НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія творів С. О. Сірополка

Видання, наявні в фонді ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, позначені астериском (*)
 

Повний хронологічний покажчик праць С. Сірополка та відгуків на них див.:
Степан Онисимович Сірополко (1872—1959) :
біобліогр. покажч. / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад., життєпис, хронологія життя і діяльності Т. І. Ківшар ;
наук. ред. В. І. Попик ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін]. — К., 2012. – 197 с.

 

 1. * Бібліотечна справа на Сов. Україні за останнє десятиліття / С. Сірополко. – [Б. м. : б. в., 1927?]. – С. 81–96.
 2. * Бібліотечна справа на совітській Україні / [Ст. Сірополко]. – [Б. м. : б. в., 1934?]. – [4] с.
 3. * Бібліотечна справа на Україні / С. Сірополко // Шкіл. б-ка. – 2009. – № 1. – С. 41–44.
 4. Взірцевий каталог шкільної та народньої бібліотеки / зложив С.О. Сірополко. — К. : Вид-во Всеукр. Учит. Видавн. Т-ва «Всеувито»,1918. — 31с.
 5. * Внешкольное образование / С. Серополко // Общее дело : сб. ст. по вопр. распространения образования среди взрослого населения / Московское о-во грамотности ; ред. В. С. Костромина. — М.,1912. — Вып.4. — С.328-352.
 6. Внешкольное образование и народный учитель // Школа, земство и учитель : сб. / Е. Звягинцев, Н. Чехов, С.Серополко. — М. : Изд. Ред. журн. «Народный учитель», 1911.
 7. * Вопросы народного образования и крестьяне – земские гласные / С.Серополко // Для нар. учителя. — 1907. — №19. — С.9–11.
 8. * Две психологии / С. О. Серополко. – Б. м. : [б. и.], [1910?]. – [9] с. – Відбиток із “Педагогического Листка”
 9. * З біжучого життя. Нові правила про народні бібліотеки / С. Сірополко // Світло. — 1912. — № 4. — С.59-62.
 10. Завдання нової школи / С. Сірополко. — Учительський календар на звичайний 1922 рік. — Коломия, 1921. — С.17-26.
  * Те саме: // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. у-т ім. Івана Огієнка, 2013. – Вип. 3. – С. 274-282.
 11. * Земство и библиотечное дело / С. Серополко // Шк. и жизнь. — 1914. — № 51. — С.12-13.
 12. * Земство и народный учитель / С.Серополко // Для нар. учителя. — 1909. — №4. — С.15.
 13. Інструкція для бібліотекарів // Порадник діячам позашкільної освіти і дошкільного виховання / С. Сірополко. — К. : Вид. Департаменту Позашкільної Освіти ; Друк. Наслідн. Круглянського, 1918. — Вип. 1. — С.37–42.
 14. *Історія освіти в Україні / Степан Сірополко. — К. : Наук. думка, 2001.— 912 с.
 15. *Історія освіти на Україні / Степан Сірополко. — Львів,[б.в.], 1937. – 174 с. – (Пед.-метод. б-ка ; вип. 6).
 16. * К вопросу  о врачебно-санитарном надзоре за школами в Тульской губернии : докл. VIII съезду зем. врачей Тул. губ. / С. Серополко. — Тула, 1902. — 12 с.
 17. * К вопросу об общеземском книгоиздательстве / С. Серополко // Пед. листок. — 1912. — №8. — С. 563–567.
 18. К предстоящему съезду издателей и книгопродавцов / С. Серополко  // Рус. Ведомости. — 1909. — 22 мая (№115). — С.4-5.
 19. * Как должны быть организованы библиотеки при школах для взрослых / С. Серополко // Общее дело : сб. ст. по вопр. распространения образования среди взрослого населения / ред. В.С. Костромина. — М.,1912. — Вып. 4. — С. 317-322.
 20. Каталог учительской библиотеки / А. Обухов, С. Серополко, И. Чехов.— 2-е изд., испр. — М. : Изд. журн. «Педагогический листок» Д.И. Тихомирова ; Тип. К.М. Меньшова, 1915. — 20с.
 21. Комплектування бібліотек: початок / С. Сірополко // Письмо з Просьвіти. — 1922. — №5/6. — С.45-46.
 22. * Короткий курс бібліотекознавства. Історія, теорія та практика бібліотечної справи / С. Сірополко. – Львів : Накладом фонду „Учітеся, брати мої”, 1924. – 128 с.
 23. * Краткий обзор тридцатипятилетней деятельности Тульского Губернского Земства в области народного образования / по поручению Губернской Земской Управы составил С. О. Серополко. – Тула : Типо-литогр. Е. И. Дружининой, 1902. – 12 с. : табл.
 24. Культ книжки / С. Сірополко // Книжка. — 1922. — № 4/7.— С. 50-51.
 25. * Народні бібліотеки : орг. та техніка бібл. діла / С. Сірополко. – Кам’янець-Поділ. : Накладом Вид. від. Поділ. губерн. нар. управи, 1919. — 24 с.
 26. * Те саме:  // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету. Сер. Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ; [редкол.: О. М. Завальнюк (голова) та ін.]. — Кам’янець-Подільський, 2008. — Вип. 1. — С. 344—366.
 27. Народное образование в земствах / С. Серополко // Нар. учитель. — 1913. — № 36. — С.15.
 28. Народное образование в земствах. Основы организации и практика дела : Сборник / под ред. Е. А. Звягинцева, С. О. Серополка [и др.]. – М. : Задруга, 1914 (Тип. П. П. Рябушинского ). – 443 с. : табл.
 29. * Народные библиотеки : порядок открытия библиотек и их организация / С. Серополко. — М. : Ред. журн. «Педагогический листок», 1910. — 43 с. — (Учительская библиотека).
 30. *Народные библиотеки в России / С. Серополко // Практическая школьная энциклопедия : [настол. кн. для нар. учителей и др. ближайших деятелей в обл. нар. образования] / ред. Н. В. Тулупов, П. М. Шестаков. – М. : Изд. Журн. «Для нар. Учителя» ; Тип. П. П. Рябушинського, 1912. — С. 661—679.
 31. Народные библиотеки на Полтавщине / С. Серополко  // Укр. жизнь. — 1912. — № 5. – С. 96—99.
 32. Національна статистика шкіл та книгозбірень в С.С.С.Р. // Тризуб. — 1928. – №36. — С. 15—17.
 33. *Новые правила о народных библиотеках / С. Серополко // Для нар. учителя. — 1912. — №11. — С.33.
 34. О мерах обеспечения школ хорошо подготовленным учительским персоналом : докл. делегата Тульского общества взаимного вспомоществования учащих и учивших С. О. Серополко // Труды 1-го Всерос. съезда представителей обществ вспомоществования лицам учительского звания, бывшего в Москве на рождественских каникулах в 1902/3г. / сост. под ред. В. М. Евтеева. — М. : Беседа,1907. — Т.2. — С. 1084–1097.
 35. * О подготовке библиотечного персонала / С. Серополко // Первый общеземский съезд по народному образованию 1911 года : доклады. — М., 1912. — Т.2. — С. 36-41.
 36. Основи журналізму : курс лекцій. Ч. 2 / С. Сірополко. – Регенсбург : [б. в.], 1946. – 57 с. – (Видання Українського технічно-господарського інституту ; ч.66).
 37. * Основные вопросы внешкольного образования / С. О. Серополко. – М. : Издат-во жур. “Народный Учитель”, 1913 (Тип. “Общественная Польза”). – 63 с. – (Библиотека Народного Учителя / под ред. Н. Е. Румянцева (сер. педаг.) и О. Н. Смирнова (сер. справ.)). – Библиогр.: с. 61-63
 38. * Очередные задачи в народно-библиотечном деле // Для нар. учителя. – 1910. — №17.— С.27–28.
 39. * Певний шлях / С. Сірополко // Світло. – 1912. – Кн. 8. – С. 20–21.
 40. Положение учащих в земских школах Тульской губернии / С. Серополко. – Тула, 1904. – 19 с.
 41. * Правила о педагогических курсах 5 августа 1875 года и роль отводимая ими земству / С. Серополко  // Рус. шк. — 1902. — № 7/8. — С.183–190.
 42. Практическая библиография / С. Серополко. — М. : Тип. Т-ва Н. Н. Кушнерев и К, 1914. — 4 с.
 43. * Принцип общественности в народно-библиотечном деле : доклад / С. О. Серополко // Труды Первого Всероссийского съезда по библиотечному делу, состоявшегося в С.-Петербурге с 1-го по 7-ое июня 1911 г. : в 2 ч. / О-во библиотековедения. – СПб., 1912. – Ч. 2 : Доклады. – С. 173–176.
 44. * Те саме: Первый общеземский съезд по народному образованию 1911 : доклады. — М., 1912. — Т.2. — С. 30-34.
 45. Роль бібліотекаря / С. Сірополко // Письмо з Просьвіти. — 1922. — № 35/36. — С. 284-286.
 46. Секция средней школы московского общества народных университетов / С. Серополко // Пед. листок. — 1911. — №4. — С. 294-295.
 47. Систематический указатель литературы по крестьянскому вопросу / [С. Серополко]. — М., 1901.
 48. * Снабжение школ учебниками и учебными пособиями / С. Серополко // Народное образование в земствах: основы организации и практика дела : сборник / под. ред. Е. А. Звягинцева, А. М. Обухова, С. О. Серополко, Н. В. Чехова. – М., 1914. – С. 193–200.
 49. 40-летний юбилей литературной деятельности Н. А. Рубакина / Ст. Серополко // Славян. кн. [Прага]. – 1926. – № 2. – С. 119-121.
 50. Украинские книги в народных библиотеках Харьковской губернии / С. Серополко // Укр. жизнь. — 1913. — №6. — С.99-100.
 51. Українська журналістика на тлі доби : (історія, демократ. досвід, нові завдання) / Ольґерд Іпполіт Бочковський, Степан Сірополко ; за ред. К. Костева й Г. Комаринського ; Український технічно-господарський інститут. – Мюнхен : УТГІ, 1993. – 204 с.
 52. * Участие местного населения в деле нар. образ. / С. Серополко // Народное образование в земствах: основы организации и практика дела : сборник / под. ред. Е. А. Звягинцева, А. М. Обухова, С. О. Серополко, Н. В. Чехова. – М., 1914. – С. 54–66.
 53. Учительские библиотеки / сост. Г. К. Вебер, Н. П. Постовский, С. О.Серополко и др. ; Моск. Отд. Императ. Рус. Техн. О-ва. Моск. Отдел. Междунар. Учебно-промышлен. выставки «Устройство и оборудование школы». — М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1912. — 16 с.
 54. * Учительские библиотеки / С. Серополко // Народное образование в земствах: основы организации и практика дела : сборник / под. ред. Е. А. Звягинцева, А. М. Обухова, С. О. Серополко, Н. В. Чехова. – М., 1914. – С. 256–271.
 55. Швайпольт Фіоль : перший друкар слов’янських кирилівських книг / С. Сірополко. – Краків ; Львів : Українське видавництво, 1943. – 13 с. іл. – (Українська книгознавча бібліотека).
 56. * Школа і книжка / С. Сірополлко // Світло. – 1910. – Кн. 4. – С. 3–6.

Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали