НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність

Видання, наявні в фонді ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, позначені астериском (*)

*Базилівський, М. Життя, присвячене книзі [Текст] : [Ю. Меженко і його голов. дослідж. – творчість Т. Шевченка] / Микола  Базилівський // Вісн. Кн. палати. – 2007. – №  3. – С. 46-47.

Берков, П. Н. История советского библиофильства (1917–1967) [Текст] / П. Н. Берков. – М., 1971. – 256 с.
Про Ю. Меженка див.: с. 135, 136, 140, 148, 149, 174, 208, 209, 236.

Библиография. Общий курс [Текст] : учеб. для студентов ин-тов культуры. – М. : Книга, 1969. – 560 с.
Про Ю. О. Меженка див.: с. 365, 410.

Бібліографічна комісія Української Академії наук [Текст] // Літопис укр. друку. – 1927. – № 15. – С. 300–302.
Про Ю. Меженка див.: с. 301.

Брандис, Е. “Шевченкиана” Юрия Меженко [Текст] / Е. Брандис // Нева. – 1963. – № 3. – С. 219–220.

Вальо, М. Листи Юрія Меженка до Антона Крушельницького [Текст] // Збірник праць і матеріалів на пошану Лариси Іванівни Крушельницької. – Львів, 1998. – С. 268–275.

*Вальо, М. Юрій Меженко – редактор “Бібліологічних вістей” [Текст] / М. Ю. Вальо // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : зб. наук. пр. – 2003. – Вип. 11. – С. 156–164.

*Виноградова, М. Биография с человеческим лицом [Текст] / М. Виноградова // Библиография. – 2002. – N2. – С.93-96. – Рец. на кн. : Соколинский Е. К. Ю. А. Меженко: Библиограф на ветрах истории. – СПб., 1998. – 246. – (Деятели Рос. нац. б-ки (Публ. б-ки)).

Вовченко, И. А. Ю. А. Меженко – библиограф и библиотековед [Текст] / И. А. Вовченко // Историко-библиографические исследования : сб. науч. тр. / Рос. нац. б-ка. – Спб., 1996. – Вып.6. – С.127–138.

Вовченко, І. О. Питання теорії і методики бібліоірафії на сторінках книгознавчої преси УРСР 20-х років [Текст] : лекція для студентів-заочників / І. О. Вовченко. – X., 1971. – 23 с.
Про Ю.Меженка див.: с. З, 4, 6–8, 11, 15, 20.

Вовченко, І.О. Становлення та розвиток радянської бібліографії на Україні [Текст] : посіб. для студентів ін-тів культури / І. О. Вовченко. – X., 1976. – 99 с.
Про Ю.Меженка див.: с. 2, 8–9, 15, 17, 18, 20, 25–26,48, 68.

Вовченко, І. О. Створення бібліографічного репертуару книг України – важливе завдання української національної бібліографії  [Текст] / І. О. Вовченко  // Бібліотекознавство і бібліогр. – 1992. – Вип. 31. – С. 94–101.

Вшанування Ю.О.Меженка [Текст] // Рад. Україна. – 1962. – 20 черв.

Гаврилюк, Л. Меженко Юрій (Георгій) Олексійович [Текст] / Л. Гаврилюк // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : біобібліогр. довід. – К, 2005. – Ч. 2. – С. 27–31.

Галета, О. І. Естетична вартість художньої творчості за концепцією Ю. О. Іванова-Меженка [Текст] / Галета Олена Ігорівна // Критерії естетичної вартості художнього твору. – Львів,1996. – С. 23–26.

Галета, О. І. Література як світотворчість (за літературознавчою концепцією Ю. О. Іванова-Меженка) / Галета Олена Ігорівна // Слобожанщина. – 1997. – № 5. – С. 172 – 177.

Галета, О. Літературна критика Юрія Меженка: ландшафти мислення і стратегії письма [Текст]  / Олена Галета // Літературознавство. – Чернівці, 2003. – С. 268–271.

Галета, О. І. Павло Тичина та Євген Плужник у рецепції Юрія Меженка: писання і передання української пореволюційної літератури [Текст] / Галета Олена Ігорівна // Актуальні проблеми сучасної філології: Літературознавство : зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне, РДГУ, 1999. – Вип. VII.  – С. 157–174.

Галета, О. І. Проблема творення у літературі: за літературознавчою концепцією Юрія Меженка [Текст] / Галета Олена Ігорівна // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. пр. Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснув. каф. укр. словесності у львів. ун-ті. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 1. – С. 256–263.

Галета, О. І. Проблема традиції та індивідуальної творчості: Т. С. Еліот – Ю. Меженко – Я. Мукаржовський [Текст] / Галета Олена Ігорівна // Матеріали міжнародної славістичної конференції пам’яті професора Костянтина Трофимовича (1923 – 1993). – Львів,1998. – Т. 2. – 68–77.

Галета, О. І. Юрій Меженко: від стилю свідомості до свідомості стилю [Текст] / Галета Олена Ігорівна // Молода нація. – К : Смолоскип, 1996. – № 5. – С. 61–69.

Галета, О. І. Юрій Меженко і Томас Стернз Еліот: проблема традиції та індивідуальної творчості в літературі [Текст] / Галета Олена Ігорівна // Наукові записки НаУКМА. – К.: Видавничий дім “КМ Аcademia”, 1998. – Т. 4: Філологія. – С. 121–125.

*Галета, О. І. Юрій Меженко – літературознавець [Текст] : автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.01.01 / Галета Олена Ігорівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л., 2000. – 20 с.

Галета, О. І. Юрій Меженко – літературознавець [Текст] : дис… канд. філол. наук: 10.01.01 / Галета Олена Ігорівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л., 2000. – 250 арк. – арк. 202-242.

Галета, О. І. Юрій Меженко: на межі епох [Текст] / Галета Олена Ігорівна // Слобожанщина. – 1998. – № 8. – С. 164 – 167.

Галета, О. І. Юрій Меженко: прописи української культури 20-х років ХХ століття [Текст] / Галета Олена Ігорівна // Молода нація. – К. : Смолоскип, 2000. – № 13. – С. 42–82.

Геращенко, М. В. Ю. О. Меженко і російсько-українські бібліографічні зв’яз¬ки [Текст] / М. В. Геращенко // Бібліографознавство: теорія і практика : зб. наук, пр. – К., 1997. – С. 24–31.

Годкевич, М. Организация библиографической работы на Украине [Текст] / М. Годкевич // Библиография в СССР и книжные палаты. – X., 1928. – С. 87–136.
Про Ю.Меженка, ГКП в Києві, “Бібліологічні вісті” див.: с. 95–96, 115–116, 126–127,134.

Гудовщикова, И.В. Выявить и учесть золотой фонд русской библиографической литературы [Текст] / И. В. Гудовщикова // Совет. библиогр. – 1972. – № 2. – С. 3–23.
Про Ю.Меженка див.: с. 10–11, 21.

*Гуменюк, М.П. Біля джерел української радянської бібліографії :  (з арх. матеріалів про Ю. О. Меженка) [Текст] / М. П. Гуменюк // З історії книги та бібліографії : зб. наук. пр. / АН УРСР, Львів. наук.б-ка ім. В.Стефаника. – К., 1990. – С.52-63.

Гутянський, С. К. Пам’яті вченого-книгознавця Ю.О.Меженка [Текст] / С. К. Гутянський, Ф. К. Сарана // Літ. Україна. – 1969. – 28 листоп.

Дашкевич, Я. “Бібліологічні вісті” – ідеї та люди [Текст] / Ярослав Дашкевич // Книжник. – 1992. – N 1. – С.23-24.

*Дашкевич, Я. Нарада нездійснених мрій [Текст] : [вступ. слово до Протоколу наради бібліографів, присвяч. складанню “Бібліографії української книги. 1798–1914 рр.”, яка відбулася в Б-ці АН України 21–22 груд. 1945 р. в Києві і доп. на ній Ю. О. Меженка] // Бібл. вісн. – 1993. – № 3/4. – С. 30–35.
Те саме: Слово і час. – 1992. – N 6. – С.14-20.

Дашкевич, Я. Р. Нескорений лицар української книги [Текст] / Я. Р. Дашкевич // Слово і час. – 1992. – № 6. – С. 14–20.

*Дашкевич, Я. Нескорений лицар української книги; Пам’яті  Юрія Меженна [Текст] : [Юр Меженко] / Ярослав Дашкевич // Постаті = Personages : нариси про діячів історії, політики, культури / Ярослав Дашкевич ; [упоряд.: Мирон Капраль, Галина Сварник, Ігор Скочиляс]. – 2-ге, випр. й допов. вид. – Львів : Піраміда, 2007. – C. 613-623.

Дашкевич,  Я.  Пам’яті Юрія Меженка [Текст] / Ярослав Дашкевич // Сучасність. – 1992. – N 10.- С.116-123.

Дашкевич, Я. Репертуар української книжки 1798–1916 років – коли він буде? [Текст]  / Я. Дашкевич // Наука і культура. Україна : щорічник АН УРСР. – К., 1990. – Вип. 24. – С. 163–179.
Про Ю.Меженка див.: с. 165–169.

Дашкевич, Я.Р. Ю. Меженко [Текст] / Я. Дашкевич // Укр. вісн. – 1988. – Вип. 9/10. – С. 126–135.

Дашкевич, Я. Р. Юрий Алексеевич Меженко (1892—1969) [Текст] : [некролог] / Я. Р. Дашкевич, Ф. Ф. Максименко, Ф. К.Сарана // Совет. библиогр. – 1970. – № 2. – С. 78–79.

*Дзюбан Р. Питання української бібліографії у листуванні Юра Меженка з Федором Максименком (1944–1969) // Зап. Львів. нац. наук. б‑ки України ім. В. Стефаника : зб. наук. пр. / Львів. нац. наук. б‑ка України ім. В. Стефаника. – Львів, 2019. – Вип. 11 (27). – С. 312–366.

Довгань, К. За марксистське книгознавство [Текст] / К. Довгань // Критика. – 1930. – № 7/8. – С. 20–47.
Про Ю.Меженка див.: с. 26,29,40.

Довгань, К. Класова боротьба на книгознавчо-бібліографічному фронті [Текст] / К. Довгань // Критика. – 1931. – № 7/8. – С. 46–86.
Про Ю.Меженка див.: с. 48,49, 61, 62, 64, 71, 73, 78, 79, 82, 85.

Дорошенко, В. Українські письменники 1920-х років у критиці Юрія Меженка [Текст] / В. Дорошенко // Зб.  Харк.  іст.-філолог.  т-ва. – Х., 1995. – Т. 5. – С. 107–118. – (Нова серія).

Дорошенко, В. Юрій Меженко – естетик, теоретик літератури [Текст] / В. Дорошенко // Зб.  Харків.  іст.-філол.  т-ва. – Х., 1994. – Т.3. – С.99–108. – (Нова серія).

*Дубровіна, Л. А. Бібліотечна справа в Україні в XX столітті [Текст] / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. I. Вернадського, Ін-т рукопису. – К., 2009. – 530 с. – Про Ю. Меженка: с. 85–88, 193–197, 206–210, 349–352.

*Здобнов,Н.В. История русской библиографии до начала XX века [Текст] / Н. В. Здобнов. – Изд. 2-е. – М. : Изд-во АН СССР, 1951. – 512 с.
Про Ю. Меженка див.: с. 354.

*Зленко, Г. Забутий лист Ю. Меженка [Текст] / Григорій Зленко // Бібл. вісн. – 1994. – № 5/6. – С. 25.

Золотарьов, М. Класова боротьба на книгознавчому фронті [Текст] / М. Золотарьов // Життя й революція. – 1931. – № 10. – С. 91–100.
Про Ю.Меженка див.: с. 93–96, 98, 99.

История Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина [Текст]. – Л. : Лениздат, 1963. – 435 с.
Про Ю. Меженка див.: с. 251, 255,290, 300, 396, 415.

* “І тільки незмінна книга!” : зб. ст. до 120-річчя від дня народження Юрія Олексійовича Меженка (1892-1969) / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [упоряд., наук. ред. Н. В. Стрішенець]. – Київ : НБУВ, 2013. – 117, [2] с. – Бібліогр. у кінці ст.

Казакова, Н. Левко Устимович Биковський (1895–1992) [Текст] : біобібліогр. нарис / Н. Казакова. – К, 1996. – 64 с. – (Видатні діячі української книги ; вип. 5).Про Ю.Меженка див.: с. 8, 15, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 47, 56, 60.

Касинець, Е. Юрій О. Іванов-Меженко (1892—1969) [Текст] : бібліогр. діяльність київ. періоду, 1919–1933 / Е. Касинець ; пер. з англ. Н. Стрішенець // Книжник. – 1992. – № 4. – С. 34–43.

Керекез, Я. Проти єфремовщини в історії української книги [Текст] : (з приводу кн. Ю. Меженка “Українська книга часів великої революції”) / Я. Керекез // Життя й революція. – 1932. – № 11/12. – С. 154–162.

Кирилюк, Є. Невтомний дослідник-книголюб [Текст] / Є. Кирилюк // Літ. Україна. – 1962. – 13 черв.

Ківшар, Т. Видатний просвітянин [Текст] / Т. Ківшар // Київ. старовина. – 1992. – № 4. – С. 96–101.

*Ківшар, Т. І. Історія українсько-російських бібліологічних зв‘язків у джерелах особового походження (20-ті рр. ХХ ст.) / Т. І. Ківшар, Т. В. Новальська // Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біограф. дослідж. / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2010. – Вип. 6. – С. 217–229.

Публікуються документи і стислий огляд листування Юрія Меженка, Дмитра Балики, Іллі Вугмана та Бориса Боровича з Володимиром Банком, що зберігається у Відділі рукописів Російської національної бібліотеки та стосується становлення радянської системи підготовки кадрів у галузі бібліотекознавства, книгознавства та бібліографознавства у 20-х рр. ХХ ст.

Класова боротьба в книгознавстві [Текст] : стенограми засід. Київ. т-ва войовнич. матеріалістів-діалектиків, 29 трав. – 1 черв. 1931 р. –К. : УНІК, 1932. – 86 с.Про Ю.Меженка див.: с. 10–14, 16–17, 20, 22–27, 29–33, 47, 48, 51–53, 55, 80, 83–84.

*Кононенко, В. О. Меженко (справж. прізв. – Іванов) Юрій Олексійович [06(18).06. 1892–24.11.1969] [Текст] / В. О. Кононенко // Українські бібліографи : біогр. відом., проф. діяльн., бібліогр. / [авт.-уклад.: Р. С. Жданова, Н. І. Абдуллаева, В. О. Кононенко ; наук, ред.: А. О. Кононенко, Н. Я. Зайченко] ; М-во культури і туризму України, Держ. закл. “Нац. парлам. б-ка України”. – К., 2010. – Вип. 2. – С. 44–48.

Королевич, Н. Ф. Розвиток державної бібліографії в УРСР (1929–1941 pp.) [Текст] / Н. Ф. Королевич // Бібліотекознавство і бібліогр. – 1978. – Вип. 18. – С. 84–91.
Про Ю.Меженка див.: с. 85–86.

*Королевич, Н. Ф. Український бібліограф Ю. О. Меженко (1892–1969) [Текст] : біобібліогр. нарис / Н. Ф. Королевич ; НПБ Украї¬ни. – К, 1993. – 60 с. – (Видатні діячі української книги ; вип. 1).

Королевич, Н. Ф. Фундатор державної бібліографії на Україні [Текст] / Н. Ф. Королевич // Книжник. – 1992. – №3. – С.31-32.

*Королевич, Н. Ф. Юрій Меженко (1892—1969) [Текст] / Н. Ф. Королевич // Українські бібліографи XX століття / Н. Ф. Королевич ; [за ред. В. Г. Волох, В. В. Пато¬ки]. — К., 1998. – С. 9–46. – Бібліогр.: с. 34–47.

Кочур, Г. Неординарна особистість / Г. Кочур // Сучасність. – 1992. – № 10. – С. 124–126.

Крячок, М. Листи Михайла Жука до Юрія Меженка [Текст] / М. Крячок // Наука і культура. Україна. – К., 1996. – Вип. 29. – С. 232–239.

*Купрієнко, Т. М. Взірець справжнього професіонала / Т. М. Купрієнко // Шкіл. б-ка. – 2012. – № 19/20. – С. 47–48.

Леликова, Н. К. Украинские книговедческие и библиографические учреждения и организации. Деятельность Ю. А. Меженко [Текст] / Н. К. Леликова // Становление и развитие книговедческой и библиографической наук в России в XIX – первой трети XX века. – СПб., 2004. – С. 252–257.

Леонидов, С. Коллекция Ю. А. Меженко [Текст] / С. Леонидов // Книж. обозрение. – 1972. – 21 июля.Листи Юрія Меженка до львів’ян (1923–1969) [Текст] / ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України ; упорядкув., передм., прим. М. А. Вальо ; відп. ред. Л. І. Крушельницька. – Львів, 2002. – 322 c.

*Листування Юра Меженка з Ярославом Дашкевичем (1945-1969) [Текст] / Львів. нац. наук. б-ка ім. В. Стефаника НАН України ; [упоряд.: Роман Дзюбан та ін. ; упоряд. іл.: Роман Дзюбан та ін. ; наук. ред. Ярослав Дашкевич ; худож. оформл. Тараса Стефанишина]. – Львів : [б. в.], 2009. – 371, [1] с.

Мартынов, П. Н. Полвека в мире книг [Текст] / П. Н. Мартынов // Записки старого книжника. / П. Н. Мартынов, Ф.Г. Шилов. – М., 1990. – 560 с.
Про Ю.Меженка див.: с. 450–452, 477.

Меженко Юрий Алексеевич [Текст] // Книговедение : энцикл. слов. – М., 1982. – С. 345.

Меженко Юрій [Текст] // Енциклопедія українознавства. – Париж ; Нью-Йорк, 1962 – Т. 2. – С. 1511.

Меженко Юрій Олексійович [Текст] // Мистецтво України : біогр. довід. / за ред. В. Кудрицького. – К., 1997. – С. 406.

Меженко Юрій Олексійович [Текст] // УРЕ. – К., 1962. – Т. 9. – С. 23–24.

Меженко (справж. прізв. – Іванов-Меженко) Юрій Олексійович [6(18).VI. 1892–24.ХІ.1969] [Текст] // Українська літературна енциклопедія : у 5 т. / редкол.: Дзеверін І. О. (відп. ред.) [та ін.]. – К., 1995. – Т. 3. – С. 330.

Меженко (справж. прізв. — Іванов) Юрій Олексійович (18(06).06.1892–24.11.1969) [Текст] // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.]. – К., 2009. – Т. 6. – С. 584–585 : портр.

*Меженко Юрій Олексійович (справж. прізв. – Іванов-Меженко; 18.VI.1892–24.ХІ.1969) [Текст] // Український Радянський Енциклопедичний Словник : у 3 т. / редкол.: Бабичев Ф. С. (голов, ред. УРЕ) [та ін.]. – 2-ге вид. – К., 1987. – Т. 2. – С. 370.

Меженко Юрій (Юр) Олексійович (справж. прізв. — Іванов; 6(18).6.1892–24.11.1969) [Текст] // Довідник з історії України : (А—Я) / за заг. ред. І. Підкови і Р. Шуста. – 2-ге вид., доопрац. і доповн. – К., 2001. – С. 460.

Михеева, Г.В. История русской библиографии, 1917–1921 [Текст] / Г. В. Михеева. – Спб. : ГПБ, 1992. – 394 с.
Про Ю.Меженка див.: с. 104, 121, 330.

*Міяковський, В.  Юрій Меженко [Текст] / В. Міяковський //  Лавриненко Ю. Розстріляне  Відродження : антологія, 1917-1933 : поезія – проза – драма – есей /  Юрій Лавриненко. – Мюнхен, 1959. – С.787-790.
Те саме: Київ : Просвіта, 2005. – С. 648–650.

Морачевский, Н. Я. Обзор библиографических изданий ГПБ им. М. Е. Салтыкова- Щедрина за 1917–1957 гг. [Текст] / Н. Я. Морачевський // Труды / ГПБ. – Л., 1957. – Т. 4. – С. 177–186.
Про Ю.Меженка див.: с. 178–181, 186.

Москаленко, С. Рідкісні видання “Кобзаря” [Текст] / С. Москаленко // Пролетар. правда. – 1938. – 12 жовт.
Про колекцію Ю.Меженка.

Музичко, О. Є. Взаємодія київського та одеського осередків у листуванні одеситів С.Я.Борового, Ф.Є.Петруня, І.Я.Фааса з киянами Ю.О.Меженко та Б.І.Зданевичем [Текст] / О. Є. Музичко // Вісник Одеського національного університету. – 2010. – Т. 15, вип.  21. – С. 55–71.

*Нескорений лицар української книги [Текст] : до 120-річчя від дня народження Ю. О. Меженка (1892–1969) // Календар знамен. і пам’ят. дат. – 2012. – № 2. – С.102─110.

Одинока, Л.П. Про класифікацію бібліотек на Україні [Текст] / Л. П Одинока // Бібліотекознавство та бібліогр. – 1977. – Вип. 17. – С. 81–87.
Про Ю.Меженка див.: с. 84, 86.

Піккієв, Й. Цінна колекція [Текст] / Й. Піккієв // Літ. газ. – 1954. – 11 берез.

Проти буржуазних теорій в книгознавстві [Текст]. – К., 1933. – 200 с. – (Наук. зап. УНІКу ; т. 1).
Про Ю.Меженка див.: с. VII, 2, 5, 23–78, 82, 114, 118, 139, 141, 192, 193, 195.

Рева, Н. М. Библиография в журнале “Життя й революція” (1925–1934 гг.) [Текст] / Н. М. Рева // Совет. библиогр. – 1969. – № 6. – С. 31–38.
Про Ю. Меженка див.: с. 37–38.

Рева, H. M. Бібліографія української художньої літератури та літературознавства [Текст] : навч. посіб. дня студентів ін-тів культури / Н. М. Рева. – К., 1979. – 232 с.
Про Ю.Меженка див.: с. 109,110,111,140, 141,172,173.

Рева, H. M. Рекомендаційна бібліографія художньої літератури і літературознавства на Україні [Текст] : навч. посіб. для студентів ін-тів культури / Н. М. Рева. – К. : Вища шк., 1992. – 194 с.
Про Ю.Меженка див.: с. 17–18.

Рудзицький, А. Незнане ім’я: Олександр Гер [Текст]  : [В.Н.Вайсблат] /  А. Рудзицький // Книжник. – 1992. – № 2. – С. 12–14.
Про Ю.Меженка див.: с. 13–14.

Сарана, Ф. К. Меженко Ю. О. [Текст] /Ф. К. Сарана // Шевченків. словник. – К.,1978.- Т.1.- С.389.

*Сарана, Ф.К. Меженко Ю. О. [Текст] /Ф. К. Сарана // УРЕ. – Вид. 2-ге. – К., 1981. – Т. 6. – С. 81.

Сарана, Ф.К. 75-річчя з дня народження Ю.О. Меженка [Текст] / Ф.К. Сарана // Укр. іст.журн. – 1967.- N 6. – С.135-136.

Сарана, Ф.Сподвижник книги [Текст] / Ф. Сарана, Ю. Медведев // Нові книги УРСР. – 1972. – № 16. – С. 23.

Сарана, Ф. К. Стан і завдання бібліографічної Шевченкіани [Текст] /Ф. К. Сарана // Зб. пр. 9-ї наук. Щевченків. конф. – К., 1961. – С. 212–218.
Про Ю.Меженка див.: с. 214, 216.

Сарана, Ф.К. Цінний подарунок [Текст]  /Ф. К. Сарана // Рад. Україна. – 1962. – 16 черв.

Сарана, Ф.К. Шевченкіана [Текст] /Ф. К. Сарана // Літ. газ. – 1961. – 3 берез.

*Скляренко, Є. Служіння книзі як життєве кредо / Євген Скляренко // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 6. – С. 33–36. – Бібліогр.: 7 назв.

Скляренко, Є. Юрій Меженко та його Шевченкіана [Текст] / Євген Скляренко // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 3. – С. 42–43. – Бібліогр.: 6 назв.

*Соколинский, Е. К. Меженко Ю. А. [Текст] / Е. К.Соколинский // Библиотечная энциклопедия. – М., 2007. – С. 637–638.

*Соколинский, Е. К. Странствующий библиограф: взлеты и падения Юрия Меженко [Текст] / Е. К. Соколинский // Библиография. – 1997. – № 5. – C. 107–119.

Соколинский, Е. К. Ю. А. Меженко : библиограф на ветрах истории [Текст] / Е. К. Соколинский ; [ред. Г. В. Михеева]. – СПб. : [Рос. нац. б-ка], 1998. – 248 с. : портр. – (Деятели Рос. нац. б-ки).

Соколинский, Е. К. Ю. А. Меженко : (штрихи к портрету) [Текст] / Е. К. Соколинский, А. Румянцев // Историко-библиографические исследования : сб. науч. тр. – СПб., 1994. – Вып. 4. – С. 85–114.

Сороковська, С. В. Про бібліографічну діяльність Ю. О. Меженка [Текст] : (до 75-річчя Ю. Меженка) / С. В.  Сороковська // Бібліотекознавство  та  бібліогр. – 1969. – Вип.6. – С.151-157.

*Стришенец, Н. В. Исследователь и созидатель Ю. А. Меженко: к 120-летию со дня рождения  / Н. В.  Стришенец // Вестн. Библ. Ассамблеи Евразии. – 2013. – №  1. – С. 84-87. – Библиогр.: 9 назв.

*Стрішенець, Н. В. Бібліографічна спадщина Юрія Меженка [Текст] / Н. В. Стрішенець ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. — К. : НБУВ, 1997. – 144 с.

Стрішенець, Н. В. Бібліографічна спадщина Юрія Олексійовича Меженка [Текст] : автореф. дис. …канд. іст. наук: 07.00.08 / Стрішенець Надія Володимирівна ; НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – К., 1996. – 24 с.

Стрішенець, Н. В. Бібліографічна спадщина Юрія Олексійовича Меженка [Текст] : дис. … канд. іст. наук: 07.00.08 / Стрішенець Надія Володимирівна ; НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – К., 1996. – 187 л.

Стрішенець, Н. Взірець справжнього професіонала [Текст] / Надія Стрішенець // Укр. культура. – 1992. – №6. – С.10-11.

*Стрішенець, Н. Епістолярна спадщина Ю. Меженка [Текст] / Надія Стрішенець // Бібл. вісн. – 2003. – № 5. – С. 56–58.

Стрішенець, Н. В. Меженко Юрій Олексійович [Електронний ресурс] / Стрішенець Надія Володимирівна // Українська бібліотечна енциклопедія / Нац. б‑ка України ім. Ярослава Мудрого. –  Електрон. дані. – Київ, 2018. – Режим доступу: http://ube.nlu.org.ua/article/Меженко Юрій Олексійович, вільний. – Назва з екрана.

*Стрішенець, Н. Юрій Меженко на чолі Головної Книжної Палати / Надія Стрішенець // Вісн. Кн. палати. – 2018. – № 11. – С. 11–14. – Бібліогр.:28 назв.

*Стрішенець, Н. Юрій Меженко та бібліографія російської періодики / Надія Стрішенець // Вісн. Кн. палати. – 1998. – № 9. – С. 5.

Українська радянська бібліографія [Текст] : навч. посібник для студентів ін-тів культури. – К. : Вища шк., 1980. – 264 с.
Про Ю.Меженка див.: с. 6–7, 23, 32–33, 37–38, 41 та ін.

Фрадкина, З. Л. Быть полезным обществу и науке [Текст] : (к 150-летию со дня рождения В. И. Межова) / З. Л. Фрадкина // Совет. библиогр. – 1980. – № 4. – С. 53–60.
Згадка про доповідь Ю. Меженка „В. И. Межов и его библиографическое наследство”, виголошену в 1945 р. в ДБЛ у Москві.

Франкфурт, Л. Библиографическая работа ГПБ им. М. Салтыкова-Щедрина в послевоенные годы [Текст] / Л. Франкфурт // Совет. библиогр. – 1949. – Вып. 2. – С. 88–98.
Про Ю. Меженка див.: с. 88–89.

Хімчук, О. Є. Юрій Меженко – нескорений лицар української книжки [Текст] / О. Є. Хімчук // Діячі науки і культури рідного краю : матеріали і тези науково-практичної конференції. – Рівне, 1995. – С. 97–100.

*Шульгіна, В. Вклад Ю. Меженка в дослідження проблем національної музичної бібліографії [Текст] / В. Шульгіна О. Яковлєва // Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек : матеріали Між нар. наук. конф. (Київ, 14-17 жовт. 1997 р.) / НАН України, Нац. б-ка України імені В.І.Вернадського, Асоціація б-к України. – К., 1997. – С.137–138.

Шумило, М. Дело всей жизни [Текст] / М. Шумило // В мире книг. – 1962 .- №10. – С. 45.

Юрій Олексійович Меженко (1892-1969) [Текст] : матеріали до біогр. / НАН України, Центр. наук. б-ка ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; [уклад.: Т. А. Ігнатова, Н. В. Казако¬ва, Н. В. Стрішенець ; відп. ред. О. С. Онищенко ; вступ. ст. Ф. К. Сарани, І. Г. Шовкопляса]. – К. : [б. в.], 1994. – 175 с. – (Науково-довідкові видання з історії України ; вип. 31).

Юрій Олексійович Меженко [Текст] : [некролог] // Рад. літературознавство. – 1969. – №12. – С. 90.

Якубовський, С. Проти націонал-фашистських настанов у бібліографічних працях ВУАН [Текст] / С. Якубовський // Життя й революція. – 1934. – № 1. – С. 101–114.
Про Ю. Меженка див.: с. 107, 108, 110, 111.

Ясинський, М. Бібліографія на Радянській Україні, 1927 p. [Текст] / М. Ясинський // Бібліотекознавство та бібліогр. – 1929. – № 3. – С. 71–82.
Про Ю.Меженка див.: с. 71, 76, 78, 79.

Kasinec, E. Yuri O. Ivaniv-Mezhenko (1892-1969)  as  a Bibliographer during His years in Kiev,  1919-1933 [Теxt] / E.  Kasinec  // The Journal of  Library  Histоry. – 1979. – Vol.14. – N 1. – P. 1-20.

Migon, К. Ksiеgoznawstwo ukrainskie w dwudziestoleciu miеdzywojennym [Теxt] / К. Migon // Studia о ksiazce. – Wroclaw, 1970. – T. 1. – C. 25–41.
Про Ю. Меженка див.: с. 27–34.

Shtohryn, D. The rise and fall of book studies in Ukraine [Теxt] / D. Shtohryn // Books, Libraries and Information in Slavic and East European Studies. – New York, 1986. – P. 17–27. – (Russica Bibliography Series ; N 8).
Про Ю.Меженка див.: с. 18–22.


Анонси та оголошення

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

03.03.2022

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали