НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність

Видання, наявні в фонді ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, позначені астериском (*)

*Базилівський, М. Життя, присвячене книзі [Текст] : [Ю. Меженко і його голов. дослідж. – творчість Т. Шевченка] / Микола  Базилівський // Вісн. Кн. палати. – 2007. – №  3. – С. 46-47.

Берков, П. Н. История советского библиофильства (1917–1967) [Текст] / П. Н. Берков. – М., 1971. – 256 с.
Про Ю. Меженка див.: с. 135, 136, 140, 148, 149, 174, 208, 209, 236.

Библиография. Общий курс [Текст] : учеб. для студентов ин-тов культуры. – М. : Книга, 1969. – 560 с.
Про Ю. О. Меженка див.: с. 365, 410.

Бібліографічна комісія Української Академії наук [Текст] // Літопис укр. друку. – 1927. – № 15. – С. 300–302.
Про Ю. Меженка див.: с. 301.

Брандис, Е. “Шевченкиана” Юрия Меженко [Текст] / Е. Брандис // Нева. – 1963. – № 3. – С. 219–220.

Вальо, М. Листи Юрія Меженка до Антона Крушельницького [Текст] // Збірник праць і матеріалів на пошану Лариси Іванівни Крушельницької. – Львів, 1998. – С. 268–275.

*Вальо, М. Юрій Меженко – редактор “Бібліологічних вістей” [Текст] / М. Ю. Вальо // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : зб. наук. пр. – 2003. – Вип. 11. – С. 156–164.

*Виноградова, М. Биография с человеческим лицом [Текст] / М. Виноградова // Библиография. – 2002. – N2. – С.93-96. – Рец. на кн. : Соколинский Е. К. Ю. А. Меженко: Библиограф на ветрах истории. – СПб., 1998. – 246. – (Деятели Рос. нац. б-ки (Публ. б-ки)).

Вовченко, И. А. Ю. А. Меженко – библиограф и библиотековед [Текст] / И. А. Вовченко // Историко-библиографические исследования : сб. науч. тр. / Рос. нац. б-ка. – Спб., 1996. – Вып.6. – С.127–138.

Вовченко, І. О. Питання теорії і методики бібліоірафії на сторінках книгознавчої преси УРСР 20-х років [Текст] : лекція для студентів-заочників / І. О. Вовченко. – X., 1971. – 23 с.
Про Ю.Меженка див.: с. З, 4, 6–8, 11, 15, 20.

Вовченко, І.О. Становлення та розвиток радянської бібліографії на Україні [Текст] : посіб. для студентів ін-тів культури / І. О. Вовченко. – X., 1976. – 99 с.
Про Ю.Меженка див.: с. 2, 8–9, 15, 17, 18, 20, 25–26,48, 68.

Вовченко, І. О. Створення бібліографічного репертуару книг України – важливе завдання української національної бібліографії  [Текст] / І. О. Вовченко  // Бібліотекознавство і бібліогр. – 1992. – Вип. 31. – С. 94–101.

Вшанування Ю.О.Меженка [Текст] // Рад. Україна. – 1962. – 20 черв.

Гаврилюк, Л. Меженко Юрій (Георгій) Олексійович [Текст] / Л. Гаврилюк // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : біобібліогр. довід. – К, 2005. – Ч. 2. – С. 27–31.

Галета, О. І. Естетична вартість художньої творчості за концепцією Ю. О. Іванова-Меженка [Текст] / Галета Олена Ігорівна // Критерії естетичної вартості художнього твору. – Львів,1996. – С. 23–26.

Галета, О. І. Література як світотворчість (за літературознавчою концепцією Ю. О. Іванова-Меженка) / Галета Олена Ігорівна // Слобожанщина. – 1997. – № 5. – С. 172 – 177.

Галета, О. Літературна критика Юрія Меженка: ландшафти мислення і стратегії письма [Текст]  / Олена Галета // Літературознавство. – Чернівці, 2003. – С. 268–271.

Галета, О. І. Павло Тичина та Євген Плужник у рецепції Юрія Меженка: писання і передання української пореволюційної літератури [Текст] / Галета Олена Ігорівна // Актуальні проблеми сучасної філології: Літературознавство : зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне, РДГУ, 1999. – Вип. VII.  – С. 157–174.

Галета, О. І. Проблема творення у літературі: за літературознавчою концепцією Юрія Меженка [Текст] / Галета Олена Ігорівна // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. пр. Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснув. каф. укр. словесності у львів. ун-ті. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 1. – С. 256–263.

Галета, О. І. Проблема традиції та індивідуальної творчості: Т. С. Еліот – Ю. Меженко – Я. Мукаржовський [Текст] / Галета Олена Ігорівна // Матеріали міжнародної славістичної конференції пам’яті професора Костянтина Трофимовича (1923 – 1993). – Львів,1998. – Т. 2. – 68–77.

Галета, О. І. Юрій Меженко: від стилю свідомості до свідомості стилю [Текст] / Галета Олена Ігорівна // Молода нація. – К : Смолоскип, 1996. – № 5. – С. 61–69.

Галета, О. І. Юрій Меженко і Томас Стернз Еліот: проблема традиції та індивідуальної творчості в літературі [Текст] / Галета Олена Ігорівна // Наукові записки НаУКМА. – К.: Видавничий дім “КМ Аcademia”, 1998. – Т. 4: Філологія. – С. 121–125.

*Галета, О. І. Юрій Меженко – літературознавець [Текст] : автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.01.01 / Галета Олена Ігорівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л., 2000. – 20 с.

Галета, О. І. Юрій Меженко – літературознавець [Текст] : дис… канд. філол. наук: 10.01.01 / Галета Олена Ігорівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л., 2000. – 250 арк. – арк. 202-242.

Галета, О. І. Юрій Меженко: на межі епох [Текст] / Галета Олена Ігорівна // Слобожанщина. – 1998. – № 8. – С. 164 – 167.

Галета, О. І. Юрій Меженко: прописи української культури 20-х років ХХ століття [Текст] / Галета Олена Ігорівна // Молода нація. – К. : Смолоскип, 2000. – № 13. – С. 42–82.

Геращенко, М. В. Ю. О. Меженко і російсько-українські бібліографічні зв’яз¬ки [Текст] / М. В. Геращенко // Бібліографознавство: теорія і практика : зб. наук, пр. – К., 1997. – С. 24–31.

Годкевич, М. Организация библиографической работы на Украине [Текст] / М. Годкевич // Библиография в СССР и книжные палаты. – X., 1928. – С. 87–136.
Про Ю.Меженка, ГКП в Києві, “Бібліологічні вісті” див.: с. 95–96, 115–116, 126–127,134.

Гудовщикова, И.В. Выявить и учесть золотой фонд русской библиографической литературы [Текст] / И. В. Гудовщикова // Совет. библиогр. – 1972. – № 2. – С. 3–23.
Про Ю.Меженка див.: с. 10–11, 21.

*Гуменюк, М.П. Біля джерел української радянської бібліографії :  (з арх. матеріалів про Ю. О. Меженка) [Текст] / М. П. Гуменюк // З історії книги та бібліографії : зб. наук. пр. / АН УРСР, Львів. наук.б-ка ім. В.Стефаника. – К., 1990. – С.52-63.

Гутянський, С. К. Пам’яті вченого-книгознавця Ю.О.Меженка [Текст] / С. К. Гутянський, Ф. К. Сарана // Літ. Україна. – 1969. – 28 листоп.

Дашкевич, Я. “Бібліологічні вісті” – ідеї та люди [Текст] / Ярослав Дашкевич // Книжник. – 1992. – N 1. – С.23-24.

*Дашкевич, Я. Нарада нездійснених мрій [Текст] : [вступ. слово до Протоколу наради бібліографів, присвяч. складанню “Бібліографії української книги. 1798–1914 рр.”, яка відбулася в Б-ці АН України 21–22 груд. 1945 р. в Києві і доп. на ній Ю. О. Меженка] // Бібл. вісн. – 1993. – № 3/4. – С. 30–35.
Те саме: Слово і час. – 1992. – N 6. – С.14-20.

Дашкевич, Я. Р. Нескорений лицар української книги [Текст] / Я. Р. Дашкевич // Слово і час. – 1992. – № 6. – С. 14–20.

*Дашкевич, Я. Нескорений лицар української книги; Пам’яті  Юрія Меженна [Текст] : [Юр Меженко] / Ярослав Дашкевич // Постаті = Personages : нариси про діячів історії, політики, культури / Ярослав Дашкевич ; [упоряд.: Мирон Капраль, Галина Сварник, Ігор Скочиляс]. – 2-ге, випр. й допов. вид. – Львів : Піраміда, 2007. – C. 613-623.

Дашкевич,  Я.  Пам’яті Юрія Меженка [Текст] / Ярослав Дашкевич // Сучасність. – 1992. – N 10.- С.116-123.

Дашкевич, Я. Репертуар української книжки 1798–1916 років – коли він буде? [Текст]  / Я. Дашкевич // Наука і культура. Україна : щорічник АН УРСР. – К., 1990. – Вип. 24. – С. 163–179.
Про Ю.Меженка див.: с. 165–169.

Дашкевич, Я.Р. Ю. Меженко [Текст] / Я. Дашкевич // Укр. вісн. – 1988. – Вип. 9/10. – С. 126–135.

Дашкевич, Я. Р. Юрий Алексеевич Меженко (1892—1969) [Текст] : [некролог] / Я. Р. Дашкевич, Ф. Ф. Максименко, Ф. К.Сарана // Совет. библиогр. – 1970. – № 2. – С. 78–79.

*Дзюбан Р. Питання української бібліографії у листуванні Юра Меженка з Федором Максименком (1944–1969) // Зап. Львів. нац. наук. б‑ки України ім. В. Стефаника : зб. наук. пр. / Львів. нац. наук. б‑ка України ім. В. Стефаника. – Львів, 2019. – Вип. 11 (27). – С. 312–366.

Довгань, К. За марксистське книгознавство [Текст] / К. Довгань // Критика. – 1930. – № 7/8. – С. 20–47.
Про Ю.Меженка див.: с. 26,29,40.

Довгань, К. Класова боротьба на книгознавчо-бібліографічному фронті [Текст] / К. Довгань // Критика. – 1931. – № 7/8. – С. 46–86.
Про Ю.Меженка див.: с. 48,49, 61, 62, 64, 71, 73, 78, 79, 82, 85.

Дорошенко, В. Українські письменники 1920-х років у критиці Юрія Меженка [Текст] / В. Дорошенко // Зб.  Харк.  іст.-філолог.  т-ва. – Х., 1995. – Т. 5. – С. 107–118. – (Нова серія).

Дорошенко, В. Юрій Меженко – естетик, теоретик літератури [Текст] / В. Дорошенко // Зб.  Харків.  іст.-філол.  т-ва. – Х., 1994. – Т.3. – С.99–108. – (Нова серія).

*Дубровіна, Л. А. Бібліотечна справа в Україні в XX столітті [Текст] / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. I. Вернадського, Ін-т рукопису. – К., 2009. – 530 с. – Про Ю. Меженка: с. 85–88, 193–197, 206–210, 349–352.

*Здобнов,Н.В. История русской библиографии до начала XX века [Текст] / Н. В. Здобнов. – Изд. 2-е. – М. : Изд-во АН СССР, 1951. – 512 с.
Про Ю. Меженка див.: с. 354.

*Зленко, Г. Забутий лист Ю. Меженка [Текст] / Григорій Зленко // Бібл. вісн. – 1994. – № 5/6. – С. 25.

Золотарьов, М. Класова боротьба на книгознавчому фронті [Текст] / М. Золотарьов // Життя й революція. – 1931. – № 10. – С. 91–100.
Про Ю.Меженка див.: с. 93–96, 98, 99.

История Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина [Текст]. – Л. : Лениздат, 1963. – 435 с.
Про Ю. Меженка див.: с. 251, 255,290, 300, 396, 415.

* “І тільки незмінна книга!” : зб. ст. до 120-річчя від дня народження Юрія Олексійовича Меженка (1892-1969) / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [упоряд., наук. ред. Н. В. Стрішенець]. – Київ : НБУВ, 2013. – 117, [2] с. – Бібліогр. у кінці ст.

Казакова, Н. Левко Устимович Биковський (1895–1992) [Текст] : біобібліогр. нарис / Н. Казакова. – К, 1996. – 64 с. – (Видатні діячі української книги ; вип. 5).Про Ю.Меженка див.: с. 8, 15, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 47, 56, 60.

Касинець, Е. Юрій О. Іванов-Меженко (1892—1969) [Текст] : бібліогр. діяльність київ. періоду, 1919–1933 / Е. Касинець ; пер. з англ. Н. Стрішенець // Книжник. – 1992. – № 4. – С. 34–43.

Керекез, Я. Проти єфремовщини в історії української книги [Текст] : (з приводу кн. Ю. Меженка “Українська книга часів великої революції”) / Я. Керекез // Життя й революція. – 1932. – № 11/12. – С. 154–162.

Кирилюк, Є. Невтомний дослідник-книголюб [Текст] / Є. Кирилюк // Літ. Україна. – 1962. – 13 черв.

Ківшар, Т. Видатний просвітянин [Текст] / Т. Ківшар // Київ. старовина. – 1992. – № 4. – С. 96–101.

*Ківшар, Т. І. Історія українсько-російських бібліологічних зв‘язків у джерелах особового походження (20-ті рр. ХХ ст.) / Т. І. Ківшар, Т. В. Новальська // Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біограф. дослідж. / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2010. – Вип. 6. – С. 217–229.

Публікуються документи і стислий огляд листування Юрія Меженка, Дмитра Балики, Іллі Вугмана та Бориса Боровича з Володимиром Банком, що зберігається у Відділі рукописів Російської національної бібліотеки та стосується становлення радянської системи підготовки кадрів у галузі бібліотекознавства, книгознавства та бібліографознавства у 20-х рр. ХХ ст.

Класова боротьба в книгознавстві [Текст] : стенограми засід. Київ. т-ва войовнич. матеріалістів-діалектиків, 29 трав. – 1 черв. 1931 р. –К. : УНІК, 1932. – 86 с.Про Ю.Меженка див.: с. 10–14, 16–17, 20, 22–27, 29–33, 47, 48, 51–53, 55, 80, 83–84.

*Кононенко, В. О. Меженко (справж. прізв. – Іванов) Юрій Олексійович [06(18).06. 1892–24.11.1969] [Текст] / В. О. Кононенко // Українські бібліографи : біогр. відом., проф. діяльн., бібліогр. / [авт.-уклад.: Р. С. Жданова, Н. І. Абдуллаева, В. О. Кононенко ; наук, ред.: А. О. Кононенко, Н. Я. Зайченко] ; М-во культури і туризму України, Держ. закл. “Нац. парлам. б-ка України”. – К., 2010. – Вип. 2. – С. 44–48.

Королевич, Н. Ф. Розвиток державної бібліографії в УРСР (1929–1941 pp.) [Текст] / Н. Ф. Королевич // Бібліотекознавство і бібліогр. – 1978. – Вип. 18. – С. 84–91.
Про Ю.Меженка див.: с. 85–86.

*Королевич, Н. Ф. Український бібліограф Ю. О. Меженко (1892–1969) [Текст] : біобібліогр. нарис / Н. Ф. Королевич ; НПБ Украї¬ни. – К, 1993. – 60 с. – (Видатні діячі української книги ; вип. 1).

Королевич, Н. Ф. Фундатор державної бібліографії на Україні [Текст] / Н. Ф. Королевич // Книжник. – 1992. – №3. – С.31-32.

*Королевич, Н. Ф. Юрій Меженко (1892—1969) [Текст] / Н. Ф. Королевич // Українські бібліографи XX століття / Н. Ф. Королевич ; [за ред. В. Г. Волох, В. В. Пато¬ки]. — К., 1998. – С. 9–46. – Бібліогр.: с. 34–47.

Кочур, Г. Неординарна особистість / Г. Кочур // Сучасність. – 1992. – № 10. – С. 124–126.

Крячок, М. Листи Михайла Жука до Юрія Меженка [Текст] / М. Крячок // Наука і культура. Україна. – К., 1996. – Вип. 29. – С. 232–239.

*Купрієнко, Т. М. Взірець справжнього професіонала / Т. М. Купрієнко // Шкіл. б-ка. – 2012. – № 19/20. – С. 47–48.

Леликова, Н. К. Украинские книговедческие и библиографические учреждения и организации. Деятельность Ю. А. Меженко [Текст] / Н. К. Леликова // Становление и развитие книговедческой и библиографической наук в России в XIX – первой трети XX века. – СПб., 2004. – С. 252–257.

Леонидов, С. Коллекция Ю. А. Меженко [Текст] / С. Леонидов // Книж. обозрение. – 1972. – 21 июля.Листи Юрія Меженка до львів’ян (1923–1969) [Текст] / ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України ; упорядкув., передм., прим. М. А. Вальо ; відп. ред. Л. І. Крушельницька. – Львів, 2002. – 322 c.

*Листування Юра Меженка з Ярославом Дашкевичем (1945-1969) [Текст] / Львів. нац. наук. б-ка ім. В. Стефаника НАН України ; [упоряд.: Роман Дзюбан та ін. ; упоряд. іл.: Роман Дзюбан та ін. ; наук. ред. Ярослав Дашкевич ; худож. оформл. Тараса Стефанишина]. – Львів : [б. в.], 2009. – 371, [1] с.

Мартынов, П. Н. Полвека в мире книг [Текст] / П. Н. Мартынов // Записки старого книжника. / П. Н. Мартынов, Ф.Г. Шилов. – М., 1990. – 560 с.
Про Ю.Меженка див.: с. 450–452, 477.

Меженко Юрий Алексеевич [Текст] // Книговедение : энцикл. слов. – М., 1982. – С. 345.

Меженко Юрій [Текст] // Енциклопедія українознавства. – Париж ; Нью-Йорк, 1962 – Т. 2. – С. 1511.

Меженко Юрій Олексійович [Текст] // Мистецтво України : біогр. довід. / за ред. В. Кудрицького. – К., 1997. – С. 406.

Меженко Юрій Олексійович [Текст] // УРЕ. – К., 1962. – Т. 9. – С. 23–24.

Меженко (справж. прізв. – Іванов-Меженко) Юрій Олексійович [6(18).VI. 1892–24.ХІ.1969] [Текст] // Українська літературна енциклопедія : у 5 т. / редкол.: Дзеверін І. О. (відп. ред.) [та ін.]. – К., 1995. – Т. 3. – С. 330.

Меженко (справж. прізв. — Іванов) Юрій Олексійович (18(06).06.1892–24.11.1969) [Текст] // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.]. – К., 2009. – Т. 6. – С. 584–585 : портр.

*Меженко Юрій Олексійович (справж. прізв. – Іванов-Меженко; 18.VI.1892–24.ХІ.1969) [Текст] // Український Радянський Енциклопедичний Словник : у 3 т. / редкол.: Бабичев Ф. С. (голов, ред. УРЕ) [та ін.]. – 2-ге вид. – К., 1987. – Т. 2. – С. 370.

Меженко Юрій (Юр) Олексійович (справж. прізв. — Іванов; 6(18).6.1892–24.11.1969) [Текст] // Довідник з історії України : (А—Я) / за заг. ред. І. Підкови і Р. Шуста. – 2-ге вид., доопрац. і доповн. – К., 2001. – С. 460.

Михеева, Г.В. История русской библиографии, 1917–1921 [Текст] / Г. В. Михеева. – Спб. : ГПБ, 1992. – 394 с.
Про Ю.Меженка див.: с. 104, 121, 330.

*Міяковський, В.  Юрій Меженко [Текст] / В. Міяковський //  Лавриненко Ю. Розстріляне  Відродження : антологія, 1917-1933 : поезія – проза – драма – есей /  Юрій Лавриненко. – Мюнхен, 1959. – С.787-790.
Те саме: Київ : Просвіта, 2005. – С. 648–650.

Морачевский, Н. Я. Обзор библиографических изданий ГПБ им. М. Е. Салтыкова- Щедрина за 1917–1957 гг. [Текст] / Н. Я. Морачевський // Труды / ГПБ. – Л., 1957. – Т. 4. – С. 177–186.
Про Ю.Меженка див.: с. 178–181, 186.

Москаленко, С. Рідкісні видання “Кобзаря” [Текст] / С. Москаленко // Пролетар. правда. – 1938. – 12 жовт.
Про колекцію Ю.Меженка.

Музичко, О. Є. Взаємодія київського та одеського осередків у листуванні одеситів С.Я.Борового, Ф.Є.Петруня, І.Я.Фааса з киянами Ю.О.Меженко та Б.І.Зданевичем [Текст] / О. Є. Музичко // Вісник Одеського національного університету. – 2010. – Т. 15, вип.  21. – С. 55–71.

*Нескорений лицар української книги [Текст] : до 120-річчя від дня народження Ю. О. Меженка (1892–1969) // Календар знамен. і пам’ят. дат. – 2012. – № 2. – С.102─110.

Одинока, Л.П. Про класифікацію бібліотек на Україні [Текст] / Л. П Одинока // Бібліотекознавство та бібліогр. – 1977. – Вип. 17. – С. 81–87.
Про Ю.Меженка див.: с. 84, 86.

Піккієв, Й. Цінна колекція [Текст] / Й. Піккієв // Літ. газ. – 1954. – 11 берез.

Проти буржуазних теорій в книгознавстві [Текст]. – К., 1933. – 200 с. – (Наук. зап. УНІКу ; т. 1).
Про Ю.Меженка див.: с. VII, 2, 5, 23–78, 82, 114, 118, 139, 141, 192, 193, 195.

Рева, Н. М. Библиография в журнале “Життя й революція” (1925–1934 гг.) [Текст] / Н. М. Рева // Совет. библиогр. – 1969. – № 6. – С. 31–38.
Про Ю. Меженка див.: с. 37–38.

Рева, H. M. Бібліографія української художньої літератури та літературознавства [Текст] : навч. посіб. дня студентів ін-тів культури / Н. М. Рева. – К., 1979. – 232 с.
Про Ю.Меженка див.: с. 109,110,111,140, 141,172,173.

Рева, H. M. Рекомендаційна бібліографія художньої літератури і літературознавства на Україні [Текст] : навч. посіб. для студентів ін-тів культури / Н. М. Рева. – К. : Вища шк., 1992. – 194 с.
Про Ю.Меженка див.: с. 17–18.

Рудзицький, А. Незнане ім’я: Олександр Гер [Текст]  : [В.Н.Вайсблат] /  А. Рудзицький // Книжник. – 1992. – № 2. – С. 12–14.
Про Ю.Меженка див.: с. 13–14.

Сарана, Ф. К. Меженко Ю. О. [Текст] /Ф. К. Сарана // Шевченків. словник. – К.,1978.- Т.1.- С.389.

*Сарана, Ф.К. Меженко Ю. О. [Текст] /Ф. К. Сарана // УРЕ. – Вид. 2-ге. – К., 1981. – Т. 6. – С. 81.

Сарана, Ф.К. 75-річчя з дня народження Ю.О. Меженка [Текст] / Ф.К. Сарана // Укр. іст.журн. – 1967.- N 6. – С.135-136.

Сарана, Ф.Сподвижник книги [Текст] / Ф. Сарана, Ю. Медведев // Нові книги УРСР. – 1972. – № 16. – С. 23.

Сарана, Ф. К. Стан і завдання бібліографічної Шевченкіани [Текст] /Ф. К. Сарана // Зб. пр. 9-ї наук. Щевченків. конф. – К., 1961. – С. 212–218.
Про Ю.Меженка див.: с. 214, 216.

Сарана, Ф.К. Цінний подарунок [Текст]  /Ф. К. Сарана // Рад. Україна. – 1962. – 16 черв.

Сарана, Ф.К. Шевченкіана [Текст] /Ф. К. Сарана // Літ. газ. – 1961. – 3 берез.

*Скляренко, Є. Служіння книзі як життєве кредо / Євген Скляренко // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 6. – С. 33–36. – Бібліогр.: 7 назв.

Скляренко, Є. Юрій Меженко та його Шевченкіана [Текст] / Євген Скляренко // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 3. – С. 42–43. – Бібліогр.: 6 назв.

*Соколинский, Е. К. Меженко Ю. А. [Текст] / Е. К.Соколинский // Библиотечная энциклопедия. – М., 2007. – С. 637–638.

*Соколинский, Е. К. Странствующий библиограф: взлеты и падения Юрия Меженко [Текст] / Е. К. Соколинский // Библиография. – 1997. – № 5. – C. 107–119.

Соколинский, Е. К. Ю. А. Меженко : библиограф на ветрах истории [Текст] / Е. К. Соколинский ; [ред. Г. В. Михеева]. – СПб. : [Рос. нац. б-ка], 1998. – 248 с. : портр. – (Деятели Рос. нац. б-ки).

Соколинский, Е. К. Ю. А. Меженко : (штрихи к портрету) [Текст] / Е. К. Соколинский, А. Румянцев // Историко-библиографические исследования : сб. науч. тр. – СПб., 1994. – Вып. 4. – С. 85–114.

Сороковська, С. В. Про бібліографічну діяльність Ю. О. Меженка [Текст] : (до 75-річчя Ю. Меженка) / С. В.  Сороковська // Бібліотекознавство  та  бібліогр. – 1969. – Вип.6. – С.151-157.

*Стришенец, Н. В. Исследователь и созидатель Ю. А. Меженко: к 120-летию со дня рождения  / Н. В.  Стришенец // Вестн. Библ. Ассамблеи Евразии. – 2013. – №  1. – С. 84-87. – Библиогр.: 9 назв.

*Стрішенець, Н. В. Бібліографічна спадщина Юрія Меженка [Текст] / Н. В. Стрішенець ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. — К. : НБУВ, 1997. – 144 с.

Стрішенець, Н. В. Бібліографічна спадщина Юрія Олексійовича Меженка [Текст] : автореф. дис. …канд. іст. наук: 07.00.08 / Стрішенець Надія Володимирівна ; НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – К., 1996. – 24 с.

Стрішенець, Н. В. Бібліографічна спадщина Юрія Олексійовича Меженка [Текст] : дис. … канд. іст. наук: 07.00.08 / Стрішенець Надія Володимирівна ; НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – К., 1996. – 187 л.

Стрішенець, Н. Взірець справжнього професіонала [Текст] / Надія Стрішенець // Укр. культура. – 1992. – №6. – С.10-11.

*Стрішенець, Н. Епістолярна спадщина Ю. Меженка [Текст] / Надія Стрішенець // Бібл. вісн. – 2003. – № 5. – С. 56–58.

Стрішенець, Н. В. Меженко Юрій Олексійович [Електронний ресурс] / Стрішенець Надія Володимирівна // Українська бібліотечна енциклопедія / Нац. б‑ка України ім. Ярослава Мудрого. –  Електрон. дані. – Київ, 2018. – Режим доступу: http://ube.nlu.org.ua/article/Меженко Юрій Олексійович, вільний. – Назва з екрана.

*Стрішенець, Н. Юрій Меженко на чолі Головної Книжної Палати / Надія Стрішенець // Вісн. Кн. палати. – 2018. – № 11. – С. 11–14. – Бібліогр.:28 назв.

*Стрішенець, Н. Юрій Меженко та бібліографія російської періодики / Надія Стрішенець // Вісн. Кн. палати. – 1998. – № 9. – С. 5.

Українська радянська бібліографія [Текст] : навч. посібник для студентів ін-тів культури. – К. : Вища шк., 1980. – 264 с.
Про Ю.Меженка див.: с. 6–7, 23, 32–33, 37–38, 41 та ін.

Фрадкина, З. Л. Быть полезным обществу и науке [Текст] : (к 150-летию со дня рождения В. И. Межова) / З. Л. Фрадкина // Совет. библиогр. – 1980. – № 4. – С. 53–60.
Згадка про доповідь Ю. Меженка „В. И. Межов и его библиографическое наследство”, виголошену в 1945 р. в ДБЛ у Москві.

Франкфурт, Л. Библиографическая работа ГПБ им. М. Салтыкова-Щедрина в послевоенные годы [Текст] / Л. Франкфурт // Совет. библиогр. – 1949. – Вып. 2. – С. 88–98.
Про Ю. Меженка див.: с. 88–89.

Хімчук, О. Є. Юрій Меженко – нескорений лицар української книжки [Текст] / О. Є. Хімчук // Діячі науки і культури рідного краю : матеріали і тези науково-практичної конференції. – Рівне, 1995. – С. 97–100.

*Шульгіна, В. Вклад Ю. Меженка в дослідження проблем національної музичної бібліографії [Текст] / В. Шульгіна О. Яковлєва // Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек : матеріали Між нар. наук. конф. (Київ, 14-17 жовт. 1997 р.) / НАН України, Нац. б-ка України імені В.І.Вернадського, Асоціація б-к України. – К., 1997. – С.137–138.

Шумило, М. Дело всей жизни [Текст] / М. Шумило // В мире книг. – 1962 .- №10. – С. 45.

Юрій Олексійович Меженко (1892-1969) [Текст] : матеріали до біогр. / НАН України, Центр. наук. б-ка ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; [уклад.: Т. А. Ігнатова, Н. В. Казако¬ва, Н. В. Стрішенець ; відп. ред. О. С. Онищенко ; вступ. ст. Ф. К. Сарани, І. Г. Шовкопляса]. – К. : [б. в.], 1994. – 175 с. – (Науково-довідкові видання з історії України ; вип. 31).

Юрій Олексійович Меженко [Текст] : [некролог] // Рад. літературознавство. – 1969. – №12. – С. 90.

Якубовський, С. Проти націонал-фашистських настанов у бібліографічних працях ВУАН [Текст] / С. Якубовський // Життя й революція. – 1934. – № 1. – С. 101–114.
Про Ю. Меженка див.: с. 107, 108, 110, 111.

Ясинський, М. Бібліографія на Радянській Україні, 1927 p. [Текст] / М. Ясинський // Бібліотекознавство та бібліогр. – 1929. – № 3. – С. 71–82.
Про Ю.Меженка див.: с. 71, 76, 78, 79.

Kasinec, E. Yuri O. Ivaniv-Mezhenko (1892-1969)  as  a Bibliographer during His years in Kiev,  1919-1933 [Теxt] / E.  Kasinec  // The Journal of  Library  Histоry. – 1979. – Vol.14. – N 1. – P. 1-20.

Migon, К. Ksiеgoznawstwo ukrainskie w dwudziestoleciu miеdzywojennym [Теxt] / К. Migon // Studia о ksiazce. – Wroclaw, 1970. – T. 1. – C. 25–41.
Про Ю. Меженка див.: с. 27–34.

Shtohryn, D. The rise and fall of book studies in Ukraine [Теxt] / D. Shtohryn // Books, Libraries and Information in Slavic and East European Studies. – New York, 1986. – P. 17–27. – (Russica Bibliography Series ; N 8).
Про Ю.Меженка див.: с. 18–22.


Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали