. 44–45.
 4. Водотика Т. Почесні громадяни міста Києва 1872 – 1917 / Тетяна Водотика. – Київ : Варто, 2019. – 224 с.
 5. Горбик В. О. Бунге Микола Християнович (11.11.1823 – 03.06.1895) / В.О. Горбик // Енциклопедія історії України : в 10 т. / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.].  – Київ : Наук. думка, – Т. 1. «А–В». – С. 405.
 6. Істрія економічних учень : хрестоматія / за ред. В. Д. Базилевича. – Київ : Знання, 2011. – 1198 с.
 7. Коропецький І. С. Українські економісти ХІХ століття і західна наука / І. С. Коропецький. – Київ : Либідь, 1993. – 192 с.
 8. М. Бунге : сучасний дискурс : монографія / за ред. В. Д. Базилевича. – Київ : Знання, 2005. – 697 с. – (Славетні постаті).
 9. Пилипчук О. Бунге Микола Християнович (11.11.1823 м. Київ – 03.06.1895 Царське Село) / Олег Пилипчук // Творці української науки : біогр. Довід. : у 2-х т. / Пилипчук О. Я, Пилипчук О. О. – Київ : Талком, 2019. – Т. 1. – С. 31–36.
Статті
 1. Галицька Е. В. Роль М. Х. Бунге в дослідженні демографічних процесів / Е. В. Галицька // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Серія: Економіка. – 2006. – Вип. 84. – С. 37–42.
 2. Гирич І. Німці в Києві / Ігор Гирич // Пам’ятки України. – 1993. – № 1–6. – С. 17–19.
 3. Лопух К. В. Теорія кредиту у науковій спадщині М. Бунге : практичний аспект / Ксенія Володимирівна Лопух // Історія народного господарства та економічної думки України. – 2019. – Вип. 52. – С. 72–86. – Текст статті доступний в інтернеті: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/901794.pdf.
 4. Малій О. Родовід Бунге / Ольга Малій // Спеціальні історичні дисципліни питання теорії та методики : зб. наук. пр. – Київ. – 2007. – Вип. 15. – С. 74–97. – Текст статті доступний в інтернеті: http://history.org.ua/JournALL/sid/15/6.pdf.
 5. Малій О. Микола Християнович Бунге (1823 – 1895) : документи до біографії / Ольга Малій // Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики : зб. наук. пр. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 39–56. – Текст статті доступний в інтернеті: http://history.org.ua/JournALL/sid/sid_2010_17/4.pdf.
 6. Мірошниченко А. «Загробные заметки» – політичний заповіт М. Х Бунге / Анна Мірошниченко // Освіта регіону. – 2011. – № 1. – С. 123–128.
 7. Мірошниченко Г. Вплив ідей М. Х. Бунге (1823–1895) на розвиток і вдосконалення університетської освіти / Ганна Мірошниченко // Історико-педагогічний альманах. – 2011. – Вип. 2. – С. 35–39. – Текст статті доступний в інтернеті. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ipa_2011_2_7.
 8. Мірошниченко Г. В. Діячі освіти М. Х. Бунге та М. А. Бунге та їхній внесок у розвиток вищої технічної освіти в Україні / Ганна Володимирівна Мірошниченко // Вісн. нац. тех. ун-ту України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. – Київ : ІВЦ «Політехніка», 2002. – № 1(4). – С. 115–122.
 9. Мірошниченко Г. В. Вплив наукової діяльності М. Х. Бунге на створення наукової школи та вдосконалення університетської освіти / Г. В. Мірошниченко // Вища освіта України. – 2010. – Тематичний вип. – С. 99–108.
 10. Небрат В. В. Вклад М. Х. Бунге у розвиток теорії грошей, кредиту та кредитно-грошового обігу / В. В. Небрат // Історія народного господарства та економічної думки України. – 2005. – Вип. 37–38. – С. 253–264. – Текст статті доступний в інтернеті: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/9343/31-Nebrat.pdf?sequence=1.
 11. Олексенко Р. І. Філософська рефлексія розвитку ринкового господарства в Україні у ХІХ – ХХ століттях у поглядах М. Бунге / Р. І. Олексенко // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2017. – № 15. – С. 105–107. – Текст статті доступний в інтернеті: http://www.apfs.nuoua.od.ua/archive/15_2017/30.pdf.
 12. Пасічник Н. О. Аграрне питання в теорії та практиці управлінської діяльності М. Бунге : фінансово-правовий аспект / Н. О. Пасічник, Р. Я. Ріжняк // Український селянин : зб. наук. пр. / НАН України ; Інститут історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2020. – Вип. 23. – С. 35–41.
 13. Прімєрова О. К. Життя та наукова діяльність М. Х. Бунге (до 190-ї річниці з дня народження ) / О. К. Прімєрова // Статистика України. – 2014. – № 4. – С. 58–64.
 14. Самойленко О. Наукова та педагогічна діяльність М. Х. Бунге / Олександр Самойленко // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. пр. – Київ, 2004. – Вип. 16. – С. 132–136. – Текст статті доступний в інтернеті: http://ethnic.history.univ.kiev.ua/data/2004/16/articles/21.pdf.
 15. Соломаха А. Г. Поліцейське право у наукових поглядах М. Бунге / Артем Григорович Соломаха // Адміністративне право і процес. – 2015. – № 2 (12). – С. 23–36.
 16. СтрішенецьО.М. Теоретичні та практичні питання ринкового реформування економіки у працях М. Х. Бунге / О. М. Стрішенець // Наук. вісн. Східноєвроопейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія: Економічні науки. – 2013. – № 2. – С. 53–56.
 17. Фицик Л. А. Основні напрями економічних реформ М. Бунге у 80-90-х рр. ХІХ ст. / Л. А. Фицик // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. – Вип.6. – Ч. 3. – С. 113–117. – Текст статті доступний в інтернеті: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/6_3_2016.
 18. Фицик Л. А. Формування та реалізація концептуальних засад соціальної політики держави у науковій та практичній діяльності М. Х Бунге /Л. А. Фицик // Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наук. видання. – 2016. – Вип.10. – С. 44–48. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/10-2016/11.pdf (дата звернення 10.2023). – Назва з екрана.
Автореферати дисертацій
 1. Кудлак В. Я. Теорія і практика ринкового реформування в економічній спадщині М. Х. Бунге : автореф. дис. … канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / Кудлак Віталій Ярославович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 2008. – 19 с.
 2. Мірошниченко Г. В. Освітня діяльність та педагогічна спадщина М. Х. Бунге в контексті розвитку університетської освіти (1823 – 1895 рр.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Мірошниченко Ганна Володимирівна ; [наук. керівник Козлакова Г. О.] ; Нац. техн. ун-т Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського. – Київ, 2011. – 20 с.
Електронні ресурси
 1. Афанасьєва З. Б. М. Х. Бунге – реформатор соціально-економічних відносин кінця ХІХ ст. [Електронний ресурс] / З. Б. Афанасьєва // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/4499 (дата звернення 15.10.2023). – Назва з екрану.
 2. Ромкін О. Ідеальний професор до 180-річчя від дня народження Миколи Християновича Бунге [Електронний ресурс] / Олександр Ромкін // Дзеркало тижня. – Тест. дані. – 14 листоп. 2003. – Режим доступу: https://zn.ua/ukr/SOCIUM/idealniy_profesor_do_180-richchya_vid_dnya_narodzhennya_mikoli_hristiyanovicha_bunge.html (дата звернення 15.10.2023). – Назва з екрану.
 3. Ярмистий М. В. Історія ідей і концепцій державної влади та публічного управління в Україні : Бунге Микола Християнович (1823 – 1895) [Електронний ресурс] / М. В. Ярмистий // Буков. вісн. держ. служби та місцевого самоврядування. – Текст. дані. – 2 берез. 2018. – Режим доступу: http://buk-visnyk.cv.ua/naukova-dumka/1039 (дата звернення 15.10.2023). – Назва з екрану.

[1] З працями, що розташовані під номерами 2, 8-9,16, 18, 29 можна ознайомитися у ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського.


Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали