НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність О. Г. Барвінського

 1. Аркуша, О.Барвінський Олександр Григорович / О. Аркуша // Енциклопедія історії України : у 10 т. Т. 1 : А − В., / Інститут історії України НАН України ; редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. – Київ : Наук. думка, 2003. – С.  : іл.
 2. Аркуша, О. Олександр Барвінський / О. Аркуша // Західно-Українська Народна Республіка, 1918 – 1923 : уряди, постаті / упоряд.: М. Литвин, І. Патер, І. Соляр. – Львів : Тріада плюс, 2009. – С. 48–66.
 3. Аркуша, О. Олександр Барвінський. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / О. Аркуша. // ЗахідноУкраїнська Народна Республіка: До 90-річчя утворення / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2009. – Вип. 18. – С. 48–66.
 4. Багрій, М. Білавич, Г. Наукова, освітня, публіцистична діяльність українських письменників – членів НТШ у Львові (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / М. Багрій, Г. Білавич // Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. Вип. 11. Т. 1. – Рівне : РДГУ, 2020. – С. 25 – 35.
 5. Барвінок (Барвінький), В. Скошений цвіт : [виїмок з галицьких образків] / В. Барвінок. – Львів : з друкарні товариства ім. Шевченка; під зарядом Фр. Сарницького, 1877. – 139 c.
 6. Барвінський Олександр – український громадський, політичний діяч, історик педагог, публіцист, видавець // Ткачов С., Ханас В. // 250 імен на карті Тернопілля: польсько-українські культурні взаємини: краєзнавчо- бібліогр. / С. Ткачов, В. Ханас. – Тернопіль, 1996. – С. 7–8.
 7. Барвінський Олександр (1847 – 1927), видатний педагог, історик, громадсько-політичний діяч // Енциклопедія Українознавства: словникова частина. Т. І. / за ред.В. Кубійовича. – Львів,1993. – С. 93.
 8. Панчук, І. Барвінський Олександр (8. 06. 1947–25. 12. 1926) // І. Панчук // Тернопільщина в іменах : довід. – Тернопіль, 2006. – С. 15.
 9. Барвінський Олександр Григорович (8. VІ. 1847 – 25. ХІІ. 1926) – укр. педагог і громад. діяч // УЛЕ. – Київ, 1988. – Т. 1. – С. 130.
 10. Мазурак, Я. Барвінський Олександр Григорович / Я Мазурак //Бережанщина літературна : біогр. довід. – Бережани ; Тернопіль : Вектор, 2014. – С. 13−15.– (Бережанська енциклопедія в іменах).
 11. Барвінські в життєписі Тернополя // Місто. – 2007. – 17 жовт. – С. 8.
 12. Видавнича діяльність О. Барвінського : [антологія праць з укр. історії «Руська історична бібліотека»] // Великий переділ : незвичайна історія М. Грушевського / С. Плохій. – Київ : Критика, 2011. – С. 172−178.
 13. Остап’юк, Б.Олександер Барвінський [Електронний ресурс] / Богдан Остап’юк // Вікіджерела : сторінка «Давній Тернопіль» (1984). – Текст. дані. –Режим доступу: https://tinyurl.com/mvratcca (дата звернення: 13.12.2022). – Назва з екрана.
 14. Бойко, Н. О. Кониський та О. Барвінський: до історії співпраці / Н. Бойко // Слово і час. – 2019. – № 6. − С. 85 − 94.
 15. Герета І. Олександр Барвінський та його рідний край / І Герета //  Олександр Барвінський (1847–1927) : матеріали конф. – Львів, 2001. – C. 231–245.
 16. Гречин, Б. П. Громадсько-просвітницька та педагогічна діяльність Олександра Барвінського / Б. П. Гречин. – Івано-Франківськ : Плай, 2001. – 232 с.
 17. Гречин, Б. Олександр Барвінський про виховну роль рідної мови / Б. Гречин // Наук. записки Терноп. держ. пед. ун-ту ім. В.Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль, 2001. – № 4.– C. 56–89.
 18. Гриб, О. І. Внесок Олександра Барвінського в національнокультурне відродження західноукраїнських земель наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття. Українська культура: питання історії, теорії, методики. / О. І. Гриб // Зб. матеріалів Всеукр наук. конф. студентів і молодих учених: У 2 ч. Ч. 1. /Упоряд. І. М. Цуркан. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2005.– С. 6–9.
 19. Гриб, О. І. Громадсько-просвітницька і політична діяльність Олександра Барвінського на Тернопільщині / О. І. Гриб // Наук. записки Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія : Історія. – Тернопіль : В-во ТНПУ, 2005. – Вип. 1. – С. 163– 168.
 20. Гриб, О. І. Олександр Барвінський в громадськопросвітницькому русі Західноукраїнських земель кінця ХІХ століття / О. І. Гриб // Інтелігенція і влада : громадсько-політ. наук. зб. Вип. 4. Серія: Історія. – Одеса: Астропринт, 2006. – С. 66–74.
 21. Джумара, Т. П. Науково-видавнича та просвітницька діяльність Олександра Барвінського [Електронний ресурс] / Т. П. Джумара // Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Текст. дані – Чернівці, 2021. – Режим доступу: https://tinyurl.com/y3znn4af (дата звернення: 10.12.2022). – Назва з екрана.
 22. Домбровська, Є. Епістолярна спадщина Олександра Барвінського як джерело дослідження історії української освіти і професійних учительських товариств / Є. Домбровська // Записки Львів. нац. наук. бібліотеки України ім. В. Стефаника, 2013. – №5. – С. 406–421. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lnnbyivs_2013_5_25
 23. Збожна, О. Вшанували українські студенти Відня : [вшанування творчості Т. Шевченка за листами І. Пулюя та спогадами О. Барвінського] / О. Збожна // Вільне життя. – 2014. – 4 квіт. – С. 5.
 24. Іваницька, Л. В. Барвінський Олександр Григорович: (Псевдонім – Австрієць, А. Подолянин та інші). Історик, педагог, журналіст, один з лідерів українського національного руху в Галичині / Л. В. Іваницька //Діячі науки і культури України: нариси життя і діяльності. – Київ, 2007.– С. 27−30.
 25. Качкан, В. Українське народознавство в іменах: навч. посіб. : у 2 ч. Ч. 2 / В. Качкан.– Київ, 1997. – С. 45–
 26. Кліш, А. Заснування Католицького русько-народного союзу в «Споминах з мого життя» Олександра Барвінського / А. Кліш // Наук. записки Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В.Гнатюка. Серія: Історія / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, – Вип. 2. Ч. 3. – С. 56–59.
 27. Кравець, О. Дорогоцінні матеріали до нашої національної історії… /«Спомини з мого життя» Олександра Барвінського / О.Кравець // Слово і час. – – № 5–6. – C. 167–197.
 28. Кравець, О. Олександр Барвінський – будівничий української культури / О.Кравець // Рідна шк. – 1998. – № 7–8. – C. 56–67.
 29. Кравець, О. Хорватські дописувачі Олександра Барвінського /О.Кравець // Проблеми слов’янознавства, – Вип. 54. – С. 221–226.
 30. Криса,Л., Фіголь,Р. Личаківський некрополь / Л. Криса, Р. Фіголь. – Львів, 2006. – С. 141.
 31. Мазурак, Я. Олександр Барвінський : [педагог, історик, громадсько–політичний діяч] / Я. Мазурак // Бережанська гімназія : Спецвип. альманаху «Жайвір». – 1993. – С. 5.
 32. Москвич Л. Барвінський Олександр Григорович / Л. Москвич // Малий словник історії України/ відпов. ред. В. А. Смолій. – Київ : Либідь, 1997. – С. 53–54.
 33. Меленчук, О.Тарас Шевченко в мемуарній та публіцистичній спадщині О. Барвінського / О. Меленчук // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту: зб. наук. пр. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. ; [відп. за вип. Барчан В. В.]. – Ужгород, 2014. – Вип. 1 (31). – С. 152–157.
 34. Мельничук, Б. Барвінський Олександр Григорович / Б. Мельничук, В. Ханас //Тернопільський енциклопедичний словник: у 4 т. / редкол.: Г. Яворський та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний комбінат «Збруч», 2004. – Т. 1 : А – Й. – С. 83–84.
 35. Мороз, В. Любов у XIX столітті : [про кохання Олександра Барвінського, Івана Пулюя, Івана Горбачевського] / В. Мороз // RIA +. – 2013. – 12 черв.– С. 19.
 36. Нахлік, Є. Барвінський (Барвіньскій, Барвінський) Олександер (Александер, Олександр) Григорович //Франківська енциклопедія: у 7 т. / редкол.: М. Жулинський, Є. Нахлік, А. Швець та ін. – Львів : Світ, 2016. – Т. 1 : А – Ж. / наук. ред. і упоряд. Є. Нахлік; передмова М. Жулинський, Є. Нахлік. – С. 92–116.
 37. Олександер Барвінський // Ювілейна книга української гімназії в Тернополі. До сторіччя заснування 1899 – 1998. – Тернопіль; Львів, 1998.– С. 649–652.
 38. Олександр Барвінський (1847–1926) // Історія педагогіки України в особах : навч. посіб. / В. А. Мосіяшенко, Л. В. Задорожна, О. І. Курок. – Суми, 2005. – С. 123−126.
 39. Олександр Барвінський: матеріали конф, присвяченої 150-річчю від дня народження Олександра Барвінського, Львів, 14 трав. 1997 р. / ред. кол. М. Гнатюк … [та ін.] ; Наукове товариство ім. Шевченка, Історично-філософська секція. – Львів : [б.в.], 2001. – 205 с., іл.
 40. Павлишин, О. Родина Барвінських в українській культурі / О. Павлишин. – Тернопіль . – 1992. – № 3–4. – С. 35–37.
 41. Павлишин, С. Пам’ять роду і народу : [Палка родина Барвінських] / С. Павлишин // Дзвін. – 1993. – № 4–6. – С. 124–129.
 42. Павлишин, С.Олександр Барвінський. – Львів : Академ. Експрес, 1997. – 151с., іл.
 43. Рожнятовська, О. А. «Моя відрада – в праці» : до 160-річчя від дня народження О. Г. Барвінського / О. А. Рожнятовська // Календар знаменних і пам’ятних дат. – Київ, 2007. – ІІ кварт. № 2. – С. 87−94.
 44. Романів, О. Олександр Барвінський і Наукове товариство ім. Шевченка / О. Романів // Олександр Барвінський (1847–1927): матеріали конф. – Львів, 2001. – 114–118
 45. Романюк, М. М. Барвінський Олександр Григорович / М. М. Романюк, П.Г.Баб’як // Українська біографістика, – Вип. 1. – С. 65–66.
 46. Романюк, С. Олександр Барвінський (1848-1927) – творець нової концепції української національної школи / С. Романюк // Зб. пр. Наук.-дослідного центру періодики. – Львів, 2002. – Вип. 10. – С. 431–
 47. Романюк, С. Жанр доповіді у журналістській спадщині О.Барвінського /С. Романюк // Зб. пр. Наук.-дослідного центру періодики. – Львів, 2003. – Вип. 11. – С. 726–
 48. Романюк, С. До історії створення часопису «Руслан» (1897 – 1914 рр.) (за рукописною спадщиною О. Барвінського) / С. Романюк // Зб. пр. Наук.-дослідного центру періодики. – Львів, 2004. – Вип. 12.– С. 50 – 57.
 49. Романюк, С. З епістолярію О. Барвінського: організаційні проблеми творення народовських періодичних видань другої половини ХІХ ст. /С. Романюк // Зб. пр. Наук.-дослідного центру періодики. – Львів, 2005. – Вип. 13. – С. 517–
 50. Романюк, С. Олександр Барвінський – публіцист, редактор, видавець /С.Романюк. – Львів : [б. в.], 2009. – 374 с.
 51. Романюк, С. До проблеми дослідження публіцистичної діяльності Олександра Барвінського: характеристика джерел / С. Романюк // Зб. пр. Наук.-дослідного центру періодики. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 420–
 52. Романюк, С. Редактор Олександр Барвінський: з досвіду видання часопису «Дзвфнокъ» (1890) / С. Романюк // Українська періодика: історія і сучасність: доп. та повідомл. сьомої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 19-20 трав. 2002 р. Львів, 2002. С. 642-646.
 53. Романюк С. Д. Олександр Барвінський і часопис «Правда» // Вісн. Київ. міжнар. ун-ту. Київ, 2003. – Вип. 2.– С. 53–
 54. Романюк С. «Функціонуючий мозок суспільности»: думки Олександра Барвінського про українську пресу // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомл. восьмої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 24–26 жовт. 2003 р. – Львів, 2003.–С. 822–827.
 55. Романюк С. «Гадки Подолянина о народних потребах»: публіцистика О.Барвінського в часописі «Діло» // Українська журналістика в контексті доби : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 23–24 верес. 2004 р., м. Львів. Львів, 2004. – С. 143 – 147.
 56. Романюк С. «Наука, штука, література»: тематичний аспект публіцистики Олександра Барвінського в часописі «Руслан» (1897 – 1914 рр.) // Українська періодика: історія і сучасність: доп. та повідомл. дев’ятої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 28–29 жовт. 2005 р. – Львів, 2005. – С. 305–
 57. Середяк, А. Нариси історії «Просвіти» / А. Середяк. – Львів, 1993. – С. 120–121.
 58. «Скошений цвіт» української родини Барвінських: [про родину Барвінських] // Свобода. − 2020. − 5 серп. − С. 3.
 59. Ступарик, Б. М. Барвінський Олександр Григорович. / Українська педагогіка в персоналіях. Кн. перша Х–ХІХ ст. / за ред. Сухомлинської О. В. – Київ : Либідь, 2005. – С. 579 – 585.
 60. Чорновол, І. Політичний реалізм О. Барвінського / І. Чорновол // Сучасність.– 1998.– № 1. – С. 99–105.
 61. Чорновол, І. 199 депутатів Галицького Сейму / І. Чорновол. – Львів: Тріада плюс, 2010.– 228 с., іл. – С. 117–119. – (Львівська сотня).
 62. Шендеровський, ВВін належав до славетного роду – Олександр Барвінський [Електронний ресурс ] / Василь Шендеровський // Нехай не гасне світ науки. Кн. перша / під ред. Емми Бабчук // Наша парафія : [офіц. портал]. – Текст. дані. – Київ, 201 – Режим доступу: https://parafia.org.ua/person/barvinskyj-oleksandr/ (дата звернення: 13.12.2022). – Назва з екрана.
 63. Barwiński B.Barwiński Aleksander (1847–1926) //Polski Słownik Biograficzny. – Kraków : Nakładem Polskiej Akademji Umiejętności, 1935. – Т. 1, zeszyt – S. 338–339. 

Анонси та оголошення

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

08.02.2024

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського оголошує конкурс на заміщення вакантної посади заступника директора з наукової роботи (бібліотечної) Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали