НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність О. Г. Барвінського

 1. Аркуша, О.Барвінський Олександр Григорович / О. Аркуша // Енциклопедія історії України : у 10 т. Т. 1 : А − В., / Інститут історії України НАН України ; редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. – Київ : Наук. думка, 2003. – С.  : іл.
 2. Аркуша, О. Олександр Барвінський / О. Аркуша // Західно-Українська Народна Республіка, 1918 – 1923 : уряди, постаті / упоряд.: М. Литвин, І. Патер, І. Соляр. – Львів : Тріада плюс, 2009. – С. 48–66.
 3. Аркуша, О. Олександр Барвінський. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / О. Аркуша. // ЗахідноУкраїнська Народна Республіка: До 90-річчя утворення / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2009. – Вип. 18. – С. 48–66.
 4. Багрій, М. Білавич, Г. Наукова, освітня, публіцистична діяльність українських письменників – членів НТШ у Львові (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / М. Багрій, Г. Білавич // Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. Вип. 11. Т. 1. – Рівне : РДГУ, 2020. – С. 25 – 35.
 5. Барвінок (Барвінький), В. Скошений цвіт : [виїмок з галицьких образків] / В. Барвінок. – Львів : з друкарні товариства ім. Шевченка; під зарядом Фр. Сарницького, 1877. – 139 c.
 6. Барвінський Олександр – український громадський, політичний діяч, історик педагог, публіцист, видавець // Ткачов С., Ханас В. // 250 імен на карті Тернопілля: польсько-українські культурні взаємини: краєзнавчо- бібліогр. / С. Ткачов, В. Ханас. – Тернопіль, 1996. – С. 7–8.
 7. Барвінський Олександр (1847 – 1927), видатний педагог, історик, громадсько-політичний діяч // Енциклопедія Українознавства: словникова частина. Т. І. / за ред.В. Кубійовича. – Львів,1993. – С. 93.
 8. Панчук, І. Барвінський Олександр (8. 06. 1947–25. 12. 1926) // І. Панчук // Тернопільщина в іменах : довід. – Тернопіль, 2006. – С. 15.
 9. Барвінський Олександр Григорович (8. VІ. 1847 – 25. ХІІ. 1926) – укр. педагог і громад. діяч // УЛЕ. – Київ, 1988. – Т. 1. – С. 130.
 10. Мазурак, Я. Барвінський Олександр Григорович / Я Мазурак //Бережанщина літературна : біогр. довід. – Бережани ; Тернопіль : Вектор, 2014. – С. 13−15.– (Бережанська енциклопедія в іменах).
 11. Барвінські в життєписі Тернополя // Місто. – 2007. – 17 жовт. – С. 8.
 12. Видавнича діяльність О. Барвінського : [антологія праць з укр. історії «Руська історична бібліотека»] // Великий переділ : незвичайна історія М. Грушевського / С. Плохій. – Київ : Критика, 2011. – С. 172−178.
 13. Остап’юк, Б.Олександер Барвінський [Електронний ресурс] / Богдан Остап’юк // Вікіджерела : сторінка «Давній Тернопіль» (1984). – Текст. дані. –Режим доступу: https://tinyurl.com/mvratcca (дата звернення: 13.12.2022). – Назва з екрана.
 14. Бойко, Н. О. Кониський та О. Барвінський: до історії співпраці / Н. Бойко // Слово і час. – 2019. – № 6. − С. 85 − 94.
 15. Герета І. Олександр Барвінський та його рідний край / І Герета //  Олександр Барвінський (1847–1927) : матеріали конф. – Львів, 2001. – C. 231–245.
 16. Гречин, Б. П. Громадсько-просвітницька та педагогічна діяльність Олександра Барвінського / Б. П. Гречин. – Івано-Франківськ : Плай, 2001. – 232 с.
 17. Гречин, Б. Олександр Барвінський про виховну роль рідної мови / Б. Гречин // Наук. записки Терноп. держ. пед. ун-ту ім. В.Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль, 2001. – № 4.– C. 56–89.
 18. Гриб, О. І. Внесок Олександра Барвінського в національнокультурне відродження західноукраїнських земель наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття. Українська культура: питання історії, теорії, методики. / О. І. Гриб // Зб. матеріалів Всеукр наук. конф. студентів і молодих учених: У 2 ч. Ч. 1. /Упоряд. І. М. Цуркан. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2005.– С. 6–9.
 19. Гриб, О. І. Громадсько-просвітницька і політична діяльність Олександра Барвінського на Тернопільщині / О. І. Гриб // Наук. записки Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія : Історія. – Тернопіль : В-во ТНПУ, 2005. – Вип. 1. – С. 163– 168.
 20. Гриб, О. І. Олександр Барвінський в громадськопросвітницькому русі Західноукраїнських земель кінця ХІХ століття / О. І. Гриб // Інтелігенція і влада : громадсько-політ. наук. зб. Вип. 4. Серія: Історія. – Одеса: Астропринт, 2006. – С. 66–74.
 21. Джумара, Т. П. Науково-видавнича та просвітницька діяльність Олександра Барвінського [Електронний ресурс] / Т. П. Джумара // Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Текст. дані – Чернівці, 2021. – Режим доступу: https://tinyurl.com/y3znn4af (дата звернення: 10.12.2022). – Назва з екрана.
 22. Домбровська, Є. Епістолярна спадщина Олександра Барвінського як джерело дослідження історії української освіти і професійних учительських товариств / Є. Домбровська // Записки Львів. нац. наук. бібліотеки України ім. В. Стефаника, 2013. – №5. – С. 406–421. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lnnbyivs_2013_5_25
 23. Збожна, О. Вшанували українські студенти Відня : [вшанування творчості Т. Шевченка за листами І. Пулюя та спогадами О. Барвінського] / О. Збожна // Вільне життя. – 2014. – 4 квіт. – С. 5.
 24. Іваницька, Л. В. Барвінський Олександр Григорович: (Псевдонім – Австрієць, А. Подолянин та інші). Історик, педагог, журналіст, один з лідерів українського національного руху в Галичині / Л. В. Іваницька //Діячі науки і культури України: нариси життя і діяльності. – Київ, 2007.– С. 27−30.
 25. Качкан, В. Українське народознавство в іменах: навч. посіб. : у 2 ч. Ч. 2 / В. Качкан.– Київ, 1997. – С. 45–
 26. Кліш, А. Заснування Католицького русько-народного союзу в «Споминах з мого життя» Олександра Барвінського / А. Кліш // Наук. записки Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В.Гнатюка. Серія: Історія / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, – Вип. 2. Ч. 3. – С. 56–59.
 27. Кравець, О. Дорогоцінні матеріали до нашої національної історії… /«Спомини з мого життя» Олександра Барвінського / О.Кравець // Слово і час. – – № 5–6. – C. 167–197.
 28. Кравець, О. Олександр Барвінський – будівничий української культури / О.Кравець // Рідна шк. – 1998. – № 7–8. – C. 56–67.
 29. Кравець, О. Хорватські дописувачі Олександра Барвінського /О.Кравець // Проблеми слов’янознавства, – Вип. 54. – С. 221–226.
 30. Криса,Л., Фіголь,Р. Личаківський некрополь / Л. Криса, Р. Фіголь. – Львів, 2006. – С. 141.
 31. Мазурак, Я. Олександр Барвінський : [педагог, історик, громадсько–політичний діяч] / Я. Мазурак // Бережанська гімназія : Спецвип. альманаху «Жайвір». – 1993. – С. 5.
 32. Москвич Л. Барвінський Олександр Григорович / Л. Москвич // Малий словник історії України/ відпов. ред. В. А. Смолій. – Київ : Либідь, 1997. – С. 53–54.
 33. Меленчук, О.Тарас Шевченко в мемуарній та публіцистичній спадщині О. Барвінського / О. Меленчук // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту: зб. наук. пр. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. ; [відп. за вип. Барчан В. В.]. – Ужгород, 2014. – Вип. 1 (31). – С. 152–157.
 34. Мельничук, Б. Барвінський Олександр Григорович / Б. Мельничук, В. Ханас //Тернопільський енциклопедичний словник: у 4 т. / редкол.: Г. Яворський та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний комбінат «Збруч», 2004. – Т. 1 : А – Й. – С. 83–84.
 35. Мороз, В. Любов у XIX столітті : [про кохання Олександра Барвінського, Івана Пулюя, Івана Горбачевського] / В. Мороз // RIA +. – 2013. – 12 черв.– С. 19.
 36. Нахлік, Є. Барвінський (Барвіньскій, Барвінський) Олександер (Александер, Олександр) Григорович //Франківська енциклопедія: у 7 т. / редкол.: М. Жулинський, Є. Нахлік, А. Швець та ін. – Львів : Світ, 2016. – Т. 1 : А – Ж. / наук. ред. і упоряд. Є. Нахлік; передмова М. Жулинський, Є. Нахлік. – С. 92–116.
 37. Олександер Барвінський // Ювілейна книга української гімназії в Тернополі. До сторіччя заснування 1899 – 1998. – Тернопіль; Львів, 1998.– С. 649–652.
 38. Олександр Барвінський (1847–1926) // Історія педагогіки України в особах : навч. посіб. / В. А. Мосіяшенко, Л. В. Задорожна, О. І. Курок. – Суми, 2005. – С. 123−126.
 39. Олександр Барвінський: матеріали конф, присвяченої 150-річчю від дня народження Олександра Барвінського, Львів, 14 трав. 1997 р. / ред. кол. М. Гнатюк … [та ін.] ; Наукове товариство ім. Шевченка, Історично-філософська секція. – Львів : [б.в.], 2001. – 205 с., іл.
 40. Павлишин, О. Родина Барвінських в українській культурі / О. Павлишин. – Тернопіль . – 1992. – № 3–4. – С. 35–37.
 41. Павлишин, С. Пам’ять роду і народу : [Палка родина Барвінських] / С. Павлишин // Дзвін. – 1993. – № 4–6. – С. 124–129.
 42. Павлишин, С.Олександр Барвінський. – Львів : Академ. Експрес, 1997. – 151с., іл.
 43. Рожнятовська, О. А. «Моя відрада – в праці» : до 160-річчя від дня народження О. Г. Барвінського / О. А. Рожнятовська // Календар знаменних і пам’ятних дат. – Київ, 2007. – ІІ кварт. № 2. – С. 87−94.
 44. Романів, О. Олександр Барвінський і Наукове товариство ім. Шевченка / О. Романів // Олександр Барвінський (1847–1927): матеріали конф. – Львів, 2001. – 114–118
 45. Романюк, М. М. Барвінський Олександр Григорович / М. М. Романюк, П.Г.Баб’як // Українська біографістика, – Вип. 1. – С. 65–66.
 46. Романюк, С. Олександр Барвінський (1848-1927) – творець нової концепції української національної школи / С. Романюк // Зб. пр. Наук.-дослідного центру періодики. – Львів, 2002. – Вип. 10. – С. 431–
 47. Романюк, С. Жанр доповіді у журналістській спадщині О.Барвінського /С. Романюк // Зб. пр. Наук.-дослідного центру періодики. – Львів, 2003. – Вип. 11. – С. 726–
 48. Романюк, С. До історії створення часопису «Руслан» (1897 – 1914 рр.) (за рукописною спадщиною О. Барвінського) / С. Романюк // Зб. пр. Наук.-дослідного центру періодики. – Львів, 2004. – Вип. 12.– С. 50 – 57.
 49. Романюк, С. З епістолярію О. Барвінського: організаційні проблеми творення народовських періодичних видань другої половини ХІХ ст. /С. Романюк // Зб. пр. Наук.-дослідного центру періодики. – Львів, 2005. – Вип. 13. – С. 517–
 50. Романюк, С. Олександр Барвінський – публіцист, редактор, видавець /С.Романюк. – Львів : [б. в.], 2009. – 374 с.
 51. Романюк, С. До проблеми дослідження публіцистичної діяльності Олександра Барвінського: характеристика джерел / С. Романюк // Зб. пр. Наук.-дослідного центру періодики. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 420–
 52. Романюк, С. Редактор Олександр Барвінський: з досвіду видання часопису «Дзвфнокъ» (1890) / С. Романюк // Українська періодика: історія і сучасність: доп. та повідомл. сьомої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 19-20 трав. 2002 р. Львів, 2002. С. 642-646.
 53. Романюк С. Д. Олександр Барвінський і часопис «Правда» // Вісн. Київ. міжнар. ун-ту. Київ, 2003. – Вип. 2.– С. 53–
 54. Романюк С. «Функціонуючий мозок суспільности»: думки Олександра Барвінського про українську пресу // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомл. восьмої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 24–26 жовт. 2003 р. – Львів, 2003.–С. 822–827.
 55. Романюк С. «Гадки Подолянина о народних потребах»: публіцистика О.Барвінського в часописі «Діло» // Українська журналістика в контексті доби : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 23–24 верес. 2004 р., м. Львів. Львів, 2004. – С. 143 – 147.
 56. Романюк С. «Наука, штука, література»: тематичний аспект публіцистики Олександра Барвінського в часописі «Руслан» (1897 – 1914 рр.) // Українська періодика: історія і сучасність: доп. та повідомл. дев’ятої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 28–29 жовт. 2005 р. – Львів, 2005. – С. 305–
 57. Середяк, А. Нариси історії «Просвіти» / А. Середяк. – Львів, 1993. – С. 120–121.
 58. «Скошений цвіт» української родини Барвінських: [про родину Барвінських] // Свобода. − 2020. − 5 серп. − С. 3.
 59. Ступарик, Б. М. Барвінський Олександр Григорович. / Українська педагогіка в персоналіях. Кн. перша Х–ХІХ ст. / за ред. Сухомлинської О. В. – Київ : Либідь, 2005. – С. 579 – 585.
 60. Чорновол, І. Політичний реалізм О. Барвінського / І. Чорновол // Сучасність.– 1998.– № 1. – С. 99–105.
 61. Чорновол, І. 199 депутатів Галицького Сейму / І. Чорновол. – Львів: Тріада плюс, 2010.– 228 с., іл. – С. 117–119. – (Львівська сотня).
 62. Шендеровський, ВВін належав до славетного роду – Олександр Барвінський [Електронний ресурс ] / Василь Шендеровський // Нехай не гасне світ науки. Кн. перша / під ред. Емми Бабчук // Наша парафія : [офіц. портал]. – Текст. дані. – Київ, 201 – Режим доступу: https://parafia.org.ua/person/barvinskyj-oleksandr/ (дата звернення: 13.12.2022). – Назва з екрана.
 63. Barwiński B.Barwiński Aleksander (1847–1926) //Polski Słownik Biograficzny. – Kraków : Nakładem Polskiej Akademji Umiejętności, 1935. – Т. 1, zeszyt – S. 338–339. 

Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали