НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду

2014 рік


image

Основи наукових досліджень

: наук.-допом. бібліогр. покажч. / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренко, Наук. б-ка ; [уклад.: І. О. Железняк, В. В. Косенко ; ред. В. В. Косенко]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 284 с.

Видання спрямоване на ознайомлення здобувачів вищої освіти з науковим потенціалом цивілізаційного поступу людства, основами пізнання, особливостями організації наукової роботи.

Завантажити

image

Сучасні тенденції виховання та освіти: досвід країн світу

: наук.-допом. бібліогр. покажч. / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренко, Наук. б-ка ; [уклад.: І. А. Железняк, В. В. Косенко, Н. А. Чайка]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 308 с.

У покажчику представлено джерела з питань міжнародних стандартів освіти, міжнародного співробітництва, міжнародної інтеграції, реформування та фінансування освіти, гуманізації та гуманітаризації світової освіти; представлено системи навчання та виховання у початковій, загальній, середній спеціальній та вищій освіті країн Європи, Азії, Африки, Америки та Австралії.

Видання адресовано науковим, науково-педагогічним, педагогічних працівникам, психологам, здобувачам вищої освіти.

Завантажити

image

Стефан Ковалів – учитель, письменник і демократ

: до 165-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; [упоряд.: Грубяк О. М., Фартушок С. Ю. ; відп. за вип. Дмитрів М. М.]. – Дрогобич : Вид. від. ДДПУ ім. Івана Франка, 2014. – 115 с. – (Університетська бібліотека).  Шифр зберігання 016 К 56

Біобібліографічний покажчик присвячено життю й діяльності українського письменника, педагога, громадського діяча Стефана Михайловича Коваліва (18481920). У виданні вміщено бібліографію праць С. М. Коваліва та досліджень, присвячених життєвому шляху, педагогічній й громадсько-культурній діяльності галицького педагога і письменника. Видання адресовано літературознавцям, філологам, учителям, студентам та всім, хто цікавиться спадщиною Стефана Коваліва.

image

Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету імені Івана Франка

: наук.-допом. анот. бібліогр. покажч. / Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, Б-ка ЖДУ ім. Івана Франка ; уклад.: Л. Е. Ренькас, Т. А. Бондарчук. – Вид. 3-тє, допов. – Житомир, 2014. – 367, [1] с.

Покажчик уміщує бібліографічний опис, зміст та анотації дисертацій на здобуття вчених ступенів кандидата та доктора педагогічних та філософських наук, які зберігаються в науковому читальному залі бібліотеки Житомирського державного університету імені Івана Франка. Видання адресовано науковцям, викладачам, аспірантам.

Завантажити

image

Т. Г. Шевченко та українська національна школа

: рек. покажч. літ. / КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека» ; [уклад. О. М. Туркало ; ред. Н. Помфюк]. – Львів, 2014. – 33 с.

Видання присвячено педагогічним поглядам Т. Г. Шевченка та його внеску в розвиток української національної школи. Документи в покажчику систематизовано за розділами: «Твори Т. Г. Шевченка», «Педагогічні погляди Т. Г. Шевченка», «Вивчення творчості Т. Г. Шевченка в школі», «Поетична творчість Т. Г. Шевченка», «Проза Т. Г. Шевченка», «Драматургія Т. Г. Шевченка». Покажчик адресовано вчителям загальноосвітньої школи, батькам, студентам педагогічних вузів та всім, хто цікавиться проблемами української національної школи та вкладом у її розвиток Т. Г. Шевченка.

Завантажити

image

Караман Станіслав Олександрович

: біобібліогр. покажч. / [упоряд.: Н. М. Демченко, В. А. Зотова ; наук. ред., відп. за вип. В. А. Зотова] ;Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ : [Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка], 2014. – 40 с. – (Серія «Вчені-ювіляри Київського університету імені Бориса Грінченка» ; вип. 24).

Двадцять четвертий випуск покажчика серії «Вчені-ювіляри Київського університету імені Бориса Грінченка» присвячений Караману Станіславу Олександровичу, завідувачу кафедри української мови Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктору педагогічних наук, професору. У виданні подано бібліографію наукових праць ювіляра за період з 1992 до 2014 рр. Це – дисертації, автореферати дисертацій, підручники, навчально-методичні посібники, навчальні програми, методичні рекомендації, статті у наукових та періодичних виданнях, тези виступів на науково-практичних конференціях. Адресовано науковцям, фахівцям у галузі філології та педагогіки, викладачам вищих навчальних закладів, здобувачам вищої освіти, вчителям. 

Завантажити

image

Українська історико-педагогічна наука у дзеркалі тематики дисертаційних досліджень (1995–2014)

: хронол.-темат. покажч. закоординованих тем дис. дослідж. зі спец. 13.00.01 / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; [авт. проекту і наук. ред. Сухомлинська О. В. ; наук. консультант Побірченко Н. С. ;упоряд.: Коляда Н. М. та ін.]. – Умань : Жовтий О. О., 2014. – 356 с. Шифр зберігання 37(091) У45

У виданні представлена тематика дисертаційних досліджень з історії педагогіки на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата педагогічних наук, закоординованих у 1995–2014 рр. зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, а також інших спеціальностей з педагогічних наук. В основу різнорівневої систематизації тем дисертацій покладений поділ на докторські та кандидатські, основними принципами обрано хронологічний та проблемно-тематичний. Відповідно структурно покажчик укладено за двома частинами: хронологічний покажчик закоординованих тем дисертаційних досліджень зі спеціальності 13.00.01; покажчик за тематичною спрямованістю дисертаційних досліджень. Окремою структурною частиною покажчика є довідкові матеріали: покажчик за темами досліджень, покажчик за авторами досліджень, іменний покажчик персоналій. Видання стане у нагоді дослідникам у галузі історико-педагогічної науки, а також усім, кого цікавлять історія вітчизняної та зарубіжної педагогіки.

image

Чепіль, М. Іван Филипчак (1871-1945) = Ivan Fylypchak (1871-1945) : наук.-пед. біографія / Марія Чепіль ; [голов. ред. Ірина Невмержицька ; ред. Ніна Хом'як] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич : Вид. від. ДДПУ ім. Івана Франка, 2014. - 75 с. : портр. - (Серія «Педагогіка в іменах» ; вип. 1). Шифр зберігання 016 Ч-44
 
Видання містить інформацію про життєвий і творчий шлях українського педагога Івана Пилиповича Филипчака (1871-1945), перелік його праць, виданих в Україні та за її межами, рецензії на твори, а також інформацію про листування І. Филипчака з відомими діячами, публікації про його творчу діяльність. Покажчик адресовано науковим працівникам, аспірантам, дослідникам, вчителям, бібліотечним працівникам, студентам, шанувальникам культурно-освітнього життя України.

image

Чепіль, М. Антін Лотоцький (1881-1949) = Antin Lototsky (1881-1949) : наук.-пед. біографія / Марія Чепіль, Надія Дудник ; [голов. ред. Ірина Невмержицька ; ред. Мар'яна Маркова] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич : Вид. від. ДДПУ ім. Івана Франка, 2014. - 77 с. : портр. - (Серія «Педагогіка в іменах» ; вип. 2). Шифр зберігання 016 Ч-44
 
Видання містить біографічний нарис про творчий шлях українського педагога, письменника й громадського діяча Антона Львовича Лотоцького (1881-1949), псевдоніми та криптоніми, перелік його праць, виданих в Україні і за її межами, бібліографію творів, опублікованих у часописі «Світ дитини», а також інформацію про листування з відомими тогочасними діячами, публікації про його творчу діяльність. Адресовано науковцям, аспірантам, дослідникам, вчителям, бібліотечним працівникам, студентам, шанувальникам культурно-освітнього життя України.

image

Григорій Васильович Терещук: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України : (до 60-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, Наук. б-ка ; [уклад.: О. Я. Кульчицька, С. Б. Тененьська ; бібліогр. ред. Кульчицька О. Я. ; відп. за вип. Чайка І. А.]. - Тернопіль : ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2014. - 74 с. : фот. - (Серія: Бібліографія вчених ТНПУ ім. Володимира Гнатюка). Шифр зберігання 016 Т 35
 
Біобібліографічний покажчик присвячено Григорію Васильовичу Терещуку, доктору педагогічних наук, професору, члену-кореспонденту НАПН України, педагогу, першому проректору Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. У покажчику подано основні біографічні дані, відомості про наукову, педагогічну та суспільно-громадську діяльність вченого, представлено бібліографію праць Г. В. Терещука майже за 40 років наукової діяльності (1973-2014 рр.). Видання адресовано фахівцям в галузі педагогіки: науковцям, докторантам, аспірантам, працівникам науково-методичних центрів, наукових бібліотек, педагогічним працівникам, студентам і всім, хто цікавиться проблемами організації вищої освіти, трудового навчання, виховання й профорієнтації.


Анонси та оголошення

25.02.2024

Щиро вітаємо

ЛОБАНОВСЬКУ ІННУ ГЕОРГІЇВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родинисеред друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України Л. Д. Березівська

03.03.2022

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали