НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць О. І. Бугайова

 1. Олександр Іванович Бугайов : до 80-річчя від дня народж. : каталог вист. / АПН України, ДНПБ України ; [упоряд. Л. І. Ніколюк ; відп. за вип. Л. О. Пономаренко]. – Київ : [б.в.], 2003. – 40 с. – (Ювіляри АПН України ; вип. 18). – Текст доступний в інтернеті: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/index_13_4.pdf (дата звернення: 22.08.2023).
  Матеріали каталога представляють ту частину наукового доробку О. І. Бугайова, що зберігається у фондах Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Вони розкривають постать Олександра Івановича як видатного вченого-педагога в галузі методики навчання фізики, який 50 років віддав педагогічній і науковій діяльності, втілюючи свої ідеї в учнях, учителях, студентах, аспірантах.
  Документи каталога (210 позицій) систематизовано за розділами виставки, які відтворюють життєвий і творчий шлях О. І. Бугайова, його науковий доробок: підручники і навчальні посібники з фізики, методики навчання фізики для середніх загальноосвітніх і вищих навчальних закладів; методичні посібники та рекомендації для вчителів і студентів; державні стандарти та програми в галузі фізичної освіти; численні статті з наукових збірників; матеріали наукових конференцій; статті з фахових періодичних видань. Окремий розділ представляє наукову школу вченого – дисертації його докторантів (4) і аспірантів (38).
 1. Викладання фізики в 9 класі 12-річної школи : [метод. посіб. / авт.: Микола Головко, Олександр Бугайов, Лариса Закота та ін. ; упоряд. М. В. Головко]. – Київ : Шк. світ, 2009. – 126 с. – (Бібліотека «Шкільного світу») (Природничо-математичний напрям) (Фізика. Бібліотека).
 2. Викладання фізики у 8 класі 12-річної школи : [метод. посіб. : у 2 ч. / авт.: М.В. Головко, О. І. Бугайов, Л. А. Закота та ін. ; упоряд. М. В. Головко]. – Київ : Шк. світ, 2008–2 – (Бібліотека «Шкільного світу») (Природничо-математичний напрям) (Фізика. Бібліотека).
  Ч. 1. – 2008. – 126, [1] с.
  Ч. 2. – 2009. – 126 с.
 3. Дотримання принципу історизму при викладанні законів збереження / Олександр Бугайов, Микола Садовий // Наук. записки. Серія: Педагогічні науки : [зб. наук. пр.] / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип.77, ч.  – С. 48–53. – Бібліогр.: 12 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: https://core.ac.uk/reader/83099560 (дата звернення: 22.08.2023).
 4. Засоби комп’ютерної підтримки навчання фізики в основній школі / О. І. Бугайов, М. В. Головко, В. С. Коваль // Комп’ютерне моделювання в освіті : матеріали Всеукр. наук.-метод. семінару, 29 берез. 2005 р., Кривий Ріг / Криворіз. держ. пед. ун-т [та ін.]. – Кривий Ріг, 2005. – С. 11–13. – Текст статті доступний в інтернеті: https://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/602 (дата звернення: 22.08.2023).
 5. Концептуальні підходи до профільного навчання фізики в загальноосвітній школі / Бугайов О. І., Головко М. В. // Педагогічна і психологічна науки в Україні : [зб. наук. пр.] : до 15-річчя АПН України / АПН України. – Київ, 2007. – Т. 2 : Дидактика, методика, інформаційні технології. – С. 220–227. – Бібліогр.: 5 назв.
 6. Концептуальні підходи до розробки профільного навчання фізики у загальноосвітніх навчальних закладах / О. І. Бугайов, М. В. Головко // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали звіт. наук. конф., 3–4 квіт. 2006 р., [Київ] / АПН України, Ін-т педагогіки. – Київ, 2006. – С. 134–135.
 7. Концептуальні положення щодо розробки педагогічних програмних засобів з фізики : (з досвіду створення програм.-метод. комплексу «Фізика 8») / Бугайов О. І., Головко М. В., Коваль В. С. // Комп’ютер у шк. та сім’ї. – 2004. – № 8. – С. 13–16. – Бібліогр.: 4 назви.
 8. Лабораторія математичної і фізичної освіти / О. І. Бугайов // Інститут педагогіки: погляд через роки… : (до 75-річчя від дня засн. УкрНДІ педагогіки) / АПН України, Ін-т педагогіки. – Київ, 2002. – С. 176–178.
 9. Методичне забезпечення профільного навчання фізики в загальноосвітній школі / Олександр Бугайов, Микола Головко // Фізика та астрономія в шк. – – № 4. – С. 14–17. – Бібліогр.: 5 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: https://lib.iitta.gov.ua/736366/1/Fizyka%20ta%20astronomiia%20v%20shkoli_2007_4.pdf (дата звернення: 22.08.2023).
 10. Методичні засади організації навчання фізики на академічному рівні в профільній загальноосвітній школі / О. І.Бугайов, М. В. Головко // Збірник наукових праць / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2008. – Ч. 2. – С. 69–74. – Бібліогр.: 7 назв.
 11. Навчальні програми з фізики для старшої школи : затв. МОН України (наказ №122 від 22.02.2008 р.) / уклад.: О. І. Ляшенко (керівник авт. кол.), В. Г. Бар’яхтар, О. І. Бугайов [та ін.] // Фізика та астрономія в шк. –  – № 1. – Книжка в журналі. – С. 1–8 ; № 2. – Книжка в журналі. – С. 9–16.
 12. Планування навчання фізики у 7–11 класах загальноосвітньої школи : 1 семестр / Олександр Бугайов, Микола Головко, Володимир Коваль [та ін.] ; Лаб. мат. і фіз. освіти Ін-ту педагогіки АПН України // Фізика. – 2008. – Лип. (№ 19/21). – С. 1–69.
 13. Планування навчання фізики у 7–11-х класах загальноосвітньої школи : 2 семестр / Олександр Бугайов, Микола Головко, Володимир Коваль [та ін.] ; Ін-т педагогіки АПН України, Лаб. мат. і фіз. освіти // Фізика. – 2008. – Груд. (№ 34/36). – С. 8–71.
 14. Програми з природничих і математичних дисциплін для вечірніх (змінних) загальноосвітніх навчальних закладів / МОН України. – Київ : Пед. преса, 2006. – 318 с. – Із змісту: Фізика. 7–12 класи / підгот.: О. Бугайов, М. Головко, В. Коваль та ін. – С. 54–92.
 15. Програмно-методичний комплекс «Фізика – 8» / Олександр Бугайов, Микола Головко, Володимир Коваль // Фізика та астрономія в шк. – – №1. – С. 22–27 : іл. – Бібліогр.: 2 назви.
 16. Програмно-методичний комплекс «Фізика – 7» / Олександр Бугайов // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2003. – № 5/6. – С. 146–148. – Текст доступний в інтернеті: file:///C:/Users/Home/Downloads/galutskyi_direct,+j5-03.pdf (дата звернення: 29.08.2023).
 17. Програмно-методичний комплекс «Фізика – 7». Досвід створення електронного підручника / О. І.Бугайов, В. С. Коваль // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали звіт. наук. конф., 30–31 берез. 2004 р., [Київ] / АПН України, Ін-т педагогіки. – Київ, 2004. – Ч. 2. – С. 21–22.
 18. Фізика. Астрономія. 7–12 класи : програми для загальноосвіт. навч. закл. / МОН України. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2005. – 79, [1] с. – (Нова програма 12-річної школи). Із змісту: Фізика / підгот.: О. І. Ляшенко (керівник авт. кол.), О. І.Бугайов, Є. В. Коршак та ін. – С. 3–69.
 19. Фізика. 10–11 класи : програми для профіл. класів загальноосвіт. навч. закл. з укр. мовою навчання / МОН України, Упр. змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України ; [підгот.: О.Бугайов (керівник), М. Головко, Л. Закота та ін.]. – Київ : Пед. преса, 2004. – 143 с.
 20. Фізика. Програма для учнів 8–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням фізики / авт.: О. І. Ляшенко, В. Г. Бар’яхтар, О. І.Бугайов [та ін.] // Фізика. – 2009. – Серп. (№ 23). – С. 14–24.
 21. Фізика. Програма для учнів 8–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням фізики : рек. МОН України (рішення колегії МОН України від 21.10.2008 р., протокол № 1/11-5145) / уклад.: О. І. Ляшенко (керівник авт. кол.), В. Г. Бар’яхтар, О. І.Бугайов [та ін.] // Фізика та астрономія в шк. – 2010. – № 3. – С. 17–23 ; № 4. – С. 11–15.
 22. Фізика. 7 [клас] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. та шк. із поглибл. вивч. фізики / О. І.Бугайов, М. Т. Мартинюк, В. В. Смолянець. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2007. – 223 с. : іл.

Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали