НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність С. О. Сірополка

Видання, наявні в фонді ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, позначені астериском (*)

Докладнішу бібліографію публікацій про С. Сірополка див. у виданні: Степан Онисимович Сірополко (1872—1959) :
біобліогр. покажч. / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад., життєпис, хронологія життя і діяльності Т. І. Ківшар ;
наук. ред. В. І. Попик ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін]. — К., 2012. — 196 с.

 1. * Абрамович, С. Д. Степан Сірополко про багатовекторність української освіти ХVІ-ХVІІ ст.  / С. Д. Абрамович // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. у-т ім. Івана Огієнка, 2013. – Вип. 3. – С. 95-98. – Бібліогр.: 4 назв.
 2. * Арсірій, С. Історія бібліотечної справи на західноукраїнських землях: досвід і проблеми вивчення / С. Арсірій // Записки Львів. наук. б-ки ім. В. Стефаника : зб. наук. праць. — Л., 2002.— Вип.9/10. —  С.77-88.
 3. * Артемчук, Г. Духовні заповіти Степана Сірополка: культурно-освітня та наукова діяльність / Г. Артемчук, М. Євтух // Рід. шк.— 1997.— №10.— С.6-9.
 4. *Атаманчук, П. С. Степан Сірополко: осмислення педагогічного доробку / П. С. Атаманчук, В. П. Атаманчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. у-т ім. Івана Огієнка, 2013. – Вип. 3. – С. 93-95. – Бібліогр.: 8 назв.
 5. *Беднаржова, Т. Повернення із забуття / Т. Беднаржова // Освіта.— 1998.— 23 груд.
 6. Беднаржова,Т. Подвижник українського шкільництва / Т.Беднаржова // Пороги.— 1997.— №4.
 7. * Березівська, Л. С. Сірополко про просвітницький рух в Україні / Л.С. Березівська // Рід. шк. — 2002. — № 7/8. — С.55.
 8. * Брицький, П. П. Степан Сірополко – видатний педагог, бібліотекознавець та історик освіти України / П. П. Брицький // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. у-т ім. Івана Огієнка, 2013. – Вип. 3. – С. 18-26. – Бібліогр.: 15 назв.
 9. *Василенко, О. М. Роль С. О. Сірополка в галузі бібліотечної статистики / О. М. Василенко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. у-т ім. Івана Огієнка, 2013. – Вип. 3. – С. 67-73. – Бібліогр.: 14 назв.
 10.  Видавничо-книгарська справа // Книголюб. — 1928. — №1. — С. 51—52
 11. * Вільчинський, Ю. Степан Сірополко як історик освіти в Україні (до виходу у світ другого видання «Історії освіти на Україні») / Ю. Вільчинський // Рід. шк.— 1994.— № 8.— С.7-9.
 12. Губенко, Н. П. Особовий фонд С.О. Сірополка ЦДАВО України / Н.П. Губенко // Арх. України.— 2000.— № 1/3.— С.55-58.
 13. * Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності / О. В. Даниленко, Л. В. Іваницька [та ін.] ; ред. А. П. Коцур, Н. В. Терес ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Чернівці : Книги –  ХХІ, 2007. – 463 с. – Бібліогр. у кінці ст.
 14. * До 130-річчя від дня народження С. Сірополка // Бібл. планета. – 2002. – № 3. – С. 39.
 15. * Довідково-методичні матеріали, присвячені Степану Сірополку : (на допомогу бібліотекарям та педагогам) / Львів. обл. наук.-пед. б-ка ; уклад.: Н. Г. Звольська, О. М. Туркало ; наук. ред. Я. Б. Сокольська. – Львів, 2012. – 23 с. – Рукопис.
 16. * Домбровська, Л. В. Внесок Степана Сірополка у вивчення шкільних бібліотек / Л. В. Домбровська, В. М. Гулак // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. у-т ім. Івана Огієнка, 2013. – Вип. 3. – С. 74-78. – Бібліогр.: 14 назв.
 17. * Домбровська, Л. Роль С. Сірополка в становленні та розвитку освітянських бібліотек / Л. Домбровська // Рід. шк.— 2002.— №8/9.— С.56.
 18. * Домбровська, Л. Роль Степана Сірополка у створенні та розвитку освітянських бібліотек України / Л. Домбровська // Світло. – 2003. – № 1. – С. 16–18. – Бібліогр.: 10 назв.
 19. * Дубровіна, Л.  Бібліотечна діяльність емігрантських українознавчих центрів у 20 – 30-х роках ХХ ст. / Л. Дубровіна // Бібл. вісн. – 2009. – №  2. – С. 3-13. – Бібліогр.: 55 назв.
  • Розкрито внесок окремих вітчизняних діячів науки і культури, зокрема Л. Биковського, І. Рудичіва, С. Сірополка, В. Тернопільського, у розвиток бібліотек та пропаганду української книги.
 20. * Єрмаков, І. Колекція приватної бібліотеки С.О. Сірополка в фондах Національної парламентської бібліотеки України / І. Єрмаков // Рід. шк.— 2002.— № 7/8.— С.55.
 21. * Жеребна, М. С.  Степан Сірополко як дослідник українського вчителя та шкільництва на західно-українських землях (кінець XVIII – перша половина XIX ст.) / М. С. Жеребна // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. пр.]. Сер. 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2005. – Вип. 3 (13). – С. 68–72.
 22. Завальнюк, О. М. С. О. Сірополко — бібліотекар Кам’янець-Подільського державного українського університету (1919-1920 рр.) / О. Завальнюк // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : зб. ст.— К., 2004.— Вип. 7.— С.310-315.
 23. * Завальнюк, О. М. С. О. Сірополко і розвиток фундаментальної бібліотеки Кам’янець-Подільського державного українського університету / О.М. Завальнюк // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т, наук. б-ка. — Кам’янець-Подільський, 2008. — Вип.1.— С.11-18.
 24. * Завальнюк, О. М. Сірополко Степан Онисимович / О.М. Завальнюк  // Історія Кам’янець-Подільського державного українського університету в іменах (1918-1921 рр.) / О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2006. – С. 351–356.
 25. *Завальнюк, О. М. Степан Сірополко і освітні процеси в Україні (1917-1920 рр.) / О. М. Завальнюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. у-т ім. Івана Огієнка, 2013. – Вип. 3. – С. 84-92. – Бібліогр.: 56 назв.
 26. *Завальнюк, О. М. Українська еліта і творення національної університетської освіти: фундатори й будівничі (1917-1920 рр.) / Олександр Михайлович Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2005. – 495 с.
 27. * Карась, Г. В. Деякі проблеми естетичного виховання молоді в педагогічній спадщині Софії Русової та Степана Сірополка / Г.В. Карась // Ідея національної школи у педагогічній спадщині Софії Русової та Степана Сіро полка : матеріали  Всеукр. наук.-практ. конф. — Івано-Франківськ, 1996. — С.169-170.
 28. * Кемінь, Г. Теорія і практика “нового виховання” у західноєвропейській педагогіці (кінець XIX – середина XX століття) : [монографія] / Галина Кемінь. – Дрогобич : Коло, 2004. – 123 с. – Бібліогр.: с. 110-123.
 29. * Кисельова, С. Він працював на розвиток української ідеї / Світлана Кисельова // Вісн. Кн. палати. – 2006. – № 3. – С. 51–52.
 30. * Ківшар, Т. І. Бібліотекознавча діяльність С.Сірополка (1908-1917) / Т.І.Ківшар // Укр. біографістика : зб. наук. праць.— К., 2010. — Вип. 7. — С. 192-249.
 31. * Ківшар, Т. Видатний просвітянин / Т. Ківшар // Київ. старовина.— 1992. — №4. — С.96–101.
 32. *Ківшар, Т. І. Висвітлення творчого спадку С. Сірополка в сучасній українській історіографії / Т. І. Ківшар // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. у-т ім. Івана Огієнка, 2013. – Вип. 3. – С. 6-17. – Бібліогр.: 36 назв.
 33. * Ківшар, Т. Концепція позашкільної освіти в працях С. Сірополка / Т.Ківшар // Рід. шк. — № 7/8. — C. 53-54.
 34. Ківшар, Т. І. Культурно-просітня та наукова діяльність Степана Сірополка в 1921-1924 рр. / Т.І Ківшар // Перші книгознавчі читання : зб. наук. праць. — К., 1997. — С.123-134.
 35. Ківшар, Т. І. Листи Ярослава Стешенка до Степана Сірополка / Т.І. Ківшар // Київ. старовина. — 1996. — № 4/5. — С.81-92.
 36. * Ківшар, Т. І. Праця С. Сірополка «Народні бібліотеки. Організація та техніка бібліотечного діла» (Кам’янець-Подільський, 1919) у контексті розвитку українського бібліотекознавства / Т. І. Ківшар // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету. Сер. Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ; [редкол.: О. М. Завальнюк (голова) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : [б. в.], 2008. – Вип. 1. – С. 19–21. – Бібліогр.: 2 назв.
 37. * Ківшар, Т. І. Робота С.Сірополка «Народні бібліотеки. Організація та техніка бібліотечного діла» (Кам’янець-Подільський, 1919) в контексті розвитку українського бібліотекознавства / Т.І. Ківшар // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т, наук. б-ка. –  Кам’янець-Подільський, 2008. — Вип.1. — С.18-20.
 38. * Ківшар, Т. І. Становлення Степана Сірополка як бібліотекознавця / Т.І. Ківшар // Укр. біографістика : зб. наук. праць. — К., 2010. — Вип.6. — С.103-124.
 39. * Ківшар, Т. І. Степан Сірополко : [до 125-річчя від дня народження] / Т.І.Ківшар // Бібл. вісник. — 1997. – № 6. — С.32-35.
 40. Ківшар, Т. І. Степан Сірополко / Т.І. Ківшар // Народжені Україною : меморіал. альманах : у 2-х т. — К., 2002. — Т.2. — С.498-499.
 41. * Ківшар, Т. І. Український книжковий рух як історичне явище / Т.І. Ківшар. — К. : Логос, 1996. — 340с.
 42. * Кіра, Р. Історичні шляхи освіти в осмисленні С. Сірополка / Роксолана Кіра // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2007. – Вип. 362 : Педагогіка та психологія. – С. 66-74. – Бібліогр.: с. 73-74 (8 назв).
 43. * Кіра, Р. Степан Сірополко і «Просвіта» / Р.Кіра // Рід. шк. — 2000. — № 2. — С.12-14.
 44. * Кіра, Р. Степан Сірополко про книгу, вимоги до неї та правила читання / Р.Кіра // Рід. шк. – 2000. – №11. — С.72-75.
 45. * Кіра, Р. Степан Сірополко про організацію народної бібліотеки / Р.Кіра // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Педагогіка. — Івано-Франківськ, 2000. — Вип.3. — С.115-124.
 46. * Ковальчук, Г. І. Книгознавчі зв’язки С. Сірополка з Українським науковим інститутом книгознавства / Г. І. Ковальчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. у-т ім. Івана Огієнка, 2013. – Вип. 3. – С. 79-83. – Бібліогр.: 14 назв.
 47. * Колекція Степана Сірополка : кат. книг укр. і рос. мовами / Нац. парлам. б-ка України ; [уклад. і автор вст. ст. Л. Ніколенко]. – Київ : [б. в.], 2007. – 247 с. : портр. – (Колекції Нац. парлам. б-ки України).
 48. * Колосовська, О. М. Львівські книгознавчі контакти Степана Сірополка (1872–1959) / О. М. Колосовська, І. О. Цвіркун // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету. Сер. Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ; [редкол.: О. М. Завальнюк (голова) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : [б. в.], 2008. – Вип. 1. – С. 22–26.
 49. *Комарніцький, О. Б. Степан Сірополко  про становище студентства педагогічних навчальних закладів радянської України у 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. / О. Б. Комарніцький // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. у-т ім. Івана Огієнка, 2013. – Вип. 3. – С. 104-111. – Бібліогр.: 1 назв.
 50. * Крючкова, Н. Д. Праці С.О. Сірополка у відділі рідкісних видань наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Н. Д. Крючкова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. у-т ім. Івана Огієнка, 2013. – Вип. 3. – С. 112-114. – Бібліогр.: 5 назв.
 51. *Кунанець, Н. Е. Праця С.Сірополка “Короткий курс бібліотекознавства” в контексті розвитку теоретичних засад бібліотечної справи на західноукраїнських землях / Н. Е. Кунанець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. у-т ім. Івана Огієнка, 2013. – Вип. 3. – С. 52-61– Бібліогр.: 27 назв.
 52. *Короткий життєпис С.Сірополка // Степан Онисимович Сірополко (1872 – 1959) : біобібліографічний покажчик / НБУ імені В.І. Вернадського ; уклад., життєпис, хронологія життя і діяльності Т.І. Ківшар ; наук., ред. В.І. Попик ; редкол. : О.С. Онищенко (голова) [та ін.].- К., 2012.- С. 10 – 27.
 53. * Лазарєва, О.  До 135-річчя від дня народження Степана Сірополка / О. Лазарєва, Л. Ніколенко // Бібл. планета. – 2008. – № 1. – С. 35-36.
 54. * Лазарєва, О.  Колекція С. О. Сірополка у Національній парламентській бібліотеці України / О. Лазарєва // Особисті книжкові колекції та особові фонди діячів української діаспори в бібліотеках та архівах України : зб. матеріалів конф. / Нац. ун-т “Києво-Могилянська академія”, Нац. парлам. б-ка України ; [уклад. Н. В. Казакова, О. О. Мастіпан ; наук. ред. Т. Ярошенко]. – К. : [б. в.], 2004. – С. 73–78. – Бібліогр.: 3 назв.
 55. Маркус, І. Значення “Короткого курсу бібліотекознавства” C. Сірополка як першого підручника з бібліотекознавства українською мовою для сучасної бібліотечної справи України / І. Маркус // Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ. Секція “Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії”, 24-26 лют. 2009 р. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ф-т докум. комунікацій та менедж., Каф. бібліотекознавства і бібліогр. ; [редкол. : Жук В. М. (відп. ред.) та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2009. – С.56-59.
 56. * Марушкевич, А. А. Актуальні проблеми наково-педагогічної спадщини С. Сірополка / А. А. Марушкевич // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету  ім. К. Д. Ушинського : (зб. наук. пр.) / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса : ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2005. – № 3/4. – С. 69–74. – Бібліогр.: 11 назв.
 57. * Марушкевич, А. А. С. Сірополко – вчений-педагог / А. А. Марушкевич, В. В. Ягупов // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, АПН України, Нац. техн. ун-т “ХПІ”. – Харків : НТУ ХПІ, 2002. – Вип. 3. – С. 164–170. – Бібліогр.: 11 назв.
 58. Наріжний, С. З життя книгознавчих установ: українське історично-філологічне товариство в Празі / С. Наріжний // Укр. книга. — 1938. — №8/9.— С. 149-151.
 59. * Пироженко, Л. Періодизація історії української педагогіки в праці С. Сірополка «Історія освіти на Україні» / Л. Пироженко // Рід. шк. — 2002. — № 7/8. — С. 55.
 60. * Плехова, І. Д. Книгознавчі студії Степана Сірополка на шпальтах часопису «Українська книга» (1937–1943 рр.) / І. Д. Плехова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету. Сер. Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ; [редкол.: О. М. Завальнюк (голова) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : [б. в.], 2008. – Вип. 1. – С. 26–33. – Бібліогр.: 11 назв.
 61. Праця українських бібліологів // Бібліолог. вісті. — 1923. — № 3. — С.42-44.
 62. * Прокопчук, В. С. І.І. Огієнко, С.О. Сірополко, Л.У Биковський: любов до книги — крізь усе життя / В.С. Прокопчук // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали 3-ї наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Львів, 29 верес. 2011р.).— Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — С.130-154.
 63. * Рогова, П. І. Педагогічні бібліотеки України: (друга половина XIX-20-ті рр. XXст.) / П.І.Рогова. — К. : Четверта хвиля, 2009. — 271с. Про С. Сірополка: с. 37, 66, 69-70, 77, 80, 82, 143, 150, 165, 233.
 64. * Рогова, П. І. Роль С. О. Сірополка у становленні і розвитку учительських бібліотек : (до 140-річчя від дня народження С. О. Сірополка – відомого українського бібліотекознавця) / П. І. Рогова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. у-т ім. Івана Огієнка, 2013. – Вип. 3. – С. 61–67. – Бібліогр.: 16 назв.
 65. * Рогова, П. І. Роль Степана Сірополка у розвитку вчительських бібліотек як спеціальних: до 140-річчя від дня народження відомого бібліотекознавця  / Павла Іванівна  Рогова // Вісн. Кн. палати. – 2012. – №  8. – С. 37-40. – Бібліогр.: 16 назв.
 66. * Родіна, Г. Повернення Степана Сірополка / Молодь України. – 1997. – 11 верес. – С. 4.
 67. * Салила, Н. Степан Сірополко як історик педагогіки / Н. Салила, Н.Сабат // Школа-парк : дайджест. — 2002. — № 2. — С.119-121.
 68. * Самоплавська, Т. О. Учений-педагог і громадський діяч / Т.О. Самоплавська // Пед. газета. — 2002. — № 7/8. — С.15.
 69. * Сваричевський, А. В. Культурно-освітня та наукова діяльність Степана Сірополка / А. В. Сваричевський // Шкіл. б-ка. – 2008. – № 5. – С. 60.
 70. * Середяк, А. Сірополко Степан / А. Середяк // Довідник з історії України (А-Я) / Ін-т іст. дослідж. Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Вид. 2-ге, допрац. і доп. — К. : Ґенеза, 2001.— С.755-756.
 71. Серополко Степан Онисимович // Русские Ведомости. 1863- 1913.Сотрудники «Русских Ведомостей». 1863-1913. — М., 1913. — С.172.
 72. * Сікорський, П. І. Розвиток національної освіти і науки в Україні / Сікорський Петро Іванович ; [Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти АПН України]. – Львів : [б. в.], 2009. – 326 с. – Бібліогр.: с. 325.
 73. * Сірополко Степан // Енциклопедія українознавства : словникова частина : у 10-ти т. / Наук. Т-во ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В. Кубійович. —  Париж ; Нью-Йорк, 1976. — Т.8. — С.2844.
 74. Сірополко Степан: український педагог і бібліограф, громадський діяч // Провідники духовності в Україні : довідник / ред. І. Ф. Курас. — К. : Вища шк., 2003. — С.550.
 75. * Сірополко Степан Онисимович (1872–1959) / [Т. О. Самоплавська] // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посібник : у 2-х кн. / за ред. О.В. Сухомлинської.— К. : Либідь, 2005. — Кн.2. — С.287—295. – Бібліогр.: с. 294–295.
 76. * Старенький, І. О. Наукова і пам’яткознавча діяльність С. О. Сірополка в чеський період еміграції / І. О. Старенький // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. у-т ім. Івана Огієнка, 2013. – Вип. 3. – С. 118-124. – Бібліогр.: 35 назв.
 77. * Степан Онисимович Сірополко (1872—1959) : біобліогр. покажч. / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад., життєпис, хронологія життя і діяльності Т. І. Ківшар ; наук. ред. В. І. Попик ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін]. — К., 2012. — 196 с.
 78. Ступарик, Б. М. Вклад Степана Сірополка в розвиток теорії і практики освіти дорослих / Б. М. Ступарик // Оновлення змісту і методів дошкільної освіти в Україні : зб. наук. праць Рівнен. пед. ін-ту. — Рівне, 1990. — Вип.5. — С.24-29.
 79. * Ступарик, Б. М. Проблеми освіти  дорослих у працях Степана Сірополка / Б.М. Ступарик // Рід. шк. — 2001. – № 2. — С.59-63.
 80. Ступарик, Б. Степан Сірополко — видатний просвітянин і громадський діяч / Б. Ступарик, Р. Кіра // Обрії. — 1996. — №1 (3). — С. 7-12.
 81. * Сухомлинська, О. Постать С. Сірополка в контексті доби / О. Сухомлинська // Рід. шк. — 2002. — №7/8. — С. 53.
 82. *Телячий, Ю. В. “Завдання  нової школи” Степана Сірополка: спроба суб’єктивної рефлексії / Юрій Васильович Телячий // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. у-т ім. Івана Огієнка, 2013. – Вип. 3. – С. 282-286. – Бібліогр. в кінці ст.
 83. *Телячий, Ю. В. Культурно-освітня діяльність Петра Холодного в дослідженнях С.О. Сірополка / Юрій Васильович Телячий // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. у-т ім. Івана Огієнка, 2013. – Вип. 3. – С. 114-117. – Бібліогр.: 16 назв.
 84. Тименко, В. Степан Сірополко про метод Дальтон-плану / В.Тименко // Рід. шк. — 2002. — №7/8. — С.56.
 85. Українське товариство прихильників книги у Празі // Бібліолог. вісті. — 1927. — №1. — С. 108.
 86. *Ушлова, А. Внесок С. Сірополка у формування мережі загальнодоступних книгозбірень в Україні в 20-х рр. ХХ ст. / Алла Ушлова // Шкіл. б-ка. – 2012. – № 19/20. – С. 44–45.
 87. * Фуштей, Л. Розвиток ідей опікунського виховання у педагогічній спадщині Степана Сірополка / Любов Фуштей // Вісн. Прикарпат. ун-ту / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2008. – Вип. 22/23. – С. 105-108. – Бібліогр.: с. 108 (5 назв).
 88. *Хронологія життя і діяльності С. Сірополка // Степан Онисимович Сірополко (1872 – 1959) : біобібліографічний покажчик / НБУ імені В.І. Вернадського ; уклад., життєпис, хронологія життя і діяльності Т.І. Ківшар ; наук., ред. В.І. Попик ; редкол. : О.С. Онищенко (голова) [та ін.].- К., 2012.- С.28-35.

Т.М. Опря,

В.М. Пархоменко,

Л.П. Савченко

Каталог виставки

С. О. Сірополко – видатний просвітянин і громадський діяч”

(Джерело: Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. у-т ім. Івана Огієнка, 2013. – Вип. 3. – С. 317-322).

Виставка організована до всеукраїнської науково–практичної конференції “Степан Сірополко – освітянин, науковець, бібліотекознавець”, присвяченої 140–річчю від дня народження С. О. Сірополка, яка відбулася 21 червня 2012 року в Кам’янець–Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Структуру виставки складають 3 рубрики:

І. Наукова спадщина С. Сірополка

 1. Сірополко С. Завдання нової школи (Продовження) // Республіка. – Станіславів. – 1919. – 10 трав.(Ч. 81). – С. 3.
 2. Сірополоко С. Історія освіти в Україні / підгот. Ю. Вільчинський. – 2–ге вид. – Львів : Афіша, 2001. – 663 с.
 3. Сірополоко С. Історія освіти в Україні / ред.: Ю. Вільчинський, Л. Масенко ; Укр. Вільний Ун–т, Друзі т–ва ім. Г. Ващенка. – К. : Наук. думка, 2001. – 912 с. – Вид. здійснено за заповітом світлої пам’яті Михайла Галандюка.
 4. Сірополко С. Народні бібліотеки: організація та техніка бібліотечного діла / Накладом вид. від. Поділ. Губерн. Нар. Управи. – Кам’янець–Подільський : Друк. Поділ. Губерн. Нар. Управи, 1919. – 24 с.
 5. Сірополко С. Народні бібліотеки: організація та техніка бібліотечного діла // Наукові праці Кам’янець–Подільського національного університету. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець–Подільський, 2008. – Вип. 1. – С. 344–366. – Творчий доробок попередників. Передруки.
 6. Сірополко С. Петро Холодний як педагог і освітній діяч // В ім’я України. Петро Іванович Холодний ( 1876–1930 рр.) / В. М. Даниленко, О. М. Завальнюк, Г. О. Куриленко, Ю. В. Телячий. – Хмельницький, 2006. – С. 155–179.

ІІ. Наукові дослідження про С. Сірополка

Спогади соратників

 1. Биковський Л. Бібліотечна справа / Л. Биковський // Наш шлях. – 1920. – 20 лют. (Число 34). – С. 3–4. – Рец. на кн.: С. Сірополко. Народні бібліотеки. Організація та техніка роботи бібліотечного діла. – Кам’янець–Подільський, 1919. – 24 с.
 2. Биковський Л. Бібліотека Кам’янець–Подільського державного Українського університету (спомини) / Л. Биковський. – Нью–Йорк ; Вінніпег, 1949. – 9 с.

С. Сірополко – с. 4, 5, 7.

 1. Биковський Л. Книгарні – бібліотеки – академія: спомини (1918–1922) / Л. Биковський. – Мюнхен ; Денвер, 1971. 152 с.

С. Сірополко – с. 45, 46, 47, 49, 53, 124, 129, 130, 132, 137.

 1. Биковський Л. Нова українська бібліографічна організація / Л. Биковський // Наш шлях. – 1920. – 20 трав. (Число 98). – С. 3.
 2. Григорьев Ю. В. Л. Б. Хавкина (1871–1949). – М. : Книга, 1973. – 127 с.

Сірополко – с. 103, 104.

Сучасні дослідження

 1. Сірополко Степан (1872–1959) // Енциклопедія українознавства / голов. ред. Володимир Кубійович ; репринтне відтворення видання 1955–1984 рр. – Львів, 2000. – Т. 8 – С. 2844.
 2. Сірополко Степан // Довідник з історії України (А–Я). – К., 2001. – С. 755–756.
 3. Степан Онисимович Сірополко (1872–1959) : біобібліогр. покажч. / НБУ ім. В. І. Вернадського; уклад., життєпис, хронологія життя і діяльності Т. І. Ківшар ; наук. ред. В. І. Попик ; заг. ред. Т. В. Бишова. – К., 2012. – 197 с.
 4. Артемчук Г. Духовні заповіти Степана Сірополка: культурно–освітня та наукова діяльність / Г. Артемчук, М. Євтух // Рідна школа. – 1997. – № 10. – С. 6–9.
 5. Беднаржова Т. Життєвий шлях подвижника і патріота / Т. Беднаржова // Сірополко С. Історія освіти в Україні / С. Сірополко ; Укр. Вільний Ун–т, Друзі т–ва ім. Г. Ващенка. – К., 2001. – С. 7–20.
 6. Беднаржова Т. Подвижник українського шкільництва [С. Сірополко] / Т. Беднаржова // Пороги (Чеська республіка). – 1998. – № 1 (січ.–берез.). – С. 5–6. (Закінчення).
 7. Бібліологічні вісті (1923–1930) : систематичний анотований покажчик / Національна парламентська бібліотека України ; уклад. Г. І. Ковальчук ; наук. ред. С. І. Білоконь. – К., 1996. – 160 с.

С. Сірополко – с. 8, 25, 42, 57, 68, 71, 72, 105, 718.

 1. Василенко О. Визначальний етап розвитку бібліотечної статистики України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / О. Василенко // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 1. – С. 22–31.

С. Сірополко – с. 28, 30.

 1. Вільчинський Ю. Степан Сірополко як історик освіти в Україні (до виходу у світ другого видання “Історії освіти на Україні” / Ю. Вільчинський // Рідна школа. – 1994. – № 8. – С. 7–9.
 2. Вільчинський С. Степан Сірополко як історик освіти в Україні / Ю. Вільчинський // Сірополко С. Історія освіти в Україні / підгот. Ю. Вільчинський. – 2–ге вид. – Львів, 2001. – С. 7–13.
 3. До 130–річчя від дня народження С. Сірополка // Бібліотечна планета. – 2002. – № 3(17). – С. 39.
 4. Дубровіна Л. Бібліотечна діяльність емігрантських українознавчих центрів у 20–30–х роках ХХ ст. / Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 2. – С. 3–13.
 5. Ісаєвич Я. Українське книгознавство: етапи розвитку / Я. Ісаєвич // Вісник Львівського університету. Сер.: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів, 2006. – Вип. 1. – С. 7–19.

С. Сірополко – с. 12, 13, 17.

 1. Історичні уроки в контексті сучасного реформування освіти : круглий стіл “Степан Сірополко і розвиток українського шкільництва” / О. Сухомлинська, Т. Ківшар, Т. Самоплавська та ін. ; матеріал підгот. А. Подставкіна // Рідна школа. – 2002. – № 8–9. – С. 53–56.
 2. Кисельова С. Він працював на розвиток української ідеї : [С. О. Сірополко] / С. Кисельова // Вісн. Кн. палати. – 2006. – № 3. – С. 51–52.
 3. Ківшар Т. Видатний просвітянин [С. Сірополко] / Т. Ківшар // Київська старовина. – 1992. – № 4. – С. 96–102.

Бібліографія праць С. Сірополка – С. 101.

 1. Ківшар Т. Визначний український вчений, громадський і політичний діяч – Степан Сірополко / Т. Ківшар // Вісн. Кн. палати. – 1997. – №8. – С. 22–23.
 2. Ківшар Т. І. Праця С. Сірополка “Народні бібліотеки. Організація та техніка бібліотечного діла” (Кам’янець–Подільський, 1919) у контексті розвитку українського бібліотекознавства / Т. І. Ківшар // Наукові праці Кам’янець–Подільського національного університету. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець–Подільський, 2008. – Вип. 1. – С. 19–21.
 3. Ківшар Т. Степан Сірополко (До 125–річчя від дня народження) : [видавнича діяльність культуролога, педагога, громадського діяча] / Т. Ківшар // Бібл. вісн. – 1997. – № 6. – С. 32–35.
 4. Кіра Р. Степан Сірополко про книгу, вимоги до неї та правила читання / Р. Кіра // Рідна школа. – 2000. – № 11. – С. 72–75.
 5. Кіра Р. Степан Сірополко і “Просвіта” / Р. Кіра // Рідна школа. – 2000. – № 2. – С. 12–14.
 6. Колосовська О. М. Львівські книгознавчі контакти Степана Сірополка (1872–1959) / О. М. Колосовська, І. О. Цвіркун // Наукові праці Кам’янець–Подільського національного університету. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець–Подільський, 2008. – Вип. 1. – С. 22–26.
 7. Лазарєва О. До 135–річчя від дня народження Степана Сірополка / О. Лазарєва, Л. Ніколенко // Бібліотечна планета. – 2008. – № 1. – С. 35–36.
 8. Ляхоцький В. П. Бібліотека Кам’янець–Подільського університету ( 1918 – 1920 рр.) / В. П. Ляхоцький // Наукові праці Кам’янець–Подільського держ пед ун–ту. Історичні науки. – Кам’янець–Подільський, 2000. – Т. 4(6). – С. 305–315.
 9. Ляхоцький В. П. Книга творить людину… (сторінки з літопису заснування університетської бібліотеки у Кам’янець–Подільському) В. П. Ляхоцький // Наукові праці Кам’янець–Подільського національного університету. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець–Подільський, 2008. – Вип. 1. – С. 88–99.
 10. Ляхоцький В. П. Просвітитель : Видавничо–редакційна діяльність Івана Огієнка (митрополита Іларіона) / В. П. Ляхоцький. – К. : Вид–во ім. Олени Теліги, 2000. – 527 с.

С. Сірополко – с. 80, 130, 149,190, 195.

 1. Ляхоцький В. П. Тільки книжка принесе волю українському народові… Книга, бібліотека, архів у житті та діяльності Івана Огієнка (митрополита Іларіона) / В. П. Ляхоцький. – К. : Вид–во ім. Олени Теліги, 2000. – 664 с.

С. Сірополко – с. 134, 194, 206, 339, 340, 349, 353, 355, 358.

 1. Ніколенко Л. Повернення в Україну колекції С. Сірополка / Л. Ніколенко // Бібліотечна планета. – 1999. – № 4. – С. 26–27.
 2. Плехова І. Д. Книгознавчі студії Степана Сірополка на шпальтах часопису “Українська книга” (1937–1943 рр.) / І. Д. Плехова // Наукові праці Кам’янець–Подільського національного університету. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець–Подільський, 2008. – Вип. 1. – С. 26–33.
 3. Прищак М. Д. Розвиток поняття духовності в педагогічній думці України періоду національно–визвольних змагань (1917–1920 рр.): спроба парадигмального аналізу / М. Д. Прищак // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 2. – С. 120–130.
 4. Салила Н. Степан Сірополко як історик педагогіки / Н. Салила, Н. Сабат // Дайджест школа–парк. – 2002. – № 2. – С. 199–122.
 5. Самоплавська Т. Cтепан Сірополко як історик освіти України / Т. Самоплавська // Шлях освіти. – 1999. – № 4. – С. 45–50.
 6. Самоплавська Т. Учений–педагог і громадський діяч [C. О. Сірополко] / Т. Самоплавська // Педагогічна газета. – 2002. – № 6–7. – С. 15.
 7. Сваричевський А. В. Культурно–освітня та наукова діяльність Степана Сірополка / А. В. Сваричевський // Шкільна бібліотека. – 2008. – № 5. – С. 60.
 8. Сваричевський А. В. Почесний член “Просвіти” [С. О. Сірополко] / А. В. Сваричевський // Проблеми духовного і національного відродження на Поділлі : матеріали всеукр. наук.–краєзн. конф., 9–10 листоп. 1995 р., м. Хмельницький – С. 28–29.
 9. Скидан С. Степан Сірополко – видатний педагог // Освіта України. – 1998. – 23 верес.
 10. Ступарик Б. Проблеми освіти дорослих у працях Степана Сірополка / Б. Ступарик // Рідна школа. – 2001. – № 2. – С. 59–63.
 11. Тимошик М. “Лишусь навіки з чужиною…” Митрополит Іларіон [Іван Огієнко] і українське відродження. – Вінніпег : Укр. православний Собор Св. Покрови ; К. : Наук.–вид. центр “Наша культура і наука”, 2000. – 546 с.

С. Сірополко – с. 192.

 1. Федоренко Є. Повернення із забуття : [Степан Сірополко] / Є Федоренко // Освіта. – 1998. – 23–30 груд. – С. 7.
 2. Чеков М. О. С. О. Серополко о внешкольном образовании / М. М. Чеков // Педагогика. – 2008. – № 3. – С. 73–79.

ІІІ. Постать С. Сірополка у працях науковців університету

 1. Бабій Л. М. Директори бібліотеки Кам’янець–Подільського державного університету / Л. М. Бабій // Наукові праці Кам’янець–Подільського національного університету. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець–Подільський, 2008. – Вип. 1. – С. 72–78.
 2. Баженов Л. Almamater подільського краєзнавства (місто Кам’янець–Подільський – центр історичної регіоналістики ХІХ – початку ХХІ століть) : [наук. вид.]. – Кам’янець–Подільський : Оіюм, 2005. – 416 c.
 3. В ім’я України. Петро Іванович Холодний (1876–1930 рр.) / В. М. Даниленко, О. М. Завальнюк, Г. О. Куриленко, Ю. В. Телячий. – Хмельницький : Мельник А. А., 2006. – 206 с.

С. Сірополко – с. 12, 14, 15, 17, 19. 22, 23, 24, 25, 26.

 1. Віхи історії університетської бібліотеки / підготувала Л. Ф. Філінюк // Студентський меридіан. – 2007. – 30 серп.(№ 1591–1592). – С. 4.
 2. Даниленко В. М. Кам’янець–Подільський державний український університет у добу Директорії УНР (1918–1920): з хроніки подій / В. М. Даниленко, Ю. В. Телячий // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2004. – Т. 4. – С. 3–21.
 3. Даниленко В. М. Освіта України в роки національно–демократичної революції (1917–1920): з хроніки подій / В. М. Даниленко, О. М. Завальнюк, Ю. В. Телячий. – Кам’янець–Подільський : Абетка–НОВА, 2005. – 264 с.
 4. Завальнюк О. М. Будівництво української загальноосвітньої школи в роки національно–демократичної революції (1917–1920) : історичний нарис / О. М. Завальнюк, Ю. В. Телячий. – Кам’янець–Подільський : Абетка–НОВА, 2001. – 212 с.
 5. Завальнюк О. М. С. Сірополко – бібліотекар Кам’янець–Подільського державного українського університету (1919–1920 рр.) / О. М. Завальнюк // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика : зб. ст. – К., 2004. – Вип. 7. – С. 310–315.
 6. Завальнюк О. Науковий доробок Кам’янець–Подільського державного українського університету в часи національного відродження (1918 – 1920) / О. М. Завальнюк // ІІ міжнародний науковий конгрес українських істориків “Українська історична наука на сучасному етапі розвитку”, м. Кам’янець–Подільський, 7–8 верес. 2003 р. : доп. та повідомл. : у 4 т. / [редкол.: Л. Винар, О. Завальнюк, А. Філінюк та ін.]. – Кам’янець–Подільський ; К.; Нью–Йорк ; Острог, 2005. – Т. 1. – С. 49–54.
 7. Завальнюк О. М. Сірополко Степан Онисимович // Завальнюк О. М. Українська еліта і творення національної університетської освіти: фундатори і будівничі (1918–1920 рр.) : навч. посіб для студ вищ. навч. закл. / О. М. Завальнюк. – Кам’янець–Подільський, 2005. – С. 310–318.
 8. Завальнюк О. М. Сірополко Степан Онисимович // Завальнюк О. М. Історія Кам’янець–Подільського національного університету в іменах (1918–1921 рр.) : [наук. вид.] / О. М. Завальнюк. – Кам’янець–Подільський, 2006. – С. 351–356.
 9. Завальнюк О. М. Професорсько–викладацька корпорація і фундаментальна бібліотека Кам’янець–Подільського державного українського університету (1918–1920 рр.) / О. М. Завальнюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2007. – Т. 10. – С. 289–299.
 10. Завальнюк О. М. Національнл–патріотичне виховання студентів Кам’янець–Подільського державного українського університету: історичний аспект (1918–1920 рр.) / О. М. Завальнюк // Освіта і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2008. – Т. 11. – С. 3–19.
 11. Завальнюк О. М. Публіцистична діяльність викладачів і працівників Кам’янець–Подільського державного українського університету (1918–1920 рр.) / О. М. Завальнюк // Наукові праці Кам’янець–Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., присвяч. 90–річчю Кам’янець–Поділ. нац. ун–ту, 12–13 берез. 2008 р. : вип. 7, у 5 т. – Кам’янець–Подільський, 2008. – Т. 1. – С. 30–31.
 12. Завальнюк О. М. С. О. Сірополко і розвиток фундаментальної бібліотеки Кам’янець–Подільського державного українського університету / О. М. Завальнюк // Наукові праці Кам’янець–Подільського національного університету. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець–Подільський, 2008. – Вип. 1. – С. 11–18.
 13. Завальнюк О. М. Формування і діяльність Наукового товариства Кам’янець–Подільського державного українського університету (1919–1920 рр.) / О. М. Завальнюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2009. – Т. 13: Присвячено 90–річчю Кам’янецької доби УНР. – С. 62–72.
 14. Завальнюк О. М. Проблема формування і функціонування бібліотек Київського та Кам’янець–Подільського українських університетів у 1917–1920 роках / О. М. Завальнюк // Наукові праці Кам’янець–Подільського національного університету. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець–Подільський, 2010. – Вип. 2. – С. 143–153.
 15. Завальнюк О. М. Джерела про заснування і діяльність Київського і Кам’янець–Подільського державних українських університетів (1917–1921 рр.) / О. М. Завальнюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2011. – Т. 17: Пам’яті академіка Петра Тимофійовича Тронька. – С. 519–536.
 16. Завальнюк О. М. Утворення і діяльність державних українських університетів (1917–1921 рр.) : [монографія] / О. М. Завальнюк. – Кам’янець–Подільський : Аксіома, 2011. – 644 с.

С. Сірополко – с. 42, 65, 69, 85, 205, 249, 250, 251, 252, 300, 396, 397, 531, 608

 1. Кам’янець–Подільський національний університет: ювілейне видання / [авт.–упоряд. Я. Білейчук ; редкол.: О. М. Завальнюк, В. А. Смолій, В. С. Степанков та ін.]. – К. : Вид–во Логос Україна, 2008. – 200 с. – (Бібліотека. – С. 126–138).
 2. Копилов А. О. Дітище Івана Огієнка / А. О. Копилов, О. М. Завальнюк // Дивокрай : наук.–краєзн. Альманах.Хмельницький, 1995. – С. 82–89
 3. Копилов А. О. Кам’янець–Подільський державний український університет: від ідеї заснування до ліквідації (1917–1921 рр.) / А. О. Копилов, О. М. Завальнюк // Український історичний журнал. – 1999. – № 4. – С. 41 – 50; № 5. – С. 26–36.
 4. Кукурудзяк М. Г. З історії національної школи і педагогічної думки в Українській Народній Республіці : [монографія] / М. Г. Кукурудзяк, М. М. Собчинська. – Кам’янець–Подільський : Абетка, 1997. – 175 с.

С. Сірополко – с. 26, 97, 105, 136.

 1. Лозовий В. С. З історії бібліотеки Кам’янець–Подільського державного педагогічного університету / В. С. Лозовий, В. М. Пархоменко // Трансформація ролі бібліотек в інформаційному суспільстві : матер. наук.–практ. конф., присвяч. 40–річчю б–ки Технолог. ун–ту Поділля, 15–16 жовт. 2002 р. – Хмельницький, 2003. – С. 96–103.
 2. Лозовий В. С. Робота з читачами в бібліотеці Кам’янець–Подільського університету в період революції 1917–1920 років / В. С. Лозовий // Трансформація ролі бібліотек в інформаційному суспільстві : матер. наук.–практ. конф., присвяч. 40–річчю б–ки Технолог. ун–ту Поділля, 15–16 жовт. 2002 р. – Хмельницький, 2003. – С. 103–106.
 3. Лозовий В. С. Бібліотека Кам’янець–Подільського державного українського університету в добу революції (1918–1920 рр.) / В. С. Лозовий // Наукові праці Кам’янець–Подільського національного університету. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець–Подільський, 2010. – Вип. 2. – С. 206–213.
 4. Наукові праці Кам’янець–Подільського національного університету. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець–Подільський національний університет, Наукова бібліотека ; [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець–Подільський : Кам’янець–Поділ нац. ун–т, 2008. – Вип. 1. – 400 с.
 5. Пархоменко В. М. З історії бібліотеки Кам’янець–Подільського державного педагогічного університету / В. М. Пархоменко // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 1998. – Т. 1. – С. 59–65.
 6. Пархоменко В. М. Видатний просвітянин і громадський діяч (до 135–річчя від дня народження Степана Сірополка) / В. М. Пархоменко // Студентський меридіан. – 2007. – 30 серп. (№ 1591–1592). – С. 4.
 7. Прокопчук В. С. Бібліотека Кам’янець–Подільського національного університету: етапи розвитку, стан і перспективи / В. С. Прокопчук // Наукові праці Кам’янець–Подільського національного університету. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець–Подільський, 2008. – Вип. 1. – С. 99–105.
 8. Прокопчук В. С. Бібліотека Кам’янець–Подільського національного університету: історія й сьогодення / В. С. Прокопчук, Л. Ф. Філінюк // Освіта і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2008. – Т. 11. – С. 37–59.
 9. Прокопчук В. С. Бібліотека Кам’янець–Подільського національного університету: роки становлення й розквіту : іст. нарис / В. С. Прокопчук, Л. Ф. Філінюк ; Кам’янець–Поділ. нац. ун–т ім. І. Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам’янець–Подільський : Аксіома, 2009. – 284 с.: іл.
 10. Прокопчук В. С. Бібліотеки Хмельниччини: від заснування до наших днів / В. С. Прокопчук // Освіта і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2009. – Т. 14. – С. 3–39.
 11. Прокопчук В. С. Кам’янець–Подільський період в житті й діяльності видатних українських бібліотекознавців і бібліографів С. О. Сірополка, Л. Ю. Биковського, М. Г. Ясинського / В. С. Прокопчук // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матер. наук.–практ. конф., м. Львів, 12 листоп. 2009. – Львів, 2009. – С. 214–224.
 12. Прокопчук В. С. Організаційна і бібліотекознавча праця С. О. Сірополка, Л. Ю. Биковського, М. І. Ясинського у фундаментальній бібліотеці Кам’янець–Подільського державного українського університету / В. С. Прокопчук // Кам’янець–Подільський – остання столиця Української Народної Республіки : матер. всеукр. наук. конф., м. Кам’янець–Подільський, 6–7 жовт. 2009 р. – Кам’янець–Подільський, 2009. – С. 360–367.
 13. Прокопчук В. С. Міжнародна науково–практична конференція з питань бібліотекознавства / В. С. Прокопчук, Л. Ф. Філінюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2007. – Т. 10. . – С. 462–466.
 14. Прокопчук В. С. І. І. Огієнко, С. О. Сірополко, Л. У. Биковський : любов до книги – крізь усе життя / В. С. Прокопчук // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матер. 3–ї наук.–практ. конф. з міжнар. участю, м. Львів, 29 верес. 2011 р. – Львів, 2011. – С. 130–154.
 15. Собчинська М. М. Реформа школи в Українській Народній Республіці / М. М. Собчинська // Наукові праці історичного факультету / Кам’янець–Поділ. держ. пед. ін–т. – Кам’янець–Подільський, 1995. – С. 143–158.
 16. Сохацька Є. І. Штрихи до портрета Івана Огієнка – книголюба (За матеріалами його перших канадських журналів “Слово істини” та “Наша культура” / Є. І. Сохацька // Сохацька Є. І. “Молюся за ввесь Рідний Край…” Штрихи до життєпису Івана Огієнка та його культурологічної діяльності. – Кам’янець–Подільський, 2007. – С. 198–205.
 17. Телячий Ю. Степан Сірополко – освітній діяч України / Ю. Телячий // Хмельниччина: роки становлення та поступу (1937–1997) : матеріали всеукр. наук. іст.–краєзн. конф., 26 верес. 1997 р. – Хмельницький, 1997. – С. 256–258.
 18. Телячий Ю. В. “Проект Єдиної школи на Вкраїні” як джерело дослідження, становлення і розвитку освіти в Українській Народній Республіці (1917–1920 рр.) / Ю. В. Телячий // Четверта Академія пам’яті професора Володимира Антоновича, 26–27 берез. 1998 р. : доп. та повідомл. / упоряд. і ред. А. М. Катренко. – К., 1999. – С. 281–284.
 19. Телячий Ю. В. Діяльність комісій по проведенню шкільної реформи в період Директорії (1918–1920 рр.) / Ю. В. Телячий // Наукові праці Кам’янець–Подільського державного педагогічного університету. Історичні науки. – Кам’янець–Подільський, 2000. – Т. 4(6). – С. 288–294.
 20. Телячий Ю. В. Освітнє життя м. Кам’янця–Подільського за часів Директорії УНР : з хроніки подій (черв. – листоп. 1919 р.) / Ю. В. Телячий // Матеріали Х–ої Подільської історико–краєзнавчої конференції / [редкол.: І. С. Винокур (відп. ред), Л. В. Баженов, Ю. І. Блажевич та ін.]. – Кам’янець–Подільський, 2000. – С. 384–388.
 21. Телячий Ю. В. Українські уряди і розбудова культурно–освітньої сфери на Поділлі за Директорії УНР (1919–1920 рр.) / Ю. В. Телячий // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2007. Т. 10. – С. 135–142.
 22. Телячий Ю. В. Фонди Державного архіву Хмельницької області як джерело дослідження культуротворчої діяльності інтелігенції в роки української революції (1917–1920) / Ю. В. Телячий // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2009. – Т. 13: Присвячено 90–річчю Кам’янецької доби УНР. – С. 20–24.
 23. Терещук К. Л. Культурно–просвітницька діяльність бібліотек Подільського регіону в 1918–1920 рр. / К. Л. Терещук // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2010. – Т. 16. – С. 132–137.
 24. Терещук К. Л. Подільські “Просвіти”: проблеми видавничої діяльності і творення українських масових бібліотек (1917–1920 рр.) / К. Л. Терещук // Подільська “Просвіта”: історія і сьогодення : зб. наук. пр. за підсумками регіонал. наук.–краєзн. конф., м. Кам’янець–Подільський, 2–3 черв. 2011 року. – Кам’янець–Подільський, 2011. – С. 113–118.
 25. Терещук К. Л. Україномовна книжкова продукція і бібліотеки Поділля в добу Української революції / К. Л. Терещук // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець–Подільський, 2011. – Т. 17: Пам’яті академіка Петра Тимофійовича Тронька. – С. 78–84.
 26. Петро Іванович Холодний (1876–1930 рр.). Життя в ім’я України : зб. ст. і повідомл. за матер. всеукр. круглого столу (14–15 груд. 2006 р., Кам’янець–Поділ. держ. ун–т). – Кам’янець–Подільський : Аксіома, 2007. – 228 с.

Творча спадщина С. Сірополка в електронних ресурсах

 1. Круглий стіл «Степан Сірополко та його внесок в українське бібліо- та книгознавство (до 135-річчя від дня народження)» [Електронний ресурс] / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. — Електрон. текст. дані (1 файл). – К., [2007]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/new/2007/12_siropolko.html . –  Назва з екрана.
 2. Круглий стіл “Творча спадщина Степана Сірополка: сучасний вимір і проекція в майбутнє” [Електронний ресурс] / В. І. Попик,   Т. І. Ківшар ; Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. — Електрон. текст. дані (1 файл). – К., [2012]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/new/2012/05_siropolko_zv.html . – Назва з екрана.
 3. Маркус І. «Значення короткого курсу бібліотекознавства» С. Сірополка як першого підручника з бібліотекознавства українською мовою [Електронний ресурс] / Ія Маркус // Dilovod : сайт інформ. спрямування. –  Електрон. текст. дані (1 файл). – [Б. м.], [2010]. — Режим доступу:http://dilovod.com.ua/publ/stati/stat/znachennja_quot_korotkogo_kursu_bibliotekoznavstva_quot_s_siropolka_jak_pershogo_pidruchnika_z_bibliotekoznavstva_ukrajinskoju_movoju/4-1-0-502 . – Назва з екрана.
 4. Сірополко Степан Онисимович  [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія. — Електрон. текст. дані. – [Б. м.], [2012]. —  Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Сірополко .— Назва з екрана.
 5. Сірополко Степан [Електронний ресурс] // Знамениті, великі, геніальні люди. Найцікавіше про них! — Електрон. текст. дані. – [Б. м.], [Б. р.]. — Режим доступу: http://100v.com.ua/uk/Siropolko-Stepan-person . – Назва з екрана.
 6. Сірополко Степан Онисимович [Електронний ресурс] / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Електрон. текст. дані (1 файл). – К., [2007]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/new/2007/siropolko.html . — Назва з екрана.
 7. Степан Сірополко [Електронний ресурс] // Українці в світі. — Електрон. текст. дані. – [Б. м.], [2008]. — Режим доступу: http://www.ukrainians-world.org.ua/ukr/peoples/b65bd7c4a06bae8c/ . – Назва з екрана.
 8. Філіпчук, Н. Культурно-педагогічні ідеї Степана Сірополка [Електронний ресурс] / Н.Філіпчук // Традиция и культура : [конференція, 16-17 грудня 2005р.]. – Електрон. текст. дані. – [Б. м.], [2008]. – Режим доступу:http://www.newacropolis.org.ua/ru/study/conference/?thesis=4830 .— Назва з екрана.

Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали